tikai modelim WS-813 - Olympus

olympus.cz

tikai modelim WS-813 - Olympus

DIGITĀLAISDIKTOFONSDETALIZĒTALIETOŠANAS PAMĀCĪBAPateicamies, ka iegādājāties Olympusdigitālo diktofonu.Lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju pariekārtas pareizu un drošu izmantošanu.Saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.Lai nodrošinātu labu ieraksta kvalitāti, pirms diktofona lietošanas ir ieteicamspārbaudīt ierakstīšanas funkciju un skaļumu.LV


Satura rādītājsIevadsPiesardzības pasākumi ...................................... 41 Darba uzsākšanaPamatiespējas................................................... 8Sastāvdaļu uzskaitījums ...................................10Displejs (LCD panelis) ..............................................11Strāvas padeve .................................................14Akumulatora ievietošana ........................................14Battery iestatījumi ..................................................15Uzlādēšana, pievienojot diktofonu datoramcaur USB.............................................................16Uzlādēšana, pievienojot USB maiņstrāvasadapteri (izvēles aprīkojums) ...........................17Ieslēgšana/Izslēgšana .............................................19Bloķēšana ........................................................20Laika un datuma iestatīšana, funkcija[Time & Date] (Laiks un datums) ..................21Laika un datuma maiņa ...........................................22Atmiņas kartes microSD ievietošana unizņemšana ..................................................23Atmiņas kartes microSD ievietošana ......................23Atmiņas kartes microSD izņemšana ........................24Displeja [Home] (Sākums) iespējas ....................25Informācija par mapēm ....................................26Par balss ierakstu mapēm .......................................26Par mūzikas atskaņošanas mapēm .........................27Mapju un failu izvēle ........................................282 Par ierakstīšanuIerakstīšana .....................................................29Ieraksta veida maiņa [Rec Scene](Ieraksta veids) ..................................................32Ieteiktie iestatījumi atbilstoši ierakstīšanasapstākļiem.........................................................33Ierakstīšana no ārējā mikrofona vai citas ierīces ....343 Par atskaņošanuAtskaņošana ....................................................36Faila meklēšana .......................................................40Atskaņojamās skaņas maiņa ...................................41Indeksa atzīmes vai pagaidu atzīmesiestatīšana .........................................................42Segmenta atkārtota atskaņošana...........................43Atskaņošanas veida maiņa [Play Scene](Atskaņošanas veids) ........................................44Dzēšana ...........................................................45Failu dzēšana ...........................................................45Mapes dzēšana ........................................................454 Par FM radio(tikai modelim WS-813)FM radio lietošana ............................................47FM radio režīma iespējas ................................. 48Automātiska radio staciju iestatīšana[Auto-preset] ....................................................49Uztveršanas režīma maiņa ......................................50Radio stacijas pievienošana ....................................51Ierakstīšana no FM radio...................................525 Izvēlnes iestatīšanaIzvēlnes iestatīšanas metode ...........................53+ Faila izvēlne .......................................................55, Ierakstīšanas izvēlne .........................................56- Atskaņošanas izvēlne.........................................61. LCD/Skaņas izvēlne ............................................64/ Device Menu (Ierīces izvēlne) ............................65 FM izvēlne ..........................................................67Balss ieraksta daļu izdalīšana failā, funkcija[Voice Detect] (Balss atpazīšana) .....................68Failu pārkārtošana [Replace] ..................................69Failu pārvietošana/kopēšana, funkcija[Move/Copy] (Pārvietot/kopēt) ........................70Failu sadalīšana [File Divide] ...................................72USB klases maiņa[USB Settings] (USB iestatījumi) .......................73Diktofona formatēšana [Format] ............................746 Diktofona savienošana ardatoruDarba vide ........................................................77Pieslēgšana datoram ........................................79Atvienošana no datora ............................................80Balss failu pārsūtīšana uz datoru ......................81Diktofona kā datora ārējās atmiņasizmantošana ...............................................827 Cita informācijaTrauksmes paziņojumu saraksts .......................83Problēmu novēršana ........................................85Papildaprīkojums (papildiespējas) .................. 88Tehniskie dati ...................................................89Tehniskā palīdzība un atbalsts .........................941234567LV3


LV4Piesardzības pasākumiPirms jaunā diktofona lietošanas rūpīgiizlasiet šo pamācību, lai pārliecinātos, kato lietojat droši un pareizi. Uzglabājietšo pamācību viegli pieejamā vietāturpmākai izmantošanai.• Brīdinājuma simboli norāda uz svarīgudrošības informāciju. Lai pasargātusevi un citus no traumām vai īpašumabojājumiem, ir būtiski, lai jūs vienmērizlasītu brīdinājumus un pievienotoinformāciju.f Bīstami!Ja izstrādājums tiek izmantots,neievērojot zem šī simbolanorādīto informāciju, var rastiesnopietni savainojumi vai iestātiesnāve.f Brīdinājums!Ja izstrādājums tiek izmantots,neievērojot zem šī simbolanorādīto informāciju, var rastiessavainojumi vai iestāties nāve.f Uzmanību!Ja izstrādājums tiek izmantots,neievērojot zem šī simbola norādītoinformāciju, var rasties nelielisavainojumi, ierīces bojājumi vaivērtīgu datu zudums.Brīdinājumi par lietošanas vidi• Lai aizsargātu šajā izstrādājumāesošo ļoti precīzo tehnoloģiju,neizmantojiet vai neuzglabājietdiktofonu kādā no tālākminētajām vidēm.• Vietās ar augstu temperatūru un/vaimitruma līmeni, kā arī vietās, kuraspakļautas ekstrēmām vides apstākļumaiņām, piemēram, tiešos saulesstaros, pludmalēs, slēgtos automobiļosvai arī blakus siltuma avotiem(cepeškrāsnīm, radiatoriem, u.c.) vaigaisa mitrinātājiem.• Smilšainās un putekļainās vietās.• Viegli uzliesmojošu materiālu vaisprāgstvielu tuvumā.• Mitrās vietās, piemēram, vannasistabās vai lietū.• Vietās, kur iespējama stipra vibrācija.• Nemetiet diktofonu zemēun nepakļaujiet to stipriemtriecieniem vai vibrācijām.• Diktofons var pārstāt darboties,ja uz to iedarbojas magnētiskais/elektromagnētiskais lauks, radioviļņivai augsts spriegums, piemēram,tuvumā esošs televizors, mikroviļņukrāsns, videospēle, jaudīgi skaļruņi,liels monitors, TV/radio tornis vaipārraides torņi. Šādā gadījumāpirms turpmāku darbību veikšanasnekavējoties izslēdziet diktofonu.• Izvairieties no ierakstīšanas unatskaņošanas mobilo telefonu vaicita bezvadu aprīkojuma tuvumā,jo tie var radīt traucējumus untrokšņus. Ja atrodaties vietā arievērojamu troksni, pārvietojietdiktofonu tālāk no trokšņa avota.• Ierīces tīrīšanai neizmantojietorganiskus šķīdinātājus, piemēram,spirtu un lakas šķīdinātāju.


Piesardzības pasākumiPiesardzības pasākumi uztveršanai:• Radio uztveršanas līmenis var būtiskimainīties atkarībā no radio izmantošanasvietas. Ja signāls ir vājš, mēģinietpārvietot diktofonu tuvāk logam unprom no elektroniskiem izstrādājumiem,piemēram, mobilajiem tālruņiem,televizoriem, dienasgaismas lampām, u.c.Brīdinājums par datu zaudēšanu:• Atmiņā ierakstītais saturs var tiktiznīcināts vai dzēsts kļūdainas lietošanas,ierīces nepareizas darbības vai remontarezultātā. Ieteicams dublēt un saglabātsvarīgu informāciju citā datu nesējā,piemēram, datora cietajā diskā.• Olympus neuzņemsies atbildību parpasīviem zaudējumiem vai jebkāda veidazaudējumiem, kas radušies iekārtas defektaizraisīta datu zuduma dēļ, trešās personas,nevis Olympus vai Olympus pilnvarotiklientu apkalpošanas centru veikta remontarezultātā, vai jebkādu citu iemeslu dēļ.Diktofona lietošanaf Brīdinājums!• Nelietojiet diktofonu degošu vaiuzliesmojošu gāzu tuvumā.• Neļaujiet diktofonu izmantotzīdaiņiem un maziem bērniem.Vienmēr lietojiet un glabājiet diktofonubērniem nepieejamā vietā, lai novērstutālāk aprakstītās situācijas, kas var izraisītnopietnus savainojumus:1 Sapīšanās diktofona siksniņā, izraisotžņaugšanu.2 Nejauša akumulatoru, karšu vai citumazu detaļu norīšana.3 Nejauša savainošanās ar diktofonakustīgajām daļām.• Nelietojiet un neglabājiet diktofonuputekļainās un mitrās vietās.• Pašrocīgi neizjauciet, neremontējietvai nepārveidojiet ierīci.• Izmantojiet tikai atmiņas kartesmicroSD/microSDHC. Nekadneizmantojiet cita veida kartes.Ja nejauši ievietojat cita veida karti,sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vaiklientu apkalpošanas centru. Nemēģinietizņemt karti ar spēku.• Nelietojiet ierīci transportlīdzekļa(piemēram, velosipēda, motociklavai automobiļa) vadīšanas laikā.f Uzmanību!• Nekavējoties pārtrauciet diktofonalietošanu, ja pamanāt no tā ceļamiesneparastu smaku, troksni vai dūmus.Neizņemiet baterijas ar kailāmrokām. Pretējā gadījumā varat izraisītaizdegšanos vai apdedzināt rokas.• Esiet uzmanīgs ar siksniņu.Pārnēsājot diktofonu, esiet uzmanīgsar siksniņu. Tā var aizķerties aiz citiemobjektiem un izraisīt nopietnusbojājumus.• Neatstājiet diktofonu vietās, kurtas var tikt pakļauts īpaši augstastemperatūras iedarbībai.Pretējā gadījumā var tikt sabojātasdetaļas un atsevišķos gadījumosdiktofons var arī aizdegties. Nenosedziet(piemēram, ar segu) lādētāju vaimaiņstrāvas adapteri tā lietošanaslaikā. Tas var izraisīt pārkaršanu unaizdegšanos.• Lietojiet diktofonu uzmanīgi,lai izvairītos no pirmās pakāpesapdegumiem.• Ja diktofonā ir metāla sastāvdaļas,pārkaršana var izraisīt pirmās pakāpesapdegumus. Ņemiet vērā tālāk minēto:• Lietojot diktofonu ilgāku laikaperiodu, tas sakarst. Ja turat karstudiktofonu, varat iegūt pirmās pakāpesapdegumus.LV5


Piesardzības pasākumiLV6• Vietās, kur ir ļoti zema temperatūra,diktofona korpusa temperatūra var būtzemāka nekā apkārtējās vides temperatūra.Ja lietojat diktofonu aukstas temperatūrasapstākļos, uzvelciet cimdus.Piesardzības pasākumi, lietojotakumulatoruLai novērstu akumulatora iztecēšanu,pārkaršanu, aizdegšanos, sprādzienu vaielektriskās strāvas triecienu un apdegumus,ievērojiet šos svarīgos norādījumus.f Bīstami!• Nemēģiniet uzlādēt sārma, litijavai cita veida baterijas, kas navparedzētas atkārtotai uzlādēšanai.• Nededziniet akumulatorus,nekarsējiet tos un nepakļaujietīssavienojumam, kā arī neizjauciet.• Nekādā gadījumā nekarsējiet unnededziniet akumulatoru.• Esiet piesardzīgs, kad pārnēsājatvai uzglabājat akumulatoru, laitas nesaskartos ar citiem metālaobjektiem, piemēram, dārglietām,spraudītēm, saspraudēm utt.• Nekad neglabājiet akumulatoru vietās,kur tas tiks pakļauts tiešiem saulesstariem, vai augstām temperatūrāmsakarsušos transportlīdzekļos, blakussiltuma avotiem utt.• Lai novērstu akumulatoruiztecēšanu vai spaiļu bojājumus,rūpīgi izpildiet akumulatorulietošanas norādījumus. Nemēģinietakumulatoru /bateriju izjaukt vaipārveidot, piemēram, lodējot.• Nepievienojiet akumulatoru/baterijastieši strāvas kontaktligzdai vaiautomašīnas cigarešu aizdedzinātājam.• Ja akumulatoru/bateriju šķidrumsiekļūst acīs, nekavējotiesizskalojiet tās ar tīru un vēsutekošu ūdeni un meklējietmedicīnisku palīdzību.f Brīdinājums!• Akumulatoriem vienmēr ir jābūtsausiem.• Ja akumulatori norādītajā laikānetiek uzlādētas, pārtraucietlādēšanu un nelietojiet tās.• Neizmantojiet akumulatorus, ja tieir ieplaisājuši vai bojāti.• Nepakļaujiet akumulatoru/baterijas stipru triecienu vaiilgstošas vibrācijas ietekmei.• Ja lietošanas laikā akumulatorsir iztecējis, tam mainās krāsa vaiforma vai rodas cita veida bojājumi,pārtrauciet diktofona lietošanu.• Ja akumulatoru/baterijas šķidrumsnokļūst uz drēbēm vai ādas,nekavējoties novelciet apģērbuun izskalojiet to/skalojiet skartoķermeņa vietu ar tīru, aukstutekošu ūdeni. Ja šķidrums dedzinaādu, nekavējoties griezieties pēcmedicīniskās palīdzības.• Glabājiet baterijas bērniemnepieejamā vietā.• Ja, lietojot šo izstrādājumu,ievērojat ko neparastu, piemēram,neierastu skaņu, karstumu, dūmusvai deguma smaku:1 nekavējoties izņemiet baterijas,izvairoties no apdedzināšanās, un2 zvaniet izplatītājam vai vietējamOlympus pārstāvim, lai veiktunepieciešamo apkopi.


Darba uzsākšana1PamatiespējasLV8Pamatiespējass Iebūvēts stereo FM uztvērējs ļaujizmantot diktofonu kā radio (tikaimodelim WS-813) (☞ 47. lpp.).s Diktofons atbalsta lineārās(PCM) impulsa kodu modulācijasformātu, tāpēc spēj ierakstītskaņu kompaktdisku kvalitātē(tikai modelim WS-813, WS-812)(☞ 56. lpp.).s Diktofons atbalsta dažādusieraksta formātus, tostarp MP3formātu (MPEG-1/MPEG-2 AudioLayer 3) un Windows Media Audio(WMA) formātu (☞ 56. lpp.).s Diktofons papildus diktofonaierakstītajiem failiem varatskaņot arī WAV*, WMA un MP3formāta failus, kas pārsūtīti nodatora.Tādējādi varēsit izmantot šo diktofonu kāmūzikas atskaņotāju.* Tikai modelim WS-813, WS-812.s Šī ierīce atbalsta augstasietilpības ierakstīšanas datunesējus. Papildus iekšējai atmiņaivarat ierakstīt arī microSDatmiņas kartē (☞ 23. lpp.).s Mikrofona virziena funkcija ļaujpārslēgties starp plašāku stereoierakstīšanu un ierakstīšanu arstingri noteikta virziena darbību(tikai modelim WS-813)(☞ 57. lpp.).s Diktofonā ir dažādas iespējasskaņu ierakstu veikšanai.Lietojot šo diktofonu, varat pielāgotdažādas ierakstīšanas funkcijas,piemēram, ierakstīšanas jutību, tāpiemērojot ierakstīšanu attiecīgajiemapstākļiem un savām vajadzībām(☞ 56. lpp.).s Diktofonam ir iebūvēta automātiskābalss aktivācijas sistēmas (VCVA)funkcija (☞ 57. lpp.).s Zemas frekvences skaņu filtrsierakstīšanas laikā samazinagaisa kondicionētāja troksni unlīdzīgus trokšņus (☞ 57. lpp.).s Diktofonam ir ieraksta sižetaiestatījuma un atskaņošanassižeta iestatījuma funkcijas, kasļauj reģistrēt labāko iestatījumuatbilstoši dažādiem lietošanasveidiem (☞ 32., 44., 59., 63. lpp.).s Diktofons aprīkots ar funkciju[Calendar Search] (Kalendārameklēšana) — ērtu failumeklēšanas iespēju (☞ 40. lpp.).s Tajā ietverta arī funkcija [Voice Detect](Balss atpazīšana), kas no ierakstītāaudio faila izdala tikai ierakstītobalsi, kā arī funkcija [Voice Playback](Balss ieraksta atskaņošana), kasatskaņo tikai izdalīto balss ierakstu(☞ 61., 68. lpp.).s Diktofonā ir iekļauta arī funkcija[Voice Balancer] (Balss skaļumalīdzsvarotājs), kas ierakstītā audiofailā kompensē klusās ierakstadaļas, padarot tās skaļākas unsaprotamākas (☞ 61. lpp.).


Pamatiespējass Trokšņa slāpēšanas funkcija(☞ 61. lpp.) un balss filtrēšanasfunkcija* (☞ 61. lpp.) neitralizētroksni un nodrošina skaidruaudio ieraksta atskaņošanu.* Tikai modelim WS-811.s Diktofonam ir dažādasatkārtošanas funkcijas (☞ 43.,62. lpp.).s Varat mainīt atskaņošanasekvalaizera iestatījumus(☞ 62. lpp.).s Varat pārvietot vai kopēt failusno iekšējās atmiņas uz microSDatmiņas karti un pretēji, kā arīatmiņas mapēs (tikai modelimWS-813, WS-812) (☞ 70. lpp.).s Varat sadalīt ar šo diktofonuierakstīto PCM*, MP3 formātafailu divos failos (☞ 72. lpp.).* Tikai modelim WS-813, WS-812.s Indeksa atzīmes un pagaiduatzīmes funkcijas ļauj ātri atrastvēlamās vietas (☞ 42. lpp.).s Var regulēt atskaņošanas ātrumuun skaņas augstumu* (☞ 41. lpp.).* Tikai modelim WS-813, WS-812.s Šis diktofons ir saderīgs arUSB 2.0, ļaujot veikt ātru datupārsūtīšanu uz datoru.s Diktofonam ir USB uzlādēšanasfunkcija (tikai modelim WS-813,WS-812) (☞ 16. lpp.).s Tam ir izgaismots pilnpunktudisplejs (šķidro kristālu panelis).1PamatiespējasLV9


Sastāvdaļu uzskaitījums11Sastāvdaļu uzskaitījums$%^&678*90!@#2345(wq =-)1 Iebūvētais stereo mikrofons (L)2 Iebūvētais stereo mikrofons (R)3 Gaismas diožu indikators(gaismas diode)4 Atmiņas kartes vāciņš5 Taustiņš LIST (Saraksts)6 MIC (mikrofona) ligzda7 Displejs (LCD panelis)8 Taustiņš MENU (Izvēlne)9 Taustiņš +0 Taustiņš REC (s) (Ierakstīt)! Taustiņš 9@ Taustiņš –# Taustiņš SCENE/INDEX (Sižets/indekss)$ Taustiņš STOP (Apturēt) (4)% Taustiņš 0^ Taustiņš `OK (Labi)& Taustiņš ERASE (Izdzēst)* Iebūvētais skaļrunis( Bateriju vāciņš) EAR (Austiņu) ligzda- Slēdzis POWER/HOLD (Ieslēgt/bloķēt)= USB pieslēgvietas slīdnisq Siksniņas atverew USB pieslēgvietaLV10• Noņemiet ekrāna aizsargplēvi.


Sastāvdaļu uzskaitījumsDisplejs (LCD panelis)4 Režīma [Recorder] (Diktofons) displejs:Mapju saraksta parādīšana441 2 31 Ierakstīšanas datu nesēja indikators[l]: iekšējā atmiņa[m]: microSD atmiņas karte2 Pašreizējās mapes nosaukums3 Akumulatora indikators4 Mapes nosaukumsFailu saraksta displejs1 2 31 Ierakstīšanas datu nesēja indikators2 Pašreizējās mapes nosaukums3 Akumulatora indikators4 Faila nosaukumsFailu parādīšana45671 2 3890!1 Ierakstīšanas datu nesēja indikators2 Pašreizējā faila nosaukums3 Akumulatora indikators4 Mapes indikators, ierakstīšanasrežīma indikators, failabloķēšanas indikators5 Diktofona statusa indikators[K]: ierakstīšanas indikators[≠]: pauzes indikators[ ]: apturēšanas indikators[•]: atskaņošanas indikators[ß]: pārtīšanas indikators[]: attīšanas indikators[N]: F. Atskaņošanas indikators[M]: S. Atskaņošanas indikators[ ]: atskaņošanas toņa augstumamaiņas indikators (paaugstināts)[ ]: atskaņošanas toņa augstumamaiņas indikators (pazemināts)6 Atlikušās atmiņas joslas indikators,Atskaņošanas pozīcijas joslasindikators7 Ikonu displejs (☞13. lpp.)8 Pašreizējā faila numurs/Kopējaisierakstīto failu skaits mapē9 Pagājušais ieraksta laiks,Pagājušais atskaņošanas laiks0 Atlikušais ieraksta laiks, Faila garums! Līmeņa mērītājs, Ierakstīšanasdatums un laiks1Sastāvdaļu uzskaitījumsLV11


Sastāvdaļu uzskaitījums4 Režīma [Music] (Mūzika) displejs:Saraksta parādīšana 1Failu parādīšana1Sastāvdaļu uzskaitījumsLV12441 2 3Ja mapē ir faili un mapes1 Ierakstīšanas datu nesēja indikators[l]: iekšējā atmiņa[m]: microSD atmiņas karte2 Pašreizējās mapes nosaukums3 Akumulatora indikators4 Mapes nosaukums, faila nosaukumsSaraksta parādīšana 21 2 3Ja mapē ir tikai faili1 Ierakstīšanas datu nesēja indikators2 Pašreizējās mapes nosaukums3 Akumulatora indikators4 Faila nosaukums4567891 2 301 Ierakstīšanas datu nesēja indikators2 Pašreizējā faila nosaukums3 Akumulatora indikators4 Diktofona statusa indikators[•]: atskaņošanas indikators[ ]: apturēšanas indikators[ß]: pārtīšanas indikators[]: attīšanas indikators[N]: F. Atskaņošanas indikators[M]: S. Atskaņošanas indikators[ ]: atskaņošanas toņa augstumamaiņas indikators (paaugstināts)[ ]: atskaņošanas toņa augstumamaiņas indikators (pazemināts)Pašreizējā faila numurs/Kopējaisierakstīto failu skaits mapē5 Nosaukums6 Izpildītājs7 Albuma nosaukums8 Atskaņošanas pozīcijas joslasindikators9 Pagājušais atskaņošanas laiks,Faila garums0 Ikonu displejs (☞13. lpp.)


Sastāvdaļu uzskaitījums4 Režīma [FM Radio] (FM radio) displejs:Radio uztveršanas displejsModelim WS-813:34561 21 Ierakstīšanas datu nesēja indikators2 Akumulatora indikators3 Ierakstīšanas režīma indikators4 Iepriekš iestatīts numurs5 Uztveršanas frekvence6 Frekvences joslas indikators1Sastāvdaļu uzskaitījumsIkonu displejs (visiem modeļiem)[Ø]: skaļruņa izslēgšana[ ]: balss ieraksta atskaņošana *1[ ]: balss atpazīšana *1[?]: ierakstīšanas līmenis[û]: VCVA (ar balsi aktivizējams ieraksts)[Æ]: balss sinhronizācija[ù]: ekvalaizers[0]: zemas frekvences skaņu filtrs[≤]: tālummaiņas mikrofons *2[%]: trokšņa slāpēšana[$]: balss skaļuma līdzsvarotājs *1Balss filtrs *3[ ] [á] [ ]: atskaņošanas režīms*1 Tikai modelim WS-813, WS-812. *2 Tikai modelim WS-813. *3 Tikai modelim WS-811.LV13


Strāvas padeveAkumulatora ievietošanaŠo diktofonu var lietot vai nu ar Ni-MHakumulatoriem, vai arī ar AAA sārma baterijām.2 Ievietojiet akumulatoru, ievērojotpareizo = un - polaritāti.1Strāvas padeveModelim WS-813, WS-812:• Uzlādējot diktofonu, gādājiet,lai komplektā iekļautais Ni-MHakumulators (BR404) atrodas tamparedzētajā vietā.• Komplektācijā iekļautais uzlādējamaisakumulators nav pilnībā uzlādēts.Pirms diktofonu atsākt lietot pēcilgiem nelietošanas periodiem,ieteicams to nepārtraukti uzlādēt,kamēr tas ir uzlādēts (☞ 16. lpp.).3 Pilnībā aizveriet bateriju vāciņu,piespiežot to virzienā A, un pēctam bīdot virzienā uz B.Modelim WS-811:Šis diktofons nevar uzlādēt akumulatoru.1 Viegli piespiediet uz bultiņas un atbīdietakumulatora nodalījuma vāciņu.LV14Piezīmes• Šajā diktofonā nedrīkst izmantotmangāna baterijas.• Nomainot akumulatoru/bateriju,ieteicams izmantot AAA sārma baterijuvai Olympus Ni-MH akumulatoru.• Pirms akumulatora nomaiņas izslēdzietdiktofonu. Akumulatoru/ baterijasizņemšana diktofona lietošanas laikā varradīt bojājumus, piemēram, sabojāt failu,utt. Ja, veicot ierakstīšanu failā, baterija/akumulators tiek izņemta, attiecīgaisierakstītais fails tiks zaudēts, jo nevarēsaizvērt faila galveni.


