2012.gada 8.marts Nr.10(246) - Jelgavas Vēstnesis

jelgavasvestnesis.lv
  • No tags were found...

2012.gada 8.marts Nr.10(246) - Jelgavas Vēstnesis

www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvJa jūsu pastkastītē reizi nedēļā –ceturtdienā – nenonāk laikraksts«Jelgavas Vēstnesis»,lūdzam informētredakciju pa tālruni63048800Laikrakstu iespējamssaņemt arī redakcijāPasta ielā 47 – 214.Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts Nr.10 (246) BEZMAKSAS ISSN 1691-4201Jelgavniece gatavojas Eiropasmetināšanas konkursamJelgavas 1. ģimnāzijas inženierzinātņu 11. klases audzēkne Sanda Petrokaite ir viena no tiem deviņiem audzēkņiem, kuriparalēli mācībām ģimnāzijā izvēlējušies apgūt arī metinātāja profesiju un mācīties interešu izglītības nodarbībās «CNCprogrammēšana» ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Tikko notikušajā konkursā «Jaunais profesionālis 2012» meiteneieguva 2. vietu metināšanā.Foto: Ivars Veiliņš• Ritma Gaidamoviča«Protams, sabiedrībāvalda uzskats, ka metināšanair puišu darbs,taču tā nav! Man skolāpiedāvāja to apgūt, unkāpēc gan ne?! Nekadnezini, kas dzīvē noderēs,tāpēc nolēmu iegūtmetinātājas kvalifikāciju.Turklāt to varu apgūtparalēli mācībāmvidusskolā! Tiesa, navviegli, jo metināšanaprasa daudz fiziska spēka,taču man patīk,»saka Jelgavas 1. ģimnāzijasinženierzinātņu11. klases skolnieceSanda Petrokaite, kuraatgriezusies no konkursa«Jaunais profesionālis2012» ar iegūtu2. vietu un sudrabamedaļu metināšanaskonkursā. Iespējams,jau oktobrī viņa dosiesuz Eiropas metināšanaskonkursu Briselē.Nedēļas nogalē izstādē «Skolafesionālo vidusskolu audzēkņi,kuri pārveduši bronzas medaļas,un arī Zemgales reģiona Kompetenčuattīstības centra Metālapstrādesmācību parka (ZRKACMMP) audzēkņi, kuri pārvedušisudraba medaļas. No mācībuparka konkursā piedalījās divi 1.ģimnāzijas audzēkņi. Sanda pēcstundām ZRKAC MMP apgūsttālākizglītības mācību programmu«Lokmetinātājs metināšanāar mehanizēto iekārtu aktīvāsgāzes vidē (MAG)», lai iegūtumetinātājas profesiju. Viņa piedalījāsprofesionālās meistarībaskonkursā MAG metināšanā un,sacenšoties ar sešiem puišiem,ieguva 2. vietu. MMP vadītājsMāris Ernstsons ir gandarīts parviņas panākumiem. «Meitenemetinātāja, kura izgriezusi pogaspuišiem – tā jau vien ir uzvara!Sanda metināšanu sāka mācītiesjanvāra sākumā un kopā to darījusitikai kādas 40 stundas, betstartēja profesionālajā konkursā,konkurējot ar audzēkņiem, kuridiendienā apgūst metināšanu,un ieguva otro vietu. Tā ir fantastiskauzvara! Mūsu speciālistiatkal spējuši parādīt savu darba2012» aizvadīts profesionāloskolu audzēkņu meistarībaskonkurss «Jaunais profesionālis2012» dažādās profesijās. Jelgavukonkursā pārstāvēja abu prokvalitāti.Arī Sandas ieguldījumsir liels, un tas deva rezultātu,»atzīst M.Ernstsons. Arī patiSanda ir apmierināta ar panākumiem.«Izvirzīju mērķi un to arīsasniedzu. Protams, ir prieks parto, ka manu sniegumu augstunovērtēja arī konkursa žūrija,»tā Sanda. Viņa nākotnē vēlas mācītiespar inženieri, tālab spriež,ka zināšanas un prasmes metināšanāvar noderēt. Jāpiebilst,ka Sanda ZRKAC MMP apgūstne tikai metināšanu, bet arī interešuizglītības nodarbībās mācāsCNC programmēšanu. «Cenšos,cik varu, taču ar to man sokasgrūtāk. Vairāk pie sirds tomēr ietmetināšana,» atzīst Sanda.Konkursa noteikumi paredz,ka divu pirmo vietu ieguvējimetināšanā tiek gatavoti arīEiropas konkursam «Eiroskils2012», kas oktobrī notiks Briselē.«Konkursā piedalīsies tikaiviens, taču gatavoti tiek pirmodivu vietu ieguvēji. Protams,priekšroka uzvarētājam, tačubrauks tas, kurš būs labāk sagatavotsun kuram nebūs nekādušķēršļu, lai dotos uz Briseli,»skaidro M.Ernstsons, piebilstot,ka Sandai priekšā smags gatavošanāsdarbs. Pati meiteneatzīst, ka ir mazliet nobijusiesno šī konkursa, jo apzinās, katas no viņas prasīs lielu darbuun daudz spēka.2. vietu CNC frēzēšanā ieguva1. ģimnāzijas inženierzinātņu 11.klases audzēknis Jānis Ozoliņš,kurš arī apmeklē ZRKAC interešuizglītības nodarbības «CNCprogrammēšana», kas sākās septembrī.«Latvijā ir tikai četrasvietas, kur māca CNC darbagalduiestatītājus, divas no tām Jelgavā– pie mums un Amatu vidusskolā.Jānim konkursā bija jāsacenšasar trim 4. kursa profesionāloskolu audzēkņiem iestatītājiem.Viņš ir tikai interešu pulciņadalībnieks, pārējie konkurentito apgūst padziļināti, taču Jāniskonkursā ieguva 2. vietu. Manuprāt,tas parāda mūsu līmeni,» tāM.Ernstsons. Sandas pedagoģe irDace Brūvere, savukārt Jāni mācaOlga Nigamatzjanova un ViktorsBriedis.Jāpiebilst, ka konkursā «Jaunaisprofesionālis» Jelgavas mācībuiestāžu jaunieši sacentās metālapstrādes,tērpa stila speciālista,konditora un frizieru specialitātesprasmēs. Amatu vidusskolas 3.kursa audzēkne Evija Kalniņaieguva 3. vietu konditorejas izstrādājumukonkursā, 3. vietaarī Amatniecības vidusskolas 4.kursa audzēknim Jurim Rožānamdekoratīvās krāsošanas konkursāun 2. kursa audzēknim JurimZiemelim flīzēšanas konkursā.Bet Amatniecības vidusskolas absolventsKristaps Cielava, kurambija tiesības šogad vēl startēt konkursāno skolas, saņēma 3. vietukokapstrādes konkursā.Grib iekasēt naudu par radioatskaņošanu autobusos• Ilze Knusle-JankevicaKamēr pasažieru pārvadātājimēģina savilktgalus un meklē veidus,kā saglabāt esošo reisuskaitu, autortiesību aizstāvjinolēmuši iekasētnaudu par radio atskaņošanuautobusos – tāesot publiska vieta, un,lai klausītos radio, nepieciešamalicence tāpatkā kafejnīcās, frizētavās,lielveikalos un citur. Daļapārvadātāju, arī JelgavasAutobusu parks (JAP),jau nolieguši šoferiemautobusos skaļi klausītiesradio, tomēr uzskata, kasituācija nav tik viennozīmīgaun, iespējams, kādsvienkārši grib nopelnīt uzpārvadātāju rēķina.• Sintija ČepanoneJelgava ir pirmā pilsētaLatvijā, kurā pārsniegtsgripas epidēmiskaisslieksnis – saskaņā arLatvijas Infektoloģijascentra (LIC) datiem gripakonstatēta 254 cilvēkiemuz 100 000 iedzīvotāju.Epidēmiskais slieksnispārsniegts 2,5 reizes,un šonedēļ pašvaldībaizdevusi rīkojumu parierobežojumiem gripasepidēmijas laikā.LIC speciāliste Elvīra Brūvere norāda,ka reģistrēto gripas gadījumuskaits nedēļā audzis strauji – no 72līdz 254 saslimušajiem uz 100 000iedzīvotāju. «Pieredze liecina, katuvākajās nedēļās šī līkne straujikāps uz augšu,» tā viņa, norādot,ka visbiežāk ar gripu slimo bērnivecumā no četriem līdz 15 gadiem,kā arī cilvēki darbspējas vecumā.Šobrīd bērnudārzus apmeklē 67 procentiaudzēkņu, skolas – 88 procenti.«Toties pakāpeniski samazināssaslimstība ar augšējām elpceļuinfekcijām – tā, piemēram, gripasmonitoringa 7. nedēļā ar augšējāmJAP valdes loceklis un LatvijasPasažieru pārvadātājuasociācijas prezidents PēterisSalkazanovs stāsta, ka pēdējālaikā autortiesību aizstāvji pastiprinātuinteresi izrāda parradio atskaņošanu sabiedriskajātransportā. Tiesa, sodīts pagaidāmneviens vēl nav, bet vairākipārvadātāji jau nodrošinājušiesiepriekš un no radio klausīšanāsatteikušies. «Pirmo reizi šisjautājums tika aktualizēts pirmsdažiem gadiem – 2005. gadāEkonomikas policijai sniedzupaskaidrojumus, bet tā arī tasviss apklusa. Tagad atkal jautājumsaktualizēts valsts līmenī,»norāda P.Salkazanovs, kurš,kamēr situācija nebūs skaidra,JAP šoferiem sabiedriskajātransportā skaļi klausīties radioaizliedzis.Turpinājums 3.lpp.Sākas gripas epidēmijaelpceļu infekcijām Jelgavā slimoja1800 cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju,8. nedēļā – 1570, bet 9. nedēļā – 1238cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju,» tāE.Brūvere.Ņemot vērā gripas epidēmijasuzliesmojumu Jelgavā, šonedēļ sasauktaPretepidēmiskās komisijassēde un izdots rīkojums par ierobežojumiemgripas epidēmijas laikā.Kā informē pašvaldības presessekretāre Egita Veinberga, Jelgavaspilsētā spēkā stājies rīkojuma«Par gripas un citu aktuālo augšējoelpošanas ceļu infekcijas slimībuprofilaksi» 2. punkts, kas paredzpašvaldības un valsts ārstniecībasun sociālās aprūpes iestādēm un kapitālsabiedrībām,kuru kompetencēietilpst organizēt epidemioloģiskāsdrošības pasākumus, savā darbībāstingri ievērot Ministru kabineta noteikumuspar gripas un citu augšējoelpošanas ceļu infekciju profilaksi.Pilsētas izglītības iestādēs, valstsun pašvaldības kapitālsabiedrībāsjānodrošina sanitāri higiēniskārežīma pastiprināta ievērošana.Iespēju robežās – arī darbiniekuvakcinācija.Jāpiebilst, ka šogad no 96 izmeklējumiem58 gadījumos laboratoriskiapstiprināts A tipa vīruss.Lasāmpulti var apskatīt muzejāFoto: Ivars Veiliņš17. gadsimtā darinātāSv.Trīsvienībasbaznīcas lasāmpults,kas Otrāpasaules kara laikāizvesta no Latvijasun tikai pirmsdažām nedēļāmatgūta, no 8.marta pulksten15 Ģederta EliasaJelgavas Vēsturesun mākslas muzejāapskatāma ikvienaminteresentam.Turpinājums 3.lpp.


