Rīgas Latviešu biedrība

sif.lv
  • No tags were found...

Rīgas Latviešu biedrība

GOLD HALL A wonderful hall on the third floor with rich floral motifsin the ceiling decoration and a huge crystal mirror that visually enlargesthe hall. This is the most popular venue for formal receptions, parties,social gatherings and banquets. The Gold Hall is renowned for itsacoustic, vital for a successful concert. The hall admits 250 persons.ZELTA ZÅLE – brîniß˚îga zåle nama 3. ståvå ar kråßñiem ziedumotîviem griestu gleznojumos un milzîgu kriståla spoguli, kas vizuålipalielina telpu. Visiecienîtåkå zåle gan oficiålåm pieñemßanåm, gan ballémun saviesîgiem vakariem, banketiem. Zelta zålé ir lieliska akustika, kas ¬aujrîkot skanîgus koncertus. Zåle var uzñemt 250 viesus.ZELTA ZÅLES SALONS – VALSTS PREZIDENTA KABINETS atrodas blakus Zelta zålei un izmantojams gankopå ar to, gan kå atseviß˚a telpa. Salons priecé ar restaurétåm Rîgas Latvießu biedrîbas vésturiskajåm mébelém baloΩzilostoños. Salons piemérots nelielåm apspriedém un var uzñemt 20 viesus. No 1938. gada lîdz 1940. gadam šajå telpå atradåsRîgas Latviešu biedrîbas Goda biedra Valsts Prezidenta Kår¬a Ulmaña pieñemšanas telpa. Rîgas Latviešu biedrîba iratjaunojusi šo tradîciju un, kad namå viesojas Valsts Prezidents, salons ir viña rîcîbå.SALOON OF THE GOLD HALL – OFFICE OF THE STATE PRESIDENT Adjacent to the Gold Hall, it canbe used either as a complementary space or a separate room. The Riga Latvian Society historical furniture restored in greyishbluetones is a fitting adornment of the Saloon. The room is suited for smaller conferences and can admit 20 persons. Between1938 and 1940 this was the reception office of State President Kārlis Ulmanis, the honorary member of the Riga LatvianSociety. The Society has re-established the tradition and the Saloon is at the disposal of the State President.BALTÅ ZÅLE atrodas nama vecåkajå da¬å 2. ståvå. Piemérota saviesîgu sarîkojumuorganizéßanai, lieliska deju zåle ar atjaunotu, ornamentålu parketa grîdu, balkonu arskatu uz Vérmanes dårzu un értu telpu båram vai viesîbu galdam. Zåle piemérota arîlietiß˚o tikßanos un izståΩu organizéßanai. Zåle var uzñemt 300 viesus.WHITE HALL Situated on the second floor of the oldest part of the building, it is awonderful dancing hall with a renovated ornamented parquet flooring, a balconyoverlooking the Vérmanes Gardens, and a convenient room for a bar or a party table. TheWhite Hall ir suitable for social gatherings as well as business meetings and exhibitions.The hall admits 300 persons.LÈGO ZÅLE atrodas nama 2. ståvå. Greznå, måjîgå zåle ar Lîgo motîviem telpuapdaré, kriståla spogu¬iem un kråsainåm logu vitråΩåm piemérota smalku pieñemßanurîkoßanai, gråmatu atvérßanas svétkiem, kamermüzikas koncertiem un darba grupusanåksmém, diskusijåm. Zåle var uzñemt 120 viesus.LÈGO HALL Situated on the second floor, the richly decorated and comfortable hallwith the motifs of Lîgo, crystal mirrors and stained glass windows is wonderfully suitedfor exclusive receptions, book presentations, chamber music concerts, work groupmeetings and discussions. The hall admits 120 persons.KLUBA ZÅLE atrodas nama 2. ståvå iepretî Lîgo zålei,piemérota nelielåm apspriedém, priekßlasîjumiem, svétkiem. Palielajiem logiem paveras skats uz Vérmanes dårzu. Zåle varuzñemt 70 viesus.CLUB HALL Situated on the second floor, opposite the LîgoHall is suited for smaller group conferences, lectures andcelebrations. The large windows overlook the Vérmanes Gardens.The hall admits 70 persons.

More magazines by this user
Similar magazines