Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

iecava.lv

Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

ISSN 1691-20559 7 7 1 6 9 1 2 0 5 0 0 5 3 9Cena - Ls 0,15NEDĒĻAS LAIKRAKSTSGandarījums par labi padarītu kopīgu darbuA: F: Anta KļavenieceNr. 39 (854) 30.09.2011.AKTUĀLIŠajā numurā:Noslēdzies Iecavas novadapašvaldības un Nīderlandesfonda KoninklijkeNederlandsche HeideMaatschappij (KNHM)izsludinātā projektukonkursa «Iedzīvotājiveido savu vidi» pirmaisgads.Visi desmit projekti, kas saņēmafinansējumu, ir veiksmīgirealizēti. Par to 23. septembrīpārliecinājās vērtēšanas komisija,apskatot katra projekta ietvarospaveikto. Komisiju priecējalielais iedzīvotāju veikums unprojektu dažādība, kas ietver atšķirīgasaktivitātes. Realizēti ganradoši projekti, gan tādi, kurosvairāk domāts par sadzīves apstākļuun apkārtējās vides uzlabošanu.4.lpp.Zorģu bibliotekāre Aina Ezergaile (no kreisās) sarunā arvērtēšanas komisijas dalībniekiem: sabiedrības pārstāviSkaidrīti Druviņu, KNHM fonda pilnvaroto pārstāvi LatvijāEduardu Zvirgzdu, Domes iekšējo auditori Inu Eiduku unprojektu koordinatori Inesi Bramani.Dzejas unzemes draugi«Billītēs»JaunākāliteratūrabibliotēkāKrustojumsbūs viegliizbraucams?2.3.6.3.Skolēni piedalīsiesOlimpiskās dienas pasākumosAicina uz atvērtodurvju dienu jaunajā viesnīcāA:Beata LoginaIecava būs viena no tām48 vietām visā Latvijā,kur piektdien,30. septembrī, risināsiesLatvijas Olimpiskāskomitejas (LOK) rīkotā«Olimpiskā diena 2011».Dalību Olimpiskās dienaspasākumos apstiprinājušas visasIecavas novada izglītībasiestādes, izņemot Iecavas internātpamatskolu,kuras kolektīvsšajā dienā iecerējis doties ekskursijāpar godu gaidāmajaiSkolotāju dienai, informē pasākumakoordinatore mūsu pašvaldībāBaiba Gāga.Latvijas Olimpiskās dienasnorise sāksies pulksten 10:00 arvienotu, LOK izstrādātu olimpiskorīta vingrošanu, kuru iespējamslejupielādēt LOK mājaslapā www.olimpiade.lv. Rītavingrošana ir šā gada Olimpiskāsdienas viens no galvenajiemstūrakmeņiem, lai dalībniekuspamodinātu un sagatavotu turpmākāsdienas fiziskajām un garīgajāmaktivitātēm, kā arī atgādinātupar pareizi veiktu rīta rosmikā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļulabas pašsajūtas veicināšanai.Rīta rosmi visās skolās translēsradio SWH, bet demonstrēsLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmijasmākslas vingrotājas.Savukārt abu pirmsskolas iestāžuaudzēkņi pulcēsies sporta namā«Dartija», kur pirms rītavingrošanas paredzēta olimpiskākaroga pacelšana un olimpiskāshimnas atskaņošana.2.lpp.A:Anta KļavenieceJau oktobrī naktsmājumeklētāji varēs tās atrastRīgas ielā 33. Ēkas otrajāstāvā virs picērijas«Pizza mania» izbūvētiseši numuriņiviesu uzņemšanai.Sestdien, 1. oktobrī, visieminteresentiem būs ekskluzīvaiespēja jaunās viesnīcas telpasapskatīt vēl pirms oficiālās atklāšanas- ēkas īpašnieks ĢirtsPēkals visas dienas garumā aicinauz atvērto durvju dienu.Plānots, ka viesnīca savu darbusāks oktobrī, kad ekspluatācijātiks nodota gāzes apkuressistēma, gādājot par siltumu unsilto ūdeni ēkā. Taču viss pārējaisjau ir gatavs viesu uzņemšanai.Īpašu paldies ēkas īpašniekssaka Aldim Austrumam un viņabrigādei, kas visus remontdarbusveikuši godam.Viesnīcā iespējams vienlaicīgiizmitināt 16 cilvēkus, bet, jaievieto saliekamās gultas, tad vēlvairāk. Maksa par dzīvošanu irļoti demokrātiska: 15 lati diennaktīpar numuriņiem, kuruiemītniekiem duša un tualete jāmeklēārpus numuriņa, turpatgaiteņa galā, bet 20 lati par numuriņuar dušu un tualeti.Ierīkota arī kopīga telpa, kur ērtādīvānā var pakavēt laiku, skatotiestelevizoru vai spēlējot kādasspēles.Ēkas renovācijā īpašnieksieguldījis aptuveni 40 tūkstošuslatu. Izbūvēts ne tikai otrais stāvs,bet atjaunoti arī ēkas pamati,fasāde un jumts.5.lpp.


