201402

beverinasnovads

201402

Beverīnas VēstisPašvaldības policijas ziņojumsGads sākas ar pirmo kriminālprocesa lietu. Tā pēc pusnakts,ap plkst. 3.00, Brenguļos, kultūras namā, Jaungada ballē, kādsiereibis, 35 g.v. apmeklētājs (I.T.), huligānisku tieksmju vadīts,negaidot, no aizmugures, pamanījās, ar savu basketbolistatrenēto dūri, izdarīt 2 mērķtiecīgus sitienus policijas darbiniekam,nodarot miesas bojājumus. „Incidents” notika vismaz 10–20klātesošo ballētāju, kā arī organizatoru, klātbūtnē. Ir pagājismēnesis, un tikai daži cilvēki tika nopratināti, apliecinotfaktiskos lietas apstākļus, pārējie klusē. Pamatoti rodas jautājums,vai vispār rīkot balles, kas norisinās pēc šāda “scenārija”,vai, ja mani tas neskar – klusēšu. No tā arī rodas nepamatotastenkas utt. - vainīgi visi citi, tikai ne I.T.. Nu ko, gaidīsim nākošos„upurus” no viņa (I.T.) jau ierastā atpūtas veida.Bez tam, janvārī, kā nekad, novadā reģistrēti 11 iesniegumi parnesaskaņām ģimenēs, suņu visatļautību (klaiņošanu), kaimiņustrīdiem un zādzībām (Kačoru pusē), kā arī viens naudaslīdzekļu, izkrāpšanas gadījums.Uz ceļiem novadā reģistrētas 10 sadursmes, no tām 6 ar mežadzīvniekiem. 4 transporta līdzekļu vadītāji aizturēti alkoholiskodzērienu reibumā – pēdējos 5 gados šāda statistika netikanovērota. Tas nenozīmē, ka policija ir samazinājusi savas darbauzdevumus, bet gan palielinājusi iedzīvotāju aktivitāte, daudzosgadījumos, galīgi nevajadzīga, kas, līdz ar to, traucē strādātpolicijai, novēršot tās uzmanību no, vairāk vajadzīgajiem,vajadzīgiem gan izmeklēšanas, gan preventīviem pasākumiem.Jā, atbalsts iedzīvotājiem nepieciešams un ir ļoti vajadzīgs.Iespējams, ar 15.februāri, mūsu novadā savas darba aktivitātesbeigs Valsts Policijas iecirkņa inspektors, kārtējais, bet tasnenozīmē, ka netiks nodrošināta pienācīga sabiedriskā kārtībanovadā un palīdzība iedzīvotājiem. Galvenais, īpaši laukuapvidū, apraudzīt gados vecākus cilvēkus. Nepieciešamībasgadījumā palīdzēt un, ja nepieciešams,informēt novada sociālos darbiniekus.Censties nepārkurināt krāsnis, ievērotugunsdrošību, kontrolēt nepilngadīgouzvedību, atrašanos un nodarbošanos.Uzmanīt savus četrkājainos draugus, jogada nogalē ir vairāki gadījumi, kadsuņi saplēsa vairākus meža dzīvniekus(aļņa teļu, stirnas).Pašvaldības policijas priekšnieksAleksandrs Melngāršs, 29153340Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana2013./14. un 2014./15. gadu ziemas sezonāmPašvaldība ziemas periodā par pašvaldības līdzekļiem servitūtuun māju ceļu tīrīšanu nenodrošinās. Ceļu īpašnieki ceļu tīrīšanaspakalpojumu par samaksu var saņemt no pakalpojumusniedzējiem (vienojoties par pakalpojuma samaksu). Beverīnasnovada pašvaldība ir noslēgusi līgumus par pašvaldībai piederošonovada ceļa posmu uzturēšanu (detalizētāka informācijaBeverīnas novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv vai piesaimniecības daļu vadītājiem.Atbildīgie darbinieki:Sergejs Melngāršs (Kauguru pagastā) 26351387;Jānis Fūrmanis (Brenguļu pagastā) 28665490;Harijs Upenieks (Trikātas pagastā) 20364827.Sākot ar 2014.gada aprīli „Beverīnas Vēstis” vairsnepiegādās dzīves vietās, bet to būs iespēja bez maksassaņemt visās novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs,ārstu un feldšeru prakses vietās, tirdzniecības vietās.Lūgums iedzīvotājiem padomāt par kaimiņiem, kuri retiiziet ārpus mājas, un novada avīzīti paņemt arī priekšviņiem. Iespēju robežās to darīs arī sociālie darbinieki.„Beverīnas Vēstis” iznāks 6 reizes gadā, katra pāramēneša (februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī,decembrī) 1.nedēļā.METEŅA LAIKSKad esam vidū, ceļā no Ziemassvētkiem līdz pavasarasaulgriežiem (6. – 7. februārī), no sava Debesu kalna, cūkasausi ēzdams, laižas Dievadēls Metenis–viens no Saules gadarita teiksmainajiem tēliem. Meteņa vārds nozīmē laika metus, tasir laika posma nobeigums un jauna sākums. Ar to senāk sākaskaitīt laikmetus jeb gadalaikus. Mēs jau arī sakām–gāja, kamēratmetās. Pret Meteņdienu kā pret stabu atmetas ziema. Metenisir pavasara sākums. Laikā ap Meteni, kad tālās zemēs karnevāluprieki, latviešiem noslēdzas ķekatu gājieni. Ķekatas ir Veļu bērnuattēlojums, kas nāk, dodami ļaudīm savu gudrību, Dieva padomuun sētai svētību. Tas kopā ar citām senām tradīcijām minētsdainās, ticējumos un dzejnieku darbos.Jūrmalas ciemos Meteni sauc citādāk – par Vastalāvi. Vast lībiskiesot–pretī, loja–laiva. Šī diena esot zvejas pārinieka līgšanasdiena, t.i.– krogū sarunā, kurš zvejā dodoties, sēdēs laivā pretī.