10.07.2015 Views

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2012/4 kultūra9Viesos ieradās ansamblis “Fantāzija” no Salaspils. Viņuskolotāja Inga Treibaha Šīrante izteicās atzinīgi gan par uzņemšanu,gan saistošo koncertu, jauko Pūci, gan par noorganizēto ekskursijupa skolu un sporta kompleksu, kuru vadīja Linda Tobota un KatrīnaMārtinsone. Salaspils meitenēm iepatikās Mālpils. Kāda meitenepat izteica, ka pat varētu šeit arī dzīvot. To rādīs laiks, bet dziedātgan vēlreiz braukšot.Jubilejas vakarā katra no dalībniecēm dziedāja solo izpildījumāizvēlētas dziesmas no ansambļa repertuāra. Vakaru vadīja KristaKristiāna Osīte un Adrians Rakuzovs.Viens no jautrākiem mirkļiem bija, kad ansambļa dalībniekiizspēlēja viesus no Milānas operas “La scala”, vakara vadītājspārģērbās par skolotāju un stāstīja par jauniem fotosaloniem, kastagad atrodas Latvijas ceļu malās.Noslēgumā katrs no bijušajiem dalībniekiem saņēma apliecībupar piedalīšanos ansamblī un čaklākie zīmējuma konkursa dalībniekidiplomus par skaisti zīmētām pūcēm. Zīmējumus vērtēja ansambļa“Pūčuki” dalībnieki. Visiem ļoti patika Marko Cimura zīmētā pūce,kurai tad arī tika lielais gods atrasties uz apliecībām. Zīmējumusiesniedza 50 skolēni. No tiem labākie: Dārta Laizāne (1. klase), LindaDzerkale (2.a), Marta Dinka (2.b), Madara Kantiševa (3.a), MarkoCimurs (3.b), Alise Dreimane (4.a), Krista Kristiāna Osīte (4.b), LauraŠulca (5.b). Katrs no viņiem saņēma arī dāvanas. Kompensācijapar sabojāto zīmējumu pienācās Sindijai Bubetei (2.a), jo kādam“nerātnelim” ļoti nagi niezēja un vajadzēja to saplēst. Atzinību parnepakļaušanos zīmējumu konkursa noteikumiem, bet par radošopieeju, saņēma Dāvis un Klāvs Doņi (2.b).Liels, liels pārsteigums bija skaistā torte ar piecām salūtsvecītēm.Torte bija tik milzīga, ka vajadzēja divu tēvu palīdzību, lai to atgādātuuz trešo stāvu.Paldies dziedātājiem un viņu vecākiem, skolotājām, skolas direktoreiSolvitai, viņas vietniecēm Laimai un Jeļenai, kas atbalstījašo pasākumu, lai viss izdotos! Paldies Voldemāram Cērpam,kas izglāba situāciju! (Piegādātājfirmas kurjers vēl nebija atvedispasūtītos mikrofonus un aparatūru. Stresiņš bija ne pa jokam!)Paldies Edītei Gulbei par skaisto un ļoti gardo torti!Tiksimies nākamajos koncertos, jo dalībnieku rindas jau irpapildinājuši četri bijušie dalībnieki, kas izteica vēlēšanos atgriezties!Lai labi skan!Ansambļa “Pūčuki” vadītājaUna TobotaRakstniece un gaisa balonu pilots viesojas Mālpilī28. martā Mālpils novada bibliotēkā bija iespēja tikties ardivām radošām personībām, kuru dzīvesvieta tepat kaimiņos –Allažu pagastā. Sarīkojuma pirmajā daļā domās par literatūru undzīvi dalījās rakstniece Inga Ābele, vairāku stāstu krājumu unromānu autore. Jaunākie no tiem – stāstu krājums “Kamenes unskudras,” romāns “Paisums.” Pazīstama arī kā dramaturģe, kuraslugas “Tumšie brieži,” “Dzelzszāle,” “Jasmīns,” iestudētas Latvijasun ārzemju teātros. Rakstniecības sākumā tapusi dzejas grāmata“Nakts pragmatiķe.” Ingas Ābeles darbi atzinīgi novērtēti, piešķirotliteratūras gada balvas, par romānu “Paisums” 2009.gadā iegūtaBaltijas Asamblejas balva literatūrā. Tie tulkoti franču, čehu, itāļu,zviedru un krievu valodās.Neraugoties uz