I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos ... - Hipotēku banka

hipo.lv

I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos ... - Hipotēku banka

2.4. Ģimenes komplekts2.4.1.I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmobligātas komplektasastāvdaļasvismaz vienspakalpojums pēcklienta pieprasījuma:Pakalpojums1 par katru nākamo Maestro kartes izsniegšanu, komplekta cena tiek palielināta par 3 LVLCenakopīgā pieprasījuma noguldījuma konta atvēršanaģimenes krājkonta atvēršanaregulāro maksājumu noformēšanabez maksasdāvana – ģimenes finanšu uzskaites programma Mūsu budžetsinternetbankas HipoNet reģistrācija bez maksasvienas Maestro kartes izsniegšana 2 LVL 1nepilngadīgas privātpersonas (bērna) pakalpojumukomplekts2 LVL3. ATTĀLINĀTO DARĪJUMU SISTĒMA INTERNETĀ HIPONETPakalpojumsCena3.1. HipoNet reģistrācija un apkalpošana3.1.1. HipoNet klienta reģistrācija bez maksas3.1.2. mēneša maksa par lietotāju bez maksas3.1.3. kodu kartes izsniegšana bez maksas3.1.4. kodu kartes aizvietošana 1 LVL3.1.5. kodu kalkulatora izsniegšana 10 LVL3.1.6. kodu kalkulatora PIN koda atbloķēšana bez maksas3.1.7. kodu kalkulatora aizvietošana (ja kalkulators ir fiziski bojāts) 10 LVL3.2. Sākotnējie limiti 1, 23.2.1. viena darījuma limits 1 000 LVL (ieskaitot)3.2.2. dienas limits 5 000 LVL (ieskaitot)3.3. Maksimāli pieļaujamie limiti, izmantojot kodu karti 23.3.1. viena darījuma limits 5 000 LVL (ieskaitot)3.3.2. dienas limits 5 000 LVL (ieskaitot)1 Bankas noteikta maksimālā naudas summa, kas ir spēkā, ja klients nav noteicis limitu pieteikumā, parametru maiņas iesniegumā vaiElektroniskajā pieteikumā, un kuras apmērā fiksētā laika posmā ir iespējams debetēt klienta kontu(-us), izmantojot HipoNet.2 limitos netiek iekļautas darījumu summas, kas veiktas starp viena klienta kontiemplkst.18.00 bez maksas bez maksasplkst.22.00 bez maksas bez maksas4. KONTA OPERĀCIJASNaudas nodošanaCenaPakalpojumssaņēmēja rīcībā tajāelektroniski,pašā dienā, ja filiālē vai norēķinu izmantojotiesniegts Bankā līdzmaksājuma rīkojums grupāHipoNetinternetbanku4.1. Maksājums no konta4.1.1.uz savu pieprasījuma noguldījumakontu jebkurā Bankas filiālē vaiplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasnorēķinu grupā4.1.2.uz cita klienta pieprasījumanoguldījuma kontu jebkurā Bankasplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasfiliālē vai norēķinu grupā4.2. Maksājums no konta ar valūtas konvertāciju 14.2.1.uz savu pieprasījuma noguldījumakontu jebkurā Bankas filiālē vaiplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasnorēķinu grupā4.2.2.uz cita klienta pieprasījumanoguldījuma kontu jebkurā Bankasplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasfiliālē vai norēķinu grupāMaksājums no konta Bankas4.3. aizdevuma atmaksai ar vai bezvalūtas konvertācijas 1Maksājums no konta ar valūtaskonvertāciju uz savu pieprasījuma4.4. noguldījuma kontu jebkurā Bankastermiņnoguldījuma noformēšanai 1filiālē vai norēķinu grupā20. versija 2. lp. no 9 10/02/2012