2011. gada 30. septembrī 2.Dzejas un zemes draugi «Billītēs»A:Maruta LasmaneF: Dace GreižaTradicionālo Dzejas dienuBauskas novada pasākumsar iecavniekuneiztrūkstošu dalībunotika 21. septembrīEdvarta Virzas «Billītēs».Tā kā šogad Friča Bārdasdzejoļu krājumam «Zemes dēls»aprit 100 gadu kopš tā iznākšanas,bet poēmu «Straumēni» zemei,mājai un cilvēkiem radījisE. Virza, tad 10.-12. klašu skolēnigatavoja literāri muzikālukompozīciju par «Straumēnos»minētajiem lauku darbiem unF. Bārdas dzejas tēliem ar nosaukumu«Mēs zemes vārdusierunāsim zvaigznēs».Iecavas vidusskolu godampārstāvēja desmitklasnieki LīgaDobele, Kristaps Rudzītis unFrancis Lisovskis, 11. klašu skolēniSintija Urķe, Lauma Ziediņa,Marta Nolberga, MalvīneKreņģele, Sindija Mežsarga, kāarī Marta Tamule no 12. klases.Mūsu vēstījums bija par vectēvabiteniekadarbu «Straumēnu» sētā.Anna Žīgure un viņas meitaDiāna iepazīstināja ar «Billīšu»māju, muzeja istabu un dārzu,tad pāri apsētam ziemāju tīrumamdevāmies pie «Rāceņu» -E. Virzas dzimtas māju - piemiņasakmens ozolu audzē, kurA. Žīgure nolasīja Viktora Eglīšaatmiņas par seno saimniecību.Skolotāja V. Cerusa savāstāstījumā akcentēja F. Bārdasdabas un Dieva izpratni viņa lirikā,savukārt D. Greiža aicinājaaizdomāties par poēmas «Straumēni»filosofiju 21. gadsimta lasītājam.Pasākuma viesis - 2000 hektāruapsaimniekotājs AndrisGrantiņš klātesošos cienāja aršā rudens kūlumu - kviešu graudiem,uzsverot nepieciešamībupalikt savā zemē un to apstrādāt.Ieklausīties gan klusumā,gan dabas rimtajā darbīgumārudenīgi zeltainajā pēcpusdienāpalīdzēja abu novadu skolēnu,skolotāju - visu klātesošo sadziedāšanāsakordeona, arī ģitāraspavadījumā.Un tā, atgādinot latviešu zemesdarbus gadskārtu ritumāun ieklausoties krājuma «Zemesdēls» pazīstamākajos tekstos,patiešām jutām, ka«zaļajā Dieva namāar zvaigznēm dzied manasirds». (F.Bārda)Par iespēju viesoties «Billītēs»sirsnīgu paldies sakām šoferītimDainim Draudziņam. IZSkolēni piedalīsies Olimpiskās dienas pasākumos1.lpp.Otrs pasākuma balsts visāLatvijā ir stafetes. Kur dalībniekuskaits mazāks, savā starpāsacentīsies vienas klases komandas,kur vairāk, klase cīnīsiespret klasi, bet, piemēram, Ventspilī,kur pieteikušies 5000 dalībnieku,sacentīsies skolas. Iecavassporta namā pretstafetes risināsiesno pulksten 11:00 līdz12:00. Atsevišķi tiks vērtēti bērnudārzuaudzēkņi un skolēni trīsvecuma grupās (3.-4. kl.; 5.-6.kl., 7.-8. kl.).Trešais Olimpiskās dienasvienojošais elements ir mājasdarbs.Līdz 30. septembrim katrānorises vietā tiek organizēts zīmējumukonkurss Latvijas olimpiskāskomandas talismans Londonasolimpiskajās spēlēs. Trīslabākie darbi no katras vietasaizceļos uz LOK, lai tur izvēlētospašu labāko.Kamēr sporta namā «Dartija»notiks sacensību rezultātu apkopošana,pasākuma dalībniekivarēs vērot Latvijas meistarīgākogalda tenisistu, tostarp bijušāsiecavnieces Baibas Bogdasarovas,paraugdemonstrējumus.LOK uz katru norises vietusūtīs olimpisko vēstnesi. Tie būsgan olimpieši, gan LOK vadībaspārstāvji, gan citas ar olimpiskokustību saistītas personības.Iecavā olimpiskais vēstnesis būsolimpisko spēļu dalībnieks, šķēpmetējsVoldemārs Lūsis, kas pasniegsLOK un atbalstītāju sarūpētāsveltes. Veiklākā klases komandasaņems biļetes uz Rīgas«Dinamo» hokeja spēli, bet veiksmīgākāskola - grozu ar futbola,basketbola un volejbola bumbām.Iecavas novada sporta skolaapbalvos stafešu skrējienu 1.-3. vietu ieguvējus.«Šogad Latvijas Olimpiskāsdienas pasākumos piedalīsiesgalvenokārt skolu jaunieši, joLOK vēlas vairot jaunās paaudzesinteresi par sportu un olimpiskokustību. Tieši kolektīvi sporta pasākumirada jauniešos kopībassajūtu, iemāca bērnus no mazotnesizprast un cienīt citus, kā arīspraigā sacensībā norūda raksturu.Jo vairāk bērnu mēsiesaistīsim sportā, jo veselākakļūs mūsu sabiedrība,» norādaolimpiskais vicečempions, LOKviceprezidents Žoržs Tikmers.«Mums visiem jāstrādā, lai jaunāpaaudze no mazotnes būtu draugosar sportu un olimpiskajiemprincipiem, lai pašvaldībās tiktuattīstīta sportam draudzīga infrastruktūra,lai olimpiskās tradīcijasun sportiskie panākumi priecētumūsu sirdis un vairotu nacionālopašapziņu arī turpmāk.» IZUZZIŅAI·Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ikgadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionāloOlimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju,lai cilvēkos stiprinātu olimpisko garu, neskatoties uz viņuvecumu.·«Olimpiskā diena domāta ikvienam, lai vai kāda būtu viņasportiskā varēšana. Šī diena ir kas vairāk par vienkāršusportošanu, skriešanu vai vingrināšanos. Tā ir iespējaaizdomāties par olimpiskajām spēlēm tajā nozīmē, ka mumsvienmēr jācenšas parādīt pašu labāko, ko spējam, vienlaikusapzinoties, ka svarīgākais nav uzvarēšana vai zaudēšana, betsapratne, kā vislabāk spēlēt šo spēli. Filozofija, kas var noderētikdienas dzīvē.»Žaks Roge, Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents·LOK Olimpisko dienu rīko Olimpiskās kustībaspopularizēšanas nolūkā, apliecinot savu atbalstuOlimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidamun godīgas spēles principiem sportā.·Ar katru gadu minētie sporta svētki kļūst populārāki.Sākotnēji LOK tos organizēja kā Olimpisko skrējēju dienu Rīgā.2003. gadā skrējieni tika organizēti arī Olimpiskajos sportacentros ārpus Rīgas, bet 2008. gadā tie pārauga plašākāpasākumā - Olimpiskajā dienā, kurā paralēli sporta aktivitātēmir iespēja tuvāk iepazīties ar olimpiskajiem sporta veidiem,klātienē satikt olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģinātdažādus sporta veidus.·Olimpiskās dienas norisi Starptautiskā Olimpiskā komitejaatbalsta kopš 1987. gada, aicinot pasaules valstu nacionālāsOlimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu(117. gadadiena). LOK aicinājumam pievienojās 1992. gadā.