Strāvas padeve• Ja tukšas baterijas nomaiņa ilgst vairākpar 15 minūtes, vai arī, ja ar mazu laikaatstarpi atkārtoti ieliekat un izņematbateriju, iespējams, vajadzēs atkārtotiievadīt baterijas un laika iestatījumus. Šādāgadījumā ekrānā būs redzams paziņojums[Battery] (Baterija). Papildu informāciju sk.„Akumulatora iestatījumi“.• Izņemiet akumulatoru, ja nelietositdiktofonu ilgāku laiku.• Nomainot uzlādējamu akumulatoru,pārliecinieties, ka izmantojat Ni-MHuzlādējamu akumulatoru (izvēles aprīkojums).Izvairieties lietot citu ražotāju izstrādājumus,jo pretējā gadījumā diktofons var tikt sabojāts.Battery iestatījumiIzvēlieties baterijas/ akumulatora veiduatbilstoši izmantotajai baterijai/akumlatoram.1 Nomainiet bateriju un ieslēdzietdiktofonu (☞14., 19. lpp.).2 Nospiediet taustiņu + vai −, laimainītu iestatījumu.Akumulatora tipsAkumulatora indikatorsSamazinoties akumulatora jaudai, mainās displejāattēlotā akumulatora indikatora rādījums.• Kad displejā parādās [ ], pēciespējas ātrāk uzlādējiet vai nomainietbateriju. Kad akumulatoram nepietiekenerģijas diktofona darbināšanai,displejā tiks parādīts [ ] unpaziņojums [Battery low] (Tukšsakumulators), un diktofons izslēgsies.Piezīme• Atskaņojot balss/mūzikas failu, varnotikt diktofona atiestatīšana, koizraisa baterijas sprieguma padevessamazināšanās atkarībā no skaļumalīmeņa; tas var notikt arī tad, ja baterijasindikators rāda [ ]. Šādā gadījumāsamaziniet diktofona skaļuma līmeni.1Strāvas padeve[Ni-MH] ( ):izvēlieties, ja izmantojat OlympusNi-MH akumulatoru (BR404).[Alkaline] (Sārma baterija) ( ):izvēlieties, ja izmantojat sārma bateriju.3 Lai pabeigtu iestatīšanu, nospiediettaustiņu `OK (Labi).• Ja displejā mirgo indikators „Hour“(Stunda), skatiet sadaļu „Laika un datumaiestatīšana [Time & Date]“ (☞ 21. lpp.).LV15


Strāvas padeveUzlādēšana, pievienojot diktofonudatoram caur USB3 Pārliecinieties, ka diktofonsir apturēšanas režīmā, unpievienojiet to datora USB portam.Modelim WS-813, WS-812:1Pirms pievienošanas, izmantojot USB,aizveriet režīmu HOLD (Bloķēt) (☞ 20. lpp.).Strāvas padeveAkumulatoru var uzlādēt, pievienojot diktofonudatora USB portam. Veicot uzlādēšanu, pārliecinieties,ka uzlādējamo akumulatoru (iekļauts komplektācijā)ievietojat diktofonā pareizi (☞ 14. lpp.).Neuzlādējiet primāro bateriju,piemēram, sārma un litija bateriju.Tas var izraisīt akumulatoraiztecēšanu vai sakaršanu, radotnepareizu diktofona darbību.4 Lai sāktu uzlādēšanu, nospiediettaustiņu `OK (Labi).1 Sāknējiet datoru.2 Lai USB savienotāju izbīdītuno diktofona, pabīdiet USBsavienotāja slīdni bultiņasnorādītajā virzienā.• Kamēr mirgo paziņojums [Press OK tostart charging] (Nospiediet Labi, lai sāktuuzlādi), nospiediet taustiņu `OK (Labi).5 Uzlāde ir pabeigta, kadakumulatora indikators rāda [ ].LV16Uzlādes laiks: aptuveni 3 stundas** Šis ir aptuvenais laiks akumulatorapilnai uzlādei istabas temperatūrā.


Strāvas padeveUzlādes laiks atkarīgs no akumulatorāatlikušās enerģijas daudzuma unakumulatora stāvokļa.Uzlādēšana, pievienojot USB maiņstrāvasadapteri (izvēles aprīkojums)Modelim WS-813, WS-812:• Pirms maiņstrāvas adapterapievienošanas mainiet USB savienojumaiestatījumu uz [AC Adapter] (Maiņstrāvasadapteris) (☞ 73. lpp.).• Pirms pievienošanas, izmantojot USB,aizveriet režīmu HOLD (Bloķēt) (☞ 20. lpp.).Varat uzlādēt diktofonu, pievienojot to maiņstrāvasadapterim (A514) (izvēles aprīkojums).1 Iespraudiet diktofonumaiņstrāvas adaptera USB portā.3 Lai sāktu uzlādēšanu, nospiediettaustiņu `OK (Labi).• Kamēr mirgo paziņojums [Press OK tostart charging] (Nospiediet Labi, lai sāktuuzlādi), nospiediet taustiņu `OK (Labi).4 Uzlāde pabeigta, kad ir redzams paziņojums[Battery Full] (Akumulators uzlādēts).1Strāvas padevePie USB maiņstrāvasadaptera (A514)USB savienotāja2 Iespraudiet maiņstrāvas adapterimaiņstrāvas kontaktligzdā.MaiņstrāvaskontaktligzdāPiezīmes• Diktofonu nevar uzlādēt, ja datorsnav ieslēgts, tas atrodas gaidīšanas,hibernācijas vai miega režīmā.• Neuzlādējiet diktofonu, ja datoram irpievienots USB centrmezgls.• Ievietojiet komplektācijā iekļautouzlādējamo akumulatoru un izvēlieties[Battery] (Akumulators) iestatījumu [Ni-MH]. Ja iespēja [Battery] (Akumulators)iestatīta uz [Alkaline] (Sārma), uzlādinevar veikt (☞ 15., 65. lpp.).• Bateriju nevar uzlādēt, ja mirgo [ ]*1vai [ ]*2. Akumulatora uzlāde jāveictemperatūras diapazonā no 5 °C līdz35 °C.*1 [ ]: kad gaisa temperatūra ir par zemu.*2 [ ]: kad gaisa temperatūra ir par augstu.• Ja diktofona darbības laiks būtiski saīsināsarī pēc pilnas akumulatora uzlādes,nomainiet akumulatoru ar jaunu.LV17


Strāvas padeve1Strāvas padeve• Izmantojiet paredzēto USB kabeli. Ja lietositcita ražotāja kabeli, diktofons var nedarbotieskā paredzēts. Tāpat neizmantojiet šo kabelicita uzņēmuma izstrādājumiem.• Ja vēlaties veikt diktofona uzlādi,izmantojot iestatījumu [Composite](Salikts), USB savienojuma iestatījumosizvēlieties [Optional] (Papildu), tadpievienojiet diktofonu datoram. Izvēlotiesiespēju [AC Adapter] (Maiņstrāvasadapteris), kas pieejama displejā [USBConnection] (USB savienojums), varēsituzlādēt diktofonu (☞ 73. lpp.).Brīdinājumi par uzlādējamā akumulatoralietošanuPirms Ni-MH uzlādējamā akumulatoralietošanas, uzmanīgi izlasiet šos aprakstus.Izlādēšanās:Ja uzlādējamais akumulators netiek lietots,tas izlādējas. Pirms lietošanas to pilnībāuzlādējiet.Ekspluatācijas temperatūra:Uzlādējamais akumulators ir ķīmisksizstrādājums. Akumulatora efektivitātevar svārstīties pat tad, ja tas tiek izmantotsieteiktajā temperatūras diapazonā. Tā irraksturīga pazīme šiem izstrādājumiem.Ieteiktais temperatūras diapazons:Lietojot diktofonu:0 °C–42 °CUzlādējot:5 °C–35 °CUzglabājot ilgāku laiku:–20 °C–30 °CIzmantojot uzlādējamo akumulatoru ārpusiepriekš minētā temperatūras diapazona, varsamazināties tā efektivitāte un kalpošanaslaiks. Ja plānojat diktofona nelietot ilgākulaiku, lai novērstu akumulatora noplūdivai rūsēšanu, izņemiet akumulatoru nodiktofona un noglabājiet atsevišķi.Piezīmes• Šis diktofons projektēts tā, laiakumulatoru pilnībā uzlādētu, neatkarīgino enerģijas līmeņa. Tomēr, lai panāktulabākus rezultātus, uzlādējot neseniegādātu akumulatoru vai akumulatoru,kas nav lietots ilgāku laiku (ilgāk parmēnesi), ieteicams to 2 līdz 3 reizesatkārtoti pilnībā uzlādēt un izlādēt.LV18


Strāvas padeve• Atbrīvojoties no akumulatora, ievērojietvietējos normatīvus. Lai iegūtu informācijupar pareizām atbrīvošanās metodēm,sazinieties ar vietējo pārstrādes centru.• Ja Ni-MH akumulators pirms tā izmešanasnav pilnībā izlādēts, aizsargājiet to pretīssavienojumiem (piemēram, izolējot kontaktus).Klientiem Vācijā:Lai nodrošinātu videi draudzīgu atbrīvošanos noakumulatoriem, uzņēmumam Olympus Vācijāir noslēgts līgums ar GRS (Apvienotā izmantotoakumulatoru utilizācijas un likvidēšanasasociācija).Ieslēgšana/IzslēgšanaLaikā, kad diktofons netiek izmantots,izslēdziet barošanu, lai samazinātu baterijaenerģijas patēriņu. Izslēdzot diktofonu,esošie dati, režīmu iestatījumi un pulksteņaiestatījumi netiks zaudēti.IeslēgšanaJa diktofons izslēgts, pabīdietslēdzi POWER/HOLD (Ieslēgt/bloķēt)bultiņas virzienā.IzslēgšanaBīdiet slēdzi POWER/HOLD (Ieslēgt/bloķēt) ar bultiņu norādītajāvirzienā un turiet to nospiestu0,5 sekundes vai ilgāk.• Diktofons izslēdzas.• Atsākšanas funkcija saglabā atmiņā pozīciju,kādā darbība tika apturēta pirms izslēgšanas.Enerģijas taupīšanas režīmsJa diktofons ir ieslēgts, taču netiek lietots10 minūtes vai ilgāk (noklusējums),displejs izslēdzas un ierīce pārslēdzas uzenerģijas taupīšanas režīmu (☞ 65. lpp.).• Lai izietu no enerģijas taupīšanasrežīma, nospiediet jebkuru taustiņu.1Strāvas padeve• Diktofons ieslēdzas.LV19


BloķēšanaIestatot diktofonu režīmā HOLD (Bloķētēt), pašreizējie iestatījumi tiks saglabāti, un visitaustiņi — deaktivizēti. Šī funkcija ir noderīga, ja diktofons ir jānēsā somā vai kabatā. Šisrežīms var nepieļaut arī nejaušu ieraksta apturēšanu.1Diktofona iestatīšana režīmā HOLD (Bloķēt)Pabīdiet slēdzi POWER/HOLD pozīcijā[HOLD].Iziešana no režīma HOLD (Bloķēt)Pabīdiet slēdzi POWER/HOLD pozīcijā A.Bloķēšana• Kad displejā parādās uzraksts [Hold](Bloķēšana), diktofons atrodas režīmāHOLD (Bloķēšana).LV20Piezīmes• Ja režīmā HOLD (Bloķēt) nospiežat jebkuru taustiņu, 2 sekundes degs pulksteņa displejs,taču diktofons nedarbosies.• Ja režīms HOLD (Bloķēt) tiek ieslēgts atskaņošanas (ierakstīšanas) laikā, vadība tiekizslēgta, nemainot atskaņošanas (ierakstīšanas) funkciju statusu (šo funkciju darbībaapstājas, kad beidzies atskaņojamais fails un izmantota visa ierakstīšanai paredzētāatmiņas vieta).


Laika un datuma iestatīšana, funkcija [Time & Date] (Laiks un datums)Ja pirms diktofona izmantošanas ir iestatītsdatums un laiks, ierakstot failu, šī informācijapar attiecīgo failu tiek automātiski saglabāta.Iepriekšēja datuma un laika iestatīšana ļaujvienkāršāk pārvaldīt failus.Kad lietojat diktofonu pirmo reizi vaiarī, ja akumulators tiek ievietots pēcilgstošas diktofona neizmantošanas,displejā būs redzams paziņojums[Set time & date] (Iestatīt datumu unlaiku). Kad mirgo indikators „Hour“(Stunda), sāciet iestatīšanu no1. darbības.2 Nospiediet taustiņu + vai −, laimainītu vērtību.• Veiciet tās pašas darbības, nospiežottaustiņu 9 vai 0, lai izvēlētosnākamo parametru, tad nospiediettaustiņu + vai –, lai mainītu vērtību.• Varat izvēlēties starp 12 un 24 stundu laikaformātu, stundu un minūšu iestatīšanaslaikā nospiežot taustiņu LIST (Saraksts).Piemēram: 10:38 P.M.10:38 PM(Sākotnējais22:38iestatījums)• Varat izvēlēties secību „Month“ (Mēnesis), „Day“(Diena) un „Year“ (Gads), šo vienumu iestatīšanaslaikā nospiežot taustiņu LIST (Saraksts).Piemēram: 2012. gada 24. marts3 M 24 D 2012 G(Sākotnējaisiestatījums)1Laika un datuma iestatīšana24 D 3 M 2012 G+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)2012 G 3 M 24 D3 Lai pabeigtu iestatīšanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).1 Nospiediet taustiņu 9 vai 0,lai izvēlētos iestatāmo vienumu.• Pārvietojot mirgojošo pozīciju, izvēlietieselementu no „Hour“ (Stunda), „Minute“(Minūte), „Year“ (Gads), „Month“(Mēnesis) vai „Day“ (Diena).• Pulkstenis skaitīs laiku, sākot noiestatītā datuma un laika. Ja vēlatiesieslēgt pulksteni, nospiediet taustiņu`OK (Labi).Piezīme• Nospiežot taustiņu `OK (Labi) iestatīšanasdarbības laikā, diktofons saglabāsparametrus, kas līdz šim brīdim ir iestatīti.LV21


Laika un datuma iestatīšana, funkcija [Time & Date] (Laiks un datums)1Laika un datuma iestatīšanaLaika un datuma maiņaKamēr diktofons atrodas apturēšanasrežīmā, turiet nospiestu taustiņu STOP(Apturēt) (4), lai parādītu iespēju [Time& date] (Laiks un datums) un [Remain](Atlicis). Ja pašreizējais laiks un datumsnav pareizs, iestatiet to, veicot tālākminētās darbības.Taustiņš STOP (4)MENU taustiņš3 Nospiediet taustiņu `OK(Labi), lai pārvietotu kursoru uziestatāmo elementu.• Displejā tiek parādīta iespēja[Device Menu] (Ierīces izvēlne).4 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos [Time & Data] (Laiks un datums).5 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• [Displejā parādās iespēja Time &Date] (Laiks un datums).• „Hour“ sāks mirgot ekrānā, norādotuz laika un datuma iestatīšanasprocesa sākšanu.+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Kamēr diktofons atrodasapturēšanas režīmā, nospiediettaustiņu MENU (Izvēlne).• Displejā parādīsies izvēlne (☞ 53. lpp.).2 Nospiediet taustiņu + vai −, lai izvēlētoscilni [Device Menu] (Ierīces izvēlne).• Izvēlnes displeju varat mainīt,pārvietojot iestatījumu cilnes kursoru.Tālākās darbības ir identiskas 1.–3. darbībai,kas aprakstīta sadaļā „Laika undatuma iestatīšana [Time & Date]“ (☞21. lpp.).6 Lai aizvērtu izvēlnes ekrānu,nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4).LV22


Atmiņas kartes microSD ievietošana un izņemšanaNorādījumu rokasgrāmatas norāde„microSD“ attiecas gan uz atmiņas kartimicroSD, gan microSDHC. Šis diktofons ļaujsaglabāt datus ne tikai iekšējā atmiņā, bet arīatsevišķi nopērkamā microSD atmiņas kartē.Atmiņas kartes microSD ievietošana1 Kamēr diktofons ir apturēšanasrežīmā, atveriet atmiņas kartesvāciņu.2 Turot microSD atmiņas karti vērstupareizā stāvoklī, ievietojiet to atmiņaskaršu ligzdā, kā parādīts attēlā.• Ievietojiet microSD karti, turot totaisni.• Ievietojot atmiņas karti nepareizāveidā vai šķībi, var sabojāt kontaktusvai izraisīt atmiņas kartes iesprūšanu.• Ja microSD atmiņas karte navievietota līdz galam, dati var netiktierakstīti.3 Cieši aizveriet atmiņas kartes vāciņu.• Ievietojot atmiņas karti microSD, tiekparādīts ierakstīšanas datu nesējapārveidošanas displejs.4 Lai ierakstītu atmiņas kartēmicroSD, nospiediet taustiņu +vai − un izvēlieties [Yes] (Jā).1Atmiņas kartes microSD ievietošana un izņemšana5 Lai pabeigtu iestatīšanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).LV23


Atmiņas kartes microSD ievietošana un izņemšana1Atmiņas kartes microSD ievietošana un izņemšanaPiezīmes• Kā datu nesēju var iestatīt iekšējo atmiņu(☞ 65. lpp.).• Dažos gadījumos var netikt atpazītasmicroSD atmiņas kartes, kas ir formatētas(inicializētas) citā ierīcē, piemēram,datorā. Pirms microSD atmiņas karšulietošanas formatējiet tās ar šo diktofonu(☞ 74. lpp.).Atmiņas kartes microSD izņemšana1 Kamēr diktofons ir apturēšanas režīmā,atveriet atmiņas kartes vāciņu.2 Iespiediet atmiņas karti uz iekšu, lai toatbrīvotu, un ļaujiet tai daļēji izbīdīties.• Kad atmiņas karte ir izbīdījusies, varatto droši izņemt.• Ja izņemat microSD atmiņas karti, kad iespēja[Memory Select] (Datu nesēja izvēle) iriestatīta uz [microSD card] (microSD atmiņaskarte), iespēja [Memory Select] (Datu nesējaizvēle) tiks automātiski nomainīta uz [Internalmemory selected] (Izvēlēta iekšējā atmiņa).3 Cieši aizveriet atmiņas kartesvāciņu.Piezīmes• Ātri atlaižot pirkstu tūlīt pēc microSDatmiņas kartes iespiešanas, tā var straujiizbīdīties.• Atsevišķas microSD vai microSDHCatmiņas kartes var netikt pareizi atpazītasatkarībā no kartes ražotāja vai karšu veidadiktofona saderības problēmu dēļ.• Lai uzzinātu par apstiprinātajām atmiņaskartēm, kuras var izmantot šajā diktofonāsaskaņā ar Olympus noteikumiem, skatietOlympus tīmekļa vietni. Tīmekļa vietnehttp://olympus-imaging.jp/ iepazīstinaar saderīgām konkrētu ražotāju microSDatmiņas kartēm un to veidiem. Tomēr,lūdzu, ņemiet vērā, ka tas negarantē, kamicroSD atmiņas kartes darbosies pareizi.Atsevišķas microSD atmiņas kartes varnetikt pareizi atpazītas, piemēram,ražotāja specifikāciju izmaiņu dēļ.• Ja microSD atmiņas karte netiek atpazīta,izņemiet to un tad vēlreiz ievietojiet,lai noskaidrotu, vai tādējādi iespējamspanākt kartes atpazīšanu.• Pirms microSD atmiņas kartes lietošanasizlasiet kartes komplektā iekļautosnorādījumus.• Atsevišķām microSD atmiņas kartēmvar būt mazāks informācijas apstrādesātrums. Datu apstrādes veiktspēja vartikt samazināta atkārtotas ierakstīšanasun dzēšanas dēļ. Ja tas tā notiek,pārformatējiet microSD atmiņas karti(☞ 74. lpp.).LV24


Displeja [Home] (Sākums) iespējasVarat izmantot diktofonu ne tikai kā balssdiktofonu un mūzikas atskaņotāju, bet arīkā radio*.* Tikai modelim WS-813.Taustiņš LIST(Saraksts)Ja izvēlēts režīms [Recorder] (Diktofons):Diktofons tiek pārslēgts režīmā[Recorder] (Diktofons). Tajāvar veikt ierakstus un atskaņotar diktofonu ierakstītos failus(☞ 29., 36. lpp.).Ja izvēlēts režīms [Music] (Mūzika):1+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)1 Atkārtoti nospiediet taustiņu LIST (Saraksts),lai iestatītu displeju [Home] (Sākums).• [Displejā tiek parādīts Home] (Sākums).Diktofons tiek pārslēgtsrežīmā [Music] (Mūzika),lai varētu atskaņot uzdiktofonu pārsūtītosmūzikas failus (☞ 36. lpp.).Ja izvēlēta iespēja [Calendar Search]* (Kalendāra meklēšana)Diktofons pārslēgsiesrežīmā [Calendar Search](Kalendāra meklēšana),tādējādi varēsit meklētfailus atbilstoši ierakstīšanasdatumam (☞ 40. lpp.).* Tikai modelim WS-813, WS-812Displeja [Home] (Sākums) iespējas2 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos režīmu.Ja izvēlēts režīms [FM Radio]*:Diktofons pārslēgsiesrežīmā [FM Radio] (FMradio), lai varētu klausītiesFM radio (☞ 47. lpp.).* Tikai modelim WS-8133 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).Piezīme• Ieraksta laikā režīmus var pārslēgt, tikaiapturot ierakstīšanu.LV25


Informācija par mapēm1Iekšējo atmiņu un microSD atmiņas karti var izmantot kā ierakstīšanas datu nesēju. Balss unmūzikas faili ir sakārtoti attiecīgi balss ierakstu mapēs un mūzikas failu mapēs, kas saglabātasun organizētas kokveida struktūrā.Par balss ierakstu mapēm[Folder A] - [Folder E] (Mapes no A līdz E) mapē [Recorder] (Diktofons) ir balss ierakstumapes. Ierakstot ar diktofonu, izvēlieties vienu no piecām mapēm un veiciet ierakstīšanu.Informācija par mapēmHomeDisplejā [Home] (Sākums)var mainīt režīmu.RecorderFolder AMapeFails001Folder B002Folder C003Folder D004Folder EKļūst par mikrofona ierakstumērķa mapēm.Radiomape200Katrā mapē var saglabāt līdzpat 200 failiem.Ierakstot no radio, ierakstītais fails tiksautomātiski saglabāts mapē [Radio Folder](Radio mape) (tikai modelim WS-813).LV26Piezīme• Mapē [Recorder] (Diktofons) esošie faili un mapes netiks parādītas diktofona ekrānā.


Informācija par mapēmPar mūzikas atskaņošanas mapēmPārsūtot mūzikas failus uz diktofonu, izmantojot programmu Windows Media Player,mūzikas atskaņošanas mapē automātiski tiek izveidota mape ar līmeņu struktūru, kā parādītstālāk attēlā. Mūzikas failus, kas atrodas vienā un tajā pašā mapē, var pārkārtot un atskaņotvēlamajā secībā (☞ 69. lpp.).HomeMusicPirmais līmenisArtist 01Artist 02Otrais līmenisAlbum 01Album 020010020031Informācija par mapēmArtist 03Album 03004200Katrā mapē var saglabātlīdz pat 200 failiem.Mapē [Music] (Mūzika) var saglabāt līdz 300*mapēm, tostarp mapi [Music] (Mūzika).* Modelī WS-811: 128 mapes.MapeFailsLV27


Mapju un failu izvēleKamēr diktofona darbība apturēta vai notiek atskaņošana, varat nomainīt mapes. Lai uzzinātuvairāk par mapju līmeņu struktūru, skatiet nodaļu „Informācija par mapēm“ (☞ 26. lpp.).Displejs [Home] (Sākums)Balss failu mapju darbība1Mapju un failu izvēlePiemēram:WS-813Mapju sarakstaparādīšanaFailu sarakstadisplejsMūzikas atskaņošanas mapju darbībaFailu parādīšanaMapju sarakstaparādīšana(Pirmais līmenis)Mapju sarakstaparādīšana(Otrais līmenis)Failu sarakstadisplejsFailu parādīšanaJa izvēlēta mape [Music] (Mūzika).LV28Pārvietošanās pa līmeņiem} Atgriezties: taustiņš LIST (Saraksts)Katru reizi nospiežot šo taustiņu, notiekpāreja uz nākamo augstāko līmeni.Taustiņu 0 var izmantot arī kā sarakstadispleja taustiņu LIST (Saraksts).• Pārvietojoties mapju hierarhijā, turotnospiestu taustiņu LIST (Saraksts),notiek atgriešanās failu displejā.{ Turpināt: taustiņš `OK (Labi)Katru reizi nospiežot šo taustiņu, sarakstadisplejā tiek atvērta izvēlētā mape vai fails, unnotiek pāreja uz nākamo zemāko līmeni.• Taustiņu 9 var izmantot arī kāsaraksta displeja taustiņu `OK (Labi).+ vai – taustiņšIzvēlieties mapi vai failu.Displejs [Home] (Sākums):Šajā displejā varat mainīt diktofonarežīmu (☞ 25. lpp.).Saraksta parādīšana:Tiek parādīti diktofonā saglabātie failiun mapes.Failu parādīšana:Tiek parādīta informācija par izvēlētofailu. Diktofons ir atskaņošanasgaidīšanas režīmā.


Par ierakstīšanuIerakstīšanaPirms ierakstīšanas sākšanas izvēlietieskādu no mapēm no [&] līdz [*]. Šīs piecasmapes var lietot, lai sakārtotu dažādu veiduierakstus; piemēram, Mapē [&] var saglabātprivātu informāciju, bet Mapē ['] — ardarījumiem saistītu informāciju.Taustiņš STOP (4)Taustiņš REC(Ierakstīt) (s)• [Rec Mode] (Ierakstīšanas režīmu) nevarmainīt ierakstīšanas gaidstāves režīmāvai ierakstīšanas laikā. Konfigurējietierakstīšanas režīmu, kamēr diktofonadarbība ir apturēta (☞ 56. lpp.).• Lai veiktu stereo ierakstu,iebūvētajam stereo mikrofonamjāatrodas virs displeja. Ja ierakstīšanaslaikā tas atrodas zem displeja,kvalitatīvu stereo ierakstu nevarizdarīt, jo oriģinālā skaņa tiksierakstīta ar pretējo fāzi.3 Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediettaustiņu STOP (Apturēt) (4).• [Displejā tiks parādīts L].2Ierakstīšana1 Izvēlieties ierakstu mapi(☞ 26. lpp.).2 Lai sāktu ierakstīšanu,nospiediet taustiņu REC (s)(Ierakstīt).• Iedegas gaismas diožu indikators undisplejā parādās [K].• Pavērsiet mikrofonu ierakstāmāskaņas avota virzienā.abcdea Ierakstīšanas režīma indikatorsb Pagājušais ieraksta laiksc Atlikušās atmiņas joslas indikatorsd Atlikušais ieraksta laikse Skaļuma skala (mainās atbilstošiierakstīšanas līmenim un ierakstīšanasfunkcijas iestatījumiem)ff Faila garumsPiezīmes• Lai nepieļautu ieraksta sākuma zaudēšanu,pārbaudiet, vai displejā ir iededzies gaismasdiožu indikators vai režīma indikators.• Kad atlikušais ierakstīšanas laiks irmazāks par 60 sekundēm, sāks mirgotgaismas diožu indikators. Atlikušajamierakstīšanas laikam samazinoties līdz 30 vai10 sekundēm, indikators sāk mirgot ātrāk.• [Folder full] (Mape pilna) tiek parādīts,kad ierakstīšanu nevar turpināt. Izvēlietiescitu mapi vai pirms ierakstīšanas izdzēsietnevajadzīgos failus (☞ 45. lpp.).LV29


Ierakstīšana2Ierakstīšana• [Paziņojums Memory Full] (Atmiņapilna) tiek parādīts, kad atmiņa ir pilna.Pirms turpināt ierakstīšanu izdzēsietnevajadzīgos failus (☞ 45. lpp.).• Ja diktofonā ir ievietota microSD atmiņaskarte, noteikti apstipriniet ierakstīšanasdatu nesēju: [Internal memory] (Iekšējāatmiņa) vai [microSD card] (microSDkarte), lai izvairītos no kļūdainasierakstīšanas (☞ 65. lpp.).• Ja taustiņš REC (s) (Ierakstīt) tieknospiests, kad ir izvēlēta cita funkcija(nevis ierakstīšana), tiek parādītspaziņojums [Cannot record in thisfolder] (Nevar ierakstīt šajā mapē).Izvēlieties mapi no [Folder A] (Mape A)līdz [Folder E] (Mape E) un vēlreiz sācietierakstīšanu.• Atsevišķām microSD atmiņas kartēmvar būt mazāks informācijas apstrādesātrums. Datu apstrādes veiktspēja vartikt samazināta atkārtotas ierakstīšanasun dzēšanas dēļ. Ja tas tā notiek,pārformatējiet microSD atmiņas karti(☞ 74. lpp.).• Pirms ierakstīšanas ieteicams formatētdiktofonā datu nesēju (☞ 74. lpp.).Modelim WS-813• Varat ierakstīt FM radio saturu režīmā[FM Radio] (FM radio) (☞ 47. lpp.).• Šis diktofons ir izstrādāts tā, lai tasvarētu ierakstīt skaņu skaidri un bezpārtraukumiem, arī tādā gadījumā, jaskaņas avota skaļums būtiski mainās.Tomēr ir iespējams iegūt vēl augstākuskaņas ieraksta kvalitāti, manuāliregulējot ierakstīšanas līmeni (☞ 56. lpp.).4 Ir iespējams ierakstīt datus, kuruapjoms pārsniedz 2 GBModelim WS-813, WS-812:Ierakstīšana turpinās arī tad, ja lineārajāPCM formāta ierakstīšanā viena failalielums pārsniedz 2 GB.• 2 GB datu tiek saglabāti atsevišķā2 GB failā. Atskaņošanas laikā tie tiekapstrādāti kā vairāki faili.• Ja ieraksts pārsniedz 2 GB lielumu,mapē var saglabāt vairāk nekā200 failus. Diktofons neatpazīs201. failu un vēlākos, tādēļpārbaudiet, pievienojot diktofonudatoram.LV30


IerakstīšanaIerakstīšanas iestatījumiPauze[Rec Level](Ierakstīšanaslīmenis)(☞ 56. lpp.)Iestata ieraksta jutību.Kad diktofons darbojas ierakstīšanas režīmā,nospiediet taustiņu REC (s) (Ierakstīt).[Rec Mode](Ierakstīšanasrežīms) *1(☞ 56. lpp.)[Zoom Mic](Tālummaiņasmikrofons) *2(☞ 57. lpp.)[Low CutFilter] (Zemasfrekvencesskaņu filtrs)(☞ 57. lpp.)[VCVA] (ar balsiaktivizējamsieraksts)(☞ 57. lpp.)[V-Sync. Rec](Ieraksta balsssinhronizācija)(☞ 58. lpp.)[Rec Scene](Ieraksta veids)(☞ 59. lpp.)Iestata ierakstīšanas ātrumukatram ierakstīšanasformātam.Iestata iebūvētā stereomikrofona vērsumu.Šī funkcija samazinatrokšņus, ko rada gaisakondicionēšanas iekārtas,projektori un citi tamlīdzīgitrokšņu avoti.Iestata balss ieraksta skaļuma(VCVA) robežlīmeni.Iestata ieraksta balsssinhronizācijas sākumalīmeni.Iestata ierakstīšanasapstākļiem vai videipiemērotus ierakstīšanasiestatījumus.• [Displejā tiek parādīts [≠].• Ja diktofons tiks iestatīts pauzes režīmāuz vairāk nekā 60 minūtēm, tas izslēgsies.Ierakstīšanas turpināšana:Vēlreiz nospiediet taustiņu REC (s).• Ierakstīšana tiks turpināta no vietas, kurtā tika pārtraukta.Lai ātri pārbaudītu ierakstīto saturuKad diktofons darbojas ierakstīšanasrežīmā, nospiediet taustiņu `OK (Labi).2Ierakstīšana*1 Šī funkcija tiks fiksēta minētajās konfigurācijās,ja diktofons būs režīmā [FM Radio] (FM radio)(tikai modelim WS-813).• [PCM]: 44,1 kHz/16 biti• [MP3]: 128 kb/s.• [WMA]: 128 kb/s.*2 Tikai modelim WS-813• [Displejā tiks parādīts [•].• Ierakstīšana tiks apturēta, un sāksies tikkoierakstītā faila atskaņošana.Modelim WS-813• Ja taustiņš `OK (Labi) tiek nospiests,ierakstot audio režīmā [FM Radio] (FMradio), diktofons automātiski pārslēdzasuz režīmu [Recorder] (Diktofons), un tiekatskaņots pēdējais ierakstītais FM radiofails.LV31


Ierakstīšana2IerakstīšanaKlausīšanās audio ieraksta laikāJa sākat ierakstu pēc tam, kad diktofona EARligzdā ir iespraustas austiņas, varat dzirdētskaņu, kas tiek ierakstīta. Ierakstīšanasmonitora skaļumu var regulēt, nospiežottaustiņu + vai − .Pievienojiet austiņas diktofonaligzdai EAR.• Pēc ierakstīšanas uzsākšanas austiņās vardzirdēt ierakstāmo skaņu.Uz EAR ligzduIeraksta veida maiņa[Rec Scene] (Ieraksta veids)Varat viegli mainīt ieraksta iestatījumus,izvēloties ieraksta veidu, kas vislabāk atbilstsituācijai (☞ 59. lpp.).Taustiņš +−`Taustiņš OK (Labi)Taustiņš SCENE/INDEX (Sižets/indekss)1 Kamēr diktofons ir apturēšanasrežīmā, turiet nospiestu taustiņuSCENE/INDEX (Sižets/indekss).2 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos [Rec Scene] (Ieraksta veids).Piezīmes• Ierakstīšanas līmeni nevar regulēt,izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņu.• Lai netraumētu dzirdi, pirms austiņuievietošanas ausīs samaziniet skaļumalīmeni.• Nenovietojiet austiņas tuvu mikrofonam,jo tas var radīt rezonansi.• Ja ierakstīšanas laikā diktofonam irpievienots ārējais skaļrunis, iespējams,radīsies akustiskā saite.3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).4 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos ierakstīšanas vidi.LV325 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).


IerakstīšanaIeteiktie iestatījumi atbilstoši ierakstīšanas apstākļiemDiktofons sākotnēji ir iestatīts režīmā [WMA 128kbps] (WMA 128 Kb/s.), lai varētu veiktaugstas kvalitātes stereo ierakstīšanu tūlīt pēc iegādes. Lai ierakstīšanas procesu pielāgotuierakstīšanas apstākļiem, var konfigurēt dažādās ierakstīšanas funkcijas. Šajā tabulā norādītiieteicamie iestatījumi dažiem iespējamiem ierakstīšanas apstākļiem.IerakstīšanasapstākļiLekcijas lielās telpāsKonferences, kurāspiedalās daudzcilvēkuPiemērots sanāksmēmun lietišķām sarunām,kurās piedalās nelielscilvēku skaits.Piemērots diktācijai,ja ir paaugstināts fonatroksnis.Piemērots mūzikasatskaņošanai,savvaļas putnudziesmām undzelzceļa trokšņiem.Ieteicamie iestatījumi[Rec Mode] (Ierakstīšanasrežīms) (☞ 56. lpp.)[PCM]: [44.1kHz/16bit](44,1 kHz/16 biti) *2[MP3]: [128kbps] (128 kb/s.)vai vairāk[WMA]: [128kbps] (128 kb/s.)[MP3]: [128kbps] (128 kb/s.)vai vairāk[WMA]: [128kbps] (128 kb/s.)[MP3]: [128kbps] (128 kb/s.)[WMA]: [128kbps](128 kb/s.)[WMA]: [64kbps](64 kb/s.)[PCM]: [44.1kHz/16bit](44,1 kHz/16 biti)*2[Rec Mode](Ierakstīšanaslīmenis)(☞ 56. lpp.)[High](Augsta)[Middle](Vidējs)[Low] (Zems)Iestatiet ierakstajutību atbilstošiierakstāmas skaņasskaļumam.[Low Cut Filter](Zemas frekvencesskaņu filtrs)(☞ 57. lpp.)[On] (Ieslēgt)[Off] (Izslēgt)[Zoom Mic](Tālummaiņasmikrofons) *1(☞ 57. lpp.)[+6][Off] (Izslēgt)2Ierakstīšana*1 Tikai modelim WS-813. *2 Tikai modelim WS-813, WS-812.Diktofonā ierakstīto failu nosaukumi tiek izveidoti automātiski.813_ 0001 .WMA1 2 31 Lietotāja ID:Šis ir digitālajā diktofonā iestatītaislietotāja ID nosaukums.2 Faila numurs:Faila numurs tiek piešķirts secīgineatkarīgi no izmaiņām ierakstīšanasdatu nesējā.3 Paplašinājums:Šis ir faila nosaukuma paplašinājums,kas norāda uz ar šo ierīci izdarītaieraksta ierakstīšanas formātu.• Lineārās PCM formāts* .WAV• MP3 formāts .MP3• WMA formāts .WMA* Tikai modelim WS-813, WS-812.LV33


Ierakstīšana2IerakstīšanaLV34Ierakstīšana no ārējā mikrofona vaicitas ierīcesDiktofonam var pieslēgt ārējo mikrofonuun citu ierīci, un ierakstīt no tās audio.Pievienojiet ierīci, kā paredzēts.• Nepieslēdziet/neatslēdziet ierīces nodiktofona ligzdas, kamēr notiek ieraksts.4 Ierakstīšana ar ārējo mikrofonuPievienojiet ārējo mikrofonudiktofona MIC ligzdai.Uz MIC ligzduIzmantojamie ārējie mikrofoni(izvēles aprīkojums) (☞ 88. lpp.)Stereofoniskais mikrofons: ME51SIebūvētais liela diametra mikrofons ļaujveikt jutīgu stereo ierakstīšanu.2 kanālu mikrofons(universāli orientēts): ME30WŠie ir ļoti jutīgi universāli orientētimikrofoni ar spraudkontaktaatbalstu, kas labi piemēroti muzikālupriekšnesumu ierakstīšanai.Kompakts stobrveida mikrofons(vienvirziena): ME31Šis vienvirziena darbības mikrofons irparedzēts dažādu ierakstu veikšanai,piemēram, putnu dziesmu ierakstīšanaiārpus telpām.Kompakts tālummaiņas mikrofons(vienvirziena): ME32Šim mikrofonam ir trijkājis, kas ļaujto novietot uz galda un ierakstītkonferences vai lekcijas no attāluma.Ļoti jutīgs trokšņus slāpējošsmonofoniskais mikrofons(vienvirziena): ME52WŠo mikrofonu izmanto, lai ierakstītuaudio no attāluma, samazinot apkārtējotroksni.Saspraudes mikrofons (universāliorientēts): ME15Šim mazajam, neuzkrītošajammikrofonam ir kaklasaites piespraude.Tālruņa mikrofons: TP8Šo austiņu tipa mikrofonu var ievietotausī, runājot pa tālruni. Balss vai tālruņasarunu var skaidri ierakstīt.Piezīmes• Iebūvētā mikrofona vadība nebūsiespējama, ja diktofona MIC ligzdaipieslēgts ārējais mikrofons.• Var izmantot arī mikrofonus, kuri irsaderīgi ar spraudkontaktu.• Ja ārējais monofoniskais mikrofonstiek lietots, kad iespēja [Rec Mode](Ierakstīšanas režīms) ir iestatīta uz stereoierakstīšanas režīmu, audio tiks ierakstītstikai L kanālā (☞ 56. lpp.).• Ja ārējais stereo mikrofons tiek lietots,kad iespēja [Rec Mode] (Ierakstīšanasrežīms) ir iestatīta uz monofoniskoierakstīšanas režīmu, audio tiks ierakstītstikai L kanālā (☞ 56. lpp.).


Ierakstīšana4 Audio ierakstīšana diktofonā nocitas ierīcesAudio iespējams ierakstīt, savienojot pieārējās ierīces audio izeju (austiņu ligzdas)un diktofona MIC ligzdu, izmantojotsavienojuma kabeli KA333 (izvēlesaprīkojums), lai veiktu ieskaņojumu.4 Skaņas pārrakstīšana no šīdiktofona citā ierīcēŠī diktofona audio var ierakstīt citā ierīcē,savienojot ārējās ierīces skaņas ieeju(mikrofona ligzdu) ar diktofona EARligzdu, izmantojot kabeli KA333 (izvēlesaprīkojums).Uz MIC ligzduUz citas ierīcesskaņas izejuUz EAR ligzdu2IerakstīšanaUz citas ierīcesaudio ieejuPiezīmeModelim WS-813:• Ja nevarat veikt skaidru skaņas ierakstuarī tad, ja ir noregulēts ierakstīšanaslīmenis (☞ 56. lpp.), iespējams, tas rodastādēļ, ka pievienoto ierīču izvadītāsskaņas skaļums ir par lielu vai parmazu. Kad ir pievienotas ārējās ierīces,veiciet pārbaudes ierakstu un pēc tamnoregulējiet ārējo ierīču skaņas izvadeslīmeni.Modelim WS-812, WS-811:• Šī diktofona ievades līmeni nevarregulēt. Kad ārējā ierīce pieslēgta,veiciet pārbaudes ierakstu, un pēc tamnoregulējiet ārējās ierīces skaņas izvadeslīmeni.Piezīme• Ja maināt dažādus ar atskaņošanusaistītus diktofona skaņas kvalitātesiestatījumus, mainīsies arī caur ligzduEAR izvadītās skaņas signāls (☞ 61.,62. lpp.).LV35


Par atskaņošanuAtskaņošanaDiktofons spēj atskaņot WAV*, MP3 unWMA formāta failus. Lai atskaņotu citā ierīcēierakstītu failu, nepieciešams to pārsūtīt(kopēt) no datora.* Tikai modelim WS-813, WS-812.3 Nospiediet taustiņu + vai −, lainoregulētu skaļumu.• Skaļumu var noregulēt diapazonā no[00] līdz [30].Taustiņš STOP (4)3Atskaņošana1 Izvēlieties atskaņojamofailu mapē, kurā tasatrodas (☞ 28. lpp.).2 Lai sāktu atskaņošanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā parādās [•].abcde+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)4 Nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4) brīdī, kad jāapturatskaņošana.• Displejā parādās [L].• Šī taustiņa nospiešana apturēs failaatskaņošanu. Ja aktivizēta atsākšanasfunkcija, apturēšanas pozīcija tiksreģistrēta, pat izslēdzot diktofonu.Nākamo reizi, ieslēdzot diktofonu,atskaņošana tiks turpināta nopozīcijas, kur tā tika apturēta.LV36a Ierakstīšanas datu nesēja indikators,faila nosaukums Mapes indikatorsb Pagājušais atskaņošanas laiksc Atskaņošanas pozīcijas joslasindikatorsd Faila garumse Ierakstīšanas datums un laiks


AtskaņošanaAtskaņošanas iestatījumi[Voice Playback] *1 *3(Balss ieraksta atskaņošana)(☞ 61. lpp.)[Noise Cancel] *3(Trokšņu slāpētājs)(☞ 61. lpp.)[Voice Balancer] *1 *3(Balss skaļuma līdzsvarotājs)(☞ 61. lpp.)[Voice Filter] *2 *3(Balss filtrs)(☞ 61. lpp.)[Play Mode](Atskaņošanas režīms)(☞ 62. lpp.)[Equalizer] (Ekvalaizers)*4(☞ 62. lpp.)[Skip Space] (Pārlēciens)(☞ 63. lpp.)[Play Scene](Atskaņošanas veids)(☞ 63. lpp.)Tiek atskaņotas tikaiierakstītā audio faila balssieraksta daļas.Ja ierakstīto audio materiālu irgrūti saprast trokšņainas videsdēļ, veiciet izmaiņas trokšņuslāpētāja līmeņa iestatījumos.Atskaņojot ierakstīto audiofailu, diktofons kompensē failāesošās klusās ieraksta daļas.Diktofonam ir balss filtrafunkcija, lai parastas, ātrasvai lēnas atskaņošanaslaikā izgrieztu zemas unaugstas frekvences toņusun nodrošinātu skaidrasskaņas atskaņošanu.Varat izvēlēties vajadzīgoatskaņošanas režīmu.Klausoties mūziku, varatiestatīt biežāk izmantotoskaņas kvalitāti, pielāgojotekvalaizera iestatījumu.Var iestatīt pārlēcienaintervālu.Lai pielāgotos atšķirīgajaiskaņas kvalitātei unatskaņošanas metodēm,var saglabāt jūsu izvēlētosatskaņošanas iestatījumus.*1 Tikai modelim WS-813, WS-812.*2 Tikai modelim WS-811.*3 Funkcija aktīva tikai ierakstīšanas [Recorder]režīmā.*4 Funkcija aktīva tikai mūzikas [Music] režīmā.Atskaņošana austiņāsLai klausītos ierakstus, diktofona EAR ligzdaivar pievienot austiņas.• Lietojot austiņas, diktofona skaļrunis tiksizslēgts.Uz EAR ligzduPiezīmes• Lai netraumētu dzirdi, pirms austiņuievietošanas ausīs samaziniet skaļumalīmeni.• Izmantojot austiņas, NEIESTATIET pārākaugstu skaļuma līmeni. Pārāk skaļasskaņas klausīšanās var izraisīt dzirdeszudumu.3AtskaņošanaLV37


AtskaņošanaPārtīšanaAttīšana3AtskaņošanaKamēr diktofons failu displejāir apturēšanas režīmā, turietnospiestu taustiņu 9.• Displejā parādās [ß].• Ja atlaidīsit taustiņu 9, pārtīšana uzpriekšu apstāsies. Nospiediet taustiņu`OK (Labi), lai sāktu atskaņošanu novietas, kur pārtīšana tika apturēta.Kamēr diktofons ir atskaņošanasrežīmā, turiet nospiestu taustiņu9.• Atlaižot taustiņu 9, diktofons turpinaatskaņošanu parastā režīmā.• Ja failā ir indeksa vai pagaidu atzīme,diktofons pārtrauks darboties šajā vietā(☞ 42. lpp.).• Sasniedzot faila beigas, diktofona darbībatiek apturēta. Turpiniet nospiest taustiņu9, lai turpinātu pārtīšanu no nākamāfaila sākuma.Kamēr diktofons failu displejāir apturēšanas režīmā, turietnospiestu taustiņu 0.• Displejā parādās [].• Ja atlaidīsit taustiņu 0, attīšanaapstāsies. Nospiediet taustiņu `OK(Labi), lai sāktu atskaņošanu no vietas, kurattīšana tika apturēta.Kamēr diktofons ir atskaņošanasrežīmā, turiet nospiestu taustiņu0.• Atlaižot taustiņu 0, diktofons turpinaatskaņošanu parastā režīmā.• Ja failā ir indeksa vai pagaidu atzīme,diktofons pārtrauks darboties šajā vietā(☞ 42. lpp.).• Sasniedzot faila sākumu, diktofonadarbība tiek apturēta. Turpiniet nospiesttaustiņu 0, lai turpinātu attīšanu noiepriekšējā faila sākuma.LV38


AtskaņošanaFaila sākuma atrašanaPar mūzikas failiemKamēr diktofons ir apturēšanas vaiatskaņošanas režīmā, nospiediettaustiņu 9.• Diktofons pārlec uz nākamā faila sākumu.Kamēr diktofons ir atskaņošanasrežīmā, nospiediet taustiņu 0.• Diktofons pārlec uz pašreizējā failasākumu.Kamēr diktofons ir apturēšanasrežīmā, nospiediet taustiņu 0.• Diktofons pārlec uz iepriekšējā failasākumu. Ja atskaņošana notiek failavidusdaļā, diktofons atgriežas failasākumā.Kamēr diktofons ir atskaņošanas režīmā,divreiz nospiediet taustiņu 0.• Diktofons pārlec uz iepriekšējā failasākumu.Piezīmes• Atskaņošanas laikā pārlecot uz failasākumu, diktofons tiks apturēts indeksaatzīmes vai pagaidu atzīmes pozīcijā.Indeksa atzīmes un pagaidu atzīmes tiekizlaistas, veicot šo darbību apturēšanasrežīmā (☞ 42. lpp.).• Ja iespēja [Skip Space] (Pārlēciens) iriestatīta režīmā, kas nav [File Skip] (Failapārlēciens), diktofons veiks pārlēcienu uzpriekšu/atpakaļ par norādīto laiku un pēctam sāks atskaņošanu (☞ 63. lpp.).Gadījumos, kad diktofons nespēj atskaņot uzto nosūtītos mūzikas failus, pārliecinieties,ka iztveršanas frekvence un bitu skaitsir atskaņošanai piemērotā diapazonā.Tālāk norādītas mūzikas failu iztveršanasfrekvences un bitu skaita kombinācijas,kuras diktofons spēj apstrādāt.Faila formātsIztveršanasfrekvenceBitu skaitsWAV formāts* 44,1 kHz 16 bitiMP3 formātsWMAformātsMPEG1 Layer3:32 kHz, 44,1 kHz,48 kHzMPEG2 Layer3:16 kHz, 22,05 kHz,24 kHz8 kHz, 11 kHz,16 kHz, 22 kHz,32 kHz, 44,1 kHz,48 kHz* Tikai modelim WS-813, WS-812.No 8 kb/s.līdz pat320 kb/s.No 5 kb/s.līdz pat320 kb/s.• Mainīgā bitu ātruma MP3 failus (kurospārveides bitu skaits var mainīties),iespējams, nevarēs atskaņot kvalitatīvi.• Šis diktofons var atskaņot tikailineāros PCM formāta WAV failus. Citaveida WAV failus diktofons nespējatskaņot.• Pat ja failu formāts ir saderīgsatskaņošanai šajā diktofonā, diktofonsneatbalsta visus kodētājus.3AtskaņošanaLV39


AtskaņošanaFaila meklēšana • Datumi ar ierakstītajiem failiem tiekparādīti kā apakšjoslas.4 Nospiediet taustiņu +, − , 9Modelim WS-813, WS-812:vai 0, lai izvēlētos datumu.Varat meklējiet balss failus pēc toierakstīšanas datuma. Ja zināt datumu,varat ātri atrast failu, pat ja esat aizmirsis,kurā mapē tas ir. Var meklēt tikai failus, kassaglabāti balss ierakstu mapē (& līdz *).cc Izvēlētais datums3AtskaņošanaTaustiņš LIST(Saraksts)+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Atkārtoti nospiediet taustiņuLIST (Saraksts), lai iestatītudispleju [Home] (Sākums).2 Nospiediet taustiņu + vai −,lai izvēlētos [Calendar Search](Kalendāra meklēšana).9, 0 taustiņš:pārvietojieties uz iepriekšējo/nākamodienu.+, − taustiņš:pārvietojieties uz iepriekšējo/nākamonedēļu.• Nospiediet taustiņu STOP (Apturēt)(4), lai atgrieztos displejā [Home](Sākums).5 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Sarakstā tiek parādīti faili, kasierakstīti izvēlētajā datumā.6 Lai izvēlētos failu, nospiediettaustiņu + vai –.LV403 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā tiek parādīta iespēja [CalendarSearch] (Kalendāra meklēšana).aba Pašreizējais datumsb Datums, kad failsierakstīts• Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā,nospiediet taustiņu 0.7 Lai sāktu atskaņošanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).


AtskaņošanaAtskaņojamās skaņas maiņaVarat mainīt atskaņošanas ātrumu un skaņasaugstumu*. Atskaņošanas ātruma maiņair noderīga tad, ja vēlaties ātri noklausītieslekcijas saturu vai palēnināt ātrumu, lainoklausītos nesaprotamu frāzi svešvalodā.* Tikai modelim WS-813, WS-812.3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).a+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)a Atskaņošanas ātruma/atskaņojamāsskaņas augstuma indikators• Pat, ja atskaņošana tiek apturēta,mainītais atskaņošanas ātrums unskaņas augstums tiek saglabāts.31 Kamēr diktofons ir atskaņošanasrežīmā, nospiediet taustiņu `OK(Labi).Ātras atskaņošanas ierobežojumiAtkarībā no atskaņojamā failauztveršanas frekvences un bitupārraides funkcijas var nebūt pieejamanormāla darbība. Šādā gadījumāsamaziniet ātrās atskaņošanas ātrumu.Atskaņošana2 Lai labāk saprastu teikto,nospiediet taustiņu + vai − vaiarī 9 vai 0.9, 0 taustiņš:mainiet atskaņošanas ātrumu.+, − taustiņš*:mainiet atskaņotās skaņas augstumu.*Tikai modelim WS-813, WS-812.• Ja pēc atskaņošanas ātruma maiņasvēl arvien ir grūti saprast teikto, varatpadarīt balsi skaidrāku, mainot tāsskaņas augstumu.Piezīmes• Tāpat kā parastajā atskaņošanas režīmā,arī atskaņošanas ātruma/atskaņojamāsskaņas augstuma* režīmā var apturētatskaņošanu, norādīt failu vai ievietotindeksa vai pagaidu atzīmi (☞ 42. lpp.).*Tikai modelim WS-813, WS-812.• Izmantojot funkciju [playback speed/ tone](Atskaņošanas ātrums/skaņas augstums),nav pieejamas tālāk norādītās funkcijas.• [Voice Playback] (Balss ieraksta atskaņošana)(tikai modelim WS-813, WS-812) (☞ 61. lpp.)• [Noise Cancel] (Trokšņu slāpētājs) (☞ 61. lpp.)LV41


Atskaņošana3AtskaņošanaLV42Indeksa atzīmes vai pagaiduatzīmes iestatīšanaJa failos ir ievietotas indeksa un pagaiduatzīmes, varat ātri atrast vietu, kuru vēlatiesnoklausīties, veicot ātru pārtīšanu vaiattīšanu, vai pārvietošanos failā. Indeksaatzīmes var ievietot tikai tajos failos, kasizveidoti ar Olympus diktofoniem, savukārtpārējos failos var ievietot pagaidu atzīmes,lai īslaicīgi atcerētos vēlamās vietas.+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)Taustiņš SCENE/INDEX (Sižets/indekss)1 Kamēr diktofons ir ierakstīšanas vaiatskaņošanas režīmā, nospiediettaustiņu SCENE/INDEX (Sižets/indekss).• Displejā parādās numurs, un failā tiekievietota indeksa vai pagaidu atzīme.• Arī pēc indeksa vai pagaidu atzīmesievietošanas failā turpināsiesierakstīšana vai atskaņošana, laiindeksa vai pagaidu atzīmes varētuievietot arī citās vietās.Indeksa atzīmes vai pagaidu atzīmes dzēšana1 Izvēlieties failu, kurā ir indeksavai pagaidu atzīmes, kasjāizdzēš.2 Lai izvēlētos dzēšamo indeksavai pagaidu atzīmi, nospiediettaustiņu 9 vai 0.3 Kamēr indeksa vai pagaiduatzīmes numurs ir apmēram2 sekundes redzams displejā,nospiediet taustiņu ERASE(Izdzēst).• Indeksa vai pagaidu atzīme ir dzēsta.• Indeksa vai pagaidu atzīmes numuripēc izdzēstā indeksa vai pagaiduatzīmes numura automātiskisamazinās par 1 vienību.Piezīmes• Pagaidu atzīmes ir īslaicīgas atzīmes, unpārsūtot failu uz datoru vai pārvietojotto, izmantojot datoru, tās tiks automātiskidzēstas.• Failā ir iespējams iestatīt līdz 99 indeksaun pagaidu atzīmēm. Ja mēģināsitievietot vairāk par 99 indeksa vai pagaiduatzīmēm, attiecībā uz indeksa atzīmēmparādīsies paziņojums [No more can beset] (Vairs nevar iestatīt), bet attiecībā uzpagaidu atzīmēm — [No more can beset] (Vairs nevar iestatīt).


Atskaņošana• Indeksa vai pagaidu atzīmes nevar iestatītvai dzēst bloķētā failā (☞ 55. lpp.).Segmenta atkārtota atskaņošanaŠī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot aktīvāatskaņotā faila daļu.3 Nospiediet taustiņu REC (s)vēlreiz tajā pozīcijā, kurā vēlatiesbeigt segmenta atkārtotuatskaņošanu.• Diktofons nepārtraukti atskaņosegmentu, kamēr segmenta atkārtotaatskaņošana tiek atcelta.Taustiņš REC(Ierakstīt) (s)31 Izvēlieties failu, kurā ir segments,kuru vēlaties atskaņot atkārtoti,un sāciet atskaņošanu.2 Nospiediet taustiņu REC (s)vietā, no kuras segments irjāatskaņo atkārtoti.• Displejā mirgos [w].Piezīme• Tāpat kā parastajā atskaņošanas režīmāatskaņošanas ātrumu ir iespējams mainītarī segmenta atkārtotas atskaņošanaslaikā (☞ 41. lpp.). Ja segmenta atkārtotasatskaņošanas laikā tiek ievietotas vaidzēstas indeksa vai pagaidu atzīmes,segmenta atkārtotā atskaņošana tiksatcelta un diktofons pārslēgsies parastajāatskaņošanas režīmā (☞ 42. lpp.).Atskaņošana• Kamēr mirgo [w], varat ātri pārtīt,attīt vai mainīt atskaņošanas ātrumutādā pašā veidā kā parastajā režīmā,un atrast beigu pozīciju (☞ 41. lpp).• Kad, mirgojot [w], tiek sasniegtasfaila beigas, punkts [x] kļūst parbeigu pozīciju, un atskaņošana tiksatkārtota.LV43


AtskaņošanaSegmenta atkārtotas atskaņošanas funkcijasatcelšanaAtskaņošanas veida maiņa[Play Scene] (Atskaņošanas veids)Ja reģistrējat atskaņošanas iestatījumusbiežāk lietojamiem atskaņošanas veidiem,varat izvēlēties iestatījumu vēlāk (☞ 63. lpp.).+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)3AtskaņošanaSegmenta atkārtotas atskaņošanasfunkciju var izslēgt, nospiežotjebkuru no norādītajām taustiņiem.a Nospiediet taustiņu STOP (4)(Apturēt)Nospiežot taustiņu STOP (Apturēt)(4), var izslēgt segmenta atkārtotasatskaņošanas funkciju un apturētatskaņošanu.b Nospiediet taustiņu REC (s)Nospiežot taustiņu REC (s), tiks veiktasegmenta atkārtota atskaņošana, unierīce pārslēgsies parastajā atskaņošanasrežīmā.c Nospiediet taustiņu 9Nospiežot taustiņu 9, tiek palaistasegmenta atkārtota atskaņošana unveikta pārlēkšana uz nākamā failasākumu.d Nospiediet taustiņu 0Nospiežot taustiņu 0, tiek palaistasegmenta atkārtota atskaņošana unveikta pārlēkšana uz pašreizējā failasākumu.Taustiņš SCENE/INDEX (Sižets/indekss)1 Kamēr diktofons ir apturēšanas vaiatskaņošanas režīmā, turiet nospiestutaustiņu SCENE/INDEX (Sižets/indekss).2 Nospiediet taustiņu + vai −, lai izvēlētos[Play Scene] (Atskaņošanas veids).3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).4 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos atskaņošanas veidu.LV445 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).


DzēšanaFailu dzēšanaMapē ir iespējams dzēst izvēlēto failu. Visusvienā mapē esošos failus var arī izdzēstvienlaicīgi.6 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā parādās uzraksts [Erasing!](Notiek izdzēšana!), un sākas izdzēšana.• Kad fails izdzēsts, parādās paziņojums[Erased] (Izdzēsts). Failu numuri tiekautomātiski piešķirti no jauna.+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)Taustiņš ERASE31 Izvēlieties failu, kas jāizdzēš(☞ 28. lpp.).2 Kamēr diktofons failu displejāatrodas apturēšanas režīmā,nospiediet taustiņu ERASE(Izdzēst).• Ja 8 sekunžu laikā netiek izvēlētadarbība, diktofons pārslēdzas atpakaļuz apturēšanas režīmu.3 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos iespēju [All in folder](Visu mapē) vai [One file] (Vienufailu).Mapes dzēšanaFailus var izdzēst, izdzēšot mapes.+ taustiņšTaustiņš `OK (Labi)Dzēšana4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).5 Lai izvēlētos [Start] (Sākt),nospiediet taustiņu +.Taustiņš ERASE1 Izvēlieties mapi, kas jāizdzēš(☞ 28. lpp.).2 Kamēr diktofons mapju sarakstadisplejā atrodas apturēšanas režīmā,nospiediet taustiņu ERASE (Izdzēst).• Ja 8 sekunžu laikā netiek izvēlētadarbība, diktofons pārslēdzas atpakaļuz apturēšanas režīmu.LV45


Dzēšana3Dzēšana3 Lai izvēlētos [Start] (Sākt),nospiediet taustiņu +.4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā parādās uzraksts [Erasing!](Notiek izdzēšana!), un sākas izdzēšana.• Kad fails izdzēsts, parādās paziņojums[Erased] (Izdzēsts).• Bloķētus failus un failus ar aktivizētuierakstaizsardzību nevar izdzēst(☞ 55. lpp.).• Nevar izdzēst diktofona noklusējumamapes, proti, [Recorder] (Diktofons),tostarp mapi [Folder A] (Mape A)līdz [Folder E] (Mape E), kā arī [RadioFolder] (Radio mape) * un [Music](Mūzika) nevar izdzēst.*Tikai modelim WS-813.• Mapē [Music] (Mūzika) var izdzēst visasmapes, izņemot [Music] (Mūzika).• Ja diktofonā ir fails, ko tas neatpazīst, šisfails un mape, kurā tas atrodas, netiksizdzēsti. Lai izdzēstu failu, pievienojietdiktofonu datoram.• Lai baterija neizlādētos datu apstrādeslaikā, nomainiet to pret jaunu. Turklātapstrādes pabeigšanai var būtnepieciešamas vismaz 10 sekundes.Nekad neveiciet turpmāk uzskaitītā veidadarbības datu apstrādes laikā, jo tādējādivar tikt bojāti dati.1 Apstrādes laikā atvienojiet maiņstrāvasadapteri.2 Apstrādes laikā izņemiet bateriju/akumulatoru.3 microSD kartes izņemšana datuapstrādes laikā, ja [microSD Card](microSD karte) tiek izmantota kāierakstīšanas datu nesējs.LV46Piezīmes• Ja fails ir izdzēsts, to nevar atjaunot. Esietuzmanīgs, dzēšot failus.• Ja diktofonā ir ievietota microSD atmiņaskarte, noteikti apstipriniet ierakstīšanasdatu nesēju: [Internal memory] (Iekšējāatmiņa) vai [microSD card] (microSDkarte), lai izvairītos no kļūdainasierakstīšanas (☞65. lpp.).


FM radio lietošanaPar FM radio(tikai modelim WS-813)Modelim WS-813:Radio uztveršanas līmenis var būtiski mainīties atkarībā no radio izmantošanasvietas. Ja signāls ir vājš, noregulējiet antenas pozīciju vai orientāciju vai novietojietdiktofonu vietā, kur radio signāls ir viegli uztverams, piemēram, pie loga.Diktofons, iespējams, nevarēs uztvertFM signālu telpās vai tuvu tām.Austiņu pievienošanaKomplektācijā iekļautās austiņas darbojaskā FM antena. FM radio signālus nevarēsuztvert, ja nav pievienotas austiņas.4Uz EAR ligzduFM radio lietošanaPārvietojieties uz vietu, kur signālsir viegli uztverams. Telpās pārraidessignāli vieglāk ir uztverami pie loga.• Ņemiet vērā arī to, ka nevarēsituztvert radio signālus vietās, kas navsasniedzamas radio viļņiem, piemēram,vietās ārpus apraides apgabala vaikalnainās vietās.Piezīmes• Pat apraides apgabalā radio signāli var būt grūti uztverami tuneļos vai pazemes ceļos,ēkās vai tām blakus vai betona daudzdzīvokļu mājās, kā arī citās līdzīgās vietās. Šajās vietāsradio uztveršana var nebūt iespējama.• Lai uzlabotu uztveršanu, nelietojiet radio vienlaikus ar mobilo tālruni, datoru, televizoruvai citām elektriskām ierīcēm. Šādi izstrādājumi var radīt troksni.• Ja izmantojat radio, kamēr tas pievienots maiņstrāvas adapterim (A514, u.c.), var tikt radītstroksnis. Vienmēr izmantojiet baterijas/ akumulatorus ieslēdzot FM radio.LV47


FM radio režīma iespējasModelim WS-813:Iespraudiet austiņasRadio staciju pievienošana iestatītosarakstam:Mainiet uztveršanas režīmu uzmanuālo uztveršanu un pielāgojietfrekvenci. Atrasto staciju pēc tam varpievienot (☞ 50., 51. lpp.).3 Lai izvēlētos staciju, nospiediettaustiņu 9 vai 0.• Varat izvēlēties jau iestatītu staciju.4FM radio režīma iespējas+ − taustiņšTaustiņš 9 01 Iestatiet režīmu [FM Radio] (☞ 25. lpp.).• Mainiet režīmu uz [FM Radio] (FM radio).• Varat izvēlēties staciju, kas vēl naviestatīta. Plašāku informāciju skatiet„Uztveršanas režīma maiņa“(☞ 50. lpp.).4 Nospiediet taustiņu + vai −, lainoregulētu skaļumu.LV48• Lai apturētu FM radio uztveršanu,nospiediet pogu LIST (Saraksts), laiatgrieztos displejā [Home] (Sākums).Displejā [Home] (Sākums) varatpārslēgties uz citu režīmu.2 Radio staciju iestatīšana.Radio staciju iestatīšana automātiskiAutomātiski iestatiet radio stacijas, lai tāsērti atrastu. Papildinformāciju skatiet sadaļā„Automātiska radio staciju reģistrēšana[Auto-preset] (Automātiska iestatīšana)[Auto-preset]“ (☞ 49. lpp.).• Skaļumu var noregulēt diapazonā no[00] līdz [30].FM radio iestatījumi[Auto-preset](Automātiska iestatīšana)(☞ 49. lpp.)[Scan Level](Skenēšanas līmenis)(☞ 67. lpp.)[Output] (Izvade)(☞ 67. lpp.)Automātiski pievienouztveramās stacijas iestatītosarakstam.Ļauj iestatīt automātiskāsiestatīšanas skenera jutību.Ļauj iestatīt FM radio audioizvadi.


FM radio režīma iespējasAutomātiska radio stacijuiestatīšana [Auto-preset]Radio staciju iepriekšēja iestatīšana ļaujviegli atrast vajadzīgo staciju.4 Nospiediet taustiņu + vai–, lai izvēlētos [Auto-preset](Automātiska iestatīšana).Iespraudiet austiņas5 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā parādās [Auto-preset](Automātiskā iestatīšana).MENU taustiņš4+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)1 Iestatiet režīmu [FM Radio] (☞ 25. lpp.).2 Nospiediet taustiņu MENU (Izvēlne).• Displejā parādās izvēlne (☞ 53. lpp.).• Izvēlieties [Cancel] (Atcelt) unnospiediet taustiņu `OK, laiatgrieztos iepriekšējā ekrānā.6 Vēlreiz nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejā tiek parādīts paziņojums[Scanning] (Skenē), un sākas skenēšana.Kad tiek parādīts paziņojums [Presetcompleted] (Iestatīšana pabeigta),skenēšana ir pabeigta.FM radio režīma iespējas3 Nospiediet taustiņu `OK(Labi), lai pārvietotu kursoru uziestatāmo elementu.Piezīme• Iestatītie numuri tiks automātiski piešķirtiatbilstoši frekvencei.LV49


FM radio režīma iespējasUztveršanas režīma maiņaJa radio stacijām ir vājš signāls, un tās nevarnoteikt, izmantojot funkciju Auto Preset(Automātiska iestatīšana), atrodiet tāsmanuāli.Iestatīto staciju izsaukšanas režīms• Lai izvēlētos iestatītu staciju,nospiediet taustiņu 9 vai 0.a Iestatītais numursIespraudiet austiņasa4FM radio režīma iespējasTaustiņš 9 0Taustiņš `OK(Labi)1 Veiciet sadaļā „FM radio režīmaiespējas“ minētās 1.–3. darbības(☞ 48. lpp.).2 Nospiediet taustiņu `OK (Labi),lai izvēlētos uztveršanas režīmu.• Ja radio stacijas iestatītas jau iepriekš,katru reizi nospiežot taustiņu `OK(Labi), mainās uztveršanas režīms.bAutomātiskais/manuālais režīms• Nospiediet taustiņu 9 vai0, lai noregulētu frekvenciun uztvertu radio signālu(Manuāla uztveršana).• Turiet nospiestu taustiņu 9vai 0, lai skenētu uztveramāsradio stacijas (Automātiskāuztveršana).b Uztveršanas frekvence• Ja, uztverot iepriekš neiestatītufrekvenci, nospiedīsit taustiņu`OK (Labi) , diktofons sameklēsstaciju, kuras iepriekš iestatītaisnumurs visvairāk atbilstuztveramajai frekvencei.LV50


FM radio režīma iespējasRadio stacijas pievienošanaIepriekš iestatīto sarakstam var pievienot stacijasno automātiskās/manuālās uztveršanas.3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Var iestatīt līdz 30 radio stacijām.Iespraudiet austiņas+ − taustiņšTaustiņš `OK (Labi)Taustiņš SCENE/INDEX (Sižets/indekss)1 Atrodiet radio staciju, kuru vēlatiespievienot iepriekš iestatīto sarakstam.Iepriekš iestatītas radio stacijas dzēšana1 Atrodiet iepriekš iestatītoradio staciju, kas jāizdzēš.2 Nospiediet taustiņu ERASE (Izdzēst).• Izvēlieties [Cancel] (Atcelt) unnospiediet taustiņu `OK, laiatgrieztos iepriekšējā ekrānā.3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).4FM radio režīma iespējas2 Nospiediet taustiņu SCENE/INDEX(Sižets/indekss).• Izvēlieties [Cancel] (Atcelt) unnospiediet taustiņu `OK, laiatgrieztos iepriekšējā ekrānā.Piezīme• Iestatītie numuri tiks automātiski piešķirtiatbilstoši frekvencei.LV51


Ierakstīšana no FM radioModelim WS-813:Iespraudiet austiņasJa ierakstāt no FM radio:Pat ja FM radio skaņa ir skaidra,noteiktos apstākļos, sākot ierakstīšanu,elektriska interference var radīttraucējumus.Lai to nepieļautu, pirms ierakstīšanasveiciet pārbaudes ierakstu. Tāpatveiciet ierakstu vietās ar labiemuztveršanas apstākļiem.4Ierakstīšana no FM radioLV52abcdeTaustiņš STOP (4)Taustiņš REC(Ierakstīt) (s)1 Izvēlieties pārraidi, kasjāieraksta (☞ 25., 48. lpp.).2 Izvēlnes FM radio iestatījumos opciju[Output] (Izvade) iestatiet uz [Earphone](Austiņas) (☞ 67. lpp.).• Ja iespēja [Output] (Izvade) iestatīta uz[Speaker] (Skaļrunis), ierakstīšanu nevar veikt.3 Lai sāktu ierakstīšanu,nospiediet taustiņu REC (s)(Ierakstīt).• Iedegas gaismas diožu indikators undisplejā parādās [K].a Ierakstīšanas režīma indikatorsb Iestatītais numursc Frekvences noregulēšanad Pagājušais ierakstīšanas laikse Atlikušais ierakstīšanas laiks4 Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediettaustiņu STOP (Apturēt) (4).• [K] vairs nav redzams un atkalparādās uztveršanas displejs.• Kad ierakstāt no FM radio, ierakststiks automātiski saglabāts mapes[Recorder] (Diktofons) apakšmapē[FM Radio].Piezīmes• Kad ierakstāt no FM radio, noteiktipievienojiet austiņas ligzdai EAR.• Ierakstot FM radio, ierakstam piešķirtāfaila nosaukumam (☞ 33. lpp.) tiekpievienots datums un laiks.813_0001_120715_0915.WMADatums: [120715] (2012. gada 15. jūlijs)Laiks: [0915] (9.15 no rīta)


