20 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

jpd.gov.lv

20 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas4 kultūra 2011. gada 20. maijs2011. gada 20. maijsinformē jūrmalas pilsētas dome 5Jauns sākumsInga SarmaŠtrausu orķestris (Vīne). 2008.gads.Urrrā! Klāt vasara! Mellužu estrādepa garo ziemu jau sailgojusiespēc saviem mazajiem draugiemun jautrības!Lai kādi nebūtu laiki , ideoloģijasun politiskie režīmi, vienalieta ir nemainīga – pēc ziemasvienmēr nāk pavasaris untam seko vasara. Šo kārtību nevaratcelt vai mainīt. VasaraJūrmalā - tā nav tikai pludmale,jūra un saule. Kopš šeit ierodasatpūtnieki, vasara Jūrmalā ir arīmūzika. Grūti iedomāties, kādabūtu vasara Jūrmalā bez Dzintarukoncertzāles. 1990.gadusākumā bija brīdis, kad rosīgākoncertdzīve šeit bija apsīkusi.Abas zāles, gan slēgtā, gan atklātābija bēdīgā stāvoklī. LatvijasFilharmonijas vadība, kuraspārziņā bija abas zāles, vairākkārtskumji konstatēja, ka gūtpeļņu ar koncertzāli nav iespējams,toties ieguldījumi vajadzīgiiespaidīgi. Presē izskanējadoma, ka Jūrmalai nepieciešamajauna kultūras celtne.29. maijā iesildīsimiesBĒRNU V A SARAIMellužu Estrādē!No 29.maija līdz 28.augustam14 svētdienas Mellužu estrādē atkalnotiks bezmaksas sarīkojumi bērniem.VISU VASARU!Tātad: 29. maijā plkst. 11.00 sāksies iesildīšanās sarīkojums bērnu sezonai ar jautrāmrotaļām pie skatuves, sportiskām aktivitātēm parkā un iedvesmas pilnām nodarbēmradošajā darbnīcā GLIEMEŽNĪCA.UZMANĪBU - Oficiālā BĒRNU VASARAS atklāšana notiks 5.jūnijā plkst.11.00.Tad Mellužu estrāde būs pavisam ZAĻA, jo uz svētku koncertu ieradīsies arī mūsu draugsPUNKTUĀLIS, lai realizētu ZAĻĀ PUNKTA vides projektu PUDEĻU KOKS.Bet par to sīkāk – jaunnedēļ!!!Tiekamies Mellužu estrādē!Diāna Bērza, projekta „Bērnu vasara Mellužu estrādē” vadītājaInese Galante. 2008.gads.Gidons Krēmers un Aleksejs Igudesmanskoncertā "Cinema & comedy". 2008.gads.1998.gadā Dzintaru koncertzālenonāca savu vēsturisko saimnieku –Jūrmalas pašvaldības pārziņā. Līdzar prieku par guvumu nāca klātmilzums rūpju un problēmu. Bijajāatrod līdzekļi zāļu renovācijai unne mazāk svarīgi, jārūpējas, lai šeitatkal skanētu mūzika.Pēc Padomju Savienības sabrukuma,līdz ar vīzu režīma noteikšanuiebraukšanai Latvijā, Jūrmalā sarukavasarnieku skaits. Agrāko laiku atpūtniekivairs nebrauca, „rietumnieki”– vēl nebrauca ( tobrīd Jūrmalā nebijanedz piemērotu viesnīcu, nedz SPA).Koncertzāles varēja rēķināties tikai arvietējiem apmeklētājiem. Bez visāmsaimnieciskajām un finansiālajāmproblēmām klāt nāca vēl viena : spriežotpēc nopietnās mūzikas koncertuapmeklējuma, izskatījās, ka Latvijā irpārrāvums mūzikas vērtību izpratnēvismaz divu paaudžu garumā.Tomēr, par spīti visām grūtībām unnedienām, arī 20.gadsimta pēdējādesmitgade Dzintaros izskanēja armūziku.1994.gada augustā Dzintaru koncertzālēnotika A. Šēnberga simfonijas– kantātes „Gurres dziesmas”pirmatskaņojums Latvijā Nacionālāsimfoniskā orķestra izpildījumā diriģentaJ. Aleksas ( Lietuva) vadībā.1995.gada jūlijā Dzintaros noritējapirmais Latvijā rīkotais starptautiskaisbērnu un jaunatnes pianistu festivāls„Jūrmala 95”. 1998.gada 30.maijāImanta Kalniņa talanta cienītāji varējabaudīt komponista IV simfonijasoriģinālversijas atskaņojumu Liepājassimfoniskā orķestra izpildījumā.1999. gada vasarā Dzintaros pēcdaudziem gadiem atgriezās GidonsKrēmers. Katra viņa viesošanās reizekopā ar orķestri ” KREMERata Baltica”( arī 2000.,2001.,2003. gadā) bijaīsti svētki, pacilājošs un saviļņojošspārdzīvojums.1990.gados Dzintaros atgriezāsarī baleta svētku tradīcija, kas bijaiedibinājusies jau 1960.gados. Sākotnējitas bija baleta festivāls „Fouette”,bet kopš 1999.gada baleta mīļotāji varskatīt izcilu dejotāju sniegumu novisas pasaules. Starptautiskā baletafestivāla „Baleta zvaigznes Jūrmalā”organizētājs un mākslinieciskaisvadītājs nemainīgi kopš šī festivālapirmsākumiem ir Latvijas Nacionālāsoperas baleta trupas vadītājsAivars Leimanis. Par baleta mākslaspopularizēšanu un izcilu festivālurīkošanu Aivars Leimanis un koncertzāleapbalvoti ar prestižu balvu,savā ziņā baleta „Oskaru”- SergejaDjagiļeva ordeni.2000.gada koncertsezonu atklājakomponista Emīla Dārziņa125. jubilejai veltīts pasākums, kurāLatvijas Nacionālais simfoniskaisorķestris uzstājās Aleksandra Viļumaņavadībā.2004.gadā beidzot sākās plašikoncertzāles rekonstrukcijas darbi.Tika renovēta lielā zāle un skatuve,iestrādājot īpašus akustiskos elementusun izveidojot transformējamugrīdu. Dārzs ap koncertzāli tika paplašinātsun labiekārtots, kāpu daļāizveidoti pastaigu celiņi. 2005. gadākoncertzāle saņēma augstu novērtējumu– Gustava Mālera balvu parizciliem sasniegumiem muzikālāskultūras veicināšanā.2005.gada augustā koncertzālēar Brēmenes Filharmonijas orķestriun Ineses Galantes fascinējošobalsi tika atklāts festivāls, pēc kuratik sen Jūrmala bija ilgojusies –patiesi liels, spilgts un nozīmīgsmūzikas dzīves notikums. Festivāls„Summertime. Ielūdz Inese Galante”katru vasaru gan sajūsmina arizcilu mūziķu sniegumu, gan arīļauj mums palepoties, ka tagadarī Jūrmalai ir tikpat ievērojamsfestivāls kā „Libertas” Dubrovnikai(Horvātijā) un rudens festivālsŪzedomai (Vācijā).Lai cik gara un grūta būtu ziema,vasara tomēr atnāk. Bet, lai cik saulainaun silta tā būtu Jūrmalā, tā naviedomājama bez jaukās romantiskāsnoskaņas un tās burvības, ko radamūzika Dzintaru koncertzālē.Pirmsskolas izglītības iestāde“Zvaniņš” Mellužu estrādēAlternatīvā skola palikslīdzšinējās telpāsJūrmalas Alternatīvajā skolā domespriekšsēdētājs Gatis Truksnis (no labās) kopāar skolas direktoru Egilu Blūmu informējažurnālistus par pieņemto lēmumu.Veronika Ramāne, domesSabiedrisko attiecību nodaļaElita Cepurīte, domesSabiedrisko attiecību nodaļaTūlīt pēc sniega un ledus nokušanasvisā pludmalē 25,5kilometru garumā no Lielupeslīdz Jaunķemeriem tika sakoptapludmale – smilšu liedags attīrītsno jūras aļģēm un dažādiem sanesumiem,sakārtoti koka laipuceliņi, kā arī savākti sadzīvesatkritumi.Domes sēdē 10. maijā deputātinobalsoja par grozījumiem2009. gada 1. oktobra lēmumā„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībasizglītības sistēmas pilnveidošanu”,atceļot šī lēmumu,kas paredzēja Jūrmalas Alternatīvāsskolas kā patstāvīgasizglītības iestādes pārcelšanuuz Lielupes vidusskolu.11. maijā domes priekšsēdētājsGatis Truksnis ieradās Alternatīvajāskolā, lai apspriestu skolas attīstībasieceres un kopā ar skolas direktoruEgilu Blūmu informētu žurnālistuspar pieņemto lēmumu. G. Truksnisatgādināja to, ko pedagogiem, skolēniemun viņu vecākiem bija teicispagājušajā rudenī, proti, ka nevienuskolu neslēgs, nepārvietos un nereorganizēs,pirms jautājums nebūsvispusīgi izdiskutēts un tā risinājumāpanākts konsenss – risinājumupieņems un atbalstīs gan izglītībasdarbinieki, gan vecāki un skolēni,gan deputāti un pārējā sabiedrība.„Domei izdevies vienoties unpieņemt saprātīgu lēmumu,” par skolaspalikšanu Bulduru Dārzkopībasvidusskolas līdzšinējās telpās izteicāsG. Truksnis. „Par pamatu jebkurasskolas reorganizācijai, pārvietošanaivai likvidēšanai nedrīkst būt ekonomiskimotīvi, galvenais ir izglītībaskvalitāte, kas Jūrmalas Alternatīvajāskolā ir augstā līmenī,” uzsvēra domespriekšsēdētājs.Jau maijā jūra bija atkāpusies aizpirmā sēkļa, un smiltīs izskaloti gankoku stumbri, gan prāvi zari, gan dažādisadzīves atkritumi ļoti platā joslā.„Šāda situācija parasti ir aprīļavidū, kad palu laikā no upēm jūraslīcī tiek sanesti izskalojumi un tienonāk krastā. Šogad, kūstot ledum,valdošais bija krasta vējš un ļoti ilgulaiku līcī saglabājās ledus. Savukārtpēc Lieldienām vējš mainīja virzienu,un nu viss, kas ziemā sakrājies, bijasanests mūsu pludmalē. Pat vispieredzējušākieSIA „Jūrmalas ATU” darbinieki,kuri ar pludmales sakopšanunodarbojas gadu desmitiem, šādusituāciju neatceras. Kopš 6. maijaATU tehnika un darbinieki strādājavairāk nekā astoņas stundas ik dienas,lai metru pa metram sakoptu šobrīdļoti plato pludmali. Katru dienu izvestasvairākas autokravas ar dažāduveidu izskalojumiem no jūras,”pastāstīja domes Pilsētsaimniecībasun labiekārtošanas nodaļas vadītājaGunta Smalkā.Izmantojot gan mehanizēto tehniku,gan roku darbu, SIA „JūrmalasATU” arī maijā ik dienas vāca jūrasizmešus un no jūras liedagā izskalotoskokus zarus, jūraszāles un sadzīvesatkritumus, zāģēja krastā izskalotoskokus un veda prom ar mašīnām.Pagājušās nedēļas nogalē pirmsvasaras kūrorta sezonas atklāšanasJūrmalā pilsētas domes izpilddirektorsValdis Vītoliņš (attēlā nokreisās), priekšsēdētāja vietniecepilsētsaimniecības jautājumos LarisaKonkursā par Majoru muižas kompleksaatjaunošanu – trīs uzvarētājiVeronika Ramāne, domesSabiedrisko attiecību nodaļaJūrmalas pilsētas domes izsludinātaiskonkurss par Majorumuižas kompleksa tālākās izmantošanasrisinājumu 12. maijānoslēdzies ar atbildīgās darbagrupas lēmumu par laureātiemnominēt visus trīs iedzīvotājubalsojumam izvirzīto priekšlikumuautorus.Darba grupa, ņemot vērā iedzīvotājubalsojumu un darba grupas dalībniekuvērtējumu, nolēma piešķirtdivas pirmās vietas – priekšlikumiem„Majoru muiža – „dzīvais muzejs””un „A. Kronenberga pasaku parks unradošās kultūras centrs”. Šo priekšlikumuautori saņems arī naudasbalvas 150 latu apmērā katram. Projektam„Starptautiskais sabiedriskaiscentrs” piešķirta otrā vieta un naudasbalva 75 latu apmērā.Pirmā vieta piešķirta AndraiBriekmanei par konkursa priekšlikumu„A.Kronenberga pasaku skulptūruradošais centrs” un AndrimMieriņam par priekšlikumu „Majorumuiža – „dzīvais muzejs””, otrā vieta– Marikai Rainei par priekšlikumu„Starptautiskais sabiedriskais centrs”.