Mūžizglītības pieejamība un jaunas iespējas tās ... - LIKTA

likta.lv
  • No tags were found...

Mūžizglītības pieejamība un jaunas iespējas tās ... - LIKTA

Mūžizglītības pieejamība unjaunas iespējas tāsnodrošināšanāLPIA direktore,Mg.sc.soc. Ingrīda Mikiško


“Nozīmīgas problēmas, ar kurām mēssastopamies, nevar tikt atrisinātas,izmantojot to pašu domāšanas veidu,kāds mums bija, kad tās radījām”.(S.Einšteins)


XXI gadsimta vīzijaSabiedrība, kurāizglītība spēlē tās īsto lomupersonības izaugsmē,labklājības nodrošināšanā,solidaritātes,lokālās un globālās atbildības veidošanā.


Eiropas Komisijas uzstādījums• Līdz 2010. gadam pieaugušo izglītībā iesaistīt 12,5%• Latvija iesaista 7,1%• Zviedrija – 32,0%• Dānija – 29,2%• Lielbritānija – 26.6%• Somija – 23.4% (Eurostat,2007)• 2020.g – 15%


Problēmas5• Administratīvi teritoriālā reforma (2009.)• Dažāds novadu lielums• Vāja starpnovadu sadarbība;• Zema iedzīvotāju maksātspēja• Attālumam līdz mācību vietai – nevajadzētupārsniegt 20 km;• Maksa ~ 20 – 30 Ls mēnesī, ja ienākumi ir 200Ls uz vienu ģimenes locekli;• No 1000 iedzīvotājiem pieaugušo izglītībāiesaistās ~ 11%5/12/2010


Mūžizglītība un vecuma grupasMI sākās jau ģimenē, turpinās pirmskolasizglītības iestādē, skolā, bet liela uzmanībajāveltī arī pieaugušajiem, lai viņi atgrieztosvai turpinātu savu izaugsmi.• 25-50 – veido savu ģimenes dzīvi unpersonīgo identitāti• 50 -75 – jāpalielina piedāvājums


Diskriminācija izglītībā?Pamatizglītība nekalpo kā garanta fondsmūžizglītībai un šie cilvēki bieži paliek ārpustālākizglītības• Neiecietīga sabiedrības attieksme pret tiem, kassavā laikā neturpināja izglītību, bet tagad mēģinaatgriezties (M&M)• Jo augstāks ir indivīda sociāli ekonomiskais stāvoklis,jo ātrāk viņš iekļausieties mūžizglītībā• Jo vecāks kļūst cilvēks, jo mazāk motivēts mācīties• Nodarbinātībai būtu jābūt kā mācīties veicinošamfaktoram


Finansiālais atbalstsSabiedrībā nesabalansētas ir vecumagrupas un tām sniegtais finansiālais atbalstsmūžizglītībai. Bieži ir tā - jo tu esi vairākizglītots, jo vairāk iespēju, lielāku atbalstutu saņem !!!


Iedzīvotāji un finansiālaisieguldījums izglītībāLielbritānijas iedzīvotāju skaits (milj)18-2425-4950-7475+Finansējums izglītībai (milj.mārciņu)18-2425-4950-7475+


Ko darīt?• Brīva pamatprasmju apguve• Tālmācība• Īsi kursi• Pārdomāta izglītības politika• Sabiedrības attieksmes maiņa.


Mācīšanās ģimenē – jaunas iespējas!• Projekta Basic life - Web 2.0 lietošanas pamatprasmes, mācotiesģimenē mērķis ir atbalstīt un motivēt ģimenes apgūt un papildinātzināšanas par informācijas tehnoloģijām, kā arī uzlabot prasmes tāsizmantot ikdienā, tādejādi mudinot ģimenes mācīties kopā.• Latvijā īstenojām mācību modeli “Veselīgs uzturs manā ģimenē”,kurā 10 ģimenes no Jelgavas, Valkas un Ventspils kopā mācījās parveselīgu uzturu un blogošanu.• Ģimenes veidoja savu blogu un apgūtās zināšanas atspoguļojahttp://veseligagimene.blogspot.com• Šādi līdzīgi modeļi tika īstenoti arī Rumānijā, Vācijā, Portugālē unLielbritānijā


Paldies par uzmanību!www.laea.lv

More magazines by this user
Similar magazines