4 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvatbildamCeturtdiena, 2012. gada 8. martsGājēju pārejai pie «Elvi» nesaka nē«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Linda– viņa vēlas, lai Rūpniecībasielā pretim veikalam «Elvi» tiktuizveidota gājēju pāreja. «Jelgavāvisās iespējamās vietās – kur vajagun kur nevajag – ir gājēju pārejas,bet gribētos zināt, vai nākotnē navpadomāts par Rūpniecības ielu pie«Elvi» veikala, kur gājēju pārejair ļoti nepieciešama. Tur tiešām irbijis tā, ka nav iespējams tikt pāriceļam!» tā lasītāja.Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»satiksmes organizācijasplānotāja Dzidra Staša norāda,ka, izvērtējot transporta un gājējuplūsmu pa Rūpniecības ielu zonāpie tirdzniecības centra «Elvi», regulētasgājēju pārejas izveidošana«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Ozolakungs, vēloties noskaidrot, kādi noteikumiattiecas uz privātmāju, kasvecākas par piecdesmit gadiem, pārbūvi.«Vai šādām mājām drīkst mainītiekštelpu plānojumu, to nesaskaņojotar pašvaldības Būvvaldi? Vai tām pašrocīgidrīkst veikt koka logu nomaiņupret plastmasas logiem?» grib zinātlasītājs. Viņaprāt, mājas, kas būvētaspirms piecdesmit, septiņdesmit gadiemun agrāk, pēc likuma uzskatāmas parkultūrvēsturisku pieminekli, tādēļjebkāda pārbūve tajās ir aizliegta. «Betcik tur tās taisnības un kādi noteikumiuz 50 – 70 gadus vecām mājām attiecas,gribu, lai izskaidro Būvvalde,»tā viņš.tiks iekļauta 2013. gada budžetaplānā. «Jāņem vērā fakts, ka, lainodrošinātu gājēju pārejas izveidi,jāizstrādā tehniskais projekts,turklāt tā ietvaros nepieciešamspārbūvēt esošo grāvju sistēmu,»skaidro Dz.Staša.Sagatavoja Sintija ČepanoneIzvērtējot transporta un gājējuplūsmu pa Rūpniecības ieluzonā pie tirdzniecības centra«Elvi», regulētas gājēju pārejasizveidošanu pašvaldības aģentūra«Pilsētsaimniecība» solaiekļaut 2013. gada budžetaplānā.Foto: Ivars VeiliņšUz savu galvu pārbūvēt iekštelpas nedrīkst«Mainīt iekštelpu plānojumu bezsaskaņošanas ar Būvvaldi nav pieļaujamsnevienai mājai, neatkarīgi, kad tācelta,» uzsver Jelgavas pilsētas pašvaldībasBūvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.Viņa norāda, ka ēkas iekšējā plānojumaizmaiņām, ja tās ir saistītas armērķtiecīgu funkcionālu vai tehniskuuzlabojumu ieviešana būvē un neskarnesošās konstrukcijas, vienojoties aratbildīgo projektētāju, izstrādā vienkāršotāsrenovācijas karti. Vienkāršotasrenovācijas ierosinātājs Būvvaldēiesniedz vienkāršotās renovācijas kartiun Ministru kabineta noteikumosNr.112 «Vispārīgie būvnoteikumi»40. 2 punktā norādītos dokumentus(apliecinājuma karti; paskaidrojumarakstu; atbilstoši ieceres dokumentācijaiizstrādātu telpu plānu ar tehniskorādītāju eksplikāciju; būves vai telpugrupas aktuālās tehniskās inventarizācijaslietas kopiju; īpašuma tiesībasapliecinošu dokumentu kopijas).I.Dzalbe skaidro, ka ne katra māja,kas celta pirms 50 – 70 gadiem, ir arhitektūraspiemineklis. Ir Valsts kultūraspieminekļu aizsardzības inspekcijassastādīts ēku saraksts, kurā apkopotasēkas, kam ir valsts aizsargājamokultūras pieminekļu statuss, kā arīnorādītas Jelgavas pilsētas zonas,kuras atzīmētas kā Jelgavas pilsētasvēsturiskais centrs.«Lai izvērtētu un atbildētu konkrētipar lasītāja interesējošo ēku un pārbūvesiespējām tajā, jāzina ēkas adrese,»tā viņa.Jāpiebilst, ka Valsts kultūras pieminekļuaizsardzības inspekcijasatļauja ir nepieciešama gadījumos, javienkāršota renovācija paredzēta būvē,kas ir valsts aizsargājamais kultūraspiemineklis, vai valsts aizsargājamokultūras pieminekļu teritorijā vai tāaizsardzības zonā esošā būvē. Valstskultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijasatļauja kultūras pieminekļuaizsardzības zonā esošu ēku vienkāršotairekonstrukcijai un vienkāršotairenovācijai nav nepieciešama, ja attiecīgāspašvaldības būvvalde ar Valstskultūras pieminekļu aizsardzībasinspekciju ir saskaņojusi un ievērovēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas,logu nomaiņas, fasāžu un jumtasiltināšanas, kā arī jumtu iesegumunomaiņas metodikas principus.Saskaņā ar Būvniecības likuma VIIInodaļas 31. pantu ar Valsts kultūraspieminekļu aizsardzības inspekcijusaskaņojama ēku nojaukšana, ja tāsvecākas par 50 gadiem.Sagatavoja Sintija ČepanoneRenītes izbūvēsKāda iedzīvotāja uzskata, ka ceļu būvnieki,rekonstruējot Raiņa ielu gar 3. namu,nav domājuši par to, kā novadīt lietusūdeni.«Ja iepriekš ūdens no mājas jumta satecējanotekcaurulē un pēc tam pa noteku, kaspagarināta līdz ielai, aizplūda pilsētaskanalizācijā, tad tagad lietusūdenim navkur palikt, jo, izbūvējot ietvi gar māju, tieširenes galā uztaisītas ielas apmales. Šādāveidā, bruģējot ietvi gar māju, noslēgtasjau četras notekas!» «Jelgavas Vēstnesim»klāsta Raiņa ielas 3 iedzīvotāja. Līdz ar to,viņasprāt, ūdens no notekcaurules vienkāršiiesūksies zālienā un nokļūs mājas pagrabā.