Annual report 2011 - Garezers

garezers.org
  • No tags were found...

Annual report 2011 - Garezers

Gaŗezera zIŅaS123. numurs2012. gada janvārisGaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni,lai stiprinātu latviešuvalodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.2011. gada pārskats |2011 annual report


Mīļie draugi,Vēlos jums pateikties par rosīgu 2011. gadu. Baudījām lielu, skaistu teātra izrādi un jaukus koncertus, īpašitos, ko sagatavoja mūsu skolēni un nometņotāji. Varam tikai lepoties. Pateicos administrācijai, programmuvadītājiem, skolotājiem, audzinātājiem un brīvprātīgiem palīgiem par paveikto darbu. Jūs visi esat varoņi.Kultūras dienās mēs pagodinājām divus izcilus brīvprātīgus darbiniekus. Abi ir ziedojuši nesaskaitāmasstundas, lai veidotu mums visiem vēl jaukāku vidi šeit Gaŗezerā. Tie ir Ruta Jostsons un Mārtiņš Grendze.Gribētu šeit pateikties arī Diānai Ezeriņai, kura vairākus gadus ļoti piestrādāja organizējot lielisko GVV klusoizsoli. Viņiem nāk palīgā neskaitāmi palīgi un visiem izsaku lielu paldies!Gaŗezera padome un administrācija ir sākuši attīstīt jaunu izglītības nozari, kas saucas „LIV”(Latviskā Izglītība Visiem jeb Latvian Identity Venture). Tās mērķis ir paplašināt vasaras programmas, laiiesasitītu visas ģimenes un bērnus, kuriem interesē Gaŗezers un latvietība, vienalga, kāds viņiem latviešuvalodas līmenis. Pirmā LIV programma tiks piedāvāta šo vasaru no 30. jūlija līdz 3. augustam – tā būsSportu nometne bērniem no 8-14 gadiem.Pagājušā rudenī padome un administrācija uzņēmās Stratēģiskās plānošanas projektu. Gaŗezeram pagātnē irbijuši šādi plāni un projekti, bet vēlējāmies izveidot praktisku, lietderīgu dokumentu, kas varēs palīdzētorganizēt mūsu darbību arī nākotnē. Izmantojot esošo Gaŗezera devīzi un misiju, esam izveidojušiStratēģiskās vīzijas kodolu (skat. 5. lpp.) Turpināsim tālāk izveidot specifiskus mērķus un uzdevumus katramdarbības laukam. Ceram, ka šī struktūra palīdzēs mums efektīvāk darboties Gaŗezera saimes labā.Stratēģiskās plānošanas komitejā piedalījās Andrejs Dumpis, Imants Ejups, Māra Kore, Mārtiņš Pūtelis,Pēteris Skrodelis, Mārtiņš Stāks un Anda Vizulis.Viena rosīga grupa jauniešu (un ne tik jauni!) ir uzsākusi līdzekļu vākšanas akciju „Zaļosim Gaŗezeru”. Grupasplāns ir Gaŗezerā īstenot saules spēka elektrības ražošanu un citus enerģijas taupīšanas veidus. Projektamērķi ir iesaistīt un apmācīt jauniešus, kā arī uzlabot Gaŗezeru nākotnei.Gaidām jūs visus ciemos šo vasaru!Kārlis VizulisGaŗezera prezidentsGaŗezera ziņas izdod Latviešu centrs GaŗezersGZ redaktore Māra Kore (mkore@garezers.org)vāka foto Ilze Kalniņa (ilzesfotos@hotmail.com)Latvian Center Garezers, Inc.57732 Lone Tree Rd.Three Rivers, MI 49093garezers@garezers.org269.244.5441w w w . g a r e z e r s . o r g2 Gaŗezera 2011. gada pārskats


paldies Gaŗezera labvēļiem! | thank you for your support!Atblasta sadalījums Contributions by type 2011Vispārējām vajadzībām General Fund 83,727Stipendijas Scholarships and Financial Aid 80,683Piemiņas ziedojumi Memorial Gifts 62,385Kapitāla fonda ziedojumi Garezers Improvement Fund / Capital Donations 61,765Īpašie un jubilejas ziedojumi Tribute and Special Gifts 41,049Līdzekļu vākšanas sarīkojumi Income from Fundraising events 38,613Draudzīgais aicinājums Annual Education Fund 36,128Piešķīrumi un darbvietu ziedojumi Grants & Matching Funds 5,850Testamentārie ziedojumi Bequest Gifts 3,600Kopsumma Total $413,800Ziedotāju sadalījumsContributions by Donor GroupOrganizācijas (ieskaitot akcionārus) Organizations (including Shareholders) $126,592GVV absolventi GVV alumni $ 74,475Gaŗezera nākotnes nodrošinātāji Online Recurring donors $11,635sportu nometne | sports campKAS? Nometne veltīta sportiem - volejs, baskets, futenis, teniss, loks & bulta, burāšana, peldēšana....KAD? No pirmdienas, 30. jūlija līdz piektdienai, 3. augusta (nedēļa starp voleja nogales un GVV izlaiduma)KAM? Visiem jauniešiem no 8 – 14 gadiem, neatkarīgi no latviešu valodas lĪmeņaSīkāka informācija būs pieejama www.garezers.orgWHAT? A camp dedicated to sports - volleyball, basketball, soccer, tennis, archery, sailing, swimming....WHEN? Monday, July 30 to Friday, August 3 (the week between volleyball weekend and GVV graduation)WHO? All kids ages 8 -14, regardless of Latvian language skill levelMore information will be available at www.garezers.orgGarezers 2011 annual report3


Dear Friends,Thank you for a wonderful 2011 season at Garezers. We enjoyed a great theater production and many lovelyperformances, especially those by our campers. We can all be proud of our kids! I am grateful to theadministration, program leaders, teachers, counselors, staff and volunteers for all your hard work.Last summer we honored two distinguished volunteers who have given many hours of their time to makeGarezers a better place for us all. Those individuals are Ruta Jostsons and Martins Grendze. I would also liketo take this opportunity to thank Diana Ezerins, who has organized the successful GVV Silent Auction for thepast few years. Of course, they all have many, many helpers, and we owe them all a big thank you!The Garezers board and administration have begun to develop a new educational initiative called „LIV”(Latvian Identity Venture or Latviskā Izglītība Visiem). Its goal is to expand our selection ofsummer programs to include all families and kids who are interested in Garezers and in their Latvianheritage, regardless of their Latvian language skill level. The first LIV program will be offered this summerfrom July 30 to August 3 – it will be a Sports Camp for kids ages 8 through 14.Last fall members of the Garezers Board and Administration embarked on a Strategic Planning project.Garezers has had various planning sessions and documents in the past, but this time we wanted to develop auseful working document that could help organize and prioritize our work going forward. Building upon ourexisting motto and mission statement, we have outlined the core of this plan, a Strategic Vision (see oppositepage). The Garezers Board has approved this vision and framework, and we will now continue to developspecific operational goals and action items for each area. Our hope is that this framework will help us moreeffectively serve the Garezers community. Committee members are Andrejs Dumpis, Imants Ejups, MaraKore, Martins Putelis, Peteris Skrodelis, Martins Staks, and Anda Vizulis.A committed group of young (and not so young!) people have begun a fundraising effort for „GreeningGarezers.” This group’s plan is to install solar photovoltaic panels and implement other energy-savingmeasures. Their goal is to involve and educate our community as well as contribute to the Garezers’ future.For more information on this or any other project, please contact the Garezers office.We’re looking forward to seeing you again soon!Karlis VizulisGarezers PresidentPieminam 2011. gadā mūžībā aizgājušos Gaŗezera atbalstītājusIn memory of our supporters who passed away in 2011Kārlis Baumanis, Dace Cers, Vija Ernstsons, Jānis Ezergailis, Alvis Freimanis, Harijs Frišs, DzintraGreenwald, Visvaldis Gredzens, Helēna Hofmanis, Maksis Jansons, Ferlands Krūmiņš, Rita Kubuliņš, (bij.Pad. priekšniece), Vera Kubuliņš, Andrejs Ķeņģis, Velta Lauskis, Anna Lācis, Ausma Linde, Eiženija Mētra,Arvīds Oliņš, Biruta Osis, Mirdza Paudrups (GVV), Rūta Plostiņš, Mirdza Robežnieks, Irma Rungulis,Jautrīte Saliņš, Ojārs Štāks, Tekla Švanks, Māra Tomsons, Ērika Zadiņš4 Gaŗezera 2011. gada pārskats


stratēģiskās plānošanas projekts | strategic planning projectDevĪze | MottoDIEVAM un LATVIJAIFor GOD and LATVIAMisija | Mission statementMēs pastāvam, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātuun mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu,kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saitesar Latviju.Garezers serves as a meeting place for Latvians of all ages, toraise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvianlanguage, culture and spiritual values, to promote the Latvianheritage and develop links with Latvia.Vasaras programmasSummer programsTicĪba un dievkalpojumiFaith and worshipSatikšanās vieta un sarĪkojumiDestination and eventsFinansiāls atbalstsFinancial supportAdministrācijaOperationsStratēģiskā vizija | Strategic VisionMēs cenšamies piedāvāt mūsu sabiedrībai:→ augstas kvalitātes latviešu vasaras programmas, kur jaunieši var uzturēt un attīstīt valodas spējas, ticību, kultūraszināšanas un sabiedrības piederību un jaunas programmas, kurās ģimenēm un draugiem ar ierobežotu latviešu valodu iriespēja uzlabot savas latviešu valodas spējas un baudīt latviešu kultūru un sabiedrību.→ latvisku, kristīgu vidi ticībai un dievkalpojumiem.→ pievilcīgu satikšanās vietu organizācijām, ģimenēm un draugiem ar pretīmnākošu vidi, kur rīkot latviešu kultūras,sabiedriskas un sporta sarīkojumus.Mēs šo izpildīsim:→ pielietojot administratīvu darbību un apsaimniekošanu, kas veiksmĪgi un efektīgi izmanto mūsu fīziskos, finansiālos uncilvēku resursus.→ izmantojot finansiālu atbalstu: a) no ziedojumiem, b) no līdzekļu vākšanas, c) no maksām, nomām un citiem ienākumuavotiem, un d) no rezerves fonda.We aspire to provide our community with:→ Continued high quality summer programs for our youth, to preserve and enrich language skills, faith, cultural ties andsense of community; new programs for individuals, family and friends, whose Latvian language skills are limited, providingthe opportunity to enrich language skills, culture and community awareness.→ A Christian and Latvian setting for faith and worship.→ A welcoming environment for cultural, social and sports events and an attractive destination for organizations andfamilies.We accomplish this through:→ Administrative operations and processes which efficiently and effectively utilize our physical, financial and humanresources.→ Various means of financial support that include: a) charitable donations, contributions and gifts, b) fundraising events, c)user fees and other revenues, and d) an endowment fund.Garezers 2011 annual report5


