Informācija bezdarbniekiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

nva.gov.lv

Informācija bezdarbniekiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Zaudïjot darbu, ESI INFORMîTS, KÅDUS PAKALPOJUMUS un SOCIÅLO AIZSARDZ±BU TEV KÅBEZDARBNIEKAM piedÇvÇ NodarbinÇt¥bas valsts aÆentapplera un Valsts sociÇlÇs apdrošinÇšanas aÆentapplera!Ja nav darba, reÆistrïjiesNVA kÇ bezdarbnieks!Bezdarbniekam ir ne tikai ties¥bas, betar¥ pienÇkumi!Bezdarbnieka pabalsts –Tavai sociÇlai aizsardz¥baiIegūt bezdarbnieka statusu Tu vari:● ja nestrādā, meklē darbu;● esi sasniedzis 15 gadu vecumu;● neesi pensionārs;● esi darbspējīgs un gatavs nekavējoties stātiesdarba attiecībās;● neiegūsti izglītību klātienē vispārējās vidējās vaiprofesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemotvakarskolu;● neveic komercdarbību;● neesi pilnā valsts apgādībā.Dodies uz jebkuru no 28 NVA filiālēm visā Latvijāun reģistrējies kā bezdarbnieks, uzrādotNVA speciālistam:● pasi vai personas apliecību (identifikācijas karti –eID), vai ceļošanas dokumentu;● algas nodokļa grāmatiņu (ja esi to saņēmis);● dokumentu, kas apliecina uzturēšanās tiesībasLatvijā (ja esi ārzemnieks un uzturies Latvijā).Sev vēlamās NVA filiāles adresi, darba laiku,tālruni meklē www.nva.gov.lv sadaļā Par mums.Kad NVA filiālē esi reģistrējies kā bezdarbnieks, Tuiegūsti TIESĪBAS● piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arīsaņemt citus NVA pakalpojumus;● saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja iepriekš ir veiktassociālās iemaksas;● saņemt stipendiju profesionālās apmācības,pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas unneformālās izglītības ieguves laikā;● iegūt informāciju par brīvajām darba vietām;● saņemt karjeras konsultācijas.Par NVA pakalpojumiem bezdarbniekiemuzzini vairāk www.nva.gov.lv.Lai nezaudētu bezdarbnieka statusu, TAVI PIENĀKUMI:● aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusaiegūšanas sniegt priekšlikumus NVA individuālā darbameklēšanas plāna izstrādei;● individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienāierasties NVA un uzrādīt nepieciešamos dokumentus;● ierasties NVA triju darba dienu laikā no izsaukumasaņemšanas dienas;● piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānāparedzētajos pasākumos;● ja esi atradis darbu uz laiku līdz diviem mēnešiem,paziņo par to NVA triju darba dienu laikā; un Tunezaudēsi bezdarbnieka statusu;● ja vairs neatbilsti bezdarbnieka statusa iegūšanasnosacījumiem, paziņo par to NVA triju darba dienu laikā;● ja slimo ilgāk par desmit dienām, paziņo par to NVA trijunedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma.Atceries! Bezdarbnieka statusu Tu vari arī zaudēt,ja divreiz būsi atteicies no Tev piedāvātajiem darbapiedāvājumiem.Bezdarbnieka pabalstu saņemsi, ja Tev:● piešķirts bezdarbnieka statuss,● kopējais darba stāžs ir ne mazāks par vienu gadu,● veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāknekā 9 mēnešus gada laikā pirms bezdarbniekastatusa iegūšanas dienas.Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir:● atguvis darbspējas pēc invaliditātes,● kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.Šajos gadījumos pabalsts pienākas arī tad, ja pēdējo12 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanasdienas sociālās iemaksas nav veiktas vai veiktas mazākkā 9 mēnešus. Pabalsts Tev tiks piešķirts tikai tad,ja mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērnainvalīda 16 gadu vecuma sasniegšanas būsi reģistrējiesNVA kā bezdarbnieks.Ievērībai! Ja Tev ir darba stāžs līdz1996. gadam● Ja strādāji pirms 1996. gada, noskaidro, kādi dati irVSAA rīcībā par tavu darba stāžu. Šie dati ietekmēstavu bezdarbnieka pabalsta lielumu.● Ienāc portālā www.latvija.lv un uzzini, vai tavsvēsturiskais darba stāžs jau ir reģistrēts VSAAvēsturisko datu bāzē (elektroniskais pakalpojumsEP47 Informācija par reģistrēto darba stāžu)!● Tu vari noskaidrot to, arī vēršoties VSAA nodaļāpersonīgi.● Ja šie dati ir nepilnīgi, Tu vari tos papildināt,iesniedzot VSAA darba stāžu apliecinošusdokumentus.● Kādus periodus ieskaita darba stāžā un kādidokumenti to pierāda? Uzzini vairāk www.vsaa.gov.lvsadaļā Strādājošajiem > Bezdarbnieka pabalsts >Apdrošināšanas stāžs!

More magazines by this user
Similar magazines