Drošības datu lapa

zep.ee

Drošības datu lapa

34.0.12Drošības datu lapaatbilstoši 1907/2006/EK, 31. pantsLpp.: 5/9Iespiešanas datums: 27.03.2013 Versijas numurs 2Labojums: 27.03.2013Produkta nosaukums tirgū: ZEP ODORGATEAER (LV)IOELV (EU)PEL (USA)REL (USA)TLV (USA)Īslaicīga vērtība: 540 mg/m³, 100 ppmIlgstoša vērtība: 270 mg/m³, 50 ppmĪslaicīga vērtība: 540 mg/m³, 100 ppmIlgstoša vērtība: 270 mg/m³, 50 ppm525 mg/m³, 100 ppm525 mg/m³, 100 ppmĪslaicīga vērtība: 532 mg/m³, 100 ppmIlgstoša vērtība: 266 mg/m³, 50 ppm111-30-8 GlutāraldehīdsAER (LV) 5 mg/m³REL (USA) Īslaicīga vērtība: C 0,8 mg/m³, C 0,2 ppmSee Pocket Guide App. CTLV (USA) Īslaicīga vērtība: C 0,2 mg/m³, C 0,05 ppmSEN;activated or inactivated· Papildu informācija: Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.(Turpinājums 4.lpp.)· Iedarbības pārvaldība· Personīgais aizsargaprīkojums:· Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.Neieelpot gāzes/ tvaikus/ aerosolus.Nepieļaut saskarsmi ar ādu.Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.· Elpošanas ceļu aizsardzība:Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantotgāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas· Roku aizsardzība:AizsargcimdiCimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.· Cimdu materiālsPiemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuridažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturībaiepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.· Cimdu materiāla caurlaides laiksPrecīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro,lietojot cimdus.· Acu aizsardzība:Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības· Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām· Vispārēji dati· Izskats:Forma:Šķidrs(Turpinājums 6.lpp.)LV


34.0.12Drošības datu lapaatbilstoši 1907/2006/EK, 31. pantsLpp.: 6/9Iespiešanas datums: 27.03.2013 Versijas numurs 2Labojums: 27.03.2013Produkta nosaukums tirgū: ZEP ODORGATEKrāsa:Tumši zils· Smaka: Raksturīgs· Smaržas slieksnis: Nav noteikts.· pH vērtība pie 20°C (68 °F): 1,6-4,0 (tal quale)· Stāvokļa maiņaKušanas punkts/ kušanas diapazons:Vārīšanās punkts/ vārīšanās diapazons:Nav noteikts.100°C (212 °F)· Degšanas punkts: 100°C (212 °F)· Uzliesmošanās spēja (kompakta, gāzveida): Nav pielietojams.· Aizdegšanās temperatūra:Sadalīšanās temperatūra:Nav noteikts.· Pašaizdegšanās: Produkts neaizdegas pats no sevis.· Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams.· Eksplozijas robežas:Apakšējā:Augšējā:Nav noteikts.Nav noteikts.· Tvaika spiediens pie 20°C (68 °F): 23 hPa (17 mm Hg)· Blīvums pie 20°C (68 °F): 1,042 g/cm³ (8,695 lbs/gal)· Relatīvais blīvums Nav noteikts.· Tvaiku blīvums Nav noteikts.· Iztvaikošanas ātrums Nav noteikts.· Šķīdība/ maisīšanās spēja arūdeni:Pilnībā samaisāms.· Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens): Nav noteikts.· Viskozitāte:dinamiskā:kinemātiskā:Nav noteikts.Nav noteikts.· Šķīdinātāja saturs:Organiskie šķīdinātāji: 1,7 %Ūdens: 50,7 %· Cita informācija Nav pieejama cita būtiska informācija.(Turpinājums 5.lpp.)10 Stabilitāte un reaģētspēja· Reaģētspēja· Ķīmiskā stabilitāte· Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās: Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.· Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmas bīstamas reakcijas.· Apstākļi, no kuriem jāvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.· Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija.· Bīstami noārdīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.LV(Turpinājums 7.lpp.)