Mīļie Gaŗezera draugi!Šajā gada laikā ar vienu aciatskatāmies uz pagājušā gadapanākumiem un grūtībām, bet ar otruskatāmies uz priekšu, gaidot nākamovasaru. Pagājušā gadā Gaŗezerszaudēja divus ilggadīgus Gaŗezeradraugus un labvēļus – skolotājuMirdzu Paudrupu un kaimiņuAndreju Ķeņģi. Viņi abu enerģijanepazudīs un mudinās mūs uz darbuGaŗezera labā.Šovasar piedāvāsim jaunu Sportunometni! Sportu nometne notiksnedēļā pēc voleja nogales, no 30. jūlijalīdz 3. augustam. Tā būs bērniem no 8līdz 14 g. vecumiem, neatkarīgi noviņu latviešu valodas līmeņa. Šīnometne ir pirmā daļā no topošās“LIV” (Latviskā Izglītība Visiem)programmas, kuras mērķis irpaplašināt iespējas visām ģimenēm,kurām interesē Gaŗezers unlatvietība.Mēs ar lielu sajūsmu gaidām Dziesmusvētkus Milvokos! Visa GVV skolassaime piedalīsies, gan dziedot korī,gan dejojot tautas dejas. Šī irbrīnišķīga iespēja mūsu jauniešiempiedzīvot un iemīļot Dziesmu svētkutradiciju. Sakarā ar Dziesmusvētkiem, visas vasaras programmasiesāksies tūlīt pēc Jāņiem, 23.-24.jūnija nogalē. Pa 4. jūlija nogali būsimMilvokos. Ceturtajā nogalē, no 20. līdz22. jūlijam, esat laipni aicināti uz„Vasaras svētkiem”, kur būs Bērnusvētki, GVV talantu koncerts,Gaŗezera garšas un citas izprieces.Lai gan pagājušā pavasara vētra mūsiespaidoja gan naudas, gan laika ziņā,tomēr paspējām paveikt daļu noieplānotajiem remontiem –atvietojām daudzas gultas, ievilkāmIndrānos jaunu elektrību, uzlabojāmSprīdīšu spēļu laukumu un sākāmKalpaka zāles remontus. Šogadveiksim Sprīdīšu ēkas labojumus,turpināsim atvietot vecās gultas unuzlabot Kalpaka zāli. Varbūt es pārākatkārtojos, bet manas prioritātesdaudz nemainās – gribu arvienuzlabot izglītītbas programmas,atjaunot ēkas un mītnes un loģiskiplānot nākotnes darbību.Esmu ļoti sajūsmināts par jūsu lieloatsaucību pagājušā gadā atbalstotGaŗezeru! Paplašinājās ziedotājuskaits organizāciju un GVV absolventustarpā un sveicām 33 jaunus „kokupakāpes” labvēļus. Pateicoties jūsudevībai, pamazām spējam nomaksātmūsu rezerves fonda parādu, kaspēdējos gados bija sakrājies.Vēlreiz pateicos par jūsu atbalstu.Mēs turpināsim strādāt tā, lai jūs esatlepni par Gaŗezeru!Andrejs DumpisAdministrāorsDear friends of Garezers,Around this time of year, I find myselflooking back at last year’s events,while also looking forward inanticipation of the next season. Lastyear Garezers lost two long-timefriends and supporters –legendaryGVV teacher Mirdza Paudrups anddear neighbor Andrejs Kengis. Theirpositive energy will remain aninspiration to us.This summer we are excited to offer anew Sports Camp! The camp will runfrom July 30 to August 3. It will beopen to all kids ages 8 – 14,regardless of Latvian language skilllevel. This is part of our emerging„LIV” (Latvian Identity Venture)Program, whose goal is toexpand our summer offerings toinclude all families and kids with aninterest in exploring their Latvianheritage and becoming part of theGarezers community.We are looking forward to the SongFestival in Milwaukee! The entire GVVstudent body will participate in thechoir and folk dancing. This is awonderful opportunity for our kids toexperience the Song Festivaltradition. Because of the Song Festivaltiming, all summer programs willstart on the weekend of June 23-24,right after the Jani celebration.During the 4th of July weekend mostof us will be in Milwaukee. Pleaseplan on returning to Garezers duringthe weekend of July 20-22 for our„Summer Celebration” which willinclude the Kids’ carnival, GVV talentshow, Taste of Garezers and other funactivities.Despite some setbacks after lastspring’s storm, we were able toaccomplish many of our plannedprojects, and those that wepostponed are on the list for thisspring (please see table on oppositepage). At the risk of repeating myself,let me reiterate my top priorities,which have remained the same – tocontinue improving our summerprograms, renovate our buildings andgrounds, and plan strategically for thefuture.I am truly grateful for yourinvolvement in Garezers! In 2011 wewelcomed 33 new members to ourDonor Level program and saw anincrease in giving among GVV alumniand organizations.Thanks to yourgenerosity, we have been able togradually chip away at ourendowment deficit that hadaccumulated in recent years.Thank you for your continuingsupport. We will keep working tomake you proud of Garezers!Andy DumpisExecutive Director6 Gaŗezera 2011. gada pārskats


udžeta pārskats | budget overviewSOURCES OF CASH Actual 2011 (unaudited) Budget 2012Starting cash balance Jan. 1 $41,979 $84,000Program fees $357,343 $347,650Donations & fundraising $231,628 $237,500Rentals, sales, miscellaneous $277,995 $221,800Net operating income $866,966 $806,950Donations to restricted funds $61,247 $75,000Sale of shares $32,400 $10,000Change in current assets & liabilities - $27,929 --Subtotal - income $1,030,521 $975,950USES OF CASHPayroll & contracted staff - $414,156 - $418,000Supplies - $204,799 - $169,950Uilities, insurance, taxes, communications - $262,933 - $237,300Net operating expenses - $881,888 $825,250Capital improvements(see list below) - $42,296 - $120,000Monies invested in endowment - $22,358 0Ending cash balance Dec. 31 $83,979 $30,700Net change in cashINCREASE/(DECREASE) $42,000 ($53,300)Capital Projects Completed in 2011Bunk beds GSS $15,839 *Kronvalda building insulation $9,336 *Dzintari lights $9,028 *Indrani region electrical upgrade $4,640 *Miscellaneous $2,853TOTAL $42,296Capital Projects Planned for 2012Dzintari cabin #4 $65,000 *Bunk beds $20,000Kalpaka rooms upgrade $15,000CMMS inventory database $10,000Dziesmu Leja electrical upgrade $10,000 *TOTAL $120,000* partly or entirely funded by capital donationsGarezers 2011 annual report7


sarĪkojumi un lĪdzekļu vākšana | events and fundraisingSarĪkojums | EventAtlikums | ProfitZiemas izloze | Winter raffle 17,981Kultūras dienas un Mākslas tirdziņš | Culture Days and Art Market 17,816GVV klusā izsole | GVV silent auction 7,216Cook Associates golfa turnīrs | Cook Associates golf tournament 5,063Voleja nogales “spārniņi” | “Indy wings” 4,806Jāņi | Jāņi (midsummer celebration) 4,389Dr. V. Kores golfa turnīrs | Kore memorial golf tournament 2,408Meijer Rewards programma | Meijer Rewards program 828cits | other 311kopā | total $60,818ziemas izlozes vinnētāji | winter raffle winnersLaimests | PrizeVinnētājs | Winner$500 naudā | $500 cash Astra Plūcis$250 naudā | $250 cash Ivars Antens$50 naudā | $50 cash Helene Kaisels$50 AmEx gift cards A. & J. Pūliņš, S. Trautmanis, Richards Rollis, AnsisPommers, Skaidrīte HatfieldAinas Ķinēnas gleznas | A. Kinens paintingsJānis RichtersALA Kongresa balles biļetes | ALA Kongress Ball ticketsMāra JauntirānsALA mūža biedra karte | ALA Lifetime MembershipSelga PētersonsBalticShip $50 gift cardVitauts VītoliņšBērnu pasaku grāmata | Kids’ Fairytale bookIlze BērziņaBissel mini-vacAnita KnochsBrīva ieeja Gaŗezera Jāņos | Free Admission to Garezers “Jani”Vita Kākulis, Zigmunds ZilgmeBrīva nedēļa Dzintaru Kabīnē | Free week at Garezers cabinsJānis RichtersČikāgas Ziņas 2012. g. abon. | Chicago Latvian News subscription Sandra Bērzups, Alberts VīgantsČLB “Ledus Balles” biļetes | Chicago New Year’s Eve ticketsAdolfs GailītisDekoratīvs spilvens | Decorative pillowDr. Z. ZadvinskisGaŗezers iebraukšanas zīmes | Garezers 2012 parking passesI. Dzilna, Tekla Kauliņš, Juris Šlesers, Rose DaigaiPAD 2 16 GB Wi-FiKristīne PutenisKantīnes dāvanu kartes | Garezers Canteen gift cardsDace Ķezbers, Daina MelbārdisDz. sv. Kopkora koncerta biļetes | Song Festival Choir ticketsTekla KauliņšLAIKS 2012. g. abonējums | LAIKS newspaper subscriptionModris MednisLatv. vēstures grāmata un DVD | Latv. history book & DVDDaiga PuriņšP. Zadvinskes glezna | Water color painting Arnis SkulteP. Zadvinskes keramikas vāze | Ceramic vase Ilze ShearTautas deju lieluzveduma biļetes | Song Festival Folk Dance tickets Ilona Ķīsis8 Gaŗezera 2011. gada pārskats


2011. g. talcinieki | 2011 volunteersDzintars AbulsMiķelis un Tija AbulsKārlis AntonsRūdis AntonsGvido un Rasa AuziņšTracy BainbridgeFranz Bauer un Zanda ZilaoteFranz Bauer Sr.Gunta BeardRoberts BlumbergsRaitis BorgMiķelis BrunovskisSabīne BrunovskisSolveiga BrunovskisMadars CālītisNora CeriņšGuntis DāboliņšSanta DuļbinskaAndrejs DumpisImants EjupsHerberts un Edīte EverssVilnis GertnersEdīte GrendzeKrista GrendzeMārtiņš un Linda GrendzeDaina GrenenbergaĒriks GrenenbergsJuris GrenenbergsUģis un Mārīte GrīnbergsKārlis un Ruta GrīnvaldsElize JēkabsonsIlgvars un Līga JēkabsonsIeva JohnsonKristīna JohnsonRuta JostsonsAndrejs JungeGunārs KancsJuris un Sherry KancsMarisa KaugarsMatīss KaugarsDiāna KārkliņšJānis KļaviņšĒriks un Māra KoreKatrīna KramēnsMiķelis KreilisLija KrievsViktors KrievsAndrejs ĶeņģisArnis ĶeņģisRoberts ĶeņģisGvīdo KubuliņšKristīne KubuliņaLaila KubuliņaTija KubuliņaVilnis KubuliņšMāris Lange un Arta DuļbinskaEzequiel un Ivete LarroquetteLukas LarroquetteNahuel LarroquetteMarcel LazdiņšArtūrs LāčkājsHelmūts LāčkājsJanette LutkusLilita MatisonRaimonds un Ligita MatisonIluta MeirēnaRoberts un Māra MemenisAndis NīkursAleks OsisKārlis OsisArnolds OzolsIeva PutniņšĪrisa PutniņšMāra PutniņšEdīte PūtelisLaila PūtelisMārtiņš un Lilija PūtelisPauls PūtelisPēteris PūtelisTija PūtelisVinay Reddy un Laura ŠmidchensJennifer ReedSilvija ResnisLauris RožkalnsGuntars RusmanisRichard un Ilze SchwartzMaija SiliņaKristaps SkrodelisMāra SkulteJānis StāksMārtiņš StāksOskars StucisKlāvs SuriņšKārlis ŠulcsAtis TrezunsĒriks VelkmeJuris un Ingrīda VelkmeMāra & Ivars VilciņšĀrijs VilemsonsKārlis un Anda VizulisRoberts un Katie VītoliņšWe'd like to thank everyone for another successful 4-2chicken wing fundraising event in 2011. It topped our2010 fundraiser and we were able to donate over $4500to Garezers because of all your hard, yet fun work!Without our MANY volunteers and the volunteer spiritexhibited, we could not do this! Along with the names ofour volunteers listed below, we'd also like to thank theVirtuve staff, the SP's, the Birojs staff andAdministrators for all you did to help organize the event.If you worked and your name isn't listed, we didn't haveyour signature in our Volunteer Book. Please accept ourapologies and our thanks. We are looking for leadersand volunteers for the event in 2012. We will needsomeone to lead the entire event, as well as a singlecrew/shift. If you are interested in working or leadingnext year's event, please send me an email atskancs@aol.com and I'll place you on ourvolunteer/leader list for 2012!PALDIES, PALDIES, PALDIES!!!Sherry and Juris KancsOur Leaders:Rudis AntonsMaris and AnnaKancsEriks Kancs andMichelle LibichOur Volunteers:Tom and Aina LittleRoberts and KatieVitolinsRenate and AndyRatermannDainis OzolsGeorge and IreneKreilisMikels KreilisAstrida KreilisSilvija KreilisModris LorbergsEdite PutelisLiene TuttleMartins PutelisLilija PutelisPeteris PutelisRita PutelisDace AbeltinsAndris AbeltinsLija KancsLarisa KancsShanna BaumRyan KrauklisJessica KrauklisMatt PerryThomas NeunerGunta BeardGunars and RasmaKancsIveta kancsKarlis JansonsMarcel LazdinsEdite GrendzeIrisa RozeMax BurketteMaris KarklinsOskars IskarsJoanna WillAlex OverbyAndris AntonsPeteris AntonsKarlis AntonsSandra RobeznieksGuntars RusmanisIngride VelkmeRuta VitandsEdvards and SandraHaznersDavid Jirikovic (PD)Elisa DeJongDavis and SelgaRolzkalnsGvido and KrisKubulinsGarezers 2011 annual report9


