Ēkas energoaudita pārskats - Sējas novads

seja.lv

Ēkas energoaudita pārskats - Sējas novads

2010SATURS1.daļa. Pamatinformācija par apsaimniekotāju 32.daļa. Apsekošanas ziņojums 43.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektu 8A. Dzīvojāmā ēka 8B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale 12C. Enerģijas patēriņa dati 144.daļa. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija 155.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums 296.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze 312


Ēkas identifikācijaadreseAustrumi, Sējas pagasts, Rīgasrajons, LV-2163ēkas klasificējumsDaudzdzīvokļu ēka,(saskaņā ar Ēku energoefektivitāteslikuma 9.panta 1. daļu)dzīvokļu skaits 6ēkas kadastra numurs 80920020300001ēkas kopējā platība, m 2 424,8ēkas daļaVisa ēkaEnergoauditors vārds, uzvārds Viktors KitajevsorganizācijaSIA „Jaunmāja”organizācijas reģistrācijasnumursNr. 40003706622Datumitālrunis +371 29999537parakstssertifikāta izdevējssertifikāta numurs 20-6521pārskata sagatavošanasdatumsLatvijas Būvinženieru Savienība24.02.2010.ēkas apsekošanas datums 10.02.2010.1.daļa. Pamatinformācija par apsaimniekotājuApsaimniekotājs1. Nosaukums Sējas novada dome2. Reģistrācijas numurs Reģ.Nr. 900000328573. Administratīvā adrese4. Kontakttālrunis +371 67977738„Jēņi”, p.n.Murjāņi, Sējas novads, Rīgasraj., LV-21423


9. Prognozējamās sekas, japasākumi netiks veikti10. Atzinums par mājokļaapsaimniekošanu un energovadību,ieteikumi11. Ierosinājumi turpmākai rīcībai ieteiktoenergoefektivitātes pasākumuīstenošanaisistēmas nomaiņa, apkures sistēmarenovācija, kas samazinās siltumenerģijaszudumus, uzlabos to stāvokli un veicināsēkas ilgmūžību. Rezultātā samazināsieskopējās izmaksas par siltumenerģiju unpaaugstināsies termiskais komforts ēkastelpās. Šeit jāņem vērā to, ka aprēķinos navievērots iespējamais siltumenerģijas tarifupieaugums, jo tādā gadījumā faktiskaisietaupījums būs lielāks nekā prognozētais unatmaksāšanās periods atbilstošisamazināsies.Ar energoefektivitātes pasākumu kompleksu(5. energoaudita daļa, 29. lpp), iespējamsietaupīt līdz 50,92 % no izmērītā ēkasenergoefektivitātes novērtējuma. Gadījumā,ja pasūtītājs / iedzīvotāji / apsaimniekotājs irdevis neprecīzu ar energoaudita veikšanusaistītu informāciju, energoauditors nenesīsatbildību par paredzētā energoefektivitātesietaupījuma nesasniegšanu.ietaupījums būs lielāks nekā prognozētais unatmaksāšanās periods atbilstošisamazināsies.Neveicot ēkas ārējo sienu siltināšanu, loguun durvju maiņu uz PVC tipa logiem undurvīm, radīsies ekonomiski neizdevīgasituācija, jo enerģijas zudumi pastāvēs unkārtējo ēkas iekštelpu remontdarbuizmaksas palielināsies katru gadu. Jaenergoefektivitātes pasākumi savlaicīgi vaivispār netiks veikti, tas ietekmēs tālāko ēkunolietošanu un tās būvkonstrukcijas dilšanu.Savukārt, siltumenerģijas patēriņš būsievērojami lielāks un izmaksas par toatbilstoši lielākās. Šeit jāņem vērā arī to, kātermālā un kopēja komforta līmenis ēkā navatbilstošs.Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu ēkasapsaimniekošanu un energovadību,nepieciešama sistemātiskā pieeja – visunepieciešamo datu savākšana un analīze(apsaimniekotājam jāfiksē dienu vidējāsiekštelpu temperatūras apkures periodā),energoefektivitātes pasākumu izvērtējumsun ekonomiskā izdevīguma aprēķins.Ēkas īpašniekam būtu ieteicams izvērtēt unapkopot pašreizējo situāciju, ņemot vērāēkas tehnisko stāvokli, energoaudita datus,ekonomisko analīzi un izskatīt iespēju6


saņemt finansējumu ēkasenergoefektivitātes pasākumiem, izstrādājottehnisko projektu un pēc tam uztaisītrenovācijas darbus. Šeit jāpiemin to, ka,veicot renovācijas darbus, būs iegūts ne tikaisiltumenerģijas taupīšanas efekts, bet arīuzlabots ēkas izskats.7


