Akciju sabiedrības Parex banka Nerevidēts 2010. gada ... - oricgs

oricgs.lv

Akciju sabiedrības Parex banka Nerevidēts 2010. gada ... - oricgs

AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.Parex banka vērsās Rīgas apgabaltiesā ar lūgumu samazināt minētoprasības nodrošinājuma summu, cita starpā norādot, ka faktiski banka, kuravēlas aizsargāt savas aizskartās likumīgās intereses taisnīgā tiesā, tieknostādīta ievērojami nelabvēlīgākā situācija nekā atbildētāji.2010. gada 17. septembrī Parex bankas padomes sēdē tika izskatīts 2010.gada 7. septembrī saņemtais mazākuma akcionāru Firebird Republics SPV,Amber Trust un DCF Fund pieprasījums ar aicinājumu iesniegt tiesā prasībupret bankas iepriekšējo valdi par Baltkrievijas Parex leasing pārdošanu.Rūpīgi izvērtējot mazākuma akcionāru iesniegto pieprasījumu un tampievienotos dokumentus, padome secināja, ka prasības ierosināšanaiobjektīvi nav juridiska pamata, un ka tajā ietvertie mazākuma akcionāruprasījumi ir balstīti uz nepilnīgu informāciju.Pārskata periodā Parex banka ir uzsākusi arī virkni tiesvedību pretatsevišķiem Kolonnas grupas uzņēmumiem un I. Plaudi-Rēlingeri par ilgstošusaistību pret banku nepildīšanu un mantas ļaunprātīgu nobēdzināšanu. Parexbankas vadība kā rūpīgs un gādīgs uzņēmuma saimnieks vairākkārtīgi irnorādījusi, ka nodokļu maksātāju interešu aizstāvības nolūkos tā izmantosvisus leģitīmos līdzekļus, lai vērstos pret jebkādām klientu negodprātīgām vailikumā sodāmām darbībām.Būtiskākie notikumi pēc pārskata perioda beigām2011. gada pirmajā pusgadā Parex bankas prioritāte ir sindicētā kredītaatmaksa bez valsts atbalsta, un tas ir būtisks izaicinājums bankas vadībai undarbiniekiem. Saskaņā ar 2009. gada martā panākto vienošanos ar sindicētokredītu devējiem, Parex banka ir atmaksājusi jau 70 procentus no kopējāskredīta summas. Atlikušo 30 procentu jeb 232,5 miljonu eiro atmaksa ir jāveic2011. gada maijā, tādēļ maksimāla uzmanība tiek pievērsta nepieciešamolīdzekļu akumulēšanai.Līdz 2011. gada februāra beigām sindicētā kredīta atmaksai Parex banka bijaakumulējusi 114 miljonus eiro. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2011. gadānepieciešamos līdzekļus sindicētā kredīta atmaksai plāno atgūt no sekmīgaskredītu restrukturizācijas un vērtspapīru pārdošanas, neveicot aktīvuneizdevīgus piespiedu pārdošanas darījumus.Ņemot vērā Parex bankas pārvaldībā esošo aktīvu kopējo apjomu, nopietnauzmanība tiek pievērsta atbilstošas kvalifikācijas speciālistu piesaistīšanai.Salīdzinot ar pasaulē vispārpieņemtajiem standartiem, Parex banka ar tajāstrādājošo skaitu, kas tikai nedaudz pārsniedz 100 darbiniekus, ir novērtētapar izteikti efektīvu organizāciju. Mūsdienīgā uzņēmuma modeļa panākumupamatā ir nepārtraukta administratīvo resursu izvērtēšana un pārdomātaārpakalpojumu sniedzēju piesaistīšana.Pēc pārskata perioda beigām Parex banka turpina darbu pie kredīturestrukturizācijas, aktīvu atgūšanas un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, tānodrošinot aktīvu vērtības saglabāšanu un pieaugumu. Iezīmējot Parex5


