Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, augusts - Ogres novads

ogresnovads.lv

Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, augusts - Ogres novads

Suntažnieks 3Saistošie noteikumi nr. 12/2013PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN CITIEM PABALSTIEM OGRES NOVADĀApstiprināti Ogres novadadomes sēdē 2013. gada 21. martā (protokolsNr.3; 36.§), ar 18.07.2013. Ogresnovada domes sēdē pieņemtajiemprecizējumiem). Izdoti saskaņā ar likuma“Par pašvaldībām” 43.panta trešodaļu Sociālo pakalpojumu un sociālāspalīdzības likuma 3.panta trešo daļuun 35.panta trešo, ceturto un piektodaļu,likuma “Par palīdzību dzīvokļajautājumu risināšanā”6.panta otrodaļu un 25.panta pirmo daļu Izglītībaslikuma 17.panta trešās daļas 11.punktuI. Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi nosakapašvaldības domes apstiprinātāfinansējuma apmērā piešķiramosociālās palīdzības un citu pabalstuveidus, apmērus, pabalstu piešķiršanasun to izmaksāšanas kārtību, kāarī ģimenes (personas), kurām irtiesības saņemt pašvaldības sociālāspalīdzības un citus pabalstus.2. Tiesības saņemt šajosnoteikumos paredzētos sociālāspalīdzības un citus pabalstus irģimenēm (personām), kuras dzīvesvietuir deklarējušas Ogres novadapašvaldības administratīvajāteritorijā un kuru ienākumi unmateriālais stāvoklis atbilst trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes (personas)statusam, ja šajos noteikumos vai citosnormatīvajos aktos nav noteikts citādi.3. Ogres novada sociālais dienests(turpmāk – Sociālais dienests)realizē normatīvajos aktos noteiktāspašvaldības tiesības un pienākumussaistībā ar sociālās palīdzības nodrošināšanuOgres novadā.4. Sociālais dienests realizēMinistru kabineta 22.12.2009. noteikumosNr.1536 „Noteikumi parārpusģimenes aprūpes pakalpojumusamaksas kārtību un apmēru”noteiktās pašvaldības tiesības unpienākumus attiecībā uz lēmumapieņemšanu par pakalpojuma samaksuun ārpusģimenes aprūpes pakalpojumumaksas pieprasīšanu no bērnavecākiem, tajā skaitā, izpildrīkojumaizdošanu un iesniegšanu izpildei tiesuizpildītājam.II. Pabalstu veidi un apmērs5. Ogres novada pašvaldībātiek izmaksāti šādi sociālās palīdzībaspabalsti:5.1. pabalsts garantētāminimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai,kura apmēru katru gadusaistībā ar gadskārtējā valsts budžetalikuma projektu nosaka Ministru Kabinets;5.2. dzīvokļa pabalsts;5.3. pabalsts kurināmāiegādei;5.4. pabalsts bārenim unbez vecāku gādības palikušajambērnam, kuru piešķir normatīvajosaktos noteiktajā kārtībā un apmērābez ienākumu un materiālā stāvokļaizvērtēšanas;5.5. pabalsts audžuģimenei,kuru piešķir bez ienākumu un materiālāstāvokļa izvērtēšanas un atbilstošiatsevišķiem pašvaldības saistošajiemnoteikumiem.6. Ja ir apmierināts pamatotspašvaldības iedzīvotāju pieprasījumspēc 5.punktā minētajiem sociālāspalīdzības pabalstiem, pašvaldībasava budžeta iespēju robežās izmaksāarī šādus sociālās palīdzības un cituspabalstus:6.1. pabalstu ārkārtassituācijā, ja stihiskas nelaimes vaiiepriekš neparedzamu apstākļu dēļpersona nespēj apmierināt savaspamatvajadzības; šī pabalsta apmērsir līdz 250,00 latiem viena kalendārāgada laikā vienai ģimenei (personai)un to piešķir bez ienākumu unmateriālā stāvokļa izvērtēšanas,ņemot vērā stihiskās nelaimes vaiiepriekš neparedzamo apstākļu radītozaudējumu sekas; ja stihiskas nelaimesvai iepriekš neparedzamu apstākļurezultātā ir cietis ģimenes (personas)mājoklis, šo pabalstu piešķir, pamatojotiesuz Civilās aizsardzības komisijasziņojumu, ja cietušais mājoklis irģimenes (personas) faktiskā un vienīgāiespējamā dzīvesvieta; šo pabalstu varpieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikāno stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamuapstākļu iestāšanās brīža;6.2. pabalstu personām pēcatbrīvošanas no brīvības atņemšanassoda izciešanas, kā arī personām, kurasnosacīti pirmstermiņa atbrīvotas nobrīvības atņemšanas soda 20,00 latuapmērā, kuru piešķir bez ienākumu unmateriālā stāvokļa izvērtēšanas personai,kuras dzīves vieta pirms brīvībasatņemšanas soda izciešanas vainosacītas pirmstermiņa atbrīvošanasno brīvības atņemšanas soda bijadeklarēta Ogres novada pašvaldībasadministratīvajā teritorijā;6.3. vienreizēju pabalstuģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu,kuru piešķir bez ienākumu un materiālāstāvokļa izvērtēšanas un atbilstošiatsevišķiem pašvaldības saistošajiemnoteikumiem;6.4. pabalstu individuālomācību līdzekļu un piederumu iegādei20,00 latu apmērā gadā, kuru piešķirvispārējās izglītības iestāžu 1.