I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmPakalpojumsNaudas nodošanasaņēmējbankas vaistarpniekbankasrīcībā tajā pašā dienā,ja maksājumarīkojums iesniegtsBankā līdzfiliālē vai norēķinugrupāCenaelektroniski,izmantojotinternetbankuHipoNet4.5. Nacionālais maksājums no konta LVL4.5.1.uz citu banku Latvijā, standarta,līdz 50 000 LVL (ieskaitot)plkst.12.00 0,80 LVL 0,20 LVL4.5.2.uz citu banku Latvijā, standarta,vairāk par 50 000 LVLplkst.14.30 3 LVL 2 LVL4.5.3. uz citu banku Latvijā, steidzams plkst. 14.30 10 LVL 8 LVL4.6. Nacionālais maksājums no konta EUR 24.6.1.uz citu banku Latvijā, kas nodrošinaeiro maksājumu apstrādi LatvijasBankas elektroniskā klīringa sistēmā 3 ,standarta, līdz 50 000 EUR (ieskaitot)plkst. 15.00 6 LVL 4 LVL4.6.2.4.6.3.4.6.4.uz citu banku Latvijā, kas nenodrošinaeiro maksājumu apstrādi LatvijasBankas elektroniskā klīringa sistēmā 3 ,standarta, līdz 50 000 EUR (ieskaitot)uz citu banku Latvijā, kas nodrošinaeiro maksājumu apstrādi LatvijasBankas elektroniskā klīringa sistēmā 3 ,standarta, vairāk par 50 000 EURuz citu banku Latvijā, kas nenodrošinaeiro maksājumu apstrādi LatvijasBankas elektroniskā klīringa sistēmā 3 ,standarta, vairāk par 50 000 EURplkst. 9.30 6 LVL 4 LVLplkst.15.00(spēkā no 28.11.2011.) 8 LVL 5 LVLplkst.9.30(spēkā no 28.11.2011.) 8 LVL 5 LVL4.6.5. uz citu banku Latvijā, steidzams plkst.13.00 17 LVL 14 LVL4.7. Ārvalstu maksājums no konta LVL 24.7.1.standarta maksājums LVL(OUR 4 – komisiju sedz maksātājs)plkst.12.00 16 LVL 12 LVL4.7.2.standarta maksājums LVL(SHA 5 – komisiju sedz dalīti)plkst.12.00 8 LVL 5 LVL4.7.3.steidzamais maksājums LVL(OUR 4 – komisiju sedz maksātājs)plkst.14.30 25 LVL 22 LVL4.7.4.steidzamais maksājums LVL(SHA 5 – komisiju sedz dalīti)plkst.14.30 17 LVL 14 LVL4.8. Ārvalstu maksājums no konta EUR 24.8.1.standarta, uz EET valstīm, Šveici unMonako līdz 50 000 EUR (ieskaitot),kurā norādīts saņēmēja IBAN konts,saņēmējbankas BIC / SWIFT kods(SHA 5 – komisiju sedz dalīti)6 LVL 4 LVL4.8.2.4.8.3.4.8.4.4.8.5.4.8.6.standarta, uz EET valstīm, Šveici unMonako vairāk par 50 000 EUR, kurānorādīts saņēmēja IBAN konts,saņēmējbankas BIC / SWIFT kods(SHA 5 – komisiju sedz dalīti)standarta maksājums EUR(OUR 4 – komisiju sedz maksātājs)standarta maksājums EUR(SHA 5 – komisiju sedz dalīti)steidzamais maksājums EUR (OUR 4 –komisiju sedz maksātājs)steidzamais maksājums EUR (SHA 5 –komisiju sedz dalīti)plkst.9.30(spēkā no 28.11.2011)naudas nodošanasaņēmējbankas vaistarpniekbankas rīcībānotiek nākamajā darbadienā8 LVL 5 LVL16 LVL 12 LVL10 LVL 6 LVLplkst.13.00 30 LVL 25 LVLplkst.13.00 17 LVL 14 LVL20. versija 3. lp. no 9 10/02/2012


I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmPakalpojumsCena4.18.2. rēķinu apmaksasaskaņā ar Uzņēmumu sarakstu,kuru rēķiniem iespējamsautomātiskais maksājums4.18.3. Lattelecom rēķina apmaksa 0,10 LVL4.19.No ārvalstu bankām kļūdaini saņemto maksājumu atmaksa,rekvizītu precizēšana vai labošana5 LVL1ja summa lielāka par 3’000 LVL (vai ekvivalenta valūtā), klients var vienoties ar Bankas dīleri par labvēlīgāku valūtas maiņas kursu2Banka ir tiesīga bez saskaņošanas ar klientu norakstīt no klienta konta papildus izmaksas, kas Bankai var rasties, izpildot klientamaksājuma rīkojumu, ja vien tas nav