reģiona attīstības perspektīva - Rīgas Plānošanas Reģions

rpr.gov.lv
  • No tags were found...

reģiona attīstības perspektīva - Rīgas Plānošanas Reģions

REĢIONA ATTĪSTĪBASPERSPEKTĪVAGunta Lukstiņa 20081


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Vai reģions ir atrisinājis tāsproblēmas, kuru rināšanai tas tikaveidots 1996. – 1997.gadā?• Kas šobrīd ir Rīgas reģions?– vai reģions neatrodas krustcelēs?• Kāds šobrīd ir reģiona spēks?– vai reģions ir pietiekoši“uzaudzējis muskuļus”?2


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Vai Rīgas plānošanas reģionā pietiekošispēcīgi notiek stratēģijas, programmas unplānojuma īstenošana?• Vai reģionam ir pietiekošs spēks, lai virzītuplānošanas dokumentos noteikto Rīgasreģiona attīstību?• Vai ir pietiekoši laba sadarbība ar Rīgu, laiveidotu reģiona pārvaldību?3


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVARīgas plānošanas (svītrojot plānošanas)reģiona attīstības iespējas• ciešāka sadarbība Rīgaspilsēt(as)reģiona,Rīgas metropoles reģiona ietvarosun/vai• Rīgas apriņķis kā administratīva teritorija arnoteiktām funkcijām (kādām?)(Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums2.lasījums)4


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAVai valsts un reģiona līmenī ir veiktas,notiek rīcības, lai reģions• no vāja metropoles reģiona (ESPONpētījums) kļūtu par spēcīgu metropolesreģionu• un ilgtspējīgu Eiropas metropolesreģionu (Vīzija Rīgas reģions 2020)?5


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Vai Rīgas reģions neatpaliek attīstībāno citiem Baltijas jūras reģioniem?• Vai tas, piem., nezaudē Viļņas –Kauņas dipolis reģionam?– Rīgas attīstība un Viļņas attīstībasizrāviens6


Viļņas – Kauņas dipolisVilnius andKaunasDipolisIndicators1,5 mln. population17,8 thous. sq. km area100 km Vilnius-Kaunas54,2 % of national GDP15 universities93 thous. students7


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Ieteikumi veicamajiem darbiem• Pētījums Rīgaspilsēt(as)reģiona salīdzinošāspriekšrocības (un vājās vietas)Baltijā un Baltijas jūras telpā10


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Ieteikumi veicamajiem darbiem• Plānošana “faktisko pilsētu” mērogā -prioritāte (OECD ekspertu ieteikums)• Rīgas pilsēt(as)reģiona telpiskāstratēģija (apdzīvojums) – pirms(vismaz paralēli) SM mobilitātesplānam– reģiona loma mobilitātes plāna izstrādē?11


REĢIONA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA• Ieteikumi veicamajiem darbiem• Rīgas pilsēt(as)reģionaiespējamie pārvaldības modeļi –Vankuveras, Toronto, Oklendas,Kišiņevas, Lilles u.c. piemēru izpēte• Reģiona politiķu vizīteVankuverā un iespējamssadarbības līgums12


Paldies par Jūsusapratni!Lūdzu jautājumus!13

More magazines by this user
Similar magazines