Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti reģionos

nva.gov.lv

Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti reģionos

RĪGA, 2010Valsts darba inspekcijasdarbības rezultātireģionos


VDI struktūra 2010. gada janvārī salīdzinājumā ar 2008. gada 1.novembriKopā VDI amata vietas – 165 (samazinājums 28%)VDI pārvaldē amata vietas – 36 (samazinājums 38%)Rīgas RVDI58 amata vietas, notām 53 inspektori(amata vietusamazinājums 2%)Vidzemes RVDI16 amata vietas, no tām14 inspektori(amata vietusamazinājums 43%)Kurzemes RVDI19 amata vietas, no tām17 inspektori(amata vietusamazinājums 27% )Zemgales RVDI18 amata vietas, no tām17 inspektori(amata vietusamazinājums 40%)Latgales RVDI18 amata vietas, no tām16 inspektori(amata vietusamazinājums 44%)


VDI piešķirtā budžeta samazinājums (2008. – 2010.)3000000284856325000002000000198413015000001393487100000050000002008 2009 20102009. gada VDI budžets salīdzinot ar 2008. gada budžetu ir samazinājies par 51 %.


2009. gada kvantitatīvie rādītājiRādītājsGadaplānsskaitsIzpilde% no gada plānaKopējais uzņēmumu apsekojumuskaits,t.sk. apsekojumi sakarā ar nelegālādarba apkarošanu12 600 12 189 97%4 500 4 996t.sk. apsekojumi bīstamo nozaru 12% (no kopējā nozarēsuzņēmumos darbojošos uzņēmumuskaita)Uzņēmumu inspicēšanaskampaņas (kampaņās apsekotouzņēmumu skaits)Sabiedrības informēšanaskampaņa par darba apstākļiem(1211 nelegālinodarbinātaspersonas)3 857 vai19.3%111%4 (550) 3 ( 717 ) *3 3 100%*


Nozares, kurās atklāts vislielākais ēnstrādnieku skaits (2007. - 2009.)150014531000500487225 202695314191 149485157 112 124 9902007 2008 2009BūvniecībaApstrādes rūpniecība (kokapstrāde, pārtikas produktu ražošana)Lauksaimniecība un mežsaimniecībaIndividuālo pakalpojumu sniegšana (frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, ķīmiskā tīrīšana, apbedīšana un ar to saistītā darbībVairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība


Atklāto ēnstrādnieku skaits 2010.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar2009.gada 1.ceturksni3503003102502001502009.gada 1.ceturksnis2010.gada 1.ceturksnis1005009754624429 341614 11Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale Rīga2010.gada 1.ceturksnī VDI, apsekojot 876 uzņēmumus, konstatēja 423 personas, kas strādāja bez rakstveidā noslēgtadarba līguma.


Atklāto nereģistrēti nodarbināto bezdarbnieku skaits sadalījumā pareģioniem14012010080604020012325 23 21 1958% 12% 11% 10% 9%2009.-2010.Rīga Vidzeme Latgale K urzeme ZemgaleLaikā no 2009. – 2010.gada martam kopā konstatēti 211 nereģistrēti nodarbināti bezdarbnieki.Šogad ~20% no atklātajiem ēnstrādniekiem vienlaicīgi saņēma bezdarbnieka pabalstu.


Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai2010.-2013.gadamPasākumi sadalīti četros rīcības virzienos:• nereģistrētās nodarbinātības kontroles mehānisma efektivizēšana;• negodīgas konkurences mazināšana;• sodu politikas pārskatīšana attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību;• sabiedrības informēšana un izglītošana par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām.2010.gadā galvenie veicamie pasākumi:- VDI un Valsts ieņēmumu dienesta informācijas apmaiņas pilnveidošana;- sadarbības veicināšana ar nozaru asociācijām (noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Drošībasbiznesa asociāciju un Latvijas profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju);- atkārtotas pārbaudes uzņēmumos, kur konstatēta nereģistrētā nodarbinātība;- diskusijas organizēšana ar mērķi rast risinājumu nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai;- izveidot jaunu informēšanas iespēju par darbinieka nodarbināšanu bez darba līguma(izveidota e-pasta adrese: nelegals@vdi.gov.lv);- informēt un izglītot sabiedrību par nereģistrētās nodarbinātības sekām (informatīvs materiālsjaunajiem komersantiem, jauniešu informēšana, piem., akcijas “Uz savu skolu!” ietvaros) u.c.


VDI piemēroto administratīvo sodu struktūras pārmaiņu dinamika(2007. – 2009.)30002500241822062966250420001881150010001060821500212462391 222 16902007 2008 2009 2010.g.1.cet.Administratīvo sodu skaitsPiemēroto naudas sodu skaitsPiemēroto brīdinājumu skaits


Izskatīto iesniegumu skaits600052035000449440003411300027152000100001159432 473 100363 452107685 518 35191466 516 116K opā K urzeme L atgale Rīga Vidzeme Zemgale2008.gadā 2009.gadā 2010.gada 1.ceturksnis


VDI izskatīto iesniegumu un sniegto konsultāciju tematiskaissadalījums 2009. gadā60%52%par darba samaksu50%40%35%32%par darba tiesisko attiecībuizbeigšanu30%20%10%21%11%6% 4%23%10%10%4%28%14%6%12%par darba līgumiem, t.sk., parstrādāšanu bez darba līgumapar atvaļinājuma kompensācijujautājumi darba aizsardzības jomā0%iesniegumi(5583)telefonkonsultācijas(25 366)konsultācijasklātienē (24 527)


