Download - Rajasthan Police

police.rajasthan.gov.in

Download - Rajasthan Police

dzla-ftyk@;wfuV lkekU; vkschlh ,lchlh ,llh ,lVh ;ksx26. dksVk xzkeh.k 154 52 3 30 22 26127. ftyk cWwnh 107 39 2 28 13 18928. ftyk >kykokM 185 68 2 42 31 32829. ftyk chdkusj 151 72 6 58 57 34430. ftyk pq: 103 47 3 40 35 22831. ftyk xakxuxj 131 58 3 30 53 27532. ftyk guqekux< 42 20 2 16 41 12133. izFke cVk-tks/kiqj 64 25 1 7 25 12234. f}rh; cVk-dksVk 140 45 2 22 8 21735. r`rh; cVk-chdkusj 82 37 2 31 26 17836. prqFkZ cVk- t;iqj 93 28 2 13 0 13637. vkBoh cVk- fnYyh 85 19 2 17 8 13138. uoha cVk- Vkasad 87 32 1 22 15 15739. nloh cVk- chdkusj 47 27 1 30 25 13040. 11oha cVk-fnYyh 58 22 1 8 18 10741. 12oha cVk-fnYyh 69 25 1 14 12 12142. gkMhjkuh cVk-vtesj 5 8 3 63 36 115dqy ;sx 4868 1962 108 1518 1281 9737d&¼ii½ dkULVscy lkekU;dsoy Vh,lih {ks= ¼VzkbZcy lcIyku ,fj;k½ ds LFkkuh; fuokfl;ksa gsrq2 ftyk ckalokMk 84 0 0 8 69 1613 ftyk fljksgh 5 0 0 0 13 184 ftyk Mqwaxjiqj 98 0 0 12 70 1805 ftyk izrkix< 79 0 0 12 80 1716 ,echlh [kSjokMk 51 0 0 0 3 54;ksx 523 0 0 53 421 997dzlaftyk@;wfuVlkekU; vkschlh ,lchlh ,llh ,lVh ;ksx1 ftyk mn;iqj 206 0 0 21 186 413d&¼iii½ dkULVscy lkekU;ckajk ftys ds fjDr in lgfj;k vkfnokfl;ksa lfgrdzla-ftyk@;wfuVlkekU; vkschlh ,lchlh ,llh ,lVh lgfj;k ;ksx1 ftyk ckajk 115 34 5 0 0 204 35814-07-134

More magazines by this user
Similar magazines