10.07.2015 Views

Vides tehnoloģijas

Vides tehnoloģijas

Vides tehnoloģijas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kasmazina ražošanas ietekmi uz vidiJebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas,materiālu un ūdens izmantošanu un vides piesārņojumaveidošanos – emisijām ūdenī, gaisā un augsnē2


“Caurules gala”tehnoloģijas: videspiesārņojumasamazināšanaiTīrākas untīrasražošanastehnoloģijasKlimata tehnoloģijassiltumnīcefekta gāzuemisiju samazināšanaiJo pilnīgāk tiek izmantotas izejvielas, ieskaitot materiālus, ūdeni un enerģiju, jovairāk produkta var saražot un mazāk pārpalikumu veidojas.Vides tehnoloģiju uzdevums ir panākt, lai ražošanas tehnoloģiskais processminimāli ietekmētu vidi un klimata pārmaiņas.Vides tehnoloģijas jāvērtē pēc tā, cik efektīvi tiekmazināta ietekme uz vidi, bet tās var realizēt atšķirīgi –novērst vides piesārņojuma cēloņus vai mazināt sekas.3


Likvidē vidi piesārņojošās vielas, kasrodas ražošanas procesā.Vides piesārņojuma samazināšanasiekārtas tiek uzstādītas, lai attīrītuizplūdes gāzes un notekūdeņus un, lainodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu.Šādas vides tehnoloģijas nodrošina vidipiesārņojošo vielu saistīšanu pēc tam,kad tās ir izveidojušās un nosacīti „pacauruli” nokļūst vidē.4


Novērš vides piesārņojuma rašanāscēloņus vai mazina to ietekmi.Ražošanu iespējams padarīt par “tīru”, jašķidros un gāzveida atkritumus izmantokā izejvielu citai ražotnei.Ir iespējams izveidot efektīvākas ražotnesar mazāku izejvielu (materiālu, enerģijasun ūdens) daudzumu, saražojot to pašuprodukcijas apjomu ar tādu pašu vai pataugstāku kvalitāti.5


Mazina siltumnīcefekta gāzu emisijuveidošanos vai arī saistasiltumnīcefekta gāzes.Klimata tehnoloģijas ietver arī tīrasražošanas un “caurules gala”tehnoloģiju grupas gadījumos, ja tāssamazina ietekmi uz klimatapārmaiņām.6


Vides tehnoloģijas strauji attīstījušās tikai pēdējo 50 gadu laikā.Līdz tam bija pazīstamas tikai vides piesārņojuma sekulikvidēšanas tehnoloģijas.Caurules galastratēģijaIzmešana unnovadīšana vidēTīrās ražošanasstratēģijaAtkritumu daudzumasamazināšanaAttīrīšana uz vietasAvotu piesārņojumasamazināšanaEkodizains1960 1970 1980 1990 2000Vides tehnoloģiju attīstība laika gaitā.7


Ekoefektivitāte ir tehnoloģiju darbībasefektivitātes rādītājs, kas raksturo izejvielu, ūdensun enerģijas patēriņu uz vienu saražotāsprodukcijas vai pakalpojuma vienību.Mazāksmateriālu,enerģijas unūdens patēriņšSamazinātatoksiskovielu izplūdeEkoefektivitātiraksturo:PalielinātamateriāluotrreizējāizmantošanaSasniegtaatjaunojamo resursuilgtspējīgaizmantošanaPaaugstinātsmateriālu unproduktuizturīgums8


Vides piesārņojuma samazināšana ir nepieciešama, lai uzlabotu cilvēku unekosistēmu pastāvēšanas apstākļus, kā arī uzlabotu esošos un izstrādātujaunus, konkurētspējīgus produktus vai pakalpojumus, vienlaikus samazinotietekmi uz vidi un klimatu.BiogāzeIegūtāelektroenerģijaSeparatorsKūtsmēslino fermasSavākšanastvertneAnaerobāsbionoārdīšanāsreaktorsDzesēšana unsiltumapmaiņaĢeneratorsVides piesārņojuma samazināšana, izvēloties videi draudzīgastehnoloģijas lauksaimniecībā.Pārpalikumu frakcijas, kovar izmantot laukumēslošanai9