„Vastalāvis” ir zvejnieku svētki, kad vadus draudzes priekšnieksjeb stūrmanis sarīko dzīres. Vastlāvja dienas vakarā visi papriekšiet pirtī un labi nomazgājušies aiziet pie sava stūrmaņa. Mežaputnus, dzīrēs sarunājoties, nedrīkst pieminēt, jo tad zvejaneizdotos. Kad zvērus piemin, tad tos ar sevišķiem vārdiem: zaķipar jēcīti, vilku par spicausi, kaķi par krāsnskungu u. tjpr.. Dzīrēsdzer, un ēd parasti sausus zirņus.” („Mājas Viesis” 1880, 11)Laikrakstā „Cēsu Ziņas” 1912.g. atrodama norāde, ka „… parVastlāvi jeb Meteņa dienu mēdza teikt, ka šās dienas vakarāLaima metot savas dāvanas, no kā tad arī cēlies vārds „Metenis”.”Izplatīta ir Meteņa dzīšana. Šo tradīciju sauc arī par zvirbuļu,žīguru vai par lietuvēna dzīšanu.Mācītājs K. Šilings no Tirzas draudzes 1832.g. rakstījis: „Kadatrod kūtī nosvīdušus lopus, tad Vastlāvja (Meteņa) vakarā šādākārtā dzen lietuvēnu, kas viņus esot jādījis. Visi mājas ļaudis taisaar šķēdēm un pulksteņiem lielu troksni un liek tādam bērnam, kasto vēl nezina, stāvēt zināmā vietā ar maisu, kur lietuvēns, kadciti to dzenāšot, iemetīšot viņam visādu bagātību. Bet augšā pārbērnu stāv jau cits, kas tur ir paslēpies ar ūdens spaini. Kad nušis ir pašā lielā gaidīšanā, ka lietuvēns metīšot mantas maisā, tadotrs izgāž nabadziņam ūdens spaini pār galvu.” Vēl, kā 1885.g.rakstīts „Mājas Viesī”, „Meteņa dienā bērnus bāzuši maisā unsvieduši pār sētām, domādami, ka tad tie neaizgulēšoties.”Lūk, vēl citi mūsu senču Meteņlaika ticējumi:Vastlāvja dienā pulksten 12 bērni gaida braucam Vastlāvi ar baltu zirgu. Tas vedīšotcūkas ribas.Vastlāvī jāvāra cūkas kāja un, kad paēdis, tad vajag dziedāt: „Tīl, tīl, Vastlājs, cūkaskāja kulītē.” Tad aug labi cūkas.Meteņa vakarā sniegu vēla kamolos, lai kāpostiem lielas galviņas augtu.Suni Metenī ēdina no cirvja pieta ar cūkas snuķi vai ausi, neļaujot nest projām, laisuns būtu stingrs un ciets mājas sargs.Meteņa vakarā saliek uz cirvja kāta sviestu, pienu, maizi un gaļu. Ko nu suns pirmokampj, tas tai gadā būs dārgākais.Vastlāvju vakarā meitām jājāj ar cepļa slotu līdz cūku kūts durvīm, tad trīs reizesjāpiesit un jāteic: „Labvakar, čūčiņ, vecmemmiņ!” Ja cūka atrukst pretī, tad dabūsprecinieku.Vastlāvju dienā jāslauka mēsli no istabas durvīm uz dibinu, tad ačgārni jānes laukā,jāieber nama kaktā jeb pie kaimiņa sētas, tad pavasarī vistas neiet sējumos.Meteņu vakarā bērniem stāsta, ka Metens viņiem biksēm pogas dodot. Kāds no mājasļaudīm salasa visas vecās pogas, uznes tās uz rijas un, kad aiziet bērni, tad met tiemtās cepurē. Pogas Metens dod tikai rātniem bērniem, bet nerātni bieži dabū poguvietā ūdeni uz galvas. Tēvs jeb māte šīs pogas no bērniem atpērk par skaidru naudu.Meteņa dienā vajaga gulēt šķērsām uz balkas, tad mugura nesāp.Kāds laiks Vastalāvī – tāds būs arī Lieldienās.Ja Vastlāvī snieg vai līst, tad būs bagāts sēņu un ogu gads.Ja Metenī palāses pil un gailis var no viņām padzerties, tad būs labs gads.Bet viszināmākā tradīcija ir laišanās no kalna ar ragavām vai bez–vienalga, bet–kurštālāk. Un lielīšanās. Kuram ar šīm lietām labāk izdodas, tam Laima met dāvanas, taspiesauc šogad sev laimi!Priecīgus Meteņus!3


4Beverīnas novada pašvaldības domes2013.gada 18.decembrī sēdē:Piešķīra ikmēneša pabalstu fiziskais personai divu minimālo mēnešalgu uniesniedzējam piešķirtās invaliditātes pensijas starpības apmērā;Noteica, ka GMI pabalsts vienai personai nepārsniedz 50.00 EUR mēnesī;Veica grozījumus Beverīnas novada pašvaldības 26.01.2011. lēmumā „Par bērnapiedzimšanas pabalstu”(prot. Nr.1, 4.§), izsakot to šādā redakcijā:1. Piešķirt vienreizēju pabalstu 150.00 EUR apmērā vienam no vecākiem par katrujaundzimušu bērnu, ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta Beverīnas novadā un viensno vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus deklarēts Beverīnas novadā.2. Pamats pabalsta saņemšanai ir bērna dzimšanas apliecība, izziņa par bērnadeklarēto dzīvesvietu Beverīnas novadā un izziņa par bērna vecāku deklarētodzīvesvietu.Lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.Veica izmaiņas Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbakārtības noteikumos, nosakot darba laika izmaiņas pirmdienās un piektdienās:Centrālās administrācijas Darbiniekiem Mūrmuižā un Trikātā:Pirmdiena 8-12; 13-18Piektdiena 8-12; 13-16Centrālās administrācijas Darbiniekiem Brenguļos:Pirmdiena 8.30-12; 12.30-18Piektdiena 8.30-12; 12.30-16BāriņtiesaiBrenguļu pagastā Piektdiena 8-12Kauguru pagastā Piektdiena 13-16Trikātas pagastā Pirmdiena 8-12; 13-18Sakarā ar pāreju uz eiro veica grozījumus Naudas līdzekļu uzskaites nolikumā;Apstiprināja no uzskaites izslēdzamus ilgtermiņa ieguldījumus;Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa parādus Ls 81.97 apmērā, tajā skaitāpamatsummu Ls 43.08 pamatparāda palielinājumu Ls 0.81, nokavējuma nauduLs 38.08, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu;Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa parādus Ls 119.29 apmērā, tajā skaitāpamatsummu 72.42 Ls, pamatparāda palielinājums 1.94 Ls, nokavējuma naudu44.93 Ls saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu;Pārtrauca zemes lietošanas tiesības fiziskai personai uz zemes vienību „Grīšļi 40”Kauguru pagastā, platība 0.06 ha;Ieskaitīja rezerves zemes fondā Brenguļu pagasta „Pumpuri” zemi (0.37 ha) unTrikātas pagasta „Brīvnieki zemi (1.0 ha);Iekļāva Sanitu Ziemani Beverīnas novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvāun apstiprināja par komisijas priekšsēdētāju;Ievēlēja Sanitu Ziemani par Beverīnas novada