Tematiskās pārbaudes kokapstrādes nozarē 2010.gadāKampaņas mērķis:• pievērst uzmanību darba aprīkojumam - aizsargmehānismu esamībai un to lietošanai;• pievērst uzmanību individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai;• darba vides risku novērtēšanai uzņēmumā.Būtiskākie secinājumi:• izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi (94%), bet novērojumi liecina, ka ne vienmēr tie tieklietoti;• novērtēti darba vides riski (77%);• apmācīts darba aizsardzības speciālists (80%);• darbinieki nosūtīti uz obligāto veselības pārbaudi (63%);• uzņēmumi nevarēja uzrādīt datus par mašīnu tehnisko apkopi (49%);• aizsargmehānismu trūkums (14%).Nodarbinātie neapzinās individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību,aizsargmehānismu patvaļīgas noņemšanas bīstamību, tāpēc darba devējam nepieciešamsstingrāk kontrolēt un uzraudzīt nodarbinātos.


Tematiskās pārbaudes rezultāti kokapstrādes nozarē reģionos2010.gadāReģionālāsVDIApsekojumi Rīkojumu skaits Pārkāpumi rīkojumos Sodu skaits Objekta darbībasapturēšanaKurzemesRVDIZemgalesRVDIVidzemesRVDILatgalesRVDIRīgasRVDI28 27 195 - -28 27 136 - 2 rīkojumi31 29 223 - -33 32 196 - 1 brīdinājums47 37 200 - -Kopā: 167 152 950 - 3


Tematiskās pārbaudes kokapstrādes nozarē 2010.gadāNenovākti koksnes putekļi un aizsargmehānismu trūkums darba aprīkojumakustīgajām daļām


Tematiskās pārbaudes par darba vides risku novērtēšanu2010.gada aprīlīMērķis:- pārbaudīt, kā tiek identificēti un novērtēti, novērsti un mazināti darbavides riski uzņēmumos;- pievērst darba devēju uzmanību darba aizsardzības jautājumiem.Konstatētie pārkāpumi:- darba vides riski ir identificēti, bet nav pietiekami novērtēti; navsavlaicīgi pārskatīti darba vides risku novērtējuma rezultāti;- darbinieki nav iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu;- nav izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns;- nav veikti nepieciešamie mērījumi;- nav veiktas obligātās veselības pārbaudes u.c.


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācības darba iemaņu iegūšanai unuzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” veikto pārbaužu rezultātireģionos (t.s. “100-latnieki”) 2010.gada 1.ceturksnīApsekoto pašvaldības uzņēmumu skaits 115Kopējais nodarbināto bezdarbnieku skaitsuzņēmumos2088Izsniegto rīkojumu skaits 78Kopējais pārkāpumu skaits rīkojumos 348Administratīvo sodu skaits 2Kopējā sodu summa, Ls 0Notikušie nelaimes gadījumi darbā 5(t.sk., 2 ar smagāmtraumām)


Nelaimes gadījumi darbā skaita dinamika (2006. – 2009.)2000180016001400120010008006004002000177214262935319291596275581781147226544*11949882006 2007 2008 200917432Kopā Nav smagi Smagi Letāli* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nelaimes gadījumi darbā 2010.gadā*Līdz 13.aprīlim reģistrēti 217 nelaimes gadījumi darbā.Rīga (112):1.Transports un uzglabāšana (32 NG);2.Apstrādes rūpniecība (18 NG, t.sk., kokapstrāde 8);3. Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība (14 NG);4.Valsts pārvalde (10 NG);5. Veselība un sociālā aprūpe (9 NG).Kurzeme (37):1. Apstrādes rūpniecība (12 NG)2. Transports un uzglabāšana (8 NG);3. Izglītība (3 NG);4. Veselība un sociālā aprūpe (3 NG);5. Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība (3 NG).*VDI operatīvā informācija


Nelaimes gadījumi darbā 2010.gadā*Latgale (27):1. Apstrādes rūpniecība (7 NG);2. Transports un uzglabāšana (5 NG):3. Valsts pārvalde (5 NG);4. Veselība un sociālā aprūpe (5 NG);5. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (2 NG).Zemgale (22):1. Apstrādes rūpniecība (6NG);2. Valsts pārvalde (4 NG);3. Lauksaimniecība (4 NG);4. Izglītība (3 NG);5. Būvniecība (2NG).Vidzeme (19):1. Apstrādes rūpniecība (6 NG);2. Citi pakalpojumi (3 NG);3. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (2 NG);4. Būvniecība (1 NG);5. Transports (1 NG).*VDI operatīvā informācija


Plāns 2010. gadamPrioritātes- nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana- darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008.-2010.gadam īstenošanaTematiskās pārbaudes darba aizsardzības jomā- kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē (notika februārī);- darba vides risku novērtēšana (notiek aprīlī);- būvniecības nozarē (jūnijs);- darba aprīkojuma atbilstība darba aizsardzības prasībām (augusts);- uzņēmumos, kuros atkārtoti notiek smagie un letālie nelaimes gadījumi darbā(2. pusgads);- SLIC “Ķīmisko vielu risku novērtēšana” transportlīdzekļu apkopes nozarē(septembris).Informatīvā kampaņaEiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Drošības uzturēšana darbā” (oktobris)


Paldies paruzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines