Amatu ziņas aprīlis 2013.pdf - Latvijas Amatniecības kamera

lak.lv

Amatu ziņas aprīlis 2013.pdf - Latvijas Amatniecības kamera

AMATU ziņas LAK 2013.gada aprīlis 3NOTIKUMIValsts prezidents uzsver amatniecîbas nozîmi Latvijas reìionu attîstîbai18.martâ Latvijas Amatniecîbas kameras (LAK)pârstâvji tikâs ar Valsts prezidentu Andri Bçrziòu, laiapspriestu amatniecîbas problçmas, iespçjamos torisinâjumus, uzsverot amatniecîbas nozîmi Latvijasattîstîbai nâkotnç.LAK pârstâvji informçja par situâciju jomâ, uzsverotiespçjamos uzlabojumus, kas ïautu sistçmai funkcionçtpçc iespçjas veiksmîgâk. Kâ joma, kur iespçjamivisplaðâkie uzlabojumi, sarunâ tika minçta izglîtîbasiestâþu un meistardarbnîcu sasaiste, apmâcot jaunosamatniekus. LAK prezidents uzsvçra, ka amatniecîbaun rûpniecîba ir savstarpçji konkurçjoði un principiâliatðíirîgi raþoðanas veidi, lîdz ar to arî speciâlistus ðîsdaþâdajâm jomâm bûtu iespçjams sagatavot atðíirîgi.Tika piedâvâts izmantot Vâcijas pieredzi un ieviest duâloapmâcîbu, tas ir, radît iespçju jaunietim praktiskâsamata prasmes apgût meistardarbnîcâ un paralçli vienuvai divas dienas nedçïâ mâcîties vispârîgos priekðmetus(vidusskolas kursu) profesionâlajâs skolâs. Tâdâ veidâjaunie amatnieki iegûtu gan profesionâlâs izglîtîbasdiplomu, gan prasmes, kas nepiecieðamas, lai iegûtuamatnieka kvalifikâciju.LAK vadîba uzsvçra, ka ðî brîþa profesionâlo skoludarbîbas modelis atbilst rûpniecîbas vajadzîbâm unnerada amatniekus, jo skolâs tiekiegûtas teorçtiskas zinâðanas parto, kâ praktiski bûtu jâstrâdâ. Lîdzar to diplomçtajam profesionâlimpçc skolas pabeigðanas ðobrîdnâkas vçl vismaz trîs gadusapgût amatniekam nepiecieðamâsprasmes.Valsts prezidents piekrita, kajâvirzâs uz principu, ka pçc skolaspabeigðanas jaunietis var pildît attiecîgo amatu, ïaujotjaunietim pçc iespçjas pilnvçrtîgâk izmantot laiku. Viòðarî piekrita, ka amata meistars, kurð aktîvi piedalâstirgû, spçj jaunieðiem sniegt zinâðanas un prasmes,kas atbilst tirgus prasîbâm, reaìçjot visprecîzâk uz toizmaiòâm. Darba vizîðu ietvaros Valsts prezidentamsarunâs uzòçmçji bieþi uzsvçruði, ka profesionâluun labi izglîtotu speciâlistu, tai skaitâ amatnieku,trûkst. Tâdçï viòð piekrita, ka izglîtîbas iegûðanakopâ ar prasmçm, ko sniegtu meistardarbnîcâs, bûturisinâjums, kas ïautu cilvçkiem dzîvot Latvijas laukos,jo tieði tur visbieþâk ir meistardarbnîcas. Turklât tâtiktu ietaupîti lîdzekïi, kurus skolâm jâtçrç, iegâdâjotiesmâcîbu lîdzekïus.Tiekoties tika uzsvçrts arî amatniecîbas jomasapguvei nepiecieðamais ilgais laiks. Tâdçï LAKpârstâvji aicinâja veidot sistçmu, kad amatniekapienâkumu nevar veikt cilvçki, kuri tikai kursosieguvuði sertifikâtu attiecîgajâ jomâ, taèu ne amatniekakvalifikâciju. Kvalificçti un sertificçti amatnieki ðobrîdatrodas vienâdâs pozîcijâs darba tirgû ar pârçjiem.LAK pârstâvji uzsvçra, ka amatniecîbas uzòçmumuvadîtâjam vai kâdam no darbiniekiem bûtu jâbût armeistara kvalifikâciju. Sarunâ tika pârrunâti arî pozitîviepiemçri, kas ir Latvijâ un no kuriem iespçjams mâcîtiesun veidot veiksmîgâku sistçmu kopumâ.Sarunas noslçgumâ Valsts prezidents uzòçmâsatbalstît amatniecîbas darbîbu Latvijâ un abas pusesvienojâs arî turpmâk sadarboties, veicinot amatu apguviun jaunieðu ieinteresçðanu tajâ. Kâ pirmais jautâjums,kur Valsts prezidents aicinâja LAK aktîvi iesaistîties unsniegt savus priekðlikumus, ir Profesionâlâs izglîtîbaslikuma izstrâdç.Sarunâ ar Valsts prezidentu piedalîjâs LAKprezidents Vilnis Kazâks, Skursteòslaucîtâju amatabrâlîbas vadîtâjs Mâris Bambis, LAK viceprezidenteDiâna Karaða, Latvijas Namdaru biedrîbas vadîtâjsTâlis Sala un LAK kokapstrâdes amatu pârstâvisMârtiòð Vilde.Sveicam meistaru Igurdu Baòíidzimðanas dienâ!Igurd!Amatniecîba kâ mûþîgâ latviskâ skaistuma unpiederîbas radîtâja Tevi ir izvçlçjusies par paraugu.Mums ir gods, kâ Tu ðo misiju pildi!Tieði Tavi panâkumi ideju realizâcijâ unsaimnieciskums ir tas,kas mûsu valstij ðobrîd visvairâk vajadzîgs.Kalpo, esi varens un laimîgs ìimenç un rokeros!Par tiem 60 gadiem nedomâ, nepriecâjies un nebçdâ,-tâ viòi dara - nâk un iet…Tavi kolçìi Latvijas Amatniecîbas kamerâ

More magazines by this user
Similar magazines