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.bankas ilgtermiņa perspektīvas atbilstoši pasaules un Latvijas ekonomiskoprocesu norisēm, ir sagaidāms, ka līdz ar nekustamo īpašumu tirgu atlabšanuParex banka spēs sekmīgi pildīt restrukturizācijas plānā noteikto uzdevumu -valsts līdzekļu atgūšanu maksimālā apmērā.AS Parex bankavaldes priekšsēdētājsKristofers GviljamsRīgā, 2011. gada 31.martāŠos pārskatus Bankas valde ir apstiprinājusi 2011. gada 31. martā. Detalizēta informācija par Bankasun Grupas darbības rezultātiem 2009. gadā atrodama revidētajos pārskatos, kas publicēti internetavietnē www.parex.lv.6


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINIPAR 2010. UN 2009. GADUEUR 000’sPozīcijas nosaukumsPārskataperiodāIepriekšējāpārskata gadaatbilstošajāperiodāRevidēts*PārskataperiodāIepriekšējāpārskata gadaatbilstošajāperiodāRevidēts*NerevidētsNerevidētsGrupa Grupa Banka BankaProcentu ienākumi 107 129 245 175 91 417 218 499Procentu izdevumi (124 033) (207 573) (114 252) (201 073)Komisijas naudas ienākumi 22 769 40 068 16 461 30 717Komisijas naudas izdevumi (7 055) (12 220) (5 125) (9 880)Neto realizētā peļņa/ (zaudējumi) no pārdošanaipieejamiem finanšu aktīviem (201) (16) (1 592) 21Neto peļņa/ (zaudējumi) no amortizētajā iegādesvērtībā vērtētajām finanšu aktīviem - (465) - -Neto peļņa/ (zaudējumi) no pārējiem finanšuaktīviem un saistībām, kas klasificēti kā patiesajāvērtībā vērtējami ar atspoguļojumu peļņas vaizaudējumu aprēķinā 92 2 215 - 2 122Neto peļņa/ (zaudējumi) no tirdzniecības nolūkāturētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām 1 020 2 550 1 151 2 530Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanaspeļņa/ (zaudējumi) - 3 762 - 3 210Citu aktīvu, kas nav pārdošanai pieejami, atzīšanaspārtraukšanas neto peļņa/ (zaudējumi) (1 360) (5 196) - -Pārējie ienākumi 16 094 21 372 8 988 14 643Pārējie izdevumi (3 105) (6 369) (1 066) (5 855)Administratīvie izdevumi (61 660) (101 769) (43 294) (71 644)Nolietojums (8 369) (16 147) (3 899) (11 030)Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanasrezultāts (154 845) (170 316) (164 670) (156 079)Restrukturizācijas rezultāts 17 459 - - -Uzņēmuma ienākuma nodoklis (2 679) 24 210 (1 352) 25 726Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi) (198 744) (180 719) (217 233) (158 093)Ienākumi / (zaudējumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā:EUR 000’s2010.g.Nerevidēts2009.g.Revidēts*2010.g.Nerevidēts2009.g.Revidēts*Grupa Grupa Banka BankaNeto izmaiņa vērtspapīru patiesās vērtībaspārvērtēšanas rezervē 10 861 31 145 10 377 30 294Ienākumi / (zaudējumi) kas netiek atspoguļotipeļņas vai zaudējumu aprēķinā 10 861 31 145 10 377 30 294Kopējā pārskata periodā atzītā peļņa /(zaudējumi) (187 883) (149 574) (206 856) (127 799)8