labvēļu pakākpes | donor levelsGaŗezers pateicās par testamentāriem novēlējumiem no Ojāra Štāka un Arnolda LīgotņaGarezers gratefully acknowledges bequest gifts from Ojars Staks and Arnolds LigotnisSAULES PAKĀPES BIEDRI | BEQUEST DONORSHaralds Birznieks †Daina BolšteinaZelma Dzirkale †Anita & Raimonds GrīviņšPēteris Lakstīgala †Arnolds Līgotnis †Daina Briedis Miller & Dennis MillerJānis Puravs †Ilze SchwartzMarta Šmits †Ojārs Štāks †Kārlis & Anda VizulisZiedotāju pakāpe | Donor level Ziedojumu summa | Donation total Piepraudes krāsa | Pin colorAuseklis | Morning Star $250,000 + zelta | 14 ct. goldNamejs | “Namejs” $100,000 + sudraba ar dzintaru | silver with amberLiepa | Linden $50,000 + dzeltena | yellowOzols | Oak $10,000 + brūna | brownBērzs | Birch $5,000 + pelēka | grayPriede | Pine $1,000 + zaļa | greenNAMEJA | “NAMEJS”Augusts & Ruta GrasisKārlis & Anda VizulisLIEPAS LINDENAndrejs DumpisArnis & Dace KīnsJānis KīnsIlze & Richard SchwartzKārlis & Anda ŠteinmanisModris & Jann TīdemanisMāra ZepsOZOLA | OAKRoberts & Gundega ĀbeleDzintars & Biruta AbulsMiķelis & Tija AbulsJēkabs & Renāte BērzkalnsAina DravnieksAndrejs EglīteHerberts & Edīte EverssIvars & Ruta FreimanisArtūrs & Ausma GravaAnita & Raimonds GrīviņšIngrīda JurēvicsJuris & Ināra KalniņšDiāna & Andris KārkliņšMētra & Modris KrautmanisAivars KuplisAndris & Dagnija LācisLarisa & Arnolds OzolsArnis & Diāna PoneJānis & Daila PoneValija RaucepsUldis & Sandra SīpolsJānis StrautnieksIeva SzentivanyiJūlijs VildeEgils & Rūta VitandsZigfrīds & Paulīne ZadvinskisBĒRZA | BIRCHĒriks & Ilze AntonsMāris Antons & Ilze BērziņšIeva BolšteinsSilvija & Andrejs EzersModris & Valija GalenieksRuta & Kārlis GrīnvaldsRoberts & Terēze InveissVaida & Neal JordanRuta JostsonsVita KākulisSvens & Larisa KīnsMiķelis & Vita KoreRuta KoreDagnija & Egons KubuliņšJānis & Aija KukainisAusma LankaJānis & Velta LazdaAtis & Daina LīzenbergsJānis & Daina LucsRaimonds & Ligita MatisonsVidvuds & Aija MedenisRoberts & Māra MemenisIrma & Aivars PeldsPēteris & Marga PipastsPēteris PlūmeMartis & Cassandra PoneĒriks & Inga PriedeAndra Racibarskas & Warren CaseyIda RautenšildsSigrīda RenigersKārlis SproģisRita SpulģisSkaidrīte & Māris ŠtolcersGints & Katrīna StrautnieksGundars & Astrīda Strautnieks10 Gaŗezera 2011. gada pārskats


labvēļu pakākpes | donor levelsJānis & Meredith StrautnieksKaisa StrautnieksLachlan StrautnieksNiels StrautnieksSabīna StrautnieksDzidra & Vilnis TropsLauma & Ivars ZušēvicsPRIEDES | PINEPēteris AbulsAivars & Lidija AistarsDaina AlbertiņšAnda & Greg AllisonLūcija AndersonsAnonimsAndris AntonsKārlis AntonsEgils & Baiba ApelisIvars & Dzidra ĀrumsAnnele & Miķelis AustriņšEdvīns & Ruta AuzenbergsGvido & Rasa AuziņšPēteris & Alda AvensAndris & Vēsma BaltmanisBruno & Daina BaumanisMāris & Inta BērziņšElmārs Bilsēns & Anita Briedis-BilsēnsAina BlakeIlmārs BlaumanisĒriks & Anna BlumbergsDaina BolšteinsDāvis BolšteinsLaila BolšteinsVilma BolšteinsGunvaldis & Sandra BreņķisPēteris BrīviņšSigurds BrīvkalnsIeva BroksKsenija BroksGuntis & Diāna BrūnsEgils BurģelisPēteris BurģelisArnis & Sandra BurvikovsOļģerts & Marta CakarsMarģers & Dzintra CauneAivars CelmiņšNora CeriņšVerners CinisJānis & Anita CircenisArtūrs & Dzidra CīrulisMārtiņš & Mindi DaigaRose DaigaElvīra DanenbergsOskars DanilovsImants & Inga DankersAndrejs DaugavietisRuta DaugavietisJānis DaukšsKārlis & Ieva DaukšsDon & Anna DaukstsAndis & Brigita DimantsLiene Dindone & Jānis GrantsMāra DoleKārlis DruvaPaulis & Inta DuksBaiba & Ilmārs DumpisRuta & Andris DzelmeĒriks & Julie EglīteRuta & Helmūts EichenfeldsIndulis & Iveta EilandsImants & Liga EjupsJānis & Cheryl EriņšEdvīns & Dzintra ErkmanisEdvīns & Dzidra ErkmanisDagmāra ErnstsonsIrēne EzergailisViesturs FelkersJohn & Rasma FinlaysonRobert & Edīte FranklinAtis FreimanisElisa Freimanis & Kalvis CersAndris & Dace FreivaldsZaiga FreivaldsDace FrišsVilnis & Pārsla GagainisArtūrs & Mirdza GaiķisJohn GalējsLaris & Diana GalējsVelta GalēnsDzintars & Mary Catherine GendrikovsSandra Gendrikovs-Bayer & Thomas BayerIntra & Mārtiņš ĢermanisJuris & Ilze GertnersVilnis & Rasma GertnersMiķelis & Sarah ĢigaVisvaris & Ausma ĢigaLīga & Ray GonzalezPēteris GraubeAlfreds & Sarmīte GravaAstrīda GrecoKaren GreeverMaija GrendzeMārtiņš & Linda GrendzeRita Grendze & Andris SlokenbergsInāra GrigolatsUģis & Mārīte GrīnbergsMaksis & Veronika GrīnsGita GrīviņšGunārs & Laima GruzdiņšRich & Kristīne GudraisMāra & Jeff GundrumIda HarrisBrian HartmanSkaidrīte & Mike HatfieldIngrīda & Jeffrey HeinzeJānis & Ināra IevānsAivars & Ligita InkaArtis Inka & Sandra Robežnieks-InkaAndris & Kellie InveissUldis & Anna InveissErna JankavsMudīte & Juris JansonsSonja & Māris JansonsVilma JansonsIlgvars & Līga JēkabsonsDave „PD” JirikovicHaralds & Jogita JurevskisArnis Kākulis & Vanda DaukstsAivars & Ligita KalniņšLaila & Valdis KalniņšImants & Milda KalveGunārs & Rasma KancsJānis & Karen KarpsAnsis KauzensAustra KazaIvars & Austra KēlersAija ĶeņģisArnis ĶeņģisRoberts & Shelley ĶeņģisDace ĶezbersAstra KiddMaiga KildišsAleksis & Maggie KīnsMikus & Jocelyn KīnsInāra KiršteinAndrejs & Ilona ĶīsisHilda KitnersInta & Ulo KonsenKristīne & Viktors KontersAldis KoreĒriks & Māra KoreMāra KoreSilvija KoreAstrida KramēnsZigurds & Rasma KrauklisRasma KraulisAgris & Marianne KrautmanisAndrejs & Ruta KreišmanisVilnis & Iveta KreišmanisDagnija KrēsliņšEduards Ruta KressViktorija & Viktors KrievsUldis & Nellija KronītisValdis & Māra KrūmiņšĒriks & Ligita KrūmkalnsĢirts & Christine KrūzeOļģerts KubuliņšVilnis & Kristīne KubuliņšAndris KuriņšAnna LāčkājsMel & Carol LaFranceKristīna & Laimonis LaimiņšMāris Lapiņš & Dagnija Spuntelis-LapiņšPēteris LapiņšPercy LaubePēteris & Rita LazdiņšJuris Sintija LazovskisAlberts & Skaidrīte LegzdiņšMāris & Alda LīcisGarezers 2011 annual report11


labvēļu pakākpes | donor levelsJānis & Ligita LielaisRasma LielmaneAira & Pēteris LielzuikaLeons & Vija LiepaBaiba LiepiņšJānis LiepnieksAnna LindeGerolds LussEdward MackusAstra Māliņš & Valdis VītolsJānis & Māra MāliņšVija & Atis MarkovsDainis & Māra MatisonsGinta & Ryan McNallyJānis & Silvija MeijaIlze Meija-Ham & Jason HamJuris MeistersDaina MelbārdisAldonis & Ruta MežsētsVija MiezītisImants MinkaValdis MiķelsonsJuris & Ruta MorussLalita MuižnieceManfreds & Martha MuntersHelmūts MūrmanisArtūrs & Ena NepartsEriks NiedrītisDagmāra NymanAndrejs & Ārija OlteGuntis & Lelde OreMaigonis & Ingrīda OttoGundega OzolsKnuts & Baiba OzolsGynt Padegs & Ilze Stankevics-PadegsTālivaldis & Maija PaegleViesturs & Vaira PaegleUldis PaldeDace PencisIngrida Pētersons & Anthony NedinskyLidija PētersonsSelga Pētersons & Petch HowitzKārlis PetrovsEduards & Kaija PetrovskisĒriks & Sandra PetrovskisRita PetrovskisKatrīna PipastsRasma PlāteHarijs & Astra PlūcisKarīna PoneLaura PoneNikolajs PoneJānis PoņemeckisGunārs & Aija PotapousJānis & Rasma PriedeZigmunds PriedePēteris & Andra PrivertsAina & Juris PūliņšEriks Puriņš & Laila VehvilainenPēteris & Ruta PuriņšJānis & Malda PūtelisMārtiņš & Lilija PūtelisPēteris & Rita PūtelisKristīna & Mārtiņš PutenisIrisa PutniņšBenita RainorsĒriks Raisters & Inese Bergman-RaistersLaura & Ervīns RamanisLiene Rava-KalalZigurds & Vita ReineksVija ReinfeldsInta ReinisGunārs & Ilga RichtersZigurds & Astrīda RīdersVera RieksiņšIlze & Brent RingenbergKārlis & Astrīda RobežnieksJānis & Brigita RobiņšZinta & Brian RodgersRichards & Anita RollisElga RonisIlona RozeIrisa & Edvīns RozeMāra RozentālsLauris & Zane RožkalnsDainis & Irma RudzītisAina RuņģisSilvija RūtenbergsInta RūtiņšAina SalenieksKārlis & Ada SalnaRita SējaGunivaldis SelgaDainis & Daina SīkaGinta SīkaJuris & Guna ŠillersAnda SīpoliņšOļģerts & Rita SkostiņšArnis & Māra SkulteUldis ŠmidchensKārlis SpalviņšArnolds & Katherine SpārniņšVelta SpārniņšLūcija SprenneUģis Sprūdžs & Astrīda CīrulisValfrīds & Vija SpuntelisJānis & Sigrida StāksMārtiņš & Luanna StāksPēteris & Althea StāksAivars Stārķis & Christine DerDerianEgils ŠtemmeBaiba StepeAnna StepsArvīds ŠtrālsAndris StraumanisRuta StraumanisAndrejs StraussAnita Strautmanis & Vilnis BērziņšEdwards StrazdiņšAlfreds StukulsJānis Šulcs & Linda BeiniķisVelta ŠulcsTekla SvanksDiāna & Michael SydlowskiGunārs TēraudsAija ThacherArnis & Sandra TolksAstrīda & Toms TrautmanisValts & Vija TreibergsRuta TreknaisArnis TūbelisEdvīns & Zaiga TumsJānis & Nikki TupesisArnis Tupurītis & Barbara LivingstonPēteris & Astrīda TurkopulsGunta TurksAlfreds & Mirdza ŪdenānsJuris & Ilze UpatnieksOjars & Mudīte UpatnieksJuris ValainisBaiba & Jānis VanagsVilis & Biruta VārsbergsAnita Vārsbergs-Pāža & Andris PāžaJānis VaskisLaila & Mārtiņš VeinbergsAnna VējiņšInta VeldreJuris & Ingrīda VelkmeDace VentersGunārs & Ieva VeverisIvars & Māra VilciņšAivars & Gundega VilemsonsĀrijs VilemsonsVitauts & Mary Margaret VītoliņšZina VītolsĒriks VoitsKonrads VoitsInga & Bernard WolfDāvids & Inga ZadvinskisMirdza ZaļumsKristaps & Zinta ZariņšLeo ZariņšJānis & Māra ZemesarājsLīga ZemesarājsViktors & Valda ZemesarājsSilvija Zemjānis-WolfSandra & Larry ZentzBetty ZepsĒriks & Ausma ZiediņšMaija ZiemelisGunārs & Nancy ZikmanisPaulīne ZikmanisZigmunds & Anna ZilgmeInta ZirnisAndra ZommersAldis ZuikaRegīna ZvejnieksRasma Zvirbulis12 Gaŗezera 2011. gada pārskats