3.2011. gada 30. septembrīA: Beata LoginaNovada DomēFinanšu komiteja27. septembra sēdē izskatījapašvaldības budžeta iestāžuiesniegumus par grozījumiempamatbudžeta tāmēs, kā arīlēma par papildu līdzekļupiešķiršanu. Šie jautājumi vēljāskata arī Domei.Deputāti akceptēja Izglītībasnodaļas sagatavoto valsts budžetamērķdotāciju un dotāciju sadalījumuizglītībai, kā arī valstsmērķdotācijas sadali mācību līdzekļuiegādei izglītības programmasīstenošanai obligātāpirmsskolas izglītības vecumabērniem.Komiteja nolēma ieteikt Domeiapstiprināt Iecavas mūzikasskolas piedāvāto maksas pakalpojumaizcenojumu sagatavošanasun pieaugušo izglītības klasesaudzēkņiem Vizuālās mākslasprogrammā - Ls 6 par mācībustundu. Atbalstu neguva deputātaJura Ludriķa ierosinājumsnoteikt šo maksu zemāku- Ls 4 vai Ls 4,50, lai nodarbībaspadarītu pieejamasplašākam interesentu lokam.Deputātu domas dalījās arījautājumos par nepieciešamībupiešķirt finanšu līdzekļusLs 2202 tehniskā projekta izstrādeikanalizācijas posma rekonstrukcijai,jaunas kanalizācijassūkņu stacijas uzstādīšanai unupes šķērsošanai ar spiedvadu,kā arī Ls 12 980 divu spiedvadaaizsargčaulu izbūvei upes gultnēpie Spirta rūpnīcas tilta. DeputātiAtis Avots un Jānis Pelsisbalsoja par finansējuma piešķiršanu,bet Juris Krievs un JurisLudriķis bija pret, jo nesaskatījapietiekamu pamatojumu šādamfinanšu ieguldījumam. Pašreizējāpie tilta piekārtā pašteces kanalizācijasvada nomaiņa arupes gultnē ieguldītu spiedvadumazinātu upes piesārņošanasrisku. Neizšķirtā balsojuma dēļjautājumu izskatīšana turpināsiesDomes sēdē. IZJaunieguvumi bibliotēkā septembrīInformējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiempiedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.OriģinālliteratūravDeģis A. «Mellsila pirāti»vJudina D. «Tase melnas kafijas»vKolbergs A. «Nekas nav noticis»vLaukmane M. «Privātā telpa»vLaukmane M. «Smaidiņu,izlidos putniņš»vSkujenieks K. «Poga»vŠmite L. «Vella skuķis».Sēr. Lata romānsvTiļļa A. «Tur man tika»vTropa T. «Kas tīrumā sēts».Sēr. Lata romānsvVanags A. «Ūdenslīdējustāsti»Tulkotā literatūravDžonsone M. «Neprātīgāvasara»vAljende I. «Sēpijas portrets»vČemberlena D. «Rakstismiltīs»vD. di Morjē «Mana māsīcaReičela»vDoda K. «Blondīne sarkanā»vFilipa S. «Tauriņa efekts»vKasta P.K. «Nodotā»vKebota M. «Iemīlējusiesprincese»vKeita L. «Eņģeļu mīlestība»vMakeigs D. «Reta Batleraļaudis»vMilošs Č. «Dzimtā Eiropa»vNikolss D. «Viena diena»vPīrsona A. «Es nezinu, kāviņa to dara»vZigezāra S. «Klačiņa» 5.gr.Dokumentālāun zinātniski populārāliteratūrav«100 dziednieki Latvijā»vBukarela K. «Zīdaiņu zābaciņi»vFeldmanis M. «Aukstaisgalds»vFeldmanis M. «Praktiskāveģetārā virtuve»vGrīnerts H. «Sēnes»vKings V. «Nerakstītie biznesalikumi»vKivilands Ē. «Iecavas novadsdaudzu ceļu krustojumā»vKlimovičs A. «PersoniskāLatvija»vLiepiņš D. «Mācīsimies dejot»vMestls B. «Šaoliņas mācība»vOga E. «Veģetārais galds»vRobertsons R. «Indrastīkls»vStenfīlda L. «150 adīti maluraksti»vStenfīlda L. «75 putni, tauriņiun brīnišķīgi kukaiņi»vZēvalds P. «Pasaules gaisma»I2gDeputātu sēdes un apmeklētājupieņemšanas laiki oktobrīPirmdien, 3. oktobrī,plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājsJ. PelsisOtrdien, 4. oktobrī,plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdeplkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēdePirmdien, 10. oktobrī,plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeksplkst. 18-19 pieņem deputāti A. Vītola, S. Mašiņenkovs,I. Vaičekone, B. Mīlgrāve, I. Freimane, A. Grundmanis,Otrdien, 11. oktobrī,plkst. 8.30 Domes sēdepēc Domes sēdes Attīstības komitejas ārkārtas sēdeplkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejaspriekšsēdētāja J. ArājaTrešdien, 12. oktobrī,plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejaspriekšsēdētājs J. KrievsCeturtdien, 13. oktobrī,plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. AvotsOtrdien, 18. oktobrī,plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastarsplkst. 15.00 Attīstības komitejas sēdeCeturtdien, 20. oktobrī,plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdeOtrdien, 25. oktobrī,plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēdeplkst. 15-17 pieņem deputāte A. ZaķeCeturtdien, 27. oktobrī,plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēdeMelnās ziņas- Laikā no 21.septembraplkst. 22:00 līdz 22. septembraplkst. 6:30 Baldones ielā, atspiežotpakešlogu, no veikala nozagtanauda, cigaretes un alkoholiskiedzērieni. Sākts kriminālprocess.- 23. septembrī ap plkst.14:20 Zorģos uz Rīgas šosejasaizturēts 1952. gadā dzimis vīrietis,kurš vadīja velosipēdu,būdams alkohola reibumā(0,7396 promiles).- 23. septembrī laika posmāno plkst. 8:50 līdz 17:30, izlaužotslēdzeni, no dzīvokļa Tirgus ielānozagts mobilais telefons. Sāktskriminālprocess.- 23. septembrī ap plkst. 