Izvēlnes iestatīšanas metodeIestatījumi izvēlnē ir sadalīti cilnēs, tādēļvispirms izvēlieties cilni un pārejiet uzvēlamo vienumu, lai to iestatītu. Katruizvēlnes vienumu varat iestatīt, kā parādītstālāk.Izvēlnes iestatīšana3 Nospiediet taustiņu `OK(Labi), lai pārvietotu kursoru uziestatāmo elementu.Taustiņš STOP (4)MENU taustiņš+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Kamēr diktofons atrodasapturēšanas režīmā, nospiediettaustiņu MENU (Izvēlne).• Displejā parādās izvēlne.• Izvēlnes pozīcijas var tikt iestatītasierakstīšanas vai atskaņošanas laikā.2 Nospiediet taustiņu + vai −, laipārietu uz cilni, kurā atrodasvēlamais iestatījums.• Izvēlnes displeju varat mainīt,pārvietojot iestatījumu cilnes kursoru.4 Nospiediet taustiņu + vai −, laipārvietotos uz iestatāmo elementu.5 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Displejs parāda izvēlētā elementaiestatījumu.6 Nospiediet taustiņu + vai −, laimainītu iestatījumu.7 Lai pabeigtu iestatīšanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Ekrānā parādīsies paziņojums, kaiestatījums ir ievadīts.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV53


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV54• Nospiežot taustiņu 0, betnenospiežot `OK (Labi), iestatīšanasprocess tiks atcelts, un diktofonspārslēgsies uz iepriekšējo ekrānu.8 Lai aizvērtu izvēlnes ekrānu,nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4).• Ja ierakstīšanas laikā ir atvērtsizvēlnes ekrāns, nospiežot taustiņuSTOP (Apturēt) (4), varēsit atgrieztiesierakstīšanas vai apskates ekrānā,nepārtraucot ierakstīšanu vai apskati.Piezīmes• Ja, iestatot izvēlni, 3 minūšu laikā neveicatnevienu darbību, diktofona darbība tiksapturēta.• Uzsākot izvēlnes iestatīšanu ierakstīšanasvai atskaņošanas laikā, izvēlnesiestatījumi tiek atcelti, ja 8 sekundesnetiek nospiests neviens taustiņš.4 Iestatījumu izvēlne ierakstīšanas laikā:Funkcija[Rec Level] (Ierakstīšanas līmenis)[Zoom Mic](Tālummaiņas mikrofons) *1[Low Cut Filter](Zemas frekvences skaņu filtrs)[VCVA] (ar balsi aktivizējams ieraksts)[Backlight] (Apgaismojums)[LED]IestatījumsIzvēlneselementa opcijas4 Iestatījumu izvēlne atskaņošanas laikā:Funkcija[Property] (Rekvizīts)[Voice Playback] *2 *4[Noise Cancel](Trokšņu slāpētājs)*4[Voice Balancer] *2 *4(Balss skaļuma līdzsvarotājs)[Voice Filter] *3 *4 (Balss filtrs)[Play Mode](Atskaņošanas režīms)[Equalizer] (Ekvalaizers)*5IestatījumsIzvēlneselementa opcijas[Skip Space] (Pārlēciens)[Play Scene][Backlight] (Apgaismojums)[LED]4 Izvēlnes iestatīšana FM radio uztveršanaslaikā (tikai modelim WS-813)• Ieraksta laikā režīmā [FM Radio] irpieejami tikai iestatījumi [Backlight](Apgaismojums) un [LED].Funkcija[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[Auto-preset](Automātiska iestatīšana)[Scan Level] (Skenēšanas līmenis)[Backlight] (Apgaismojums)[LED][Output] (Izvade)IestatījumsIzvēlneselementa opcijas*1 Tikai modelim WS-813.*2 Tikai modelim WS-813, WS-812.*3 Tikai modelim WS-811.*4 Funkcija aktīva tikai ierakstīšanas [Recorder]režīmā.*5 Funkcija aktīva tikai mūzikas [Music] režīmā.


Izvēlnes iestatīšanas metode+ Faila izvēlneVoice Detect (Balss atpazīšana)Modelim WS-813, WS-812:Šī funkcija ierakstītā failā izdala balss ieraksta daļas.Skatiet sadaļu „Balss ieraksta daļuizdalīšana failā, funkcija [Voice Detect](Balss atpazīšana)“ (☞ 68. lpp.).Faila bloķēšanaFaila bloķēšana ļauj pasargāt svarīgus datusno nejaušas izdzēšanas. Izvēloties dzēstvisus mapē esošos failus, bloķētie faili netiksizdzēsti (☞ 45. lpp.).[Lock] (Bloķēt):Bloķē failu un pasargā to no dzēšanas.[Unlock] (Atbloķēt):Atbloķē failu un ļauj to izdzēst.AizvietošanaIr iespējams pārvietot mapes failu, lai mainītuatskaņošanas secību.Skatiet sadaļu „Failu pārkārtošana [Replace]“(☞ 69. lpp.).Pārvietošana/kopēšanaModelim WS-813, WS-812:Failus, kas saglabāti iekšējā atmiņā vaimicroSD kartē, var pārvietot vai kopētattiecīgā datu nesēja ietvaros.Skatiet sadaļu „Failu pārvietošana/kopēšana [Move/Copy]“ (☞ 70. lpp.).Failu sadalīšanaLiela izmēra un liela ierakstīšanas laika failus varsadalīt, lai tos varētu vieglāk pārvaldīt un rediģēt.Skatiet sadaļu „Failu sadalīšana [File Divide]“(☞ 72. lpp.).RekvizītiInformāciju par failiem un mapēm var skatītizvēlnes ekrānā.Kad fails ir izvēlēts:Displejā tiks parādīts [Name] (Failanosaukums), [Date] (Laika spiedogs), [Size](Faila lielums), [Bit Rate]*1 (Bitu pārraidesātrums), [Artist]*2 (Izpildītājs) un [Album]*2(Albuma nosaukums).*1 Ja izvēlēta lineārā PCM formāta fails, [BitRate] (Bitu pārraides ātruma) apgabalātiek rādīta uztveršanas frekvence un bitupārraide.*2 Ja failā nav atzīmju informācijas, displejā būsredzams paziņojums [UNKNOWN_ARTIST],Displejā redzams [UNKNOWN_ALBUM]Kad mape ir izvēlēta:Displejā tiek parādīts [Name] (Mapesnosaukums), [Folder]*1 (Mapju skaits) un[File]*2 (Failu skaits).*1 Ja ir izvēlēts režīms [Recorder](Diktofons), displejā netiks parādīta[Folder] (Mape).*2 Faili, kurus šis diktofons neatpazīst, naviekļauti failu sarakstā.• Izvēlieties failu, par kuru vēlatiesapstiprināt informāciju pirms izvēlneslietošanas.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV55


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV56, Ierakstīšanas izvēlneIerakstīšanas līmenisIerakstīšanas jutību var noregulēt atbilstošiierakstīšanas vajadzībām.[High] (Augsta): augstākais ierakstīšanasjutības līmenis, kas piemērots izmantošanaikonferencēs, kur piedalās daudz cilvēku, kāarī audio datu ierakstīšanai no liela attālumavai nepietiekamas dzirdamības apstākļos.[Middle] (Vidēja): piemērota tādu sanāksmjuun semināru ierakstīšanai, kuros piedalāsneliels cilvēku skaits.[Low] (Zema): zemākā ierakstīšanas jutība,kas piemērota diktēšanai.[Manual] (Manuāli) *:Ieraksta laikā ierakstīšanas līmenis jāregulē manuāli.Līmeni var noregulēt robežās no [01] līdz [16].* Tikai modelim WS-813, WS-812.• Ja vēlaties skaidri ierakstīt runātāja balsi, pirmsierakstīšanas iestatiet funkciju [Mic Sense](Mikrofona jutība) uz [Low] (Zema), un ierakstalaikā turiet diktofonā iebūvēto stereo mikrofonutuvu runātāja mutei (5–10 cm attālumā).• Ja ieraksta līmenis ir iestatīts uz [High] (Augsts),[Middle] (Vidējs) vai [Low] (Zems), ierakstīšanaslīmenis tiek automātiski pielāgots.Ļoti skaļas skaņas ievadīšana var radīttroksni pat tad, ja ierakstīšanas līmenisir iestatīts uz [High] (Augsts), [Middle](Vidējs) vai [Low] (Zems).4 Ierakstīšanas līmeņa pielāgošana:Modelim WS-813:1 Lai regulētu ierakstīšanas līmeni,nospiediet taustiņu 9 vai 0,kad diktofons veic ierakstīšanu vai irapturēts.• Lai noregulētu ierakstīšanas skaļumu,izslēdziet [Off] gan [VCVA], gan [V-Sync. Rec].• Jo lielāka vērtība, jo skaļāks būs līmenis unaugstāka indikatora pozīcija līmeņa mērītājā.• Kad ieraksta līmenis iestatīts uz [Manual](Manuāli), tiks deaktivizēta ierobežotāja funkcija.Ja ekrānā parādās [OV], tas nozīmē,ka ierakstāmā skaņa tiek izkropļota.Noregulējiet ierakstīšanas līmeni tā, lainetiktu rādīts ziņojums [OV].Ieraksta režīmsDiktofons var ierakstīt lineārajā PCM formāta(tikai modelim WS-813, WS-812). Iespējams veiktaugstas kvalitātes ierakstus ar lielu iztveršanasun bitu pārraides ātrumu, nodrošinot mūzikaskompaktdiskam līdzvērtīgu kvalitāti vai pat lielāku parto. Turklāt diktofons atbalsta arī MP3 un WMA formātu.1 Ieraksta formāta izvēle.[PCM]*: šis ir nesaspiestu audio datuformāts, kuru izmanto mūzikaskompaktdiskos u.tml.[MP3]: MPEG ir starptautiskais standarts, koieviesusi ISO (International Organizationfor Standardization) darba grupa.[WMA]: audio datu kompresijas kodēšanasmetode, kuru ASV izstrādājusi korporācijaMicrosoft Corporation.*Tikai modelim WS-813, WS-812.2 Ieraksta parametru izvēle.Ja ir atlasīta iespēja [PCM]*1:[44.1 kHz/16 bit] (44,1 kHz/16 biti)Ja ir atlasīta iespēja [MP3]:[256 kbps]*1 (256 kb/s.), [192 kbps]*2 (192 kb/s.),[128 kbps] (128 kb/s.)Ja ir atlasīta iespēja [WMA]:[128 kbps] (128 kb/s.), [64 kbps] (64 kb/s.)[32 kbps] (32 kb/s.)*3, [16 kbps](16 kb/s.)*3, [8 kbps] (8 kb/s.)*3*1 Tikai modelim WS-813, WS-812.*2 Tikai modelim WS-811.*3 Monofoniskā ierakstīšana.• Lai skaidri ierakstītu sanāksmi vai lekciju,iestatiet iespēju [Rec Mode] (Ierakstīšanasrežīms) pozīcijā, kas nav [8kbps] (8 kb/s.).• Ja tiek lietots ārējais monofoniskais mikrofons,kad funkcija [Rec Mode] (Ierakstīšanas režīms)iestatīta uz stereo ierakstīšanas režīmu, audiotiks ierakstīts tikai L kanālā.


Izvēlnes iestatīšanas metodeTālummaiņas mikrofonsŠo funkciju var pārslēgt, izmantojot iebūvētostereo mikrofonu no plašas panorāmasstereo ieraksta uz precīza virziena ierakstu.4 Par tālummaiņas mikrofona funkciju:Skaņasierakstīšanasprecizitāte (augsta)Skaņasierakstīšanasprecizitāte (zema)Modelim WS-813:• Palielinot vērtību, tiek samazināts ieraksta lauks.• Samazinot šo vērtību, palielināsizvērsums, ļaujot ierakstīt plašaspanorāmas stereo skaņu.• Samazinot virziendarbību un paplašinotieraksta panorāmu, ierakstītajai skaņai irplašs stereo skanējums.Skaņasuztveršanasamplitūda(neliela)Skaņasuztveršanasamplitūda(plaša)Zemas frekvences skaņu filtraDiktofonā ir zemas frekvences skaņufiltra funkcija, lai samazinātu zemasfrekvences skaņu klātbūtni ierakstā unbalsis ierakstā būtu dzirdamas skaidrāk. Šīfunkcija samazina trokšņus, ko rada gaisakondicionēšanas iekārtas, projektori un cititamlīdzīgi trokšņu avoti.[On] (Ieslēgt):iespējo zemas frekvences skaņu filtrafunkciju.[Off] (Izslēgt):deaktivizē zemas frekvences skaņu filtrafunkciju.VCVA (ar balsi aktivizējams ieraksts)Ja skaņas ir sasniegušas iepriekš iestatītoskaļuma līmeni, iebūvētā automātiskābalss vadības sistēma (VCVA) automātiskisāk ierakstīšanu un aptur ierakstīšanu,kad skaļums kļūst mazāks par attiecīgorobežlīmeni. VCVA funkcija pagarina ierakstalaiku un saglabā atmiņu, apturot skaņasierakstīšanu klusuma periodu laikā, kaspadara atskaņošanu daudz efektīvāku.[On] (Ieslēgt):Iespējo VCVA funkciju. Sāk ierakstīšanuVCVA (balss aktivācijas) režīmā.[Off] (Izslēgt):deaktivizē VCVA (balss aktivācijas) funkciju.Atsāk ierakstīšanu parastajā režīmā.4 Regulējiet sākšanas/apturēšanasdarbības līmeni:1 Lai sāktu ierakstīšanu,nospiediet taustiņu REC (s)(Ierakstīt).• Ja skaļuma līmenis ir zemāks pariepriekš iestatīto skaņas robežlīmeni,ierakstīšana tiek automātiski apturētapēc apmēram 1 sekundes, un displejāmirgo [Standby] (Gaidstāve). Kadierakstīšana sākas, iedegas gaismasdiožu indikators, un mirgo, kadierakstīšana tiek pauzēta.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV57


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV582 Lai regulētu sākšanas/apturēšanas darbības līmeni,nospiediet taustiņu 9 vai0.• VCVA (balss aktivācijas) līmeni variestatīt kādā no 28 vērtībām.• Jo augstāks līmenis, jo jutīgāks irdiktofons attiecībā pret skaņu. Pievisaugstākās vērtības pat visniecīgākāskaņa aktivizēs ierakstīšanu.aba Skaļuma skala (mainās atkarībā noierakstītās skaņas skaļuma)b Sākšanas līmenis (pārvieto pa labi/pakreisi atbilstoši iestatītajam līmenim)• Izmantojot funkciju [VCVA] (ar balsiaktivizējams ieraksts), nav pieejamas tālāknorādītās funkcijas.• [V-Sync. Rec] (Ieraksta balsssinhronizācija)• Ja sākšanas/apturēšanas līmenis netieknoregulēts 2 sekunžu laikā, displejsatgriežas iepriekšējā stāvoklī.• Ja apkārtējā trokšņa līmenis ir augsts,VCVA sākšanas/apturēšanas jutībaspakāpi var regulēt atbilstoši ierakstīšanasapstākļiem.• Lai nodrošinātu veiksmīgus ierakstus,ieteicams iepriekš veikt sākšanas/apturēšanas sistēmas līmeņa testēšanuun noregulēšanu.V-Sync. RecIeraksta balss sinhronizācija sāk darboties, kadtiek noteikta balss, kas ir skaļāka par noteiktobalss sinhronizācijas līmeni (noteikšanaslīmenis). Kad balss kļūst klusa, ierakstīšana tiekautomātiski pārtraukta.Ja ir ieslēgta balss sinhronizācija un ievadeslīmenis ir vienāds vai zem balss sinhronizācijaslīmeņa (noteikšanas līmeņa) ilgāk par iestatītonoteikšanas laiku, diktofons pārslēgsiesatpakaļ gaidīšanas vai apturēšanas režīmā.Ja izvēlēta iespēja [On/Off] (Ieslēgts/izslēgts)[On] (Ieslēgt): aktivizē ieraksta balsssinhronizācijas funkciju.[Off] (Izslēgt): deaktivizē ieraksta balsssinhronizācijas funkciju.Ja izvēlēta iespēja [V-sync time]:[1 sec.] (1 s.) [2 sec.] (2 s.) [3 sec.] (3 s.)[5 sec.] (5 s.) [10 sec.] (10 s.)Ja izvēlēta funkcija [Mode] (Režīms)[One time] (Vienu reizi): pēc ierakstīšanasaizver failu un atgriežas apturēšanasrežīmā.[Continuous] (Nepārtraukta): pēcierakstīšanas aizver failu un atgriežasierakstīšanas gaidīšanas režīmā. Ja pēctam tiek noteikta skaņa, ierakstīšanasāksies ar jaunu failu.4 Noregulējiet balss sinhronizācijas līmeni:1 Lai sāktu ierakstīšanu,nospiediet taustiņu REC(s)(Ierakstīt).2 Nospiediet taustiņu 9 vai 0,lai noregulētu balss sinhronizācijaslīmeni.• Balss sinhronizācijas līmeni var iestatītkādā no 28 dažādām vērtībām.• Jo augstāks līmenis, jo jutīgāks irdiktofons attiecībā pret skaņu. Pievisaugstākās vērtības pat visniecīgākāskaņa aktivizēs ierakstīšanu.


Izvēlnes iestatīšanas metodeaa Balss sinhronizācijas līmenis(pārvietojas pa labi/pa kreisi atbilstošiiestatītajam līmenim)3 Vēlreiz nospiediet taustiņu REC (s)(Ierakstīt).• Diktofons pārslēdzas gaidīšanasrežīmā. Displejā mirgo funkcijas[Standby] (Gaidīšanas režīms) ungaismas diožu indikators.• Ja ievades skaļums atbilst balsssinhronizācijas līmenim vai to pārsniedz,ierakstīšana tiek sākta automātiski.4 Ieraksta balss sinhronizācija tiekautomātiski pārtraukta.• Ja skaņas līmenis ir vienāds vaizemāks par balss sinhronizācijaslīmeņa noteikto laiku, ieraksta balsssinhronizācija automātiski tiekpārtraukta, un diktofons pārslēgsiesgaidīšanas vai apturēšanas režīmāIkreiz, kad diktofons pārslēdzasgaidīšanas režīmā, fails tiks aizvērts,un ierakstīšana turpināsies jaunā failā.• Lai diktofonu apturētu ieraksta balsssinhronizācijas laikā, nospiediettaustiņu STOP (4).• Ja tiek lietota funkcija [V-Sync. Rec], navpieejamas tālāk norādītās funkcijas.• [VCVA] (☞ 57. lpp.)Rec Scene (Ieraksta veids)Var izvēlēties ieraksta veidu no veidnēm[Conference] (Konference), [Lecture](Lekcija), [Meeting] (Sapulce), [Dictation](Diktācija) vai [DNS], lai tas vislabāk atbilstuierakstīšanas apstākļiem. Var arī saglabātsavu ierakstīšanas iestatījumu.1 Izvēlieties [Select] (Izvēlēties) vai[Register] (Reģistrēt).[Select] (Izvēlēties): veidņu sarakstāizvēlieties ieraksta veidu, kas vislabākpiemērots ierakstīšanas apstākļiem.Papildu informāciju skatiet sadaļā„Veidnes iestatījumi“ (☞ 60. lpp.).Varat izvēlēties arī ieraksta veidu, kaspielāgots noteiktiem apstākļiem.[Register] (Reģistrēt): varat saglabāt nevairāk kā 3 izvēlnes iestatījumu kopas,kas saistītas ar pašreizējo ierakstu.• Ja izvēlaties [Select] (Izvēlēties),turpiniet ar 4. darbību.4 Ja izvēlēta iespēja [Register](Reģistrēt)2 Iestatiet ieraksta iestatījumusatbilstoši savām prasībām.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV59


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV603 Norādiet saglabāšanas vietu.• Kā saglabāšanas vietu varat izvēlēties[User Setting 1] (Lietotāja iestatījums 1),[User Setting 2] (Lietotāja iestatījums 2) un[User Setting 3] (Lietotāja iestatījums 3).4 Ja izvēlēta iespēja [Select] (Izvēlēties)4 Izvēlieties ieraksta veidu.Veidnes iestatījumi:[Lecture] (Lekcija):[Rec Level](Ierakstīšanas līmenis)[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[Zoom Mic](Tālummaiņas mikrofons)*[Low Cut Filter](Zemas frekvences skaņu filtrs)[VCVA](ar balsi aktivizējams ieraksts)[V-Sync. Rec](Ieraksta balss sinhronizācija)[High] (Augsta)[MP3]: [128 kbps](128 Kb/s.)[+6][Conference] (Konference):[Rec Level](Ierakstīšanas līmenis)[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[Zoom Mic](Tālummaiņas mikrofons)*[Low Cut Filter](Zemas frekvences skaņu filtrs)[VCVA](ar balsi aktivizējams ieraksts)[V-Sync. Rec](Ieraksta balss sinhronizācija)[On] (Ieslēgt)[Off] (Izslēgt)[Off] (Izslēgt)[High] (Augsta)[MP3]: [128 kbps](128 Kb/s.)[Off] (Izslēgt)[On] (Ieslēgt)[Off] (Izslēgt)[Off] (Izslēgt)[Meeting] (Sapulce):[Rec Level](Ierakstīšanas līmenis)[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[Zoom Mic](Tālummaiņas mikrofons)*[Low Cut Filter](Zemas frekvences skaņu filtrs)[VCVA](ar balsi aktivizējams ieraksts)[V-Sync. Rec](Ieraksta balss sinhronizācija)[Dictation] (Diktācija):[Rec Level](Ierakstīšanas līmenis)[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[Zoom Mic](Tālummaiņas mikrofons)*[Low Cut Filter](Zemas frekvences skaņu filtrs)[VCVA](ar balsi aktivizējams ieraksts)[V-Sync. Rec](Ieraksta balss sinhronizācija)[DNS]:[Middle] (Vidējs)[MP3]: [128 kbps](128 Kb/s.)[Off] (Izslēgt)[On] (Ieslēgt)[Off] (Izslēgt)[Off] (Izslēgt)[Low] (Zems)[WMA]: [64kbps](64 kb/s.)[Off] (Izslēgt)[On] (Ieslēgt)[Off] (Izslēgt)[Off] (Izslēgt)Programmatūrai Dragon Naturally Speaking(Nuance Communications Inc.)* Tikai modelim WS-813.• Kad ierakstīšanas veids izvēlēts, nevar mainītar ierakstīšanu saistītos izvēlnes iestatījumus.Lai lietotu šīs funkcijas, [Rec Scene] (Ierakstaveids) iestatiet uz [Off] (Izslēgt).Lai pārbaudītu iestatījumusDisplejā [Scene Select] (Sižeta izvēle)izvēlieties ieraksta veidu, izmantojottaustiņi + un –, tad nospiediettaustiņš 9. Nospiediet taustiņu0, lai atgrieztos displejā [SceneSelect] (Sižeta izvēle).


Izvēlnes iestatīšanas metode- Atskaņošanas izvēlneBalss ierakstu atskaņošanaModelim WS-813, WS-812:Varat atskaņot tikai balss ieraksta daļas no ierakstītāaudio faila. Pirms šīs funkcijas izmantošanas izdalietfailā balss ieraksta daļas (☞ 68. lpp.).[On] (Ieslēgt): automātiski izlaiž klusās failadaļas un atskaņo tikai balss ieraksta daļas.[Off] (Izslēgt): deaktivizē funkciju VoicePlayback (Balss ierakstu atskaņošana).• [Voice Playback] (Balss ierakstuatskaņošana) darbojas tikai režīmā[Recorder] (Diktofons).• Izmantojot funkciju [Voice Playback](Balss ierakstu atskaņošana), navpieejamas tālāk norādītās funkcijas.• Atskaņošanas ātruma/atskaņojamāsskaņas augstuma maiņa (☞ P.41)• [Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)Trokšņa slāpētājsJa ierakstītais audio materiāls ir neskaidrstrokšņainas vides dēļ, veiciet izmaiņastrokšņu slāpētāja līmeņa iestatījumos.[High] (Augsta) [ Low] (Zema) aktivizētrokšņu slāpēšanas funkciju. Lai panāktulabāku skaņas kvalitāti, atskaņojot, tieksamazināts troksnis.[Off] (Izslēgts): deaktivizē trokšņaslāpēšanas funkciju.• [Noise Cancel] (Balss filtrs) darbojas tikairežīmā [Recorder] (Diktofons).• Izmantojot funkciju [Noise Cancel] (Trokšņuslāpētājs), nav pieejamas tālāk norādītās funkcijas.• Atskaņošanas ātruma/atskaņojamāsskaņas augstuma maiņa (☞ P.41)• [Voice Playback] (Balss ierakstu atskaņošana)• [Voice Balancer] (Balss skaļuma līdzsvarotājs)• [Voice Filter] (Balss filtrs)Balss skaļuma līdzsvarotājsModelim WS-813, WS-812:Šī funkcija kompensē ierakstītā audio failaklusās daļas, padarot tās skaļākas. Tādējādiklusas skaņas, piemēram, sarunas, kļūstdaudz skaidrākas. Varat izmantot šo funkcijufailiem, kas saglabāti balss ierakstiemdomātās mapēs ([&] līdz [*]).[On] (Ieslēgt): atskaņošanas laikā kompensēbalss faila klusās daļas, padarot tāsskaļākas.[Off] (Izslēgt): deaktivizē funkciju VoiceBalancer (Balss skaļuma līdzsvarotājs).• [Voice Balancer] (Balss skaļuma līdzsvarotājs)darbojas tikai režīmā [Recorder] (Diktofons).• Izmantojot funkciju [Voice Balancer](Balss skaļuma līdzsvarotājs), navpieejamas tālāk norādītās funkcijas.• [Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)Balss filtrsModelim WS-811:Diktofonam ir balss filtra funkcija, lainormālas, ātras vai lēnas atskaņošanas laikāizgrieztu zemas un augstas frekvencestoņus un nodrošinātu skaidras skaņasatskaņošanu.[On] (Ieslēgt): Iespējo balss filtra funkciju.[Off] (Izslēgt): deaktivizē funkciju Voice Filter(Balss filtrs).• [Voice Filter] (Balss filtrs) darbojas tikairežīmā [Recorder] (Diktofons).• Izmantojot funkciju [Voice Filter] (Balssfiltrs), nav pieejamas tālāk norādītāsfunkcijas.• [Noise Cancel] (Trokšņu slāpēšana)5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV61


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV62Play Mode (Atskaņošanas režīms)Varat izvēlēties atskaņošanas režīmu, kasvislabāk piemērots audio veidam.4 Ja diktofons iestatīts režīmā[Recorder] (Diktofons)1 Izvēlieties [File] (Fails) vai [Folder](Mape).[File] (Fails): apturēt pēc pašreizējāsdatnes atskaņošanas.[Folder] (Mape): nepārtraukti atskaņofailus, kas atrodas pašreizējā mapēlīdz sasniedz pēdējo failu un tadpārtrauc.4 Ja diktofons iestatīts režīmā[Music] (Mūzika)Izvēlieties vēlamo atskaņošanas diapazonu:1 Izvēlieties funkciju [Playbackrange] (Atskaņošanasdiapazons).2 Izvēlieties [File] (Fails), [Folder](Mape) vai [All] (Visi).[File] (Fails): izvēlas pašreizējo failu.[Folder] izvēlas pašreizējo mapi.[All] (Visi): izvēlas visus pašreiz atmiņāesošos failus.Izvēlieties vēlamo atskaņošanas režīmu:1 Izvēlieties [Repeat] (Atkārtot) vai[Random] (Nejaušā secībā).[Repeat] (Atkārtot): iestata uz atkārtasatskaņošanas režīmu.[Random] (Nejaušs): iestata uz nejaušasatskaņošanas režīmu.2 Izvēlieties [On] (Ieslēgts) vai [Off](Izslēgts).[On] (Ieslēgts): iestata atskaņošanasdiapazonu, kurā ir atkārtoti vai nejaušijāveic atskaņošana.[Off] (Izslēgt): deaktivizē atskaņošanasrežīma funkciju.• Kad diktofons režīmā [File] (Fails) nonāklīdz pēdējā faila beigām mapē, displejādivas sekundes mirgo [End] (Beigas) undiktofona darbība apstājas pēdējā failasākumā.• Kad diktofons režīmā [Folder] (Mape)nonāk līdz pēdējā faila beigām mapē,displejā divas sekundes mirgo [End](Beigas) un diktofona darbība tiekapturēta mapes pirmā faila sākumā.• Režīmā [All] (Visi) pēc pašreizējās mapespēdējā faila atskaņošanas diktofons sākatskaņot pirmo failu nākamajā mapē. Kaddiktofons nonāk līdz pēdējā diktofonāsaglabātā faila beigām, displejā divassekundes mirgo [End] (Beigas) undiktofona darbība tiek apturēta pirmādiktofonā saglabātā faila sākumā.EkvalaizersKlausoties mūziku, varat iestatīt biežākizmantoto skaņas kvalitāti, pielāgojotekvalaizera iestatījumu.1 Izvēlieties vajadzīgos ekvalaizeraparametrus.[Off] (Izslēgt): deaktivizē ekvalaizerafunkciju.[Rock] (Roks) [Pop] (Popmūzika) [Jazz](Džezs): aktivizē ekvalaizera funkciju.[User] (Lietotājs): izvēlieties funkciju[User] (Lietotājs), lai saglabātupielāgotos ekvalaizera iestatījumus.Ja izvēlēta funkcija [User] (Lietotājs),pārejiet pie 2. darbības.2 Izvēlieties frekvenču joslu.[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:Izvēlieties frekvenču joslas platumaiestatījumu.3 Izvēlieties ekvalaizera līmeni.• Varat izvēlēties ekvalaizera līmeni no [–6]līdz [+6] ar 1 decibela intervālu.• Jo augstāka decibela vērtība, jo skaļāka skaņa.• Lai iestatījumus mainītu vēlreiz, nospiediettaustiņu 9 vai 0 un atkārtojiet šoprocedūru, sākot no 2. darbības.• [Equalizer] (Ekvalaizers) darbojas tikairežīmā [Music] (Mūzika).


Izvēlnes iestatīšanas metodePārlēciensŠī funkcija ļauj pārlēkt (tīt uz priekšu) vaiatpakaļ (attīt) nelielām atskaņojamā failadaļām. Šo funkciju var ērti izmantot, lai ātripārlēktu uz citu atskaņošanas pozīciju, vaiatkārtoti atskaņotu īsas frāzes.1 Izvēlieties [Forward Skip] (Pārlēkt uzpriekšu) vai [Reverse Skip] (Pārlēkt atpakaļ).2 Iestatiet pārlēciena intervālu.Ja ir atlasīta iespēja [Forward Skip](Pārlēkt uz priekšu):[File Skip] (Faila pārlēciens)[10 sec. Skip] (10 s. pārlēciens)[30 sec. Skip] (30 s. pārlēciens)[1min. Skip] (10 min. pārlēciens)[5min. Skip] (5 min. pārlēciens)[10min. Skip] (10 min. pārlēciens)Ja ir atlasīta iespēja [Reverse Skip](Pārlēkt atpakaļ):[File Skip] (Faila pārlēciens)[1 sec. Skip] (1 s. pārlēciens) —[5 sec. Skip] (5 s. pārlēciens)[10 sec. Skip] (10 s. pārlēciens)[30 min. Skip] (30 min. pārlēciens)[1 min. Skip] (1 min. pārlēciens)[5 min. Skip] (5 min. pārlēciens)[10 min. Skip] (10 min. pārlēciens)Skip Playback (Atskaņošanaspārlēciens) uz priekšu/atpakaļ:1 Lai sāktu atskaņošanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).2 Nospiediet taustiņu 9 vai 0.• Diktofons veiks pārlēkšanu uz priekšu(pārtīšanu) vai pārlēkšanu atpakaļ(attīšanu) par iestatītu ierakstaapjomu un sāks atskaņošanu.• Ja tuvāk nekā pārlēciena vieta atrodasindeksa/pagaidu atzīme vai rinda,diktofons veiks pārlēkšanu uz priekšu/atpakaļ, lai pārlēktu uz šo pozīciju.Play Scene (Atskaņošanas veids)Balss failus, kas ierakstīti diktofonā, unmūzikas failus, kas lejupielādēti no datora,var saglabāt jūsu izvēlētajos atskaņošanasiestatījumos, lai tiem pielāgotu dažādasskaņas īpašības un atskaņošanas metodes.1 Izvēlieties [Select] (Izvēlēties) vai[Register] (Reģistrēt).[Select] (Izvēlēties):izvēlieties atskaņošanas veidu, kaspielāgots jūsu vajadzībām.[Register] (Reģistrēt):varat saglabāt ne vairāk kā 5 izvēlnesiestatījumu kopas, kas saistītas arpašreizējo atskaņošanu.• Ja izvēlaties [Select] (Izvēlēties),turpiniet ar 4. darbību.4 Ja izvēlēta iespēja [Register](Reģistrēt)2 Iestatiet atskaņošanasiestatījumus atbilstoši savāmprasībām.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV63


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metode3 Norādiet iestatījumusaglabāšanas vietu.• Kā saglabāšanas vietu varat izvēlēties[VOICE 1] (Balss 1) – [MUSIC 3](Mūzika 3).4 Ja izvēlēta iespēja [Select] (Izvēlēties)4 Izvēlieties atskaņošanas veidu.Lai pārbaudītu iestatījumusDisplejā [Scene Select] (Ierakstaveida izvēle) izvēlieties atskaņošanasveidu, izmantojot taustiņu + un −, unnospiediet 9. Nospiediet taustiņu0, lai atgrieztos displejā [SceneSelect] (Sižeta izvēle).. LCD/Skaņas izvēlneApgaismojumsDispleja apgaismojums paliek ieslēgtsapmēram 10 (sākotnējais iestatījums)sekundes, ja tiek nospiests kāds nodiktofona taustiņiem.[Off] (Izslēgt):deaktivizē fonagaismas funkciju.[5 sec.] (5 s.) [10 sec.] (10 s.) [30 sec.] (30 s.)[1 min.] (1 min.):Iespējo pretgaismas funkciju.KontrastsDispleja kontrastu var pielāgot 12 līmeņos.• Varat noregulēt LCD displeja kontrastalīmeni no [01] līdz [12].LED (Gaismas diode)Varat iestatīt diktofonu tā, lai gaismas diožuindikators neiedegtos.[On] (Ieslēgt):aktivizē gaismas diožu indikatorafunkciju.[Off] (Izslēgt):deaktivizē gaismas diožu indikatorafunkciju.Skaņas signālsDiktofons signalizē ar pīkstienu, lai brīdinātujūs par taustiņa operācijām vai kļūdām.Sistēmas skaņas var izslēgt.[On] (Ieslēgt):Iespējo signāla funkciju.[Off] (Izslēgt):deaktivizē signāla funkciju.LV64


Izvēlnes iestatīšanas metodeaValoda (Lang)Varat izvēlēties šim diktofonam displejavalodu.[English] [Deutsch] [Français] [Español][Italiano] [Polski] [Русский]• Valodas izvēles iespējas atšķiras atkarībāno reģiona.SkaļrunisKad austiņas ir atvienotas, varat izmantotiebūvēto skaļruni.[On] (Ieslēgt):izvada skaņu pa iebūvēto skaļruni. Jair pievienotas austiņas, skaņa netiksizvadīta pa iebūvēto skaļruni.[Off] (Izslēgt):neizvada skaņu pa iebūvēto skaļruni.a Skaļruņa izslēgšanas indikators(tiek parādīts, ja funkcija [Speaker](Skaļrunis) ir iestatīta uz [Off] (Izslēgt)).Tikai modelim WS-813• Šī funkcija atšķiras no [FM Menu] (FMizvēlne) funkcijas [Output] (Izvade).Neatkarīgi no iestatījuma [Speaker](Skaļrunis), ja funkcijas [Output] (Izvade)iestatījums ir [Speaker] (Skaļrunis),klausoties FM radio, radio skaņa tik un tātiks atskaņota pa skaļruni (☞ 67. lpp.)./ Device Menu (Ierīces izvēlne)Datu nesēja izvēleJa ir ievietota microSD karte, varat izvēlētiesierakstīt vai nu iekšējā atmiņā, vai arīmicroSD kartē (☞23. lpp.).[Internal memory] (Iekšējā atmiņa)[microSD card] (microSD karte)Enerģijas taupīšanaJa aizmirsāt izslēgt diktofonu, tas izslēgsiesautomātiski. Ja diktofons ir ieslēgts un paliekapturēšanas režīmā ilgāk par 10 minūtēm(sākotnējais iestatījums), tas tiek automātiskiizslēgts.[5 min.] (5 min.) [10 min.] (10 min.) [30 min.](30 min.) [1 hr.] (1 st.):Iestatiet laiku, pēc kura diktofonamjāizslēdzas.[Off] (Izslēgt): deaktivizē enerģijastaupīšanas funkciju.• Nospiežot jebkuru taustiņu, laika uzskaitelīdz automātiskai diktofona izslēgšanaitiks sākta no sākuma.AkumulatoriIzvēlieties baterijas/ akumulatora veiduatbilstoši izmantotajai baterijai/akumlatoram.[Ni-MH] ( ):Izvēlieties, ja izmantojat Olympus Ni-MHuzlādējamo bateriju (BR404).[Alkaline] (Sārma baterija) ( ):izvēlieties, ja izmantojat sārma bateriju.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV65


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV66Datums un laiksIepriekšēja datuma un laika iestatīšana ļaujvienkāršāk pārvaldīt failus.Skatiet sadaļu „Laika un datumaiestatīšana [Time & Date]“ (☞ 21. lpp.).USB iestatījumiVarat pārslēgties uz tādu USB klasi, kādu lietojat.Skatiet sadaļu „USB klases maiņa[USB Settings]“ (USB iestatījumi)(☞ 73. lpp.).Iestatījumu atiestatīšanaŠī funkcija atjauno visu funkciju sākotnējosiestatījumus (rūpnīcas noklusējuma iestatījumus).[Start] (Sākt):atjauno iestatījumu sākotnējās vērtības.[Cancel] (Atcelt):Atgriežas atpakaļ [Device Menu] (Ierīces izvēlne).• Pēc tam, kad atjaunotas sākotnējo iestatījumuvērtības, laika iestatījumi un failu numuri uznoklusējuma iestatījumiem netiks mainīti.Izvēlnes iestatījumi pēc atiestatīšanas(sākotnējie iestatījumi):, Ierakstīšanas izvēlne:[Rec Level][Middle](Ierakstīšanas līmenis) (Vidējs)[Rec Mode](Ierakstīšanas režīms)[WMA][128kbps] (128 kb/s.)[Zoom Mic][Off](Tālummaiņas mikrofons)*1 (Izslēgts)[Low Cut Filter] [Off](Zemas frekvences skaņu filtrs) (Izslēgts)[VCVA][Off](ar balsi aktivizējams ieraksts) (Izslēgts)[V-Sync. Rec](Ieraksta balss sinhronizācija)[On/Off][Off](Ieslēgts/izslēgts) (Izslēgts)[V-Sync time] [1 sec.] (1 s.)[Mode] (Režīms) [Continuous] (Nepārtraukta)[Rec Scene] (Ieraksta veids) [Off] (Izslēgts)- Atskaņošanas izvēlne:[Voice Playback] [On](Balss ieraksta atskaņošana) *2 *4 (Ieslēgta)[Noise Cancel] [Off](Trokšņu slāpētājs)*4 (Izslēgts)[Voice Balancer] [Off](Balss skaļuma līdzsvarotājs) *2 *4 (Izslēgts)[Voice Filter][Off](Balss filtrs)*3 *4 (Izslēgts)[Play Mode]*4 [File][Play Mode]*5[Playback range] [Folder](Atskaņošanas diapazons) (Mape)[Repeat](Atkārtot) [Off] (Izslēgts)[Random] (Nejaušs) [Off] (Izslēgts)[Equalizer] (Ekvalaizers)*5 [Off] (Izslēgts)[Skip Space] (Pārlēciens)[Forward Skip][File Skip] (Faila pārlēciens)[Reverse Skip][File Skip] (Faila pārlēciens)[Play Scene][Off](Atskaņošanas veids) (Izslēgts). LCD/skaņas izvēlne:[Backlight] (Fonagaisma) [10 sec.] (10 s.)[Contrast] (Kontrasts) [Level 06] (Līmenis 06)[LED][On][Beep] (Signāls) [On] (Ieslēgts)[Language(Lang)] (Valoda) [English] (Angļu)[Speaker] (Skaļrunis) [On] (Ieslēgts)/ Ierīces izvēlne:[Memory Select] [Internal memory](Datu nesēja izvēle) (Iekšējā atmiņa)[Power Save][10 min.](Enerģijas taupīšana) (10 min.)[Battery] (Akumulators) [Ni-MH]*2[Alkaline] (Sārma) *3[USB Settings][USB Connection] [PC](USB savienojums) (Dators)[USB Class][Storage Class](USB klase)(Uzglabāšanas klase) FM izvēlne (tiksi modelim WS-813):[Rec Mode][WMA](Ierakstīšanas režīms)[Scan Level][High](Skenēšanas līmenis) (Augsts)[Output] (Izvade) [Earphone] (Austiņas)*1 Tikai modelim WS-813.*2 Tikai modelim WS-813, WS-812.*3 Tikai modelim WS-811.*4 Funkcija aktīva tikai ierakstīšanas [Recorder] režīmā.*5 Funkcija aktīva tikai mūzikas [Music] režīmā.FormatēšanaKad diktofons ir formatēts, visi saglabātiedati, ieskaitot bloķētos failus un tikailasāmos failus, tiek dzēsti.Skatiet sadaļu „Diktofona formatēšana[Format]“ (☞ 74. lpp.)Atmiņas datiIzvēlnes logā var redzēt atlikušo vietu ierakstiem unkopējo ierakstu uzglabāšanas datu nesēja ietilpību.


Izvēlnes iestatīšanas metode• Diktofons izmanto daļu savas atmiņas,lai saglabātu pārvaldības failu. microSDatmiņas kartes īpatnību dēļ parādītāatlikusī vieta kartē būs mazāka, nekākopējā kartes ietilpība, taču to nevaruzskatīt par nepareizu darbību.Sistēmas informācijaIzvēlnes ekrānā varat apskatīt informācijupar diktofonu. [Displejā parādās iespējaModel] (Modeļa nosaukums), [Version](Versija) un [Serial No.] (Sērijas numurs). FM izvēlneModelim WS-813:Var lietot tikai režīmā [FM Radio] (FMradio).Ieraksta režīmsKad ierakstāt no FM radio, varat mainītieraksta režīmu. Izvēlieties ierakstīšanasrežīmu, kas atbilst jūsu vajadzībām.[PCM]:Ieraksta parametri tiek automātiskiiestatīti uz [44.1kHz/16bit] (44,1 kHz/16 biti).[MP3]:Ieraksta parametri tiek automātiskiiestatīti uz [128kbps] (128 kb/s.).[WMA]:Ieraksta parametri tiek automātiskiiestatīti uz [128kbps] (128 kb/s.).Automātiska iestatīšanaAutomātiski pievieno uztveramās radiostacijas iestatīto sarakstam.Skatiet sadaļu „Automātiska radio stacijuiestatīšana [Auto-preset]“ (☞ 49. lpp.).Skenēšanas līmenisSkenējot radio stacijas, izmantojotautomātisko iestatīšanu, varat mainītskenera jutību. Izvēlieties jutību atbilstošiuztveršanas apstākļiem.[High] (Augsta):uztver radio staciju signālus, izmantojotaugstu jutību. Ieteicams parasti izvēlētiesšo iestatījumu.[Low] (Zema):uztver radio staciju signālus, izmantojotsamazinātu jutību. Izmēģiniet šoiestatījumu, kad nevēlamu radio stacijusignāli izraisa traucējumus.IzvadeVarat mainīt FM radio audio izvadi.[Earphone] (Austiņas):izvada skaņu pa austiņām. Pat ja austiņastiek atvienotas, skaņa netiks izvadīta paiebūvēto skaļruni.[Speaker] (Skaļrunis):vienmēr izvada skaņu pa iebūvētoskaļruni. Pat ja austiņas tiek pievienotas,skaņa pa tām netiks izvadīta.• Šī funkcija atšķiras no [LCD/Sound Menu](LCD/skaņas izvēlne) funkcijas [Speaker](Skaļrunis). Neatkarīgi no iestatījuma[Speaker] (Skaļrunis), ja funkcijas[Output] (Izvade) iestatījums ir [Speaker](Skaļrunis), klausoties FM radio, radioskaņa tik un tā tiks atskaņota pa skaļruni(☞ 65. lpp.).5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV67


Izvēlnes iestatīšanas metodeBalss ieraksta daļu izdalīšana failā, funkcija[Voice Detect] (Balss atpazīšana)Šī funkcija ierakstītā failā izdala balssieraksta daļas. Atskaņojot failu pēcizdalīšanas, klusās daļas tiks automātiskiizlaistas.• Balss ieraksta izdalīšanas funkciju var izmantottikai režīmā [Recorder] (Diktofons).• Tiek sākta balss ieraksta daļuizdalīšana. Šī procesa laikā displejā irredzams paveiktā apjoms procentos.• Process ir pabeigts, kad displejāparādās paziņojums[Voice Detection completed] ( Balssatpazīšana pabeigta).MENU taustiņš5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV68+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Izvēlieties mapi, kas satur failu,no kura jāizdala balss ierakstadaļas (☞ 28. lpp.).2 Izvēlnē [File Menu] (Failu izvēlne)izvēlieties iespēju [Voice Detect](Balss atpazīšana).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).3 Nospiediet taustiņu + vai −,lai izvēlētos failu, kurā vēlatiesizdalīt balss ieraksta daļas.4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).Piezīmes• Kad balss ieraksta daļu izdalīšana pabeigta,izvēlnes [Play Menu] (Atskaņošanas izvēlne)iestatījums [Voice Playback] (Balss ierakstaatskaņošana) tiek iestatīts uz ON (Ieslēgts).• Ja izvēlējāties mapi, kurā nav apstrādātāfaila, displejā parādās paziņojums [Select afile] (Izvēlieties failu). Izvēlieties mapi, kurāir saglabāts fails, tad veiciet procesu vēlreiz.• Balss ieraksta daļas var failā netikt pareiziizdalītas, ja ierakstījāt arī kādu mūzikasinstrumentu vai līdzīgas skaņas.• Daļu balss ieraksta var būt problemātiskisadzirdēt, ja balss skaļuma līmenis bijiszems (skaļuma rādītājs zem -12 dB), betapkārtējie trokšņi ieraksta laikā bijuši araugstu skaļuma līmeni.• Jo lielāks ierakstītais balss fails, jo ilgāksizdalīšanas process. Pirms uzsākatizdalīšanu uzlādējiet akumulatoru vainomainiet pret jaunu bateriju, lai tāneizlādētos datu apstrādes laikā.


Izvēlnes iestatīšanas metodeFailu pārkārtošana [Replace]Ir iespējams pārvietot mapes failu, laimainītu atskaņošanas secību. No sākumaizvēlieties mapi (failu), kuras atskaņošanassecību vēlaties mainīt.4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Kursors mirgos, norādot, ka failu varpārvietot.Taustiņš STOP (4)MENU taustiņš+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)5 Nospiediet taustiņu + vai -, laiizvēlētos vietu, uz kuru jāpārvietofails.1 Izvēlieties mapi, kurā vēlatiespārkārtot failu secību(☞ 28. lpp.).2 Izvēlnē [File Menu] (Failu izvēlne)izvēlieties iespēju [Replace](Aizstāt).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).3 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos failu, kas jāpārvieto.6 Lai pabeigtu iestatīšanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Ja jāpārvieto vairāki faili, atkārtojiet3.–6. darbību.• Nospiežot taustiņu 0, betnenospiežot `OK (Labi), iestatīšanasprocess tiks atcelts, un diktofonspārslēgsies uz iepriekšējo ekrānu.7 Lai aizvērtu izvēlnes ekrānu,nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4).5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV69


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metodeFailu pārvietošana/kopēšana, funkcija[Move/Copy] (Pārvietot/kopēt)Iekšējā atmiņā vai microSD kartē saglabātosfailus var pārvietot vai kopēt attiecīgāsatmiņas ietvaros. Failus var pārvietot vaikopēt arī starp abām atmiņām.MENU taustiņš+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Izvēlieties mapi, kurā ir saglabātsfails, kas jāpārvieto vai jākopē(☞ 28. lpp.).2 Izvēlnē [File Menu] (Failaizvēlne) izvēlieties [Move/Copy](Pārvietot/kopēt).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).3 Lai izvēlētos vietu, uz kurupārvietot vai kopēt failu,nospiediet taustiņu + vai −.[Move to memory] (Pārvietot uz atmiņu):pārvietojiet iekšējā atmiņā vaimicroSD kartē saglabātu failu uz cituiekšējās atmiņas mapi.[Copy to memory] (Kopēt atmiņā):kopējiet iekšējā atmiņā vai microSDkartē saglabātu failu uz citu iekšējāsatmiņas mapi.[Move to microSD] (Pārvietot uzmicroSD karti):pārvietojiet iekšējā atmiņā vaimicroSD kartē saglabātu failu uz citumicroSD kartes mapi.[Copy to microSD] (Kopēt uz microSD karti):kopējiet iekšējā atmiņā vai microSDkartē saglabātu failu uz citu microSDkartes mapi.4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).5 Lai izvēlētos pārvietojamo vaikopējamo failu skaitu, nospiediettaustiņu + vai −.[One file] (Viens failu):Tiek izvēlēts tikai norādītais fails.[Selected files] (Izvēlētie faili):Tiek izvēlēti vairāki faili.[All files] (Visi faili):Tiek izvēlēti visi mapē esošie faili.6 Lai pārietu uz attiecīgoiestatījumu, nospiediet taustiņu`OK (Labi).LV70


Izvēlnes iestatīšanas metodeIzvēloties iespēju [One file] (Viens fails)8 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).1 Nospiediet taustiņu + vai −, lai izvēlētosfailu, kuru pārvietot vai kopēt.2 Nospiediet taustiņu `OK (Labi), lai izvēlētos failu.Izvēloties iespēju [Selected files] (Izvēlētie faili):1 Lai izvēlētos vietu, uz kuru pārvietot vaikopēt failu, nospiediet taustiņu + vai −.2 Nospiediet taustiņu 9, lai pārbaudītuatlasītos failus.3 Atkārtojiet 1. un 2. darbību, līdz tiekizvēlēti visi faili, kuri jāpārvieto/jākopē, tadnospiediet taustiņu `OK (Labi).Izvēloties iespēju [All files] (Visi faili):Izvēloties iespēju [All files] (Visi faili),tiek automātiski atlasīti visi mapes faili,un diktofons pārslēdzas uz ekrānu[Destination] (Mērķa vieta).7 Nospiediet taustiņu 9, 0vai +, −, lai izvēlētos mapi, uzkuru pārvietot vai kopēt failu.• Ja displejā būs redzams paziņojums[Moving!] (Notiek pārvietošana) vai[Copying!] (Notiek kopēšana), sāksiesfailu pārvietošana vai kopēšana. Šīprocesa laikā tiek parādīts paveiktaisapjoms procentuāli. Process ir pabeigts,ja tiek parādīts paziņojums [Filemove completed] (Faila pārvietošanapabeigta) vai [File copy completed](Faila kopēšana pabeigta).Piezīmes• Diktofons nevar kopēt failus, ja nepietiek atmiņas.• Diktofons nevar pārvietot vai kopēt failus,ja to skaits pārsniedz 200.• Neizņemiet akumulatoru failupārvietošanas vai kopēšanas laikā. Pretējāgadījumā dati var tikt sabojāti.• Failu nevar pārkopēt vai pārvietot uz to pašu mapi.• Ja pārvietošanas vai kopēšanasdarbība tiek pārtraukta, jaunajā vietātiks saglabāti tikai jau pārvietotievai iekopētie faili. Visu pārējo failupārvietošana vai kopēšana tiek atcelta.• Bloķētie faili paliks bloķēti arī pēc tam,kad tie pārvietoti vai kopēti.• DRM formāta failus nevar pārvietot vai kopēt.• Failus, kas saglabāti tieši zem mapes [Recorder](Diktofons), nevar pārvietot vai kopēt.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV71


Izvēlnes iestatīšanas metodeFailu sadalīšana [File Divide]Liela izmēra un liela ierakstīšanas laika failusvar sadalīt, lai tos varētu vieglāk pārvaldītun rediģēt.3 Lai izvēlētos [Start] (Sākt),nospiediet taustiņu +.Taustiņš STOP (4)MENU taustiņš+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)4 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Tiks parādīts ziņojums [Dividing!] (Notieksadalīšana), un sāksies faila sadalīšana.• Sadalīšana ir pabeigta, kad redzamspaziņojums [File divide completed](Faila dalīšana pabeigta).5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV72Var sadalīt tikai ar šo diktofonuierakstītos MP3 un * PCM failus.* Tikai modelim WS-813, WS-812.1 Apturiet atskaņošanu vietā, kurvēlaties sākt dalīšanu.• Kad diktofons darbojas atskaņošanasrežīmā, turiet nospiestu taustiņu 9 vai0, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ.• Ir noderīgi atzīmēt sadalīšanas vietujau iepriekš, ieliekot indeksa atzīmi.2 Izvēlnē [File Menu] (Faila izvēlne)izvēlieties [File Divide] (Failusadalīšana).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).5 Lai aizvērtu izvēlnes ekrānu,nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4).Piezīmes• Faila sadalīšanu var veikt tikai tad, ja tiekparādīts failu saraksts.• Diktofons nevar sadalīt failus, ja to skaitsmapē pārsniedz 199.• Bloķētus failus nevar sadalīt (☞ 55. lpp.).• Pēc faila sadalīšanas faila priekšējā daļatiek pārdēvēta par [File name_1.MP3] unotra daļa par [File name_2.MP3].


Izvēlnes iestatīšanas metode• Ja faila ierakstīšanas laiks ir ļoti īss,iespējams, to nevarēs sadalīt, pat ja tas irMP3 vai PCM formāta fails.• Neizņemiet akumulatorus failasadalīšanas laikā. Pretējā gadījumā dativar tikt sabojāti.USB klases maiņa[USB Settings] (USB iestatījumi)Papildus iestatījumam [PC] (Connect toPC to transfer files) (Savienot ar datoru, laipārsūtītu failus) vai [AC Adapter] (Connectto AC adapter to recharge the battery)(Savienot ar maiņstrāvas adapteri, laiuzlādētu akumulatoru), varat pārslēgt USBklasi atbilstoši savā vajadzībām.Taustiņš STOP (4)MENU taustiņš+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)1 Izvēlnē [Device Menu] (Ierīcesizvēlne) izvēlieties iespēju [USBSettings] (USB iestatījumi).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).2 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos [USB Connection] (USBsavienojums) vai [USB Class] (USBklase).[USB Connection] (USB savienojums):Iestatījums savienojumam ar datoru.[USB Class]:Iestatījums USB klasei.3 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).4 Nospiediet taustiņu + vai −, laimainītu iestatījumu.Ja izvēlēta iespēja [USB Connection](USB savienojums):[PC] (Dators): iestatījums, kad diktofonsir savienots ar datoru un tiekizmantots kā krātuves ierīce vai saliktaierīce. Diktofons ir pievienots kākrātuve vai kā salikta ierīce.[AC Adapter] (Maiņstrāvas adapteris):iestatījums, kad diktofons ir savienotsar datoru uzlādei vai ar maiņstrāvasadapteri (A514) (izvēles aprīkojums).[Optional] (Izvēles): iestatījums, laiapstiprinātu savienojuma metodi katrureizi, kad tiek izveidots USB savienojums.Ja izvēlēta iespēja [USB Class](USB klase):[Storage Class] (Uzglabāšanas klase):diktofons datorā tiek atpazīts kāārējās atmiņas ierīce.[Composite] (Salikts): diktofons datorātiek atpazīts kā ārējās atmiņas ierīce,USB skaļrunis vai mikrofons.5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV73


Izvēlnes iestatīšanas metode5 Lai pabeigtu iestatīšanu,nospiediet taustiņu `OK (Labi).6 Lai aizvērtu izvēlnes ekrānu,nospiediet taustiņu STOP(Apturēt) (4).Diktofona formatēšana [Format]MENU taustiņš5Izvēlnes iestatīšanas metodePiezīmes• Pirmo reizi pievienojot diktofonudatoram kā ārēju krātuves ierīci, datorātiek automātiski instalēts diktofonadraiveris.• Dators nevar atpazīst, ka diktofonspievienots datoram, ka funkcija[USB Connection] (USB savienojums) iriestatīta uz [AC Adapter] (Maiņstrāvasadapteris).• Ja dators neatpazīst diktofonu kā ārējāsatmiņas ierīci, mainiet iestatījumu [USBClass] (USB klase) uz [Storage] (Krātuve).+ − taustiņšTaustiņš 9 0Taustiņš `OK (Labi)Formatējot diktofonu, tiekdzēsti visi faili un atjaunoti visufunkciju sākotnējie iestatījumi,izņemot datuma un laikaiestatījumus. Pirms diktofonaformatēšanas pārsūtiet visussvarīgos failus uz datoru.1 Izvēlnē [Device Menu] (Ierīcesizvēlne) izvēlieties iespēju[Format] (Formatēšana).• Informāciju par izvēlnes iestatījumuievadīšanu skatiet sadaļā „Izvēlnesiestatīšanas metode“ (☞ 53. lpp.).2 Nospiediet taustiņu + vai −, laiizvēlētos formatējamo datunesēju.LV743 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).


Izvēlnes iestatīšanas metode4 Lai izvēlētos funkciju [Start](Sākt), nospiediet taustiņu +.7 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Tiek sākta formatēšana un displejāmirgo paziņojums [Formatting!](Notiek formatēšana).5 Nospiediet taustiņu `OK (Labi).• Pēc tam, kad divas sekundes irredzams paziņojums [All data willbe erased] (Visi dati tiks izdzēsti), tiksaktivizēta iespēja [Start] (Sākt) un[Cancel] (Atcelt).6 Lai izvēlētos [Start] (Sākt), vēlreiznospiediet taustiņu +.• Kad formatēšana pabeigta, parādāspaziņojums [Format done](Formatēšana pabeigta).Piezīmes• Nekad neformatējiet diktofonu,izmantojot datoru.• Kad diktofons formatēts, visi saglabātiedati, tostarp bloķētie faili un lasīšanasrežīmā iestatītie faili, tiek dzēsti.• Pēc formatēšanas ierakstīto balss failunosaukumi var sākties no [0001].• Lai atjaunotu funkciju sākotnējās vērtības,izmantojiet iespēju [Reset Settings](Iestatījumu atiestatīšana) (☞ 66. lpp.).5Izvēlnes iestatīšanas metodeLV75


Izvēlnes iestatīšanas metode5Izvēlnes iestatīšanas metode• Ja diktofonā ir ievietota microSD atmiņaskarte, noteikti apstipriniet ierakstīšanasdatu nesēju: [Internal memory] (Iekšējāatmiņa) vai [microSD card] (microSDkarte), lai izvairītos no kļūdainasierakstīšanas (☞65. lpp.).• Lai baterija neizlādētos datu apstrādeslaikā, nomainiet to pret jaunu. Turklātapstrādes pabeigšanai var būtnepieciešamas vismaz 10 sekundes.Nekad neveiciet turpmāk uzskaitītā veidadarbības datu apstrādes laikā, jo tādējādivar tikt bojāti dati.1 Apstrādes laikā atvienojiet maiņstrāvasadapteri.2 Apstrādes laikā izņemiet bateriju/akumulatoru.3 microSD kartes izņemšana datuapstrādes laikā, ja [microSD Card](microSD karte) tiek izmantota kāierakstīšanas datu nesējs.• Diktofons tiek formatēts režīmā QuickFormat (Ātrā formatēšana). FormatējotmicroSD karti, tiek atsvaidzināta failupārvaldības informācija, un microSDkartē esošā informācija netiek pilnībāizdzēsta. Nododot microSD kartikādam citam vai atbrīvojoties no tās,uzmanieties, lai nenotiktu informācijasnoplūde. Atbrīvojoties no microSD kartes,ieteicams to iznīcināt.LV76


Diktofona savienošana ar datoruPievienojot diktofonu datoram, varat izmantot šādas iespējas:• Varat pārsūtīt ar šo diktofonu ierakstītosfailus uz datoru, tos atskaņot un pārvaldīt,izmantojot programmu Windows MediaPlayer vai iTunes.• Diktofons ir savietojams ar WMA, MP3 unWAV* valodu apguves materiāliem.* Tikai modelim WS-813, WS-812.• Papildus diktofona un mūzikasatskaņotāja funkcijām, šo ierīci varizmantot arī kā datora ārējo datunesēju — saglabāt tajā datus no datoraun pēc tam tos nolasīt (☞ 82. lpp.).Darba videWindowsOperētājsistēma:Microsoft Windows XP/Vista/7 (standartainstalācija)Savietojamie datori:Ar Windows aprīkoti datori ar vairāk kāvienu brīvu USB pieslēgvietuMacintoshOperētājsistēma:Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (standartainstalācija)Savietojamie datori:Apple Macintosh datoru sērija, kuriem irvairākas brīvas USB pieslēgvietas6Darba videPiezīmes• Šī ir darba vide, kas nepieciešama ar šo diktofonu ierakstītu failu saglabāšanai datorā,izmantojot USB savienojumu.• Šis atbalsts neattiecas uz datoriem, kuri ir atjaunināti no Windows operētājsistēmām, sākotno Windows 95/98/Me/2000 līdz Windows XP/Vista/7.• Darbības garantija neattiecas uz bojājumiem, kas novērotas uz lietotāja modificēta datora.LV77


Darba videPiesardzība, izmantojot diktofonu kopā ar datoru• Lejupielādējot failu no diktofona vai augšupielādējot failu tajā, neatvienojiet USB kabeliarī tad, ja ekrānā ir redzams paziņojums, ka to drīkstat darīt. Kamēr mirgo gaismas diožuindikators, dati tiek pārsūtīti. Atvienojot USB kabeli, obligāti ievērojiet informāciju, kasnorādīta ☞ 80. lpp. Ja USB kabelis tiek atvienots, pirms datu nesēja darbība ir apturēta,dati var nebūt veiksmīgi pārsūtīti.• Neformatējiet diktofona disku, kad tas ir pievienots datoram. Datorā nevar veiksmīgi veiktinicializēšanu. Lai veiktu inicializāciju, sekojiet norādījumiem diktofona displejā [Format](Formatēšana) (☞ 74. lpp.).• Mapju nosaukumi, ko parāda tādi failu pārvaldības rīki kā Explorer (Microsoft Windows) vaiFinder (Macintosh), atšķiras no mapju nosaukumiem, ko var iestatīt ar diktofona palīdzību.• Ja diktofonā saglabātās mapes vai faili tiek pārvietoti vai pārdēvēti, izmantojot failupārvaldīšanas rīku operētājsistēmā Windows vai Macintosh, failu kārtība var mainīties vaifaili var kļūt neatpazīstami.• Datus diktofonā var augšupielādēt vai ierakstīt pat tad, ja datora operētājsistēmāierakstīšanas datu nesēja atribūts tiek rādīts kā Read-only (tikai lasāms).• Tā kā trokšņi negatīvi ietekmē elektroniskās ierīces līdzās diktofonam, pirms diktofonapieslēgšanas datoram atvienojiet ārējo mikrofonu un austiņas.6Darba videLV78


Pieslēgšana datoram1 Sāknējiet datoru.2 Lai USB savienotāju izbīdītuno diktofona, pabīdiet USBsavienotāja slīdni bultiņasnorādītajā virzienā.3 Pārliecinieties, ka diktofons irapturēšanas režīmā, un pievienojietto datora USB portam.• Kad USB savienotājs pievienots,diktofonā tiek parādīts paziņojums[Remote (Storage)] (Attālā (krātuve)).• Diktofons nevarēs izveidot savienojumuar datoru, ja USB savienojumaiestatījumos tiks izvēlēta iespēja [ACAdapter] (Maiņstrāvas adapteris). USBsavienojuma iestatījumos izvēlieties[PC] (Dators) (☞ 73. lpp.).Windows:Pievienojot diktofonu datoram ar operētājsistēmuWindows un atverot [MyComputer] (Mans dators), diktofons tiksatpazīts pēc diska vai preces nosaukuma.microSD atmiņas kartes ievietošanaļaus izmantot to kā [Removable Disk](Noņemamais disks).Macintosh:Pievienojot diktofonu Mac OS, tas tiksatpazīts pēc produkta diska nosaukumadarbvirsmā. Ja ir ievietota microSD karte,diktofons tiks atpazīts kā [Untitled] (Beznosaukuma).Piezīmes• Pirms pievienošanas, izmantojot USB,aizveriet režīmu HOLD (Bloķēt).• Skatiet datora lietotāja rokasgrāmatu, laiuzzinātu vairāk par datora USB pieslēgvietu.• Pārliecinieties, ka kabeļa spraudnis irievietots līdz galam. Pretējā gadījumādiktofona darbībā var rasties traucējumi.• Ja diktofons pievienots, izmantojot USBcentrmezglu, darbība var kļūt nestabila.Šādos gadījumos izvairieties no USBcentrmezgla lietošanas.• Izmantojiet paredzēto USB kabeli. Jalietosit cita ražotāja kabeli, diktofonsvar nedarboties kā paredzēts. Tāpatneizmantojiet šo kabeli cita uzņēmumaizstrādājumiem.6Pieslēgšana datoramLV79


Pieslēgšana datoramAtvienošana no datoraWindows1 Noklikšķiniet uz [ ]uzdevumjoslā, kas atrodasekrāna labajā apakšējā stūrī.Noklikšķiniet uz iespējas [Safelyremove USB Mass Storage Device].Macintosh1 Velciet un nometiet diktofonadiskdziņa ikonu (kas redzamadarbvirsmā) uz atkritnes ikonu.6• Diskdziņa burts var atšķirties atkarībāno tā, kāda datorā tas tiek lietots.• Kad logā tiek norādīts, ka aparatūrasnoņemšana ir droša, aizveriet logu.2 Pirms atvienojat USB kabeli,pārliecinieties, ka nedegdiktofona gaismas diožuindikators.2 Pirms atvienojat USB kabeli,pārliecinieties, ka nedegdiktofona gaismas diožuindikators.Pieslēgšana datoramLV80Piezīme• NEKAD neatvienojiet USB kabeli, kamēr mirgo gaismas diožu indikators. Šādi rīkojoties,dati var tikt iznīcināti.


Balss failu pārsūtīšana uz datoruŠī diktofona 5 balss mapes ir nosauktas šādi: [Folder A] (Mape A), [Folder B] (Mape B), [Folder C](Mape C), [Folder D] (Mape D) un [Folder E] (Mape E). Šajās mapēs tiek saglabāti ierakstītie balssfaili (modelī WS-813 FM radio ierakstus saglabā [FLD_FM]).Windows1 Pievienojiet diktofonu datoram(☞ 79. lpp.).2 Atveriet Explorer logu.• Pievienojot diktofonu datoram aroperētājsistēmu Windows un atverot[My Computer] (Mans dators),diktofons tiks atpazīts pēc diska vaipreces nosaukuma.Ievietojot microSD karti, tā tiekatpazīta kā [Removable Disk](Noņemamais disks).3 Atveriet izstrādājumanosaukuma mapi.4 Kopējiet datus.5 Atvienojiet diktofonu no datora(☞ 80. lpp.).Macintosh1 Pievienojiet diktofonu datoram(☞ 79. lpp.).• Pievienojot diktofonu Mac OS, tastiks atpazīts pēc produkta diskanosaukuma darbvirsmā. Ja ir ievietotamicroSD karte, diktofons tiks atpazītskā [Untitled] (Bez nosaukuma).2 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķiuz produkta nosaukuma ikonas.3 Kopējiet datus.4 Atvienojiet diktofonu no datora(☞ 80. lpp.).4 Diskdziņu un mapju nosaukumi,kad ir pievienots datorsIebūvētā zibatmiņaDiskdziņa nosaukumsWS813 *1karte microSDDiskdziņa nosaukumsRemovableDiskWindowsUntitledMacintoshPiezīmesDIKTOFONSMUSIC (Mūzika)DIKTOFONSMUSIC (Mūzika)Mapes nosaukumsMape AFolder BFolder CFolder DFolder EFLD_FM*2Mapes nosaukumsMape AFolder BFolder CFolder DFolder EFLD_FM*2*1 Atpazīts pēc produkta diskdziņa nosaukuma.*2 Tikai modelim WS-813• Datu pārsūtīšanas laikā tiek rādīts paziņojums[Busy] (Aizņemts) un mirgo gaismas diožuindikators. NEKAD neatvienojiet USB kabeli,kamēr mirgo gaismas diožu indikators. Šādirīkojoties, dati var tikt iznīcināti.• WMA formāta failus nevar atskaņot MacOS darba vidē.6Balss failu pārsūtīšana uz datoruLV81


Diktofona kā datora ārējās atmiņas izmantošanaPapildus diktofona un mūzikas atskaņotāja funkcijām, šo ierīci var izmantot arī kā datora ārējoatmiņas ierīci — saglabāt tajā datus no datora un pēc tam tos nolasīt.Ja diktofons ir pievienots datoram, varat lejupielādēt datus no datu nesēja datorā, kā arīaugšupielādēt datu nesējā datorā saglabātus datus.6Windows1 Pievienojiet diktofonu datoram(☞ 79. lpp.).2 Atveriet Explorer logu.• Atverot sadaļu [My Computer] (Mansdators), diktofons tiks atpazīts pēcdiska vai produkta nosaukuma.3 Atveriet izstrādājumanosaukuma mapi.4 Kopējiet datus.5 Atvienojiet diktofonu no datora(☞ 80. lpp.).Macintosh1 Pievienojiet diktofonu datoram(☞ 79. lpp.).• Pievienojot diktofonuMac OS, tas tiks atpazīts pēc produktadiska nosaukuma darbvirsmā.2 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķiuz produkta nosaukuma ikonas.3 Kopējiet datus.4 Atvienojiet diktofonu no datora(☞ 80. lpp.).Diktofona kā datora ārējās atmiņas izmantošanaLV82Piezīme• Datu pārsūtīšanas laikā tiek rādīts paziņojums [Busy] (Aizņemts) un mirgo gaismas diožuindikators. NEKAD neatvienojiet USB kabeli, kamēr mirgo gaismas diožu indikators. Šādirīkojoties, dati var tikt iznīcināti.


