10.07.2015 Views

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 Pašvaldības informācija2012/4Par dzīves vietas deklarēšanas svarīgumuno pašvaldības finanšu viedokļaKatras pašvaldības pirmie raksturojošie rādītāji ir iedzīvotājuskaits un teritorijas platība. Svarīgākais rādītājs nepārprotami iriedzīvotāju skaits. Mālpils novadā uz 01.01.2012.g. ir reģistrēti3912. Tautas skaitītāji ir saskaitījuši tikai 3624 iedzīvotājus. Bet cikiedzīvotāji reāli dzīvo, tas ir grūti atbildams jautājums, jo ir zināms, kair daļa iedzīvotāju, kuri faktiski dzīvo arī bez dzīves vietas deklarācijasMālpils novadā un daļa ir aizbraukusi. Bet, cik ir iedzīvotāju, tas irļoti svarīgs jautājums, gan uzņēmējiem plānojot biznesa attīstību,gan pašvaldībai izpildot uzliktās funkcijas, gan saņemot finanšulīdzekļus.Visa pašvaldību finanšu sistēma ir izveidota kā finansējumsattiecīgajā pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem pēc sekojošiemkritērijiem, un to atbilstošajām vērtībām;1. iedzīvotāju skaits ar kritērija vērtību – 0,475422642. bērni vecumā no 0–6 gadiem, – 0,138958683. bērni vecumā no 7–18 gadiem – 0,256864924. virs darba spējas vecuma – 0,12875376Pēc šiem kritērijiem tiek aprēķināta konkrētās pašvaldības finanšunepieciešamība. Ilustrācijai 2012.gada finanšu nepieciešamībasaprēķins Mālpils novada pašvaldībai.Sagatavošanas darbs notiek Latvijas Pašvaldību savienības unMinistru Kabineta sarunās, tiek noformēts LPS un MK vienošanāsun domstarpību protokols, kas tiek pievienots ikgadējam likumaprojektam “Par Valsts budžetu”. Tajā tiek atspoguļotas pašvaldībuvēlmes un MK politiskā griba un finansiālās iespējas. Viens no protokolapunktiem ir par pašvaldību kopējo finanšu nepieciešamību.2012.gadam tā ir noteikta tikai 665.6 milj. LVL, t.sk. novadu pašvaldībām 352.78 milj. LVL. Šis ir tas svarīgais skaitlis. Pēc tā tiekizrēķināta katras pašvaldības finanšu nepieciešamība. Kā tas notiek?Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” un likumu“Par Valsts budžetu 2012. gadam” tiek izdoti MK noteikumi, kasprecīzi nosaka cik kurai pašvaldībai ir vai nu jāiemaksā Pašvaldībufinanšu izlīdzināšanas fondā, vai no tā jāsaņem finanšu līdzekļi. Ļotisvarīgi ir, cik iedzīvotāju ir deklarējuši savu dzīves vie tu pašvaldībāun kāda ir viņu vecuma struktūra. 2012.g. finanšu aprēķinos pēcstāvokļa uz 01.01.2011.g. Mālpils novadā tika izmantoti sekojošiskaitļi, iedzīvotāju skaits – 3990, bērni vecumā no 0–6 gadiem –217, bērni vecumā no 7–18 gadiem – 512, un iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma – 712. Ņemot vērā kopējo finanšu nepieciešamībuun kritēriju vērtības tiek noteikts cik finanšu līdzekļi tiek novirzītikonkrētajai pašvaldībai t.i. par iedzīvotāju 153 LVL, par 0–6 gaduvecu bērnu 771 LVL, par 7–18 gadu vecu bērnu 688 LVL, pariedzīvotāju vecumā virs darba spējām 210 LVL. Kopā tas sastā da1279422 LVL. Tā ir Mālpils novada pašvaldības finanšu nepie ciešamība.Tikpat svarīgi ir cik lielu Iedzīvotāju ienākuma nodokli(IIN)iedzīvotāji ir samaksājuši. 2012.g. aprēķinos tiek ņemts vērā2010. gada faktiski samaksātais IIN, pēc tā lieluma tiek noteiktskonkrētās pašvaldības IIN % īpatsvars un tas ir 0,23108747, kas tiekreizināts ar prognozēto IIN kopsummu Valsts kases sadales kontā2012.gadam, kas ir 404.0 milj. LVL t.i. 933527 LVL. Tāpat svarīgi ircik lieli ieņēmumi ir kopumā no Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)2012.g. tie tiek prognozēti 115509 LVL. Pašvaldību nodokļu bāze,ko sauc arī par pašvaldību vērtētiem ieņēmumiem ir 80% no IIN un100% no NĪN. Šos vērtētos ieņēmumus salīdzina ar pašvaldībasfinanšu nepieciešamību un ja vērtētie ieņēmumi pārsniedz 110%no finanšu nepieciešamības, tad 45% no pārsnieguma summaspašvaldībai ir jāiemaksā Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fondā(PFIF), ja