bāriņtiesas locekli;Sakarā ar to, ka tika koriģētas un izmainītas Kauguru pagasta attīstībasbiedrības iesniegtā projekta „Lai skan Beverīnas novads” kopējās izmaksas,precizēja pašvaldības līdzfinansējumu – no Ls 1 477.30 uz Ls 1 694.30(EUR 2 410.77);Nolēma atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu„Plāgsti”– dzīvojamo māju 162.9m 2 pla-tībā, kā atsavināšanas veidu noteicapārdošanu par brīvu cenu;Apstiprināja Nolikumu par komandējumiem un noteikumus par komandējumupiešķiršanas un norēķinu kārtību;Noteica, ka zemes vienība „Subrickas upesleja” Trikātas pagastā, platība 0.5 ha,piekrīt Beverīnas novada pašvaldībai;Noteica, ka zemes vienība „Brinģini 1” Trikātas pagastā, platība 0.5 ha, piekrītBeverīnas novada pašvaldībai;Pieņēma saistošo noteikumu Nr.13 /2013 projektu „Grozījumi 2013.gada15.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Beverīnas novadapašvaldības 2013.gada budžetu””.Beverīnas novada pašvaldības domes2014.gada 16.janvāra ārkārtas sēdē:Atbalstīja Trikātas pamatskolas projektu „Vasaras superskola „Beverīnas ūdeņi””ar līdzfinansējumu 711.44 EUR, kas sastāda 25% no projekta kopsummas2 845.74 EUR.Beverīnas Vēstis2014. g. janvāris–februārisBeverīnas novada pašvaldības domes2014.gada 29.janvāra sēdē:Apstiprināja Nekustamo īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas noteiktocenu 600.00 EUR par nekustamā īpašuma „Plāgsti”, Līči, Kauguru pagasts,kadastra Nr. 9662 506 0014 atsavināšanu;Apstiprināja Nekustamo īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas izstrādātosnomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus Beverīnas novada pašvaldībasnekustamiem īpašumiem:„Vimbas” Kauguru pagastā, platība 1.1 ha;„Mežsarga zeme” Kauguru pagastā, platība 1.06 ha;„Mazozoliņi” Brenguļu pagastā, platība 1 ha;Apstiprināja Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu2014–2020.gadiem attiecībā uz Beverīnas novada pašvaldības teritoriju, noteica,ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „ZAAO”;Atļāva SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecību2014.gadā šādos laikos:Otrdienās plkst. 8:30 Brenguļu pagasta „Kaimiņi” stāvlaukumā;Otrdienās plkst. 9:30 Brenguļu pagasta Cempos, kluba stāvlaukumā;Otrdienās plkst. 10:15 Kauguru pagasta Mūrmuižā, stāvlaukumā;Piektdienās plkst. 15:30 Trikātā, stāvlaukumā,produkcijas sortiments – gaļas izstrādājumi, gaļas produkti, maltā gaļa,kūpināta gaļa, citi lauksaimniecības produkti;Pieņēma saistošo noteikumu Nr.1/2014 projektu „Grozījumi 2009.gada23.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sociālo palīdzību Beverīnasnovadā””;Veica grozījumus Beverīnas novada pašvaldības domes 30.09.2009. lēmumā„Par apbedīšanas pabalstu Beverīnas novada pašvaldībā” (prot.Nr.6, 11.§),izsakot 2.punktu šādā redakcijā: „Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 145 EUR ”,lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.februāri;Apstiprināja nolikumu „Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības domeatbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības”;Apstiprināja Beverīnas novada pašvaldības domes institūciju amatpersonu undarbinieku atlīdzības nolikumu;Apstiprināja Beverīnas novada pašvaldības domes, administrācijas un iestāžudarbinieku (izņemot pedagoģisko personālu) štatu sarakstu ar 01.02.2014.;Pieņēma saistošo noteikumu Nr.2/2014. projektu „Par Beverīnas novadapašvaldības 2014.gada budžetu”.Sācies jauns budžeta gadsBeverīnas novada pašvaldības janvāra domes sēdē apstiprināja 2014.g. budžetu.Šis ir pirmais budžets jaunā valūtā – eiro, un vēl ir grūti orientēties salīdzinotieņēmumus un izdevumus ar iepriekšējiem gadiem. Pagājušo gadu esam pabeigušiar 442 052 EUR atlikumu pamatbudžeta kontā un 240 320 EUR naudas līdzekļuatlikumu speciālajā budžetā. 2014.g. pamatbudžetā ieņēmumos esam ieplānojuši2 627 114 EUR, kas kopā ar pagājušā gada atlikumu sastāda 3 069 166 EUR.2014.g. pašvaldības funkciju veikšanai un infrastruktūras sakārtošanai ieplānotstērēt 2 902 002 EUR atstājot finansu līdzekļu atlikumu uz 2015.g. 38 070 EUR.Speciālā budžeta, no kura tiek finansēta ceļu uzturēšana un vides sakārtošana,plānotie gada ieņēmumi ir 117 317 EUR, no kuriem mērķdotācija autoceļiem ir88 860 EUR. Plānotos līdzekļus un iepriekšējā gada atlikumu paredzēts izlietotautoceļu uzturēšanai un remontiem, kā arī sniega lāpstas iegādei par kopējosummu autoceļiem – 134 010 EUR, bet vides stāvokļa uzlabošanai – 70 301 EUR.Budžets domes sēdē pieņēma neviennozīmīgi – tikai ar vienas balss pārsvaru,5 balsīm „par” un 4 balsīm „pret”.Pirmā kritika no oponentu puses tika izteikta par to, ka šajā gadā gatavojamiestērēt vairāk naudas, kā plānots ieņemt un samazināt atlikumu uz nākošā gadasākumu. Ja atceramies, tad plānojot iepriekšējā 2013.g. budžetu, arī bija paredzētstērēt par 227 623 EUR vairāk kā ieņemts un uz nākošā gada sākumu bija paredzētsatlikums tikai 12 763 EUR. Bija ieplānoti pasākumi, kuriem nebija iezīmēti finansulīdzekļi. To pašu var teikt par plānoto 2012.g. budžetu, kad arī paredzēts tērēt bijapar 123 352 latiem (175 514 EUR) vairāk, kā plānots ieņemt.Negribu teikt, ka tas ir pareizs un apsveicams process. Pašvaldībai ir nepieciešamsstabils finansiālais nodrošinājums, it sevišķi mazai pašvaldībai, kāda esam mēs.Mēs nevaram nedomāt arī par pirmsreformas pagastu uzņemtajām kredītsaistībām,kas sastāda ievērojamu summu. 2014.g. mums jāatmaksā 124 088 EUR kredītu