Cita informācijaTrauksmes paziņojumu sarakstsPaziņojums Nozīme Paskaidrojums Darbība[Battery Low](Tukšs akumulators)[File locked](Fails bloķēts)Maza akumulatorajauda.Dzēšana ir bloķēta.Mape nav paredzētaaudio failuierakstīšanai.Akumulatora jaudasamazinās.Tika mēģināts dzēstbloķētu failu.Veikts mēģinājums ierakstītmapē [Music] (Mūzika).[Cannot record in thisFolder] (Nevar ierakstītšajā mapē)Tikai modelim WS-813Mape nav paredzēta Tika mēģināts ierakstītaudio failumapēierakstīšanai.[FM Radio] (FM radio).[No more can be set](Vairs nevar iestatīt)[Folder full](Mape pilna)[Memory error](Atmiņas kļūda)[Card error](Kartes kļūda)Indekss ir pilns.Pagaidu atzīmjunorma pilna.Mape ir pilna.Datu nesēja kļūda.Datu nesēja kļūda.Fails ir pilns ar indeksaatzīmēm (maksimālaisskaits ir 99 atzīmes).Fails ir pilns ar pagaiduatzīmēm (maksimālaisskaits ir 99 atzīmes).Mape ir pilna ar failiem(maksimums — 200 faili).Datu nesēja kļūda.Karte microSD nav pareiziatpazīta.Uzlādējiet akumulatoru(tikai modeļiem WS-813,WS-812) vai ievietojietjaunu bateriju (☞ 14.,16. lpp.).Atbloķējiet failu(☞ 55. lpp.).Izvēlieties kādu nomapēm, kas pieejamasno [&] līdz [*], unmēģiniet ierakstīt vēlreiz(☞ 25., 28. lpp.).Izvēlieties mapidiapazonā no [Folder A](Mape A) līdz [Folder E](Mape E) un ierakstiet.Izdzēsiet nevajadzīgāsindeksa atzīmes(☞ 42. lpp.).Izdzēsiet nevajadzīgāspagaidu atzīmes(☞ 42. lpp.).Izdzēsiet nevajadzīgosfailus (☞ 45. lpp.).Nepareiza ierīces darbība:sazinieties ar veikalu, kurāiegādājāties diktofonu,vai Olympus klientuapkalpošanas centru,lai veiktu remontu(☞ 94. lpp.).Izņemiet microSD kartiun ievietojiet to vēlreiz(☞ no 23. līdz 24. lpp.).7Trauksmes paziņojumu sarakstsLV83


Trauksmes paziņojumu sarakstsPaziņojums Nozīme Paskaidrojums Darbība[Illegally copied file](Nelegāli kopētsfails)[Memory full](Pilna atmiņa)Nelegāli kopēts fails.Datu nesējā vairs navbrīvas vietas.Mūzikas faili tika kopētinelegāli.Datu nesējā vairs nav brīvasvietas.Izdzēsiet failu(☞ 45. lpp.).Izdzēsiet nevajadzīgosfailus (☞ 45. lpp.).[No file] (Nav faila) Nav faila. Mapē netika atrasti faili.Izvēlieties citu mapi(☞ no 26. līdz 28. lpp.).[Format error](Formatēšanaskļūda)Formatēšanas kļūda.Veicot diktofona atmiņasformatēšanu, radās kļūda.Atkārtoti formatējietatmiņu (☞ 74. lpp.).[Can’t create thesystem file. (Nevarizveidot sistēmas failu.)Connect to PC and eraseunnecessary file] (Nevarizveidot sistēmas failu.Izveidojiet savienojumuar datoru un dzēsietnevajadzīgo datni)Nevar izveidotpārvaldības failu.Pārvaldības failu nevarizveidot, jo atmiņānepietiek vietas.Pievienojiet diktofonudatoram un izdzēsietnevajadzīgos failus.7[Cannot play this file](Failu nevar atskaņot)Nevar atskaņot failu.Nesaderīgs formāts.Apstipriniet šajādiktofonā atskaņojamosfailus (☞ 39. lpp.).Trauksmes paziņojumu saraksts[Select a file](Izvēlieties failu)[Same folder. Can’tbe moved (copied)](Tie paši faili. Nevarpārvietot (kopēt).)[Some files can’tbe moved (copied)](Dažus failus nevarpārvietot (kopēt).)[This file can’t be divided.](Failu nevar sadalīt.)Neatlasīts fails.Nevar pārvietot(kopēt) mapi.Failu nevar pārvietot(kopēt).Nevar sadalīt failu.Fails nav izvēlēts.Jūs mēģināt pārvietot(kopēt) tajā pašā mapē.Jūs mēģināt pārvietot(kopēt) failu uz galamērķamapi, kurā jau ir fails artādu pašu nosaukumu.Jūs mēģināt sadalīt failu,kas nav šajā diktofonāierakstīts MP3 vai PCMformāta fails.Izvēlieties failu un veicietnepieciešamo darbību(☞ no 26. līdz 28. lpp.).Izvēlieties citu mapi.Izvēlieties citu failu.Izvēlieties citu failu.LV84


Problēmu novēršanaPazīme Iespējamais cēlonis DarbībaDisplejā nekasneparādāsDiktofons neieslēdzasNevar ierakstītAtskaņojot navdzirdama skaņaIerakstīšanas līmenisir pārāk zemsNepareizi ievietots akumulators.Akumulatora jauda samazinās.Strāva ir atvienota.Akumulatora jauda samazinās.Strāva ir atvienota.Diktofons ir režīmā HOLD (Bloķēt).Atmiņā ir pārāk maz brīvas vietas.Sasniegts maksimālais failu skaits.Tikai modelim WS-813:[Output] (Izvade) sadaļā [FM Radio](FM radio) ir iestatīta uz [Speaker](Skaļrunis).Ir pievienotas austiņas.[Speaker] ir iestatīts uz [Off].Skaļuma līmenis ir iestatīts uz [00].Mikrofona jutība ir pārāk maza.Iespējams, tas ir tādēļ, ka pievienoto ārējoierīču izvades līmenis ir pārāk zems.Tikai modelim WS-813:Nav noregulēts ierakstīšanas līmenis.Pārbaudiet, vai baterijas/ akumulatorapolaritāte = un - ir pareiza (☞ 14. lpp.).Uzlādējiet akumulatoru (tikaimodeļiem WS-813, WS-812) vaiievietojiet jaunu bateriju (☞ 14.,16. lpp.).Ieslēdziet barošanu (☞ 19. lpp.).Uzlādējiet akumulatoru (tikai modeļiemWS-813, WS-812) vai ievietojiet jaunubateriju (☞ 14., 16. lpp.).Ieslēdziet barošanu (☞ 19. lpp.).Izslēdziet diktofona režīmu HOLD(Bloķēt) (☞ 20. lpp.).Izdzēsiet nevajadzīgos failus (☞ 45. lpp.).Iestatiet citu mapi (☞ no 26. līdz28. lpp.).Iestatiet funkciju [Output] (Izvade) uz[Earphone] (Austiņas) (☞ 67. lpp.).Lai lietotu iebūvēto skaļruni,atvienojiet austiņas.Lai izmantotu iebūvēto skaļruni,iestatiet [Speaker] (Skaļrunis) uz [On](Ieslēgt) (☞ 65. lpp.).Noregulējiet skaļuma līmeni (☞ 36. lpp.).Iestatiet [Rec Level] (Ierakstīšanaslīmenis) uz [High] (Augsts) vai[Middle] (Vidējs) (☞ 56. lpp.)Koriģējiet pievienoto ierīčuizvades līmeni.Noregulējiet ierakstīšanas līmeni unmēģiniet veikt ierakstīšanu vēlreiz(☞ 56. lpp.).7Problēmu novēršanaLV85


Problēmu novēršanaPazīme Iespējamais cēlonis DarbībaIerakstīšanas līmenisir pārāk augstsBalss faili netiekierakstīti ar stereoskaņuNav atrodamsierakstītais balss fails.Tikai modelim WS-813:Nav noregulēts ierakstīšanas līmenis.Iespējams, tas ir tādēļ, ka ierakstīšanaslīmenis un pievienoto ārējo ierīčuizvades līmenis ir pārāk augsts.Pievienotais ārējais mikrofons varierakstīt tikai mono skaņu.[Rec Mode] (Ierakstīšanas režīms) ir iestatīts uzmonofonisko ierakstīšanas režīmu.Tikai modelim WS-813:[Zoom Mic] (Tālummaiņas mikrofons)ir iestatīts zīmes + virzienā.Nepareizā mape.Noregulējiet ierakstīšanas līmeni unmēģiniet veikt ierakstīšanu vēlreiz(☞ 56. lpp.).Ja nevarat pareizi ierakstīt patpēc ierakstīšanas līmeņa regulēšanas,pielāgojiet pievienoto ierīču skaņasizejas līmeni (☞ 56. lpp.).Kad ieskaņojuma izdarīšanai pievienotsārējais monofoniskais mikrofons, skaņatiek ierakstīta tikai L (kreisajā) kanālā.Iestatiet [Rec Mode] (Ierakstīšanas režīmu) uzstereo ierakstīšanas režīmu (☞ 56. lpp.).Iestatiet [Zoom Mic] (Tālummaiņasmikrofons) uz [Off] (Izslēgts) (☞ 57. lpp.).Pārslēdziet uz pareizo mapi(☞ no 26. līdz 28. lpp.).7Problēmu novēršanaAtskaņošanas laikā irdzirdami trokšņiAtskaņojot, netiekizlaistas klusāsieraksta daļasIeraksta laikā diktofons tika kustināts. ———Ierakstīšanas vai atskaņošanaslaikā diktofons bija novietots līdzāsmobilajam tālrunim vai dienasgaismaslampai.Tikai modelim WS-813, WS-812:Nav veikta funkcija [Voice Detect](Balss atpazīšana).[Voice Playback] (Balss ierakstaatskaņošana) ir iestatīta uz [Off](Izslēgta).Pārvietojiet diktofonu.Izdaliet balss ieraksta daļas, izmantojotfunkciju [Voice Detect] (Balssatpazīšana).Iestatiet funkciju [Voice Playback](Balss ieraksta atskaņošana) uz [On](Ieslēgta).Nevar izdzēst failuNevar izdzēst mapiFails ir bloķēts.Fails ir tikai lasāms.Mapē ir diktofona neatpazīts fails.Atbloķējiet failu (☞ 55. lpp.).Atbloķējiet failu vai atceliet datorāfaila iestatījumu „tikai lasāms“.Pievienojiet diktofonu datoram unizdzēsiet mapi (☞ 79. lpp.).LV86


Problēmu novēršanaPazīme Iespējamais cēlonis DarbībaVadot ierakstīšanu, irdzirdams troksnisNevar iestatīt indeksaun pagaidu atzīmesNevar uztvertFM radio signāluNevar uzlādētDators neatpazīstdiktofonuRodas akustiskā rezonanse.Sasniegts maksimālais atzīmju skaits.Fails ir bloķēts.Fails ir tikai lasāms.Tikai modelim WS-813:EAR ligzdai nav pievienotas austiņas.[Output] (Izvade) ir iestatīta uz[Earphone] (Austiņas).Tikai modelim WS-813, WS-812:[Battery] (Akumulators) ir iestatīta uz[Alkaline] (Sārma).Jūs neesat nospiedis taustiņš `OK(Labi).[USB Class] (USB klase) ir iestatīta uz[Composite] (Salikts).[USB Connection] (USB savienojums)iestatīts uz [AC Adapter] (Maiņstrāvasadapteris).Ja iebūvētā skaļruņa pastiprinātājstiek izmantots ieraksta kontrolei, varrasties audio rezonanse (fona troksnis).Ierakstīšanas kontrolei ieteicamsizmantot austiņas.Pārkārtojiet ierīces, piemēram,austiņas, novietojiet tālāk nomikrofoniem, pagrieziet tās promno austiņām, vai samaziniet ierakstakontroles ierīces skaļumu.Izdzēsiet nevajadzīgās atzīmes(☞ 42. lpp.).Atbloķējiet failu (☞ 55. lpp.).Atbloķējiet failu vai atceliet datorāfaila iestatījumu „tikai lasāms“.Komplektācijā ietilpstošās austiņasdarbojas kā antena. Lietojot diktofonukā radio, neaizmirstiet pievienotaustiņas.Lai izmantotu iebūvēto skaļruni,iestatiet funkciju [Output] (Izvade) uz[Speaker] (Skaļrunis) (☞ 67. lpp.).Kad izmantojat komplektācijāiekļauto akumulatoru, izvēlietiesiestatījumu [Ni-MH]. Tāpat centietiesnelietot akumulatoru ārpus ieteicamātemperatūras diapazona (☞ 15., 18.,65. lpp.).Izmantojot USB savienojumu, izpildietnorādes apstiprinājuma displejā unnospiediet taustiņu`OK (Labi).Iestatiet [USB Class] (USB klase) uz[Storage Class] (Uzglabāšanas klase)(☞ 73. lpp.).Iestatiet funkciju [USB Connection](USB savienojums) uz [PC] (Dators)(☞ 73. lpp.).7Problēmu novēršanaLV87


Papildaprīkojums (papildiespējas)Piederumus, kas paredzēti Olympus balss diktofonam, var iegādāties mūsu uzņēmumatīmekļa vietnes tiešsaistes veikalā. Piederumu pieejamība mainās atkarībā no valsts.7Papildaprīkojums (papildiespējas)s Stereo mikrofons: ME51SIebūvētais liela diametra mikrofons ļaujveikt jutīgu stereo ierakstīšanu.s 2 kanālu mikrofons (universāliorientēts): ME30WDivi ME30 mono mikrofoni tiek piegādātikomplektā ar miniatūru statīvu unpievienošanas adapteri. Šie ir ļotijutīgi universāli orientēti mikrofoniar spraudkontakta atbalstu, kas labipiemēroti muzikālu priekšnesumuierakstīšanai.s Kompakts peilēšanas mikrofons(vienvirziena): ME31Šis vienvirziena darbības mikrofons irparedzēts dažādu ierakstu veikšanai,piemēram, putnu dziesmu ierakstīšanaiārpus telpām. Metāla korpuss nodrošinaizturību un stingrību.s Kompakts tālummaiņasmikrofons (vienvirziena): ME32Šim mikrofonam ir trijkājis, kas ļauj toizmantot, ierakstot konferences vailekcijas no lielāka attāluma, piemēram,no jūsu galda sapulcē vai konferencē.s Augstas jutības mono mikrofonsar trokšņu novēršanas funkciju(vienvirziena): ME52WŠo mikrofonu izmanto, lai ierakstītuaudio no attāluma, samazinot apkārtējotroksni.s Saspraudes mikrofons(universāli orientēts): ME15Šim mazajam, neuzkrītošajammikrofonam ir kaklasaites piespraude.s Mikrofons tālruņa sarunasierakstīšanai: TP8Šo austiņu tipa mikrofonu var ievietotausī, runājot pa tālruni. Balss vai tālruņasarunu var skaidri ierakstīt.s Ni-MH uzlādējamās baterijasun lādētāja komplekts: BC400(Eiropā)BC400, komplektā ar Ni-MH akumulatoralādētāju (BU-400) un 4 Ni-MHakumulatoriem (BR401). Šis lādētājs spējātri uzlādēt Olympus AA vai AAA Ni-MHuzlādējamos akumulatorus.s Ni-MH uzlādējamās baterijas:BR401Augstas efektivitātes ilgi kalpojošsakumulators.s USB savienojuma maiņstrāvasadapteris: A5145 VDC maiņstrāvas adapteris USBsavienojumam.s Savienojuma vads: KA333Savienojuma vads ar stereominispraudņiem (ø3,5) ar pretestību abosgalos. Izmantojiet to, lai ieraksta laikāsavienotu diktofona austiņu ligzdas izejuar mikrofona ieejas ligzdu. Ir pievienotiarī pārejas spraudņi (PA331/PA231)pārveidei uz mono minispraudni (ø3,5)vai mono minispraudni (ø2,5).s USB kabelis: KP-19LV88


Tehniskie datiVispārīgi4 Ierakstīšanas formāts:Lineārā PCM* (pulsa koda modulācija)MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)WMA (Windows Media Audio)* Tikai modelim WS-813, WS-812.4 Iztveršanas frekvence:Lineārās PCM formāts44,1 kHz/16 biti *1 44,1 kHzMP3 formāts256 kb/s. *1 44,1 kHz192 kb/s. *2 44,1 kHz128 kb/s. 44,1 kHzWMA formāts128 kb/s. 44,1 kHz64 kb/s. 44,1 kHz32 kb/s. 44,1 kHz16 kb/s. 22,05 kHz8 kb/s. 8 kHz*1 Tikai modelim WS-813, WS-812*2 Tikai modelim WS-8114 Maksimālā darba jauda:150 mW (8 Ω skaļrunis)4 Maksimālā austiņu izejas jauda:â 150 mV (atbilstoši EN 50332-2)4 Plaša diapazona specifiskuaustiņu izejas jauda:75 mV â (atbilstoši EN 50332-2)4 Ierakstīšanas datu nesējs:Iebūvētā NAND FLASH atmiņa:WS-813: 8 GB/WS-812: 4 GB/WS-811: 2 GBmicroSD atmiņas karte:no 2 GB līdz 32 GB4 Skaļrunis:Iebūvēts ø 18 mm apaļš aktīvais skaļrunis4 MIC ligzda:ø 3,5 mm mini ligzda, pretestība 2 kΩ4 EAR ligzda:ø 3,5 mm mini ligzda, pretestība 8 Ω vaivairāk4 Nepieciešamā strāvas padeve:Akumulators:AAA akumulators (LR03) vaiOlympus Ni-MH uzlādējamaisakumulatorsĀrēja strāvas padeve:USB savienojuma maiņstrāvasadapteris (A514) 5 V4 Ārējie izmēri:100,2 mm × 40 mm × 14,8 mm(bez izvirzījumiem)4 Svars:57 g (ieskaitot baterijas)4 Ekspluatācijas temperatūra:0 °C–42 °C4 Iztveršanas frekvences diapazons(tikai modelim WS-813)FM radio: no 87,50 MHz līdz 108,00 MHz7Tehniskie datiLV89


Tehniskie datiFrekvenču diapazons4 Ierakstīšanas režīma laikā(mikrofona ligzda):Lineārās PCM formāts44,1 kHz/16 biti *1 No 40 Hz līdz 21 kHzMP3 formāts256 kb/s. *1 No 40 Hz līdz 20 kHz192 kb/s. *2 No 40 Hz līdz 19 kHz128 kb/s. No 40 Hz līdz 17 kHzWMA formāts128 kb/s. No 40 Hz līdz 19 kHz64 kb/s. No 40 Hz līdz 16 kHz32 kb/s. No 40 Hz līdz 13 kHz16 kb/s. No 40 Hz līdz 8 kHz8 kb/s. No 40 Hz līdz 3 kHz7Tehniskie dati*1 Tikai modelim WS-813, WS-812*2 Tikai modelim WS-8114 ierakstīšanas režīmā(iebūvētais stereo mikrofons):No 70 Hz līdz 20 kHz(Ņemiet vērā, ka, ierakstot MP3 formātāvai WMA formātā, augšējā frekvenčudiapazona robežvērtība ir atkarīga noierakstīšanas režīma)4 Atskaņošanas režīma laikā:No 20 Hz līdz 20 kHzLV90


Tehniskie datiAkumulatora kalpošanas laiksŠeit norādītas vērtības ir tikai informatīvas.4 Ierakstīšanas režīmā (iekšējā atmiņa):Iebūvētais stereo mikrofonsIerakstīšanas režīmsSārma baterijaNi-MH akumulatorsLineārās PCM formāts 44,1 kHz/16 biti * 20 st. 15 st.MP3 formāts 128 kb/s. 22 st. 18 st.128 kb/s. 21 st. 17 st.WMA formāts8 kb/s. 27 st. 22 st.4 Balss faila atskaņošanas režīmā (visi atskaņošanas režīmi):Iebūvētais skaļrunisIerakstīšanas režīmsSārma baterijaNi-MH akumulatorsLineārās PCM formāts 44,1 kHz/16 biti * 19 st. 15 st.MP3 formāts 128 kb/s. 21 st. 17 st.WMA formāts128 kb/s. 21 st. 17 st.8 kb/s. 24 st. 20 st.Atskaņošana ar austiņāmIerakstīšanas režīmsSārma baterijaNi-MH akumulatorsLineārās PCM formāts 44,1 kHz/16 biti * 22 st. 17 st.MP3 formāts 128 kb/s. 29 st. 21 st.WMA formāts128 kb/s. 30 st. 22 st.8 kb/s. 30 st. 22 st.4 FM radio režīmā (iekšējā atmiņa) (tikai modelim WS-813):7Tehniskie datiAtskaņošana ar austiņāmDiktofona statussSārma baterijaNi-MH akumulatorsFM radio uztveršanas laikā 12 st. 11 st.FM radio ieraksta laikā 7 st. 7 st.* Tikai modelim WS-813, WS-812.Piezīme• Uzņēmums Olympus ir novērtējis akumulatoru kalpošanas laiku. Atkarībā no bateriju tipaun lietošanas apstākļiem to kalpošanas laiks atšķiras.LV91


Tehniskie datiIeraksta laiksŠeit norādītas vērtības ir tikai informatīvas.4 Lineārās PCM formāts:7Tehniskie datiLV92Ierakstīšanas datu nesējsIekšējā atmiņakarte microSD4 MP3 formāts:WS-813 (8 GB)WS-812 (4 GB)Ierakstīšanas datu nesējsIekšējā atmiņakarte microSD4 WMA formāts:Ierakstīšanas datu nesējsIekšējā atmiņakarte microSDIerakstīšanas režīms44,1 kHz 16 biti12 st. 5 min.6 st.8 GB 12 st. 5 min.4 GB 6 st.2 GB 3 st.Ierakstīšanas režīms256 kb/s. 192 kb/s. 128 kb/s.WS-813 (8 GB) 66 st. 30 min. ---- 133 st.WS-812 (4 GB) 33 st. ---- 66 st. 30 min.WS-811 (2 GB) ---- 22 st. 33 st. 30 min.8 GB 66 st. 30 min. 89 st. 133 st.4 GB 33 st. 44 st. 66 st.2 GB 16 st. 30 min. 22 st. 33 st.Ierakstīšanas režīms128 kb/s. 64 kb/s. 32 kb/s. 16 kb/s. 8 kb/s.WS-813 (8 GB) 132 st. 261 st. 522 st. 1028 st. 2043 st.WS-812 (4 GB) 65 st. 129 st. 259 st. 511 st. 1016 st.WS-811 (2 GB)32 st. 65 st.30 min. 30 min.131 st. 258 st. 514 st.8 GB 130 st. 261 st. 522 st. 1027 st. 2042 st.4 GB64 st.30 min.129 st. 259 st. 510 st. 1014 st.2 GB32 st.30 min.65 st. 129 st. 255 st. 508 st.Piezīmes• Pieejamais ieraksta laiks var būt mazāks, ja tiek ierakstīti vairāki īsi ieraksti(norādītais pieejamais ieraksta laiks un jau ierakstītā ieraksta laiks ir aptuveni rādījumi).• Iespējams arī cits ieraksta laiks, jo atkarībā no kartes microSD var atšķirties pieejamā brīvāvieta.


Tehniskie datiMaksimālais ieraksta laiks vienā failā• Viens fails nevar būt lielāks par aptuveni4 GB (WMA un MP3 faili) un aptuveni 2 GB(lineārā PCM*1 formāta — WAV faili).• Neatkarīgi no atlikušā atmiņas daudzumaviena faila maksimālais skaņas ierakstaierobežojums atbilst šādām vērtībām.Lineārās PCM formātsNorādījumi attiecībā uz ierakstāmo dziesmuskaituWS-813: 2000 dziesmasWS-812: 1000 dziesmasWS-811: 500 dziesmas(ar datu pārraides ātrumu 128 kb/s., vienadziesma 4 minūtēs)44,1 kHz/16 biti *1 aptuveni 3 st. 20 min.MP3 formāts256 kb/s. *1 aptuveni 37 st. 10 min.192 kb/s. *2 aptuveni 49 st. 30 min.128 kb/s. aptuveni 74 st. 30 min.WMA formāts128 kb/s. aptuveni 26 st. 40 min.64 kb/s. aptuveni 26 st. 40 min.32 kb/s. aptuveni 26 st. 40 min.16 kb/s. aptuveni 53 st. 40 min.8 kb/s. aptuveni 148 st. 40 min.*1 Tikai modelim WS-813, WS-812*2 Tikai modelim WS-8117Tehniskie datiTehniskie dati un dizains var tikt mainītibez iepriekšēja paziņojuma.LV93


Tehniskā palīdzība un atbalstsTālāk norādīta kontaktinformācija, lai vērstos pēc tehniska atbalsta tikai Olympusdiktofoniem un programmatūrai.s Tehniskā atbalsta tālruņa numurs ASV un Kanādā1-888-553-4448s Lietotāju atbalsta e-pasta adrese ASV un Kanādādistec@olympus.coms Tehniskā atbalsta tālruņa numurs EiropāBezmaksas tālruņa numurs: 00800 67 10 83 00pieejams Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Luksemburgā, Holandē,Norvēģijā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē.Pārējai Eiropas daļai ir pieejami maksas tālruņu numuri:+ 49 180 567 1083+ 49 40 23773 4899s Lietotāju atbalsta e-pasta adrese Eiropādss.support@olympus-europa.com7Tehniskā palīdzība un atbalstsKlientiem Eiropā:„CE“ zīme norāda, ka šis izstrādājums atbilst Eiropas drošības, veselības,apkārtējās vides un pircēja aizsardzības prasībām.Šis simbols [krusteniski pārsvītrota atkritumu tvertne, WEEE IV pielikums]norāda uz īpašu elektrotehnikas un elektronikas ierīču savākšanas kārtībuES dalībvalstīs. Lūdzam neizmest šo ierīci mājsaimniecības atkritumos. Laiatbrīvotos no šīs ierīces, izmantojiet savā valstī pieejamās atgriešanas unsavākšanas sistēmas.Attiecas uz izstrādājumu: WS-813/WS-812/WS-811LV94Šis simbols [krusteniski pārsvītrota atkritumu tvertne, direktīvas 2006/66/EK II pielikums] norāda uz atsevišķu izlietoto akumulatoru savākšanaskārtību ES dalībvalstīs. Lūdzam neizmest akumulatorus mājsaimniecībasatkritumos. Lai atbrīvotos no izlietotajiem akumulatoriem, izmantojietsavā valstī pieejamās atdošanas un savākšanas sistēmas.


OLYMPUS IMAGING CORP.Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japāna.Tālr. +81 (0)3-3340-2111http://www.olympus.comOLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH(Birojs/piegāde) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburga, Vācija.Tālr. +49 (0)40-237730(Vēstulēm) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburga, Vācija.http://www.olympus-europa.comOLYMPUS LATVIA SIAVienības gatve 87 bLV – 1004 Rīgahttp://www.olympus.lvLV-BD3512-01AP1112

More magazines by this user
Similar magazines