vispārējām vajadzĪbām | general fundDzintars un Biruta AbulsAnonīmsMiķelis un Annele AustriņšPēteris AuzersRoberts un Gundega ĀbeleAivars un Lidija AistarsĀrija BabānsSolvita un Jonas BaipsysIrēne BalksGunārs un Gaida BarensBruno un Silvija BaumanisThomas Bayer un Sandra Gendrikovs-BayerJānis un Lolita BebrisEvarists BērziņšMāris un Inta BērziņšJēkabs un Renāte BērzkalnsJānis un Līvija BičevskisCeronis BilmanisDaina BlitteGunārs un Rota BoršteinsEdīte BoschGunārs un Antonija BriedisEdmunds un Grietiņa BrigmanisSigurds BrīvkalnsAndrejs BrošsLucija BruzgulisMax BurkettMaija Cepure-ZemmelsVerners CinisJānis un Anita CircenisKārlis un Maruta DankersRasma DinbergsRita DroneAndrejs DumpisPēteris un Susan DumpisAndrejs EglīteHerberts un Edīte EverssArturs EzeriņsAndrejs un Silvija EzersJohn un Rasma FinlaysonArnolda Lāča ģimenes fondsAtis FreimanisIvars un Ruta FreimanisGeorge un Maiga FriessJohn GalejsVallija GasiorowskiDzintars un Mary Catherine GendrikovsZaiga GreenhalghArvīds un Barbara GrīnbergsMaksis un Veronika GrīnsVitauts un Vera GrīnvaldsLeons un lma GudraisIeva HartmanGunta HarveyDaumants un Anita HāznersUldis un Anna InveissGeorgs IvanovsHarry un Maruta JancisPēteris JansonsMāra JauntirānsMāris un Anita JubertsRoberts JungeJānis un Ruta KalniņšJuris un Ināra KalniņšMarija KalniņšVelta KalniņšGunārs & Rasma KancsZigurds KaulsHilda KitnersMikus un Jocelyn KīnsIlze KochMiķelis un Vita KoreModris un Mētra KrautmanisEduards un Ruta KressĢirts un Christine KrūzeAivars KuplisZinta KūlītsMel un Carol LaFranceInese LasmanisAndris un Dagnija LācisPhilip un Lilita LeeElvīra LēvaldsLeons un Vija LiepaGunārs un Irma LiepiņšIndulis un Myrna LiepiņšVelta LiepiņšEdward MackusPaul un Biruta MaldutisMārtiņš un Brigita MarkevicsPauls MarkovsHarijs un Sondra MartinaitisRoberts un Māra MemenisAldonis un Rūta MežsētsNora MičuleKārlis MiemisJuris un Ruta MorussIrēne MuižnieksManfreds un Martha MuntersHelmuts MūrmanisVisvaldis NagobadsArturs un Ena NepartsAndrejs un Ārija OlteOlģerts un Jean OrleansArnolds un Larisa OzolsViesturs un Vaira PaegleAivars un Irma PeldsSilvija Pēterjānis-MatthewsLidija PētersonsRasma PlāteGunārs un Aija PotapousRuta PrauliņšKrišs PujatsGuntis PuriņšErvīns un Laura RamanisAlma RasiņšInta ReinisValija RēvaldsJānis RichtersVera RiekstiņšRichards un Anita RollisVelga RukutsAina RuņģisEižens un Aina SalmiņšKārlis un Ada SalnaStaņislaus un Antonina SaltansGunivaldis SelgaRita SējaPēteris un Valtrauta SimsonsValfrids un Vija SpuntelisPēteris un Althea StāksGundars un Astrīda StrautnieksJānis StrautnieksEdwards StrazdiņšIeva SzentivanyiGuntis un Inta ŠrādersArvīds un Ārija TimermanisReinis TīģerisKen un Laura TomkoArnis TūbelisEdvīns un Zaiga TumsArnis Tupurītis un Barbara LivingstonGunta TurksIlmārs UpītisAndris un Daina ŪdrisVitālis un Anna VārpsalietisVilis un Biruta VārsbergsAnna VējiņšIvars un Māra VilciņšJūlijs VildeAivars un Gundega VilemsonsAndris VīnakmensVelta VītoliņšVitauts un Mary Margaret VītoliņšLaimonis VītolsGunta ZalteLeo ZariņšRūta ZariņšImants ZeidlickisZigmunds un Anna ZilgmeJuris ZirnisLeonīds un Guna ZīvertsGarezers 2011 annual report13


draudzĪgais aicinājums | annual education fundDzintars un Biruta AbulsMiķelis un Tia AbulsGreg un Anda AllisonMāris Antons un Ilze BērziņšĢirts un Ārija AustriņšEdvīns un Ruta AuzenbergsPēteris AuzersAnna ĀbeleIvars un Dzidra ĀrumsIrēne BalksZane Balks-RussellAndris un Vēsma BaltmanisBruno un Daina BaumanisVilnis un Maija BaumansArvīds un Ērika BeitānsNicholas BerkholtzPēteris un Sandra BerzinAndris BērziņšDaila BērziņšElita BērziņšMāris un Inta BērziņšJēkabs un Renāte BērzkalnsJānis un Līvija BicevskisGunārs un Silvija BirkertsAina BlakeĒriks un Anna BlumbergsAivars un Ilga BokaldersDaina BolšteinsVilma BolšteinsDzintra BondEarl un Karīna BrennemanIeva BroksIna BrolisGuntis un Diāna BrunsLucija BruzgulisVeronika ButnersAina CauneMarģers un Dzintra CauneMaija Cepure-ZemmelsNora CeriņšVerners CinisThomas un Dace CopelandMarģers un Rita CubiņšLinda CukursMārtiņš un Mindi DaigaAivars DambekalnZigrīda DambisInese Daniels-EatonImants un Inga DankersLars DankersOskars DaņilovsDon un Anna DaukstsAleksandrs DaukšsKārlis un Ieva DaukšsArturs un Christine DinbergsRasma DinbergsJohn un Laima DingleyAina DravnieksAina DrillisRita DroneKārlis DruvaAndrejs DumpisIlmārs un Baiba DumpisKārlis DumpisEgons un Susan DunēnsIndris un Livija EidemanisIndulis un Iveta EilandsUldis un Inese ErdmanisJānis un Cheryl EriņšDagmāra ErnstsonsJānis un Irēne EzergailisKārlis un Peggy EzeriņšElmārs ĒveleMāra FlynnElfa FoldiRobert un Edīte FranklinAlvis FreimanisIvars un Ruta FreimanisHarijs un Dace FrišsJānis un Lilija GabliksVilnis un Pārsla GagainisArtūrs un Mirdza GaiķisJohn GalejsVallija GasiorowskiRay un Līga GonzalezPēteris GraubeKaren GreeverInāra GrigolatsKārlis un Ruta GrīnvaldsLarisa GrīnvaldsJānis un Anna GrīslisGita GrīviņšRaimonds un Anita GrīviņšGunārs un Laima GruzdiņšLeons un Ilma GudraisJeff un Māra GundrumMiķelis un Sarah ĢigaVisvaris un Ausma ĢigaGunta HarveyDaumants un Anita HāznersJeffrey un Ingrīda HeinzePetch Howitz un Selga PētersonsIngrīda IeviņšAndris un Jean IndriksonsRoberts un Terēze InveissUldis un Anna InveissGeorgs IvanovsAivars IzaksVilnis un Astrīda JākobsonsGundars un Kristīna JēgersIlgvars un Līga JēkabsonsIrma JonsRuta JostsonsHelēne KaiselsElmārs KalnaraupsImants un Maija KalniņšJuris un Ināra KalniņšValdis un Laila KalniņšVelta KalniņšRūdolfs KalnmalsEdgars un Linda KalnsImants un Milda KalveZenta KamparsJānis un Ilze KancānsGunārs un Rasma KancsRita KaugursOlga KauliņšĒriks un Janae KākulisVita KākulisZigurds un Rasma KārkliņšHerbert un Biruta KelleyJānis un Diane KivertsUlo un Inta KonsenHarijs un Minna KrauklisDzidra KraulisRasma KraulisModris un Mētra KrautmanisVilnis un Iveta KreišmanisEduards un Ruta KressĒvalds KrivānsUldis un Nellija KronītisJānis un Rita KrūmiņšMaigonis un Tija KrūmiņšValdis un Māra KrūmiņšĒriks un Ligita KrūmkalnsPēteris un Mārīte KrūzeEgons un Dagnija KubuliņšJānis un Aija KukainisKārlis un Beth KupsisŽenija KupsisVilis un Irma KurmisZinta KūlītsAndris KūriņšAndrejs un Aija ĶeņģisRoberts un Shelley ĶeņģisValdis ĶerisDace ĶezbersAndrejs un Ilona ĶīsisJuris Ķivuls un Sarma KreišmanisMel LaFranceSarmīte LawlerMirdza LazdiņšPēteris un Rita LazdiņšAndris un Dagnija LācisIlze LācisIndulis un Ruta LācisAlberts un Laila LāčkājsBradford Lee un Vita SlaidiņšAlberts LegzdiņšBaiba LejiņšElvīra LēvaldsIndulis un Myrna LiepiņšJānis LiepnieksBenita Linde14 Gaŗezera 2011. gada pārskats


draudzĪgais aicinājums | annual education fundAina LizenbergsAina LiziņšJacob un Agnese LubisJānis un Daina LucsStasia LucsGerolds LussEdward MackusPaul un Biruta MaldutisAstra MangulisMaija MartinRyan un Ginta McNallyVidvuds un Aija MedenisModris un Maija MednisJuris MeistersDaina MelbārdisRoberts un Māra MemenisAstrīda MengelisAldonis un Ruta MežsētsJuris un Ingrīda MiemisVija MiezītisIrma MiķelsonsValdis MiķelsonsRoderiks MorussRoderiks MorussLalita MuižnieceHelmūts MūrmanisAndis Nīkurs un Maija HasibaMāris NoraLidija OdeikoMaigonis un Ingrīda OttoTālivaldis un Maija PaegleViesturs un Vaira PaegleLeons un Dzidra PalēvicsLidija PalksVoldemārs un Aina PamovskisValdis PareizsVelta PelcisDace PencisLeonija PetraskaĒriks un Sandra PetrovskisRita PetrovskisAusma PirktiņšValts PladarsJānis un Velga PlāteVilnis Plostiņš un Daina SiliņšHarijs un Astra PlucisGatis un Minjona PlūmeMārīte PlūmeArnis un Diāna PoneElga PoneJānis un Daila PoneArtūrs un Ausma PormalsGunārs un Aija PotapousRūta PrauliņšĒriks un Inga PriedeZigmunds PriedeBiruta PuiķeArnolds PupolsGuntis PuriņšPēteris un Rūta PuriņšIeva PutniņšĪrisa PutniņšJuris un Aina PūliņšJānis un Malda PūtelisMārtiņš un Lilija PūtelisPēteris un Rita PūtelisTija PūtelisAldis un Sandra RaistersĒriks un Inese RaistersEleonora RampānsAlma RasiņšEdvīns un Beatrise RasumsIda RautenšildsZigurds un Vita ReineksGunārs un Ināra ReinisInta ReinisValija RēvaldsGunārs un Ilga RichtersVera RiekstiņšIvars un Dace RobertsJānis un Brigita RobiņšImants un Peggy RogaElga RonisIlona RozeViktors un Aina RozenbergsMāŗa RozentālsLauris un Zane RožkalnsDainis un Irma RudzītisJohn un Irma RuncisAina RunģisHelēna RuskulsSilvija RutenbergsKārlis un Valda RūsaAina SalenieksStanislaus un Antonina SaltansTālis Sēja un Māra BolisIlze ShearPēteris un Becky SiliņšFricis SīpolsInāra SīpolsJānis SkābardisOlģerts un Rita SkostiņšArnis un Māra SkulteAndrejs un Anita SmiltarsRasma SockisIlgvars un Aija SpilnersLūcija SprenneAndris un Biruta SprūdsAstrīda StahnkeJānis StraubergsRūta StraumanisSarma StraumanisGundars un Astrīda StrautnieksEdwards StrazdiņšGuntis StrīķisMaijia StumbrisKonstantīns un Franciska SventeckisUldis ŠmidchensTālivaldis un Ann Carol ŠmitsMāris un Skaidrīte ŠtolcersVelta ŠulcsUldis ŠutkaVitalijs un Lidija TarbunasArvīds un Ārija TimermanisReinis TīģerisSilvija TrautmanisBiruta TreibergsValts un Vija TreibergsVilnis un Dzidra TropsValdis TumsDominic un Māra TunziJānis un Nikki TupesisGunta TurksAndris un Daina ŪdrisJuris ValainisJānis un Baiba VanagsJānis VaskisVitālis un Anna VārpsalietisVilis un Biruta VārsbergsJuris un Austra VeidiņšDavid un Monika VeldreJuris un Ingrīda VelkmeZita VelkmeAnna VējiņšJūlijs VildeĀrijs VilemsonsVladislavs un Veronika VisockisElizabete VittandsKārlis un Anda VizulisAlberts un Ausma VīgantsLaimonis VītolsValdis un Renee VītolsValdis Vītols un Astra MāliņšInta VodopalsĀrija WesemannZigfrīds un Paulīne ZadvinskisGunta ZalteLeo ZariņšViktors un Valda ZemesarājsBetty ZepsMichael un Māra ZibrinInese ZicmanisZigmunds un Anna ZilgmeĒriks un Māra ZirnisIzolde Zīvers-PriceAldis ZuikaRoberts ZuikaIvars un Lauma ZušēvicsKārlis un Biruta ZvejnieksRasma ZvirbulisGarezers 2011 annual report15