Vides piesārņojumasamazināšanas koncepcijaspamatā ir pakāpeniskumaprincips, soli pa solim analizējotvisas iespējas prioritāšu secībā.Priekšroka vienmēr ir tehnoloģiskajiemrisinājumiem, kas piedāvā videspiesārņojuma cēloņu likvidēšanu vai toietekmes samazināšanu.Tikai pēc tam, kad ir izsmeltas visasiespējas nepieļaut vides piesārņojumaveidošanos, var likvidēt piesārņojumasekas.10


Tīrāka ražošana ir esošās ražošanas pakāpeniskatuvināšana tīrai ražošanai.Lai realizētu tīrākuražošanu, var izmantotlabākās pieejamāstehnoloģijas jebvisefektīvāko unprogresīvāko veidu, kāīstenot ražošanas procesu,kas vienlaikus novērš vaisamazina emisiju vidē.Tīrākai ražošanai raksturīga augsta ekoefektivitāte.11


Tīra ražošana ir tāds ražošanas process, kurā gandrīz neveidojasatkritumi, bet visas izmantotās izejvielas tehnoloģiskajā procesāpārvēršas par galaproduktu.Ūdens izmantošana irminimāla, bet notekūdeņineveidojasEnerģijas izmantošana irminimāla vai ražošanas gaitāģenerētā enerģija nodrošinatās patēriņuIzejvielas tiek izmantotastaupīgi, un atkritumineveidojas12


Tīras ražošanas koncepciju sauc arī par nulles emisiju koncepciju,jo tās mērķis ir panākt, lai gaisa, notekūdeņu un cieto atkritumupiesārņojums ir vienāds ar nulli.15Nulles emisijukoncepcijaīstenojama solipa solim – novienkāršākā uzsarežģītāko2Tomēr tīrā ražošanapraktiski ir ļoti grūtiīstenojama, jo gandrīzjebkurā ražošanasprocesā veidojasemisijas, trokšņi unatkritumi.4313


Par videi draudzīgiem sauc produktus, kuru tapšanas procesā,lietošanas laikā un tiem nonākot atkritumu plūsmā tieksamazināta ietekme uz vidi un dabas resursu patēriņuVidei draudzīgi sadzīvesķīmijas izstrādājumi.Sadzīves priekšmeti no videidraudzīgiem vai otrreiz izmantojamiemmateriāliem.14


Videi draudzīgu produktu ražošanu, nepazeminot produkta kvalitātiun to nesadārdzinot, sauc par ekodizainu.Ekodizains irīstenojams visiemprodukta vaipakalpojuma apritescikla posmiem.Aprites cikls ir saistīti secīgi produkta ražošanas vai pakalpojumusniegšanas sistēmas posmi, sākot ar dabas resursu un izejvielu ieguvi unbeidzot ar to pārstrādi, produktam nolietojoties.15


Līdz šī gadsimta sākumam vissvarīgākais ikviena produkta ražošanasnosacījums bija ekonomiskais izdevīgums, bet mūsdienās arviensvarīgāks kļūst jautājums par produkta ietekmi uz vidi.DizainsVidesaizsardzībaEkonomikaEkodizainsSamazinātresursupatēriņuEkodizaina mērķi:IzmantotvideidraudzīgusmateriālusOptimizētproduktaražošanu,izplatīšanu unlietošanuNodrošinātproduktapienācīguapsaimniekošanuaprites ciklabeigās16


Ekodizainastratēģijaspamatprincipi:Materiāla izvēleMateriālu daudzuma ierobežošanaRažošanas efektivitātes paaugstināšanaProdukta efektīva piegāde patērētājamProdukta izmantošanas mērķupaplašināšanaOptimāla produkta kalpošanas ilgumanoteikšanaProdukta atkritumu izmantošana apritescikla beigu fāzēProdukta darbības jomas paplašināšana17


Kurināmais atšķiras ar fizikālajām un ķīmiskajāmīpašībām, kuras ietekmē energotehnoloģiju izvēli un todarbības energoefektivitātiAtkarībā no fizikālajām īpašībāmenergotehnoloģijastiek izmantots triju veidu kurināmais:Gāzveida kurināmais(metāns, dabasgāze,biogāze)Šķidrais kurināmais(dīzeļdegviela, mazuts,biodīzeļdegviela,bioetanols)Cietais kurināmais(ogles, koksne,biomasa)18