17Upes ielā aizturēts 1955. gadādzimis velosipēdists alkohola reibumā(2,0792 promiles).- 24. septembrī plkst. 20:10braucošas automašīnas Mazda 6priekšā izskrējusi stirna un notikusisadursme. Negadījumābojāta automašīna.- 24. septembrī ap plkst.20:30 Iecavā aizturēts 1971. gadādzimis riteņbraucējs, kurš velosipēduvadīja, būdams alkoholareibumā (1,1684 promiles).- Laikā no 13. septembraplkst. 12 līdz 26. septembraplkst. 15:30 Misā no šķūņa nozagtamalka un no mājas pieliekamānozagti dažādi konservi.Sākts kriminālprocess.- 27. septembrī plkst. 10:25Zālītē, Dārza ielā aizturēts1984. gadā dzimis autovadītājs,kurš alkohola reibumā (1,63promiles) vadīja automašīnu VWTransporter. Ap plkst. 20:33 ceļaIecava-Stelpe 1. kilometrā aizturēts1963. gadā dzimis vīrietis,kurš vadīja velosipēdu, būdamsalkohola reibumā (2,1712 promiles).Ieva SietnieceValsts policijasZemgales reģiona pārvaldespriekšnieka palīdze


2011. gada 30. septembrī 4.Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu1.lpp.Komisija apskata bērnu rotaļu ierīci Zorģos.Pateicoties realizētajam projektam, Rosmē daudzdzīvokļumāju pagalmi uzlaboti ar smilšu un šķembu segumu.Viens no galvenajiem projektuvērtēšanas kritērijiem bijaiedzīvotāju pašu darba ieguldījums.Visgrūtāk šajā jomā veicāsprojekta «Zālīte - rullē!» pieteicējiem,kas vēlējās uzlabot futbolalaukuma segumu Zālītē. Vietējopuišu sākotnējā vēlme piedalītiesprojekta īstenošanā ātri viennoplaka, un līdz projekta beigāmizturēja vien Aleksandrs Babuškinsun Kirils Novikovs. Līdz arto aktīvi iesaistīties futbola laukumaizveidē nācās gan projektainiciatorei Beātai Mīlgrāvei ar savuģimeni, gan futbola kluba«Iecava» pārstāvim Jurim Ludriķimun viņa draugiem. Projektadalībnieki futbola laukumā nolasījaakmeņus un atkritumus, uzvedaun līdzināja zemi, miglojapret nezālēm, iesēja zāli un uzmeistarojafutbola vārtus. Padarītaispriecē, un cerams, ka futbolalaukums arī turpmāk pildīssavas funkcijas, pulcējot kustīgadzīvesveida piekritējus.Komisija atzinīgi novērtējaIecavas luterāņu draudzes lieloveikumu: baznīcā veikta griestusiltināšana, dzeramā ūdens pievadaun kanalizācijas izbūve, sakristejaslabiekārtošana un baznīcasieejas apzaļumošana. Šobrīdzem krītošajām rudens lapāmgrūtāk bija novērtējamsDainas Rudzītes koordinētaisprojekts «Roc, stādi, laisti unpriecājies!», taču pavasarī daudziestādījumi noteikti priecēs arkošu lapu krāsojumu un ziedēšanu.«Košums un ziedoši krūmibija tas, kā līdz šim parkā tikļoti pietrūka,» priecājoties parpaveikto, sacīja vērtēšanas komisijaspārstāve Skaidrīte Druviņa.Parkā izveidotas vairākasstādījumu grupas, kurās dēstītidzeltenie un tumšsarkanie plūškoki,dažādu krāsu fizokarpi,forsītijas, jasmīni, spirejas un citikošumkrūmi. Darbos izdeviesiesaistīt gan sieviešu kluba «Liepas»dalībnieces, gan kultūrasnama darbiniekus un pašdarbībaskolektīvu dalībniekus.Ar Nīderlandes fonda atbalstuiedzīvotāji pilnveidojuši arīdivus rotaļu laukumus: Iecavāpie daudzdzīvokļu mājas Rīgasielā 41, par kuru «Iecavas Ziņas»rakstīja 9. septembrī, un Zorģos.Rotaļu laukuma Rīgas ielā 41iniciators Igors Stepančenko, tāpatkā vairāku citu projektu dalībnieki,ir gandarīts par iedzīvotājuatsaucību. Darbos iesaistījušiesne tikai pašmāju, bet arīkaimiņu māju iedzīvotāji. Redzotpaveikto, daudzi izrādījuši interesipar finansējuma piesaistesiespējām un projekta īstenošanasgaitu. Daudzdzīvokļu mājasZorģi 4 bērnu rotaļu laukuma uzlabošanasprojekta iniciatoreSintija Nudiena priecājas, kaprocesā aktīvi piedalījusies jaunāpaaudze – vecākie bērni piepalīdzējušidarbos, bet jaunākienepacietīgi gribējuši visu iemēģināt.Kopīgiem spēkiem izveidotadroša rotaļu ierīce-tornītis armājiņu, slidkalniņu un alpīnismasienu.Čakli darbos iesaistījās arīabu daudzdzīvokļu māju Rosme10 un Rosme 7 iedzīvotāji. Tā kāmājas atrodas zemā vietā, pava-saros un rudeņos dubļu dēļ pagalmikļuva neizbrienami unneizbraucami. Iedzīvotāji vēlējāspagalmus uzlabot ar smilšu unšķembu segumu. Projektu iniciatoresIrina Žarko un Ina Ulančikair pateicīgas uzņēmumam«U.B.S.», kas ne tikai piegādājanepieciešamos materiālus, betarī palīdzēja ar padomu, kāšķembas labāk izlīdzināt. Pateicīgasviņas ir arī Nadeždai Bokovai,kas neatlaidīgi mudinājapieteikties projektu konkursam.Veiksmīgā projekta realizācijarosinājusi Rosmes aktīvās iedzīvotājaskalt plānus jau nākamajiemuzlabojumiem un finansējumapiesaistei.