pretrunā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto3Latvijas Bankas elektroniskās norēķinu sistēmas dalībnieku saraksts pieejams Latvijas Bankas interneta mājas lapā www.bank.lv4OUR – visas ar maksājumu saistītās komisijas sedz maksātājs un, ja vien tas nav pretrunā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto,Banka ir tiesīga papildus Bankas cenrādī norādītajām komisijām bez saskaņošanas ar klientu no klienta konta ieturēt visusstarpniekbankas un / vai saņēmējbankas pieprasītos un citus ar maksājumu izpildi saistītos izdevumus. Latu maksājumiem SEB Bank(Lietuva) klientiem tiek piemērota SEB Bank (Lietuva) noteiktā komisijas maksa par ienākošo latu maksājumu 19 LVL apmērā5SHA – maksājuma cenā ir ietverta tikai Hipotēku bankas komisija. Starpniekbankas, saņēmējbankas komisijas maksas sedz saņēmējs.Veicot maksājumus uz EET valstīm šo dalībvalstu nacionālajā valūtā, saņēmējs saņem pilnu maksājuma naudas summu un maksā tikaisaņēmējbankas piemēroto komisiju.6Banka uzsāk maksājuma izmeklēšanu vai atsaukšanu tikai pēc tam, kad ir saņēmusi maksātāja parakstītu pieprasījumu un ir samaksātakomisijas maksa7 faktiskās izmaksas – papildus komisija, ko nestandarta gadījumos var pieprasīt iesaistītā starpniekbanka vai saņēmējbanka8čeka neapmaksāšanas gadījumā klientam jāsedz ārvalstu bankas komisijas maksa; sūtot čeku steidzamā kārtā, klients sedz starptautiskākurjerpasta izdevumus saskaņā ar TNT vai cita kurjerpasta cenrādi; latu ekvivalents tiek aprēķināts pēc LB kursa9 Bankai ir tiesības atteikt klientam izmantot naudas līdzekļus pirms valutēšanas datuma10 Regulārais maksājums klienta uzdevumā, kas noformēts, izmantojot internetbanku HipoNet, tiek izpildīts, piemērojot 4.1. – 4.9. punktānoteikto komisijas maksu5. KONTA DOKUMENTU APSTRĀDEPakalpojumsCena5.1. Izraksts par konta stāvokli 15.1.1. elektroniski, izmantojot internetbanku HipoNet bez maksas5.1.2. pēc pieprasījuma, papīra formā 2 LVL par izrakstu5.1.3.katru dienu 10 LVL mēnesī5.1.4. papīra formā, regulāri saņemot Bankā 2, 3 reizi nedēļā 5 LVL mēnesī5.1.5. reizi mēnesī 1 LVL mēnesī5.2. Konta apgrozījuma pārskats5.2.1. elektroniski, izmantojot internetbanku HipoNet 4 bez maksas5.2.2. pēc pieprasījuma, papīra formā, saņemot Bankā 0,25 LVL par lapu5.3.Izpildīta maksājuma rīkojuma izdrukāšana un apstiprināšanaBankā0,10 LVL5.4.Papildu komisijas maksa konta izraksta vai konta apgrozījuma pārskata nosūtīšanai pafaksu5.4.1. Latvijas robežās 1 LVL (t.sk. PVN) par lapu5.4.2. ārpus Latvijas robežām 2 LVL (t.sk. PVN) par lapu5.5.Papildu komisijas maksa konta izraksta vai konta apgrozījuma pārskata nosūtīšanai papastu ierakstītā vēstulē5.5.1. Latvijas robežās 3 LVL (t.sk. PVN)5.5.2. ārpus Latvijas robežām 7 LVL ( t.sk. PVN)5.6. SWIFT kopijas par maksājumu izsniegšana 5 LVL5.7. Dokumentu meklēšana arhīvā un to kopiju izsniegšana5.7.1. līdz 10 dokumentiem (ieskaitot) 5 LVL5.7.2. no 10 līdz 50 dokumentiem (ieskaitot) 15 LVL5.7.3. vairāk par 50 dokumentiem pēc vienošanās1izrakstu par konta stāvokli iespējams saņemt ar brīdi, kad klients pieteicies šim pakalpojumam2papīra dokumentu veidā Bankā tiek uzglabāti 3 mēnešus3 klientam jāvienojas ar Bankas darbinieku par izraksta saņemšanas filiāli vai norēķinu grupu4 Bankā netiek apstiprināts konta apgrozījums, kuru no HipoNet izdrukājis klients6. KASES OPERĀCIJASPakalpojumsCena6.1. Skaidras naudas iemaksa savā kontā jebkurā Bankas filiālē vai norēķinu grupā 16.1.1. LVL, EUR, USD bez maksas6.1.2. citas valūtas0,5 % no summasmin. 