Katrā iekārtā atsevišķi un tehnoloģiskajos procesos kopumā,izmantojot vides tehnoloģijas, ir iespējams samazinātsiltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, un šādi ietaupījumiļauj samazināt ietekmi uz vidiPapildussiltumaizolācija nokarstajāmvirsmāmSiltumenerģijas patēriņa samazināšanuun energoefektivitātespaaugstināšanu nodrošina:Iekārtu darbināšanasparametri, kas atbilstminimālinepieciešamiemĒkusiltināšanaAttieksmes maiņapret enerģijaslietošanu –energopārvaldībasieviešana20


Vienmēr aktuāls ir jautājums, kas labāk – vai novērst, likvidēt unsliktākajā gadījumā līdz minimumam samazināt piesārņojuma cēloņusvai arī cīnīties ar piesārņojuma sekām un attīrīt piesārņotu gāzu, ūdensun cietu vielu plūsmas jau pēc tehnoloģiskā procesaPiesārņojuma samazināšanastehnoloģiju grupas:GāzuattīrīšanastehnoloģijasŪdeņuapstrādeAtkritumusaimniecībaspārvaldība21


GAISA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS TEHNOLOĢIJASES programma „Tīrs gaiss Eiropai”,paredz līdz 2020. gadam samazinātsmalko cieto daļiņu koncentrācijas par75 %, piezemes ozona koncentrācijaspar 60 %, paskābināšanos uneitrofikāciju par 55 %.Tas savukārt prasīs samazināt sēradioksīda emisijas par 82 %, slāpekļaoksīda emisijas par 60 %, amonjakaemisijas par 27 %, gaistošo organiskosavienojumu emisijas par 51 % unprimārās smalko cieto daļiņu emisijasPM 2,5 par 59 %.ES finansiālā ziņā attiecībā uz cilvēkuveselību tas varētu dot ~ 42 miljarduseiro ieguvumus gadā, savukārtstratēģijas īstenošana prasīs apmēram7,1 miljardu eiro gadā (~ 0,05 % no ESparedzētā IKP 2020. gadā).


Gāzu attīrīšanas tehnoloģijas atkarībāno piesārņojošo vielu agregātstāvokļaiedalās:Gāzu un piesārņotagaisa attīrīšana nocietām daļiņāmGāzveida vielu atdalīšanano tehnoloģisko gāzu,dūmgāzu un gaisaplūsmāmŠķidruma pilienuatdalīšana no gaisaVienmēr tiek dota priekšroka tehnoloģiskajiem risinājumiem, kasnodrošina gāzu emisiju samazināšanu ar minimāliemkapitālieguldījumiem un minimālām iekārtu darbināšanas unapkalpošanas izmaksām.23


Sēra savienojumu atdalīšana kurināmā sadedzināšanas laikā,izmantojot pseidošķidrā slāņa metodi


Akmeņogļu pārvēršana par gāzveida vai šķidro kurināmo


Cieto daļiņu uztveršanas aparātu tehnoloģiskie risinājumi:Sausās putekļuuztveršanasiekārtasMitrās putekļuuztveršanasiekārtasElektrofiltriAuduma filtriSausā putekļu uztveršana ir visvienkāršākā, vislētākā un spēj nodrošinātlielu daļiņu efektīvu saistīšanu; visbiežāk lietotā cieto daļiņu uztveršanasiekārta ir ciklons, kurā atdalīšanai tiek izmantots centrbēdzes spēks.26


ŪDENS IZMANTOŠANA


Ūdens aprites nodrošināšanai sabiedrībā izšķiroša nozīme irdiviem tehnoloģisku risinājumu kopumiem – dzeramā ūdenssagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas procesiem.Ūdens apritesciklssabiedrībā28