Beverīnas Vēstisņemtā pamatsumma un 49 350 EUR kredītprocenti, kas, pateicoties pārkreditēšanāsiespējām pagājušā gada beigās uz mazākiem kredītprocentiem, ir devis budžetaietaupījumu 2014.g. gandrīz 38 tūkstoši eiro.Pašvaldības budžeta plānošanas process nav vienkāršs un to nevar rēķināt kāvienkāršu aritmētisku darbību un nevar vienkārši pateikt, ka tas ir labs vai slikts,pareizs vai nepareizs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka pašvaldības budžets ir valstskopbudžeta sastāvdaļa, un tas ir viena gada budžets, uz kuru attiecas konkrētāgada budžeta nepieciešamības aprēķini, kurus nav iespējams prognozēt vairākusgadus uz priekšu. Par to, ka pašvaldība varēs savu budžetu plānot vidējā termiņā,t.i., trim gadiem, ir tikai varbūtības teorija. Tādēļ pašvaldības prioritātes tekošajamgadam ir likumā „Par pašvaldībām” nodefinētās pastāvīgās funkcijas, kuras tai irjāpilda un tām jāparedz finansējums.Kādēļ rodas šie lielākie tēriņi par ieņēmumiem? Pirmkārt – gada laikā ieņēmumipieaug vairāk, kā plānots; otrkārt – ne visus plānotos pasākumus mēs gada laikārealizējam un treškārt, faktiskie izdevumi ir mazāki kā plānotie, kas kopā dodfinansu līdzekļu lielāku atlikumu uz nākošā gada sākumu.Arī 2014.g. budžetā ir ieplānoti līdzekļi un aktivitātes, kuras bija paredzētaspagājušajā gadā, bet netika realizētas. Tādēļ arī vienmēr izdevumi pārsniedzieņēmumus, jo atlikums jau parāda ieplānotos, bet nepadarītos darbus. Šajā gadātie ir Kļavu mājas jumts, nepabeigtais jumts PII „Pasaciņa”, Brenguļu sākumskolasjumta nomaiņa.Pārceltie izdevumi no 2013.gada uz 2014.gada budžetuPII „Pasaciņa” jumta rekonstrukcijas atlikušais maksājums unneapmaksātā PVN daļaTrikātas pamatskolas virtuves iekārtas izgatavošanaMaksājumi par skursteņu remontiem 2013.gadāDatorprogrammu pāreja no LVL un EUR ZZ Dats un JP BilanceKOPĀ (EUR)(Pārrēķinot Latos pēc kursa 0,702804)Trikātas pamatskolas virtuves inventāra iegādei un kabinetu remontiemMežu atjaunošanai novadā19 vietīga skolēnu autobusa iegādei Kauguru un Brenguļu pagastiemBrenguļu skolas jumta nomaiņaiMalkas iegāde novadā no mežu izstrādesProjektu līdzfinansējumiemJumta seguma nomaiņai Kauguru kultūras namamBrenguļu skolas durvju nomaiņai un Vārpiņās logu maiņaiKļavu mājas jumta un skursteņu maiņai un remontamBrenguļu mežu melorācijas sistēmas sakārtošanaiJ.Miglavam kompensācijai izmaksājamā naudaPašvaldības policijas automašīnas iegādeiPie Kauguru pamatskolas apgaismojuma līdz ceļam izveideiTrikātas pilskalna labiekārtošanaiPasaciņai elektriskais katlsSkursteņu remontiem novadātsk.Trikātas pagastātsk.Brenguļu pagastāTautas tērpi bērniemt.sk.Trikātas pamatskolat.sk.Kauguru pamatskolait.sk.Brenguļu sākumskolat.sk.PasaciņaiTērpiem Trikātas kultūras nama korimPII Pasaciņa sanitārā mezgla remonts 4-gadīgo grupāJ.Endzelīna Kauguru skolas mūzikas kabineta remonts un mēbelesBrenguļu sākumskolas sanitārā mezgla remonts un WC izveide 2.st.,direktores kabineta, skolotāju istabas un kāpņu remontiemKOPĀ(Pārrēķinot Latos pēc kursa 0,702804)3 60011 4001 7501 45060030052 7001 8604 4505 86064 87045 590Nākošā tabulā ir apkopoti 2014.g. plānotie līdzekļi kapitālieguldījumiem unmaksājumiem. Tā ir tā nauda, kas paredzēta infrastruktūras uzlabošanai, un tā irpašvaldības attīstības nauda. Vienīgi ne mazs maksājums (18 500 EUR) ir bijušajamKauguru pagasta padomes priekšsēdētājam saskaņā ar Republikas pilsētas domesun novada domes deputāta statusa likuma 151.pantu „Pabalsts pašvaldības domesvai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam”.2014.g. paredzētie līdzekļi kapitālieguldījumiem un maksājumiem9 0408 70020 00036 0003 30025 11521 5005 2007 2007 20018 5004 3004 3002 2001 92015 0004 1002 0007 1003 2706 550212 495149 342Otrā kritika par budžetu izskanēja par to, ka budžets nav sastādīts atbilstošiBeverīnas novada Attīstības programmai 2012.–2018.g. Šī programma tikagatavota un balstīta uz ES un citu ārvalstu programmu finansējuma piesaisti. Tačumēs zinām, ka 2014.g. neviena ES struktūrfondu 2014./20.g. programmām, kurāspašvaldībai būs iespējas piesaistīt šos līdzekļus, atvērta netiks. Un ir vēl ļaunāk –maziem novadiem vispār šis ES plānošanas periods saistās pārsvarā tikai ar Laukuattīstības programmas finansējumu, kas paredzēts tikai un vienīgi uzņēmējdarbībainozīmīgu ceļu remontam, aptuveni 200 000 EUR apjomā. Mūsu valsts ir nodefinējusi21 attīstības centru plus 9 lielās pilsētas, kuriem arī lielākā nauda tiks novirzīta.Trešā kritika par budžetu saistīta ar uzņēmējdarbības un kooperācijas atbalstatrūkumu. Likumā „Par pašvaldībām” viena no tās pastāvīgajām funkcijām ir sekmētsaimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarbasamazināšanu, taču likumisku tiesību tieši atbalstīt uzņēmējdarbību pašvaldībai vēllīdz šim nav. Pateicoties Sandra Brālēna enerģijai un uzņēmībai, mums ir radītasļoti labas lietas novada sabiedriskās un uzņēmējdarbības aktivitātes atmodināšanai.Bet ir jāsaprot, ka, lai kādam varētu palīdzēt, tam kādam ir jābūt skaidrībā, ko viņšvēlās un kāds atbalsts viņam ir nepieciešams. Līdz budžeta apstiprināšanai neviensno kooperatīviem vai biedrībām nebija iesniedzis pieprasījumu jeb kādai palīdzībaivai atbalstam, izņemot Kauguru krājaizdevu sabiedrību, kura lūdza pašvaldībuieguldīt kapitāla palielināšanai. Pašvaldības dome šo lūgumu ir atbalstījusi un irgatava iegādāties pajas 5 000 EUR vērtībā.Lai būtu skaidri principi un kārtība atbalstam biedrību darbības aktivizēšanai,pašvaldība janvāra domes sēdē ir apstiprinājusi nolikumu „Par kārtību, kādāBeverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas unbiedrības”.Lai turpinātu Holandes KNHM fonda rīkotā konkursa „Sabiedrība ar dvēseli”darbību, pie Latvijas Pašvaldību savienības ir nodibināta biedrība „Sabiedrība ardvēseli – Latvija”. Arī Beverīnas novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā aktivitātē.Līdz ar to, tiks rīkoti projektiņu konkursi novadā, lai aktivizētu sabiedrības iesaistisava novada, sava pagasta un savas apkārtnes sakārtošanā un dzīves līmeņacelšanā. Labākos projektus virzīsim uz reģionu un republiku, kuri uzvaras gadījumāno biedrības saņems finansiālas balvas.Arī partnerībā Ziemeļgauja LEADER ietvaros tiks vēl sludināti nelieli projektukonkursi, kuros varēs startēt biedrības.Domājot par pašvaldības budžeta sabalansētību nākošiem periodiem, dome irpieņēmusi lēmumu 2014.g. budžeta pārpildes gadījumā visu ieņēmumu pieaugumunovirzīt nākošā gada budžetam attīstības projektu realizēšanai. Un varbūt beidzot irpienācis brīdis, lai mēs domē paskatītos uz mūsu novadu visi kopā un nemēģinātumeklēt labos un sliktos, pareizos un nepareizos, jo jāstrādā ir visu iedzīvotājulabā, un tās lietas, kuras paši esam nodefinējuši kā svarīgas un prioritāras, prasanoteiktus finansu līdzekļus, kuri mums kopā ir jānodrošina un jāatrod savā budžetā.Lai mums kopā veicās atrast pareizos risinājumus!Beverīnas novada domes priekšsēdētāja /Cilda Purgale/5


6Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokliLikuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pants nosaka, kanekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām– ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļamaksāšanas pienākumu rašanās brīža turpmākajai saziņai arnodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskoadresi. Pārejās juridiskās personas, kuras kļuvušas par nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju līdz 2014.g. 1.janvārim, pašvaldībaisavu elektronisko adresi iesniedz līdz 2014.g. 1.jūlijam. (LikumaPārejas noteikumu 53.punkts)Beverīnas novada pašvaldība aicina arī fiziskās personasiesniegt pašvaldībai savas e-pasta adreses vai reģistrētiese-pakalpojumi.lv, lai efektīvāk un precīzāk saņemtu informācijupar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.punktsnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļudzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valstsvai pašvaldības vārda, un valstij vai pašvaldībai piederošo vaipiekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā daudzdzīvokļudzīvojamās mājas pārvaldnieks, kas nekustamā īpašuma nodokļamaksājumus iekasē no šo dzīvojamo māju (tās daļu) īrniekiem,nomniekiem vai personām, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamomāju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, kāarī no dzīvokļu īpašumu tiesiskajiem valdītājiem (līdz nekustamāīpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā) ar īres maksas, nomasmaksas vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas maksasstarpniecību, iekļaujot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumusattiecīgi īres maksā, nomas maksā vai daudzdzīvokļu mājasapsaimniekošanas maksā. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājaspārvaldniekiem ir pienākums līdz 2014.g. 1.februārim pieteiktiespašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.Dienvidkorejietis uzdāvinaekskluzīvas grīdas plāksnes20. decembrī Beverīnas novada PII „Pasaciņa” ciemojāsDienvidkorejas saules kolektoru un silto grīdas paneļu ražošanasfabrikas „Ondol Jang Gun” īpašnieks He Gonu Lī. Sadarbību arHe Gonu Lī uzsāka Beverīnas novada uzņēmējs Ilmārs Ozoliņšno Brenguļiem ar domu attīstīt tādas jomas, kuru pie mums vēlpat nav. Šādam biznesam viņš ir izveidojis SIA „Diker–2”, kasnodarbojas ar jaunu preču tirdzniecību. Viens no Ilmāra Ozoliņagalvenajiem pienākumiem ir saules kolektoru uzstādīšana,tādēļ viņš kopā ar celtniekiem brauc uz ārzemēm, rūpnīcām, laisaprastu, kā un ko ražo, kā arī, regulāri dodas uz celtniecībasmateriālu izstādēm.Beverīnas VēstisVienā no šādām izstādēm Ilmārs iepazinās ar He Gonu Lī, kuršražo