Darba vides riska novertešanas metode

lbas.lv

Darba vides riska novertešanas metode

Darba vides riska novērtējums darbam birojosVispārējie kontroljautājumi uzņēmumam kopumāNovērtēšanā piedalās:Datums:1. Uzņēmuma nosaukums:2.3.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6DokumentācijaVai ir norīkoti atbildīgie par ugunsdrošību, elektrodrošību,darba aizsardzību, pirmās palīdzības sniegšanu?Jā Nē DaļējiVai ir pieejami veikto darba vides laboratorisko mērījumu Jā Nē Daļēji Neatt.rezultāti?Instruktāža, apmācībaVai uzņēmumā ir apmācīts darba aizsardzības speciālists Jā Nē(speciālisti)?Vai uzņēmumā ir apmācīts atbildīgais par ugunsdrošību? Jā NēVai uzņēmumā ir apmācītas uzticības personas? Jā Nē Neatt.Vai uzņēmumā ir apmācīts atbildīgais par elektrodrošību? Jā Nē Neatt.Vai nodarbinātie ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā? Jā Nē DaļējiVai ir izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas? Jā Nē DaļējiVai izstrādātās instrukcijas ir apstiprinājis darba devējs? Jā Nē DaļējiVai izstrādātās instrukcijas tiek regulāri aktualizētas unpārskatītas?Vai instruktāžas tiek veiktas regulāri un tās reģistrēinstruktāžu žurnālos?Vai nodarbinātie ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas gadījumos(ugunsgrēks, nelaimes gadījums darbā u.c.)?Veselības pārbaudesVai ir sastādīti nodarbināto obligāto veselības pārbaužusaraksti?Jā Nē DaļējiJā Nē DaļējiJā Nē DaļējiJā Nē DaļējiDarbs birojos Darba vides riska novērtējums 1 no 9


Vai tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes pirms darba Jā Nē Daļējilīguma noslēgšanas?Vai obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas regulāri? Jā Nē DaļējiNodarbināto informētībaVai nodarbinātie ir informēti par darba aizsardzībasJā Nē Daļējipasākumiem uzņēmumā?Vai uzņēmumā ir ievēlēta nodarbināto uzticības persona? Jā NēVai nodarbinātie ir informēti par darba vides riskaJā Nē Daļējifaktoriem savā darba vietā?Vai nodarbināto ieteikumi par darba vides uzlabošanu tiek Jā Nē Daļējireģistrēti?Vai nodarbināto ieteikumi darba vides uzlabošanai tiek Jā Nē Daļējiņemti vērā?Vai nodarbinātie ir informēti par veikto darba videsJā Nē Daļēji Neatt.laboratorisko mērījumu rezultātiem?Darba aizsardzības pasākumiVai tiek ņemtas vērā darba aizsardzības prasības un principi Jā Nē Daļēji Neatt.ieviešot jaunus darba paņēmienus, iegādājoties jaunasiekārtas?Vai darba vides riska novērtējums tiek veikts ne retāk kā Jā Nē Daļējireizi gadā?Vai noteiktie darba aizsardzības pasākumi tiek īstenoti Jā Nē Daļējinoteiktajos termiņos?EvakuācijaVai nodarbinātie ir informēti par evakuācijas iespējām? Jā Nē DaļējiVai ir izstrādāts un redzamās vietās izvietots evakuācijas Jā Nē Daļēji Neatt.plāns?Sadzīves un atpūtas telpasVai nodarbinātie ir nodrošināti ar dušām, izlietnēm,Jā Nē Daļēji Neatt.tualetēm, silto un auksto ūdeni?Vai ir ierīkota vieta smēķēšanai? Jā Nē DaļējiVai vieta smēķēšanai ir skaidri apzīmēta un aprīkota arventilāciju?Jā Nē Daļēji Neatt.Darbs birojos Darba vides riska novērtējums 2 no 9


Darba vides riska novērtējums darbam birojosKontroljautājumu saraksts darba telpaiNovērtēšanā piedalās:Datums:1. Uzņēmuma nosaukums:2. Darba telpa:3.4.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6Vispārējā ventilācijaVai telpā ir ierīkota vispārējā ventilācijas sistēma vai Jā Nē Daļēji Neatt.nosūces sistēma?Vai ventilācijas sistēma tiek regulāri tīrīta un uzturēta Jā Nē Daļēji Neatt.kārtībā?Vai nepieciešami ventilācijas efektivitātesNē Jā Neatt.laboratoriskie mērījumi?MikroklimatsVai telpā ir iespējama nepiemērota temperatūraNē Jā Daļēji Neatt.(auksts, karsts)?Vai telpā ir iespējams nepiemērots mitrums? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai ir jūtams caurvējš? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai ir nepieciešami mikroklimata laboratoriskie Nē Jā Neatt.mērījumi?Vispārējais apgaismojumsVai kopējais apgaismojums ir pietiekams? Jā Nē DaļējiVai telpa ir nodrošināta ar dabīgo apgaismojumu? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai apgaismes ierīces un logi tiek uzturēti kārtībā? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai ir nepieciešami apgaismojuma laboratoriskie Nē Jā Neatt.mērījumi?LogiVai logu konstrukcija ir tāda, kas ļauj droši atvērt, Jā Nē Daļēji Neatt.aizvērt un nostiprināt tos?Vai logi ir aprīkoti ar iekārtām, kas ļauj tos droši tīrīt? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai logi ir aprīkoti ar pielāgojamām aizsegu sistēmām,piemēram, žalūzijām?Kāpnes, pandusiJā Nē Daļēji Neatt.Darbs birojos Darba vides riska novērtējums 3 no 9


Vai kāpņu un pandusu konstrukcija ir stabila un to Jā Nē Daļēji Neatt.pamats ir piemērots kāpšanai?Vai kāpnēm ir margas? Jā Nē Daļēji Neatt.Telpas grīdaVai telpas grīda ir stabila, neslidena, bez bīstamiem Jā Nē Daļējiizciļņiem vai caurumiem?Vai telpas grīda ir ērti tīrāma un kopjama? Jā Nē DaļējiTelpas sienasVai telpas sienas tiek uzturētas kārtībā? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai telpas sienas ir ērti tīrāmas un kopjamas? Jā Nē Daļēji Neatt.Telpas durvisVai durvju konstrukcija var radīt traumas vaiNē Jā Daļēji Neatt.savainojumus?Evakuācijas ceļiVai evakuācijas durvis veras uz āru? Jā NēVai evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas? Jā Nē DaļējiVai evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir nodrošinātas ar Jā Nē Daļējipietiekamas intensitātes apgaismojumu, avārijasapgaismojumu?ElektrodrošībaVai elektrosadales ir ierīkotas un uzturētas tā, lai Jā Nē Daļēji Neatt.nerastos ugunsgrēka vai sprādziena risks?Vai nodarbinātie ir pasargāti no elektrotraumām, kovar izraisīt tieša vai netieša saskare ar elektrību?Jā Nē Daļēji Neatt.Vai izmantotajām elektroierīcēm nav redzamaNē Jā Daļējibojājuma?Vai elektroierīces ir attīrītas no putekļiem? Jā Nē DaļējiVai piekļuve pie elektrosadales iekārtām ir tikaiJā Nē Daļējipersonām ar pietiekamu kompetenci?UgunsdrošībaVai telpā vai tās tuvumā ir piemērotas ugunsdzēsības Jā Nē Daļējiiekārtas un līdzekļi?Vai ugunsdzēsības iekārtas un līdzekļi ir ērti pieejami? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai ugunsdzēsības iekārtas un līdzekļi tiek uzturētikārtībā un ir pārbaudīti noteiktajos termiņos?Jā Nē DaļējiPirmās palīdzības aptieciņaVai ir pieejamas pirmās palīdzības aptieciņas? Jā Nē Daļēji Neatt.Darbs birojos Darba vides riska novērtējums 4 no 9


Vai aptieciņa ir apgādāta ar pirmās palīdzībasJā Nē Daļējisniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiāluminimumu?Drošības zīmesVai telpā ir izvietotas nepieciešamās drošības zīmes Jā Nē Daļēji Neatt.(pirmās palīdzības aptieciņa, evakuācijas ceļi,evakuācijas durvis, ugunsdzēšamo līdzekļu atrašanāsvietas u.c.)?Vai drošības zīmes ir novietotas labi redzamās vietās? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai bīstamās zonas, vietas, šķēršļi, transporta ceļi irapzīmēti ar signālkrāsojumu, drošības zīmēm un irnorobežoti?Laboratoriskie mērījumiVai telpā ir nepieciešami papildus laboratoriskiemērījumi?Jā Nē Daļēji Neatt.Jā Nē Neatt.Darbs birojos Darba vides riska novērtējums 5 no 9


Darba vides riska novērtējums darba vietās birojosKontroljautājumu saraksts darbam birojosNovērtēšanā piedalās:Datums:1. Uzņēmuma nosaukums:2. Darba telpa:3. Veicamais darbs (darba vieta):4.5.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6Vai nodarbinātais strādā ar datoru vairāk kā 2 stundas Jā Nēdienā?FIZIKĀLIE FAKTORIDarba vietas iekārtojumsVai nodarbinātajam ir nodrošināta droša un ērta piekļūšana Jā Nē Daļēji Neatt.darba vietai?Vai darba vietā ir pietiekami daudz vietas, lai varētu strādāt Jā Nē Daļēji Neatt.ērtā pozā?Vai darbinieks lieto portatīvo datoru? Nē JāVai portatīvais dators ir aprīkots ar pārvietojamu klaviatūru, Jā Nē Daļēji Neatt.papildus monitoru un peli?Vai darba vieta tiek uzturēta kārtībā (piemēram, regulāriuzkopta grīda, sakārtots galds un darba vieta)?Jā Nē DaļējiVai tiek nodrošināts, ka nodarbinātie darba vietās nedzer, Jā Nē Daļēji Neatt.neēd un nesmēķē?Vai pastāv paklupšanas un aizķeršanās risks? Nē Jā DaļējiVai vadi un kabeļi darba vietā ir sakārtoti? Jā Nē DaļējiVairāku datoru izvietojums telpāNeatt.Vai displeji ir novietoti ar mugurējām virsmām viens pret Jā, ir Nē, navotru?Vai attālums no viena displeja mugurējās virsmas līdz otra Jā, ir Nē, navdispleja ekrānam ir lielāks par 2,0 m ?Vai attālums starp blakus esošiem datoriem ir lielāks par 1,2 Jā, ir Nē, navm?Redzes sasprindzinājums un apgaismojumsDarba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 6 no 9


Vai, veicot darbu, ir iespējams paaugstināts redzesNē Jā Daļēji Neatt.sasprindzinājums?Vai darba vieta ir nodrošināta ar pietiekamu apgaismojumu, Jā Nē Daļēji Neatt.t.sk. lokālo?Vai ir nepieciešami apgaismojuma laboratoriskie mērījumi? Nē Jā Neatt.TroksnisVai darba vietā ir paaugstināts trokšņa līmenis (vai irNē Jā Daļēji Neatt.jāpaaugstina balss, lai citu cilvēku varētu sadzirdēt)?Vai telpā esošais troksnis traucē koncentrēties? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai ir nepieciešami trokšņa laboratoriskie mērījumi? Nē Jā Neatt.Vai nepieciešams veikt troksni samazinošus pasākumus? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai, veicot darbu, jālieto austiņas, kurās skan informācija Nē Jā Daļēji(piemēram, darbs pa telefonu?)Vai austiņas ir labā tehniskā kārtībā un dzirdamā skaņa ir Jā Nē Daļēji Neatt.labi uztverama?ERGONOMISKIE FAKTORIPrasības darba galdamVai galda virsma ir maz atstarojoša? Jā Nē DaļējiVai galds ir pietiekami liels, lai uz tā varētu atbalstītJā Nē Daļējiplaukstas un rokas?Vai ir ērts dokumentu turētājs? Jā Nē Navnepiec.Vai tas ir stabils un pareizi novietots (atbilstošiJā Nē Daļējiergonomiskajām prasībām)?Vai ir pietiekami daudz brīvas vietas kājām zem galda? Jā Nē DaļējiPrasības darba krēslamVai krēsls ir stabils un ērts? Jā Nē DaļējiVai krēsla augstums, atzveltnes augstums un slīpums ir Jā Nē Daļējiregulējams?Prasības monitoramVai attēls uz ekrāna ir stabils, bez mirgošanās un bezJā Nē Daļējiatspulgiem?Vai rakstu zīmes uz ekrāna ir skaidrā formā? Jā Nē DaļējiVai ekrāns ir viegli pagriežams un noliecams? Jā Nē DaļējiVai ekrāns tiek regulāri tīrīts? Jā Nē DaļējiDarba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 7 no 9


Vai monitora ekrāns ir novietots tā, lai uz tā tieši nenonāk Jā Nē Daļējigaismas stari no logiem?Vai monitors ir novietots tieši pret nodarbināto? Jā Nē DaļējiVai monitora augšējā mala ir acu līmenī vai nedaudz zem Jā Nē Daļējitās?Darba pozaVai pēdas ir novietotas stabili uz grīdas? Jā Nē DaļējiVai leņķis ceļa locītavās ir >=90 0 ? Jā Nē DaļējiVai tiek izmantots muguras balsts? Jā Nē DaļējiVai tiek izmantoti roku balsti? Jā Nē DaļējiVai pele ir novietota tieši blakus klaviatūrai? Jā Nē DaļējiVai darbs ir saistīts ar intensīvu datu ievadīšanu datorā Nē Jā Daļējivairāk kā 4 stundas dienā?AtslodzeVai nodarbinātais ir informēts par redzes atslodzesJā Nē Daļējivingrinājumiem?Vai nodarbinātais ir informēts par ķermeņa atslodzesJā Nē Daļējivingrinājumiem?Vai nodarbinātais veic vingrojumus? Jā Nē DaļējiBALSS PĀRSLODZEVai nepieciešams ilgstoši runāt, it īpaši pārveidotāNē Jā Daļēji Neatt.(piemēram, ļoti pieklājīgā) balsī?SMAGUMU PĀRVIETOŠANAVai nodarbinātiem ar rokām ir jāpārvieto vai jāceļ smagumi Nē Jā Daļēji Neatt.(vīriešiem virs 10 kg (5kg ar vienu roku), sievietēm – virs 7kg (3 kg))?Vai smagumu pārvietošanai tiek izmantoti palīglīdzekļi? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai nodarbinātie ir informēti un apmācīti par pareiziem Jā Nē Daļēji Neatt.smagumu pārvietošanas principiem un atslogojošiemvingrinājumiem?PSIHOLOĢISKIE UN SOCIĀLIE FAKTORIVai tiek veikta virsstundu darba laika uzskaite? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai tiek veikts maiņu darbs? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai veicamajam darbam ir ātrs darba temps? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai veicamais darbs ir vienveidīgs? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai darba norma ir piemērota, ņemot vērā darbaaizsardzības un kvalitātes prasības?Jā Nē Daļēji Neatt.Darba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 8 no 9


Vai veicamais darbs prasa lielu koncentrēšanās spēju unlielu uzmanību?Vai darbs ir saistīts ar ātru un atbildīgu lēmumupieņemšanu?Nē Jā Daļēji Neatt.Nē Jā Daļēji Neatt.Vai nodarbinātais var piedalīties sava darba plānošanā? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai nodarbinātā izglītības līmenis ir atbilstošs veicamā darba Jā Nē Daļēji Neatt.sarežģītības pakāpei?Vai darbs ilgstoši tiek veikts vienatnē un izolācijā? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai iespējams psiholoģiska un fiziska vardarbība? Nē Jā Daļēji Neatt.Vai ir iespējamas nelabvēlīgas/saspīlētas attiecības arNē Jā Daļēji Neatt.kolēģiem/darba devēju/klientu?Vai nodarbinātajam ir iespēja izteikt priekšlikumus unsūdzības par darba apstākļiem un darbu plānošanu?Jā Nē Daļēji Neatt.Vai izteiktie priekšlikumi un sūdzības tiek ņemtas vērā? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai tiek ievēroti darba un atpūtas režīmi? Jā Nē Daļēji Neatt.Vai tiek nodrošināts ikgadējais atvaļinājums? Jā Nē Daļēji Neatt.NODARBINĀTO VESELĪBAS STĀVOKLISVai nodarbinātais ir izgājis obligātās veselības pārbaudes? Jā Nē DaļējiVai ir bijušas sūdzības par acu problēmām (graušanas Nē Jā Daļēji Neatt.sajūtu, sausuma sajūtu, apsarkumu, pārejošām redzes asumaizmaiņām)?Vai ir bijušas sūdzības par sāpēm mugurā, locītavās, rokās, Nē Jā Daļēji Neatt.kājās?Vai ir bijušas sūdzības par trokšņa izraisītu dzirdesNē Jā Daļēji Neatt.pasliktināšanos?Vai darba vietā ir bijuši nelaimes gadījumi? Nē Jā Daļēji Neatt.CITI RISKA FAKTORIVai darbiniekam ir jāveic darba pienākumi arī ārpus biroja Nē Jā Daļēji(piemēram, vieglās automašīnas vadīšana, tikšanās arklientiem, objektu apsekošana)?Vai darbinieks ir pakļauts citiem iepriekš neminētiem riskafaktoriem birojā, piemēram, sintētiskajiem mazgāšanaslīdzekļiem, veicot uzkopšanas darbus?Nē Jā DaļējiDarba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 9 no 9

More magazines by this user
Similar magazines