10.07.2015 Views

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes jautājumi - Rīgas ...

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes jautājumi - Rīgas ...

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes jautājumi - Rīgas ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Armands PužulisRPR Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājsRūdolfs CimdiņšRPR Telpiskās plānošanas nodaļas speciālistsPēteris ŠķiņķisLUBaloži16.02.2010.


• Jauns regulējums - jauna situācija• Neskaidrības un problēmas• Iespējamie risinājumi


• Attīstības plānošanas sistēmas likums /spēkā no01.01.2009./• 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalībaskārtība attīstības plānošanas procesā" /spēkā no05.09.2009./• 13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 "Attīstības plānošanasdokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanasnoteikumi“ /spēkā no 14.11.2009./• Grozījumi Reģionālās attīstības likumā /Saeima, 2.lasījums 01.2010./• Likumprojekts „Teritorijas attīstības plānošanaslikums” /VSS 04.02.2010./


• VK• politikas plānošana• RAPLM• Telpiskās plānošanas departaments – teritorijasplānošana• Valsts stratēģiskās plānošanas departaments –attīstības plānošana


• Politikas plānošanas dokumenti - pamatnostādnes,plāns un koncepcija – nozarei (-ēm) valsts unpašvaldību līmenī problēmu risināšanai, mērķusasniegšanai ... /MK 1178/• Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti -vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums unattīstības programma /RAL grozījumi/• Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti -vietējās pašvaldības attīstības stratēģija, attīstībasprogramma, teritorijas plānojums, lokālplānojums undetālplānojums. /TAPL projekts/• Ir definēta hierarhija – nav skaidra dokumentusavstarpējā pakārtotība un realizācija


• Politikas plānošanas dokumenti• Latvijas ekonomikas stabilizācijas unizaugsmes atjaunošanas programma;ieviešanas rīcības plāns /MK 03.02.2009./• LSAP (Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam) /projekts atbalstīts š.g. 8.janvāra Valstsreformu grupas sanāksmē; nākošais - 17.02./• Uzstādījumi un lēmumi• ministrija, reģions, vietējais


• Laika dimensija• Reāli īstermiņa risinājumi 3 gadiem• Īstermiņa un vidēja termiņa kombinācija• Ilglaicīgi risinājumi• Saturiskā dimensija• Stratēģija - vecā vai jaunā• Programma – balsta meklējumi• Telpiskā perspektīva – gatavības pakāpe


• AP aktualizācija (līdz 2013.g.)• Ekonomiskā profila izstrāde (plānošanasperiodam 2014.-2020.)


• Laika satvars• Saturiski metodiskais satvars


• Kompakta attīstības programma ar galveno uzsvaru uz rīcības sadaļu• Aktualizēta RPR Attīstības programma 2009.-2013.gadam• Īstermiņa risinājums• Programma balstīta:- plānošanas reģiona funkcijas/formālās – attīstības plānošana, sabiedriskais transports, kultūra//dabīgās – pašvaldību u.c. attīstības dalībnieku sadarbības tīklu veidošana,reģiona mārketings, tūrisma stratēģija/- reģiona ekonomikas profils- reģiona projekti- vietējo pašvaldību specializācija /attīstības programmas, projekti/• RPR ilgtermiņa perspektīva (līdz 2020.gadam)• LAIKA GRAFIKS:- Programmas redakcija apspriešanai RPR pašvaldībās /2010.gada septembris/- Programmas gala redakcijas sagatavošana /2010.gada novembris/- Apstiprināšana RPR Attīstības padomē /2010.gada decembris/


• RAPLM uzstādījumsJĒDZIENSTeritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kasatspoguļo reģiona ekonomiskās attīstības pamatu, ekonomiskāsattīstības virzītājspēku perspektīvu, kā arī reģiona ekonomikasattīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus.BŪTĪBA• Plašākas atbalsta iespējas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību -attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanai• Teritoriālas pieejas iedzīvināšana atbalsta plānošanā• Reģiona profilu ir paredzēts integrēt Latvijas Nacionālajā attīstības plānā2014.-2020.gadamIZSTRĀDES MĒRĶISVisa veida investoru nodrošināšana ar informāciju par reģiona ekonomikasperspektīvām un ekonomiskajai attīstībai nepieciešamajiempriekšnosacījumiem


Rīgas reģionaattīstībasprogrammasaktualizācijasuzsākšanaRīgas reģionaEkonomikas profilaizstrādeRīgas reģionaprioritāšupārskatīšanabalstoties uzreģiona profilu• Resursu analīze – nozīmīgāk o reģiona pašvaldībās esošo resursuapzināšana, kas var kalpot par pamatu uzņēmējdarbības attīstībainākotnē• Uzņēmumu aptauja /2010.gada februāris/• Pašvaldību aptauja /2010.gada marts/• Uzņēmumu nepieciešamības, valsts un pašvaldības iespējas torisināšanā• Profila izstrāde un publicēšana /2010.gada jūnijs/• Attīstības programmas izstrāde un apstiprināšana


• No dokumentiem izrietošais• Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādeireģionālā un vietējā līmenī• RAL grozījumi – par AP saturu• TAPL un MK noteikumu projekts “Plānošanasreģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentuizstrādes kārtība”


2010-2013 gada periods• 2010. g. - Jauna pašvaldība- Jaunas kopienas veidošana, Stratēģija- Budžets- Iespējas jaunai pieejai(sociāla, jaunu attīstības dalībnieku iesaiste vai cita)• 2010.-2012. g. - resursu konsolidācijas unprogrammēšanas periods• 2013.g. - nākošā perioda attīstības sagatavošana


• Attīstības situācijas un redzējuma fiksācija• Referenču avots• Attīstības līdzekļu piesaistes / izmantošanaskoordinācija• ... dokuments pašvaldībai ar sociālu attīstībasveicinātāja lomu (!?)


• Pašvaldības rokās ir ļoti ierobežots līdzekļu un iespējukopums, un tajā pašā laikā ir visvairāk tiešopienākumu un vislielākā atbildība attiecībā pretsabiedrību, tās grupām un atsevišķiem cilvēkiem• Plānošana pašvaldībās ir1)cilvēku aktivizēšanadarbības organizēšana kopēju mērķu sasniegšanai ilgākālaikā2)aktuālo vai īsāka laika interešu un vajadzībulīdzsvarošana vienmēr ierobežoto resursu apstākļos


.mērķisastāvdaļaspamatinformācijasektoru griezumāiedzīvotājuaptaujasakārtota(organizēta)informācijaesošās situācijasraksturojums1. aktivizētattīstībasdalībniekus2. radītinformācijaspamatu3. radīt struktūru unformu pastāvīgamplānošanas procesamdarba grupa informācija Darba grupaViedokļi, lēmumiiedzīvotājiinformācijasemināriviedokļivienošanāsspeciālistiinformācijas eksperti, speciālistilietotājielementi informācijas struktūravadībaprogrammas sastāvdaļasdalībnieki rīcībāmiespēju, resursupamatojumsmotivācijaperspektīvekopēji noteikti mērķiun rīcības


• JAUTĀJUMI ...• Nākošā tematika, tikšanās vieta?


armands.puzulis@rpr.gov.lvT. 22020778

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!