Nr.p.k.AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS SASTĀVSKomersabiedrībasnosaukumsReģistrācijasnumursReģistrācijas adreseReģistrācijasvalstskodsKomercsabiedrībasdarbībasveids*Daļapamatkapitālā(%)Balsstiesībudaļa komercsabiedrībā(%)1 AS "Parex banka" LV-40003074590 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV BNK 100 100 MAS2 Regalite Holdings Limited CY-HE934383OOO "Parex Leasing andFactoring"AZ-1105-T10-37494 OOO "Ekspress Lizing" RU-10378670067265 LLC "Laska Leasing" UA-331045436 LLC "Parex Leasing" RU-10477967156037 OOO "Extroleasing" RU-1027739537220Pamatojumsiekļaušanaigrupā**Cyprus, Nicosia 1075, 58 Arch. Makarios 3Avenue, Iris Tower, 6th floor, office 602CY PLS 100 100 MSAzerbaidžāna, Baku AZ1065, Dž.Džabbarli 44,"Caspian Plaza"AZ LIZ 100 100 MSKrievija, Sankt-Pēterburga 192019, Sedova ielaRU LIZ 100 100 MS11, liter AUkraina, Kijeva 03150, Dimitrova iela 5 ,UA LIZ 100 100 MS2.korpussKrievija, Maskava 111116, Energeticheskajaiela 3RU LIZ 100 100 MSKrievija, Maskava 111116, Energeticheskajaiela 3RU LIZ 100 100 MS8 SIA "Parex Private Banking" LV-40003103438 Latvija, Rīga LV-1050, Smilšu iela 7 LV PLS 100 100 MS9 OOO "Extrocredit" RU-1067746758518Krievija, Maskava 111116, Energeticheskajaiela 3RU CFI 99 99 MMS10 LLC "Parex Leasing and Factoring" GE-205224461 Gruzija, Tbilisi, Kazbegi prospekts 44 GE LIZ 100 100 MS11 SIA "NIF" LV-40103250571 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS12 SIA “NIF Dzīvojamie īpašumi” LV-40103253915 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS13 SIA “NIF Komercīpašumi” LV-40103254003 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS14 SIA “NIF Zemes īpašumi” LV-40103255348 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS1516UAB “Nekilnojamojo turto valdymofondas”OÜ “RestruktureeritudKinnisvarafond”LT-302462108 Lietuva, Viļņa LT03107, K.Kalinausko iela 13 LT PLS 100 100 MMSEE-11788043 Igaunija, Tallina 10119, Roosikrantsi iela 2 EE PLS 100 100 MMS17 SIA “NIF Projekts 1” LV-50103300111 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS18 SIA “NIF Projekts 2” LV-40103353475 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS19 SIA “NIF Projekts 3” LV-40103353511 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS*BNK – banka, CFI – cita finanšu iestāde, LIZ – līzinga kompānija, PLS – palīgsabiedrība.** MS – meitas sabiedrība, MMS – meitas sabiedrības meitas sabiedrība.9


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.INFORMĀCIJA PAR AS "PAREX BANKA" STRUKTŪRU2010. gada 31. decembrī Bankai bija 2 filiāles, no tām 2 ārvalstu filiāles un 4 pārstāvniecības.INFORMĀCIJA PAR AKCIONĀRU SASTĀVU 2010. GADA 31. . DECEMBRĪAkcionāriNominālvērtība(Ls)AkcijuskaitsKopsumma(EUR)BalsuskaitsLīdzdalībapamatkapitālā(%)VAS "Privatizācijas aģentūra" 1 221 933 292 315 782 625 156 283 292 81.83%Eiropas Rekonstrukcijas unattīstības banka 1 39 631 824 56 391 005 39 631 824 14.61%Citi 1 9 662 179 13 748 042 5 468 323 3.56%Kopā 271 227 295 385 921 672 201 383 439 100%INFORMĀCIJA PAR BANKAS VADĪBU 2010. GADA 31. DECEMBRĪPadomes sastāvsVārds, uzvārdsMichael Joseph BourkeSarmīte JumīteVladimirs LoginovsMary Ellen CollinsIeņemamais amatsPadomes priekšsēdētājsPadomes priekšsēdētāja vietniecePadomes loceklisPadomes locekleValdes sastāvsVārds, uzvārdsChristopher John GwilliamSolvita DeglavaJurijs AdamovičsIeņemamais amatsValdes priekšsēdētājs, p.p.Valdes locekle, p.p.Valdes loceklisAr 2010. gada 15. marta padomes lēmumu tika pātrauktas Roberta Stuģa kā valdes locekļa pilnvaras.2010. gada 6. aprīlī notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankaspadome – Juris Jākobsons, Maikls Dž. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (LaurencePhillip Adams, ERAB nominēts pārstāvis), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks. Parex bankas padomē tikaievēlēti divi jauni pārstāvji Juris Jākobsons un Klāvs Vasks. Ar 2010. gada 31. martu darbu bankaspadomē beidza Finanšu ministrijas pārstāvji: padomes priekšsēdētājs Andžs Ūbelis un Valsts Kasespārvaldnieks Kaspars Āboliņš.2010.gada 30. jūlija AS “Parex banka” Padomes sēdē ievēlēti jauni AS “Parex banka” valdes locekļi:Solvita Deglava un Kristofers Džons Gviljams (Christopher John Gwilliam), kuri darba pienākumus sākapildīt no 2010. gada 1. augusta un Jurijs Adamovičs, kas darba pienākumus sāka pildīt no 2010. gada16. augusta.Ar 2010. gada 1. augustu darbu bankas valdē beidza valdes locekļi: Vladimirs Ivanovs, Valters Ābele,Guntis Beļavskis un ar 2010. gada 16.augustsu darbu bankas valdē beidza Nils Melngailis (līdz 31.jūlijam valdes priekšsēdētajs, no 1. augusta līdz 16. augustam – valdes loceklis).2010. gada 30. jūlijā notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankaspadome – Maikls Dž. Borks (Michael J. Bourke), Sarmīte Jumīte, Marija E. Kolinsa (Mary Ellen Collins),Vladimirs Loginovs. Ar 2010. gada 31. jūliju darbu bankas padomē beidza Juris Jākobsons, JurisVaskāns, Klāvs Vasks, Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillip Adams).10