- 12.klašuaudzēkņiem no ģimenēm, kuruienākumi un materiālais stāvoklis atbilsttrūcīgas vai maznodrošinātasģimenes (personas) statusam; pabalstuindividuālo mācību līdzekļu un piederumuiegādei pēc Sociālā dienestaizvērtējuma var piešķirt natūrā;6.5. vienreizēju pabalstusaistošajos noteikumos neminētāssituācijās, ja ģimene (persona) irnonākusi krīzes situācijā vai objektīvuapstākļu dēļ nespēj nodrošināt savaspamatvajadzības, faktisko izdevumupamatvajadzību nodrošināšanaiapmērā, bet ne vairāk par 50,00latiem viena kalendārā gada laikāvienai ģimenei (personai); ja ģimenei(personai) rodas izdevumi parveselības aprūpes pakalpojumiemstacionārā vai izdevumi rehabilitācijasmērķu sasniegšanai saskaņā ar sociālādarbinieka sagatavoto pabalstapieprasītāja rehabilitācijas plānu,tad šajā punktā noteikto pabalstuvar piešķirt līdz 100,00 latiem vienakalendārā gada laikā vienai ģimenei(personai); šo pabalstu var pieprasītne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no faktiskoizdevumu pamatvajadzībunodrošināšanai rašanās brīža;6.6. ēdināšanas pabalstu;6.7. pabalstu zīdaiņu pārtikasiegādei faktisko izdevumu zīdaiņupārtikas iegādei apmērā, bet ne vairākpar 15,00 latiem mēnesī par vienubērnu līdz 6 (sešu) mēnešu vecumam,ja pabalsta pieprasītāja ienākumi unmateriālais stāvoklis atbilst trūcīgasģimenes (personas) statusam unpabalsta pieprasītājs (viens no bērnavecākiem) uzrāda bērna ģimenesārsta izziņu par nepieciešamību lietotzīdaiņu pārtiku; pabalstu zīdaiņupārtikas iegādei piešķir natūrā; jaSociālais centrs nevar nodrošinātpabalsta zīdaiņu pārtikas iegādeipiešķiršanu natūrā, tad šis pabalsts tiekizmaksāts naudā;6.8. pabalstu personām,kurām ir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze;šo pabalstu piešķir bez ienākumu unmateriālā stāvokļa izvērtēšanas;6.9. pabalstu aprūpes mājāsnodrošināšanai atbilstoši atsevišķiempašvaldības saistošajiem noteikumiem;6.10. apbedīšanas pabalstu,kuru piešķir bez ienākumu un materiālāstāvokļa izvērtēšanas;6.11. pabalstu īres (apsaimniekošanas)un komunālo pakalpojumuparāda segšanai.Turpinājums 4. lpp.


4 SuntažnieksTurpinājums no 3. lpp.III. Pabalstu piešķiršanas un lēmumuapstrīdēšanas kārtība7. Lai saņemtu II. nodaļā noteiktospabalstus, izņemot 6.3.punktānoteikto pabalstu, persona vai tās likumiskaispārstāvis vēršas Sociālā dienestaOgres, Suntažu, Madlienas vaiTaurupes sociālajā centrā (turpmāk– Sociālais centrs) atbilstoši savaideklarētajai dzīvesvietai ar rakstveidaiesniegumu un iesniedz šajos noteikumosun citos normatīvajos aktos noteiktosattiecīgā pabalsta saņemšanainepieciešamos dokumentus.8. Lēmumu par pabalstupiešķiršanu, to apmēru vai atteikumuto piešķirt pieņem Sociālais centrs 10(desmit) darba dienu laikā no dienas,kad saņemts iesniegums un visilēmuma pieņemšanai nepieciešamiedokumenti, izņemot 6.1. punktā noteiktopabalstu. Lēmumu par 6.1.punktānoteiktā pabalsta piešķiršanu, tāapmēru vai atteikumu to piešķirtpieņem pašvaldības dome pēcattiecīgas informācijas saņemšanasno Sociālā dienesta.9. Sociālais dienests izmaksāšajos noteikumos noteiktos pabalstusviena mēneša laikā no lēmumapar attiecīgā pabalsta piešķiršanupieņemšanas dienas.10. Šo noteikumu 5.2., 5.3.,6.4., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11. punktosnoteiktos pabalstus var atteikt, ja:10.1. persona regulāri lietoalkoholu vai citas apreibinošas vielasvai pārkāpj sadzīves un sabiedriskāskārtības normas;10.2. persona atsakāsiesaistīties līdzdarbību veicinošos pasākumossavas problēmas risināšanā;10.3. persona, kura iesaistāslīdzdarbību veicinošos pasākumos savasproblēmas risināšanā, bet nepildasadarbības līguma noteikumus (lietoalkoholu vai citas apreibinošas vielas,nepilda norādītos uzdevumus, utt.);10.4. darbspējīgs Sociālā dienestaklients, kurš saņem sociālo palīdzībuvismaz trīs mēnešus pēc kārtas,atsakās iesaistīties darba un sociāloprasmju saglabāšanas, atjaunošanasun apgūšanas pasākumos;10.5. darbspējīgs Sociālādienesta klients, kurš saņem sociālopalīdzību vismaz trīs mēnešus pēckārtas, iesaistās darba un sociāloprasmju saglabāšanas, atjaunošanasun apgūšanas pasākumos, betneievēro