Ļoti harmoniski jaunās Zorģubibliotēkas sakoptajā apkārtnēiekļaujas jaunā lapene,kas tapusi par projekta līdzekļiem.Apkārtnes apzaļumošanaisavu artavu atvēlējuši projektadalībnieki – Zorģu radošā kopa,bet krietns skaits mūžzaļo augusaņemts kā dāvinājums noiecavnieces Guntas Zelles. Vēlpirms lapenes izbūves iesēts zāliens,bet apzaļumošanas darbuveikšanai sarīkota talka. «Rezultātspārsniedz plānoto,» uzņemotvērtēšanas komisiju, sacījaprojekta «Lapene Zorģu grāmatutārpiem» iniciatore, bibliotekāreAina Ezergaile. «Līdz ar glīto videselementu – lapeni – esamieguvuši plašākus apstādījumus,nekā sākotnēji cerēts. Renovētābibliotēkas ēka un sakoptāapkārtne savstarpēji saskanīgipapildina viena otru, veidojotpozitīvu ciema tēlu vietējo iedzīvotājuun ciemiņu acīs. Priecē,ka tas mudina citus ciema iemītniekussakopt arī savas mājasapkārtni.» Jāatgādina, ka Nīderlandesfonda finansējumu saņēmaarī otrs A. Ezergailes iniciētaisprojekts - radošās dienasbērniem «Es tev, tu – man, visikopā», par kura norisi «IecavasZiņas» rakstīja 5. augustā.Izvērtējot sasniegtos rezultātusun to atbilstību iecerētajam,komisija noteica arī vienu vislabākoprojektu, kas saņems veicināšanasbalvu – 500 eiro. Šoreiztie ir Ābeļu ielas un tuvākās apkārtnesiedzīvotāji, kas kopīgiveica gājēju celiņa turpinājumaizbūvi abpus Brīvības piemineklim.«Iecavas Ziņas» par šī projektanorisi rakstīja 26. augustā.Godam nopelnīto balvu viņi saņemsfonda rīkotajā noslēgumapasākumā un varēs to izmantotkā ieguldījumu kādas citas ieceresīstenošanai.KNHM fonds dod iespējuiedzīvotāju grupām saviem spēkiemuzlabot vietējo vidi un dzīveskvalitāti, turklāt to īstenojotpašu spēkiem. Kā atzinuši projektosiesaistītie, šis konkursspatīkami atšķiroties no citiemprojektiem ar vienkāršo finansējumamehānismu, arī atskaišudaudzums samazināts līdz minimumam.Katra pašvaldībaKNHM projektu konkursā drīkstpiedalīties trīs gadus. Finansējumsno KNHM fonda projekturealizācijai pirmajā gadā ir 1000eiro (100% fonda finansējums),otrajā gadā – 600 eiro (t. i., 60%no kopējā projekta budžeta, bet40% - iedzīvotāju līdzfinansējums),savukārt trešajā gadā –400 eiro (40% no kopējā projektabudžeta, 60% - iedzīvotāju līdzfinansējums).IZ


5.2011. gada 30. septembrīAicina uz atvērto durvju dienu jaunajā viesnīcā1.lpp.Pašlaik remontdarbi vēl ritpagrabstāvā. Ja līdz šim vienātrešdaļā pagraba darbojas salons«Ciku Cakas», tad tagad būsizmantojama arī pārējā platība.Vēl ēkas īpašnieks iecerējis ēkaspagalmā ierīkot bērnu rotaļulaukumu un vasaras terasi, pasūtījisteritorijas apzaļumošanasprojektu un jaunu koka sētu.«Ar laiku gribētu sakārtot arīpagalma ēku, taču pagaidāmman trūkst ideju, kādam mērķimto izmantot, tāpēc labprātuzklausītu iecavnieku idejas,»stāsta Ģirts Pēkals. Tāpat viņšaicina atsaukties iecavniekus,kuriem ir saglabājušās senas Rīgasielas 33. nama fotogrāfijas.Ja kāds tās uzdāvinātu, ēkassaimnieks fotogrāfijas labprāt izmantotuviesnīcas interjera dekorēšanai.Viesnīcas apsaimniekošanuĢirts Pēkals uzticējis picērijas«Pizza mania» saimniekiem NormundamErmanovičam-Hermanovičamun Ingai Beidzeniecei.Viņa paša uzdevums bijis sakārtotsev piederošo ēku Iecavascentrā, kuru savulaik iegādājiesar vēlmi uzbūvēt Iecavā Rimi lielveikalu.Šī iecere nav īstenojusies,jo nav izdevies iegūt savāīpašumā blakus esošo zemes gabaluautostāvvietu būvniecībai.«Tagad neceru, ka ēka man nesīslielu peļņu, taču māju gribējāssakārtot,» tā Ģ. Pēkals. Ēkas atjaunošanuIecavā viņš ar nelielusmaidu nosauc par pasākumupensijas fondam, jo šobrīd patsdzīvo Rīgā un ir aizņemts ar savubiznesu - elektromateriālu tirdzniecībuKrievijā un Baltijā. IZVeicot ēkasremontu,saimnieksĢirts Pēkalsvēlējiessaglabāttās senatnesgaršu:numuriņossaglabātasvecās sijas,bet gaitenī –divi ķieģeļuskursteņi.Pret ēkas izkārtniangļu valodā«Hotel. Pizza. Souvenirs»ir iebildušiIecavas novada DomesIzglītības, kultūrasun sporta komitejasdeputāti, rosinotto nomainīt pretValsts valodas likumamatbilstošu. Komiteja šojautājumu vēlreiz skatīs4. oktobra sēdē,uz kuru aicināts arīēkas īpašnieks Ģ. Pēkals.Kultūras namamākslinieciskās pašdarbības kolektīvisāk 2011./2012.g. sezonuun gaida jaunus dalībniekus!Pirmā tikšanās:*) Sporta deju iesācēji, skolotāja Lidija Dāvide - 2. oktobrīpl. 17:00*) Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Iecava”,vadītājs Guntars Jansons - 4. oktobrī pl. 20:00*) Jauktais koris „Iecava”, vadītāji Linda un Uģis Matveji -6. oktobrī pl. 19:00*) Vācu valodas kursi, skolotāja Solveiga Lineja - 5. oktobrīpl. 19:00 (ar un bez priekšzināšanām, maksas)*) Teātra studija, vadītāja Aldonija Gaveika - 6. oktobrīpl. 18:00ParkāSkrējiens«IECAVAS RUDENS»8. oktobrī pl. 13:00.Dalībnieku reģistrācija unnumuru izsniegšanano plkst. 12:30SAKS «Dartija» sporta namā.Sacensību nolikums skatāmswww.iecava.lv.turpmākajiem mēnešiem!Sporta namāJaunatnes basketbola līgaminispēles9. oktobrī pl. 11:00Iecava - Bauska,Iecava - JelgavaJaunatnes basketbola līga2. divīzija15. oktobrī pl. 11:00Iecava/Vecumnieki -InčukalnsLatvijas Basketbola līga3. divīzija12. oktobrī pl. 20:30Dartija - Vidzemes augstskola26. oktobrī pl. 20:30Dartija - Jūrmala