Īpaši ziedojumi | special giftsAizvesto pieminekļa uzturēšanaiZigfrīds un Paulīne ZadvinskisAmbulances vajadzībāmArnis un Diāna PoneArvīda Bolšteina skolēnu fondamDaina BolšteinsBrīvdabas baznīcas uzturēšanaiModris un Valija Galenieksmāc. Aivars PeldsGaŗezera biroja vajadzībāmKārlis un Anda VizulisGaŗezera ziņāmAntonija SinkevicsGBDRyan un Ginta McNallyGVVAnonīmsMārtiņš un Linda GrendzeJeffrey, Ingrīda un Dāvids Heinze - klavieru labojumiemAndris un Diāna KārkliņšKristīne un Viktors KontersZinta KūlītsJuris un Sintija LazovskisAtis un Daina LīzenbergsSandra OsisPēteris un Marga Pipasts - Jaunu gultu iegādeiPēteris PlūmeJānis un Malda PūtelisĪrisa PutniņšBenita RainorsLaura Šmidchens un Vinay ReddyUģis un Astrīda SprūdžsKārlis un Anda ŠteinmanisKārlis un Anda VizulisKārlis Zāmurs un Laura Padegs-ZāmursKoku novākšanaiAndrejs DumpisSkaņu sistēmas vajadzībāmRaimonds un Ligita MatisonsGaŗezera uzlabošanas fondam | Garezers improvement fund donationsModris un Valija Galenieks - Baznīcas uzturēšanai** Artūrs un Ausma GravaDave „PD” JirikovicSvens un Larisa KīnsDagnija Krēsliņš - K. Stemmes un O. Trautmaņa piemiņas laubītes uzturēšanai** Ilze un Richard SchwartzModris un Jann Tīdemanis - Voleja laukuma gaismāmEgils un Rūta Vitands - Dzintaru 4. kabīnei„Zaļosim Gaŗezeru” projekta ziedojumi** This gift represents a stock donation or a qualified charitable distribution to Garezers.Please call the Garezers Office for additional details on the benefits of making such gifts.16 Gaŗezera 2011. gada pārskats


Gaŗezera nākotnes nodrošinātāji | recurring online donorsMandy AbermanisAndris AntonsIlze AntonsKārlis AntonsEgils ApelisGvido AuziņšFranz BauerNikolas BārsDaina BolšteinsAlvis BriģisKsenija BroksArnis BurvikovsMarģers CauneKristīna ČunčulsMartiņš DaigaKārlis DaukšsJuris un Ilze GertnersVilnis un Rasma GertnersIveta GrantsMartiņš GrendzeUģis GrīnbergsKristīne GudraisRich GudraisRuta JostsonsAndrei JungeĀris KalniņšAndrejs KancsGunārs KancsMāris KancsMāris KārkliņšAgrita KiopaMarissa KīnsSamuels KnochsKristīne KontersĒriks un Māra KoreRuta KoreAndrejs LazdaMaira LazdiņšKārlis LenšsBaiba LiepiņšRaymond MatisonNed NewcomerAivars OsvaldsArnolds OzolsKatrīna PipastsIndra PuriņšKarlīna RīdersZigurds RīdersEdvīns RozeDace SauleLarisa SeitanRonald un Anita ShorttPēteris SkrodelisJānis StrautnieksJennifer TīģerisArnis TolksAndris VelkmeKarīna ZariņšDace Zepsmantu ziedojumi | in-kind donationsGVV Klusai izsoleiMikelis un Tia AbulsDaina AlbertinsAnda un Greg AllisonDavids un Solveiga BrunovskisPeteris un Rota BrunovskisKristina un John BuchholzAida CerinsAndrejs DaugavietisKarlis un Ieva DaukssAnita un Aivars ErkmanisEdvins ErkmanisDiana Ezerins un Peteris CircenisMaira un Edgars GalinsAugusts un Ruta GrasisIngrida un Jeffrey HeinzeArtis Inka un Sandra RobeznieksRoberts un Tereze InveissRuta JostsonsMaris un Iveta JurevicsMaris un Ruta KarklinsMikelis un Vita KoreRonalds un Ina LacisMel un Carol LaFranceBaiba LiepinsMartis PoneBenita RainorsArijs un Guna SensnovisAnda SipolinsUldis un Sandra SipolsArnis un Mara SkulteKatrina un Cameron SmithValdis un Anda SpalvinsGunars un Dzidra SpielbergLaila un Martins VeinbergsJuris un Ingrida VelkmeVesma ZigursZigfrids ZoltnersSkaņu sistēmaVilnis un Dzidra TropsMašīnaRose DaigaGleznas galerijaiRuta JostsonsVera RiekstiņšRichards un Anita RollisArnis un Māra SkulteLilita un Richards SpurisInta ZariņšZaiga ZariņšZiemas izlozeiAmerikas latviešu apvienībaBalticShop.comČikāgas latviešu biedrībaČikāgas ziņasJānis EriņšKlīvlandes latviešu kreditsabiedrībaLAIKS avīzeLatviskā mantojuma fed. kreditsabiedrībaMaiga KildišsXIII. Visp. Dziesmu. svētku rīcības kom.Z. un P. ZadvinskisDažādām vajadzībāmMiķelis un Tija AbulsMāris Antons un Ilze BērziņšRoberts BlumbergsRoberts un Terēze InveissRuta JostsonsDiāna un Andris KārkliņšMiķelis un Vita KoreMētra un Modris KrautmanisJānis un Silvija MeijaJānis un Malda PūtelisAnda SīpoliņšLaura Šmidchens un Vinay ReddyGarezers 2011 annual report17


organizāciju atbalsts | contributions from organizationsDraudzīgais aicinājums | Annual Education FundAssoc. of Latvian Fraternities, Chicago, IL *Assoc. of Latvian Fraternities, Indiana *Beveronijas IL - MI kopaChicago Latvian Ev. Lutheran Zion Church - Ladies AuxiliaryFraternity Patria - MI kopaGrand Rapidu latviesu skolaGrand Rapidu organizaciju padomeIndianapolis Latvian Lutheran Church - Women's AuxiliaryLadies Aux. of St. Paul's Ev. Luth. Latvian ChurchLansings Latvian Lutheran Church *Latvian Assoc. of Southern CaliforniaLatvian Association of Grand Rapids *Latvian Cleveland Credit UnionLatvian Congregation of St. PetersburgLatvian Daugavas Vanagi *Latvian Ev. Luth. Church of Grand Rapids Ladies AuxiliaryLatvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo *Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo Ladies Aux. *Latvian Relief Fund of America, Inc. *Latvian Welfare Assoc. Daugavas Vanagi, Inc. *Latvian Welfare Assoc. of Grand RapidsLatvian Welfare Assoc. of Illinois, Inc. *LKA, Inc. Tevijas FondsMiciganas Talavijas Kopa *Vispārējām vajadzībām | General FundAustrums, USA Chapter *Daugavas Vanagi Latvian Welfare Assn.Daugavas Vanagi Society *Detroit Latvian Golf Assoc.Indianapolis Latvian SchoolLadies Aid of Latvian Ev. Luth. Church of Mpls/St. PaulLatvian Association of St Petersburg *Latvian Catholic Group of Grand Rapids - Ladies AuxiliaryLatvian Club of Saginaw *Latvian Ev. Luth. Church of Saginaw Ladies AidLatvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee*Latvian Ev. Lutheran Church of Saginaw *Latvian Lutheran Church of Indianapolis *Latvian Relief Society, British ColumbiaLatvian Senior Association of Illinois *Latvian Ski Club *NJ Latvian Federal Credit UnionUnited Latvian Ev. Luth. Church of Lincoln *GSSĢen. Goppera fondsGVVALJAČikāgas Talavijas kopaĢen. Goppera fondsSporta vajadzībāmAmerican Latvian Association *Daugavas Vanagi ASV *Akcijas nopirktas | Shares purchasedLatvian Association of Cleveland *Latvian Daugavas Vanagi *Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo *Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo Ladies Aux. *PiešķĪrumi | GrantsAmerican Latvian Association * - BrĪnumu medĪbās teātrimDarba vietu ziedojumi | Matching FundsBank of America (Mikus un Jocelyn Kīns)GE (Dzintars un Mary Catherin Gendrikovs)Kelloggs (Roberts un Māra Memenis)Travelers (Uģis un Astrīda Šprūdžs)Ubermind (Māris un Inta Bērziņš)* apzĪmē akcionāru organizāciju* denotes shareholder organizationGBDĢen. Goppera fondsGBNKorp. LatviaĢen. Goppera fondsBērnu spēļu laukuma uzlabošanaiKorporācija Imeria18 Gaŗezera 2011. gada pārskats


stipendijas | scholarshipsALA – GVV stipendijasAmerican Latvian Association *Gaŗezera stipendiju fondamLELBA, Vidienes ApgabalsGBDDaugavas Vanagi ASV *Latvian Cleveland Credit UnionLatvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo *GBNDaugavas Vanagi ASV Inc. *Latvian Association of Grand Rapids *Latvian Cleveland Credit UnionLatvian Daugavas Vanagi *Latvian Daugavas Vanagi of S. California *Latvian Ev. Luth. Church of Grand Rapids *Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church Ladies AuxiliaryLatvian Heritage Federal Credit Union *Latvian Lutheran Church Women's GuildLatvian Organization Assoc LOAMLatvian Relief Fund of America, Inc. *Latvian Welfare Assoc. of Grand RapidsPhiladelphia Society of Free LettsGSSDaugavas Vanagi ASV Inc. *Filadelfijas Sv. Jana latviesu skolaIndianapolis Latvian Lutheran Church - Women's AuxiliaryIndianapolis Latvian SchoolLatvian Association of Grand Rapids *Latvian Cleveland Credit UnionLatvian Community Center, Inc. *Latvian Daugavas Vanagi *Latvian Daugavas Vanagi of S. California *Latvian Ev. Luth. Church of Grand Rapids *Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church Ladies AuxiliaryLatvian Heritage Federal Credit Union *Latvian Lutheran Church Women's GuildLatvian Organization Assoc LOAMLatvian Relief Fund of America, Inc. *Latvian Welfare Assoc. of Illinois, Inc. *Philadelphia Society of Free LettsUnited Latvian Associations of Chicago *GVVChicago Latvian Ev. Lutheran Zion Church *Daugavas VanagiDaugavas Vanagi ASV Inc.*Filadelfijas Sv. Jana latviesu skolaIndianapolis Latvian Lutheran Church - Women's AuxiliaryIndianapolis Latvian SchoolKalamazoo latviesu skolaLatvia Subdivision Owners Assoc., Inc. *Latvian Assoc. of Southern CaliforniaLatvian Association of Grand Rapids *Latvian Cleveland Credit UnionLatvian Community Center, Inc. *Latvian Daugavas Vanagi *Latvian Daugavas Vanagi of S. California *Latvian Ev. Luth. Church of Grand Rapids *Latvian Ev. Luth. Church of S. CaliforniaLatvian Ev. Luth. Holy Trinity Church Ladies AuxiliaryLatvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo *Latvian Girl Guides *Latvian Heritage Federal Credit Union *Latvian Lutheran Church Women's GuildLatvian Organization Assoc LOAMLatvian Relief Fund of America, Inc. *Latvian Relief Society of Canada, Toronto Branch *Latvian Scout AssociationLatvian Welfare Assoc. of Grand RapidsLatvian Welfare Assoc. of Illinois, Inc. *Latvian Welfare Association of KalamazooPhiladelphia Society of Free LettsUnited Latvian Associations of Chicago *Garezers 2011 annual report19