ekskluzīvas siltās grīdas, vienīgās tādas pasaulē. Grīdas iriespējams ieklāt dzīvokļos, ofisos, jebkurā telpā no saliekamiem1.44 kvadrātmetru 1.5 cm bieziem paneļiem. Viens šāds panelismaksā ap 70 EURO, efektīvi šie paneļi ir tieši saistībā ar sauleskolektoriem. Ja ar saules kolektoru enerģiju silda radiatorus,ūdens tajos jāuzsilda vismaz līdz 50 grādiem, bet korejiešusiltajām grīdām pietiek vien ar 30 grādiem. Enerģijas taupīšanaapkures sezonā ir ievērojama. Būtiskākais ir tas, ka nav jaunoteikti vajadzīgs saules kolektors, jo mēreni sasildītu ūdenipaneļos tāpat var ielaist no citiem avotiem. Pateicoties IlmāraOzoliņa sadarbībai arī Beverīnas novada PII „Pasaciņa” vienāno telpām tika pie 20 kvadrātmetru siltās grīdas, kur turpmākāsdienas varēs dipināt mazās pēdiņas nedomājot par to, ka grīdair auksta un kurpēm jābūt uzvilktām.Grīdas montēšanas darbi noritēja ļoti ātri un kā jau labiem darbaveicējiem par labi padarītu darbu pienākas pusdienas, tad nunebeidzamas sarunas norisinājās pie pusdienu galda ar mazajiempar to kā visi dzīvosies pa šo ekskluzīvo grīdu un cik patīkamassajūtas ir mazajām pēdiņām. Uzņēmējam no Dienvidkorejas bijapiesātināta diena, jo tajā pašā dienā viņam bija jālido mājup,bet pirms došanās mājās He Gonu Lī pasniedza PII ”Pasaciņa”direktorei Inetai Zīderei dāvaniņas priekš mazajiem ar labavēlējumiem lai jums visiem laimīgs jaunais 2014. gads.Sabiedrisko attiecību speciāliste /Ilze Ulmane/2014. g. janvāris–februārisMinimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katramnodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 euro.Pašvaldība līdz šā gada 15.februārim nosūta visiem nodokļumaksātājiem vai viņu pilnvarotai personai (ja informācija iriesniegta pašvaldībā) nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumuuz viņu norādīto adresi, bet ja persona nav deklarējusi dzīvesvietulikumā noteiktajā kārtībā, kā arī nav paziņojis pašvaldībai adresi,kurā viņš ir sasniedzams un nav rakstiski informējis pašvaldību,ka līdz 15.februārim nodokļa paziņojumu nav saņēmis, nodokļamaksāšanas paziņojums attiecīgai personai netiek sūtīts, betnodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.Lai pašvaldība piemērotu nekustamā nodokļa atlaidi kā politiskirepresētai personai, attiecīgā persona pašvaldībā iesniedz politiskirepresētās personas apliecības kopiju un rakstisku iesniegumupar atlaides piešķiršanu un apliecinājumu, ka minētais īpašumsnetiek izmantots saimnieciskajai darbībai.2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas arī dzīvojamomāju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m 2 .ATGĀDINĀJUMS – Lai izvairītos no papildus maksājumiem,lūgums parādniekiem savlaicīgi norēķināties par iepriekšējogadu nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Beverīnasnovada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistiem:Kauguru pagastā – Evijai Melngalvei-Markitānei, tel. 64220889Brenguļu un Trikātas pagastos – Zeltītei Muncei, tel. 64233423Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne aicinajauniešus kļūt par vienaudžu izglītotājiemBiedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „LatvijasSarkanā Krusta Jaunatne” (LSKJ) izsludina pieteikšanosbezmaksas vienaudžu izglītotāju apmācību ciklam „Nākotnesakadēmija”. Apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija” tiks atlasīti30 radoši, motivēti un zinātkāri jaunieši vecumā 15 – 30 gadi novisas Latvijas.Vienaudžu izglītotāji ir speciāli apmācīti un motivēti jaunieši, kurivada/organizē dažādas izglītojošas aktivitātes vienaudžiem.Sagaidām, ka sadarbosies ar LSKJ ilgtermiņā un nodosi savaszināšanas vienaudžiem vismaz reizi mēnesī.Vienaudžu izglītotāju darba mērķis – veicināt vienaudžuzināšanas, iemaņas un izpratnes veidošanu, kas palīdzēsjauniešiem uzņemties atbildību un aizsargāt savu un savuvienaudžu veselību.Vienaudžu izglītība ir neformālās izglītības metode, ko izmanto,kā profilakses pasākumu, jauniešu informēšanai par drošības unveselības jautājumiem.Kļūstot par LSKJ vienaudžu izglītotāju, Tu iegūsipadziļinātas zināšanas par seksuālo veselību, HIV/AIDS,STS, atkarību izraisošām vielām, drošības jautājumiemuz ceļa, ūdenī un ugunsgrēka gadījumā, zināšanaspirmās palīdzības sniegšanā, pieredzi prezentācijugatavošanā, nodarbību vadīšanā – publiskā runā un citās jomās.Pēc apmācību cikla „Nākotnes akadēmija” pabeigšanas Tu iegūsidokumentu, kas apliecina Tavas iegūtās zināšanas un prasmes,kā arī saņemsi rekomendāciju Tavām turpmākām aktivitātēm.Šis var būt Tavs 1. un nozīmīgākais solis nākotnesprofesijas izvēlē – medicīnā, sabiedrības veselībāvai pedagoģijā!Apmācības notiks vairākās daļās: 1.nodarbība 2014.g. 1. un2.martā Rīgā. Nodarbības plānotas 2014.g. I pusgada katramēneša pirmajā nedēļas nogalē.Piesakies apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija” līdz 2014.g.14.februārim, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski:http://ejuz.lv/px0qh.Atlases rezultāti būs pieejami pēc 2014.g. 17.februāra,sazināsimies ar katru interesentu personīgi.Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt/zvanīt: t.67336653,e-pasts: apmacibas@lskj.lv