„Tagad sāksies grūtākais un atbildīgākaisposms, aicināsim iesaistītiesdarba grupā visu trīs labāko priekšlikumuautorus un sāksim izstrādātkonkrētu Majoru muižas kompleksatālākās attīstības projektu,” informēdarba grupas vadītājs, Jūrmalas pilsētasdomes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikasun attīstības jautājumos MārisDzenītis. „Tas nozīmē, ka arī pašiemLai gan jūra sagādā pārsteigumus,esam gatavi pludmales sezonaiAr „Jūrmalas ATU” tehniku tiek aizvilkti izskalotiekoki, nošķūrēti jūras izmeši un atkritumi, pēc tamuzirdinātas piekrastes mitrās smiltis.Pilsētas domes izpilddirektors Valdis Vītoliņš,priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecībasjautājumos Larisa Loskutova unPilsētsaimniecības un labiekārtošanasnodaļas speciāliste Ieva Gulbe pārliecinājāspar pludmales sakoptību.Loskutova un Pilsētsaimniecības unlabiekārtošanas nodaļas speciālisteIeva Gulbe pārbaudīja pludmalessakoptību un gatavību pludmalessezonas sākumam.Domes vadība un speciālistipārliecinājās, ka Jūrmala ir gatavapludmales sezonai – tā kā jūra turpinaizskalot izmešus, ik dienas tietiek savākti un traktors ar grābekliuzirdina mitrās smiltis.Peldvietās izvietotas informatīvāszīmes, 200 atkritumu urnas un 15konteineru tualetes. Stacionārās tualetesatpūtniekiem ir pieejamas arīBulduru, Majoru un Kauguru glābšanasstacijā, tāpat visiem pludmalesnomniekiem – kafejnīcām – dome irizvirzījusi prasību nodrošināt labierīcības.Šogad visā pludmales garumāun galvenajās izejās uz jūru izvietotsvairāk nekā 260 soliņu.Lai arī bija vēl tikai maija otrānedēļa, līdz ar siltajām dienām dažaspludmales kafejnīcas jau sākušasdarbu, un atpūtnieki varēja baudītatspirdzinošos dzērienus un to piedāvājumu.Šogad eksperimenta veidāpilsētas dome ir atļāvusi Jūrmalā ārakafejnīcās piedāvāt alkoholiskos dzērienus,kuru stiprums nepārsniedz15 %, – vīnu un šampanieti, jo, piemēram,ne visi dzer alu, bet vēlētosiebaudīt glāzi šampanieša vai vīna.Sākoties peldsezonai, pludmalētiks izvietotas 150 pārģērbšanās kabīnes– šogad plānots uzstādīt arī 47jaunas ģērbtuves, jo vecās savu laikuideju autoriem nāksies domāt par to,kā savas idejas realizēt, kā piesaistīt sabiedrībuun finanšu līdzekļus. Uzskatu,ka vajadzētu realizēt vairāku šo priekšlikumuapvienojumam. Visos projektos,ne tikai apbalvotajos, bija interesantasidejas, tāpēc izsaku pateicību visiem,kas piedāvāja savas idejas un veltījalaiku, lai izstrādātu priekšlikumus parMajoru muižu un tās nākotni.”Konkursa uzvarētājus Andri Mieriņu (no kreisās), Mariku Raini unAndru Briekmani sveic domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas unattīstības jautājumos Māris Dzenītis.nokalpojušas. Domājot par ģimenēmar bērniem, atpūtai pludmalē 13 vietāsuzstādītas rotaļu ierīces.„Pludmales uzkopšanas darbitiek veikti regulāri, un arī turpmākik dienas tiks pārraudzītas peldvietasun pludmales zona, lai touzturētu labā kārtībā un šeit būtupatīkami atpūsties. Šogad varamlepoties ar diviem zilajiem karogiem,kas jau jūnija sākumā plīvosMajoru un Jaunķemeru pludmalē kāstarptautiski atpazīstama kvalitāteszīme, taču nākamgad pašvaldībasdienestiem jāpieliek visas pūles, laiJūrmalā zilā karoga statusu varētusaņemt arī citas pludmales,” uzskatadomes priekšsēdētāja vietnieceLarisa Loskutova.Informāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lv


Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas6 informē jūrmalas pilsētas dome 2011. gada 20. maijs2011. gada 20. maijsinformē jūrmalas pilsētas dome 7Jūrmalā būs dienas aprūpebērniem ar funkcionāliemtraucējumiemVeronika Ramāne, domesSabiedrisko attiecību nodaļaSadarbojoties Jūrmalas pilsētasdomei un Nodarbinātībasvalsts aģentūrai, Jūrmalā izveidotsjauns pakalpojums – dienasaprūpe bērniem ar funkcionāliemtraucējumiem. Dienas centrsatradīsies Nometņu ielā 2a.Dienas centrā bērnus sagaidīsspeciālisti, kuri rūpēsies, lai viņi šeitjustos labi un droši. Bērniem tiksnodrošināta nepieciešamā ikdienasaprūpe, viņi tiks iesaistīti dažādāsnodarbībās atbilstīgi spējām un vajadzībām,lai attīstītu aprūpes iemaņas,stimulētu saziņas prasmes unintelektu. Dienas centrs darbosiesdarbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,un pakalpojums būs bez maksas.Centrs sāks darboties šā gada 1. jūlijā.„Projektu īsteno Jūrmalas pilsētasdomes Labklājības pārvalde parEiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālāsattīstības fonda līdzekļiem,”informē domes Veselības un sociālojautājumu komitejas priekšsēdētāja,deputāte Dzintra Homka. „Tā mērķisir mazināt bērnu sociālo izolētību,veicinot saskarsmi ar sabiedrību.Vienlaikus pavērsies iespējas attīstītbērnu sociālās un pašaprūpes iemaņasatbilstīgi viņu intelektuālajāmspējām. Tas neapšaubāmi sniegsemocionālu atbalstu bērniem un vecākiem,paaugstinot viņu pašapziņuun radot iespēju integrēties vienaudžuvidū. Vienlaikus mērķa grupasbērnu vecāki varēs atslogot savuikdienu, jo būs nodrošināta bērnuuzraudzība un pieskatīšana.”Jūrmalas pašvaldībā plānotienotikumi no 20. līdz 29. maijam20.05.2011. 10.00Pašvaldības iepirkumukomisijas sēde.Domē Jomas ielā 1/520.05.2011. 11.00Zemes komisijas sēde.Domē Jomas ielā 1/520.05.2011. 15.00Sociālo un veselībasjautājumu komitejas sēde.Domē Jomas ielā 1/523.05.2011. 13.00Līguma starp pašvaldībuun LIAA svinīga noslēgšanapar investīciju piesaistesmetodikas "POLARIS process"īstenošanu.Domē Jomas ielā 1/524.05.2011. 13.00Rakšanas atļauju izsniegšanaskomisijas sēde.Pilsētplānošanas nodaļāEdinburgas prosp. 7524.05.2011. 17.00Iedzīvotāju konsultatīvāspadomes sēde.Domē Jomas ielā 1/5Jūrmalas pilsētas dome aicinapieteikties vecākus, kuriem ir bērniar funkcionāliem traucējumiem, lailaikus sagatavotos šo bērnu jaunajaiikdienai.Pakalpojumam var pieteikt Jūrmalaspilsētā deklarētus bērnus arfunkcionāliem traucējumiem (arīgarīga rakstura) no 3 līdz 18 gaduvecumam. Dienas centrs paredzētsbērniem, kuri nespēj iekļautiespirmsskolas un vispārizglītojošoskolu speciālās programmas sistēmāvai atrodas mājas apmācībā, betkontakti ar vienaudžiem un citiemsabiedrības locekļiem ir vajadzīgi.Plašākai informācijai un uzziņāmvar vērsties domes Labklājības pārvaldē(e-pasts: labpa@inbox.lv). Interesentuspirmdienās un ceturtdienāsno plkst. 9.00 līdz 17.00 uzklausīsun konsultēs projekta administratoreSarmīte Blūzmane (tālrunis67767347) vai dienas centra vadītājaMirdza Liepiņa darbdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 (tālrunis 27818126).„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”25.05.2011. 12.00Administratīvās komisijassēde.Administratīvajā komisijāDubultu prosp. 126.05.2011. 10.00Koku ciršanas komisijasizbraukuma sēde.Izbraukšana no domes ēkasJomas ielā 1/527.05.2011. 10.00Pašvaldības iepirkumukomisijas sēde.Domē Jomas ielā 1/527.05.2011. 15.00Bērnu tiesību aizsardzībaskomisijas sēde.Izglītības nodaļā Dubultu prosp. 128.05.2011. 14.00Asaru pamatskolas (RīgasJūrmalas 4. pamastkolas)pedagogu un absolventusalidojums.Jūrmalas Bērnu un jauniešuinterešu centrā Zemgales ielā 4Iespējamasizmaiņas!Parakstu vākšana par Satversmes grozījumuierosināšanu un apturētajiem likumiemAivars Griķis, Jūrmalas pilsētasvēlēšanu komisijas priekšsēdētājsNo 11. maija līdz 9. jūnijamnorisinās parakstu vākšana likumprojekta„Grozījumi LatvijasRepublikas Satversmē” ierosināšanai.Šā gada 18. maijā sākās un līdz16. jūnijam ilgs parakstu vākšanapar apturētajiem likumiem „Grozījumilikumā „Par valsts pabalstuizmaksu laika periodā no 2009.Veronika Ramāne, domesSabiedrisko attiecību nodaļaMaija sākumā Slokas stadionānotika Latvijas mazpulku 16.sporta spēles „Zaļais starts”,kuru atklāšanā visas valsts jaunosdabas draugus uzrunāja Jūrmalaspilsētas domes deputāts,20. un 21. maijā, kad norisināsiesJūrmala Grand Prixun Jūrmalas velomaratons,Jūrmalas pilsētas teritorijāierobežos satiksmi.19. maijā no plkst. 18.00 līdz21. maija plkst. 16.00 būs aizliegtsnovietot automašīnas, bet 20.maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00satiksme tiks ierobežota Dzintaruprospektā posmā no Turaidas ielaslīdz K. Barona ielai, K. Baronaielā posmā no Dzintaru prospektalīdz Bulduru prospektam, Bulduruprospektā posmā no K. Baronaielas līdz Jūrnieku ielai, Jūrniekuielā, Vikingu ielā posmā no Mastuielas līdz Enkuru ielai, RēzeknesIzglītības jautājumu komitejaspriekšsēdētājs Ilmārs Ančāns.Sporta spēlēs piedalījās ap 300mazpulcēnu vecumā no 8 līdz 19gadiem kopā ar saviem vadītājiem.Šogad šīs spēles organizēja jūrmalnieki– pulciņš „Asaru mazpulks”,kas darbojas Jūrmalas Bērnu unpulka ielā posmā no Mastu ielaslīdz Vienības prospektam, Vienībasprospektā posmā no Rēzeknes pulkasielas līdz Viestura ielai, Viesturaielā posmā no Vienības prospektalīdz Rīgas ielai, Rīgas ielā posmāno Viestura ielas līdz Turaidas ielai,Turaidas ielas posmā no Rīgas ielaslīdz Dzintaru prospektam.20. maijā no plkst. 18.00 līdz21. maija plkst. 16.00 aizliegtsnovietot automašīnas, bet 21.maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00satiksme būs ierobežota šādās ielās:Lienes ielā posmā no Turaidasielas līdz Jomas ielai, Jomas ielāposmā no Lienes ielas līdz ZigfrīdaMeierovica prospektam, ZigfrīdaMeierovica prospektā posmā nogada līdz 2012 gadam””, „Grozījumslikumā „Par maternitātes unslimības apdrošināšanu”” un „Grozījumilikumā „Par apdrošināšanubezdarba gadījumam””.Parakstīties par Satversmesgrozījumu ierosināšanu un apturētajiemlikumiem Jūrmalā varšādās vietās:Bulduros – Mākslinieku namāMuižas ielā 6, tālr. 67752472;Majoros – Kultūras centrā Jomasielā 35, tālr. 67762404;Mellužos – Labklājības pārvaldēMellužu prospektā 83, tālr.67767316;Kauguros – Kultūras namā Raiņaielā 110, tālr. 67740720.Parakstu vākšanas vietasstrādā četras stundas dienā, arībrīvdienās:trešdienās un ceturtdienāsplkst. 