0,90 LVL6.2. Skaidras naudas iemaksa cita klienta kontā, izņemot bērna krājkontu 16.2.1. līdz 10 000 LVL, 15 000 EUR, 20 000 USD dienā 0,90 LVL20. versija 5. lp. no 9 10/02/2012


I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmPakalpojumsCena6.2.2. virs 10 000 LVL, 15 000 EUR, 20 000 USD dienā 0,1 % no summas6.2.3. citas valūtas0,5 % no summasmin. 0,90 LVL6.3.Skaidras naudas iemaksa bērna krājkontā Bankā LVL, EUR,USD 1bez maksas6.4.Skaidras naudas iemaksa Bankas aizdevuma vai tā procentuatmaksai LVL, EUR, USD 1bez maksas6.5. Latu monētu iemaksa kontābez maksas + komisija par6.5.1. ja iemaksājamo monētu skaits nav lielāks par 200 monētām dienā skaidras naudas iemaksu, kasminēta 6.1 vai 6.2 punktos6.5.2. ja iemaksājamo monētu skaits ir lielāks par 200 monētām dienā1,5 % no summas,min. 2 LVL + komisija parskaidras naudas iemaksu, kasminēta 6.1 vai 6.2 punktos6.6.2, 3, 4Skaidras naudas izmaksa no konta latos6.6.1. līdz 4,99 LVL dienā bez maksas6.6.2. 5 LVL un vairāk dienā 5 0,15 % no summasmin.0,90 LVL6.7.2 , 3, 4, 6, 7Skaidras naudas izmaksa no konta valūtā6.7.1. līdz 5 EUR / 10 USD dienā bez maksas6.7.2. 10 - 3 000 EUR / 11 – 4 000 USD dienā0,4 % no summasmin.0,90 LVL6.7.3. vairāk par 3 000 EUR / 4 000 USD dienā 0,5 % no summas6.7.4. citas valūtas0,5 % no summasmin.0,90 LVL6.8. Skaidras naudas valūtas maiņa 1, 9, 12 0,90 LVLvai ekvivalents citā valūtā6.9. Skaidras naudas maksājums uz žiro numuru 1 LVL6.10. Latu monētu apmaiņa pret banknotēm 8 0,35 LVL par katrām 50monētām (min. 1 LVL)6.11. Banknošu maiņa pret latu monētām 8 1 % no summas, min. 1 LVL6.12. Banknošu maiņa citos nominālos 1 % no summas6.13. Naudas pārskaitīšana klienta uzdevumā 1 % no summas, min. 1 LVL6.14. Banknošu pārbaude6.14.1. līdz 100 banknotēm 1% no summas6.14.2. vairāk par 100 banknotēm 2 % no summas6.15. Monētu pārbaude 3 LVL6.16.9, 12Nolietotu un bojātu (aprakstītu, apzīmogotu, netīru, ieplēstu u.c.) banknošu pieņemšana6.16.1. latu banknotes apmaiņai vai iemaksai kontā bez maksas6.16.2.EUR , USD (tajā skaitā vecā izlaiduma līdz 1996. g. USD)banknotes apmaiņai5 % no summas6.16.3.EUR, USD (tajā skaitā vecā izlaiduma līdz 1996. g. USD)banknotes iemaksai kontos5 % no summas + komisijapar skaidras naudas iemaksu,kas minēta 6.1, 6.2, 6.3 vai 6.4punktā6.16.4. citu ārvalstu valūtu banknotes ar būtiskiem bojājumiem apmaiņai 10 % no summas6.16.5.citu ārvalstu valūtu banknotes ar būtiskiem bojājumiem iemaksaikontos10 % no summas + komisijapar skaidras naudas iemaksu,kas minēta 6.1 vai 6.2 punktā6.16.6. citu ārvalstu valūtu banknotes ar nelieliem bojājumiem apmaiņai bez maksas6.16.7.citu ārvalstu valūtu banknotes ar nelieliem bojājumiem iemaksaikontoskomisija par skaidras naudasiemaksu, saskaņā ar 6.1 vai6.2 punktumaiņas kurss tiek palielinātspar 0,5 %6.17.Mazā nomināla ASV dolāru (banknotes no 1 - 50) pārdošanasummā virs 500 USD 66.18. Ceļojumu čeku pirkšana 10 2,5 % no summas6.19. Komisijas maksa par pieteiktās skaidrās naudas neizņemšanu1 % no summasmin. 10 LVL20. versija 6. lp. no 9 10/02/2012