Itālijas bronza izmaksāja dārgi2011. gada 30. septembrī 6.A:F: Beata LoginaNenogurdināmā vieglatlēteVelta Bruce septembravidū devās uz Itālijaspilsētu Lignano, laipiedalītos 2. Eiropasveterānu sporta spēlēs.Iecavniece 14. septembrīstartēja 10 kilometru soļošanāun izcīnīja trešo vietu 65+ vecumagrupā. «Visas vecuma grupasgāja kopā, nesapratu, kurš kuramir konkurents, un pat finišāvēl nezināju, vai esmu tikusi piemedaļas,» stāsta vecmeistare.Divas dalībnieces distances laikādiskvalificētas, Velta no tiesnešiemsaņēmusi vienu piezīmi.Apbalvošanā izrādījies, kapirmā finišējusi ukrainiete, otrā- austriete. Laureātes godamnopelnītās medaļas saņem bezmaksas, bet, ja grib, lai uz godalgasiegravē sportista vārdu, uzvārduun iegūto vietu, tad jāmaksātrīs eiro, teic Velta, rādotgravējumu uz savas medaļas.Velta Bruce prāto, ka varbūtatgriezties Itālijā būs iespēja2013. gadā, kad Turīnānotiks Pasaules veterānusporta spēles.Organizatori nesmādējot iespējuatpelnīt kādu eiro arī uz diplomurēķina. Visi pirmo astoņu vietuieguvēji, kuri vēlējās, diplomussaņēma bez maksas, bet pārējovietu ieguvēji savu sasniegumuapliecinājumus varēja saņemtpar naudu.«Bija šausmīgi karsts laiks,virs 30 grādiem. Jāsoļo gar jūraskrastu - 500 metru vienā virzienāun 500 metru atpakaļ,» atcerasVelta. Bija iespēja uz vietaspieteikties arī startam 5 kilomet-ru soļojumā, taču, ja 10 kilometrudistancē starts noteikts pulkstendeviņos no rīta, 5 kilometrudistancē - trijos pēcpusdienā, tādēļVelta nolēmusi neriskēt unpašā lielākajā dienas tveicē pastadionu neriņķot.Izcīnītā bronza šoreiz izmaksājusidiezgan dārgi, jo iecavnieceinācies pārliecināties par atziņu,ka dokumentiem vienmēr jābūtkārtībā. Velta nebija paņēmusilīdzi apliecinājumu par veselībasapdrošināšanu. Iepriekšvienmēr uz sacensībām vadājusilīdzi, bet nekad tā neesot prasīta,un tieši šoreiz organizatori lūgušiuzrādīt. Lai saņemtu atļaujutomēr startēt, bija jāsamaksā40 eiro. Varētu jau startam atmestar roku un uzturēšanos Itālijāpārvērst tikai par ekskursiju,taču Iecavas novada Dome bijapiešķīrusi 100 latu, arī no LatvijasDaugavas Vanagiem saņemtsfinansiāls atbalsts dalībai sacensībās,tā ka Veltai bija goda lietarādīt savu varēšanu.Šādās senioru spēlēs, ko organizēik pēc diviem gadiem,vienviet notiek sacensības dažādossporta veidos, ieskaitot pludmalesvolejbolu, lielo tenisu unpat sporta dejas. Brīvajā laikādažas sacīkstes iecavniece arīpavērojusi. Ar savu rezultātugan viņa neesot apmierināta unpaškritiski atzīst, ka par maz trenējusies.Pērn Ungārijā Eiropassenioru vieglatlētikas sacensībāsrezultāts bijis ievērojami labāks,kaut ieguvusi tikai 13. vietu.Tagad sportiste apņēmusiescītīgi gatavoties Pasaules vieglatlētikassenioru mačiem, kas nākamāgada aprīlī paredzēti Somijā.Aizbraukt turp Veltai ir dubultsstimuls, jo šajā valstīieprecējusies viņas meita. IZIZMums jautāVai krustojums būs viegli izbraucams?A:F: Beata Logina«Iecavas Ziņu» redakcija saņemjautājumus, kas nodarbinaIecavas novada pašvaldību uniedzīvotājus, vērojot, kā noritdarbi Rīgas ielas rekonstrukcijasprojekta ietvaros. Autobraucējipauž bažas par vairāku vietupārbūvi, bet īpaši satrauc Baldonesun Edvarta Virzas ielaskrustojums, kur tiek izbūvētasatiksmes organizēšanas saliņa.Vai pēc rekonstrukcijas šis krustojumssmagajam transportam,autobusiem būs izbraucams?Vai, braucot pa Edvarta Virzasielu uz Baldones ielu, smagāsautomašīnas varēs veikt kreisopagriezienu, neuzbraucot uzdrošības saliņas? Tāpat aktuālsir jautājums par iespējām kvalitatīviuzturēt ielas tīrību ziemā.«IecavasZiņas»pārliecinājās,ka drošībassaliņasizbūves laikāautobraucējidažādicenšasšķērsot šokrustojumu,radotbīstamassituācijasun knapiizvairotiesnosadursmēm.Atbild tehniskā projekta izstrādātājasSIA «SPI-Ventspils»valdes loceklis Imants Baņķis:«Ceļu mezgls vēsturiski izveidojiesļoti sarežģīts - nepārredzams,tuvumā atrodas apbūve,nobrauktuve uz rūpnīcu untilts pār Iecavas upi.Būvprojekta izstrādes laikātika izstrādāti vairāki varianti,kuriem katram bija savaspriekšrocības un trūkumi. Būvprojektuvairākās stadijās izskatījapašvaldība, VAS «Latvijasvalsts ceļi», un tika veikti CSDDSatiksmes drošības audita slēdzieni,kā arī tika veikta publiskāapspriede. Pieņemot lēmumu,noteicošais bija uzstādījums uzlabotsatiksmes drošību, īpašimazāk aizsargātajiem satiksmesdalībniekiem - gājējiem, kā arī tikaņemti vērā transporta plūsmasvirzieni.Drošības saliņa ceļu mezglāievērojami samazina transportalīdzekļu braukšanas ātrumu unpadara drošāku gājēju šķērsojumu.Pēc rekonstrukcijas šis krustojumssmagajam transportam,autobusiem būs izbraucams(saliņa ar segumu un izceltāsapmales augstumu sadalīta divāsdaļās, kur lielāka gabarītatransporta līdzekļiem iespējamsšķērsot zemāko saliņas daļu),samazinot braukšanas ātrumu.Uzturēšana veicama atbilstošiLatvijā pastāvošajai likumdošanai.»IZ