14.00–18.00;pārējās dienās, arī brīvdienās,plkst. 10.00–14.00.Centrālās vēlēšanu komisijasinterneta mājaslapa: www.cvk.lv.Mazpulki sacenšas JūrmalāLatvijas mazpulcēnus 16. sporta spēlēsJūrmalā sveica Jūrmalas pilsētas domesIzglītības nodaļas vadītāja Aīda Paipare undeputāts, Izglītības jautājumu komitejaspriekšsēdētājs Ilmārs Ančāns.jauniešu interešu centra paspārnē.Asaros mazpulks darbojas jau 19gadus, un tas ir viens no biedrības„Latvijas mazpulks” dalībniekiem.Mazpulcēni uzskata, ka veiksmīgasdzīves pamatā ir laba sirds, ass prāts,čaklas rokas un stipra veselība. Tovisu mazpulcēni demonstrēja savāskārtējās sporta spēlēs.Satiksmes ierobežojumi Jūrmala Grand Prixun Jūrmalas velomaratona laikāJomas ielas līdz Dubultu prospektam,Dubultu prospektā posmāno Zigfrīda Meierovica prospektalīdz Mellužu prospektam, Mellužuprospektā posmā no Dubultu prospektalīdz Asaru prospektam, Asaruprospektā posmā no Dubultuprospekta līdz Talsu šosejai, Talsušosejas posmā no Asaru prospektalīdz Kolkas ielai, Kolkas ielā noTalsu šosejas līdz Jaunķemeru ceļam,Jaunķemeru ceļa posmā līdzTūristu ielai.Aicinām Jūrmalas iedzīvotājusun viesus ar sapratni izturēties pretiespējamiem satiksmes sastrēgumiem,kas atsevišķos Jūrmalas ieluposmos īslaicīgi varētu rasties abusacensību laikā.Jūrmalā sāk cīņu pret metāla zādzībāmDomes priekšsēdētājavietniece LarisaLoskutova aicina izvērtētsanāksmē izskanējušospriekšlikumus zādzībuapkarošanai uniedzīvotājus – būtvērīgākiem un ziņot paraizdomīgām darbībām.Elita Cepurīte, domes Sabiedriskoattiecību nodaļaKur paliek kanalizācijas akuvāki?Pagājušajā nedēļā pilsētas domēsaņēmām ziņas par vaļēju lietus ūdenskanalizācijas aku Bulduros, Mežaprospekta un 5. līnijas krustojumā.Diemžēl kāda meitene tur pakritusiun stipri sasitusi kāju. Ikvienam saprotams,ka negadījumam varēja būtarī vēl nopietnākas sekas. Pēc pārisdienām – arī Bulduru prospektā unMeža prospekta un K. Barona ielasstūrī – tas pats, turklāt vienā no akāmskaidri saredzams ūdens.Situācija patiešām nopietna, unsaprotams, ka šādi gadījumi apdraudcilvēku drošību. Nav grūti iedomāties,kas var notikt, ja šādu vaļēju akutumsā nepamana kāds garāmgājējs,riteņbraucējs, autovadītājs vai neuzmanībasdēļ – bērni.Vainojami ir metāla zagļi, kasnesmādē arī pie namdurvīm izliktokājslauķu restes, izgriež skatlogurestes, detaļas no liftu aprīkojuma,pamanās demontēt pat 100 ceļa zīmju,meliorācijas caurules, norobežojošostilta aizsargbalstus un pat dzelzceļasliežu posmus. Tas tiek sagriezts unnodots metāla uzpircējiem.Zādzību apjoms pieaug„Problēma ar krāsainā metālazādzībām tāpat kā citviet Latvijā arīJūrmalā šogad saasinājusies un sasniegusikritiskus apjomus. Ievērojamizaudējumi tiek nodarīti uzņēmumiem,kam jāatjauno bojātās iekārtasun objekti, turklāt radīti reāli un nopietnidraudi cilvēku drošībai,” norādaJūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājavietniece pilsētsaimniecības unlabiekārtošanas jautājumos LarisaLoskutova. Priekšsēdētāja vietnieceValsts policijas Jūrmalasiecirkņa priekšnieksAndrejs Civjans ierosinājaierīkot videonovērošanassistēmas.ierosināja sanāksmi, lai apkopotuinformāciju par situāciju Jūrmalā unrastu problēmas risinājumu.Sanāksmē piedalījās Larisa Loskutova,domes priekšsēdētāja vietnieksekonomikas un attīstības jautājumosMāris Dzenītis, izpilddirektors ValdisVītoliņš, Valsts policijas Jūrmalasiecirkņa priekšnieks Andrejs Civjansun pašvaldības policijas priekšnieksMāris Romanovskis, SIA „Jūrmalassiltums” valdes priekšsēdētājs AivarsKrievāns, SIA „Jūrmalas ūdens” valdespriekšsēdētāja vietnieks AleksejsVolkovs un „Jūrmalas namsaimnieks”vadības pārstāvji.Pielodēt vai aizstāt ar citiemmateriāliem?Aleksejs Volkovs informēja, kašogad demontēts un nozagts aptuveni100 ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijaslūku vāku. Zagļi uzdarbojušiesvisos pilsētas rajonos, visvairāk– Kauguros, Ķemeros un Dzintaros.„Vienas akas noslēgšana – jauna lūkasvāka iegāde un uzstādīšana – „Jūrmalasūdenim” izmaksā 154 latus,”sarūgtinājumu neslēpj A. Volkovs.„Visas zādzības vēl nav apzinātas,arvien saņemam jaunu informācijupar nodarījumiem.”Atklājot šādus gadījumus, nekavējotiestiek ziņots pašvaldībaspolicijai. Diemžēl informācija ienāknovēloti, tāpēc arī iespējas aizturētzagļus ir niecīgas.„Jūrmalas ūdenim” ir arī šādapieredze: veicot lietus novadgrāvjutīrīšanu un meliorācijas sistēmasatjaunošanas darbus, konstatēts, kaMežmalas ielā pie Briežu ielas nozagtametāla caurteka. Neparasti ir tas, kazagļi to aizstājuši ar citu (diemžēlneatbilstoša izmēra). Vainīgās personastika noskaidrotas, un ļaundarisabojāto caurteku jau atjaunojuši.Uzņēmums jau sācis meklēt risinājumus,kā aizstāt metāla lūkasar citiem materiāliem, kā arī apsveriespēju pielodēt aku vākus.Vislielākais kaitējums – iedzīvotājiem„Jūrmalas namsaimnieks” paudasatraukumu par liftu aprīkojumazādzībām daudzdzīvokļu namos. Nemaznerunājot par finansiālajiemzaudējumiem, kas tādējādi nodarītiuzņēmumam un iemītniekiem, visvairākcieš cilvēki, kam grūti uzkāptpa trepēm uz augšējiem stāviem, aiznestsmagas somas vai bērnu ratiņus.Viens lifta apzadzējs ir aizturēts.Šādos nodarījumos parasti vainojamiattiecīgās nozares bijušie darbinieki,kas pārzina iekārtu darbību un mehānismus,un tā arī šoreiz.„Jūrmalas namsaimnieka” rūpeir arī restītes pie namu ieejām. Parastizog naktīs, un cilvēki agri norīta var nepamanīt, ka tur, kur visulaiku bija restītes, tagad ir bedre, ungūt nopietnas traumas.„Savukārt „Jūrmalas siltums”zaudējums ir siltumtrase Ventspilsšosejā 26 – demontētas metāla caurulesvairāk nekā 70 metru garumā,”pastāstīja Aivars Krievāns. Situācijasnoskaidrošanā iesaistīta gan valsts,gan pašvaldības policija, kā arī Jūrmalaspilsētas prokuratūra, jo personas,kas demontēja caurules, skaidroja, kaviņiem esot atļauja šādu darbu veikšanai,lai arī nekādu atļauju uzrādītnevarēja. „Siltumtrases atjaunošanasizmaksas varētu pārsniegt 100 tūkstošuslatu,” lēš valdes priekšsēdētājs.Jāpiemēro bargāki sodiDomes priekšsēdētāja M. Dzenītisnorādīja, ka problēma ir nelegāliemetāla uzpirkšanas punkti,un, lai cīnītos pret tiem, jāpiemērovisbargākie sodi.A. Civjans skaidroja, ka nelegālometāla uzpircēju komercdarbību ļotigrūti pierādīt. Saskaņā ar pastāvošajiemlikumiem nelegālajiem uzpircējiemvar uzlikt sodu, un tas arī tiekdarīts, taču nākamajā dienā vietā nākcits uzpircējs. Savukārt zagļi uzpirkšanaspunktos nodod jau sadalītuspriekšmetus, līdz ar to nevar pierādītnodoto lūžņu izcelsmi. Policijauzsākusi sadarbību ar uzpirkšanaspunktiem, jo arī tie ir ieinteresēti atklātnelegālos darboņus.Viņš ierosināja uz Lielupes tiltaierīkot videonovērošanas sistēmu,kas ļautu ne tikai novērot transportaplūsmu, bet dotu iespēju izsekot arīmašīnām ar aizdomīgu kravu.Savukārt pašvaldības policijaspriekšnieks Māris Romanovskispauda gatavību pašvaldības policijaikopā ar Valsts policiju patrulēt visudiennakti – pārbaudīt gan uzpirkšanaspunktus, gan pārraudzīt situācijupilsētā. Rīgas reģiona Pārvaldes līmenītiks plānoti kopēji profilaktiskireidi ekonomikas policijas speciālistuvadībā.„Noslēdzies iepirkums videonovērošanassistēmas paplašināšanai,līdz ar to videonovērošanas kamerasvarētu izvietot ne tikai pie iebraukšanasvietas Lielupē, bet arī citvietpilsētā,” ierosināja M. Romanovskis.Risinājums – ciešāka sadarbībastarp struktūrām un ar iedzīvotājiem„Metāla zādzības ne tikai nodaraievērojamus zaudējumus īpašniekiemun pašvaldībai, bet apdraud cilvēkudrošību,” uzsver domes priekšsēdētājavietniece L. Loskutova. Tāpēc viņaaicina izvērtēt sanāksmē izskanējušospriekšlikumus: uzstādīt videokameras,iespēju robežās pāriet uz citiemmateriāliem, kas aizstāj metālu, kāarī nodrošināt pastiprinātu policijaspatrulēšanu visu diennakti.„Tieši iedzīvotāju vērībai un sadarbībaiir ļoti liela nozīme noziegumuapturēšanā, jo noskaidrot vainīgāspersonas vai pat novērst ļaunprātīgusnodomus vieglāk, ja par to tiek ziņotssavlaicīgi.” L. Loskutova aicina iedzīvotājusbūt vērīgākiem un labāk liekureizi piezvanīt un ziņot par aizdomīgāmdarbībām, jo šie zagļi ar savudarbību nodara zaudējumus ne tikaiuzņēmumiem vai pašvaldībai, bet jebkuramno mums, un, pats ļaunākais,zādzību rezultātā, sabojājot dažādasierīces, tiek apdraudēta cilvēku drošība.Vaļējas kanalizācijas akas, bojātilifti, demontēti tilta aizsargbalsti unceļa zīmes – tam visam var būt ļotinopietnas sekas.Konstatējot aizdomīgas darbības,zādzības mēģinājumu vai izdarītuzādzību, lūgums nekavējoties informētpoliciju!• Pašvaldības policijas dežūrdienesta(diennakts) tālrunis: 67740448,mobilais tālrunis: 29444810• Valsts policijas Jūrmalas iecirkņatālrunis: 67075191 (var ziņot anonīmi)• Valsts policijas Jūrmalas iecirkņadežūrdaļas tālrunis: 67075111Šādas vaļējas akas radanopietnus draudus cilvēkudrošībai.Kur zvanīt steidzamos gadījumos?Vienotais ārkārtas palīdzības dienests: 112(policija, ugunsdzēsēji, neatliekamāmedicīniskā palīdzība, smagi negadījumi;gan no fiksētā, gan mobilā tālruņa – bez maksas)PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” (mobilie tālruņi)Jūrmalas ātrās palīdzības dienests: 28623448(darbdienās 9.00–17.00)Glābšanas dienests uz ūdeņiem (9.00–21.00)Glābšanas dienesta vadītājs: 25448445Glābšanas stacija Bulduros: 28686611Glābšanas stacija Majoros: 28686622Glābšanas stacija Dubultos: 28686633Glābšanas stacija Mellužos: 28686644Glābšanas stacijas Kauguros: 28686655,28686677Pašvaldības policijaDežūrdienesta tālrunis: 67740448Valsts policijas Jūrmalas iecirknisDežūrdaļas tālrunis: 67075111,(var ziņot anonīmi) 67075191SIA „Jūrmalas ūdens”Avārijas dienesta dežurējošie tālruņiDzintaros (Priedaine–Asari): 67751045,67811380Kauguros (Vaivari–Ķemeri): 67733188SIA „Jūrmalas namsaimnieks”Avārijas dienesta dežurējošais tālrunis: 67811002SIA „Jūrmalas gaisma”Avārijas dienesta dežurējošais tālrunis: 67762550SIA „Jūrmalas siltums”Dispečeri Dubultos: 67751222Dispečeri Kauguros: 67147044Informāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lvInformāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lv