I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR8.7.Skaidras naudas izņemšana banku 3 LVL + 1,5 % no 7 USD + 1,5 % no 5 EUR + 1,5 % nokasēs, izmantojot POS terminālu darījuma summas darījuma summas darījuma summas8.8. Naudas izmaksa, LVL 2 bez maksas8.9. Maksa par pirkumu8.9.1. Latvijā bez maksas8.9.2. ārzemēs 0,5 % no darījuma summas1 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un / vai aizvietošanas gadījumos2 pirkums ar skaidras naudas izmaksu pie tirgotāja tirdzniecības un / vai pakalpojumu sniegšanas vietā9. MASTERCARD STANDARD MAKSĀJUMU KARŠU PAKALPOJUMIPNK valūtaPakalpojumsLVL USD EURMasterCard Standard MasterCard MasterCard StandardEko karte Standard Eko karte Eko karte9.1. Kartes / papildus kartes izsniegšana 1 10 LVL 25 USD 20 EUR9.2.Kartes / papildus kartes lietošana(gadā)10 LVL 25 USD 20 EUR9.3. Skaidras naudas izņemšana ATMHipotēku bankas, SEB bankas, Citadelebankas, Rietumu bankas, Swedbankas,9.3.1.Nordea bankas, DNB bankas ATMLatvijā9.3.2. citos ATM9.4.Skaidras naudas izņemšana bankukasēs, izmantojot POS terminālu3 LVL + 1,5 % nodarījuma summas3 LVL + 2 % nodarījuma summas1,5 % no darījuma summas7 USD + 1,5 %no darījumasummas7 USD + 2 % nodarījuma summas9.5. Naudas izmaksa, LVL 2, 3 1,5 % no darījuma summas9.6. Maksa par pirkumu9.6.1. Latvijā bez maksas9.6.2. ārzemēs bez maksas1 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un / vai aizvietošanas gadījumos2 pirkums ar skaidras naudas izmaksu pie tirgotāja tirdzniecības un / vai pakalpojumu sniegšanas vietā3 bez maksas: no 16.12.2010. līdz 31.12.2010. izsniegtajām Lojalitātes MasterCard Standard kartēm privātpersonām5 EUR + 1,5 %no darījumasummas5 EUR + 2 % nodarījuma summas10. MASTERCARD GOLD MAKSĀJUMU KARŠU PAKALPOJUMIPNK valūtaPakalpojumsLVL USD EURKartes / papildus kartes izsniegšana10.1. 1, 2 60 LVL 140 USD 100 EURKartes / papildus kartes lietošana10.2.(gadā)10.3. Skaidras naudas izņemšana ATMHipotēku bankas, SEB bankas,Citadele bankas, Rietumu bankas,10.3.1.Swedbankas, Nordea bankas, DNBbankas ATM Latvijā10.3.2. citos ATM10.4.Skaidras naudas izņemšana bankukasēs, izmantojot POS terminālu60 LVL 140 USD 100 EUR1,5 % no darījumasummas,min. 0,50 LVL3 LVL + 2 % nodarījuma summas3 LVL + 2,5 % nodarījuma summas10.5. Naudas izmaksa, LVL 3 summas,1,5 % no darījumamin. 0,50 LVL1,5 % nodarījuma summas,min. 1,50 USD7 USD + 2 % nodarījuma summas7 USD + 2,5 %no darījumasummas1,5 % nodarījuma summas,min. 1,50 USD10.6. Maksa par pirkumu10.6.1. Latvijā bez maksas10.6.2. ārzemēs 0,5 % no darījuma summas1 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un /vai aizvietošanas gadījumos1,5 % nodarījuma summas,min. 1 EUR5 EUR + 2 % nodarījuma summas5 EUR + 2,5 %no darījumasummas1,5 % nodarījuma summas,min. 1 EUR20. versija 8. lp. no 9 10/02/2012