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.INFORMĀCIJA PAR ATSEVIŠĶU PERSONU, KAS VALSTS ATBALSTA SNIEGŠANASBRĪDĪ BIJA SAISTĪTAS AR BANKU, DARĪJUMIEMZemāk esošajā tabulā iekļauta informācija par būtiskiem darījumiem ar atsevišķām personām, kas bijasaistītas ar banku brīdī, kad tai tika sniegts valsts atbalsts un kas ir sagatavota saskaņā ar FKTK“Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumiem”:EUR 000’sAtlikumsperiodabeigās2010. gada 2009. gadaVidējā Procentu Atlikums Vidējāprocentu ieņēmumi/ perioda procentulikme * (izdevumi) beigās likme *Procentuieņēmumi/(izdevumi)Bankas izsniegtie kredīti 2 693 0.00% 760 41 317 2.10% 1 446Bankā izvietotie noguldījumi - - (1 578) 39 848 7.90% (4 303)Bankai izsniegtaissubordinētais finansējums 51 230 6.00% (4 388) 51 234 11.20% (6 784)* saskaņā ar perioda beigās spēkā esošajām likmēmKredītu līgumi tika noslēgti laika periodā no 2002. līdz 2008. gadam, un to atmaksas termiņš ir 2018.gads. Kredītu oriģinālvalūta ir ASV dolārs un eiro.Subordinētā finansējuma līgumi ir noslēgti 2008. gadā, un to atmaksas termiņš ir no 2015. līdz 2018.gadam. Saņemtā finansējuma oriģinālvalūta ir lati un eiro. Finansējuma sniedzēji pirmstermiņa atmaksuvar pieprasīt tikai Bankas likvidācijas gadījumā.RISKU PĀRVALDĪBAGrupa īsteno risku pārvaldību saskaņā ar Grupas Risku un kapitāla pārvaldības politiku. Savā darbībāGrupa ievēro šādus risku pārvaldības pamatprincipus:• risku uzņemšanās pieņemamā līmenī ir viena no galvenajām Grupas funkcijām visās darbībasjomās. Risks vienmēr ir jāizvērtē attiecībā pret paredzamo atdevi. Riski, kuru līmenis ir Grupainepieņemams, ir jānovērš vai jāierobežo;• Grupa neuzņemas lielus un nepārvaldāmus riskus neatkarīgi no tā, cik liela ir ar tiem saistītoaktīvu atdeve. Riskiem ir jābūt diversificētiem un kvantitatīvi novērtējamu risku gadījumā –ierobežotiem;• Grupā lietotās risku pārvaldības metodes ir piesardzīgas, Grupas darbības veidiem unspecifikai atbilstošas, un tās nodrošina efektīvu kopējā riska samazināšanu;• risku pārvaldības pamatā ir ikviena Grupas darbinieka izpratne par viņa pārziņā esošajiemdarījumiem un ar tiem saistītajiem riskiem;• risku limitu sistēma un stingra kontrole ir būtiski risku pārvaldības elementi. Risku līmeņa unnoteikto limitu ievērošanas operatīvu kontroli nodrošina strukturēta risku limitu sistēma, kasaptver visus būtiskos risku veidus;• Grupas mērķis ir nodrošināt zemus riska rādītājus, saglabājot diversificētu aktīvu portfeli,ierobežotus riskus finanšu tirgos un zemu operacionālā riska līmeni.Risku pārvaldība Grupā ir neatņemama ikdienas vadības procesa sastāvdaļa. Risku pārvaldību Grupākoordinē neatkarīga un ar klientu apkalpošanu nesaistīta struktūrvienība – Risku vadības daļa.Nozīmīgākie riski, kuriem Grupa, veicot uzņēmējdarbību, ir pakļauta, ir kredītrisks, tirgus risks, procentulikmju, likviditātes risks, valūtas risks un operacionālais risks. Šo risku pārvaldības nolūkos Grupa irapstiprinājusi attiecīgās risku pārvaldības politikas, kuru kopsavilkums sniegts šajā pielikumā.KredītrisksKredītrisks ir iespēja ciest zaudējumus, ja klients nepildīs līgumā noteiktās saistības. Grupa ir pakļautakredītriskam tās kreditēšanas, investīciju un tirdzniecības darbību ietvaros, kā arī izsniedzot garantijastrešajām pusēm un uzņemoties citas ārpusbilances saistības pret trešajām pusēm.Kredītriska pārvaldības pamats ir adekvāta kredītriska novērtēšana un lēmuma pieņemšana. Nozīmīgurisku gadījumā kredītriska analīzi veic neatkarīga un ar klientu apkalpošanu nesaistīta Risku vadībasdaļa. Kredītriska analīze sastāv no klienta kredītspējas novērtēšanas un ķīlā piedāvātā nodrošinājumaun tā likviditātes izvērtēšanas. Juridisku personu kredītspējas analīze ietver tautsaimniecības nozares,11