Jūrmalas Ziņas8 pilsētā 2011. gada 20. maijsJūrmalas Ziņas2011. gada 20. maijs informē jūrmalas pilsētas dome 9Rozes AspazijaiVeronika Ramāne,domes Sabiedrisko attiecību nodaļaPagājušās nedēļas nogalē pieAspazijas mājas (Jūrmalas pilsētasmuzeja filiāle) bija aicinātasievērojamas Latvijas sievietes unJūrmalas pilsētas domes vadība,lai stādītu rozes pie Aspazijas pieminekļa.Akciju rīkoja Jūrmalas Pensionārubiedrība, realizējot projektu „Seniorulabo darbu maratons”, kam finansējumspiešķirts no Latvijas un Šveicessadarbības programmas grantushēmas „NVO fonds”. Seniori savuaktivitāšu atbalstītāju lokā iesaistījušiJūrmalas pilsētas domi, kas noorganizējatopošās rožu dobes vietas sagatavošanu– iztīrīja zemi no kādreizējāsapbūves pamatu paliekām, atvedamelnzemi un mēslojumu un kopā arSIA „JLD” parūpējās par rožu stādiem.Jūrmalas Pensionāru biedrībasaicinājumam atsaucās un rožu stādīšanāpiedalījās Saeimas priekšsēdētājaSolvita Āboltiņa, aktrise Helga Dancberga,rakstniece Marina Kosteņecka,māksliniece Džemma Skulme untēlniece Arta Dumpe, kas ir arī Aspazijaspieminekļa autore, Saeimasdeputāte Dzintra Hirša, žurnāliste,bijusī Augstākās Padomes deputāteVelta Čebotarenoka, rakstniece untulkotāja Astrīda Stānke un citas ievērojamassievietes.Arī Jūrmalas pilsētas domespriekšsēdētājs Gatis Truksnis piedalījāsrožu stādīšanā. Viņš atzinīgi novērtējaskaisto ieceri un iestādīja savu rozi.Ar praktiskiem padomiem undarbiem rožu stādīšanā piedalījāsjūrmalnieks, pazīstamais rožu kolekcionārsun grāmatas „Tikai rozes”autors Guntars Valants.„Ziedoša roze – tā tiešām ir karaliskadabas dāvana,” teic Aspazijasmājas vadītāja Ārija Vanaga. „RozesAspazijai ir lieliska dāvana gan dzejniecespiemiņai, gan arī jūrmalniekiemun tās viesiem.”Palīdzīgu roku akcijā sniedza biedrība„Aspazijas mantojums”, BulduruDārzkopības vidusskola, JūrmalasLatviešu biedrība, Pilsētas Veselībasbiedrība, biedrība „Līvānu Baltā māja”,Jūrmalas Diabēta biedrība un JūrmalasAizsardzības biedrība.Savu rozi Aspazijai iestādīja arī Jūrmalas pilsētasdomes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.Jūrmala ieskandinakūrortsezonas sākumuSvētku gājienā piedalījās un tās dalībniekus sveica Jūrmalas domes vadība: domespriekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Māris Dzenītis,domes priekšsēdētāja padomnieks sporta un kultūras jautājumos RaimondsMunkevics, domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, Izglītības jautājumu komitejaspriekšsēdētājs Ilmārs Ančāns, domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecībasjautājumos Larisa Loskutova un domes izpilddirektors Valdis Vītoliņš.Sākums 1. lpp. Pie Dzintaru koncertzālessvētku gājiena galapunktābija izveidota skatuve arbākas simbolu, kas attālākāmpilsētām signalizēja, kaJūrmalā ir sākusies vasara.Pie Jūrmalas pilsētas domes mākslas akcijas „Art Voyage” laikā visieminteresentiem bija iespēja izpaust savas mākslinieciskās prasmes vilcienalokomotīves apgleznošanā. Radītais mākslas darbs pēc tam lieliski kalpoja kāvizuālais objekts, ko iemūžināt fotomirkļos.Jau no pulksten vieniem dienā līdz pat vēlam vakaram pasākumaviesus ar savu muzikālo prasmi priecēja Latvijas populārākās grupas undziedātāji: „Autobuss debesīs”, „The Afternoon”, „Gaujarts”, „Dzelzs vilks”,„Opus pro”, „Melo M”, Lauris Reiniks un citi.Lielu skatītāju atbalstu saņēmadziedātājs Lauris Reiniks, kas uzskatuves aicināja dejā līdzi arīpārējos sava talanta cienītājus.Vakara noslēgumā pirms svētku salūtalielisku vasaras noskaņu kopā ar „Latvijasfilharmoniķiem” uzbūra solisti SonoraVaice, Evita Zālīte un Andris Ābelīte.Kā svētku kulminācija pēc domespriekšsēdētāja Gata Trukšņa uzrunasdebesīs iemirdzējās svētku salūts unpie Dzintaru koncertzāles tika ieslēgtakrāsās izgaismota strūklaka.Dzintaru koncertzālē17. jūnijā plkst. 20.00Biļetes:Informāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lv


Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas10 informē jūrmalas pilsētas dome 2011. gada 20. maijs2011. gada 20. maijsinformē jūrmalas pilsētas dome 11SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 182011.gada 21.aprīlī, Jūrmalā (protokols Nr.8, 32.punkts)Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikaslikuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministrukabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumuNr.480 „Noteikumi par kārtību,kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldībunodevas”3. un 9.punktuI. Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)nosaka pašvaldības nodevas likmi partirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanaspakalpojumu sniegšanu publiskajās vietāsJūrmalā, atbrīvojumus no nodevasmaksas, nodevas maksāšanas kārtību.2. Nodevas par tirdzniecību un sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumu sniegšanupubliskās vietās maksātāji ir fiziskas unjuridiskās personas, kas veic tirdzniecībuvai sniedz sabiedriskās ēdināšanaspakalpojumus publiskajās vietās Jūrmalā.II. Nodevas likmes par tirdzniecībupubliskās vietās3. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecībasvietu:3.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienesielu, Meža prospektu un Madonasielu ir:3.1.1. realizējot rūpnieciski ražotussuvenīrus ar Jūrmalas vai Latvijastematiku ir Ls 150,00 mēnesī;3.1.2. realizējot saldējumu, bezalkoholiskosdzērienus, svaigispiestas augļu un dārzeņu sulasir Ls 150,00 mēnesī;3.1.3. realizējot ogas, riekstus,augļus, dārzeņus un ziedus ir Ls60,00 mēnesī;3.1.4. saimnieciskās darbības veicējiem(amatniekiem), kas realizēpašu izgatavotos mākslas unamatniecības priekšmetus, ir Ls60,00 mēnesī.3.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:3.2.1. Ls 2,00 dienā;3.2.2. fiziskai personai, kurai atbilstošinodokļu jomu reglamentējošiemnormatīvajiem aktiem navjāreģistrē saimnieciskā darbībarealizējot pašu ražoto lauksaimniecībasprodukciju:3.2.2.1. izmantošanai pārtikā paredzētosaugkopības, lopkopības unsvaigus zvejas produktus nelielosapjomos saskaņā ar normatīvoaktu prasībām par primāro produktuapriti nelielos apjomos unbiškopības produktus - Ls 1,00dienā;3.2.2.2. grieztos ziedus, zarus, notiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiemparedzētus nocirstusvai podos augošus dažādu suguskuju kokus, puķu un dārzeņu stādus,dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietesun sēklas - Ls 1,00 dienā;3.2.2.3. mājas apstākļos ražotuspārtikas produktus no pašu ražotāslauksaimniecības produkcijas – Ls1,00 dienā;3.2.2.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus,sēnes un savvaļas ziedus – Ls1,00 dienā;3.2.2.5. pašu iegūtus svaigus zvejasproduktus un medījamos dzīvniekusvai to gaļu nelielos apjomossaskaņā ar normatīvo aktu prasībāmpar primāro produktu apritinelielos apjomos - Ls 1,00 dienā.3.3. Ja vienā tirdzniecības vietā tiekrealizētas dažāda sortimenta preces,nodevas apmērs tiek noteiktspēc lielākās nodevas likmes.JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEPar pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā4. Nodevas likme par vienu tirdzniecībasvietu pasākuma laikā:4.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienesielu, Meža prospektu un Madonasielu ir:4.1.1. fiziskai personai, kurai atbilstošinodokļu jomu reglamentējošiemnormatīvajiem aktiem navjāreģistrē saimnieciskā darbībarealizējot pašu ražoto lauksaimniecībasprodukciju:4.1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētosaugkopības, lopkopības unsvaigus zvejas produktus nelielosapjomos saskaņā ar normatīvoaktu prasībām par primāro produktuapriti nelielos apjomos unbiškopības produktus - Ls 10,00dienā;4.1.1.2. grieztos ziedus, zarus, notiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiemparedzētus nocirstusvai podos augošus dažādu suguskuju kokus, puķu un dārzeņu stādus,dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietesun sēklas - Ls 10,00 dienā4.1.1.3. mājas apstākļos ražotuspārtikas produktus no pašu ražotāslauksaimniecības produkcijas – Ls10,00 dienā;4.1.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus,sēnes un savvaļas ziedus – Ls10,00 dienā;4.1.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejasproduktus un medījamos dzīvniekusvai to gaļu nelielos apjomossaskaņā ar normatīvo aktu prasībāmpar primāro produktu apritinelielos apjomos – Ls 10,00 dienā;4.1.2. par tirdzniecību ar pārtikasprecēm, bezalkoholiskajiem dzērieniemun rūpnieciski ražotāmprecēm - Ls 20,00 dienā.4.1.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiemdzērieniem un tabakasizstrādājumiem - Ls 40,00 dienā.4.1.4. par sabiedriskās ēdināšanaspakalpojumu sniegšanu – Ls 40,00dienā.4.