GVV absolventu atbalsts | GVV alumni support1966Aivars & Ligita Inka1967Valda Otanķis1968Liene Dindone & Jānis GrantsDagnija & Egons KubuliņšBaiba McMinnPēteris & Althea Stāks1970Aivars Izaks1971Valdis & Ināra Lazdiņš1972Pēteris & Susan DumpisPēters & Kristīna EriņšPēteris GraubeOjārs InveissMiķelis & Vita KorePēteris & Rita LazdiņšMārtiņš & Luanna StāksArnis & Sandra TolksSandra & Larry Zentz1973Baiba & Jānis BērziņšVilnis & Rasma GertnersGundars & Lolita KrievsSarma Straumanis1974Iveta AsonsVilnis & Rasma GertnersIrisa PutniņšUldis VītiņšDace Zeps1975Valdis & Rita BoleIna BrolisAndrejs DumpisArtis Inka & Sandra Robežnieks-InkaAndris & Kellie Inveiss1976Bruno & Silvija BaumanisAntra & Juris BrammanisMāris & Iveta JurēvicsĒriks & Māra KoreMētra & Modris KrautmanisAndra & Jack MarinoEduards & Kaija PetrovskisAstrīda & Toms Trautmanis1977Arvīds & Barbara GrīnbergsEdvīns & Māra MelbārdisĒriks & Sandra PetrovskisMartis & Cassandra PoneKristīna & Mārtiņš PutenisLaila RobiņšJuris & Ingrīda Velkme1978Annele & Miķelis AustriņšDaina & Alnis CersRoberts & Terēze InveissGundars & Lolita KrievsBenita & Helmūts LāčkājsBenita & Kurt MungerGynt Padegs & Ilze Stankevics-PadegsIngrīda & Philip Perri1979Miķelis & Tija AbulsMāris & Inta BērziņšPēteris & Rota BrunovksisElisa Freimanis & Kalvis CersDaina DickensLaima & John DingleyAudra EddyImants & Līga EjupsDiāna Ezeriņš & Pēteris CircenisŽubīte GlassKristīne & Viktors KontersIrēne & George KreilisKristīna & Laimonis LaimiņšNormands & Ieva MelbārdisEduards & Kaija PetrovskisKatrīna PipastsIrisa & Edvīns RozeGuntis & Zinta ŠmidchensMāra & Dominic TunziAnita Vārsbergs-Pāža un Andris Pāža1980Imants & Līga EjupsSandra Gendrikovs-Bayer & ThomasBayerIngrīda & Jeffrey HeinzeArtūrs KoreSilvija LāčkājsSandra LusarsAina & Viktors RozenbergsIvars SīkaPēteris Siliņš & Becky Fenters-SilinsMārtiņš & Lita SīmanisDāvids & Inga Zadvinskis1981Edvīns & Irisa RozeRoberts & Mandy AbermanisMarks & Gigi BaginskisNora BērkulisTālivaldis & Rita BērziņšKrista & Michael BradburnInta & Eric JensenEdgars & Linda KalnsVilnis & Kristīne KubuliņšVita LevarPēteris PlūmeVita Slaidiņš & Bradford LeeAndris StrautnieksLaura & Kenneth TomkoLaila & Mārtiņš Veinbergs1982Sandra BērzupsElisa Freimanis & Kalvis CersHilda & Bill FrigicMaira & Edgars GaliņšLaila & Valdis KalniņšDiāna & Andris KārkliņšArnis ĶeņģisArnis Kākulis & Vanda DaukstsRasma KraulisĒriks & Lauma KronītisSandra LizlovsSelga Pētersons & Petch HowitzIlga & Juris PružinskisDainis & Daina SīkaRita Grendze & Andris SlokenbergsValts & Vija Treibergs1983Karīna & Earl BrennemanDāvids & Solveiga BrunovskisValts & Vija Treibergs1984Annele & Miķelis AustriņšAndris BērziņšPēteris & Laura BlumbergsDāvids & Solveiga BrunovskisAnita & Raimonds GrīviņšĒriks & Janae KākulisRoberts & Shelley ĶeņģisAlberts LegzdiņšNormands & Ieva MelbārdisLaura & Ervīns Ramanis20 Gaŗezera 2011. gada pārskats


GVV absolventu atbalsts | GVV alumni supportKarlīna Rīders1985Arnis Kākulis & Vanda DaukstsAnita & Raimonds GrīviņšArtis & Sandra RobežnieksLaura Šmidchens & Vinay ReddyArtūrs & Julie Ziemelis1986Ēriks & Anna BlumbergsDaina & Alnis CersMāra & Jeff GundrumDiāna & Scott LindenbachHaralds & Dana RobežnieksMārtiņš & Lita SīmanisMāra & Andris ŠlesersJānis & Māra VelkmeLija Voigt1987Solvita & Jonas BaipsysRoberts BlumbergsPēteris & Janeen GravaViktors & Viktorija KrievsDruvis & Tracy MorussLarisa & Arnolds OzolsAndris RunkaDainis & Daina SīkaĒriks & Māra SventeckisInga & Bernard Wolf1988Māra JauntirānsAndrejs & Elizabeth JungeAleksis & Maggie KīnsRoberts & Melissa MarkevičsĒriks & Inga PriedeDiāna & Michael SydlowskiJānis & Nikki TupesisDāvids & Inga Zadvinskis1989Miķelis & Sarah ĢigaSvens & Larisa KīnsIlze Meija-Ham & Jason HamAndris & Indra Velkme1990Kristīna & John BuchholzRoberts JungeĒriks & Aija KīnsMikus & Jocelyn KīnsAndrejs & Anna LazdaGinta & Ryan McNallyAlvis & Karīna SalenieksLarisa & Eduards SeitanGints & Katrīna StrautnieksĒriks & Māra SventeckisAriana Vilciņš1991Marita & Ryan AronĒriks & Anna BlumbergsAnita & Aivars ErkmanisJuris JauntirānsKristīna & Gundars JēgersĒriks & Māra KoreBrigita & Mārtiņš MarkevičsLilita MatisoneMāris & Karīna PuķītisTālis Sēja & Māra BolisGints & Katrīna StrautnieksAndris & Indra Velkme1992Dāvids & Māra BlumbergsDaina BolšteinsĒriks & Aija KīnsSvens & Larisa KīnsRoberts & Liene KukainisBrigita & Mārtiņš Markevičs1993Kristīne ĢigaPauls MarkovsDainis & Māra Matison1994Anda & Greg AllisonMārtiņš & Mindi DaigaEdvīns ErkmanisMarkus LācisRaitis & Jennifer Tīģeris1995Andris AntonsKsenija BroksIndra Lācis1996Lauma MatisonVija Vīksne & Aldis RaudaKarīna Zariņš1997Kaija Dankers1998Kārlis AntonsKristīna KīnsRoberts & Liene KukainisAndris & Annie LīzenbergsIndra Puriņš1999Kristīna Čunčuls & Matīss GrantsMārissa KīnsLāra & Aldis Strīpnieks2000Maira & Āris Lazdiņš2001Kristīna Čunčuls & Matīss GrantsAleksandrs DaukšsKarīna Hāzners2002Dāvis BolšteinsMaxwell BurkettAndrejs KancsMāris & Anna KancsAndrejs & Anna LazdaMaira & Āris LazdiņšAldis & Sandra RaistersMelita Zušēvics2003Kaira ČečerisIeva Putniņš2004Ēriks Zušēvics2005Nikolas BārsAndis KancānsGrants OsvaldsAleksis RācenisAndris Trautmanis2006Larisa GrīnvaldsKrišjānis Mackus2007Lars DankersInāra SīpolsMārtiņš Trautmanis2009Kārlis DumpisPauls EjupsGarezers 2011 annual report21


’81. gada absolvēšanas jubilejaiAnonīms, Vita LevarAnnas Lāčkājas 80 gadu jubilejaiPēteris Lapiņš, Vilis un Biruta VārsbergsJāņa Lielā 75 gadu jubilejai – tenisa laukuma atjaunošanaiJānis un Ināra Apinis, Uģis Augenbergs, Ojārs un Māra Bitte, Daina Blitte, Andrejs un Aina Brože, Timothy un Biruta DeConinck,James un Baiba Jensen , Ilgvars un Līga Jēkabsons, Guntis un Velta Kalniņš, Jānis un Velta Lazda, Andris un Dagnija Lācis, Jānis unLigita Lielais, Sarma Lielais, Indulis un Myrna Liepiņš , Atis un Vija Markovs, Jānis un Rasma Priede, Dr. un Mrs. Robert Rousseau,Inta Staklis, Anna Staltmanis, Lloyd un Ruta StraffonIlzes Antonas un Baibas Liepiņas 60 gadu jubilejām – Zaļosim Gaŗezeru!Kārlis Antons, Miķelis un Lilita Austriņš, Gvīdo un Rasa Auziņš, Andris un Vēsma Baltmanis, Jānis un Lolita Bebris, Jānis un BaibaBērziņš, Aivars un Ilga Bokalders, Elmārs Bilsēns un Anita Briedis-Bilsēns, Gita Bočka, Valdis un Rita Bole, Max Burkett, Arnis unSandra Burvikovs, Krista Cickovskis, Thomas un Dace Copeland, Audra Čečeris, Kaira Čečeris, Mārtiņš un Mindi Daiga, Mārcis unInese Daiga, Guntis un Indra Dāboliņš, Aigars Dombrovskis un Maija Tiliks-Dombrovskis, Kārlis Druva, Jānis Eizis un VelgaDrillis-Eizis, Andris un Ruta Dzelme, Andrejs un Silvija Ezers, Fred un Lauma Faude, Charles un Baiba Gillard, Jānis Grants un LieneDindonis, Uģis un Mārīte Grīnbergs, Kārlis un Ruta Grīnvalds, Jason Ham un Ilze Meija-Ham, Artis Inka un Sandra Robežnieks, IevaJohnson, Andrejs Kancs, Gunārs un Rasma Kancs, Juris un Cheryl Kancs, Māris un Anna Kancs, Kristīna Kīns, Harijs un MinnaKrauklis, Rasma Kraulis, Agris un Marianne Krautmanis, Modris un Mētra Krautmanis, Viktors un Viktorija Krievs, Egons unDagnija Kubuliņš, Pēteris un Rita Lazdiņš, Valdis un Ināra Lazdiņš, Helmūts un Benita Lāčkājs, Silvija Lāčkājs, Janis un NoraLebedevs, Atis un Daina Lizenbergs, Lilita Matison, Raimonds un Ligita Matison, Jānis un Māra Māliņš, Ēriks Petrovskis, RitaPetrovskis, Arnis un Diāna Pone, Īrisa Putniņš, Mārtiņš un Lilija Pūtelis, Pēteris un Rita Pūtelis, Ainārs un Dzidra Robiņš, Jānis unSigrīda Stāks, Mārtiņš un Luanna Stāks, Baiba Stepe, Raimonds Tiltiņš, Modris un Jann Tīdemanis, Lane un Liene Tuttle, Egīls unRūta Vitands, Kārlis un Anda Vizulis, Roberts un Katie Vītoliņš, Valdis Vītols un Astra Māliņš, Karīna Zariņš, Ēriks Zušēvics, Ivars unLauma Zušēvics, Melita ZušēvicsMatīsa un Kristīnas Grantu kāzām - Zaļosim Gaŗezeru!kāzu viesiPētera Ķeņģa 40 gadu jubilejaiJuris un Sherry Kancs, Roberts un Shelley Ķeņģis, Dainis un Daina Sīka, Ginta Sīka, Ēriks un Māra SventeckisRutas Jostsonas dzimšanas dienaiRita Sējajubileju un kāzu ziedojumi |tribute donationsPauļa un Intas Duku 50 gadu kāzu jubilejaiJim Boyer un Betsy Burtelow, Janice Duks, Kevin Duks, Ilmārs un Baiba Dumpis, Ingrid Easter, Steve un Nancy Fuhrman, Juris unInāra Kalniņš, Valdek un Aelita Kivirist, Daina Mullis, Jānis un Rasma Priede, Andrejs un Inta Rāve, Līvija Rutkowski, Aina Serdāns,Vilis un Biruta VārsbergsJerome un Maijas Zaeskas 50 gadu kāzu jubilejaiMāris un Skaidrīte ŠtolcersMaijas Hasibas un Anda Nīkura kāzāmArnis un Sandra Burvikovs, Elaine Cohen, James Dersnah and Lida Wagner, Aashish Didwania, Anne Ditto, Kimberly Dow, AndrejsDumpis, Jānis un Cheryl Eriņš, Herberts un Edīte Everss, Robert un Edīte Franklin, Arturs un Mirdza Gaiķis, Modris un ValijaGalenieks, Juris un Ilze Gertners, Vilnis un Rasma Gertners, Jānis Grants un Liene Dindonis, Uģis un Mārīte Grīnbergs, Robert unCarol Hirschtick, Gundars un Lolita Krievs, Viktors un Viktorija Krievs, Valdis Ķeris, Daze Ķezbers, Uģis, Dzintra un Lija Lapsiņš,Paulis un Irēne Lazda, Jānis un Jene Lejnieks, Raimonds un Ligita Matison, Silvija Millers, David un Kathy Neely, Rita Plēsums, Jānisun Rasma Priede, Jānis un Malda Pūtelis, Ruta Radvany, Andrejs un Rūta Rozentāls, Edvīns un Tamāra Rūsis, Sharon Shen, BenjaminSinger, Joseph Thomas, Māra Vārpa, Tālis Vilciņš, Ārijs Vilemsons, Modris un Alice Vilemsons, Warren and Catherine Wallace, RutaWilliams, Maija Ziemelis, Mary Ann Ziencina22 Gaŗezera 2011. gada pārskats