34.0.12Drošības datu lapaatbilstoši 1907/2006/EK, 31. pantsLpp.: 7/9Iespiešanas datums: 27.03.2013 Versijas numurs 2Labojums: 27.03.2013Produkta nosaukums tirgū: ZEP ODORGATE(Turpinājums 6.lpp.)11 Toksikoloģiskā informācija· Informācija par toksikoloģisko ietekmi· Akūtais toksiskums (īslaicīgas saindēšanas potenciāls):· Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija:68439-54-3 Branched Alkyl Alcohol (C11-C13) ethoxylatesorāli LD50 >500 -


34.0.12Drošības datu lapaatbilstoši 1907/2006/EK, 31. pantsLpp.: 8/9Iespiešanas datums: 27.03.2013 Versijas numurs 2Labojums: 27.03.2013Produkta nosaukums tirgū: ZEP ODORGATE(Turpinājums 7.lpp.)14 Informācija par transportēšanu· UN numurs (bīstamās preces numurs)· ADR, IMDG, IATA 3265· ANO sūtīšanas nosaukums· ADR 3 2 6 5 KO ROZĪVS Š ĶI DRUMS , AR S KĀ BJUĪPAŠĪBĀM, ORGANISKS, C.N.P. (Glutāraldehīds,BENZALDEHĪDS)· IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.(glutaral, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs.)· Transportēšanas bīstamības klase(-es)· ADR· klase 8 Korozīvas vielas· Riska faktoru etiķete 8· IMDG, IATA· Class 8 Corrosive substances.· Label 8· Iesaiņojuma grupa· ADR, IMDG, IATA III· Vides apdraudējumi:· Jūras piesārņotājs: Nē· Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Uzmanību: Korozīvas vielas· Bīstamības kods: 80· Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: F-A,S-B· Segregation groups Acids· Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78II pielikumam un IBC kodeksam· Transports/ cita informācija:· ADR· Ierobežotie daudzumi (LQ) LQ7· Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods: ENav pielietojams.· UN "Model Regulation": UN3265, KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, AR SKĀBJUĪPAŠĪBĀM, ORGANISKS, C.N.P. (Glutāraldehīds,BENZALDEHĪDS), 8, III15 Informācija par regulējumu· Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.LV(Turpinājums 9.lpp.)


34.0.12Drošības datu lapaatbilstoši 1907/2006/EK, 31. pantsLpp.: 9/9Iespiešanas datums: 27.03.2013 Versijas numurs 2Labojums: 27.03.2013Produkta nosaukums tirgū: ZEP ODORGATE(Turpinājums 8.lpp.)16 Cita informācijaDati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatulikumiskām līgumattiecībām.· Nozīmīgākās frāzesH226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.H301 Toksisks, ja norij.H302 Kaitīgs, ja norij.H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.H315 Kairina ādu.H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.H331 Toksisks ieelpojot.H332 Kaitīgs ieelpojot.H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus.H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.R10 Uzliesmojošs.R20 Kaitīgs ieelpojot.R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot.R22 Kaitīgs norijot.R23/25 Toksisks ieelpojot un norijot.R34 Rada apdegumus.R36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu.R36/38 Kairina acis un ādu.R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm.R42/43 Saskaroties ar ā du vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem.R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgterminø a nevēlamu ietekmi ūdens vidēR66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.R68 Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.· Drošības instrukcijas izstrādātājs:Zep Eesti OUPuname 6Tallin 13619EstoniałTelefon: +372 5030 592· Saīsinājumi un akronīmi:ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationIATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)ICAO: International Civil Aviation OrganizationICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of ChemicalsVOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)LC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percentLV

More magazines by this user
Similar magazines