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:4.2.1. fiziskai personai, kurai atbilstošinodokļu jomu reglamentējošiemnormatīvajiem aktiem navjāreģistrē saimnieciskā darbībarealizējot pašu ražoto lauksaimniecībasprodukciju:4.2.1.1. izmantošanai pārtikāparedzētos augkopības, lopkopībasun svaigus zvejas produktusnelielos apjomos saskaņā ar normatīvoaktu prasībām par primāroproduktu apriti nelielos apjomosun biškopības produktus - Ls 5,00dienā;4.2.1.2. grieztos ziedus, zarus, notiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiemparedzētus nocirstusvai podos augošus dažādu suguskuju kokus, puķu un dārzeņustādus, dēstus, sīpolus, gumus,ziemcietes un sēklas - Ls 5,00 dienā4.2.1.3. mājas apstākļos ražotuspārtikas produktus no pašu ražotāslauksaimniecības produkcijas – Ls5,00 dienā;4.2.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus,sēnes un savvaļas ziedus – Ls5,00 dienā;4.2.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejasproduktus un medījamos dzīvniekusvai to gaļu nelielos apjomossaskaņā ar normatīvo aktu prasībāmpar primāro produktu apritinelielos apjomos – Ls 5,00 dienā;4.2.2. par tirdzniecību ar pārtikasprecēm, bezalkoholiskajiem dzērieniemun rūpnieciski ražotāmprecēm - Ls 10,00 dienā.4.2.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiemdzērieniem un tabakasizstrādājumiem - Ls 20,00 dienā.4.2.4. par sabiedriskās ēdināšanaspakalpojumu sniegšanu – Ls 20,00dienā.5. Nodevas likme sabiedriskās ēdināšanaspakalpojumu sniegšanai:5.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienesielu, Meža prospektu un Madonasielu - 4,50 Ls/m2 mēnesī.5.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā- 0,10 Ls/m2 dienā.6. Nodevas likme tirdzniecībai un sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumu sniegšanaipludmalē par tirdzniecību un sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumu sniegšanupludmales nogabalos - Ls 10,00 mēnesī.III. Atbrīvojumi no nodevas maksas7. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumu sniegšanupubliskās vietās nemaksā:7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojasspeciāli šim nolūkam iekārtotāspastāvīgās tirdzniecībasvietās (veikals, kiosks, kafejnīca,bārs vai cita speciāli tirdzniecībaiiekārtota stacionāra vieta), slēgtāsvai atklātās vietās, kas atrodas kādaspersonas (izņemot pašvaldību)īpašumā, valdījumā vai lietojumā;7.2. ja pasākuma, kura laikā tiek organizētaielu tirdzniecība, organizatorsir Jūrmalas pilsētas pašvaldība unno tirdzniecības dalībniekiem tiekiekasēta maksa par ielu tirdzniecībasorganizēšanas nodrošināšanu.IV. Nodevas maksāšanas kārtība8. Nodeva pilnā apjomā samaksājamapirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.9. Nodevas samaksa veicama Jūrmalasdomes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāmasaņēmējam: Jūrmalas dome,reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadelebanka”, SWIFT kods: PARXLV22,kontā LV15PARX0002484571012 ,maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgotirdzniecības atļaujas saņēmējanosaukumu, ielu tirdzniecības veiduun tirdzniecības vietas adresi.10. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētānodeva netiek atmaksāta.V. Pārejas noteikumi11. Līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesiskaisregulējums par ielu tirdzniecības unsabiedriskās ēdināšanas pakalpojumusniegšanai publiskās vietās atļaujasderīguma termiņiem 3.1.un 5.1. punktānoteiktais pašvaldības nodevas apmērstiek aprēķināts proporcionāli par katrudienu.VI. Noslēguma jautājumi12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajādienā pēc publicēšanas laikrakstā“Latvijas Vēstnesis”.13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanāsdienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētasdomes 1999.gada 29.aprīļa lēmumsNr.408 „Par uzņēmējdarbības objektuuzskaiti”, 2002.gada 8.maija saistošienoteikumi Nr.5 „Par pašvaldības nodevutirdzniecībai publiskās vietās” un2002.gada 19.jūnija saistošie noteikumiNr.7 „Par pašvaldības nodevu izklaidējošarakstura pasākumu rīkošanaibrīvdabas publiskās vietās”.Priekšsēdētājs G.TruksnisJūrmalas pilsētas domeatsavina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu – neapbūvētu zemesgabaluJūrmalā, Plūdu ielā 2b,kadastra apzīmējums 1300 009 8509, kopējā platība 2819 m 2 .Izsolāmās mantas nosacītā cena – Ls 112 200 (viens simts divpadsmittūkstoši divi simti latu).Izsoles solis – Ls 5 000.Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 100 – un nodrošinājums 10 % apmērāno nosacītās cenas – Ls 11 220 – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domeskontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.Norēķini par mantas pirkumu veicami 100 % latos viena mēnešalaikā no izsoles dienas.Izsole notiks 2011. gada 28. jūlijā plkst. 16.00 Jūrmalas pilsētasdomes Mazajā zālē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Notikumi un sludinājumi”. Dalībniekupieteikumu reģistrācija notiek domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanasnodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231. kabinetā katru darba dienu noplkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00 līdz 2011. gada 25. jūlijamplkst. 16.00. Uzziņas pa tālruni 67093867, 67093863.PrecizējumsPaskaidrojuma raksts1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskāsvietās likmes ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumusniegšanai, kā arī to, kad pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietāsnav jāmaksā.2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums2010.gada 12.maijā tika izdoti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.440“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, untirdzniecības organizēšanas kārtību”. Mainoties normatīvajam aktam, kasregulē ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidus, kā arī, ņemot vērāLR Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.480 “Noteikumi parkārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”, bija nepieciešamsizstrādāt atsevišķus saistošos noteikumus par nodevu par tirdzniecību unsabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.3. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.4. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz uzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijāTiek precīzāk diferencēta pašvaldības nodevas likme par tirdzniecību unsabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.5. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajāmprocedūrāmAdministratīvo slogu fiziskām un juridiskām personām saistošo noteikumuieviešana neietekmēs.6. Konsultācijas ar privātpersonāmSaistošo noteikumu tapšanas gaitā notika konsultācijas ar uzņēmējiem, kuriveic savu uzņēmējdarbību publiskās vietās.• 2011. gada 6. maijā laikraksta „Jūrmalas Ziņas” 10. lpp. publicēti Jūrmalaspilsētas domes 2011. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 16 „Kārtība,kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielutirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi” (protokols Nr.7, 29. punkts).Saistošie noteikumi Nr. 16 izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministrukabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi partirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecībasorganizēšanas kārtību” 8. un 9. punktu.• 2011. gada 6. maijā laikraksta „Jūrmalas Ziņas” 11. lpp. publicēti Jūrmalaspilsētas domes 2011. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 15 „Parpašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksaspakalpojumiem” (protokols Nr. 7, 8. punkts)Saistošie noteikumi Nr. 15 izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskoaģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu.Informāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lvPriekšsēdētājs G.TruksnisMuzeju nakts JūrmalāInta Baumane,Jūrmalas pilsētas muzejsMuzeju naktī 2011. gada 14.maijā Jūrmalas muzejus apmeklēja3426 cilvēki. 217 no viņiemieguva tiesības visu 2011. gadubez maksas apmeklēt pasākumusun izstādes trijos Jūrmalaspašvaldības muzejos – Jūrmalaspilsētas muzejā, Aspazijas mājā,Jūrmalas brīvdabas muzejā, kāarī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā,kas atrodas valsts pārziņā.Visi četri muzeji bija vienojušieskopējā akcijā, piedāvājot apmeklētājiemīpašu ieejas biļeti, kuru katrā muzejāvajadzēja apzīmogot. Pēc ceturtāmuzeja apmeklējuma tā pārvērtās parbrīvbiļeti divām personām, un visasreģistrētās ieejas biļetes piedalīsies loterijā,kas notiks Jūrmalas pilsētas muzejā2011. gada 31. maijā plkst.16.00.Aicinām visus interesentus piedalītiesloterijā, līdzi ņemot reģistrētās biļetes.Pārējie balvu ieguvēji tiks informēti patālruni vai pa e-pastu.Jūrmalas pilsētas muzeji izsakapateicību Muzeju nakts apmeklētājiemun apsveic visus akcijas dalībniekus(Atvainojamies, ja vārda vai uzvārdarakstībā ieviesusies kāda neprecizitāte).Jūrmalas muzeji muzeju naktī piedāvāja daudzveidīgu izklaides pasākumu programmu –brīvdabas muzejā varēja nobaudīt kūpinātas reņģes un izjust dūdu un bungu skaņas mūzikasgrupas „Auļi” priekšnesumā, Jūrmalas pilsētas muzejā – iepazīt indiešu klasisko deju.Brīvbiļetes divām personām ieguvuši:Inese ČokaBiruta ČokaLaura SlišāneĢirts KriķisJānis PutniņšLudmila ViļumovaJānis ViļumovsRaitis PaeglītisVineta IgaunieceAndris BiršsLaima LīdekaSintija BrauereSandra BrauereKristīne KolāteVilnis KolātsPaulis DzindulisJana PlēsumaLaima KronbergaRaitis KronbergsBaiba ŠķirusIndra ŠķirusRaimonds ŠķirusIlze BašanaAgris RozenfeldsToms ZeleznevsGusts ZeleznevsAreta DzirvinskaReinis Arturs AugustovsDana AugustovaAiga AugustovaValters BergsGunārs VikanisBruno BriekmanisAivars BriekmanisDaira BriekmaneEgita PutniņaJānis PutniņšIvars TimermanisZenta TimermaneArturs TimermanisIrēna JušovaMarika SondoreDārta JēkabsoneGunta JēkabsoneLaura StrazdiņaInga VonogaArta ŠnēbergaAleksejs PetrovsKristīne