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.uzņēmuma, tā pašreizējā un prognozētā finanšu stāvokļa analīzi. Fizisku personu kredītspējas analīzeietver klienta kredītvēstures analīzi, klienta ieņēmumu, ieņēmumu attiecības pret kopējām saistībāmanalīzi un sociālu un demogrāfisku faktoru analīzi. Nozīmīgu risku gadījumā lēmumu par kredītarestrukturizāciju vai izmaiņām kredīta noteikumos pieņem Kredītu komiteja un apstiprina Bankas valde.Grupā regulāri tiek veikta kredītportfeļa analīze ar mērķi novērtēt kredītportfeļa kvalitāti un koncentrāciju,kā arī izvērtēt portfeļa attīstības tendences.Kredītriska identificēšanu, pārraudzību un ziņošanu veic Risku vadības daļa.Tirgus risksTirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas dēļ, kassaistīta ar finanšu instrumentu tirgus cenas izmaiņām valūtas kursu, procentu likmju izmaiņu un citufaktoru ietekmē.Pēc Bankas sadalīšanas 2010.gada 1.augustā dēļ savas darbības specifikas un ierobežotā apjomaGrupa vairs neuzņemas jaunus tirgus riskus. Tirgus riska mērīšanu un uzņemto pozīciju novērtēšanu,kā arī pārraudzību un ziņošanu veic Finanšu plānošanas un kontroles daļa un Risku vadības daļa.Procentu likmju risksProcentu likmju risks ir saistīts ar procentu likmju nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz Grupas procentuienākumiem un ekonomisko vērtību.Procentu likmju riska mērīšanu, pārvaldību un ziņošanu veic Finanšu plānošanas un kontroles daļa unRiska vadības daļa. Procentu riska novērtēšanu un saistīto lēmumu pieņemšanu veic Bankas valde.Likviditātes risksLikviditātes risks ir iespēja, ka netiek nodrošināta Grupas kreditoru juridiski pamatoto prasībuapmierināšana. Likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt pietiekamu likvīdo aktīvu apjomuiespējamo saistību segšanai.Normālas darbības apstākļos likviditātes riska pārvaldība Grupā tiek īstenota saskaņā ar GrupasLikviditātes riska pārvaldības politiku. Likviditātes riska novērtēšanu un saistīto lēmumu pieņemšanuveic Bankas valde. Ikdienas likviditātes vadību nodrošina, kā arī likviditātes riska mērīšanu, pārraudzībuun ziņošanu veic Riska vadības daļa un Finanšu plānošanas un kontroles daļa. Likviditātes riskapārvaldību Grupā koordinē Riska vadības daļa un Finanšu plānošanas un kontroles daļa. Tomērgalvenais likviditātes avots ir Valsts kases piešķirtais finansējums. 2010. gadā Banka izpilda likviditātesrādītāja un obligāto rezervju normu Latvijas Bankā prasības.Valūtas risksValūtas risks ir saistīts ar ārvalstu valūtu aktīvu un saistību pozīciju atšķirībām, kas valūtas kursuizmaiņu rezultātā ietekmē Grupas naudas plūsmu un finanšu rezultātu.Valūtas riska pārvaldīšana Grupā tiek īstenota saskaņā ar Valūtas riska pārvaldības politiku. Valūtasriska pārvaldību, pārraudzību un ziņošanu ikdienā veic Riska vadības daļa un Finanšu plānošanas unkontroles daļa. Grupā ir noteikts atklātās valūtas pozīcijas limits katrā atsevišķā valūtā 10% apmērā nopašu kapitāla un kopējās atklātās valūtas pozīcijas limits – 20% apmērā no pašu kapitāla. Minētie limitiatbilst Latvijas tiesību aktu prasībām. Valūtas riska novērtēšanai Grupā tiek izmantota arī scenārijuanalīze.Operacionālais risksOperacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus saistošo ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībāmneatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, darbinieku un sistēmu darbības, iekšējo procesunepilnību, kā arī trešo personu darbības vai citu ārējo apstākļu ietekmes dēļ, ietverot juridisko risku(soda naudu, ārējo iestāžu piemērotu sankciju, tiesāšanās rezultātā ciestu zaudējumu u.tml. notikumuiestāšanās risks), bet neietverot stratēģisko un reputācijas risku. Operacionālo risku Grupa sīkāk iedalašādās pamatkategorijās: personāla risks, procesu risks, IT un sistēmu risks un ārējais risks.12