Dainas Arājas piemiņaiIrēne Briga, Valdis un Līga Daiga, Ruta Kļaviņš, Ināra Martinsons, Jūlija Martinsons, Melita PurviņšLauras Birkenas piemiņaiĒriks un Ilze Antons, Arunas un Sigute KaminskasDaces Cers piemiņaiDaina Albertiņš, Tālivaldis un Aina Berkulis, Ēriks un Ilze Antons, Māris Antons un Ilze Bērziņš, Egīls un Baiba Apelis, Zenta Apinis,Rasma Arsons, Miķelis un Annele Austriņš, Edvīns un Ruta Auzenbergs, Agnes Bacon, Marks un Gigi Baginskis, Nora Balodis, Aivarsun Valda Baumanis, Vitauts un Māra Beldavs, Daina Bolšteins, Vilma Bolšteins, Uldis un Vita Borgs, Juris un Antra Brammanis,Imants un Ausma Briedis, Uldis Brošs, Agnārs un Karmena Cickovskis, Čikāgas Piecīši, Čikāgas vīru koris, Don un Anna Dauksts,Kārlis un Ieva Daukšs, Pēteris un Irēne Delvigs, Paulis un Inta Duks, Walter un Lois Dychko, Indris un Līvija Eidemanis, BonnieFogels, Fraternitas Livonica, Alvis Freimanis, Ivars un Ruta Freimanis, Bill un Hilda Frigic, Harijs un Dace Frišs, Michael un IlzeGeller, Alfreds un Sarmīte Grava, Artūrs un Ausma Grava, Pēteris un Janeen Grava, Maija Grendze, Mārtiņš un Linda Grendze, Paulun Mary Jane Gressell, Jānis un Ilse Hāzners, Maruta un Linda Hāzners, Ingrīda Ieviņš, Astrīda Jansons, KBLS Daigas Cersvidusskolas klases biedri, Valdis un Laila Kalniņš, Dennis Kampe, Rita Kaugurs, Arnis Kākulis un Vanda Dauksts, Vita Kākulis,Gunārs un Rasma Klipsons, Klīvlandes pensionāruj apvienība, Ruta Kore, Korp. Spīdola Klīvlandes filistru biedrība, Rasma Kraulis,Ēriks un Lauma Kronītis, Uldis un Nellija Kronītis, Egons un Irīna Krūmiņš, Jānis un Rita Krūmiņš, Laimonis un Rute Krūmiņš,Olģerts, Aldis un Vilnis Kubuliņš, Joe un Jo Ann Kuchta, Roberts un Liene Kukainis, Vilmārs un Dzintra Kukainis, Laimonis unKristīna Laimiņš, Jānis un Velta Lazda, Ilze Lācis, Daina Lesheim, Gunta Lucskay, Goldie Malone, Harijs un Sondra Martinaitis, VetlaMatthews, Viktors un Brigita Millers, Kurt un Benita Munger, Pēteris un Kay Noviks, Elmārs un Agita Osītis, Velta Pičukāns, KatrīnaPipasts, Pēteris un Marga Pipasts, Ausma Pirktiņš, Mārtiņš un Kristīna Putenis, Gunārs un Astrīda Raņķis, Zigurds un Vita Reineks,Reynosa Court Condo Association, Zigurds un Astrīda Rīders, Liesma Rops, Biruta Roskey, Andrejs un Rūta Rozentāls, Artūrs un IlgaRubenis, Aina Salnājs, Richard un Ilze Schwartz, Michael Shomin, Ellsworth un Deva Simon, Mārtiņš un Lita Sīmanis, Uldis unSandra Sīpols, Andris Slokenbergs un Rita Grendze, Rasma Sockis, Andris Spielberg, Gunārs un Dzidra Spielberg, Jānis Spielberg,Uģis Sprūdžs un Astrīda Cīrulis, Ilga Svechs, Guntis un Zinta Šmidchens, Ilze Šmidchens, Velta Šulcs, Oskars un Zaiga Tērauds,Andris un Daina Ūdris, Irēne Ūdris, Andrew un Gunta Ūsis, Valdis un Tabilta Ūsis, Jānis Vaskis, Māra Vārpa, Vilis un BirutaVārsbergs, Diāna Verhas, James un Guna Wilkolak, Bernie un Inga Wolf, Jānis un Ināra Zaķis, Ināra Zariņš, Viktors un ValdaZemesarājs, Andra Zommers, Zumberak Lodge, Alfreds un Laimdota ZvejnieksEdgara Dāvidsona piemiņai – skautu mūzejamDaira un Magdalēna MorussZentas Dreifeldes piemiņaiEgils un Rūta Vitands - Dzintaru 4. kabīnes būveiAndŗa Eilanda piemiņaiChris EilandsIndras Eriņas piemiņaiSandra Osispiemiņas ziedojumi | memorial donationsAlvja Freimaņa piemiņai – Māras Freimanes piemiņas fondamDaina Albertiņš, Ēriks un Ilze Antons, Māris Antons un Ilze Bērziņš, Miķelis un Annele Austriņš, Marks un Gigi Baginskis, Thomasun Gunta Beard, Elmārs Bilsēns un Anita Briedis-Bilsēns, Gunārs un Ināra Blumbergs, Daina Bolšteins, Vilma Bolšteins, Michael unKrista Bradburn, Juris un Antra Brammanis, Uldis un Ieva Briedis, Alnis un Daina Cers, Aristīds Cers, Skaidrite Cukurs, Don un AnnaDauksts, Paulis un Inta Duks, Andrejs Dumpis, Ilmārs un Baiba Dumpis, Andris un Rūta Dzelme, Audra Eddy, Roberts Ezeriņš,Elmārs Ēvele, Ivars un Ruta Freimanis, Harijs un Dace Frišs, Arturs un Mirdza Gaiķis, Modris un Valija Galenieks, Edgars un MairaGaliņš, Žubīte Glass, Gita Grīviņš, Raimonds un Anita Grīviņš, Donald Hitchcock, Ilze Ievāns, Aivars un Ligita Inka, David un IevaJohnson, Ruta Jostsons, Juris un Ināra Kalniņš, Arnis Kākulis un Vanda Dauksts, Vita Kākulis, Ivars un Austra Kēlers, Valdek unAelita Kivirist, Ēriks un Māra Kore, Rasma Kraulis, Eduards un Ruta Kress, Viktors un Viktorija Krievs, Valdis un Māra Krūmiņš,Roberts un Liene Kukainis, Ruta Kupcis, Aivars Kuplis, Pēteris Lapiņš, Dainis un Anita Lazda, Jānis un Velta Lazda, Alberts unSkaidrīte Legzdiņš, Baiba Liepiņš, Jānis un Sarma Liepiņš, Atis un Daina Lizenbergs, Māra Lotich, Juris Meisters, Astgrīda Meņģelis,Lalita Muižniece, Andis Nikurs un Maija Hasiba, Guntis un Lelde Ore, Gynt un Ilze Padegs, Andris Paža un Anita Vārsbergs-Paža,Garezers 2011 annual report23


Phillip un Ingrīda Perri, Katrīna Pipasts, Gatis un Minjona Plūme, Jānis un Rasma Priede, Pēteris un Ruta Puriņš, Mārtiņš unKristīna Putenis, Īrisa Putniņš, Juris un Aina Pūliņš, Uldis un Rūta Pūliņš, Andrejs un Inta Rāve, Māra Rēpele, Ilmārs Riekstiņš, VeraRiekstiņš, Kārlis un Astrīda Robežnieks, Ainārs un Dzidra Rodiņš, Ilona Roze, Aina Salenieks, Ārijs un Guna Sensnovis, Uldis unSandra Sīpols, Auseklis un Dagnija Skomba, Arnis un Māra Skulte, Andris Slokenbergs un Rita Grendze, Edmunds un Daina Sprūde,Uģis Sprūdžs un Astrīda Cīrulis, Irēne Stankevics, Richard Sullivan, Edward un Andra Swiebocki, Guntis un Zinta Šmidchens, IlzeŠmidchens, Uldis Šmidchens, Edvīns un Zaiga Tums, Valdis Tums, Juris Valainis, Dace Venters, Jānis un Gunta Vilciņš, Bernard unInga Wolf, Inta Zariņš, Andra ZommersDzidras Krievs piemiņaiRoberts un Liene Kukainispiemiņas ziedojumi | memorial donationsRitas Kubuliņas piemiņaiRitvars un Maija Asbergs, Ģirts un Ārija Austriņš, Velta Bērzkalns, Aleksandrs Brikmanis, Rebecca Cawood, Valdis un Mary Gailītis,Greater Lansing Potters Guild, Jānis un Ruta Kalniņš, Anita Krūmiņš, Egons un Dagnija Kubuliņš, Olģerts Kubuliņš, Ligita Ķepītis,Māris Laivenieks un Ludmila Roze, Lansingas draudze, Daira, Druvis un Roderiks Moruss, Juris un Ruta Moruss, Okemos PublicSchools, Okemos Public Schools Administration, Ruta Putnis, Māra Rozentāls, Gunārs un Dzidra Spielberg, Valda Straumēns,Gundars un Astrīda Strautnieks, Juris un Ilga Šķiliņš, Valdis Vītols un Astra Māliņš, Peter un Brenda Kay Vītums, William un AsjaWilcoxAndreja Ķeņģa piemiņaiDzintars un Biruta Abuls, Viestarts un Velta Aistars, Allegan Prosecutor’s office, Ēriks un Ilze Antons, Ilze Austriņš, KristīneAustriņš, Miķelis un Annele Austriņš, Gvido un Rasa Auziņš, Anna Ābele, Roberts un Gundega Ābele, Irēne Balks, Ivars un IlzeBenks, Zeltīte Bērziņš, Velta Bērzkalns, Gaida Bite, Daina Bolšteins, Vilma Bolšteins, Marģers un Dzintra Caune, Arturs un DzidraCīrulis, Jim un Patty Cook, Marianna Cook, Aina Drillis, Kārlis Druva, Ilmārs un Baiba Dumpis, Aina Eglīte, Andris un Benita Eglīte,Alberts Eglītis, Chuck un Cathy Emrick, Dagmāra Ernstsons, Herberts un Edīte Everss, Kārlis un Peggy Ezeriņš, Arturs un MirdzaGaiķis, Gastroenterology Specialists (Jānis Ķeņģis), Vilnis un Rasma Gertners, Skaidrīte Gibietis, Gary Gohr, Jānis Grāmatiņš un DaceBlaumanis, Kārlis un Ruta Grīnvalds, Gita Grīviņš, Gunārs un Laima Gruzdiņš, Leons un Ilma Gudrais, Andrea Halleen, George unIeva Hartwell, James un Jeanne Hess, Jānis un Ināra Ievāns, Eric un Inta Jensen, James un Baiba Jensen, Ilgvars un Līga Jēkabsons,Āris Kalniņš, Guntis un Velta Kalniņš, Jānis un Ruta Kalniņš, Juris un Ināra Kalniņš, Valdis un Laila Kalniņš, Zaiga Kalniņš, RudolfsKalnmals, Gunārs un Rasma Kancs, Andris un Diāna Kārkliņš, Arnis un Dace Kīns, Svens un Larisa Kīns, Ēriks un Māra Kore, RutaKore, Agris un Marianne Krautmanis, Modris un Mētra Krautmanis, George un Irēne Kreilis, Gundars un Lolita Krievs, Viktors unViktorija Krievs, Maigonis un Tija Krūmiņš, Vilnis un Kristīne Kubuliņš, Jānis un Aija Kukainis, Mary Kukainis, Arnis Ķeņģis, Robertsun Shelly Ķeņģis, Andris un Dagnija Lācis, Pēteris un Aira Lielzuika, Gunārs un Irma Liepiņš, Scott un Diāna Lindenbach, Thomas unAina Little, Alma Lusars, Sandra Lusars, Atis un Vija Markovs, Harijs un Sondra Martinaitis, Dainis un Rita Martinsons, Raimonds unLigita Matison, Ryan un Ginta McNally, Vidvuds un Aija Medenis, Edvīns un Māra Melbārdis, Normands un Ieva Melbārdis, ImantsMinka, Gaida Paeglis, Chris un Sandra Pawlowski, Arnis un Diāna Pone, Martis un Cassandra Pone, Ruta Priedkalns-Zirnis, Mārtiņšun Lilija Pūtelis, Pēteris un Rita Pūtelis, Ervīns un Laura Ramanis, Silvija Resnis, Ilona Roze, Saginavas latviešu klubs, Barton unSheila Shaw, Dainis un Daina Sīka, Ginta Sīka, Ivars Sīka un Sanita Argimeni, Jānis Skabardis, Olģerts un Rita Skostiņš, Laima Stede,Gundars un Astrīda Strautnieks, Juris Stūris, Harijs un Balva Šamils, Juris un Guna Šillers, Andris un Māra Šlesers, Ilze Šmidchens,Arnis Tupurītis un Barbara Livingston, Gunta Turks, Ārijs Vilsemsons, Modris un Alice Vilemsons, Viesturs Vistiņš, Valdis un ReneeVītols, Harijs un Mirdza Zeimelis, Arturs un Julie Ziemelis, Maija ZiemelisVeltas Lauskis piemiņaiDaina Albertiņš, Ēriks un Ilze Antons, Andris un Vēsma Baltmanis, Īriss Blaine, Arnis un Sandra Burvikovs, Nora Ceriņš, Kalvis Cersun Elisa Freimanis, Kārlis un Ieva Daukšs, Aigars Dombrovksis un Maija Tiliks-Dombrovskis, Ilmārs un Baiba Dumpis, Andris unBenita Eglīte, Elmārs Ēvele, Dace Frišs, Māris un Iveta Jurēvics, Austra un Ivas Kēlers, Aija Ķeņģis, Jānis un Velta Lazda, Jānis unNora Lebedevs, Baiba Liepiņš, Lines School staff, Baiba McMinn, Astrīda Mengelis, Vizma Petrovskis, Īrisa Putniņš, Ida Rautenšilds,Ilze Ricou, Irēna Robežnieks, Ilona Roze, Aina Salenieks, Astrīda Siliņš, Mārtiņš un Luanna Stāks, Edward un Andra Swiebocki, IlzeŠmidchens, Gunta Tapiņš, Dace Venters, Jānis un Gunta Vilciņš, Mirdza Zaļums, Pete un Mandi Zalewski, Inta Zariņš, Ivars un LaumaZušēvicsKairas Liepiņas piemiņai – Brīvdabas baznīcas atjaunošanaiDaina Albertiņš, Elvīra Albertiņš, Ēriks un Ilze Antons, Velta Auzāns, Ārija Babāns, Alvīna Bajārs, Iriss Blaine, Aivars un IlgaBokalders, Raita Brunovskis, Ināra Bundža, Olģerts un Marta Cakars, Aina Caune, Kalvis Cers un Elisa Freimanis, Ciānas draudzesdāmu komiteja, Skaidrīte Cukurs, Gaida Dataus, Guntis un Indra Dāboliņš, Aigars un Maija Dombrovskis, Bill un Bonnie Dunn,24 Gaŗezera 2011. gada pārskats