sasniegumiem, Inga Ābele saskarsmē ar klausītājiemir pat bikla un sevi par literatūras zvaigzni neuzskata. Rakstīšanuviņa uzlūko kā dabisku, pašsaprotamu procesu: “Dzeguzekūko aiz loga, stāsta savu stāstu. Es stāstu savējo.” Būtu maldīgidomāt, ka viss notiek tik vienkārši un rakstniece nepazīst daiļradesmokas. Par lielo pietāti rakstītajam vārdam uzzinām dienasgrāmatā“Austrumos no saules un ziemeļos no zemes.” Dažas atziņas nošīs grāmatas: ”Mākslinieka uzdevums ir cens ties sekot, izsekot, uzpirkstgaliem klusi kā kaķim zagties pakaļ, pūlēties pamanīt, pēciespējas mazāk pievēršot uzmanību sev, vērot, censties saprast,tulkot, bet tā, lai nesanāk rupjš tulkojums, pierak stīt vienkārši, sevzināmā zīmju sistēmā. Visu uzrakstīto tūlīt vajag atmest. Tiekties pēcgudrākiem cilvēkiem par sevi, kaut neko nesa proti.” Ingas Ābelesdarbos sastopam jūtīgu dzīves vērojumu, smalku pieskārienu,cilvēkmīlestību un dziļu izpratni atveidotajiem tēliem.Arī sarunā rakstniece ar liekiem vārdiem nemētājas. Uzmanīgitika uzklausīti sarīkojuma apmeklētāju jautājumi un sniegtas lakoniskas,pārdomātas atbildes. Vidusskolas jauniešiem bija interesantiuzzināt, ka pirmie iespaidi par literatūru rakstniecei radušies,pāršķirot lapas biezām grāmatām, ko priekšā vecaimātei lasīja viņasvectēvs. Bet izšķiršanās par studijām Latvijas Kultūras akadēmijānāca pēc nogurdinoša, vienveidīga darba veikalā. Diskusijāsklausītāji izteica iebildes par literārajos darbos atspoguļoto drūmovidi, dramatiskajiem notikumiem, skarbiem likteņiem, tomēr patiautore teica tos skatām no gaišās puses.Otrs sarīkojuma viesis, gaisa balonu pilots Gunārs Dukštevispirms klausītājus iepazīstināja ar gaisa balonu sporta pirmsākumiemLatvijā. Viņš pats ir Latvijas gaisa kuģošanas pio nie risun pirmo lidojumu ar gaisa balonu “Vinnijs” veica tieši pirms 20 gadiemno Doma laukuma. Viņam pieder arī Latvijas rekordi gaisabalonu lidojumos augstumā, tālumā un ilgumā. Garākais GunāraDukštes ceļojums gaisa balonā bijis 220 kilometru pa Baltiju, gaisāpavadot 7,5 stundas. Vēji drosmīgo ceļotāju nesuši pāri daudzuvalstu robežām gandrīz visos kontinentos. Alpos iegūta ekstremālaaugstkalnu lidojumu pieredze, ar balonu pabūts virs ģeogrāfiskāZiemeļpola.Kā apgalvoja Gunārs Dukšte, tomēr sirdij vistuvākās ainavasrodamas dzimtenē. Latvijas dabas skati no augstuma iemūžinātidaudzās fotogrāfijās. Dažas no tām, kā arī iespaidīgu ārvalstugaisa balonu “modes parādes” bibliotēkā uz ekrāna varēja aplūkotmālpilieši. Demonstrējumu lieliski papildināja ģitārista KonstantīnaPetrenko priekšnesums. Aprīlī un maijā Gunāra Dukštes fotogrāfijasskatāmas Siguldas muzejos.Gaisa balona pilota prasmes apguvusi arī rakstniece Inga Ābele.Atrašanās starp debesīm un zemi, veicina to dvēseles stāvokli, kasiedvesmo daiļradi un ir kopīgs pārdzīvojums abām personībām.Patīkami bija vērot Mālpils vidusskolas audzēkņu aktīvo līdzdalībusarunā ar viesiem. Sarīkojuma apmeklētājiem tikšanās sniedzadaudz jaunu un emocionālu iespaidu.Mālpils bibliotēkas vadītājaDace KrilovskaTikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Mālpils bibliotēkāGaisa balonu pilots Gunārs Dukšte stāsta par saviem lidojumiem

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!