ar Sociālo dienestu noslēgtālīguma par klienta iesaistīšanuminētajos pasākumos noteikumus;10.6. persona pabalsta pieprasīšanasbrīdī sniedz nepatiesas ziņasvai noklusē informāciju, kas ietekmēpabalsta piešķiršanu;10.7. Sociālais dienests konstatē,ka piešķirtais pabalsts netiekizmantots atbilstoši paredzētajiemmērķiem.11. Sociālā centra lēmumupar pabalsta piešķiršanu, atteikumupiešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksaspārtraukšanu persona var apstrīdētOgres novada domē Administratīvāprocesa likumā noteiktajā kārtībā.IV. Dzīvokļa pabalsts12. Dzīvokļa pabalstu piešķir, jaģimenes (personas) dzīvesvieta ir pašasģimenes (personas) vai pašvaldībasīpašumā esošs dzīvoklis vai persona īrēdzīvokli no trešās personas, pamatojotiesuz rakstveidā noslēgtu dzīvojamāstelpas īres vai patapinājuma līgumu.13. Dzīvokļa pabalsts tiekpiešķirts īres (apsaimniekošanas) unkomunālo pakalpojumu izdevumudaļējai segšanai.14. Dzīvokļa pabalstu piešķiruz laiku, kamēr ģimenei (personai) irnoteikts trūcīgas vai maznodrošinātasģimenes (personas) statuss.15. Iesniedzot iesniegumuSociālajā centrā, persona uzrādapasi un papildus 7. punktā noteiktajiemdokumentiem dzīvokļa pabalstasaņemšanai iesniedz šādus dokumentus:15.1. pēdējā rēķina pardzīvokļa īri (apsaimniekošanu) unkomunālajiem pakalpojumiem kopiju,uzrādot oriģinālu;15.2. pēdējā rēķina par gāzikopiju, uzrādot oriģinālu, ja noslēgtslīgums par apkures pakalpojumiem argāzes piegādātāju;15.3. dzīvojamās telpas īresvai patapinājuma līgumu kopiju, jadzīvoklis tiek īrēts vai patapināts noprivātpersonas, uzrādot oriģinālu.16. Dzīvokļa pabalsta apmērs:16.1. trūcīgām ģimenēm(personām) ir 50% no 15.1. un 15.2.punktā noteikto rēķinu kopsummasmēnesī, bet ne vairāk par 320,00latiem viena kalendārā gada laikātrūcīgām ģimenēm un ne vairāk par240,00 latiem viena kalendārā gadalaikā atsevišķi dzīvojošām trūcīgāmpersonām;16.2. maznodrošinātāmģimenēm (personām) ir 40% no 15.1.un 15.2.punktā noteikto rēķinu kopsummasmēnesī, bet ne vairāk par290,00 latiem viena kalendārā gadalaikā maznodrošinātām ģimenēmun ne vairāk par 210,00 latiem vienakalendārā gada laikā atsevišķidzīvojošām maznodrošinātām personām.17. Par pamatu dzīvokļapabalsta aprēķināšanai tiek ņemtspēdējais saņemtais rēķins par dzīvokļaīri (apsaimniekošanu) un komunālajiempakalpojumiem, skaitot no mēneša,kurā dzīvokļa pabalsts tiek pieprasīts.18. Dzīvokļa pabalsta apmērusamazina, ja dzīvokļa pabalstapieprasītājs (saņēmējs) dzīvo divu vaivairāku istabu dzīvoklī, kura kopējāapkures platība ir lielāka par 35 m 2 uzpirmo (vienīgo) šajā platībā dzīvojošopersonu un 15 m 2 uz katru nākamošajā platībā dzīvojošo personu. Šajāpunktā noteikto dzīvokļa pabalstasamazinājumu nosaka pēc šādas formulas:X = (A : B) * C, kur:X ir dzīvokļa pabalstasamazinājums;A ir aprēķinātais dzīvokļapabalsts bez samazinājuma;B ir kopējā apkures platība;C ir platība, kas lielāka paršajā punktā noteikto robežu.19. Papildus 10.punktā noteiktajiemgadījumiem dzīvokļa pabalstuvar atteikt, ja:19.1. dzīvoklis vai tā daļa tiekizīrēts citām personām;19.2. Sociālā dienesta Sociālopabalstu un sociālo pakalpojumupiešķiršanas komisija (turpmāk - Komisija)konstatē, ka ir noslēgts uzturalīgums;19.3. dzīvoklim ir piešķirtssociālā dzīvokļa statuss.20. Dzīvokļa pabalstu palielinapar 50,00 latiem mēnesī vienamdzīvokļa pabalsta saņēmējam, kamērtas brīvprātīgi iesaistās darba un sociāloprasmju saglabāšanas, atjaunošanasun apgūšanas pasākumos (turpmāk– Prasmju veicināšanas pasākumi) unievēro līguma par darba un sociāloprasmju veicināšanu noteikumus. Uzšajā punktā noteikto dzīvokļa pabalstapalielinājumu neattiecas 16.punktānoteiktie dzīvokļa pabalsta maksimālieapmēri.21. Dzīvokļa pabalstu izmaksā,ieskaitot to dzīvokļa apsaimniekotājakontā.V. Pabalsts īres (apsaimniekošanas)un komunālo pakalpojumu parādasegšanai22. Pabalstu īres (apsaimniekošanas)un komunālo pakalpojumuparāda segšanai (turpmākV. nodaļā - Pabalsts) var piešķirtdzīvokļa pabalsta saņēmējam vaisociālā dzīvokļa īrniekam, ja tasdeklarēts un faktiski dzīvo dzīvoklī, kuršatrodas Ogres novada pašvaldībasadministratīvajā teritorijā un par kuruPabalsta pieprasītājam ir izveidojiesparāds par īri (apsaimniekošanu) unkomunālajiem pakalpojumiem.23. Sociālā dzīvokļa īrniekamPabalstu 50,00 latu apmērā mēnesīTurpinājums 5. lpp.


Suntažnieks 5Turpinājums no 4. lpp.piešķir, kamēr tas brīvprātīgi iesaistāsPrasmju veicināšanas pasākumos unievēro līguma par darba un sociāloprasmju veicināšanu noteikumus.24. Ja dzīvokļa pabalstasaņēmējs vai sociālā dzīvokļa īrnieksobjektīvu apstākļu dēļ, kurus apliecinaar attiecīgiem dokumentiem, nevariesaistīties Prasmju veicināšanaspasākumos, tad Pabalsta piešķiršanaiSociālā centra sociālā darbaspeciālists (turpmāk – sociālā darbaspeciālists) izvērtē attiecīgā parādaizveidošanās apstākļus pēc šādiemkritērijiem:24.1. personas (vai kāda noģimenes locekļiem) ilgtoša slimībaparāda izveidošanās laikā, kas tiekapliecināta ar ģimenes ārsta izziņu;24.2. bezdarbnieka statusaesamība un bezdarbnieka statusanosacījumu ievērošana parādaveidošanās laikā, kas apliecināma arNodarbinātības Valsts aģentūras izsniegtudokumentu;24.3. tiesā celta prasībapret Pabalsta pieprasītāju par īres(apsaimniekošanas) un komunālopakalpojumu parāda piedziņu, kasapliecināma ar attiecīgu dokumentu.25. Par objektīviem apstākļiem24.punkta izpratnē uzskatāmi: strādāalgotu darbu pilnu slodzi; ilgtošadarba nespēja; kopj slimu bērnu vaibērnu ar invaliditāti; visi pilngadīgieģimenes locekļi ir pensionāri vaiinvalīdi, kuru vienīgais ienākuma avotsir valsts pensija un/vai kuru apgādībā irnepilngadīgi bērni u.c.26. Ja Pabalsta pieprasītājaīres (apsaimniekošanas) un komunālopakalpojumu parāda izveidošanāsapstākļi atbilst vismaz vienam no 24.punktā noteiktajiem kritērijiem, tadsociālā darba speciālists:26.1. piedāvā Pabalstapieprasītājam rakstveidā slēgttrīspusēju sadarbības līgumu parparāda segšanu ar Sociālo centru undzīvojamās mājas apsaimniekotāju,līgumā nosakot Pabalsta pieprasītājalīdzmaksājumus un citus līdzdarbībaspienākumus parāda segšanā kāpriekšnosacījumus Pabalsta izmaksai(turpmāk – trīspusējs sadarbībaslīgums),26.2. saskaņo ar Pabalstapieprasītāju un dzīvojamās mājasapsaimniekotāju trīspusējā sadarbībaslīguma projektu un26.3. iesniedz Komisijai dokumentupaketi ar lūgumu piešķirtPabalstu īres (apsaimniekošanas)un komunālo pakalpojumu parādadaļējai vai pilnīgai segšanai.27. Lēmumu par Pabalstapiešķiršanu vai atteikumu to piešķirtpieņem Komisija.28. Pēc pozitīva lēmumapieņemšanas Sociālais centrs saskaņāar Komisijas lēmumu noslēdz ar Pabalstapieprasītāju un dzīvojamās mājasapsaimniekotāju trīspusēju sadarbībaslīgumu.29. Lēmums par Pabalstapiešķiršanu stājas spēkā ar brīdi, kadSociālais centrs, Pabalsta pieprasītājsun dzīvojamās mājas apsaimniekotājsir parakstījuši trīspusēju sadarbībaslīgumu.30. Trīspusējā sadarbības līgumaizpildes gaitu kontrolē sociālādarba speciālists un dzīvojamās mājasapsaimniekotājs.31. Sociālā darba speciālistssagatavo priekšlikumus Komisijai parPabalsta palielināšanu, samazināšanuvai izmaksas izbeigšanu, ja:31.1. mainās Pabalsta saņēmējamateriālais stāvoklis un/vaiienākumi;31.2. mainās maksājumu apmērspar īri (apsaimniekošanu) unkomunālajiem pakalpojumiem;31.3. Pabalsta saņēmējs bezattaisnojoša iemesla pilnībā vai daļējinepilda trīspusējā sadarbības līgumānorādītos līdzdarbības pasākumus.32. Pabalstu, pamatojoties uz24.punktu, piešķir Komisijas lēmumānoteiktajā apmērā.33. Pabalstu izmaksā, ieskaitotto dzīvokļa apsaimniekotāja kontā.34. Dzīvokļa pabalsta saņēmējamvai sociālā dzīvokļa īrniekam irtiesības prasīt un saņemt Pabalstu nevairāk kā reizi gadā.VI. Pabalsts kurināmā iegādei35. Pabalstu kurināmāiegādei piešķir maznodrošinātām untrūcīgām ģimenēm (personām) vienureizi kalendāra gadā malkas vai citakurināmā iegādei.36. Pabalsta kurināmā iegādeiapmērs ir 80,00 lati gadā uz vienuģimeni (personu).37. Papildus 10.punktā noteiktajiemgadījumiem pabalstu kurināmāiegādei var atteikt, ja:37.1. Komisija konstatē, ka irnoslēgts uztura līgums;37.2. Ja Komisija ir konstatējusi,ka šai ģimenei (personai) apkuressezonai kurināmais ir pietiekamādaudzumā.38. Pabalstu kurināmā iegādeipiešķir naudā.39. Pabalstu kurināmā iegādeipiešķir pabalsta pieprasītāja faktiskāsdzīvesvietas apkurei.VII. Ēdināšanas pabalsts40. Ēdināšanas pabalstupiešķir Ogres novada pašvaldībaspirmskolas izglītības iestāžu (turpmāk –PII) un vispārizglītojošo skolu (turpmāk -skolas) audzēkņiem ar invaliditāti, kā arīaudzēkņiem no ģimenēm, kuru vidējieienākumi katram ģimenes loceklimmēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā irne vairāk kā 135 lati. Izvērtējot ģimenesmateriālo stāvokli un ienākumusēdināšanas pabalsta piešķiršanaisaskaņā ar šo punktu, piemēro Ogresnovada pašvaldības saistošos noteikumuspar maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Ogresnovadā.41. Atsevišķos gadījumosēdināšanas pabalsta piešķiršanaspamats var būt motivēts ar attiecīgāsizglītības iestādes sociālā pedagogaizvērtējumu un vadītāja iesniegumu.Iesniedzot iesniegumu Sociālajācentrā, izglītības iestādes vadītājs iesniegumampievieno attiecīgo sociālāpedagoga izvērtējumu. Ja izglītībasiestādē nav sociālā pedagoga, tadvadītājs iesniegumā iekļauj ēdināšanaspabalsta piešķiršanas pamatojumu,kuru izvērtē Komisija.42. Atkārtoti ēdināšanaspabalstu var nepiešķirt, ja šī pabalstapieprasītājs ēdināšanas pabalstasaņemšanas laikā nav līdzdarbojiessava parāda par bērna ēdināšanu PIIsegšanā.43. Ēdināšanas pabalstu piešķir100 % ēdināšanas maksas apmērā:43.1. audzēkņu ēdināšanaiPII - uz 3 mēnešiem, nepieciešamībasgadījumā pēc jaunas izvērtēšanasatbilstoši normatīvajiem aktiemtermiņu pagarinot;43.2. audzēkņu ēdināšanaiskolās - uz vienu semestri.44. Ēdināšanas pabalstuizmaksā ēdināšanas pakalpojumusniedzējam attiecīgajā PII vai skolā.Ja Sociālais centrs nevar nodrošinātēdināšanas pabalsta izmaksuēdināšanas pakalpojumu sniedzējam,tad ēdināšanas pabalstu izmaksā šīpabalsta pieprasītājam/saņēmējam.VIII. Pabalsts personām, kurāmir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze45. Pabalsta personām,kurām ir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze(trīs reizes nedēļā), apmērs vienaipersonai ir ne vairāk par 50,00 latiemmēnesī. Ja hemodialīzes procedūruskaits ir mazāks par trim procedūrāmnedēļā, tad pabalsts tiek proporcionālisamazināts.Turpinājums 6. lpp.


6 SuntažnieksTurpinājums no 5. lpp.46. Pabalsta personām, kurāmir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze,saņemšanai šī pabalsta pieprasītājsSociālajā centrā iesniedz:46.1. primārās veselības aprūpesārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtuizrakstu no ambulatorās, stacionārāsslimnieka medicīnas kartes (veidlapa027/u), kurā norādīta procedūrusaņemšanas nepieciešamība, procedūrusaņemšanas periods un nepieciešamoprocedūru skaits;46.2. ārstniecības iestādes,kura veic hemodialīzes procedūras,izrakstu par veicamo procedūruindikācijām, biežumu un norādījumiempar transporta izdevumu kompensācijuvai par procedūru nepieciešamību.47. Pabalsta personām,kurām ir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze,saņemšanai šī pabalsta pieprasītājsslēdz vienošanos ar Sociālo centru parlīdzdarbību, kurā noteikts, ka pabalstapieprasītājam regulāri jāinformēSociālais centrs par jebkurāmizmainām ārstēšanas procesā.48. Pabalstu personām,kurām ir hroniska nieru mazspēja un irnepieciešama regulāra hemodialīze,izmaksā šī pabalsta pieprasītājamskaidrā naudā vai ar bankaspārskaitījumu uz pabalsta pieprasītājanorādīto bankas kontu.IX. Apbedīšanas pabalsts49. Tiesības saņemt apbedīšanaspabalstu ir personai vaiapbedīšanas uzņēmumam, kuršapņēmies veikt mirušās personasapbedīšanu, ja mirušās personaspēdējā dzīvesvieta bija deklarētaOgres novada administratīvajāteritorijā.50. Apbedīšanas pabalstu pieprasane vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēcmirušās personas miršanas apliecībasizdošanas datuma.51. Apbedīšanas pabalsts tiekpiešķirts šādos gadījumos un apmēros:51.1. 