Gunārs Dunskis, Valija Dunskis, Andris un Benita Eglīte, Arturs Ezeriņš, Benita Ezeriņš, Roberts un Inga Ezeriņš, Modris un ValijaGalenieks, Ināra Grigolats, Jānis un Anna Grīslis, Aivars un Ligita Inka, Vilnis un Astrīda Jakobsons, Iveta Jansons, Ruta Jostsons,Māris un Iveta Jurēvics, Ivars un Austra Kēlers, Hilda Kitners, Jānis un Velta Lazda, Anna Lāčkājs, Velta Liepiņš, Zeltīte Lutovsky,James McCarthy, Aivars Osis, Vizma Petrovskis, Maija Piccinni, Austra Poruks, Jānis un Rasma Priede, Biruta Puiķe, Juris un AinaPūliņš, Mārtiņš un Lilija Pūtelis, Ruta Radvany, Īda Rautenšilds, Ilmārs Riekstiņš, Irēna Robežnieks, Ilona Roze, Astrīda Siliņš, ElaineSnyder,Uģis Sprūdžs un Astrīda Cīrulis, Jerri Strohmeyer, Edward un Andra Swiebocki, Juris un Maija Šlesers, Gunta Tapiņš, LeoTrinkūns, Juris Valainis, Māra Vārpa, Rūta Veitmanis, Jānis un Gunta Vilciņš, Raita Vilniņš, Rūta Vitands, Vilis un Aida Vītols, MirdzaZaļums, Inta Zariņš, Vera Riekstiņš, Ivars un Lauma ZušēvicsArnolda Līgotņa piemiņaiArnolds un Gundega Ozols, Ilmārs un Clara SaulītisIngrīdas Lorbergas piemiņaiMārtiņs un Lilija PūtelisBirutas Osis piemiņai – Jāņa un Birutas Osis piemiņas fondamTālivaldis un Rita Bērziņš, Aija Bjornsons, Regina Brown, Juris un Verēna Dambrāns, Dace DeAndero, Richard un Kristin DeAndero,Daina Dickens, Donald un Mary Francis Didier, Harijs un Iveta Grants, Anda Ģērmanis-Finan, Beverly McDonald, John Mollica,Pēteris Osis, George un Ruth Paulson, Laima Riekstiņš, Ansis un Ingrīda Sautiņš, Robert Singletary and Sharon Nicol, Dāvids un IngaZadvinskis, Arturs ZāģerisAnnas Ozoliņas piemiņaiEdīte Donatelle, Kristīne Konters, Mētra Krautmani, Lidija un Vija ĀriņšMirdzas Paudrupes piemiņai – GVVAbermaņa saime, Miķelis un Tia Abuls, Greg un Anda Allison, Daila Bērziņš, Tālivaldis un Rita Bērziņš, Velta Bērzkalns, DainaBolšteins, Vilma Bolšteins, Andrejs un Anniņa Briedis, Rudolfs un Spodra Gendrikovs, Vilnis un Rasma Gertners, Charles un ModraGoodrich, Astrīda Greco, Maija Grendze, Uģis un Mārīte Grīnbergs, Gita Grīviņš, Mārtiņš un Maruta Grots, Kristīne Ģiga, KarīnaHāzners, Zigfrīds Jirgens, Māris un Iveta Jurēvics, Valdis un Laila Kalniņš, Māris un Anna Kancs, Ģirts un Liena Kaugars, Ulo un IntaKonsen, Ēriks un Māra Kore, Gundars un Lolita Krievs, Viktors un Viktorija Krievs, Egons un Dagnija Kubuliņš, Jānis un AijaKukainis, Andrejs un Aija Ķeņģis, Arnis Ķeņģis, Roberts un Sheely Ķeņģis, Jānis un Maruta Laurēns, Alberts un Skaidrīte Legzdiņš,Scott un Diāna Lindenbach, Atis un Daina Lizenbergs, Daina Melbārdis, Roberts un Māra Memenis, Imants Minka, Lalita Muižniece,Arnis un Diāna Pone, Jānis un Daila Pone, Ēriks un Inese Raisters, Ervīns un Laura Ramanis, Vinay Reddy un Laura Šmidchens,Harijs un Mirdza Rollis, Ilona Roze, Daina Rulis, Arnolds un Līga Ruperts, Dainis un Daina Sīka, Ilze Šmidchens, Uldis Šmidchens,Kārlis un Anda Šteinmanis, Kārlis un Anda Vizulis, Dāvids un Inga Zadvinskis, Harijs un Mirdza Zeimelis, Jānis un Karmena Ziediņš,Arturs un Julie Ziemelis, Andra Zommers, Ivars un Lauma ZušēvicsEdgara Siliņa piemiņaiValentīna LindeOjāra Štāka piemiņaiIlmārs un Baiba Dumpis, Kārlis un Margaret Ezeriņš, Juris un Ilze Gertners, Andrejs un Aija Ķeņģis, Gunārs un Irma Liepiņš, IntaReinis, Kārlis un Ada Salna, Harijs un Balva Šamils, Āris Vilemsons, Modris un Alice Vilemsons, Kristaps un Zinta ZariņšĒrikas Vilniņas piemiņaiIrēne Balkspiemiņas ziedojumi | memorial donationsGarezers 2011 annual report25


atbalsta iespējas | ways to giveVOLUNTEERINGVolunteerism is one of Garezers’ distinctive qualitiesand core values. Volunteers are the backbone of manyof our successful projects and events. Volunteers gain asense of shared community, create and strengthenfriendships, and enjoy an increased sense of ownershipin Garezers. To find out more about volunteeropportunities, please contact the Garezers office.CASHA gift of cash is the most common and convenient wayto give to the Latvian Center Garezers. Checks should bemade payable to Latvian Center Garezers, Inc. Donationscan also be made by credit card via the websitewww.garezers.orgMONTHLY RECURRING DONATIONSPlease consider a monthly recurring gift, which can bemade electronically by visiting our websitewww.garezers.org. This is a convenient option as itallows a small donation ($5 minimum) to be deductedautomatically each month from the credit or debit cardof your choice. Donors receive and electronic receiptfor each monthly donation.THE ANNUAL EDUCATION FUNDDonors who contribute to the Annual Education Fundare participating in a generations-old educationcampaign - “Draudzīgais aicinājums” - which wasestablished in pre-war Latvia. All gifts made to theAnnual Fund help Garezers provide excellenteducational programs for Latvians of all ages.MEMORIAL AND TRIBUTE GIFTSOne of the most meaningful ways to memorialize aloved one or pay tribute to a special person is bymaking a gift in his/her name to Latvian Center Garezers,Inc. Memorial Gifts can be designated for a specificprogram. Please contact the Garezers office if we maybe of assistance.MATCHING GIFTSWhen making a gift to Latvian Center Garezers, somedonors may be able to maximize their giving by takingadvantage of an employer’s corporate matching giftprogram. Many corporations have matching giftprograms, which allow employees to direct corporategift money to Latvian Center Garezers. Donors shouldcontact their employer’s human resources or benefitsoffice to learn if there is a matching gift program.RETIREMENT PLAN OPTIONSMaking a gift of a qualified retirement plan asset suchas a 401(K), 403(b), IRA, Keogh or pension plan isanother way to benefit Garezers and receive significanttax savings. Retirement plan assets are often subject toextremely high estate taxes, and the income is fullytaxable when received by an individual beneficiary. Bynaming the Latvian Center Garezers as the beneficiaryof a retirement plan, the donor maintains completecontrol over the assets during his/her lifetime, but atthe donor’s death the plan passes to the Latvian CenterGarezers free of both estate and income taxes.BEQUEST GIFTSSAULES PAKĀPE honors those friends of Garezers whohave established a gift of $1,000 or more through abequest, a trust arrangement or other estate planprovision. As a member of SAULES PAKĀPE, you cancontinue this important tradition. Bequests madethrough wills or living trusts play an important role insecuring the future of Garezers programs by buildingthe Garezers Improvement Fund. These commitmentsalso enable individuals to make gifts that may not havebeen possible during their lifetimes.Latvian Center Garezers, Inc. is a 501(c)(3) organization andMichigan nonprofit corporation. Donations to Garezers aretax-deductible contributions to the extent allowable by law.Please consult with your tax preparer or see the Internal RevenueService website http://www.irs.ustreas.gov/taxtopics/tc506.htmlfor more information on deducting charitable contributions.CAPITAL OR ENDOWMENT GIFTDonors may request that their gifts be used for aspecific capital project (as agreed upon with theExecutive Director), or be invested in the GarezersImprovement Fund. Unless otherwise indicated, alldonations contribute to the annual operating budget.26 Gaŗezera 2011. gada pārskats


2012. gada kalendārs | 2012 calendarMARTĀ10. Padomes sēdē plkst. 10:00 Saulgriežos13. – 16. LELBA garĪdznieku tikšanāsAPRILĪ27 – 29. “Daiļās dāmas”MAIJĀ12. Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionārupilnsapulceJŪNIJĀ2. Supertalka23. “Soļosim uz Gaŗezeru!” un Jāņu svinēšana24. GVV, GSS un GBN atklāšana25.GBD 1. posms sākāsJŪLIJĀ4 – 8. XIII Vispārējie Dziesmu Svētki Milvokos8. GSS un GBN 2. posms sākās20. – 22. “Vasaras svētki”22. GBN kultūras posms sākās28. – 29. Jauniešu un 4-2 voleja turnīriAUGUSTĀ4. GVV izlaiduma koncerts5. GVV izlaidums5. – 12. 3×3 nometneOKTOBRĪ6. Rudens talka un “Oktoberfest”MARCH10. Board mtg. 10:00 AM, Saulgriezi bldg13 – 16. LELBA Clergy conferenceAPRIL27 – 29. “Daiļās dāmas” Women’s RetreatMAY12. Garezers season opening and annualshareholders’ meetingJUNE2. “Supertalka” Spring Clean-Up Day23. Garezers Walkathon and “Jāņi” celebration24. GVV, GSS & GBN begin25. GBD Session 1 beginsJULY4 – 8. Latvian Song Festival in Milwaukee8. GSS & GBN Session 2 begin20 – 22. “Summer Fest” weekend22. GBN “Culture Week” begins28 – 29. Youth and 4-2 volleyball tournamentsAUGUST4. GVV graduation concerts5. GVV graduation5- 12. 3×3 family campOCTOBER6. Fall Clean-Up Day and “Oktoberfest“Garezers 2011 annual report27


Latvian Center Garezers, Inc.57732 Lone Tree RoadThree Rivers, Michigan 49093-9549269.244.5441Non Profit OrgPOSTAGE PAIDThree Rivers, MIPermit #4

More magazines by this user
Similar magazines