Beverīnas VēstisErna Ūdre stāsta...Piedzimu 1924.g. Stāmerienas pagasta „Jaunbirņos”, toreizējāMadonas apriņķī. Mēs ģimenē bijām divi bērni – brālis bijajaunāks. Skolā gāju Vecgulbenes pagastā – 1. pakāpes Krustapamatskolā, kur bija 4 klases. Tālākas izglītības iegūšanaivajadzēja doties uz draudzes skolu, kas bija pie pašas Gulbenes,bet veselības dēļ vēlu tiku uzsākusi skolas gaitas, un pēc Krustaskolas beigšanas tās vairs neturpināju.Manam tēvam bija liela ģimene – viņi bija 4 brāļi un 3 māsas.Vecākiem pašiem saimniecības nebija, viņi darbu līga pieradiem, kam tās bija, vasarās iedami palīgos pie siena, rudeņospie labības novākšanas. Es gāju ganos. Tolaik dzīvojām pie tēvamāsīcas.Sākās karš, kura laikā gan nekādas lielās briesmas nepieredzēju.Karam beidzoties, māsīcas vecākais dēls bija aizgājis mežā, kļuvispar „mežabrāli”. Tur viņš arī krita. Mēs mežabrāļiem palīdzējām,cik nu paši varējām, ar pārtiku. Kad atnāca, iedevām kādusviesta gabaliņu, kādu krējuma kanniņu, ko nu katrreiz. Vietā,kur dzīvojām, bija kādas trīs mājas; kāds, droši vien, gribēdamssavu ādu glābt, bija mūs nosūdzējis par „bandītu” atbalstītājiem.Nemaz nebiju mājās, kad bija atbraukuši mūs apcietināt. Tas bijakāds 1944. – 45. gads. Atnāku, šie jau ar plintēm gaida. Kurtu vairs muksi? Mūs ar brāli saņēma ciet, mammu nē. Tēva jautad vairs nebija. Kādas dienas bijām Gulbenē, tad aizveda uzapriņķa centru, pratināja. Līdz tiesai turēja apcietinājumā. Bettiesāja jau tikai aizmuguriski – tikai paraksti dokumentus, cik tevpiesprieduši. Mums iedeva 10 gadus, pēc soda izciešanas vēl 5gadus bez tiesībām pārvietoties.Ilgi braucām, kādu mēnesi laikam. Vilciens jau negāja regulāri;stacijās ilgi stāvējām, tad mūsu vagonu grūstīja, stumdīja uzpriekšu un atpakaļ, kamēr iegrieza pareizās sliedēs, piekabinājacitam sastāvam... Vagonā mēs nemaz daudzi nebijām. LīdzMaskavai vēl kaut cik, pēc tam jau dalīja, kur nu kuru. Mēsnokļuvām Magadanas apgabalā, arī brālis, tikai katrs citā vietā.Pirmā vieta, kur strādāju, kamēr bija vasara, bija rūdas raktuves.Ziemā – tad mani norīkoja meža darbos. Dzīvojām barakās.Tur bijām tikai divas latvietes, laikam baidījās vairāk no vienasnacionalitātes kopā likt – ka nesataisa kādu traci. Mežā jutāmiessamērā brīvi. No rīta un vakarā tikai konvoja pavadībā devāmiesuz un no darba. Kad strādājām, neviens klāt nestāvēja, sarginostāk kurināja ugunskuru, sildījās.Vienreiz atnākam no darba – nelaiž mūs lāgerī. Izrādās, kādano citas brigādes bija pazudusi. Pāri pusnaktij bija, kad palaidaiekšā. Nezinu, noķēra aizbēgušo, vai nē.Iztiku tīri labi. Ēdu to, ko dod, kāds nu tas ēdiens bija – nekaspāri nepalika. Strādāju taču, tur vajadzēja spēka. Bija, jau, kassaņēma paciņas, tad tie padalījās ar citiem.Ar savu nākamo vīru Robertu sapazināmies tur. Viņš bija ātrākatbrīvojies, bet, neatceros, kāds šķēršlis viņam bija liedzis dotiesmājās. Viņš bija iestājies darbā pie mums.Kad bija pagājis noliktais laiks un tiku brīva arī es, kamēr tiku prom,varēju ciematiņā Stekoļnij zavod vēl mitināties pie pazīstamiemlatviešiem. Tur mums piedzima vecākais dēls Miervaldis. Vairākkā gadu mēs tur nodzīvojām.Mājās devāmies ar lidmašīnu līdz Maskavai, tālāk, uz Rīgu,ar vilcienu. Aizbraucām uz māju, satikām manu mammu. Vīrssākumā tur strādāja būvbrigādē, vēlāk tur darba vairs nebija.Miervaldis gāja tai pašā Krusta skolā, kurā savulaik es. PiedzimaDzintars, otrais dēls.Reiz bijām atbraukuši ciemos te, uz Mūrmuižas pusi, kur dzīvojamūsu radinieks Brinkmanis, māsīcas vīrs. Teica, ka te varot darbuceltniecībā dabūt. Tā mēs te septiņdesmitajos gados atnācām,sākumā uz „Ragaiņiem” (tagad to māju vairs nav), tad uz„Jaunpavāriem”, kur aizņemts bija tikai augšstāvs. Apakšstāvātad nu apmetāmies mēs.Es strādāju mežniecībā. Apkopu jaunaudzes, kaplēju, ravējujaunās priedītes, eglītes.Kopš Roberts aizgāja aizsaulē, mājoju pie dēla MiervalžaMūrmuižā.Tā mazpamazām aizritējis dzīves pavediens – kā jau katram – arpriecīgākiem un skumjākiem atmiņu samezglojumiem.7Prieks par šo dieniņu,Kas ar ledus ziediemNāk mūs sveicināt.Sveicam Beverīnas novada iedzīvotājuscienījamās dzīves jubilejās!Lai jums veselība,spēks un dzīvesprieks.Brenguļu pagastā20.01. Blīgznai Alīdai – 8607.02. Ušerauskai Argentīnai – 8217.02. Medvedevai Zinaidai – 8325.02. Apinei Ilgai – 92Trikātas pagastā08.01. Dracmanim Alfrēdam – 8612.01. Bendrim Jānim – 8218.01. Lorei Skaidrītei – 8528.01. Eglītei-Ozolai Maigai – 8216.02. Hramoi Irinai – 9128.02. Ielītei Laumai – 8828.02. Kanašniecei Zinaidai – 86Kauguru pagastā01.01. Deičmanei Olgai – 9115.01. Dzundzei Helēnai – 9427.01. Dubreniecei Martai – 9123.02. Kukoļkinam Aleksandram – 9220.02. Markovam Jānim – 8427.02. Skobļonokai Lidijai – 8622.02. Sņežko Marjanai –89Atvainojamies pārējiem jubilāriem,kam šajās dienās ir svētki, jo šeitpublicējam tikai tos Beverīnas novadādeklarētos iedzīvotājus, kuri sasnieguši80 gadu vecumu un vairāk.