100,00 lati, ja mirusipersona, par kuru saskaņā ar Valstssociālās apdrošināšanas aģentūras(turpmāk - VSAA) lēmumu saņemtsvalsts nodrošinātais apbedīšanaspabalsts apmērā līdz 200,00 latiem;51.2. 60,00 lati, ja mirusi persona,par kuru saskaņā ar VSAAlēmumu saņemts valsts nodrošinātaisapbedīšanas pabalsts apmērā no200,00 latiem līdz 280,00 latiem;51.3. 40,00 lati, ja mirusi persona,par kuru saskaņā ar VSAAlēmumu saņemts valsts nodrošinātaisapbedīšanas pabalsts apmērā no280,00 latiem līdz 320,00 latiem;51.4. 150,00 lati, ja mirusi persona,par kuru saskaņā ar VSAA lēmumunav saņemts valsts nodrošinātaisapbedīšanas pabalsts;51.5. starpība starp 150,00latiem un no VSAA saņemto valstsnodrošināto apbedīšanas pabalstu, jamirusi persona, kuras apbedīšanu navuzņēmusies persona un apbedīšanuveic apbedīšanas uzņēmums;51.6. 100,00 lati, ja mirusī personanav noskaidrota (nezināma).52. Apbedīšanas pabalstunepiešķir, ja:52.1. mirušai personai bijanoslēgts uztura vai dāvinājuma līgumsar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātāpienākums apbedīt dāvinātāju;52.2. mirušās personas pārdzīvojušaislaulātais saņem vienreizējopabalstu mirušā laulātā divu pensijuapmērā no VSAA.53. Ja Sociālais centrs pieņemlēmumu par apbedīšanas pabalstapiešķiršanu, tas izsniedz apbedīšanasuzņēmumam adresētu garantijasvēstuli par apbedīšanas pabalsta izmaksušajos noteikumos paredzētajāapmērā vai apbedīšanas pabalstuizmaksā personai skaidrā naudā vaiar bankas pārskaitījumu uz pabalstapieprasītāja norādīto bankas kontu.X. Noslēguma jautājums54. Ar šo noteikumu spēkāstāšanos spēku zaudē Ogres novadapašvaldības 16.02.2012. saistošie noteikumiNr.6/2012 „Par sociālās palīdzībasun citiem pabalstiem Ogres novadā”(protokols Nr.2, 18.§).Domes priekšsēdētājs E.BartkevičsSUNTAŽU MĀKSLAS STUDIJAI – JAU 10.MĀCĪBU GADSŠis būs īpašs rudens, jo izrādās,ka sanāksim kopā jau desmito reizi. Pirmoreizstāvēju vidusskolas zālē vecāku,toreizējā direktora un citu interesentupriekšā 2004.gada septembrī.Fotogrāfijās un atmiņās notvertie brīži,fondos saglabātie darbi atgādina parvēsturisko sākumu. Bet nu jau studijānāk paaudze, kas nezin ne pirmosskolotājus, ne audzēkņus (kuri tikmērbeiguši arī vidusskolu), kuriem nav nejausmas, kāda reiz izskatījās patlabantik omulīgā „Ņujorka” vai „Lasvegasa”...Šis gads mudina gan atskatītiesun apzināties, ko īsti esam sasnieguši,gan pievērsties nākotnes vīzijām unpārdomāt, kā izcelt un iezīmēt jubilejasgadu.Studijas notikumiem bagātohroniku jau papildina šī gada „zaļāprakse” mākslas skolas bērniemnetālajos Ropažos 25.-29.jūnijā. Prieks,ka tur sastapāmies ar patiešāmatsaucīgiem un labvēlīgiem cilvēkiemgan Ropažu mākslas skolā unvidusskolā, gan ikdienā ārā zīmējot.Darbi tika ar interesi vēroti un slavēti,izveidojām arī izstādi, un līdz augustabeigām tā bija aplūkojama Ropažukultūras centrā. Suntažos šie praksētapušie darbi kopā ar citiem mākslasskolas pagājušā pusgada darbiembūs redzami vidusskolā, sākot ar 2.septembri.Pirmajā skolas dienā varēspieteikties uz nodarbībām mākslasstudijā. Kā katru gadu, studija piedāvāapgūt mākslas skolas programmu unarī darboties pulciņā. Mākslas skolāuzņemšana notika jau jūnijā, šogadFoto Māra Mārtiņjāne KašeFoto Māra Mārtiņjāne Kašebūs 20 audzēkņi „lielajā skolā” un6 audzēkņi startēs „mazajā skolā”.Iesniegumi pulciņam gan katru gadujāaizpilda no jauna. Gaidīsim bērnusno piecgadnieku vai sešgadniekugrupiņām un, protams, dažādu vecumuskolēnus. Var izvēlēties apmeklēt1 vai 2 nodarbības nedēļā, mācībumateriāli uz vietas studijā. Maksa 1,50 Lspar vienu nodarbību, mēneša beigāstiek saskaitītas apmeklētās nodarbībasun katrs audzēknis saņem zīmīti parmaksājamo summu. Visi interesentigaidīti studijas telpās pils pagrabāpirmdien, 2.septembrī, no pl. 10.30(pēc sapulču beigām) līdz pl.13.00.Ja palikuši kādi pagājušā gadavai vasaras darbnīcas darbi, arī toslūgums paņemt šajā laikā. Nodarbībasplānotas otrdienās, ceturtdienās vaipiektdienās, bet precīzs grafiks būszināms otrdien, 3.septembrī, un jāienākpēc stundām to uzzināt.Visai mākslas skolai – „lielāsskolas” 1.-5.kursam un „mazajai skolai”- arī derētu ienākt pirmdien unpaziņot par kori, dejām utt, lai varamlabāk saplānot savus nodarbību laikus.Bet svinīgi un oficiāli sāksim ar liecībuizsniegšanu un stundu sarakstu otrdien,3.septembrī, pl.15.Māra Mārtiņjāne-Kaše


Suntažnieks 7Suntažos darbu uzsāk veikals – kafejnīca ”Sajūtu dārzs”“Brīdī, kad kāds ieskatās dziļākjebkurā lietā - pat zāles stiebriņā-,tas kļūst par noslēpumainu, bijībuiedvesošu un neaprakstāmi brīnišķīgupasaules atspoguļojumu.”/Henrijs Millers/„Sajūtu dārzs” savas durvisvērs vaļā suntažniekiem jau 2.septembrī plkst. 11:00 (pļaviņā pretīPasta mājai „Forumam”) ar brīnišķīguZinību dienas pasākumu „Zinī-bums!”,kurā ar saviem sajūtu piepildītiemskaņdarbiem dalīsies grupa ”Sus dungo”,kā arī būs dažādas atrakcijasskolēniem.”Sajūtu dārzs” ir kaut kasīpašs un nebijis priekš Suntažiem, tastik tiešām ir vairāku sajūtu mikslis, mēsvēlamies aizskart katru cilvēka maņu:lai ausīm skan tikai izcila mūzika, acispriecē izsmalcināts interjers, garšaskārpiņas lutina svaigi cepti konditorejasizstrādājumi, oža sajūt zieduneaprakstāmās smaržas, un tauste sataustaskaistas lietas.Mēs no visas sirds vēlamiesdāvāt suntažniekiem, kā arī blakuspagastu ļaudīm šo lielo pilsētu māksluJauni un traki, bet turamies rāmjos!Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Suntažu nodaļastudiju šarmu un ļaut aptvert šobaudījumu vienuviet.Pie mums varēs: drēgnosrudens vakaros ienest siltumu un smaidus,baudot gardo kafijas krūzi arkādu kūkas gabaliņu; piepildīt dienasgaitu ar svaigi ceptas konditorejasgaršu vai ieturēt arī kādu spēka maltīti;iegādāties pārsteigumu, ko pasniegtkādam mīļajam cilvēciņam vai pasūtītlielu kliņģeri īpašiem brīžiem; nosvinētkādu nozīmīgu dzīves brīdi kopā arpat 50 viesiem, svētku tematika -kādu vien sirds vēlas; kā arī, bagātinātbrīvdienas ar kādu mākslas noskaņu,atnākot uz tematiskajiem vakariem; ungūt daudz citu labumu, kurus atklāsimlaika gaitā!Gaidīsim Jūs pie mums - „Foruma”mājās - katru darba dienu – 8:00– 18:00, un brīvdienās – 10:00 – 18:00.Lai saule!Jūsu „Sajūtu dārzs”.Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) ir LatvijasSarkanā Krusta jauniešu organizācija, kas strādā tieši jaunatnesmērķauditorijai.LSKJ ir viena no lielākajām jaunatnes apvienībāmLatvijā, 2012.gadā LSKJ bija iesaistījušies 1700 bērni unjaunieši no visas Latvijas.LSKJ, atbilstoši 2013.gada darba plānam, ir 5darbības programmas (Pirmā palīdzība, Sociālā integrācija,Veselības veicināšana, Diskriminācijas un vardarbībasmazināšana un LSK-LSKJ ideju popularizēšana), kuras tiekīstenotas 17 nodaļās visā Latvijas teritorijā.Kopš aprīļa mēneša kuplajam nodaļu skaitampievienojās arī Suntažu LSKJ nodaļa. Lai arī LSKJ Suntažunodaļa darbojās samērā nesen, 5 mēnešu laikā esamcītīgi pastrādājuši un spēruši pirmos soļus suntažnieku dzīvēar vairākām aktivitātēm: ”Gumijnieku skrējienu”, ”Ūdensatrakciju dienu”, ”Talku: Es esmu, Tu esi Draudzīgs”, veicinotveselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu.Arī nākotnei mums ir izvirzīti vairāki mērķi, ko vēlamiesrealizēt jau tuvākajā laikā, piemēram, pirmās palīdzībasapmācības un paraugdemonstrējumi skolās, lekcijas,nodarbības un spēles par dažādām tēmām, kas saistītas arveselības veicināšanu, Radošo darbnīcu organizēšana, kāarī bērnu namu un veco ļaužu namu apmeklējumi.Mēs ticam, ka ar savu darbu varam veicināt to, kamūsu sabiedrība, valsts un pasaule kļūst par labāku vietucilvēka dzīvei.Aicinām savā pulkā arī jaunus draugus!Ja vēlies iesaistīties lielākajā Jauniešu organizācijāLatvijā, raksti pieteikumu uz lskj.ogre@gmail.com.Monika Magdalēna Ziemele,LSKJ Suntažu nodaļas vadītāja.Gumijnieku skrējiensFoto Monika Magdalēna ZiemeleLatvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Suntažu nodaļaFoto Monika Magdalēna ZiemeleKopā pavadītais laiksFoto Monika Magdalēna ZiemeleTalkaFoto Monika Magdalēna Ziemele