I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonām2Kartes nodrošinājums var būt termiņnoguldījums ne mazāk kā 2 000 LVL vai 4 000 USD vai EUR apmērā, vai vismaz trīs mēnešupieprasījuma noguldījuma konta vidējais kredīta apgrozījums mēnesī, kas lielāks par 600 LVL vai ekvivalentu citā valūtā , ko apliecinaBOVAS Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izziņa vai VID izziņa.3 pirkums ar skaidras naudas izmaksu pie tirgotāja tirdzniecības un / vai pakalpojumu sniegšanas vietā.11. CITAS AR MAKSĀJUMU KARTĒM SAISTĪTĀS MAKSAS UN NOSACĪJUMIPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR11.1. Maksa par PNK atlikuma pieprasījumu ATM11.1.1. Hipotēku bankas ATM bez maksasSEB bankas, Citadele bankas, Rietumu11.1.2. bankas, Swedbankas, Nordea bankas, 0,20 LVL 0,40 USD 0,30 EURDNB bankas ATM Latvijā11.1.3. citos ATM 0,50 LVL 1 USD 0,75 EUR11.2.Maksa par kartes PIN koda maiņuHipotēku bankas ATM 1 2 LVL 5 USD 3 EUR11.3.Maksa par PIN kodaatbloķēšanu 1 1 LVL 2,50 USD 2 EUR11.4. Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 10 LVL 25 USD 15 EUR11.5.Steidzama kartes izgatavošana 4darba stundu laikā 2 20 LVL 50 USD 30 EUR11.6.Steidzama pagaidu PIN kodaizgatavošana 4 darba stundu laikā 25 LVL vai ekvivalents citā valūtā11.7.Kartes pārsūtīšana uz citu Bankasfiliāli vai norēķinu grupu3 LVL vai ekvivalents citā valūtā11.8.Atlaides pirkumiem pie sadarbībaspartneriem ar Eko kartisaskaņā ar sarakstu1 personām, kuras sasniegušas 62 gadu vecumu, komisijas maksa netiek piemērota2 Klientam jāvienojas ar Bankas darbinieku par kartes saņemšanas vietu12. CITI PAKALPOJUMIPakalpojumsCena12.1. Dokumenta kopijas izgatavošana (A4) 0,25 LVL12.2. Faksa nosūtīšana klienta uzdevumā12.2.1. Latvijas robežās 2 LVL (t.sk. PVN) par lapu12.2.2. ārpus Latvijas robežām 3,50 LVL (t.sk. PVN) par lapu12.3. Izziņas izsniegšana latviešu valodā12.3.1. par konta esamību 3 LVL12.3.2. par konta atlikuma apstiprināšanu 3 LVL par katru kontu12.3.3. LR Uzņēmumu reģistram par pamatkapitāla apmaksu bez maksas12.3.4.par gūtajiem procentu ienākumiem un / vai ieturētajiemnodokļiem5 LVL12.3.5. vispārīga informācija auditam par klientu 20 LVL12.3.6. speciāla izziņa pēc vienošanās no 5 līdz 25 LVL12.4.Papildu komisijas maksa par izziņas izsniegšanu krievu,angļu vai vācu valodā15 LVL12.5.Pilnvarojuma noformēšana Bankā un izmaiņu veikšanaiepriekš Bankā noformēta pilnvarojuma nosacījumos5 LVL(par katru reizi)12.6.Pilnvaras izskatīšana un apstiprināšana darījumuveikšanai Bankā 15 LVL12.7.Tiesu izpildītāju rīkojuma vai VID inkaso uzdevumaizvērtēšana un izpildeKonta maiņas informācijas nosūtīšana pa pastu12.8.ierakstītā vēstulē (ja sūtījuma svars nepārsniedz 50g)Bankas produktu un pakalpojumu noteikumu atkārtota12.9.izsniegšana papīra formā biežāk kā vienu reizi gadāBankas produktu un pakalpojumu noteikumu atkārtota12.10. izsniegšana, nosūtot uz klienta elektroniskās saziņasadresi1komisijas maksa tiek piemērota, iesniedzot pilnvaru izskatīšanai Bankā pirmo reizi10 LVL + komisija par maksājumu,atbilstoši nosacījumiem, kas minēti4. sadaļā Konta operācijas1 LVL1 LVL par katru atkārtoti izsniegtudokumentubez maksas20. versija 9. lp. no 9 10/02/2012

More magazines by this user
Similar magazines