Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

iecava.lv

Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

2011. gada 30. septembrī 4.Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu1.lpp.Komisija apskata bērnu rotaļu ierīci Zorģos.Pateicoties realizētajam projektam, Rosmē daudzdzīvokļumāju pagalmi uzlaboti ar smilšu un šķembu segumu.Viens no galvenajiem projektuvērtēšanas kritērijiem bijaiedzīvotāju pašu darba ieguldījums.Visgrūtāk šajā jomā veicāsprojekta «Zālīte - rullē!» pieteicējiem,kas vēlējās uzlabot futbolalaukuma segumu Zālītē. Vietējopuišu sākotnējā vēlme piedalītiesprojekta īstenošanā ātri viennoplaka, un līdz projekta beigāmizturēja vien Aleksandrs Babuškinsun Kirils Novikovs. Līdz arto aktīvi iesaistīties futbola laukumaizveidē nācās gan projektainiciatorei Beātai Mīlgrāvei ar savuģimeni, gan futbola kluba«Iecava» pārstāvim Jurim Ludriķimun viņa draugiem. Projektadalībnieki futbola laukumā nolasījaakmeņus un atkritumus, uzvedaun līdzināja zemi, miglojapret nezālēm, iesēja zāli un uzmeistarojafutbola vārtus. Padarītaispriecē, un cerams, ka futbolalaukums arī turpmāk pildīssavas funkcijas, pulcējot kustīgadzīvesveida piekritējus.Komisija atzinīgi novērtējaIecavas luterāņu draudzes lieloveikumu: baznīcā veikta griestusiltināšana, dzeramā ūdens pievadaun kanalizācijas izbūve, sakristejaslabiekārtošana un baznīcasieejas apzaļumošana. Šobrīdzem krītošajām rudens lapāmgrūtāk bija novērtējamsDainas Rudzītes koordinētaisprojekts «Roc, stādi, laisti unpriecājies!», taču pavasarī daudziestādījumi noteikti priecēs arkošu lapu krāsojumu un ziedēšanu.«Košums un ziedoši krūmibija tas, kā līdz šim parkā tikļoti pietrūka,» priecājoties parpaveikto, sacīja vērtēšanas komisijaspārstāve Skaidrīte Druviņa.Parkā izveidotas vairākasstādījumu grupas, kurās dēstītidzeltenie un tumšsarkanie plūškoki,dažādu krāsu fizokarpi,forsītijas, jasmīni, spirejas un citikošumkrūmi. Darbos izdeviesiesaistīt gan sieviešu kluba «Liepas»dalībnieces, gan kultūrasnama darbiniekus un pašdarbībaskolektīvu dalībniekus.Ar Nīderlandes fonda atbalstuiedzīvotāji pilnveidojuši arīdivus rotaļu laukumus: Iecavāpie daudzdzīvokļu mājas Rīgasielā 41, par kuru «Iecavas Ziņas»rakstīja 9. septembrī, un Zorģos.Rotaļu laukuma Rīgas ielā 41iniciators Igors Stepančenko, tāpatkā vairāku citu projektu dalībnieki,ir gandarīts par iedzīvotājuatsaucību. Darbos iesaistījušiesne tikai pašmāju, bet arīkaimiņu māju iedzīvotāji. Redzotpaveikto, daudzi izrādījuši interesipar finansējuma piesaistesiespējām un projekta īstenošanasgaitu. Daudzdzīvokļu mājasZorģi 4 bērnu rotaļu laukuma uzlabošanasprojekta iniciatoreSintija Nudiena priecājas, kaprocesā aktīvi piedalījusies jaunāpaaudze – vecākie bērni piepalīdzējušidarbos, bet jaunākienepacietīgi gribējuši visu iemēģināt.Kopīgiem spēkiem izveidotadroša rotaļu ierīce-tornītis armājiņu, slidkalniņu un alpīnismasienu.Čakli darbos iesaistījās arīabu daudzdzīvokļu māju Rosme10 un Rosme 7 iedzīvotāji. Tā kāmājas atrodas zemā vietā, pava-saros un rudeņos dubļu dēļ pagalmikļuva neizbrienami unneizbraucami. Iedzīvotāji vēlējāspagalmus uzlabot ar smilšu unšķembu segumu. Projektu iniciatoresIrina Žarko un Ina Ulančikair pateicīgas uzņēmumam«U.B.S.», kas ne tikai piegādājanepieciešamos materiālus, betarī palīdzēja ar padomu, kāšķembas labāk izlīdzināt. Pateicīgasviņas ir arī Nadeždai Bokovai,kas neatlaidīgi mudinājapieteikties projektu konkursam.Veiksmīgā projekta realizācijarosinājusi Rosmes aktīvās iedzīvotājaskalt plānus jau nākamajiemuzlabojumiem un finansējumapiesaistei.Ļoti harmoniski jaunās Zorģubibliotēkas sakoptajā apkārtnēiekļaujas jaunā lapene,kas tapusi par projekta līdzekļiem.Apkārtnes apzaļumošanaisavu artavu atvēlējuši projektadalībnieki – Zorģu radošā kopa,bet krietns skaits mūžzaļo augusaņemts kā dāvinājums noiecavnieces Guntas Zelles. Vēlpirms lapenes izbūves iesēts zāliens,bet apzaļumošanas darbuveikšanai sarīkota talka. «Rezultātspārsniedz plānoto,» uzņemotvērtēšanas komisiju, sacījaprojekta «Lapene Zorģu grāmatutārpiem» iniciatore, bibliotekāreAina Ezergaile. «Līdz ar glīto videselementu – lapeni – esamieguvuši plašākus apstādījumus,nekā sākotnēji cerēts. Renovētābibliotēkas ēka un sakoptāapkārtne savstarpēji saskanīgipapildina viena otru, veidojotpozitīvu ciema tēlu vietējo iedzīvotājuun ciemiņu acīs. Priecē,ka tas mudina citus ciema iemītniekussakopt arī savas mājasapkārtni.» Jāatgādina, ka Nīderlandesfonda finansējumu saņēmaarī otrs A. Ezergailes iniciētaisprojekts - radošās dienasbērniem «Es tev, tu – man, visikopā», par kura norisi «IecavasZiņas» rakstīja 5. augustā.Izvērtējot sasniegtos rezultātusun to atbilstību iecerētajam,komisija noteica arī vienu vislabākoprojektu, kas saņems veicināšanasbalvu – 500 eiro. Šoreiztie ir Ābeļu ielas un tuvākās apkārtnesiedzīvotāji, kas kopīgiveica gājēju celiņa turpinājumaizbūvi abpus Brīvības piemineklim.«Iecavas Ziņas» par šī projektanorisi rakstīja 26. augustā.Godam nopelnīto balvu viņi saņemsfonda rīkotajā noslēgumapasākumā un varēs to izmantotkā ieguldījumu kādas citas ieceresīstenošanai.KNHM fonds dod iespējuiedzīvotāju grupām saviem spēkiemuzlabot vietējo vidi un dzīveskvalitāti, turklāt to īstenojotpašu spēkiem. Kā atzinuši projektosiesaistītie, šis konkursspatīkami atšķiroties no citiemprojektiem ar vienkāršo finansējumamehānismu, arī atskaišudaudzums samazināts līdz minimumam.Katra pašvaldībaKNHM projektu konkursā drīkstpiedalīties trīs gadus. Finansējumsno KNHM fonda projekturealizācijai pirmajā gadā ir 1000eiro (100% fonda finansējums),otrajā gadā – 600 eiro (t. i., 60%no kopējā projekta budžeta, bet40% - iedzīvotāju līdzfinansējums),savukārt trešajā gadā –400 eiro (40% no kopējā projektabudžeta, 60% - iedzīvotāju līdzfinansējums).IZ

More magazines by this user
Similar magazines