AS „Parex banka2010. gada publiskais pārskatsPārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiemNr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.Grupa neuzņemas/ neakceptē operacionālos riskus, kuru ietekme pārsniedz 10% no Grupas neto gadaienākumiem vai kuru ietekme nav aprēķināma naudas izteiksmē, un kuri vienlaikus ir nepārvaldāmi (naviespējams tos novērst vai nodrošināties pret to sekām – piemēram, likumdošanas prasību neizpildeu.tml.), neatkarīgi no ekonomiskā ieguvuma, kāds varētu izrietēt no šādu risku uzņemšanās (t.i., Grupaneveic ar šādu operacionālo risku saistītas darbības).Operacionālā riska pārvaldīšanai Grupa lieto šādas pieejas: operacionālā riska rādītāju noteikšana – statistisko, finanšu un citu rādītāju izmantošana,kuri atspoguļo dažādu operacionālā riska veidu līmeni un tā izmaiņas Grupā; operacionālā riska mērīšana, reģistrējot un analizējot operacionālā riska notikumus, tonodarīto kaitējuma apmēru, rašanās cēloņus un citu ar tiem saistītu būtisku informāciju(operacionālā riska zaudējumu un incidentu datu bāze); „četru acu princips” un pienākumu nošķiršana; darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānošana; apdrošināšana; ieguldījumi atbilstošās datu apstrādes un informācijas drošības tehnoloģijās.13

More magazines by this user
Similar magazines