Views
3 years ago

Darba vides riska novertešanas metode

Darba vides riska novertešanas metode

Darba vides riska novertešanas

Darba vides riska novērtējums darbam birojosVispārējie kontroljautājumi uzņēmumam kopumāNovērtēšanā piedalās:Datums:1. Uzņēmuma nosaukums:2.3.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6DokumentācijaVai ir norīkoti atbildīgie par ugunsdrošību, elektrodrošību,darba aizsardzību, pirmās palīdzības sniegšanu?Jā Nē DaļējiVai ir pieejami veikto darba vides laboratorisko mērījumu Jā Nē Daļēji Neatt.rezultāti?Instruktāža, apmācībaVai uzņēmumā ir apmācīts darba aizsardzības speciālists Jā Nē(speciālisti)?Vai uzņēmumā ir apmācīts atbildīgais par ugunsdrošību? Jā NēVai uzņēmumā ir apmācītas uzticības personas? Jā Nē Neatt.Vai uzņēmumā ir apmācīts atbildīgais par elektrodrošību? Jā Nē Neatt.Vai nodarbinātie ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā? Jā Nē DaļējiVai ir izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas? Jā Nē DaļējiVai izstrādātās instrukcijas ir apstiprinājis darba devējs? Jā Nē DaļējiVai izstrādātās instrukcijas tiek regulāri aktualizētas unpārskatītas?Vai instruktāžas tiek veiktas regulāri un tās reģistrēinstruktāžu žurnālos?Vai nodarbinātie ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas gadījumos(ugunsgrēks, nelaimes gadījums darbā u.c.)?Veselības pārbaudesVai ir sastādīti nodarbināto obligāto veselības pārbaužusaraksti?Jā Nē DaļējiJā Nē DaļējiJā Nē DaļējiJā Nē DaļējiDarbs birojos Darba vides riska novērtējums 1 no 9

darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija
Darba aizsardzības prasības darba vides troksnim un vibrācijai
Atgadne biologiskie riski - Eiropas darba drošības un veselības ...
Par darba vides iekšējo uzraudzību - Eiropas darba drošības un ...
Piemērota darba vide
Biologiskie riski - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Aizsargcimdu izvēles un lietošanas vadlīnijas - Eiropas darba ...
Darba aizsardzības prakses standarts būvniecībai - Eiropas darba ...
Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem
Par darba vides iekšējo uzraudzību - Eiropas darba drošības un ...
Pētniecības un apmācības loma darba vides risku novēršanā
Spradzienbistama vide - Eiropas darba drošības un veselības ...
Pasaules darba aizsardzības diena
Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem
Darba aizsardzības prakses standarts kokapstrādes nozarē
Atgādne smagumu pārvietošana - Eiropas darba drošības un ...
Elektrība un ar to saistītie riska faktori - Eiropas darba drošības un ...
darba aizsardzîbas prasîbas derîgo izrakteòu izpçtç un ieguvç darba ...
Darba aizsardzības prakses standarts kokapstrādes nozarē
Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecības nozarei
lauksaimnieciba-lab.qxd (Page 3) - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
IKT resursu koplietošanas tendences: riski un ieguvumi - LIKTA
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana