25. janvāra domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv

25. janvāra domes sēdes protokols - Ropaži.lv

LATVIJAS REPUBLIKAROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAReģistrācijas Nr. 90000029039Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135Tālr.67918666, fakss 67918666, e-pasts ropazi@ropazi.lvAS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7Ropažu novadāRopaţu novada domes sēdesp r o t o k o l s2012.gada 25.janvārīNr.2Darba kārtība:Prezentācijas:1. Par Ropažu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois” kāpņu izbūvi2. Par pagarinātās grupas izveidiSociālo jautājumu komitejas atzinumi3. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī4. Par Lailas Hazenģēģeres iesniegumu5. Par izslēgšanu no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra6. Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra izmaiņu apstiprināšanu7. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu unpakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā” apstiprināšanuDzīvokļu komisijas atzinumi8. Par Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu9. Par īres līguma slēgšanu ar Sanitu Krūmiņu10. Par īres līguma slēgšanu ar Ļubovu Jākobsoni11. Par īres līguma atjaunošanu pašvaldības dzīvoklī12. Par Larisas Dragunas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņuanulēšanu13. Par Ruslanas Konginas un Personas nepilngadībā bērna deklarētās dzīvesvietas ziņuanulēšanu14. Par Nadeždas Pilipenko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi15. Par grozījumiem Zaķumuižas pamatskolas nolikumā16. Par vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību iestādi „Pierīgas izglītības, kultūras un sportapārvalde” par pašvaldības finansējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei2012. gadamAttīstības komitejas atzinumi17. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Gaidas” – 9, Gaidas, Ropažu novadsreģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda18. Par Ropažu novada ģerboni19. Par hokeja laukuma būvniecību Zaķumuižas ciemā, Ropažu novadāFinanšu komitejas atzinumi20. Par finansējuma piešķiršanu Ropažu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois” kāpņuremontam21. Par finansējuma piešķiršanu SIA „VISA 9” – caurtekas nomaiņai ceļa posmā Bajārudārziņi – Mežragi22. Par sociālā atbalsta kampaņas 2009. – 2010.gada, 2010. – 2011.gada, 2011.g –2012.gada un 2012. – 2013.gada apkures sezonas laikā atlikušo A/S „Latvenergo”


Sēdi vada domes priekšsēdētājs:Sēdē piedalās:Ivars Gailītis- domes deputāti: Ivo SkudiķisZigurds BlausKlaudija Terēza HēlaSarmīte ŠuksteAija KukuleVladislavs ŠlēgelmilhsGuntars SiliľšLija Lidija BatarevskaIndulis LīdacisAntons CibuļskisSanita Megere-KlevinskaAigars KleinsRaimonds Skrebs- administrācijasdarbinieki:- pašvaldības iestāţu,uzņēmumu vadītājiun darbinieki:- iedzīvotāji: Elmārs Kozlovskisizpilddirektors Juris Putniľšjuriskonsults Oskars Ašmanisfinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubenesabiedrisko attiecību daļas vadītājs Ilgonis LeišavnieksSabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Kolečabūvvaldes vadītāja Renāte Gremzebūvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Lindeattīstības daļas projektu vadītājs Edgars Razgailaapsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Kroterevīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansonsugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands FelkersSIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis ŠīrantsSIA „Ciemats” valdes loceklis Andris BartkevičsSporta centra vadītāja Evita EglājaPašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns VeličkoSociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte CibuļskaBāriľtiesas priekšsēdētāja Ingrīda ZundeRopažu novada Informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija BinānePII „Annele” vadītāja Vēsma EglīteRopažu vidusskolas direktore Māra PriedeZaķumuižas pamatskolas direktors Igors GrigorjevsMūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga JankovskaSēdē nepiedalās:Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)Sēdi protokolē:personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča3


Ropaţu novada domes 25.01.2012. sēde atklāta plkst. 14. 10Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 25.01.2012. sēdes darbakārtību.Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 25.01.2012.sēdes darba kārtības apstiprināšanu,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Apstiprināt Ropažu novada domes 25.01.2012. sēdes darba kārtību.1.§Par prezentāciju par Ropaţu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois” kāpņu izbūviBūvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde iepazīstina ar plānotajiem veicamajiem darbiem unizmaksām, lai nomainītu Ropažu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois” kāpnes,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Informāciju pieľemt zināšanai.2.§Par papildus pagarinātās grupas izveidi Zaķumuiţas pamatskolāZaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs izklāsta priekšlikumu un iespējuZaķumuižas pamatskolā izveidot papildus pagarināto grupu,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Informāciju pieľemt zināšanai.SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI3.§Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 29.12.2011. iesniegto Z.B.,p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklīZītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiemdzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.2, īres līgumu ar Z.B. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.4


2. Z.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošinātlēmumu nosūtīšanu Z.B. , /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 19.12.2011. iesniegto A.L.,p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklīZītari 5, dzīvoklis Nr. 5, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiemdzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.5 īres līgumu ar A.L. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.2. A.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošinātlēmumu nosūtīšanu A.L., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajamdienestam.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 12.12.2011. iesniegto S.I., p.k./personaskods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 5-1,istaba Nr. 2, Silakrogs, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiemun sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogs, Priedes 5-1, istaba Nr.2 īres līgumu ar S.I. uz laiku no 01.12.2011. līdz 31.05.2012.2. S.I. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošinātlēmumu nosūtīšanu S.I., /adrese/, ierakstītā vēstulē un Ropažu novada pašvaldībasSociālajam dienestam.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.4.§Par Lailas Hazenģēģeres iesniegumuIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 16.11.2011. saľemto LailasHazenģēģeres, p.k. /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, faktiskā dzīves vieta/adrese/, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, sakarā ar to, ka deklarētā dzīves vieta/adrese/ nav piemērots maza bērna vajadzībām, kā arī tas, ka šī dzīvojamā platība pieder citaipersonai, bet faktiskajā dzīves vietā /adrese/, divistabu dzīvoklī dzīvo divas ģimenes.5


3. V.M. /adrese/ 08.02.2011.4. R.K. /adrese/ 15.06.2011.5. L.K. /adrese/ 09.08.2011.6. L.H. /adrese/ 11.01.2012.7.§Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu unpakalpojuma saņemšanas kārtību Ropaţu novadā” apstiprināšanuPamatojoties uz 07.11.2012. sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr. 8 Par nolikuma „Paraprūpi mājās” apstiprināšanu, Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests izstrādājapakalpojumam - aprūpe mājās saistošos noteikumus N. 3 „Par aprūpes mājās pakalpojumaorganizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Ropažu novadā”.Izanalizējot un izvērtējot izstrādātos saistošos noteikumus Nr.3 „Par aprūpes mājās pakalpojumaorganizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Ropažu novadā”,un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3 „Par aprūpes mājāspakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Ropažu novadā”.2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojumasaľemšanas kārtību Ropažu novadā” pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā unelektroniskā veidā nosūtīt LR Vides un reģionālās attīstības ministrijai.DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI8.§Par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanuPamatojoties uz Ropažu novada domes 20.12.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.21 §48 „Parizmaiľām Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā” un Dzīvokļu komisijas locekļušādiem ierosinājumiem/priekšlikumiem:priekšlikums: Zigurds Blaus izvirza komisijas priekšsēdētāja kandidatūrai deputāti Liju LidijuBatarevsku;un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās – L.L.BatarevskaRopažu novada dome nolemj:Apstiprināt Dzīvokļu komisijas locekli L.L. Batarevsku par Ropažu novada domes Dzīvokļukomisijas priekšsēdētāju.9.§Par īres līguma slēgšanu ar Sanitu KrūmiņuIzskatot Ropažu bāriľtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes 2012.gada 3.janvāra iesniegumu Nr.1-14/8 , Dzīvokļu komisijas iesniegto lēmumprojektu un saskaľā ar Ropažu novada pašvaldībāesošo informāciju:1) Dzīvojamā māja „Jauntuibas” atradās paju sabiedrības „Ropaži” īpašumā sakarā ar1966.gada 9.decembra pirkuma līgumu;7


2) 1994.gada 30.jūnijā noslēgta vienošanās par ½ domājamās daļas no mājas „Jauntuibas”nošķiršanu par pajām Z.Uzulam;3) Z.Uzuls 1997.gada 17.aprīlī reģistrējis savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, nodalījumaNr. 817;4) Saskaľā ar ierakstu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr. 817) nekustamais īpašums„Jauntuibas” sastāv no4.1. zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 010 0052, platība 0,19 ha;4.2. uz zemes gabala atrodas 1 dzīvojamā ēka un sešas palīgceltnes.5) 2007.gada 15.februārī ar Maksātnespējīgās likvidējamās p/s „Ropaži” kreditoru sapulceslēmumu 1/2 domājamā daļa no mājīpašuma „Jauntuibas” nodota īpašumā Ropažupašvaldībai;6) 2007.gada 2.februārī sastādīts akts par mājīpašuma „Jauntuibas” nodošanu Ropažupašvaldībai.7) Ar Ropažu novada pašvaldības 2007.gada 26.septembra lēmumu Nr. 8§, prot. Nr. 09, ½domājamā daļa nodota apsaimniekošanai SIA „Ciemats”. Īres līgumi nav noslēgti.8) Ropažu novada pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.9) Sanita Krūmiľa deklarēta /adrese/ 2003.gada 11.augustā. Īres līgums ar pašvaldību navnoslēgts.Sanitas Krūmiľas ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni: L.B., dzimusi 2003.gada 2.septembrī,M.B., dzimis 2001.gada 23.februārī, V.B., dzimis 2010.gada 9.aprīlī. S.Krūmiľa navlaulībā. Viľai ir faktiskā kopdzīve ar bērnu tēvu A.B., kurš deklarēts savai māteipiederošajā īpašumā /adrese/.10) Sanitas Krūmiņas ģimene apdzīvo mājas otrajā stāvā trīs telpas – virtuvi 7,20 m²,dzīvojamo istabu 10,20 m², dzīvojamo istabu 15,40 m. Kopā piecu cilvēku ģimenikopējā dzīvojamā platība 25,60 m².11) Pārbaudot iedzīvotāju reģistru par šajā mājā deklarētajām personām, konstatēts, kamājīpašumā ”Jauntuibas” deklarēti:Nr.p.k.Vārds , Uzvārds personas kods no līdz Faktiskā dzīvesvieta1. V.B. /personas kods/ 25.06.1981 /adrese/2. A.U. /personas kods/ 11.08.2003. /adrese/3. A.U. /personas kods/ 20.10.1990 /adrese/4. Z.U. /personas kods/ 26.09.1983. /adrese/5. L.B. /personas kods/ 16.10.2003. /adrese/6. V.B. /personas kods/ 29.04.2010. /adrese/7. M.B. /personas kods/ 16.10.2003. /adrese/8. S.K. /personas kods/ 16.10.2003. /adrese/9. A.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/10. O.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/11. A.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/12. J.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/13. J.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/14. K.M. /personas kods/ 30.08.2006. /adrese/12) No Ropažu novada pašvaldības policijas 23.11.2011. saľemta informācijas, kaJ.Monastirskis par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā mājās „Jauntuibas” un agresīvuuzmanību ir saukts pie administratīvās atbildības.13) Sanita Krūmiľa 2009.gada 2.janvārī ir lūgusi atļauju pirkt ½ domājamo daļu no mājas„Jauntuibas”.14) Sanita Krūmiľa ir atkārtoti lūgusi palīdzību Ropažu bāriľtiesai un sociālajam dienestamsakarā ar domstarpībām ģimenē un norādījusi, ka labākais risinājums būtu lielākasdzīvojamās platības piešķiršana. S.Krūmiľa arī norādījusi, ka blakus esošais dzīvoklis8


praktiski netiek izmantots dzīvošanai, tajā reizēm ierodas A.Monastirska un J.Broks, kuridzīvokli izmanto, kā vietu, kur varētu netraucēti iedzert un uzdzīvot.Un pamatojoties uz1. Likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 8.punktu - Pašvaldībām ir šādasautonomās funkcijas 8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnupersonisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;2. Likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 9.punktu – Pašvaldībām ir šādasautonomās funkcijas 9)sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā;3. 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu – Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas irattiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 14 ) noteikt, ja tas navaizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem , b)maksu parpašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) ;4. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrās daļas, - „Visām darbībām attiecībā uzbērnu, neatkarīgi no tā vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskāsorganizācijas, vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citastiesībaizsardzības iestādes, prioritāri jānodrošina bērna tiesības un intereses”.5. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu Valstij vai pašvaldībai piederošasdzīvojamās telpas īres līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas lēmuma pamataslēdz valdītājs. Valsts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā iekļautā dzīvojamā mājādzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uzņēmējsabiedrība uz tās statūtos noteiktāsinstitūcijas lēmuma pamata. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikāpēc šāda lēmuma pieņemšanas. un piekto dalu - Ja kopējā dzīvoklī, kas pieder valstijvai pašvaldībai, atbrīvojusies viena vai vairākas dzīvojamās telpas, tās vispirmspiedāvā īrēt dzīvokļa īrniekam, kurš nav parādā īres maksu un maksu parpakalpojumiem, grozot iepriekš noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Ja ir vairākišādi pretendenti, priekšroka dodama īrniekam, kurš lieto apmēra ziņā mazākudzīvojamo platību uz vienu attiecīgajā dzīvojamā telpā pastāvīgi dzīvojošu personu.un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt mājas „Jauntuibas” jumta stāva telpu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, īres līgumu ar SanituKrūmiľu, personas kods /personas kods/, uz nenoteiktu laiku;2. Noteikt īres maksu Ls 0,028 par 1 m 2 mēnesī.3. Uzdot SIA „Ciemats” organizēt īres līguma noslēgšanu.4. Ingrīdai Zundei kārtot mājīpašuma „Jauntuibas” ½ domājamās daļas reģistrācijuzemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei D.Malnačainosūtīt Personām paziľojumus par 1 mēneša laikā deklarēt faktisko dzīvesvietu ;6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei D.Malačairakstiski informēt A.Monastirsku par to, ka personai nav tiesiska pamata patvaļīgi lietotdzīvojamo platību „Jauntuibas”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135;7. Uzdot Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai kontrolēt lēmumaizpildi;8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- S.Krūmiľai, uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/- Ropažu bāriľtiesas priekšsēdētājai I.Zundei,- RN SIA „Ciemats”, Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai,- Ropažu novada pašvaldības būvvaldei;9


- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei D.Malnačai10.§Par īres līguma slēgšanu ar Ļubovu JākobsoniPamatojoties uz 07.12.2011. Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas lēmuma Prot.Nr.11, 2.§Ļubovai Jākobsonei, personas kods /personas kods/, mutiski norādītā dzīves vieta /adrese/,ierādīto Ropažu pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo platību „Augšciema Stacija”dz.1,Augšciems, Ropažu novads, un ľemot vērā, ka Ļubova Jākobsone ir piekritusi ierādītajaidzīvojamai platībai,un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt ar Ļ.Jākobsonei dzīvojamo telpu īres līgumu par pašvaldības dzīvojamo platībuadresē - „Augšciema Stacija” dz.1, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, uz nenoteiktulaiku ar tiesībām katru gadu pašvaldībai izvērtēt īres tiesības un dzīvojamo platību;2. RN SIA „Ciemats” organizēt līguma noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē -„Augšciema Stacija”dz.1, Augšciems, Ropažu novads, LV 21353. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Ļubovai Jākabsonei, /adrese/;- RN SIA „Ciemats”, Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133.11.§Par īres līguma atjaunošanu pašvaldības dzīvoklīIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 09.01.2012. iesniegto V.G., personas kods /personas kods/,deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu pašvaldības dzīvojamajāplatībā „Priedes 5” dz. 29, Silakrogs, Ropažu novads, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzībudzīvokļa jautājuma risināšanā” ,un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot pašvaldības dzīvojamās platības „Priedes 5” dz. 29, Silakrogs, Ropažu novads, īreslīgumu ar V.G. uz nenoteiktu laiku.2. V.G. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai nodrošinātlēmumu nosūtīšanu- V.G. uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/- RN SIA „Ciemats”, Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.12.§Par Larisas Dragunas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņuanulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.12.2011. saľemto Vitālija Gubska, personas kods/personas kods/, 06.12.2011. iesniegumu par Larisas Dragunas, personas kods /personas kods/,(turpmāk tekstā – Persona) un Karīnas Jolkinas, personas kods /personas kods/, un Artjoma10


Jolkina, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgie bērni)sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažu novads,LV 2137, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdē (Prot. Nr.1):konstatēja –No 07.03.2007. Larisas Dragunas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētādzīvesvieta ir „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača14.12.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Larisai Dragunai uz viľas deklarētodzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137,uzaicinājumu (Nr. 11-4/37) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada6.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas un Personasnepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā„Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, saskaľā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 06.01.2012. Larisa Draguna neieradās un telefoniski nav informējusi parsavu un Katrīnas Jolkinas un Artjoma Jolkina tiesisko pamatu apmesties uz dzīvideklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažunovads, LV 2137.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;nolēma - anulēt Larisas Dragunas un Personas nepilngadīgo bērnu Katrīnas Jolkinas unArtjoma Jolkina sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16,Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Larisas Dragunas, personas kods /personas kods/, unPersonas nepilngadīgo bērnu Karīnas Jolkinas, personas kods /personas kods/,un Artjoma Jolkina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziľas par deklarētodzīvesvietu adresē „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137.Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtītLarisai Dragunai uz deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki,Ropažu novads, LV 2137, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.7211


„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, VitālijamGubskim uz deklarēto dzīvesvietu („Jaunceltnes 2 k-9” dz.16, Mucenieki, Ropažunovads, LV 2137), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.13.§Par Ruslanas Konginas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētās dzīvesvietasziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.12.2011. saľemto Jeļenas Aukšpoles, personas kods/personas kods/, 07.12.2011. iesniegumu par Ruslanas Konginas, personas kods /personaskods/, (turpmāk tekstā – Persona) un Alexandera Kongina, personas kods /personas kods/,(turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgais bērns) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas Ozoluiela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdē (Prot. Nr.1):konstatēja –No 16.08.2001. Ruslanas Konginas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētādzīvesvieta ir Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača14.12.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Ruslanai Konginai uz viľas deklarētodzīvesvietu Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/38) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 6.janvārim, laiuzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas un Personas nepilngadībā bērna tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažunovads, LV 2135, saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;20.12.2011. Ropažu novada pašvaldība saľēma atpakaļ no VAS „Latvijas pasts”R.Konginai adresēto sūtījumu ar secinājumu, ka šāda persona norādītajā adresēnedzīvo;Līdz 06.01.2012. Ruslana Kongina neieradās un telefoniski nav informējusi parsavu un Alexandera Kongina tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajādzīvesvietā adresē – Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;nolēma - anulēt Ruslanas Konginas un Personas nepilngadībā bērna Alexandera Konginasniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV2135.Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,12


atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Ruslanas Konginas, personas kods /personas kods/, unAlexandera Kongina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziľas pardeklarēto dzīvesvietu adresē Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtītRuslanai Konginai uz deklarēto dzīvesvietu Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažunovads, LV 2135 saskaľā ar LR MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība,kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jeļenai Aukšpoleiuz deklarēto dzīvesvietu (Ozolu iela 8, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135),Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.14.§Par Nadeţdas Pilipenko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2011. saľemto Alas Kalenkas, personas /personaskods/, 05.12.2011. iesniegumu par Nadeţdas Pilipenko, personas kods /personas kods/,(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 4” dz.34, Silakrogs,Ropažu novads, LV 2133, anulēšanu, jo anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdē (Prot. Nr.1):konstatēja –No 17.04.2008. Nadeždas Pilipenko deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 4” dz.34,Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača14.12.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Nadeždai Pilipenko uz viľas deklarētodzīvesvietu „Priedes 4” dz. 34, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu(Nr. 11-4/36) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 6.janvārim, laiuzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvideklarētajā dzīvesvietā „Priedes 4” dz.34, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 06.01.2012. Nadežda Pilipenko neieradās un telefoniski nav informējusi partiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Priedes 4”dz.34, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem13


dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;nolēma - anulēt Nadeždas Pilipenko sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 4”dz.34, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 11.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Nadeţdas Pilipenko, personas kods /personas kods/, sniegtāsziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Priedes 4” dz. 34, Silakrogs, Ropažunovads, LV 2133.Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtītNadeždai Pilipenko uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 4” dz.34, Silakrogs, Ropažunovads, LV 2133 saskaľā ar LR MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība,kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Alai Kalenkai uzdeklarēto dzīvesvietu („Priedes 4” dz.34, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133),Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI15.§Par grozījumiem Zaķumuiţas pamatskolas nolikumāIzskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora v.i. I.Ozolas 2012.gada 9. janvāra iesniegumu pargrozījumiem Zaķumuižas pamatskolas nolikumā,Un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikuma 65. punktā veiktos grozījumus, 65. punktuizsakot šādā redakcijā: „Darba kārtības noteikumi, kurus izstrādā Skolas kolektīvs apspriedēpie direktora, noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar domespriekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru un informējot Ropažu novada pašvaldībasIzglītības, kultūras un sporta komiteju.”2. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikuma 66. punktā veiktos grozījumus, 66. punktuizsakot šādā redakcijā: „Iekšējās kārtības noteikumi, kurus izstrādā Skolas kolektīvs apspriedēpie direktora, ņemot vērā izglītojamo pašpārvaldes un Skolas padomes ieteikumus,grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai pašvaldībasizpilddirektoru un informējot Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sportakomiteju.”16.§Par vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību iestādi „Pierīgas izglītības, kultūras unsporta pārvalde” par pašvaldības finansējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sportapārvaldei 2012. gadam14


– 0.144 ha, „Gaidas” - 9, kadastra Nr.8084 013 0011- individuālo dzīvojamo mājuapbūve (NĪLM kods 0601);Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saľemti;Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti arRopažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.Ľemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,Un saskaľā ar Attīstības komitejas 10.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (k.T.Hēla),Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „Gaidas” - 9, kadastra Nr.8084 013 0011, 0.144 ha platībāiegūšanai īpašumā uz Aleksandra Urbana (ALEKSANDR URBAN), (dzimuša /datums/) vārda,ar zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –2.1. Aleksandra Urbana pilnvarotajai personai Genadijam Urbānam, /adrese/.2.3. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, Ūnijas iela 8, k-9, Rīga,LV-1084.2.4. Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.18.§Par Ropaţu novada ģerboniPamatojoties uz Valsts Heraldikas komisijas izstrādātajiem principiem attiecībā uz novadaģerboľu izveidi, „Ģerboľu likumu”, kurš nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un reģistrēti ģerboľiun likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu, kurš nosaka novada domes tiesībasnoteikt novada simboliku, saskaľojot to ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju,Un saskaľā ar Attīstības komitejas 10.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:1. Izstrādāt Ropažu novada ģerboni.2. Noteikt, ka par pamatu Ropažu novada ģerbonim tiek izmantots Ropažu pagasta ģerbonis,to papildinot ar pavedienapmali.3. Lūgt Kultūras ministriju izskatīt un reģistrēt Ropažu novada ģerboni.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors un Attīstības daļasvadītāja.19.§Par hokeja laukuma būvniecību Zaķumuiţas ciemā, Ropaţu novadāIzskatot, Aigara Razgala (sporta klubs, sabiedrība “Cetra sport”), iesniegumu ar priekšlikumuizveidot hokeja laukumu stadiona teritorijā Zaķumuižā, Ropažu novadā, ar kadastra Nr. 8084 0080350, tika konstatēts:1. Zemes gabala, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 008 0350, īpašnieks ir Ropažu novadapašvaldība;2. Zemes izmantošanas mērķis saskaľā ar apbūves noteikumiem ir rekreācijas un tūrismaattīstības teritorija.3. Stadiona teritorijas daļa, kur plānots hokeja laukums ir daļēji piebērta ar domu veidotstāvvietu. Lai būtu iespējams izveidot vietu hokeja laukumam nepieciešams pacelt zemes16


līmeni un sakārtot pieguļošajai teritorijai pa perimetru ūdens novadgrāvi.Saskaľā ar Attīstības komitejas 10.01.2012. sēdes atzinumu, Prot. Nr.1, nolemts uz domes sēdivirzīt lēmumprojektu sekojošā redakcijā:„Nekustamajā īpašumā Zaķumuižā, Ropažu novads, zemes vienības kadastra Nr. 8084 0080350, atļaut hokeja laukuma izbūvi teritorijā ar aptuveno platību 0,4ha.Projektu saskaņot likumdošanā noteiktā kārtībā.Pašvaldības līdzfinansējums projektā 0%. Projekta realizācija 100% ar privātā kapitālafinansējumu.Atbildīgie par lēmuma izpildi izpilddirektors J.Putniņš un būvvaldes vadītājas vietnieksA.Linde”Ropažu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektusekojošā redakcijā:1. Konceptuāli atbalstīt hokeja laukuma būvniecību Zaķumuižas ciemā, Ropažu novadā.2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot sadarbības līguma projektu uzfebruāra attīstības sēdi.atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš),Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt hokeja laukuma būvniecību Zaķumuižas ciemā, Ropažu novadā.2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot sadarbības līguma projektu uzfebruāra attīstības sēdi.FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI20.§Par finansējuma piešķiršanu Ropaţu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois”kāpņu remontamSaskaľā ar nepieciešamību Ropažu mākslas un mūzikas skolā „Rodenpois” veikt kāpľu remontuun potenciālajām remontdarbu izmaksām Ls 2535.16, iesk. 22% PVN, apmērā (pielikumākontroltāme),Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. No tautsaimniecības budžeta piešķirt finansējumu Ropažu mākslas un mūzikas skolas„Rodenpois” kāpľu remontam Ls 2535,16 apmērā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniľam organizēt kāpľu remontuatbilstoši piešķirtajam finansējumam.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Ropažu mākslas un mūzikas skolas „Rodenpois” vadītājai D. Jankovskai;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniľam.21.§Par finansējuma piešķiršanu SIA „VISA 9” – caurtekas nomaiņai ceļa posmā Bajārudārziņi – Meţragi17


Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas cenu aptauju rezultātiem(zemākā cena – SIA „Visa 9”) par nepieciešamiem finanšu līdzekļiem Caurtekas nomaiľai ceļaposmā Bajāru dārziľi- Mežragi,saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1, kurā nolemtslēmumprojektu uz domes sēdi virzīt šādā redakcijā:1. „Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1178,52 (t.sk. PVN) Caurtekas nomaiņai ceļa posmā Bajārudārziņi- Mežragi no pašvaldības ceļa fonda līdzekļiem.2. Pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim sagatavot līgumu ar SIA „VISA 9” par minētāpakalpojuma sniegšanu.3. Samaksu veikt 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un darbu pieņemšanasnodošanasakta parakstīšanas.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram J.Putniņam.5. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības izpilddirektoram, juriskonsultamO.Ašmanim, pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai, SIA „Visa 9”,un ievērojot, Ropažu novada domes priekšsēdētāj I.Gailīša izteikto priekšlikumu apstiprinātlēmumprojektu sekojošā redakcijā:„Nepiešķirt finansējumu SIA „VISA 9” caurtekas nomaiņai ceļa posmā Bajāru dārziņi –Mežragi”,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- 1 balss(A.Kukule), „Atturas”- 1 balss (I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:Nepiešķirt finansējumu SIA „VISA 9” caurtekas nomaiľai ceļa posmā Bajāru dārziľi – Mežragi.Ropaţu novada domes sēdes pārtraukums 15 35 – 16 0022.§Par sociālā atbalsta kampaņas 2009. – 2010.gada, 2010. – 2011.gada, 2011.g – 2012.gada un2012. – 2013.gada apkures sezonas laikā atlikušo A/S „Latvenergo” Dāvinājuma(ziedojuma) – dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” nodošanu sociālimazaizsargātām mērķa grupāmĽemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju, ka panākta vienošanās ar A/S„Latvenergo” par to, ka pašvaldībām, kurām ir palicis pāri dāvanu karšu „Elektrības norēķinukarte – 500 kWh” skaits no pirmās kampaľas, ir iespēja šīs kartes izdalīt tām trūcīgām,maznodrošinātām mājsaimniecībām un sociāli mazaizsargātām mājsaimniecībām, kurām patipašvaldība nolems izdalīt, pamatojoties uz 2005. gada 11. janvāra MK noteikumiem „Noteikumipar sociāli mazaizsargāto personu grupām” un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestaieteikumiem, ka Ropažu novadā uz šo brīdi sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas ir –vientuļi pensionāri - (pensionāri, kuriem nav likumīgo apgādnieku), ģimenes, kurās irpilngadīgas personas ar I.gr. un II.gr. invaliditāti, politiski represētas personas, Černobiļasatomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kā arī ievērojot likuma „Parpašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkurujautājumu kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādāveicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu unnovēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistībuuzņemšanās pašvaldības vārdā, saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2012. sēdesatzinumu Prot.Nr. 1, un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,18


atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izdalīt atlikušās A/S „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” nosociālā atbalsta kampaľas 1.posma sekojošām sociāli mazaizsargātām mājsaimniecībām,kuras iepriekš nav saľēmušas dāvinājuma kartes:vientuļiem pensionāriem (pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku);ģimenēm, kurās ir pilngadīgas personas ar I.gr. invaliditāti;politiski represētām personām;Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.2. Noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2009. gada 8. decembra Dāvinājuma (Ziedojuma)līgumā Nr. 47, saskaľā ar lēmumam pievienoto projektu.3. Atbildīgā par Vienošanās noslēgšanu un dāvanu karšu izsniegšanu ir Ropažu novadapašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S. Cibuļska.23.§Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem kosniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes ”Ľemot vērā, ka Zaķumuižas pamatskola vēlas organizēt maksas pakalpojumus par baseinaizmantošanu ārpus skolas nodarbību laika un saskaľā ar nolikumu realizēt pamatskolasuzdevumus, kā arī ľemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Papildināt 28.04.2010. Ropažu novada pašvaldības noteikumus „Maksa par pakalpojumiem,ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” ar 10. punktu, izsakotto šādā redakcijā:„10. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Zaķumuižas pamatskola.10.1. maksa par nodarbību peldbaseinā trenera uzraudzībā - Ls 1,50 par 40 minūtēm(akadēmisko stundu);10.2. Iekasētā samaksa tiek izlietota darba samaksai trenerim.”2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniľam kontrolēt lēmuma izpildi.3. Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai un Zaķumuižaspamatskolai.4. Grozījumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.24.§Par izdevumu atlīdzības un valdījumu līgumu noslēgšanu par autotransporta izmantošanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības (turpmāk-pašvaldības) izpilddirektora J.Putniľa unjuriskonsulta O. Ašmaľa sagatavoto priekšlikumu par izdevumu atlīdzības līgumiem parautotransporta izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai, pamatojoties uz struktūrvienībuvadītāju priekšlikumiem,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),19


Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt izdevumu atlīdzības līgumus par autotransporta izmantošanu ar zemāk norādītajāmpersonām.2. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt līgumu noslēgšanu un nodošanas-pieľemšanasaktu parakstīšanu.Pašvaldības administrācijaPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Oskars Ašmanis, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs HONDA HRV, EN 4556VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JHMGH48502S206575Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemKādam mērķimadministrācijaRopažu novada pašvaldības juriskonsulta darbaorganizēšanai un nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Agita Rubene, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs AUDI A3, FL 9650VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WAUZZZ8LZYA088241Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 03.01.2011.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības finanšu unekonomikas daļas darba nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Juris Putniņš, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs BMW-530, HJ 4836VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WBANC71060B820850Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 200 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības darbībasnodrošināšanai un izpilddirektora darbaorganizēšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Renāte Gremze, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs VW MULTIVAN, GR 848VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WV2ZZZ7HZ4H016336Degvielas veidsDDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 12Degvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājadarba organizēšanai20


Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Ainārs Linde, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs BMW 318, FF 4431VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WBAAL31040JJ43973Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības būvvaldes darbībasnodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Valda Lasmane, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs PEUGEOT 206, FG 5039VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā VF32CKFUF44233228Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības būvvaldes darbaorganizēšanai un nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Jānis Zommers, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs HYNDAI SONATA, FV 9962VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā KMHEU41CP5A037656Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemADMINISTRĀCIJAKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības būvvaldesbūvinspektora darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Indulis Līdacis, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs TOYOTA RAV 4, GU 4314VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā JTMBB31VOO5025014Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības apsaimniekojamāsteritorijas pārziľa darbības nodrošināšanai (ceļuapsekošana)Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Jāni Jansonu, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs VOLVO 940, DN 3270VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā YV1944273M1027723Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litri21


Degvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemadministrācijaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības revīzijas komisijasdarba nodrošināšanaiZaķumuiţas bibliotēkaPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Ināra Skrodele, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs OPEL ASTRA, HJ 480VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WOLOTGF48X6074579Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemKādam mērķimZaķumuižas bibliotēkaRopažu novada pašvaldībasZaķumuižas bibliotēkas darba organizēšanai unnodrošināšanaiPašvaldības Sociālais dienestsPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Sarmīte Cibuļska, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs AUDI A4, HM 1570VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WAUZZZ8E56A009875Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 9 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 03.01.2011.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemKādam mērķimSociālais dienestsRopažu novada pašvaldības sociālā dienestadarba organizēšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Benita Ceplīte, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs BMW 325, EV 6532VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WABCC11070FF48535Degvielas veidsdīzeļdegvielaDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemSociālais dienestsKādam mērķimRopažu novada pašvaldības sociālā dienestadarba organizēšanai – atbalsta personaģimenēmPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Daiga Jokste, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs OPEL TIGRA, FZ 4104VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā W0L000075S4207900Degvielas veidsbenzīnsDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 7 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 20 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemSociālais dienestsKādam mērķimRopažu novada pašvaldības sociālā dienesta22


sociālpedagoģiskā darba organizēšanaiRopaţu kultūras un izglītības centrsPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Pēteris Rozītis, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas markaAUDI A3Reģistrācijas Nr. GJ 4177VINWAUZZZ8LZYA016616Degvielas veidsBenzīns 95 un gāzeIzlietojuma norma uz 100 km9 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 70 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiMērķisRopažu kultūras un izglītības centrsRopažu kultūras un izglītības centra darbanodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Līga Mekša, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 323F, FF 2781VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZBG14E200737692Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 8,5litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 70 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemRopažu kultūras un izglītības centraKādam mērķimRopažu Kultūras un izglītības centra darbanodrošināšanaiPašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „ANNELE”Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Iveta Gundare, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs BMW 525, AE 88VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WBANJ51010B407518Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 150 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPII „Annele”Kādam mērķimPašvaldības PII „Annele” darbības nodrošināšanaiRopaţu Sporta centrsPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Evita Eglāja, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 323, ES 2041VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZBA153200545366Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemKādam mērķimSporta centrsRopažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājadarba pienākumu veikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personasGuntars Smukša, /personas kods/, /adrese/23


kods, adreseAutomašīnas marka, reģistrācijas Nr. BMW 330, GG 6740VINWBAAL91000FS11837Degvielas veidsdīzeļdegvielaIzlietojuma norma uz 100 km12 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiSporta centrsMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centraZaķumuižas sporta zāles ēku un teritorijas pārziľadarba pienākumu veikšanaiRopaţu sporta centrs – pārējās intereses sportāPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Mihails Buselis, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, Reģistrācijas Nr. HONDA CRX, EE 6829VINJHMED93700S008877Degvielas veids Benzīns, 95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Rudīte Upīte, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, Reģistrācijas Nr. TOYOTA COROLLA, FA 9902VINJTDKZ28E300052264Degvielas veids Benzīns, 95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 80 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Artis Bogdāns, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka , Reģistrācijas Nr. VW VENTO , FL 3424VINWVWZZZ1HZNW287762Degvielas veids Benzīns, 95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Ingrīda Amantova, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, Reģistrācijas Nr. MAZDA 626, FO 807124


VINJMZGF14201142234Degvielas veids Benzīns, 95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 120 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Modris Liepiņlauskis, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, Reģistrācijas Nr. AUDI A4, FZ 6634VINWAUZZZ8DZSA067243Degvielas veids Benzīns, 95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Dace Ozoliņa, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, Reģistrācijas Nr. TRANSPORTER VW530, HU 1744VINWV2ZZZ7HZ7128910Degvielas veidsDīzeļdegvielaIzlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012. -31.12.2012.Finanšu līdzekļiPārējās interese- sportāMērķisRopažu novada pašvaldības Sporta centra interešuizglītības sportā trenera darba pienākumuveikšanaiRopaţu pašvaldības attīstības daļaPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods,adreseEva Haberkorne-Vimba, /personas kods/,/adrese/Automašīnas marka, valsts numurs SAAB 900, FN 5479VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā YS3AD45S7M5000945Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 11 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 03.01.2011.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPašvaldības attīstības daļaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības attīstības daļasdarbības nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Ieva Dišlere, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 6, JH 42VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZGG12F231154840Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 9 litri25


Degvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 70 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPašvaldības attīstības daļaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības attīstības daļasdarbības nodrošināšanaiRopaţu pašvaldības sabiedrisko attiecību daļaPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Ilgonis Leišavnieks, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs TOYOTA AURIS, HG 2755VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā SB1KV56E30F084973Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 8 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 150 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPašvaldības sabiedrisko attiecību daļaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības sabiedriskoattiecību daļas darbības nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Aija Zandere, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs SEAT CORDOBA, FK 7662VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā VSSZZZ6KZVR028807Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 40 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPašvaldības sabiedrisko attiecību daļaKādam mērķimRopažu novada izdevuma „Ropažu vēstis”piegāde novada iedzīvotājiemPašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Rolands Felkers, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MERCEDES-BENZ E250, HA 9390VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WDB1241861F296466Degvielas veidsdīzeļdegvielaDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 12 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 70 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemSabiedriskā kārtībaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtībasnodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Arno Klevinskis, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs TOYOTA RAV 4, GT 667VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā JTMBA31V206072056Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemSabiedriskā kārtībaKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības sabiedriskāskārtības nodrošināšanai (klaiľojošo dzīvnieku26


iemidzināšanas un transportēšanas organizē.)Pašvaldības Zaķumuiţas pamatskolaPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Jānis Meijers, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs OPEL ZAFIRA, HR 3694VIN numurs-skat. Transportlīdzekļu reģ.apliecībā WOLOTGF7512197668Degvielas veidsdīzeļdegvielaDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 8 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemZaķumuižas pamatskolaKādam mērķimZaķumuižas pamatskola darbanodrošināšanai un darba funkcijurealizēšanaiRopaţu novada informācijas centrsPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Aurēlija Bināne, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs VW GOLF, FS 1993VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WVWZZZ1HZPB108334Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 8litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemRICKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības RIC darbanodrošināšanai.Ropaţu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Gunta Darbvare, /personas kods/, /adrese/kods, adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 323 ,FN 9556VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZBI14L201270382Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības mūzikas un mākslasskolas darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Dace Grundmane, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs PEUGEOT 206 FE 5185VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā VF32CWJYF42480766Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 20 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības mūzikas unmākslas skolas darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Agnese Spridzāne, /personas kods/, /adrese/27


adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 323F, GZ 8335VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZBJ14M231492096Degvielas veids BENZĪNS, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības mūzikas unmākslas skolas darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Eva Stāvere, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs MAZDA 121 ,FD 1667VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JMZDB12D00102020Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 50 litriLīguma termiľš 02.01.2011.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības mūzikas unmākslas skolas darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Viktors Fedosejevs, /personas kods/,adrese/adrese/Automašīnas marka, valsts numurs NISSAN MICRA , FJ 4352VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā SJNEAAK11UO330798Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 40 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības mūzikas unmākslas skolas darba funkciju nodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Daiga Jankovska, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs BMW 528, HA 3401VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WBADH51090BX15740Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 12 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 100 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības Ropažu mūzikasun mākslas skolas darba funkcijunodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Mihails Sorokins, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs AUDI 80, EA 7470VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā WAUZZZZ8AZLA013175Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 60 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.28


No kādiem finanšu līdzekļiemKādam mērķimMūzikas un mākslas skolaRopažu novada pašvaldības Ropažu mūzikasun mākslas skolas darba funkcijunodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, Līga Slišāne, /personas kods/, /adrese/adreseAutomašīnas marka, valsts numurs HONDA CIVIC, FG 8061VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā JHMEG33200S203924Degvielas veids Benzīns, 95Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 10 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 30 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemMūzikas un mākslas skolaKādam mērķimRopažu novada pašvaldības Ropažu mūzikasun mākslas skolas darba funkcijunodrošināšanaiRopaţu novada domes deputātiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods,adreseVladislavs Šlēgelmilhs, /personas kods/,/adrese/Automašīnas marka, valsts numurs SEAT LEON, EU 333VIN numurs-skat. transportlīdzekļu reģ.apliecībā VSSZZZ1MZ5R041082Degvielas veidsDīzeļdegviela, DDDegvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km) 9 litriDegvielas kopējais patēriľš mēnesīLīdz 30 litriLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemlēmējvarasKādam mērķimRopažu novada deputāta darba organizēšanai3. Noslēgt pašvaldībai piederošo automašīnu valdījuma līgumu ar zemāk minētajiempašvaldības darbiniekiem.4. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt līgumu noslēgšanu un nodošanaspieľemšanasaktu parakstīšanu.pārvaldītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese Ingrīda Zunde, /personas kods/, /adrese/Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr. MAZDA 626, GT 56VINJMZGF12F201464508Degvielas veids Benzīns, A 95Izlietojuma norma uz 100 km9 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesī150 litriLīguma termiľš 02.01.2012 – 31.12.2012.MērķisRopažu bāriľtiesas un sociālā dienestadarbības nodrošināšanaipārvaldītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese Sanita Megere-Klevinska, /personas kods/,/adrese/Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr. RENAULT CLIO, GE 1700VINDegvielas veids Benzīns, A 95Izlietojuma norma uz 100 km9 litriDegvielas maksimālais patēriľš mēnesī150 litriLīguma termiľš 02.01.2012 – 31.12.2012.Mērķis Kultūras un izglītības centra darbībasnodrošināšanai29


25.§Par izdevumu atlīdzības un valdījumu līgumu noslēgšanu par mobilo telefonu izmantošanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniľa un juriskonsulta O. Ašmaľasagatavoto priekšlikumu par mobilo telefonu patapinājuma līgumu un valdījumu līgumunoslēgšanu, pašvaldības funkciju realizēšanai,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt mobilo telefonu patapinājumu līgumus ar zemāk norādītajām personām.2. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt līgumu noslēgšanu un nodošanas-pieľemšanasaktu parakstīšanu.Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personaskods, adreseSanita Megere-Klevinska, /personas kods/,/adrese/Telefona modelisiPhonePieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 25 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemKultūras un izglītības centraKādam mērķim Kultūras un izglītības centra darbībasnodrošināšanai.Patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Vladislavs Šlēgelmilhs, /personas kods/,kods, adrese/adrese/Telefona modelisNOKIAPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 10 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemlēmējvaraKādam mērķim Ropažu novada domes deputāta darbībasnodrošināšanaiPatapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas Vēsma Eglīte, /personas kods/, /adrese/kods, adreseTelefona modelis NOKIA 6700PieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 15 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPII „Annele”Kādam mērķimPII „Annele” darbības nodrošināšanai3. Noslēgt mobilo telefonu valdījumu līgumus ar zemāk norādītajām personām.4. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt līgumu noslēgšanu un nodošanas-pieľemšanasaktu parakstīšanu.Valdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods,adreseTelefona modelisPieslēgumsAtlīdzības limitsIvars Gailītis, /personas kods/, /adrese/NOKIA E52LMTLīdz 25 Ls30


Līguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemlēmejvaraKādam mērķimDomes priekšsēdētāja darbības nodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Juris Putniņš, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelisNOKIA 6303i classicPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 25 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemizpildvaraKādam mērķim Pašvaldības izpilddirektora funkcijunodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Jurijs Fomins, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelisNOKIA 6303i classicPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 15 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemUgunsdzēsēju un glābšanas dienestaKādam mērķimUgunsdzēsēju un glābšanas dienesta darbībasnodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Evita Eglāja, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelis NOKIA SLEIDE 3600PieslēgumsBITEAtlīdzības limitsLīdz 15 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemRopažu novada Sporta centraKādam mērķim pašvaldības Sporta centra vadītāja darbapienākumu veikšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Rolands Felkers, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelisNOKIA 6303i classicPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 15 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemUgunsdzēsēju un glābšanas dienestaKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības sabiedriskāskārtības nodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Pēteris Volkovičs, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelisNOKIA 6303i classicPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 25 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemDzīvokļu un komunālās saimniecībasKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības saimnieciskāsdarbības nodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods,adreseIrēna Krote, /personas kods/, /adrese/31


Telefona modelis NOKIA 6555PieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 15 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemLabiekārtošanasKādam mērķim Ropažu novada pašvaldības saimnieciskāsdarbības nodrošināšanaiValdītāja devēja vārds, uzvārds, personas kods, Iveta Gundare, /personas kods/, /adrese/adreseTelefona modelisPieslēgumsLMTAtlīdzības limitsLīdz 7 LsLīguma termiľš 02.01.2012.- 31.12.2012.No kādiem finanšu līdzekļiemPII „Annele”Kādam mērķimRopažu novada pašvaldības Jauniešu centradarbības nodrošināšanai26.§Par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „VIA” un SIA „ReggaDolomīts” par pašvaldības autoceļa Āriņi-Mārzemnieki projektēšanu un pārbūvi2009. gada 3. septembrī SIA „Regga Dolomīts”, reģistrācijas Nr.40003876368, izsniegtsplānošanas un arhitektūras uzdevums karjeras izveidei, kurā noteiks, ka SIA „Regga dolomīts”pienākums ir kopīgi ar blakus esošo karjeru īpašnieku un pašvaldību noslēgt līgumu par autoceļaĀriľi – Mārzemnieki (kadastra Nr. 8084 017 0081, platībā 2,4 ha) projektēšanu un izbūvi.2011. gada 9. novembrī starp SIA „Regga Dolomīts” un SIA „VIA” noslēgts sadarbības līgumsNr. 1/11 par autoceļa Āriľi – Mārzemnieki (kadastra Nr. 8084 017 0081, platībā 2,4 ha) kopīguprojektēšanu un izbūvi.Ľemot vērā iepriekš minēto,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Nolemj noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar SIA „VIA” un SIA „Regga Dolomīts” parpašvaldības autoceļa Āriľi - Mārzemnieki projektēšanu un pārbūvi, līgumā paredzot:- visas autoceļa pārbūves projektēšanas un pārbūves izmaksas sedz SIA „VIA” un SIA„Regga Dolomīts” atbilstoši pušu vienošanās;- pēc autoceļa pārbūves un nodošanas ekspluatācijā SIA „VIA” un SIA „Regga Dolomīts”nebūs nepieciešama braukšanas atļauja;- atbalstīt SIA „VIA” un SIA „Regga Dolomīts” ieceri izbūvēt autoceļu atbilstošiparedzētajai noslodzei/kravnesībai.2. Uzdot juriskonsultam kopā ar Būvvaldi divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieľemšanas dienasSIA „VIA” un SIA „Regga Dolomīts” nosūtīt trīspusējā sadarbības līguma projektu.27.§Par Ropaţu novada pašvaldības darbinieku darba samaksas novērtēšanas nolikumaapstiprināšanuPamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts unpašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,32


atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba samaksas novērtēšanas nolikumu.2. Noteikt, ka Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba samaksas novērtēšanas nolikumsstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtītvisiem struktūrvienību un iestāžu vadītājiem.28.§Par finanšu līdzekļu piešķiršanu koplīgumamPamatojoties uz Darba likuma 17.pantu un pašvaldības darba devēju un darbinieku darba ľēmējuvienošanos par Koplīguma noslēgšanu,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:Piešķirt finanšu līdzekļus 2012.gada Koplīgumam (koplīgums ar pielikumiem pielikumā).29.§Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropaţu vidusskolas darba koplīgumamIzskatot Ropažu vidusskolas direktores M. Priedes un Ropažu vidusskolas arodbiedrībaspirmorganizācijas pārstāves Z. Armanes iesniegto Darba koplīguma starp Ropažu vidusskolu,Ropažu novada pašvaldību un Ropažu vidusskolas arodbiedrības pirmorganizāciju,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:Piešķirt finanšu līdzekļus Ropažu vidusskolas darba koplīgumam.30.§Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas Darba koplīgumamIzskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva un arodbiedrības pr-tājas DainasKaupužas 2012.gada 13.janvāra iesniegumu par Zaķumuižas pamatskolas Darba Koplīgumu unVienošanos un uzklausot I.Grigorjeva motivētu pamatojumu šajā jautājumā,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:Piešķirt finanšu līdzekļus Zaķumuižas pamatskolas Darba Koplīgumam.33


31.§Par valsts mērķdotācijas sadali pedagogiemPamatojoties uz pašvaldības pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējāsvidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanānodarbināto pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītība un vispārējās vidējās izglītībaspedagogu darba samaksas sadales 02.01.2012.gada komisijas sēdes Nr.4 par valsts mērķdotācijaspedagogiem 2012.g. janvāris-augusts sadali,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt komisijas lēmumu par valsts mērķdotācijas sadali 2012.gada janvāris-augusts:1.1.Ropažu vidusskolas pedagogiem – Ls 145159.451.2.Zaķumuižas pamatskolas pedagogiem – Ls67800.551.3.Ropažu pirmskolas izglītības „Annele” 5-6 g. pedagogiem – Ls 18535.511.4.Zaķumuižas pamatskolas 5-6 g. pedagogiem – Ls 8792.491.5.Ropažu vidusskolas interešu izglītībai – Ls 6884.711.6.Zaķumuižas pamatskolas interešu izglītībai – 3545.292. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei kontrolēt lēmuma izpildi.32.§Par Ropaţu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošo noteikumu Nr.2 „Par Ropaţu novadapašvaldības 2012.gada budţetu” apstiprināšanuPamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām ” 21.panta 2.punktu un 46 punktu, LR likumu „Parvalsts budžetu 2012.gadam”, MK noteikumiem Nr. 1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšuizlīdzināšanas fonda ieľēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā”, kā arī uz Ropažu novadapašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas izstrādāto un iesniegto Ropažu novada pašvaldības2012.gada budžeta projektu,Un saskaľā ar Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis),Ropažu novada dome nolemj:1.Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošos noteikumus Nr.2 „ ParRopaţu novada pašvaldības 2012. gada budţetu „ :1.1.Pamatbudžets:- ieľēmumi sadalījumā pa ieľēmumu veidiem - Ls 3158382,00;- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2012. - Ls 319445,00;- izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām - Ls 3163429;- kredītu atmaksa - Ls 175460,00;- rezerves fonds - Ls 38938,00;- plānotais finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2012. - Ls 100000,00.1.2.Speciālais budžets:- ieľēmumi sadalījumā pa ieľēmumu veidiem - Ls 82906,00;- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2012. - Ls 55938,00;- izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām - Ls 118401,00;- rezerves fonds - Ls 20393,00;- plānotais finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2012. - Ls 50,00.1.3.Ziedojumi un dāvinājumi:- ieľēmumi - Ls 0,00 ;34


- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2012. - Ls 192,00;- izdevumi atbilstoši mērķim - Ls 192,00;- plānotais finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2012. - Ls 0,00.2.Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 2 stājas spēkā pēc toparakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedībasdaļā.3.Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošos noteikumus Nr. 2 triju dienu laikāelektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI33.§Par zemi zem pašvaldībai piekrītošajām ēkām „Jauntuibas”, Villasmuiţa, Ropaţu novads,piekritību Ropaţu novada pašvaldībaiIzskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par pašvaldībai piederošonekustamo īpašumu, kas sastāv no ½ domājamās daļas mājīpašuma „Jauntuibas”, kadastra Nr.8084 010 0052 un zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 010 0052, ½ domājamās daļas piekritībuRopažu novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka:1. Īpašums „Jauntuibas” Villasmuiža, Ropažu novads sastāv no:1.1. Zemes gabals ar kadastra Nr.8084 010 0052, platība 0,19 ha1.2. Uz zemes gabala atrodas 1 dzīvojamā ēka un 6 palīgceltnes, viss kopā turpmāk saukts -Īpašums2. Ropažu novada zemesgrāmatā, nodalījums Nr. 817, nostiprinātas īpašuma tiesības uzĪpašuma ½ domājamo daļu – Zigurdam Uzulam3. Ar Maksātnespējīgās likvidējamās paju sabiedrības „Ropaži” Kreditoru sapulces2007.gada 15.februāra lēmumu mājīpašuma „Jauntuibas” 1/2 domājamā daļa nodotaRopažu pašvaldībai. Akts par dzīvojamo māju pārľemšanu no likvidējamās pajusabiedrības „Ropaži” sastādīts 2007.gada 22.februārī.4. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes(padomes) lēmumu,………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemesreformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformaspabeigšanu lauku apvidos ”noteiktajā termiņā.”5. Saskaľā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritībupašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrimgadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai…..pašvaldības domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”6. Saskaľā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 6. panta astoto daļu“lauku apvidu un pilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. decembrim……nav pieņemtsun Valsts zemes dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums …..par zemespiederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienestsieskaita rezerves fondā.”7. Saskaľā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 “Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo unpiekrītošo zemi” 13. punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesvienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valstsvai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemespiederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemespiederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldībasiesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta35


īkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums irspēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fondaizmantošanu.”8. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta trešās daļas noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārdazemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas.”atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt, ka ½ domājamā daļa no zemes gabala ar kadastra numuru 8084 010 0052, platība1,19 ha (Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta) uzkuras atrodas mājīpašums „Jauntuibas” Villasmuiža, Ropažu novads, ir piekritīgaRopaţu novada pašvaldībai.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtītLR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.34.§Par līguma noslēgšanu ar SIA „AGA”, A. Bergholdi, V. Krotu un R. Krišjāni parceļa nodošanu, lietošanu un uzturēšanuPamatojoties uz to, ka starp SIA „AGA”, reģistrācijas Nr. 40003068518, A. Bergholdi, V. Krotuun R. Krišjāni un Ropažu novada pašvaldību panākta mutiska vienošanās par zemesgabala(Putnu iela) Zaķumuižā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 008 0064, un uz tā uzbūvētā ceļa unkolektoru nodošanu Ropažu novada pašvaldībai, Ropažu novada pašvaldībā saľemts SIA„AGA”, reģistrācijas Nr. 40003068518, līguma projekts par minētā zemesgabala bezatlīdzībasnodošanu pašvaldībai.Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Ropažu novada dome,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Pieľemt bez atlīdzības zemesgabalu (Putnu iela) Zaķumuižā, Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 008 0064, un uz tā uzbūvēto ceļu un kolektoru.2. Saskaľot un noslēgt ar SIA „AGA”, A. Bergholdi, V. Krotu un R. Krišjāni līguma par ceļanodošanu, lietošanu un uzturēšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim;- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniľam.35.§Par Ropaţu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu maiņuRopažu novada pašvaldībā 20.01.2012. saľemts Administratīvās komisijas locekles LāsmasKornes iesniegums par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata ar 20.01.2012.Ľemot vērā, ka Administratīvās komisija darbības nodrošināšanai nepieciešams ievēlēt jaunukomisijas locekli un Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Diāns Veličko irizteicis piekrišanu kļūt par Administratīvās komisijas locekli, kā arī ľemot vērā likuma „Parpašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumakodeksa 207. pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. un7. pantu,36


atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1) Atsaukt Lāsmu Korni, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldībasAdministratīvās komisijas locekļa amata ar 23.01.2012.2) Ievēlēt Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Diānu Veličko, personaskods /personas kods/, par Administratīvās komisijas locekli un atļaut savienotpašvaldības policijas priekšnieka p.i. amatu ar amatu Administratīvajā komisijā;3) Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Ropažu novada Administratīvai komisijai;- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniľam;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.36.§Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiemRopažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziľo par Ropažu novada domespriekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 20.12.2011. līdz 20.01.2012.:2-6/134 Par darba dienas pārcelšanu2-6/135 Par darba dienas pārcelšanu2-6/136 Par būvju pieľemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem2-6/137 Par lietu nodošanu-pieľemšanu, mainoties atbildīgajai personai2-6/138 Par lietu nodošanu-pieľemšanu, mainoties atbildīgajai personai2-6/139 Par lietu nodošanu-pieľemšanu, mainoties atbildīgajai personai2-6/140 Par lietu nodošanu-pieľemšanu, mainoties atbildīgajai personai2-6/141 Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu2-6/1 Par iepirkumu „Ropažu novada pašvaldības izdevuma „Ropažu Vēstis” salikuma,tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums”2-6/2 Par dzīvokļa Priedes 1 dz.48, Silakrogā īri2-6/3 Par budžeta iesniegšanu kapitāldaļu turētāja pārstāvim2-6/4 Par paskaidrojuma sniegšanu2-6/5 Par pašvaldības ceļiem2-6/6 Par protokolēšanu2-6/7 Par izstrādātā budžeta plāna 2012.gadam iesniegšanu kapitāldaļu turētājam2-6/8 Par izstrādātā budžeta plāna 2012.gadam iesniegšanu kapitāldaļu turētājam2-6/9 Par protokolēšanu2-6/10 Par apsaimniekošanas maksas atskaites iesniegšanu2-6/11 Par apsaimniekošanas maksas atskaites iesniegšanu2-6/12 Par iepirkumiem2-6/13 Par iepirkumiem2-6/14 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 18.01.2012. plkst. 16.452-6/15 Par darba grupas izveidi2-6/16 Par darba grupas izveidiNr.158-pNr.159-pNr.160-pNr.161-pNr.1-p- personāla jautājumos laika periodā no 20.12.2011. līdz 20.01.2012.:Par disciplinārsoda piemērošanu A.MonastirskaiPar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.MonastirskuPar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.AntoniPar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar G.RotovuPar A.Bernhardes dalību seminārā37


Nr.2-pNr.3-pNr.4-pNr.5-pNr.6-pNr.7-pPar grozījumiem 06.12.2011. darba līgumā Nr.40Par grozījumiem 14.01.2007. darba līgumā Nr.2Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar E.RazgailuPar D.Malnačas dalību seminārāPar atalgojuma noteikšanuPar atalgojuma noteikšanu pašvaldības darbiniekiem- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 20.12.2011. līdz 20.01.2012.:Nr.118-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu J.KukulimNr.119-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu D.JoksteiNr.120-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu S.CibuļskaiNr.1-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu E.Haberkornei - VimbaiNr.2-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu E.VjakseiIepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieľem zināšanai.37.§Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2012. gada FEBRUĀRĪDzīvokļu komisijas sēde 08.02.2012. plkst.11.00Iepirkumu komisijas sēdepēc nepieciešamībasIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 08.02.2012. plkst.13.00Sociālo jautājumu komitejas sēde 08.02.2012. plkst.15.00Attīstības komitejas sēde 07.02.2012. plkst.15.30Finanšu komitejas sēde 14.02.2012. plkst.15.00Domes sēde 22.02.2012. plkst.14.00Administratīvās komisijas sēdepēc nepieciešamībasBāriľtiesas sēdepēc nepieciešamībasKomisijas sēde ēku un būvju pieľemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisijusēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieľem zināšanai.Ropaţu novada domes 25.01.2012. sēde slēgta plkst. 18 30Ropažu novada domes priekšsēdētājs,sēdes vadītājsIvars Gailītis/ _______________________ /datumsProtokolistsLīva Jodzēviča38

More magazines by this user
Similar magazines