7.2011. gada 30. septembrīIZSporta ziņas16. septembrī Bauskā norisinājāsvieglatlētikas sacensības «Jauno vieglatlētu kauss».Ar labiem rezultātiem tajās startēja Iecavas sportisti.B grupaAnna Bugovecka - 1. vieta 100 metru barjerskrējienā,2. vieta augstlēkšanā;Mārtiņš Šteins - 1. vieta tāllēkšanā. 1. vieta lodes grūšanā;Daniels Špoģis - 1. vieta 400 metru skrējienā, 2. vieta tāllēkšanā;Oskars Dudurs - 1. vieta 100 metru skrējienā, 3. vieta 400 metruskrējienā;Mārtiņš Šteins, Uvis Dredžels, Daniels Špoģis un Oskars Dudurs -1. vieta 4x100 metru stafetes skrējienā;Helvijs Meļķis - 1. vieta 1500 metru skrējienā.A grupaDairis Feldmanis, Rūdolfs Tonigs, Emīls Sevastjanovs un RihardsVētra - 1. vieta 4x100 metru stafetes skrējienā;Rūdolfs Tonigs - 1. vieta 100 metru skrējienā,1. vieta šķēpa mešanā;Emīls Sevastjanovs - 2. vieta 400 metru skrējienā;Rihards Vētra - 3. vieta tāllēkšanā;Kristaps Gāga - 3. vieta lodes grūšanā.Pagājušās nedēļas nogalē Suvalkos, Polijā, notika1. starptautiskais jaunatnes galda tenisa turnīrs.Dalībnieku - čehu, ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu un latviešu -vidū bija trīs Iecavas novada sporta skolas «Dartija»audzēknes.Sacensības ritēja trīs vecuma grupās (1990.-1992. g. dz.;1993.-1995. g. dz.; 1997.-1998. g. dz.), bet organizatori bijaparūpējušies, lai arī iecavnieces katra startētu divās vecumagrupās, tādējādi nodrošinot intensīvu pieredzes krāšanu.2000. gadā dzimusī Beāte Jašuka, neskatoties uz vecuma starpībuar citām pretiniecēm, rokas nenokāra, darīja, ko varēja, un iekļuvaotrajā finālā.Alise Pluce un Karīna Taranda savā vecuma grupā dalīja7.-8. vietu , bet 1993.-1995. g. dz. grupā Alisei pietrūka vienauzvara līdz iekļūšanai labāko trijniekā un viņa ierindojās 6. vietā,savukārt Karīna samierinājās ar dalītu 9.-12. vietu.Spēļu bija daudz, uz beigām nogurums lika sevi manīt, tačukopumā meitenes nospēlēja ļoti labi, secina trenere Baiba Gāga,cīņas bija skatāmas un baudāmas. Turklāt lielo slodzi turnīrāsportistiem kompensēja sirsnīgā un mājīgā gaisotne.24. septembrī noritēja rudens sacensības vieglatlētikasmešanas disciplīnās «Kokneses kauss 2011».B grupas zēnu konkurencē Rūdolfs Jānis Štāls izcīnīja 1. vietudiska mešanā (43,09 m) un 3. vietu lodes grūšanā (13,15 m).Amatieru basketbola līga šosezon pārtapusi par LatvijasBasketbola līgas 3. divīziju. Paredzēts, ka LBL 3. divīzijaspamatturnīrā piedalīsies 12 komandas, izslēgšanas spēlēs -astoņas labākās.Čempionātā piedalīsies: Kursa, Saulkrasti, Salacgrīva, Limbaži,RTU, Alūksne, BJSC Ķeizarmežs, Iecavas Dartija, Bauskas Kvēle,Vidzemes augstskola, Jūrmala un Carnikava.Dartijai čempionāts sāksies 4. oktobrī ar izbraukuma spēliĶeizarmežā, bet pirmā spēle savā laukumā būs 12. oktobrī pretVidzemes augstskolu. Plānots, ka arī turpmākās mājas spēlesnotiks trešdienās.Treneris Voldemārs Pārums norāda, ka basketbolistu sastāvspalicis gandrīz nemainīgs; pērn spēlējušā jelgavnieka JuraZakenfelda vietā komandā atgriezies iecavnieks Ģirts Hauks.Kopā ar Dartiju trenējas arī Linards Jaunzems un Ivars Puļķis, betlaiks rādīs, kādas izredzes tikt sastāvā būs šiem Iecavas novadasporta skolas audzēkņiem. IZIecavas novada rudens krosā 21. septembrī piedalījās 606skolēni - 165 audzēkņi no Iecavas internātpamatskolas un 441audzēknis no Iecavas vidusskolas.2.-3. KLAŠU GRUPAMEITENES (500 m)1. Amanda Hilda Gromova 1:57 Iecavas vsk.2. Emīlija Druviņa 1:58,9 Iecavas vsk.3. Amanda Jakobi 2:00 Iecavas vsk.ZĒNI (500 m)1. Oļegs Feduļins 1:43,3 Iecavas internātsk.2. Rūdis Pēteris Lasmanis 1:45,6 Iecavas vsk.3. Intars Olavs 1:48 Iecavas vsk.4.-5. KLAŠU GRUPAMEITENES (500 m)1. Enia Tīna Šusta 1:42 Iecavas vsk.2./3. Inta Liepiņa 1:45 Iecavas vsk.2./3. Undīne Čekstere 1:45 Iecavas vsk.ZĒNI (500 m)1. Jēkabs Ķurbe 1:35,6 Iecavas vsk.2./3. Edijs Lācis 1:36 Iecavas vsk.2./3. Aleksandrs Maikūns 1:36 Iecavas internātsk.6.-7. KLAŠU GRUPAMEITENES (500 m)1. Nadīna Balode 1:41 Iecavas vsk.2. Lāsma Bugovecka 1:49 Iecavas vsk.3. Loreta Osīte 1:49,9 Iecavas vsk.ZĒNI (1000 m)1. Kristaps Anspoks 3:35 Iecavas vsk.2. Dāvis Lācis 3:37 Iecavas vsk.3. Kārlis Edvards Ozliņš 3:38 Iecavas vsk.8.-9. KLAŠU GRUPAMEITENES (1000 m)1. Anna Bugovecka 3:56 Iecavas vsk.2. Sintija Kavosa 4:05 Iecavas vsk.3. Ieva Straujā 4:08 Iecavas vsk.ZĒNI (1000 m)1. Kristaps Prokopovičs 2:50,5 Iecavas internātsk.2. Daniels Špoģis 2:58 Iecavas vsk.3. Ronalds Boreiko 3:06 Iecavas vsk.10.-12. KLAŠU GRUPAMEITENES (1000 m)1. Indra Manceviča 3:54,2 Iecavas vsk.2. Elīna Plešņa 4:15 Iecavas vsk.3. Monta Dubkēviča 4:23 Iecavas vsk.ZĒNI (1500 m)1./2. Pauls Ķurbe 4:16,6 Iecavas vsk.1./2. Rūdolfs Tonigs 4:16,6 Iecavas vsk.3. Roberts Lindavs 4:17 Iecavas vsk.Vīriešu grupā uzvarēja Valdis Šusts, kurš 1000 m distanci veicaar rezultātu 3:54.IZLīdzjūtībaDzīves skarbajam vilcienamjau nevar palīdzēt.Bet līdz pēdējam elpas vilcienamMātes spēj gaismu sēt. /M. Bārbale/Iecavas novada Dome izsaka līdzjūtībuAlvim un Jānim Feldmaņiem,sirmmāmuļu kapu kalniņā pavadot.Aizsaulē aizgājušiVilhelms Rupainis (27.05.1941. - 25.09.2011.)


IZ Reklāma un sludinājumi : : :ASINS DONORU DIENAbūs 3. novembrī,nevis 3. oktobrī,kā ziņots iepriekš.Atvainojamies par kļūdu.Bauskas novada Būvvaldesvadītājs, galvenais arhitektsALEKSANDRS PAKLONSpieņems apmeklētājusIecavas novada Domes2. stāvā, izpilddirektorakabinetā, 10. oktobrīno plkst. 10 līdz 12.Iecavas novada Domeaicina uz angļu valodas,spāņu valodas undatorzinību kursiem.Pieteikties pa tālruņiem:63941601 vai 29428476līdz 1. oktobrim.Iecavas ģimeņu ar bērniembiedrība «Marabella» organizēbezmaksas nodarbību kursuPOZITĪVĀS DOMĀŠANASPOTENCIĀLS.Nodarbības Iecavas kultūrasnamā notiks 1. oktobrī,15. oktobrī, 29. oktobrīun 12. novembrīno plkst. 10:00 līdz 14:00.Interesenti var apmeklēt ganatsevišķu nodarbību,gan visu lekciju kursu.Pieteikšanāspa tālr. 29268363.· 6-8 g. jaunus bērnus,· 9-18 g. jaunus bērnus,· pieaugušos bez vecuma ierobežojuma.Mācību maksa par vienu nodarbību - Ls 6,00.Pedagoģe -Iecavas mākslas studijas vadītāja Aina Putniņa.Interesentu tikšanās -5. oktobrī plkst. 18:00 Iecavas mūzikas skolas zālē.Pārdod : : :ķirbjus un ziemas kāpostus‘Krautkaiser’ skābēšanai(0,10 Ls/kg). Tālr. 29715572.zāģmateriālus, apdares dēļus,nomaļu malku un malku.Tālr. 26138299.Pērk : : :skujkoku cirsmas.Cena 26-30 Ls/m3 uz celma.Tel. 29161998.Vēlas strādāt : : :Sieviete (40 g.) meklēapkopējas, auklītes vaikonditora palīdzes darbu.Izskatīs visus piedāvājumus.Tālr. 26987463.Piedāvā darbu : : :A/s «Balticovo» aicina darbāatslēdznieku barībasražošanas cehā.Tār. uzziņām 63943829.SIA «Investment Property ofLatvia» aicina darbāceltniecības palīgstrādnieku.Tālr. 26060411.SIA «Aisha» vajadzīgsmehāniķis kokapstrādesuzņēmumā (frēzes, ēvele, zāģi).Pieteikties Rīgas ielā 55.Tālr. 27711359.SIA «UVO RIG» vajadzīgsspēcīgs strādnieks pastāvīgamdarbam kokzāģētavā Dzimtmisā(lentveida gateris). Iespējamaapmācība. Tālr. 29120419.Dažādi : : :Izgatavo dārzeņu konteineruspēc pasūtījuma.Tālr. 26064677.Visu veidu veļasmašīnu,trauku mazgājamo mašīnu unmetināmo aparātu remonts.Tālr. 29105506.2011. gada 30. septembrīKultūras namāSkolas sirdspuksti ir skolēni, betskolas stiprums - mūsu skolotāji!Cienījamie skolotāji,sveicam jūs SKOLOTĀJU DIENĀ!Aicinām uzSKOLOTĀJU DIENAS BALLIIecavas kultūras namā8. oktobrī pl. 20:00.8.Kultūras nama darbinieki11. oktobrī pl. 9:30SIA «Valmieras kinostudija»muzikāla izrāde bērniemvecumā no 4 līdz 12 gadiem«TĀLTĀLĀ MEŽA VARONIS»,kas ir piedzīvojumu pilnsstāsts par to, kā Šrekamjāatgūst Fiona, uz kurusavas tiesības ir izteiciskaimiņu zemes princisNegantais Hugo.Biļetes cena - Ls 2,biļešu iepriekšpārdošanakultūras namā.Tālr. 63941234; 26666126;29109156.14. oktobrī pl. 19:00Ikšķiles teātra izrāde«BASKĀJIS SNIEGĀ».Biļešu cenas: - Ls 1;skolēniem - Ls 0,50;pirmsskolas vecuma bērniemun pensionāriem -ieeja bez maksas.15. oktobrī pl. 10:00-16:00KAĶU IZSTĀDE.Ieejas maksa - Ls 1.16. oktobrī pl. 15:00Santa Zapacka unHarijs Ozols «ARMĪLESTĪBU UN SMAIDU».Biļešu cenas:iepriekšpārdošanā - Ls 3;koncerta dienā - Ls 4.22. oktobrīIecavas kultūras namaLĪNIJDEJU GRUPASjubilejas pasākumskoncerts.28. oktobrī pl. 19:00«Putnu balle» un «PeR»vienosies Mārtiņa Freimaņadziesmu koncertā«TU ESI MANS DRAUGS».Biļešu iepriekšpārdošanakultūras namā,biļešu cenas - Ls 3 un Ls 4.Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Juris Ludriķis, Arnis Grundmanis, Mihails Haļitovs.Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

More magazines by this user
Similar magazines