Kvalitatīvu ūdens sagatavošanas sistēmupamatā ir četri elementi:Ūdensavota izvēleŪdenskvalitātesaizsardzībaPielietotāsattīrīšanasmetodesAizsardzībapret atkārtotupiesārņojumuAttīrīšanas metodes, izmantotās tehnoloģijas un ūdens attīrīšanaspakāpe ir atkarīga no tā, kādiem mērķiem attīrīto ūdeniparedzēts izmantot:Ja ūdeni izmanto pārtikā - īpašisvarīgi tajā iznīcinātmikroorganismus, taču šādā ūdenīpieļaujams visai augsts dažādu sāļusaturs (ieskaitot ūdens cietību).Ja ūdeni izmanto apkuressistēmās vai tehnoloģiskosražošanas procesos – svarīgi irūdeni mīkstināt (pazeminātcietību).29


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS2003.04.29.Noteikumi Nr. 235Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtībaRādītājsakrilamīdsMaksimālipieļaujamānorma0,10 µg/l2. Ķīmiskie rādītājiRādītājsMaksimālipieļaujamā normaniķelisRādītājsMaksimālipieļaujamānorma20 µg/lantimons5,0 µg/lakrilamīds0,10 µg/lnitrāti50 mg/larsēns10 µg/lantimons5,0 µg/lnitrīti0,50 mg/lbenzolsbenzo(a)pirēnsborsbromāticianīdi1,2-dihloretānsdzīvsudrabsepihlorhidrīnsfluorīdihroms1,0 µg/l0,010 µg/l1,0 mg/l10 µg/l50 µg/l3,0 µg/l1,0 µg/l0,10 µg/l1,5 mg/l50 µg/larsēnsbenzolsbenzo(a)pirēnsborsbromāticianīdi1,2-dihloretānsdzīvsudrabsepihlorhidrīnsfluorīdihroms10 µg/l1,0 µg/l0,010 µg/l1,0 mg/l10 µg/l50 µg/l3,0 µg/l1,0 µg/l0,10 µg/l1,5 mg/l50 µg/lpesticīdi(atsevišķi)pesticīdi(kopā)policikliskiearomātiskieogļūdeņražiselēnssvinsvarštrihalogēnmetānivinilhlorīds0,10 µg/l0,50 µg/l0,10 µg/l10 µg/l10 µg/l2,0 µg/l100 µg/l0,50 µg/lEscherichia coli - 0/100 ml


Mūsdienās ūdens sagatavošanas uzņēmumi tiek veidoti,lai nodrošinātu nepārtrauktu, standartam atbilstošuūdens piegādi katram patērētājam.KoagulācijaPadeveNostādināšanaūdenssadalestīklāFiltrēšanaDezinfekcijaDzeramā ūdens sagatavošanas principiālā shēma.31


RĪGASŪDENSLielizmēra flokulācijas ūdens filtrsSIA “Rīgas ūdens” stacijas “Daugava”ražošanas telpasMehāniskā sistēma flokulācijasputu novākšanai no ūdens tvertnes


Rīgas ūdens apgādes sistēma


ŪDENS SADALES SISTĒMAS IZVIETOŠANA


NOTEKŪDEŅUATTĪRĪŠANA


Par notekūdeņiem sauc visus piesārņotos ūdeņus, kasradušies cilvēka darbības rezultātā.Notekūdeņu veidi:Apdzīvotu vietunotekūdeņiRūpniecībasnotekūdeņiNokrišņunotekūdeņiLauksaimniecībasnotekūdeņi36


Sadzīves notekūdeņi ir sarežģīts, ļoti atšķaidīts ūdens šķīdums, kurasastāvā vairāk par 99% ir ūdens, bet atlikušo daļu veido organiskas unneorganiskas vielas suspendētā vai izšķīdušā stāvoklīLielu daļu sadzīves notekūdeņu veido sanitāro mezglu notekūdeņi, kāarī notekūdeņi no dzīvojamām teritorijām – virtuves, mazgāšanās, kāarī veļas un grīdu mazgāšanas notekūdeņiKomunālie notekūdeņi satur vielas, kuru degradēšanai tiekpatērēts skābeklis, kā arī ūdenī suspendētas daļiņas, naftasproduktus, virsmas aktīvas vielas, baktērijas, vīrusus,slāpekļa un fosfora savienojumus, stabilas organiskās vielas,metālu jonus un dažāda veida rupjus piemaisījumus (kokagabalus, plastmasas iepakojuma fragmentus)37


Sadzīves notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju dienā svārstās no280 litriem nelielās apdzīvotās vietās līdz 900 litriem lielāsrūpnieciskās pilsētās.Blīvi apdzīvotos apvidos un pilsētās notekūdeņi tiek savākti un pacauruļvadiem novadīti uz centralizētām attīrīšanas iekārtāmNotekūdeņu apstrādes procesu attīrīšanasiekārtās iedala trīs grupās:Pirmējā attīrīšana:cietu un šķidru ūdenīnešķīstošusavienojumu kāšana,nostādināšana,virsmas pārtece.Sekundārā attīrīšana:ūdenī izšķīdušoorganisko vielubioloģiska degradēšanaar mikroorganismupalīdzību.Speciālāattīrīšana:attīra ūdeni no N, Psavienojumiem,metālu joniem,mikroorganismiem.38


NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS PROCESS


KANALIZĀCIJASŠAHTAS UN LŪKASTukšs radiālais nostādinātājsAnaerobas metāna ieguvestvertnes, Lībeka, VācijaBiogāzes uzkrāšanas tvertnes,kas aprīkotas ar zibens novadītājiem


Aktivēto dūņu process ir viena no efektīvākajām un universālākajāmnotekūdeņu attīrīšanas metodēm.Aktivētās dūņas ir mikroorganismu kultūra, kas ūdens vidē veidodispersiju, aplīpot ap organiskas vielas daļiņām – dūņām (pārsvarā tie irnedzīvu mikroorganismu atlikumi).Organiskās vielastiek patērētasmikroorganismuattīstībai unpārvēršas par CO 2Aktīvo dūņu procesā:Organiskie slāpekļasavienojumi pārvēršas paramonija joniem vainitrātjoniem, fosforasavienojumi – parfosfātjoniemDūņas iespējams pārstrādāt tālāk – anaerobā (bezskābekļa)vidē metānu veidojošu anaerobu baktēriju klātbūtnē variegūt biogāzi.41


Notekūdeņu dūņu rašanās, izmantošana un izvietošanaLatvijā


INDIVIDUĀLA NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA


Ieguldītās investīcijas ūdenssaimniecības projektos Latvijas plānošanas reģionosES līdzfinansēto ūdenssaimniecībasinfrastruktūras projektu īstenošanā 2006-2007.gadā ieguldīti 116,213 miljoni latu (noKohēzijas fonda 61 381 000 Ls, no Reģionālāsattīstības fonda 12 99 000 Ls, valsts budžetadotācija – 30 063 000 Ls, projektu īstenotājulīdzekļi – 14 365 000 Ls.Lielākās investīcijas ieguldītas:-Rīgas plānošanas reģionā – 46 177 000 Ls, -Kurzemes – 23761 000 Ls,- Latgales – 20 271 000 Ls,- Vidzemes – 18 644 000 Ls,- Zemgales – 7 359 000 Ls.Ekspluatācijā ir nodotas Ventspils un Jelgavaskomunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.Rekonstruēti un no jauna izbūvēti kanalizācijastīkli Salacgrīvā, Preiļos, Cesvainē, Valkā, Rīgā,Siguldā, Ķegumā, Priekuļos, Lielvārdē, Jūrmalā,Jelgavā, Daugavpilī.


Pieslēgšanās Rīgas kanalizācijas tīklamLai pieslēgtos pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam:1. "Rīgas ūdens" kanalizācijas tīkla dienesta (Basteja bulv.1, korp. 5,kab. 109.) tehniskajā daļā jānoskaidro vai tas iespējams. Ja šāda iespēja ir,jāuzraksta iesniegums un jāizņem tehniskie noteikumi.2. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, licencēts projektētājs izstrādās pieslēgumaprojektu.3. Jāvienojas arī ar licencētu būvorganizāciju un jāveic būvdarbi.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic ģeodēziskā dienesta uzmērījumi, lai,pamatojoties uz projektu, to iezīmētu kartē. Tas ir paša klienta interesēs, jo,veicot jebkurus rakšanas darbus, celtniecības organizācijas, ņemot vērā šokarti, saudzēs cauruļvadu.5. Jāizsauc iecirkņa meistars, kurš izsniegs tehniskās gatavības aktu.


CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA


Cietie atkritumi ir visi reiz lietotie sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecībasmateriāli; tā kā šādi atkritumi veidojas teritorijā, kuru pārvalda pašvaldības, kasir arī atbildīgas par to savākšanu un uzglabāšanu, šādus atkritumus apzīmē arterminu "sadzīves cietie atkritumi“.Sadzīves cietie atkritumi ir vielu maisījums, ko grūti precīzi raksturot unidentificēt mainīgā sastāva dēļ un ko nav ekonomiski lietderīgi atkārtotiizmantot.Pie sadzīves cietajiem atkritumiemvar pieskaitīt:Pelnus, kas rodassiltuma stacijāsvai elektrostacijāsDūņas no notekūdeņuattīrīšanasuzņēmumiemDzīvniekufermuatkritumusMinerāluieguvestukšos iežus47


Cieto atkritumu daudzums uzvienu iedzīvotāju ir apmēram500 kg gadā – tomēr šis rādītājsvar ievērojami mainītiesdažādās pilsētās un gadalaikosAtkritumu apsaimniekošanashierarhiskā sistēmaCieto atkritumu sastāvu unapjomu nosaka šādi parametri:• klimats,• savākšanas biežums,• sabiedrības tradīcijas,• ienākumu lielums,• fasētās pārtikas izmantošana,• urbanizācijas unindustrializācijas pakāpe48


CIETO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS UN TRANSPORTĒŠANA PATEMZU LĪDZ POLIGONAM, AK


ATKRITUMU APGLABĀŠANAAtkritumu izgāztuves un sanitāros poligonus kā vislētākoun visizplatītāko metodi izmanto daudzās Eiropas unZiemeļamerikas valstīs.Mūsdienās atkritumu poligonosiegūst biogāzi, ko izmantoenerģijas vai siltuma ražošanai.Moderna cieto atkritumu sanitārā poligonashēma.50


GETLIŅU SADZĪVES CIETO ATKRITUMUIZGĀZTUVE UN POLIGONSProjekta kopējaisfinansējums 25,21 milj.USD, t.sk.:Pasaules Bankasaizdevums – 7,95 milj.Pasaules vides fondadāvinājums – 5,12 milj.Zviedrijas valdībasdāvinājums – 1,50 milj.Rīgas domes investīcijas –6,00 milj.SIA Getliņi EKO ieguldījums– 4,64 milj.


GETLIŅU POLIGONA ĢEOLOĢISKĀ UNHIDROLOĢISKĀ IZPĒTE


ENERĢIJAS IEGUVE NO BIOGĀZESGadsSaražotāelektroenerģija, MWhSadedzinātaismetānadaudzums, m 3Sadedzinātaismetānadaudzums, tCO 2ekv.tonnas2002 5 098 1 283 676 911 19 1312003 17 887 4 503 946 3 197 67 1372004 25 748 6 483 346 4 603 96 6632005 25 425 6 402 015 4 545 95 4452006 26 331 6 635 412 4 755 99 8552007 27 361 6 894 972 4 936 103 6562008 28 742 7 242 984 5 184 108 864


CIETO ATKRITUMU SANITĀRIE POLIGONI LATVIJĀ


Atkritumus, kuros ir pietiekami liels daudzums organisko vielu, iespējams dedzināt.Vissarežģītākā ir gaisa piesārņojuma novēršana, it īpaši sīko cieto daļiņu atdalīšana untoksisko vielu (dioksīnu) uztveršana.Ar filtru sistēmu palīdzību šī problēma iratrisināta un cieto atkritumu dedzināšanasuzņēmumus var būvēt pat lielpilsētucentrālajā daļā, neradot nekādusapgrūtinājumus iedzīvotājiem.Cieto atkritumu sadedzināšanasuzņēmums Vīnes pilsētvidē55


Kompostēšana ir organisko savienojumu aerobasadalīšana, izmantojot mikroorganismus,primārās baktērijas un sēnesŠajos procesos rodas siltums, kas paaugstina temperatūru kompostēšanaslaikā, bet atkritumu tilpums samazinās par apmēram 30%, ja atkritumi saturdaudz papīra, un līdz 60%, ja ir liels dārzu un parku atkritumu īpatsvars56