8Par malkas piegādi!Ar Beverīnas novada pašvaldības domeslēmumu ir izdarīti grozījumi saistošajosnoteikumos Nr.21 “Par sociālo palīdzībuBeverīnas novadā” un palielināts dzīvokļapabalsts līdz 140 EUR. Pašvaldība vēlāsapzināt mežsaimniekus, kuri gatavi piegādātšī pabalsta apjomā malku mūsu pabalstasaņēmējiem. Lūgums apsvērt šo iespējuun malkas daudzumu, kādu esat gatavipiegādāt par šo minēto summu. Par savulēmumu varat paziņot pagastu pārvaldēsvai sociālajiem darbiniekiem. Pašvaldībaizvērtēs piedāvājumus un izvēlēsiesatbilstošāko.Beverīnas VēstisSLUDINĀJUMI2014. g. janvāris–februārisĻoti izdevīgs nekustamā īpašuma pirkums. Pārdod ēkas 2. stāvu ar atsevišķuieeju (1. stāvā veikals) ar 3 vienistabas dzīvokļiem. Kopējā platība 70m 2un zeme 980m 2 , jauni PVC logi, malkas apkure, aka, ēkā aukstais ūdens arkanalizācijas pievadi. Īpašums atrodas Beverīnas novada Mūrmuižas ciematapašā centrā, 8 km no Valmieras. Netālu skola, bērnudārzs, veikali, kultūrascentrs, bibliotēka, doktorāts, Tautas Universitāte, estrāde ezera krastā, teicamaautobusu satiksme, darba iespējas Latvijas-Anglijas kokapstrādes uzņēmumāun zemnieku saimniecībās. 150m attālumā ūdenstilpne, iespēja izmantotmazdārziņu. Izstrādāts būvniecības plānojums (siltumnīca, žogs, automašīnasnojume–stāvvieta), var pārveidot par ofisu jeb kā izvietojamo platību. Zemeun dzīvokļi ierakstīti zemesgrāmatā. Bankas novērtējums ap 40 000EUR.Steidzami, tikai par 7 000EUR, Zvanīt 29153340Viss, lai veiktu pārbūvi. Izstrādā tehniskos projektus pārbūvēm,teritorijas labiekārtojumiem un veic nestandarta darbus.E- pasts: info@inzenieri.lv, Tālr. 28610610Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus (bebru, jenotu, ūdeļu, lapsu).Kvadrātveida un būrveida. Iespējams izsūtīt pa pastu. Tālr. 29227761Lūdzam izteikt viedokli!Latvijas dzelzceļš plāno likvidētdivas stacijas vietas Beverīnas novadā(Bāle un Brenguļi).Sakarā ar šo faktu Beverīnas novadapašvaldība lūdz iedzīvotājiem izteikt savuviedokli, par staciju nepieciešamību.Latvijas dzelzceļa pamatojums iespējamaistaciju slēgšanai ir niecīgais pasažieru skaitsun iespējamība ātrākai nokļūšanaimaršruta gala punktos.Pārdod plastmasas konteinerus 1000 l ar dzels rāmi un 200 l mucas.Tālr. 29227761Grāmatvedības pakalpojumi: privātpersonām (gada iedzīvotājuienākuma nodokļu deklarācijas), zemnieku saimniecībām un SIA (MVU).Dzintra Blaua, Trikāta, Tālr. 22451389, e-pasts: blaua.dzintra@inbox.lvViedokli var izteikt sūtot e-pastu uzilze.ulmane@beverina.lvvai zvanot 26351628Pasākumu programmaBeverīnas novadā februārī–martā07.02. Meteņdienas svinības Saieta namā „Depo”, Trikāta – 15:0007.02. Radīšanas prieks, Kauguru kultūras nams – 17:0008.02. MTU Pretrunīgās personības ... „Pagastmāja”, Mūrmuižā – 14:0008.02. Latvijas gadskārtas pasākums „Vizi Metenīti” Sergej kalnā ar dziesmotulielīšanos un vizināšanos, aicina folkloras kopa „Stutes”– 14:0021.02. Bērnu un jauniešu folkloras kopas salidojums, „Pagastmāja”, Mūrmuižā22.02. „Deju putenī” Trikātas kultūras nams ‘‘– 19:0022.02. „Ledus balle”, Kauguru kultūras namā spēlēs grupa „Kaugurieši”,20:0001.03. Senioru deju grupu sadancošana, „Puteņu valsis”, Trikātā01.03. Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība, Mūrmuižā07.03. Pavasara svētki vecmāmiņām, Trikātā08.03. Deju uzvedums, Brenguļos14.03. Tikšanās ar aktieriem, Trikātā15.03. Volejbola turnīrs, Brenguļu pagastā „Kaimiņi”21.03. Pavasara saulgriežu atzīmēšanas pasākumi, „Danču pēcpusdiena”,Mūrmuiža, Brenguļi, TrikātaDetalizētāka informācija Beverīnas novada mājas lapā www.beverinasnovads.lvBeverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas Vēstis”.Iznāk 6 reizes gadā, tirāža – 1000 eks. Izdevējs: Beverīnas novada dome, „Pagastmāja“,Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV4224, e-pasts pasvaldiba@beverina.lv,Izdevumu sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ulmane. ilze.ulmane@beverina.lvPar publicēto rakstu saturu atbild to autors.

Similar magazines