8 SuntažnieksKULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪ, OKTOBRĪ5. oktobrī plkst. 10 00 RUDENS GADATIRGUS pie kultūras nama. Tirgošanāspēc vispārējiem tirgus noteikumiem. Vietu iepriekšpieteikšana kultūras namā (1m -Ls1.-). Tel. 65037246, 29217856 - darba laikā.5. oktobrī plkst. 21 00 RUDENS BALLE ar grupu GALAKTIKA. Galdiņuiepriekšpieteikšana un izpirkšana līdz 3. oktobrim, cena Ls 5.-No 1. oktobra darbu sāks visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi:Visos kolektīvos mīļi aicinām jaunus dalībniekus!Pirmdienās no 19 00 koris SUNTAŽIOtrdienās no 20 00 senioru deju kolektīvs SUNCELETrešdienās no 18 00 ansamblis SVĪRE20 00 vidējās paaudzes deju kolektīvs SUNTACeturtdienās no 18 00 amatierteātris SAUJAPiektdienās no 20 00 jauniešu deju kolektīvs SPĀREBiedrība SUNTALNIECE, audēju pulciņš SPOLE, folkloras grupa, jogasgrupa, rokdarbu pulciņš, pērļotājas, ārstnieciskās vingrošanas grupa -individuāla informācija kultūras namā.Lai mums kopā būtu interesanti, patīkami un jautri, daudz jaunu ideju,kopīgi atrisināmu lietu un atziņu!Gaidām kultūras namā – DZIDRA, AIGA.nav ko slieties dižā stājānav ko lepnus vārdus dvestjo tāpat nemaz nav viegliikdienišķi galvu nestneraudāt par to kas bijisnebīties par to kas rīttikai saudzīgi un drošisavu vagu taisnu dzītKnuts SkujenieksSeptembrī darbu uzsāks folkloras grupa. Interesentus lūdzu zvanīt 29217856 Dzidrai.Šoruden mūsu valsts svinēs 95. dzimšanas dienu.Pienācis laiks SUNTAŽU LEPNUMAM. Mums ir cilvēki, kas pelnījuši atzinību!Rakstiet savas domas un ieteikumus vēstulēs no 1. oktobra līdz 5. novembrim– kastītes kultūras namā un veikalā RĪTS.Saku sirsnīgu PALDIEStiem atsaucīgajiem ļaudīm, kas irpiedalījušies Suntažu kapu mūrasakopšanas , atjaunošanas darbosun tiem, kas palīdz ar ziedojumiem.Darāmā vēl ir daudz!Nepieciešami arī mūrētpratēji. Tādēļ aicinuikvienu, kura tuvinieki dus kapu kalniņānākt palīgā! Informācija par talkāmkultūras nama logā un veikalā RĪTS. Ziedojumusvar veikt pie kapu pārzines Hertas,pārējā informācija un pieteikšanās talkāmDzidra - 29217856.Cerot uz Jūsu atsaucību Dzidra Sproģe.Šogad Zinību diena - 2. septembrīSuntažu vidusskolā9:15 mācību gada atklāšana pie jaunās skolasaudzinātājas stunda klasēvecāku kopsapulce jaunās skolas zālēautobusi uz skolu pēc ierastā grafika, uz mājām - no 13:00Suntažu internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā10:00 mācību gada atklāšanaPie pasta ēkas “Forums” no 11:00 “Zinī - bums!”/veikala - kafejnīcas “Sajūtu dārzs” atklāšana/.SVEICAMVISUS AUGUSTA JUBILĀRUS!ĪPAŠI70 gadosEduardu Puiškinu75 gadosLīviju BīrītiZinaidu GoršanovuJautrīti LaučjunuImantu Ozolu85 gadosLaimu SkribiGribu aicināt suntažniekus padomāt,kādus mūs redz citi.Jūlija nogalē piedalījos braucienā paMazo Juglu. Laivu noma un pasākums patīkams.Iekāpšana jauka, bet tālāk aiz sākuma punkta skatspaveras drūms. Viss, kas cilvēkam lieks, atrodasupē. Ūdens līmenis tagad zems, un redzēt to var pilnāburvībā.Varbūt daudzdzīvokļu māju ļaudis varētusaorganizēties uz kādu talku? No malas jau ne-vienscits to lauzu tur nenāk mest. Pavasara palos tas„brīnums” citādi aizceļo uz plašo pasauli pa visu upi,un vai lepnais Suntažu iedzīvotājs grib sev nesmukuslavu?Varbūt nedzenāsim sešas lapas katrudienu centrā, bet sakopsim arī to, ko redz upe?Rita.Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, 5001, Ogrē, Brīvības ielā 31.Suntažu pagasta laikraksts. Tirāža 500 eks. Reģistrācijas apliecība Nr. 1364.Atbildīgā par izdevumu - Benita Trasūne. Tālrunis 65037998, 26113751, e - pasts: benita.trasune@apollo.lvAvīzē ievietoto fotogrāfiju autors un maketētājs - Andris Linde.

More magazines by this user
Similar magazines