Klimata tehnoloģijas


Vides tehnoloģijas, kas nodrošina produkta, ieskaitotenerģijas, ražošanu ar samazinātu siltumnīcefekta gāzuemisiju daudzumu un tādējādi ar mazāku ietekmi uz klimatapārmaiņām, sauc par klimata tehnoloģijāmKlimata tehnoloģiju ieviešanasekonomisko izdevīgumu nodrošina trīsmehānismu ieviešana SEG emisijusamazināšanai:Starptautiskāemisiju tirdzniecībaTīro tehnoloģijuīstenošanaKopīgi īstenojamiestarptautiskie projekti58


TRĪS MEHĀNISMI SEG EMISIJU SAMAZINĀŠANAIStarptautiskā emisiju tirdzniecība irmehānisms, kas ļauj valstīm, kurasuzņēmušās starptautiskas saistības, pirktun pārdot valsts emisijas citāmiesaistītajām valstīm.Kopīgi īstenojamie projekti: mehānisms, kārūpnieciski attīstīto valstu investors –valsts vai privātuzņēmums – parieguldījumiem SEG emisiju samazināšanāvalstīs, kurās notiek pāreja uz tirgusekonomiku, saņem emisijusamazināšanas vienības, kuras varpārdot.Tīras attīstības mehānisms ļauj īstenot SEGemisiju samazināšanas projektusjaunattīstības valstīs, kuras navuzņēmušās emisiju samazināšanassaistības. Mehānisma galvenais mērķis irtīrāku tehnoloģiju ieviešanajaunattīstības valstīs, investoramsaņemot sertificētu emisijusamazinājumu.


Mazina siltumnīcefekta gāzu emisijuveidošanos vai arī saistasiltumnīcefekta gāzesKlimata tehnoloģijas ietver arī tīrasražošanas un “caurules gala”tehnoloģiju grupas gadījumos, kad tāssamazina ietekmi uz klimatapārmaiņām60


Klimata tehnoloģijas atšķiras gan artehnoloģiskajiem risinājumiem, gan arlietojuma diapazonu,un tās iedala piecās grupās:1) Efektīvākas tehnoloģijas2) Atjaunojamo energoresursuizmantošana3) Nākotnes kurināmais bezoglekļaSiltumnīcefekta gāzu samazinājumakoncepcijas shēma.4) Siltumnīcefekta gāzuemisiju samazināšana noavotiem5) CO 2glabāšana pazemeskrātuvēs61


Saules enerģijas izmantošanaVidējais horizontālais Saules starojums Baltijas valstīs ir ~1000 kWh/m 2 .Solar Electric Light Fund darbība Āfrikā un D. Amerikā.


CO 2 glabāšanas iespējas tiek pētītas un attīstītas, lai samazinātusiltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos no lieliem fosilā kurināmāenergoavotiem tādējādi novēršot CO 2 nonākšanu atmosfērāCO 2 glabāšana ietverdivas stadijas:CO 2 piesaiste pirmsnonākšanasatmosfērāCO 2 uzglabāšana, kas ietverarī transportēšanu uzglabātuviPasaulē tiek veikts arvien vairāk pētījumu un izmēģinājuma projektu, lainoskaidrotu CO 2 glabāšanas tehnoloģiskās īpatnības, ietekmi uzapkārtējo vidi, izmaksas, ilgumu63


CO 2 piesaiste ir tehnoloģisks process, ar kura palīdzībuiespējams iegūt tīru ogļskābo gāzi (bezpiemaisījumiem)CO 2 piesaistes metodēmir divi veidi:Degšanas priekšstadija – no kurināmāplūsmas atdala sēra, slāpekļasavienojumus un citus piemaisījumus, laidegšanas procesā iegūtu tīru CO 2Degšanas produktu attīrīšana nopiemaisījumiem CO 2 gāzu plūsmā –notiek putekļu uztveršana no dūmgāzuplūsmas, ūdens tvaiku kondensācija uncita veida attīrīšana.Kurināmā gazifikācijas shēma CO 2piesaistei.64


CO 2uzglabāšana

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!