«Kāpēc būvnieki līdz ielas apmalei neatstājavietu vismaz nelielai renītei pie katras kāpņutelpas?Vai pēc tam plānots apmales atkaluzlauzt? Jau īsi pēc ietves nobruģēšanasizjutām, kādu ļaunumu nodara ar ielasapmali noslēgtās notekas, jo zāle lietus laikāpraktiski pludoja!» tā kundze, vēloties zināt,kā šis jautājums tiks risināts.Pēc būvprojekta «Raiņa ielas rekonstrukcijaposmā no Sarmas ielas līdz Čakstesbulvārim, Jelgavā» vertikālajiem un horizontālajiemrisinājumiem, visus nokrišņuūdeņus paredzēts novadīt gūlijās. «Tasnozīmē, ka pie notekcauruļu izvadiem paredzētasbetonētas renītes, bet, lai nodrošinātudrošu gājēju pārvietošanos ziemas periodā,būvnieks visas minētās renītes nepaspējaizbūvēt,» uzsver aģentūras «Pilsētsaimniecība»vecākā projektu vadītāja Daina Done.Turklāt viņa atgādina, ka būvdarbu līgumatermiņš ir 2012. gada 15. augusts.Sagatavoja Sintija ČepanoneVēstuleLūdzu palīdzību!Februārī kafejnīcā «Pie Anniņas» Katoļuielā 1 iegāju nopirkt smalkmaizītesun tēju. Pa to laiku, kamēr ēdu, man pazudatīkliņš ar naudu, visām atslēgām,aptiekas atlaižu kartēm, veikala kartēm.Ja kāds tomēr to ir atradis, lūgumssazināties pa tālruni 63080369.Pensionāre Lilija MiķelsoneApstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/2JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-2«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2012. GADĀ»Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību,kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijāmpar Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķiramišādos apmēros:Nodokļu maksātāju kategorijasNodokļaatvieglojums2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, 70% apmērākuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesīnepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I 50% apmērāun II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi,kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministrukabineta noteikto minimālo darba algu2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) 90% apmērāpersonas vai ģimenes statusam2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā 90% apmērāuzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2010. gadā, izņemot zemesun/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas 90% apmērāinfrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībāmun tas pēc nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētaspašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka parLs 100 000 un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% noieguldīto līdzekļu apjoma un nepārsniedzot likuma «Par nekustamāīpašuma nodokli» 5. panta ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalstaapmēru, ievērojot Komisijas 2006. gada 15. decembra regulas (EK)Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu nosacījumus2.6. personai, kura veic uzņēmējdarbību īpašumā, kas robežojas ar 25% apmērāinfrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijasdarbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu,ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi2.7. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības 90% apmērāiestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licencivai īsteno licencētu programmu2.8. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot 25% apmērāzemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2012.gada 1. janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, pariznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana2.9. biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji 90% apmērālikuma «Par pievienotās vērtības nodokli» izpratnē, kuras apsaimniekopašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m.3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2. apakšpunktā,piešķir nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātānekustamā īpašuma nodokļa apmērstaksācijas gadam pārsniedz Ls 25;3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgaisnekustamais īpašums (tā daļa), īpašumsir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiekizmantots saimnieciskajā darbībā;3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātājadeklarētā dzīvesvieta un tajā savudzīvesvietu nav deklarējušas citas personas,izņemot 2.2. apakšpunktā minētos nodokļamaksātājus;3.4. zemes gabala platība, kas piesaistītaindividuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošāmēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) navnekustamā īpašuma nodokļa parāda pariepriekšējiem gadiem.4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7. un2.8. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašumanodokļa atvieglojumus, ievērojot likuma«Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. pantaceturtās daļas nosacījumus:4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamāīpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā,kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) navnekustamā īpašuma nodokļa parāda pariepriekšējiem gadiem.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumupiešķir uz nodokļa maksātāja motivētaiesnieguma pamata par visu taksācijas gadu,izņemot gadījumus, kad personas statuss,kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, irpiešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumupiešķir par periodu, kurā persona atbilstšim statusam.6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju,uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. un 2.8.apakšpunktu);6.2. akta kopiju par infrastruktūras objektapieņemšanu ekspluatācijā un revidentaatzinumu par objekta kopējām izmaksām(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);6.3. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādotoriģinālu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu);6.4. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgtsnomas līgums, apliecinājumu par vidējonodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu).7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:7.1. akta kopiju par infrastruktūras objektapieņemšanu ekspluatācijā un revidentaatzinumu par objekta kopējām izmaksām(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);7.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādotoriģinālu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu);7.3. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgtsnomas līgums, apliecinājumu par vidējonodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu).8. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasītipapildu dokumenti informācijasprecizēšanai.9. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumušajos noteikumos un likumā «Parnekustamā īpašuma nodokli» minētajosgadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domesFinanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavaspilsētas domes 2011. gada 28. aprīļalēmumu Nr.5/5 «Par nekustamā īpašumanodokļa administrēšanu», atbilstoši likumā«Par nodokļiem un nodevām» noteiktajā kārtībāpilda nodokļa administrēšanas funkcijas(turpmāk – nodokļa administrācija).10. Persona nodokļa administrācijas lēmumuvar apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.11. Persona iesniegumu par nekustamāīpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu2012. gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz2012. gada 30. decembrim.Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes10.01.2012. lēmumu Nr.1/1JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 10. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMINR.12-1«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMANODOKĻA PIEMĒROŠANAJELGAVAS PILSĒTASADMINISTRATĪVAJĀTERITORIJĀ 2012. GADĀ»Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamāīpašuma nodokli» Pārejas noteikumu 40.un 41. punktu1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķipar katru zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pārsniegtiepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātonodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus)vairāk nekā par 25 procentiem.2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst parnekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.gadā (ja 2011. gadā objekts bija ar nekustamāīpašuma nodokli neapliekams objekts vai jaizveidots jauns nekustamā īpašuma objekts),tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadamtiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļapieauguma ierobežojumu.3. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes vienībasplatība salīdzinājumā ar platību, par kurunekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts2011. gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiekaprēķināts, piemērojot 1. punktā noteikto nekustamāīpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumuun vadoties no 2011. gadā aprēķinātānekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienukvadrātmetru.4. Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektuinženierbūves – laukumus, kas tiek izmantotikā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.5. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt4. punktā minēto inženierbūvju noteikšanupar nekustamā īpašuma objektu līdz 2012.gada 1. jūlijam.6. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemeskadastrālās vērtības vidi degradējošas, sagruvušasvai cilvēku drošību apdraudošas būves.7. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodoklidzīvojamo māju palīgēkas.

More magazines by this user
Similar magazines