RozīteElizabete RozīteKristiāna RozīteElīza ZeizaIndra ZeizaRaimonds ZeizaAgita KramāneMāris KramānsIndra BrinkmaneAndra BrinkmaneAnda ZāleVineta ZāleGenadijs ŠahmenkoLudmila DrakšaIgors ŠahmenkoJūlija ŠahmenkoJānis LiepaInāra BorovskaArtis BeļickisEdgars BeļickisArmands BeļickisLīga BeļickaVoldemārs KrutinsIveta BitenieceIngus BitenieksAleksandrs NazdračovsIrina TerehovaAleksejs AndrejevsJānis PoļaksGunda BalodeTatjana IgauneMāris PoļaksElīna LandzāneAlise LimbaMadara LimbaNikolass DucensAina OsīteLaura EgleAndris EgleMarija KoževņikovaPāvels BrjuhoveckisUldis LācisHenrijs LācisInta LāceElizabete LāceLinda MitišaRoberts KalvānsGunta ŠtēbeleKatrīna ŠtēbeleAlma ŠtēbeleAirita Brūvere-KoganaAndrejs KogansMarija KoganaIvans ŠčavinskisEvita SprancmaneVaris SprancmanisReinis PrikulisLīva RozentāleMārtiņš LindeŅina SaļņikovaJeļena DorofejevaJuris KausinieksInāra GalandereAndris GalandersVita ĶērpeMāra KrasovskaMārtiņš ĶērpeUna KlīveDace SkerškāneDzintra ŠolohovaInguna RadziņaEvija DompalmaDace DompalmaEdgars LinužsAgra SvikleAlfa ŠķedsbergaElizabete MāziņaElizabete VegnereAndris MūrnieksLudmila ViļumovaJānis ViļumovsIndra KrūmbergaTatjana JeršovaDiāna RenzinaVineta KleinbergaSandijs MešķisNatālija SokolovaVladislavs SokolovsOļegs SokolovsLīga AtstājaZane AtstājaZane DanbergaKristīne ZommereLīga BriedeRenārs KamšsIeva GāršnieceMatīss MālersEduards JakovičsAgnese KozlovskaAira ŠmēlaEduards FreimanisVivita NāzereVija NāzereLīga MisuleLinda MisuleSandis ŽagotaJūlija ČernišovaRaimonds StepanovičsJānis KalvānsGundega ŠvarcbergaJuris ŠūpolsGita ŠūpoleIlze MuižnieceAigars MuižnieksLīga DriķeLigita MedvedevaDiāna TrifonovaDaiga HvickovičaVladimirs ŠtukarsJevgenijs ČugunovsValentīna ČugunovaŅikita ČugunovsSandra SaltāVilnis SaltaisKaspars LeinisJēkabs LeinisAntra LeineGunda LeineLīga AdamsoneArta KrūzeUna VanagaSvetlana ButāneLauris ButānsIveta LosaJānis KrastiņšIeva KodoliņaInta KodoliņaMārtiņš MiglānsKaspars MiglānsInga SkalbergaJānis LubkānsLinda KrēsliņaOskars KrēsliņšRolands KrēsliņšJānis GrīnsArtūrs ZāģerisAndris ZāģerisLinda RimšaMarta RimšaAustra RimšaLīga MedneElizabete DoškinaGalevela DoškinaPatrīcija Anna VavilovaLīva PūpolbergaĢirts SilavsDāvis ŠēnbergsMārtiņš GarančsAgija ZaharāneGunita CvetkovaJuris FreimanisGunta VāvereAndris VāvereIveta KrūmiņaAnete KrūmiņaElīna JuhņēvičaMaira PlacēnaIneta RoziņaLigita MaziņaJūrmalasMākslasskolaaicina pieteiktpirmsskolasvecuma bērnusestētikas skoliņā„Mans mazais”(3–4 g.).5 un 6 gadus veciem bērniem,kuri neapmeklē bērnudārzu,nodrošinām sagatavošanu skolai(licencētas programmas).Skolas adrese:Jūrmala, Bulduri, Muižas iela 7tālr.: 67767529, 67769257e-pasts: jms@inbox.lvmājaslapa: www.jurmala.makslasskola.lv


12 kultūraJūrmalas Ziņas2011. gada 20. maijsJūrmalas Ziņas2011. gada 20. maijs sports 13Jau septīto reizi –„Dziedam Jūrmalā!”Pēteris Vilkaste, JūrmalasKultūras centrsSvētdien, 29. maijā, plkst.18.00 Dzintaru koncertzālēnotiks Jūrmalas Kultūras centraun Horna biedrības rīkotaisVII Jauniešu koru populārāsmūzikas lielkoncerts „DziedamJūrmalā!” ar profesionālu džezamākslinieku un solistu piedalīšanos.Šogad kopkorī savas balsis saliedēsjauniešu kori „Jūrmala”,„Vaivari” (Jūrmala), „Ameno” (Saldus),„Charismata”, „Daugaviņa”,„Konvents”, „Medera”, „Motus”,„Salve”, „Sapnis”, „Sonante”, „Skaņupe”,„Vivat”, Jaunais Rīgas vīrukoris, Rīgas Franču liceja koris unRīgas 45. vidusskolas koris (Rīga),„Bonus” un „Konsonanse” (Valmiera),kā arī Ventspils Augstskolasjauniešu ansamblis (Ventspils).Arī šogad koncerta zvaigznebūs soliste Ieva Kerēvica, kura klausītājusiepriecināja jau pagājušāgada lielkoncertā „Dziedam Jūrmalā!”.Solo kopā ar koriem izpildīsarī jaunie dziedātāji Daumants Kalniņšun Ieva Sutugova un AinarsBumbieris.Muzikālo pavadījumu šogadizpildīs pagājušā gada koncertaīpašie viesi un pārsteigums – instrumentālāgrupa „Hansa kvartets”no Upsalas (Zviedrija, Hans Ante-Pagājušajā gadā VI jauniešu populārās mūzikas liekoncertā "DziedamJūrmalā!" kopā ar koriem uzstājās dziedātāja Ieva Kerēvica un dziedātājsAndris Ērglis.Šī gada 30. aprīlī,Rīgā pirmo reiziLatvijā norisinājās„Grapplingopenturnīrs”,kas ir cīņas veids arlaušanās un metienupaņēmieniem,neizmantojot sitienus.Apsveicam!Šajās sacensībaspiedalījās arī puiši noJūrmalas cīņu kluba „MMAJūrmala”,trenera Edgara Lipskijavadībā. Jūrmalniekiemlieliski panākumi -Mārtiņam Zaļeskimizcīnīta 2. vieta,bet Nilam Zālītim –4. vieta.JūrmalasčempionātsairēšanāInese Ģēģere, Specializētāairēšanas sporta skolaJūrmalas pilsētas dome sadarbībāar Murjāņu Sporta ģimnāzijasSpecializēto airēšanassporta skolu pagājušās nedēļasnogalē Priedaines distancēorganizēja Jūrmalas atklātočempionātu airēšanā.Airētāji mērojās spēkiem 1000m distancē. Laika apstākļi bija labvēlīgi,un sacensības norisinājās bezstarpgadījumiem. Sacensībās piedalījāsgan pieredzējuši sportisti,kas startējuši un izcīnījuši medaļaspasaules čempionātos, gan jaunākāspaaudzes airētāji, pavisam 103 sportisti.Viņi cīnījās divās vecuma grupāstrīs laivu klasēs – vieniniekos,bezstūrmaņa divniekos un pārairudivniekos.Par uzvarētājiem un zelta medaļuieguvējiem vecākajā grupā vieniniekoskļuva Elza Gulbe un JānisTimofejevs, bezstūrmaņa divniekos– Viktorija Vedļa ar Ludmilu Ivanovuun Renārs Lasks ar Kārli Rubīnu,pārairu divniekos – Elza Gulbe arMariku Trumekalni un Lauris Šīrear Dairi Adamaiti.Zelta medaļas jaunākajā grupāvieniniekos izcīnīja Agnese Kalniņaun Gints Zunde, bezstūrmaņadivniekos – Ksenija Gaujienietear Karīnu Dedeli un ReinisSproģis ar Niklāvu Dāvidsonu unpārairu divniekos – Irbe Dāvidsonear Irbi Kandi un MārcisMārtiņš Putniņš ar Jāni IgoNiedzviedzi.Sveicam sportistus un viņu trenerusun novēlam izturību un panākumusturpmākajās sacensībās!Šodien sākas Jūrmala Grand Prixvelobraukšanāheds – klavieres un aranžējumi,Anders Eriksons – kontrabass, DanielsOlsons – bungas, Niklass Videns– ģitāra). Kopā ar viņiemmuzicēs latviešu populārais saksofonistsDeniss Paškevičs.Mūziķi ne tikai spēlēs pavadījumukopkora dziedātajām dziesmām,bet kopā ar solisti Ievu Kerēvicuarī prezentēs savu pirmokopdarbu – disku „Latvijas sajūtas”,kas pagājušā gada radošās iepazīšanāsrezultātā tapis šā gada pirmajosmēnešos un kurā kopīgiierakstīti Hansa Anteheda latviešumelodiju aranžējumi, kur skan arīJolantas Gulbes balss.Arī šogad ir kāds jauns pārsteigums– „Dziedam Jūrmalā!” piedalīsiesJāzepa Mediņa Rīgas mūzikasvidusskolas džeza unpopulārās mūzikas nodaļas audzēkņiRaimonda Petrauska vadībā, kurinoteikti sagādās daudz prieka saviemklausītājiem.Kopējā koncerta programmāiekļauti latviešu un pasaules komponistupopulārās mūzikas skaņdarbi– H. Zariņa, U. Lapsiņa,R. Paula, kā arī M. Hemliša (MarvinHamlisch), T. V. Āsa (ToreW.Aas), R. Rodžersa (Richard Rodgers),R. Hendersona (Ray Henderson),Dž. Brauna (James Brown),Dž. Grobana (Josh Groban) unDž. D. Veisa (George David Weiss),u.c. autoru melodijas. Skanēs arīlatviešu tautasdziesmu mūsdienīgiaranžējumi.Koncerta mākslinieciskā vadītājair diriģente Ināra Freimane,kopdziesmas pārmaiņus diriģēs visukoru vadītāji. Koncertu tradicionāliiesāks ar Harija Lapiņa dziesmu„Satikšanās”, un tas izskanēs arDž. D. Veisa „Brīnišķīgā pasaule”(„What a Wonderful World”) visudalībnieku izpildījumā.Koncertu atbalsta Jūrmalas pilsētasdome, kas sabiedrības integrācijuprojektu konkursā tā organizatoreiHorna biedrībaipiešķīrusi līdzfinansējumu.Biļets nopērkamas „Biļešu servisa”kasēs, ar labdarību saistītāmiestādēm un organizācijām piedāvābezmaksas ielūgumus. Uzziņaspa tālr.: 67762448 vai 20363721.Daina Saliņa, Alpha Baltic Sport2011. gada Jūrmalas maratonusērija sāksies ar īstiemvelosvētkiem. Jau 20. maijānorisināsies Jūrmala GrandPrix – šogad Latvijā vienīgāsstarptautiskās un profesionālāsriteņbraukšanas sacensības.Savukārt 21. maijā ikviensvarēs izaicināt sevi un startētvienā no trīs Jūrmalas velomaratonadistancēm.Maratona garākajā distancē –126 km – ar pirmo numuru startēsdaudzsološais Latvijas riteņbraucējsGatis Smukulis, 60 km – SkandiMotors rallija komandas pārstāvisValdis Spredzis, bet 14 km distancē– Jūrmalas domes priekšsēdētājsGatis Truksnis.Pēc velopasākumiem 7. augustānotiks Spice skrituļmaratons, 21.augustā MTB maratons. Visbeidzot,21. septembrī, Jūrmalas maratonusērija noslēgsies ar BalticMilesskriešanas pusmaratonu.Maratonu rīkotājs Alpha BalticSport aicina piedalīties foto konkursāTver mirkli, kur pēc katramaratona labāko fotoattēlu autoriembūs iespēja iegūt balvas noSkandi Motors un t/c Spice. Savukārt,noslēdzoties visai sporta pasākumusērijai, finālistiem būs iespējacīnīties par galveno balvu– dāvanu karti Ls 100 vērtībā nosporta preču veikala tīkla Fans unt/c Spice.Jūrmala Grand Prix 2011 jaupiekritušas startēt 20 starptautiskāsriteņbraucēju savienības kontinentālāskomandas no Igaunijas, Čehijas,Vācijas, Austrijas, Itālijas,Šveices, Grieķijas, Serbijas, Somijas,tostarp arī Krievijas un Moldovasvalsts izlases, kā arī vēl četras Latvijaskomandas. Kā spēcīgākāsjāizceļ Šveices Champion Systemun Čehijas AC Sparta Praha.Šogad īpaši patīkams pārsteigumsir sagatavots mazajiem sportistiem.Pateicoties Maxima Favoritatbalstam, bērni līdz 12 gaduvecumam dalībai gan velomaratonā,gan skrituļmaratonā, gan arīskriešanas sacensībās līdz pasākumanorises dienai tika reģistrēti bezmaksas.Jūrmalas velomaratona kopējaisbalvu fonds ir 4840 eiro (3401 latu).Turklāt arī tie, kas nekāps uz godapjedestāla, varēs pretendēt uz naudasbalvām. 60 km distancē dalībnieks,kurš finišēs kā 100., 200.,300., 400., 500., 600., 700., 800.,900. vai 1000., saņems garantētunaudas balvu 100 eiro.


Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas14 INFORMĀCIJA 2011. gada 20. maijs2011. gada 20. maijsinformācija 15PērkPērk māju vai zemi Jūrmalā, kāpuzonā, rajonā no Lielupes līdz Asariem.Tiešais pircējs. T. 20228515,e-pasts: peterisklava@inbox.lv.Nopirkšu divas istabas privātmājāar atsevišķām ieejas durvīm. Nedārgi. Tālr. 26595945.Neejošu motobloku Rīga-Robi(ražots Rīgā). Tālr. 26375297.Pērk senas mēbeles, pulksteņus,traukus, figūriņas, gleznas, galdapiederumus. Tālr. 26848855,29911322.Pērkam visu veidu automašīnasar un bez TA no 50-5000 eiro. Norēķināšanāsuz vietas. Tālr. 29685225. Pērk burkas vairumā. Tālr.26205726.Pērku izvelkamu krēslu. Tālr.29863166.Pērk virtuves stūra dīvānu. Tālr.27111014.Pērku sekciju ar antresolu unskapi. Tālr.67769469Pērk privātmāju Bulduros arlielu garāžu un tuvu jūrai. Kontakttālrunis2219223.Nopirkšu 2-istabu dzīvokli Kauguroskredītā vēlams 103.sērija.Izskatīšu visus piedāvājumus unvariantus bez starpniekiem.Tālr. 26809776.PārdodFasēti 50kg maisos: vistu un govsmēsli- Ls 3, kūdra un melnzeme- Ls2, oļi un šķembas- Ls 3, skalota smiltsun grants - Ls 2. Cena ar piegādi Jūsunorādītā vietā. Tel. 29382833.Melzemi, smiltis, šķembas, oļus,kūtsmēslus, malku. Piegāde. Tālr.25950281.Labu malku ar piegādi. Sākot no2 ster. un vairāk. Tālr. 29153115.Pārdod plates, traukus, grāmataskrievu, latviešu un angļu valodās.Ļoti lēti! Tālr.29972496.Pārdod 3 istabu dzīvokli 61kvm,1/9,privatizētu, 28000 EUR. Tālr.29972496.Pārdodu labu malku ar piegādi,cena 15 Ls par beramkubikmetru.Kā arī melnzemi, kūtsmēslus, granti,smiltis, šķembas. Piegāde ar A/M2t vai 7t. Tālr. 29105020.mainaMaina 3 - istabu dzīvokli Rīgā,Ķengaragā pret dzīvokli vai vasarnīcuJūrmalā, tālr. 29205213.Mainu 2-istabu dzīvokli ar daļējāmērtībām uz 1-istabas dzīvokliar visām ērtābām un balkonu. Irarī zeme. T. 67763663.Salaspils, 20,6 ha jauktapbūvesteritorija, gāze, elektrība, asfalts,kanalizācija, ūdensvads, internetsuz robežas pret vasarnīcu vai kocitu. Tālr. 20226633/3 istabu dzīvokli Skolas ielā pret2 istabu dzīvokli. Tālr.29972496Mainu 2 istabas dz. Slokā 35m 2 ,eiro remonts, tualete un dušadzīvoklī,zemes gabaliņš, malkas apkure. Pretvienistabas dzīvokli ar visām ērtībām.Tālr. 26034717, 29914025.Mainu automašīnu Jeep Cherokee1987.g. izlaiduma, labā kārtībā,pret mazāku auto. Tālr.29460701.1 istabas dzīvokli Slokā, Dzirnavuielā 2/2 mūra mājā pēc remonta,malkas apkure, pret 2 istabu dzīvokliar visām ērtībām, var būt arparādiem. Tālr.29839948.3 istabu dz. Dzintaros, Ķemeruielā 2/2 koka mājā pēc kapitālremonta,ar apkures katlu, pret 2-3istabu dzīvokli ar visām ērtībām,var būt ar parādiem. Tālr.288060853 istabu dzīvokli uz diviem atsevišķiemdzīvokļiem, var bez ērtībām.Tālr. 29972496.Mainu 2 istabu dzīvokli, garāžu,pagrabu, šķūni, klēti Degolē pretgarāžu vai 2 istabu dzīvokli Kauguros.Tālr. 29685225.Mainu 1 istabu dzīv. 26,8 kv.m,krāsns apkure, 3 min. gājienāno dzelzceļa stacijas (Sloka). Iriekopts piemājas dārzs. Pret dzīvokliar visām ērtībām. Tālr. 29701319,e-pasts: majori@latnet.lvMainu vai pārdodu 2 istabu dzīvokliRēzeknes centrā pret 1 istabasdz. Rīgā, Jūrmalā vai Tukumā. Izskatīšuvisus variantus. Tālr. 26803769.Maina 3istabu dzīvokli Kauguros,spec. projekts (virtuve 15m2, vannasist.8m2, istabas 17m2, 15m2,13m2), pret dzīvokli Rīgas virzienāvai Rīgā. Tālr. 29172813.Maina labiekārtotu, izremontētu1istabas dzīvokli pret 1,5 vai 2 istabudzīvokli Jūrmalā. Tālr.29172813Mainu vai pārdodu 2 istabu dzīvokliRēzeknes centrā pret Rīgu,Tukumu, Jūrmalu. Izskatīšu visusvariantus. Tālr. 26803769.Mainu 2-istabu dzīvokli ar daļējāmērtībām uz 1-istabas dzīvokliar visām ērtābām un balkonu. Irarī zeme. T. 67763663.PakalpojumiPērkam un izvedam alus pudelesvisā Jurmalā, nodrošināsimtransportēšanu. Minimums100 pudeles. Tālr. 20308724,67751347.Akmeņkaļa darbnīca Jūrmalāpiedāvā: pieminekļus, apmalītes,gravēšana, uzstādīšana. Tālr.29460077, Andris. Piegādājam melzemi, granti,šķembas, kūtsmēslus, smiltis. Ļotipieņemamas cenas! Tālr.29509861Autovadīšanas privātstundas.Tālr.: 29723510.Sertificēta arhitekte izstrādā unsaskaņo būvprojektus jaunbūvēm,rekonstrukcijām, dzīvokļurenovācijām. T. 29725205. Apkures darbi. Santehnika.Elektroinstalācija. Iekšdarbi.Tālr.29643453.Grāmatvedības pakalpojumi SIA,IK un pašnodarbinātām personām.Tālr. 20259379.Ledusskapju remonts Jūsu mājāsar garantiju. Т. 29299768, no plkst.9 līdz 21.Spices, āderu krustpunktu noteikšana,dziļurbumu tīrīšana, visaveida santehnika, metināšanas darbi.Tālr. 27105301, Ivars.Neliela apjoma remonta - celtniecībaspakalpojumi. Tālr.29433267.Ūdens apgāde, spices skalošana,āderu krustpunkta noteikšana. T.28862211. Mārtiņš.Vīrietis 46 g. meklē pastāvīgusētnieka darbu Jūrmalā, ir darbapieredze Somijā, teritorijas labiekārtošanā.T. 26809776.Fasēti 50kg maisos: vistu un govsmēsli- Ls 3, kūdra un melnzeme-Ls 2, oļi un šķembas - Ls 3, skalotasmilts un grants - Ls 2. Cena arpiegādi Jūsu norādītā vietā. Tālr.29382833.meklē darbu• Sieviete pēc 40 meklē darbu piesaimniekiem, varu pieskatīt arī vecuscilvēkus. Tālr.28869003.• Vīrietis 65 veiks jūsu teritorijassakārtošanu, dzīvžoga apgriešanu,sarga, kurinātāja, kurjera, dežurantapienākumus. Tālr. 26873057.• Floriste-pārdevēja. Vēlos strādātziedu veikalā. Tālr. 28290672.• Veicu skatlogu mazgāšanu untīrīšanu Jūrmalā, Tālr. 28684712.• Pieredzējis meistars veic dzīvokļuremontus – griesti, logi, durvis,krāsošana, tapetes, lamināts. Tālr.29771742.• Sieviete ar pieredzi tirdzniecībāmeklē pārdevējas darbu. Tālr.28290672.• Sieviete meklē darbu. Ir pieredzedārzu ravēšanā, zemeņu lasīšanā,telpu uzkopšanā. Tālr. 28290672.• Jumiķis ar pieredzi veic jumtaseguma klāšanu un remontēšanu.Tālr. 29771742.• Meklēju darbu apsardzē. Ir darbapieredze. Attieksme pret darbu nopietna.Mob.tālr. 20313291.• Vīrietis meklē sētnieka darbuJūrmalā (Lielupe - Dubulti). Ir pieredzeteritorijas apsaimniekošanāun labiekārtošanā. Bez kaitīgiemieradumiem. Tālr. 25967825.• Būšu mīļa auklīte jūsu mazulim.Zvanīt pa tālr. 26894964 Aijai.• Apsargāju, apsaimniekoju privātmājas,objektus. Piedāvāju autopakalpojumus dažādiem pārvadājumiemar vieglo Mercedes Benzjebkurā diennakts laikā. Tālr.26674447.• Pieskatīšu jūsu bērnu (s) no 3 –8 gadu vecumam. Brīvdienās undarba dienu vakaros.Tālr. 26463095• Vīrietis meklē sētnieka darbu Jūrmalā.Ir darba pieredze teritorijaslabiekārtošanā un apsaimniekošanā.Tālr. 26803769.• Celtnieks, apdares meistars.Tālr.67740194.• Sieviete meklē pārdevējas darbu.Ir pieredze tirdzniecībā. Tālr.28290672.• Jumiķis ar pieredzi liek un labojumtus, veic dzīvokļu remontus.Tālr. 29771742.• Vīrietis 65, vidējā tehniskā izglītība,apsaimniekošu jūsu teritoriju,varu veikt sarga, kurjeraun dežuranta pienākumus. Tālr.26873057.• Solīds vīrietis, 43 g., meklē sezonasdarbu. Vēlams privātsektorā.Angļu, krievu valoda. Darbapieredze ārzemēs. Lūdzams zvanītvakaros. Tālr. 27108766.• Vīrietis meklē sētnieka darbuJūrmalā, ir pieredze teritorijas labiekārtošanāun apsaimniekošanā.Tālr. 26803769• Meklēju sagādnieka, ekspeditora,pārvaldnieka, apsarga, jebkādu citudarbiņu. Izskatīšu visus piedāvājumus.Tālr. 26274144• Celtnieks ar profesionālo celtniecībasizglītību veiks jūsu mājas būviun remontu, santehniskos darbus.Tālr.22177805• Roku zemi un pļauju zāli. Varupalīdzēt celtniecības darbos, uzkopšukapus, visi palīgdarbi, ir transports,zāģēju. Tālr.28743171Saimnieks izīrē istabu Asaros arvisām ērtībām vientuļam cilvēkamlīdz 50 gadu vecumam, kurš varētuarī nedaudz palīdzēt saimniecībā(kurināt malkas katlu). Maksa 30-40 Ls mēnesī. Tālrunis: 26202447vai 26059853.izīrēIzīrēju mēbelētu 3 istabu dzīvokliKauguros. 