vērtētie ieņēmumi nesasniedz 95% no finanšu nepieciešamības,tad pašvaldība saņem dotāciju no PFIF, lai nodrošinātušos 95%. Mālpils novadā vērtētie ieņēmumi – 1049036 LVL ir mazākipar finanšu nepieciešamību – 1279422 LVL, tāpēc tiek piešķirtadotācija 166414 LVL.Secinājumi. Lai pašvaldībai būtu vairāk līdzekļu, lai kvalitatīvākvarētu pildīt, iedzīvotāju interesēs, tai uzliktās funkcijas, lūgumsvisiem iedzīvotājiem, kuri faktiski dzīvo un nav deklarējuši savudzī ves vietu Mālpils novadā to vistuvākajā laikā izdarīt. Turpinājumssekos, jo ir arī citi aspekti, kāpēc dzīves vietas deklarācijai ir svarīganozīme.Novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs LielmežsPar bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadāSAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3APSTPRINĀTIAr Mālpils novada domes29.02.2012. sēdes lēmumu <strong>Nr</strong>.3/11Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu1. Saistošie noteikumi nosaka bērnapiedzimšanas pabalsta apmēru, personas,kam ir tiesības saņemt šo pabalstu,un pabalsta piešķiršanas kārtību.2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk –Pabalsts) ir Mālpils novada pašvaldībasbrīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabotdemogrāfisko situāciju Mālpils novadā.3. Tiesības saņemt Pabalstu par katrujaundzimušo bērnu ir vienam no bērnavecākiem, ja bērna deklarētā dzī vesvieta ir Mālpils novadā un Mālpils novadapašvaldības administratīvajā teritorijāpamata dzīves vietu deklarē jušiabi vecāki, no kuriem viens vismaz9 deviņus) mēnešus pirms bērna piedzimšanas.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs irLs 200,00 (divi simti latu) par bērnu,500,00 (pieci simti latu) par dvīņiem,1000,00 (viens tūkstotis latu) par trīņiem.5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijāpamata dzīvesvietu vismaz 9 (deviņus)mēnešus pirms bērna piedzimšanas irdeklarējis tikai viens no vecākiem, pabalstaapmērs ir divas reizes mazāks.6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura irņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešuvecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksātsvienam no bērna vecākiem.7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzībunodrošināšanai – higiēnaspriekšmetu, kā arī mīkstā inventāra uncitu bērna audzināšanai un kopšanaiparedzētu priekšmetu iegādei.8. Lēmumu par Pabalstu piešķiršanupie ņem un Pabalstu izmaksā Mālpilsnova da pašvaldības aģentūra “Mālpilssociā lais dienests” (turpmāk – Sociālaisdie nests”).9. Sociālajam dienestam pirms pabalstapiešķiršanas ir tiesības apsekot ģimenidzīvesvietā, ja saņemta informācija, kabērnam netiek nodrošināta pietiekamaaprūpe. Ja apsekošanā tiek konstatēts,ka bērnam netiek nodrošināta pietiekamaaprūpe, tad pabalsts tiek piešķirtsmantiskā veidā.10. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikāno bērna piedzimšanas vai aizbildņaiecelšanas dienas.11. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums,bērna dzimšanas apliecībaskopija.12. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiekpieņemts viena mēneša laikā no visulēmuma pieņemšanai nepieciešamodokumentu un ziņu saņemšanas.13. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēcdzimšanas ir nodzīvojis mazāk parsešām diennaktīm, kā arī gadījumos, kadbērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpē.14. Sociālā dienesta lēmumu par Pabalstapiešķiršanu var apstrīdēt Mālpils novadapašvaldībā.15. Vecāki, kuriem bērns dzimis 2012.gadālīdz noteikumu spēkā stāšanās dienai,pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā noNoteikumu spēkā stāšanās dienas.16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienāpēc publicēšanas.Novada domes priekšsēdētājsA. Lielmežs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!