2. stāvs, cena pēc vienošanās.Tālr.29229840Izīrē dzīvošanas platību 50m 2 ,2.stāvs, krāsns apkure, ūdens untualete ārā, uz vasaras sezonu. Noaprīļa līdz septembrim. Slokā. Tālr.67731084.Lielupē māju (175 kv.m) ar palīgtelpāmun zemi (2500 kv.m), pašājūras krastā. Papildus informācijapa tālr.29234385.Izīrēju 2 istabu dzīvokli Dubultos.Tālr. 29535463.dažādiSteidzami īrēšu 5 m 2 privātteritorijas,kas būtu redzama no Jomas ielas,uz vasaras sezonu biznesam (gleznutirdzniecība). Tālr. 29957729.Pieskatīšu Jūsu īpašumu Jūsuprombūtnes laikā apmaiņā pretiespēju dzīvot Jūsu īpašumā. Tālr.28607654.Atļaušu dzīvot kārtīgam pārimGulbenē privātmājā. Dārzs, siltumnīca,ūdens mājā, ir arī aka. Bez maksas.Ilgam laikam. Tālr. 29979691Melnzeme, smiltis, šķembas, oļi– piegāde no 1 t un vairāk. Tālr.27086110, 67732515.Firma realizē visa veida kokmateriālus,t.sk. arī sētas dēlīšus.Veic celtniecības un apdares darbus,būvē terases. Tālr. 29538519,67732515.Vajadzīga vīriešu friziere. Tālr.20262778.Aicinām darbā Jūrmalā apkopējas/kasieres(s)uz sezonu. Vēlamspašnodarbinātas personas statusā.Tālr. 29339428.Demontēsim un izvedīsim metāllūžņusun elektrotehniku. Piedāvājamarī elektriķa un santehniķapakalpojumus. Tālr. 29807333.Salonfrizētava „Pontons”aicina darbā pieteikties frizieri, kas ir radošs un atvērtsjauniem friziermākslinieciskiem risinājumiem.Savu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam līdz š.g. 15. jūnijamnosūtīt uz e-pastu pontons@pontons.lv .Vairāk informācijas par izsludināto vakanci,zvanot uz mobilo tālruni 29508088 (Kristīne).Informācija par salonfrizētavu ir pieejamamājas lapā www.ponts.lvJūrmalas mūzikasvidusskola aicinabērnus no 5gadu vecuma uzsākt mācības mūzikas skolāun apgūt kādu no mūzikas instrumentiem vai mācītieskora klasē.Konsultācijas no 21.maija līdz 1.jūnijam (17:00 – 19:00)pēc iepriekšēja pieraksta pa tel.nr. 67764498.Iestājeksāmens 2.jūnijā.Skolas adrese: Smilšu iela 7, Majori, Jūrmala.Tel.nr. 67764498Informē Pašvaldības policija09.05.2011.–15.05.2011.Veikti 76 izbraukumi pēc izsaukumauz notikuma vietām paradministratīva rakstura likumpārkāpumiem(t.sk. 17 no Valstspolicijas):• konflikti ģimenē – 7;• konflikti starp kaimiņiem – 2;• alkohola lietošana un atrašanāssabiedriskā vietā reibumastāvoklī – 21;• trokšņošana un naktsmieratraucēšana – 5;• citu sabiedriskās kārtības noteikumuprasību neievērošana– 21;• teritorijas nekopšana – 2;• atkritumu izmešana tam neparedzētāvietā – 2;• ugunskura un atkritumu dedzināšana– 3;• citu labiekārtošanas noteikumuprasību neievērošana – 3;• dzīvnieku turēšanas noteikumuneievērošana – 2;• nesaskaņoti rakšanas darbi – 1;• koku ciršanas noteikumu neievērošana– 1;• reklāmas izvietošana bez saskaņojuma– 1;• auto iebraukšana un novietošanatam neparedzētā vietā (t.sk.zaļajā zonā) – 2;• ceļu satiksmes noteikumu neievērošana– 3.FORUMS BIZNESA PARKSir mūsdienīgs B klases biroju ēkas unnoliktavu/ražošanas telpu komplekss arkopējo platību 28 000 m²,kas atrodas Rīga, Baltā ielā 3/9.Mēs piedāvājam:■■labiekārtotus birojus ar platību no 11 m² līdz 87 m²■■ražošanas un noliktavas telpas ar platību no 100 m² līdz 7 000 m²Mēs garantējam:■■Elastīgus nomas nosacījumus un pievilcīgas cenas,■ ■ Individuālu pieeju, biznesa kontaktu veicināšanu,■ ■ Ērti pieejama un stratēģiski izdevīga atrašanās vieta,■ ■ Ērtas, funkcionālas, individuāli pielāgojamas telpas,■ ■ Diennakts administrators un piekļuve nomātajām telpām,■ ■ Apsargājama diennakts autostāvvieta.Papildus iespējas:■■Datortehnikas, ofisa tehnikas apkalpošana un remonts,■■Biroju uzkopšana,■■Kravas un pasažieru lifti,■■Grāmatvedības pakalpojumi,■■Ēdināšanas pakalpojumi un citi.SIA „Forums Investīcijas”Tālr: +371 67472333MĒS PALĪDZĒSIM JUMS NOPELNĪT!Fakss: +371 67472332Mob: +371 20223802Sastādīti 17 administratīvā pārkāpumaprotokoli:• alkohola lietošana un atrašanāssabiedriskā vietā reibumastāvoklī – 4;• dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas– 3;• ceļu satiksmes noteikumu neievērošana– 3;• caurlaižu režīma neievērošana– 1;• cieņas aizskaršana – 1;• teritorijas nesakopšana – 5.Bez autovadītāja klātbūtnes noformēti14 protokoli–paziņojumipar apstāšanās un stāvēšanas noteikumuneievērošanu.18 personas ievietotas pašvaldībaspolicijas atskurbšanas telpās.Aizturēta 1 meklēšanā esoša persona.Nodrošināta sabiedriskā kārtība2 pasākumu norises laikā:• sporta pasākumi – 1;• Jūrmalas vasaras kūrorta sezonasatklāšanas laikā – 1.Veikti 8 reidi:• par dzīvnieku turēšanas noteikumuneievērošanu – 1;• par caurlaižu režīma ievērošanuJūrmalas pilsētas administratīvajāteritorijā – 7.Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,Un siltums, ko izstaro sirds,Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.Elziņ, esam kopā ar Tevi,Kazimiru pēdējā gaitā pavadot.Bulduru bibliotēkas kolektīvse-pasts: viktors@forum.lvwww.forum.lvJūrmalas sporta kalendārs no 20. līdz 29. maijamJūrmalas pilsētas stadions „Sloka”Skolas iela 5, Sloka▶▶22. maijā plkst. 18.00 Latvijas 2011. gada čempionāta futbolāvirslīgas spēle: FC „Jūrmala” – SK „Liepājas metalurgs”.▶▶29. maijā plkst. 18.00 Latvijas 2011. gada čempionāta futbolā1. līgas spēle: FK „Spartaks” – FK „Ventspils 2”.Pie Dzintaru koncertzālesTuraidas iela 1, Dzintari▶▶20. maijā plkst. 10.00 „Alpha Baltic” riteņbraukšanas sacensībasprofesionālām komandām „Jurmala Grand Prix 2011” 182km distancē.▶▶21. maijā plkst. 10.00 „Alpha Baltic” riteņbraukšanas maratons126 km, 60 km un 14 km distancē.Jūrmalas Peldēšanas un futbolaskolaRūpniecības iela 13, Kauguri▶▶21. maijā plkst. 10.00 Peldēšanas sacensības „Jūrmalas vilnis”.Dzimtsarakstu nodaļā 09.05.–15.05.2011. reģistrēti:• 27 bērni – 13 meitenes (Adrija,Austra, Elīza, divas Evelīnas, Gabriela,Lindija, Līva, Maija, Mia,Šarlote, Tina, Zlata) un 14 zēni(Antons, Deniss, Edvards, Emīls,Ilai, Iļja, Kristers, Mareks, Matīss,Olivers, Ralfs Erlends, Rauls, Viktors,Vjačeslavs);IzsakāmvisdziļākolīdzjūtībuOļegaKaurovatuviniekiem,viņu mūžībāaizvadot.SIA „Jūrmalas Ūdens”kolektīvsSludinājumu anketaKATEGORIJA (PĒRK, PĀRDOD, MAINA, IZĪRĒ, ĪRĒ, DAŽĀDI, PAKALPOJUMI, MEKLĒDARBU, PIEDĀVĀ DARBU, IEPAZĪŠANĀSMežmalas vidusskolaRūpniecības iela 13, Kauguri▶▶28. un 29. maijā plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas atklātaisčempionāts mākslas vingrošanā.Centrālais tenisa klubsIkšķiles iela 4, Lielupe▶▶Līdz 22. maijam (diena un laiks precizējami sacensību norisesvietā) Centrālā tenisa kluba maija turnīrs tenisā.Sanatorija „Jantarnij bereg”Zvīņu iela 2, Jaunķemeri▶▶Līdz 22. maijam (diena un laiks precizējami sacensību norisesvietā) Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrības un sanatorijas„Jantarnij bereg” atklātais turnīrs tenisā.I e s p ē j a m a s i z m a i ņ a s !Izsakām visdziļāko līdzjūtību• 16 mirušie – Valērijs Bērziņš(1962), Ināra Germova (1959),Roberts Grahoļskis (1936), MarijaKalandadze (1930), JevgenijsKondratenko (1936), LūcijaLamba (1926), Ksenija Lazarenko(1932), Naums Ļubaševskis(1925), nezināma sieviete (vecums25–30 gadu), Aļona Noriņa(1979), Klāvs Ozols (1942),Mihails Petrovs (1928), RaimondsJānis Plaudis (1947), PelagejaUrusova (1914), AleksandraZakurdajeva (1928), LudmilaŽitilova (1918).Mārai Rozēnai un tuviniekiem,Gunāru Duntavu mūžībā aizvadot.SIA „Jūrmalas Ūdens” kolektīvsEsam kopā skumju brīdīar Bulduru bibliotēkas darbinieciElzu Pranču,vīru, Kazimiru Pranču,ilggadējo Centrālās bibliotēkas darbinieku,zemes klēpī guldot.Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kolektīvs.Kategorija______________________________________________________________________Sludinājuma teksts (izcelts/neizcelts — vajadzīgo pasvītrot)Cik reižu publicēt latviešu valodā___________________, krievu valodā__________________Sludinājuma iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa Nr. ______________________________(šo informāciju nepublicē) ________________________________________________________________Sludinājumus un reklāmu ievietošanai “Jūrmalas Ziņās” turpmāk var iesniegtKauguros, Tērbatas ielā 46a, autoservisa Expresserviss telpās.Kategorijas: Pērk, Īrē, Maina, Meklē darbu, Piedāvā darbu, Dažādi — bez maksasKategorjas: Pārdod, Izīrē, Pakalpojumi, Iepazīšanās — cena par vienu publicēšanas reizi vienā valodā Ls 1,22. Sludinājums ar izceltiemburtiem — Ls1,84, sludinājums ar izceltiem burtiem un rāmītī — Ls 3,06. Publicējot sludinājumus 4 un vairāk reizes, atlaide,sākot no 10%.*Cenas uzrādītas ar 22% PVN

More magazines by this user
Similar magazines