3.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektuA. Dzīvojamā ēkaVispārīga informācija1.Dzīvojama māja:a) tipveida projekta tipa numursb) konstruktīvais risinājums (ja nav tipanumura)Specprojekts – daudzdzīvokļu ēka2.Stāvu kopskaits (bez standarta stāviematsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda 2 stāvi + pagrabs + bēniņistāva, pagraba stāva un tehniskā stāvaesība)3. Kāpņu telpu (sekciju) skaits 1kopējais skaits 6kopējā lietderīga platība (m 2 ) 264,24. Dzīvokļitelpu augstums (m) 2,50aprēķina temperatūra ( o C)+18 (Saskaņā ar 1998. gada 20. oktobraMK noteikumiem Nr.409 „Noteikumi parLatvijas būvnormatīvu LBN 211-98”Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamienami””)5.Citastelpasplatība (m 2 ) 160,6telpu augstums (m) 2,50aprēķina temperatūra ( o C) +186. Aprēķina platība (m 2 ) 264,27. Ekspluatācijā nodošanas gads 1969.8. Rekonstrukcijas gads (pēdējais) -garums (m) 17,30Ēkas9.platums (m) 11,02kopizmēriaugstums (m) 2,5010.Cita informācija (piemēram, apkures katlapārbaude vai gaisa kondicionēšanassistēmas pārbaude)*Piezīme. * Ja tiek veikta pārbaude, aizpildīt un pievienot Ministru kabineta 2009.gada13.janvāra noteikumu Nr.40 ''Noteikumi par ēku energosertifikāciju'' 4. vai 5.pielikumu.-8


ĀrsienasNosaukumsĒkukonstrukcijasklasifikācijaKonstrukcijasmateriāliSlāņubiezumi(mm)Koplaukums(m 2 )Siltumacaurlaidībaskoeficients(W/(m 2 x K))11.Fasādesun galasienasVidēja Silikātķieģelis 510 268,2 1,28Konstrukcijas termisko tiltu Termiskie tilti ir ierēķināti kopējā siltuma zudumugarumi (m) un siltuma koeficienta aprēķinā, pieņemot, ka lineāro termisko12.caurlaidības koeficienti tiltu siltumcaurlaidība ir 0,15 W/(m*K), un to tiltuW/(m x K)garums ir vienāds ar virsmas platību.Piezīme. ** Ēku konstrukciju klasifikācija saskaņā ar standartu LVS EN 13790:2008.Bēniņi (ja ir)13.14.Zem bēniņiem esošā pārsegumakonstrukcijas un siltumizolācijasmateriāli, biezums (mm)Pārseguma siltuma caurlaidībaskoeficients (W/(m 2 x K))Dzelzsbetona panelis 200 mm + smilts 30mm1,3515. Platība (m 2 ) 191,516. Telpas augstums (m) 0,3 – 1,517. Aprēķina temperatūra ( o C) +4Bēniņu pārseguma konstrukcijas18.klasifikācijaVidēja19.Konstrukcijas termisko tiltugarumi (m) un siltumacaurlaidības koeficienti W/(m x K)Termiskie tilti ir ierēķināti kopējā siltumazudumu koeficienta aprēķinā, pieņemot, kalineāro termisko tiltu siltumcaurlaidība ir0,15 W/(m*K), un to tiltu garums ir vienādsar virsmas platību.Jumts20.Jumta pārseguma risinājums(savietotais, divslīpju)Azbestcementa loksnes21.Pārseguma siltumizolācijasmateriāli, biezums (mm) (ja navbēniņu)Ir bēniņi9


22.23.Pārseguma siltuma caurlaidībaskoeficients (W/(m 2 x K))Bēniņu pārseguma konstrukcijasklasifikācijaSk. punktu 14.Vidēja24. Platība (m 2 ) 20925.Konstrukcijas termisko tiltugarumi (m) un siltumacaurlaidības koeficientiW/(m x K)Termiskie tilti ir ierēķināti kopējā siltumazudumu koeficienta aprēķinā, pieņemot, kalineāro termisko tiltu siltumcaurlaidība ir 0,15W/(m*K), un to tiltu garums ir vienāds arvirsmas platību.Logi un lodžiju/balkonu durvisTipi, konstruktīvais risinājumsSiltuma caurlaidībaskoeficients (W/(m 2 x K))Skaits(gab.)Koplaukums(m 2 )26.Koka logi 2,9 24 43,96Kāpņu logi 3 4 4,5827. Cita informācija -Durvis28.Tipi, konstruktīvais risinājumsSiltuma caurlaidībaskoeficients (W/(m 2 x K))Skaits(gab.)Koplaukums(m 2 )Koka durvis 2,9 1 5,0629. Cita informācija -Pagrabs un caurbrauktuves (ja ir)30. Pagraba izmēri laukums (m2 ) 191,5augstums (m) 231. Pagraba tehniskais stāvoklis apmierinošs32.33.Pagraba pārsegumakonstrukcija, materiālu biezums(mm)Pagraba pārseguma siltumacaurlaidības koeficients(W/(m 2 x K))Dzelzsbetona paneļi – 220 mm1,410


34.35.36.37.38.39.Pagraba pārsegumakonstrukcijas klasifikācijaPagraba grīdas konstrukcijasmateriāls (ja apkurināms)Pagraba grīdas siltumacaurlaidības koeficients(W/(m 2 x K)) (ja apkurināms)Pagraba sienu konstrukcijasmateriāls (ja apkurināms)Pagraba sienu siltumacaurlaidības koeficients(W/(m 2 x K)) (ja apkurināms)Caurbrauktuves tehniskaisstāvoklisVidēja----nav40. Aprēķina temperatūra ( o C) +1041.42.Konstrukcijas termisko tiltugarumi (m) un siltumacaurlaidības koeficientiW/(m x K)Ēkas norobežojošo konstrukcijusiltuma zudumu koeficients H TTermiskie tilti ir ierēķināti kopējā siltumazudumu koeficienta aprēķinā, pieņemot, kalineāro termisko tiltu siltumcaurlaidība ir 0,15W/(m*K), un to tiltu garums ir vienāds arvirsmas platību.1100,8 [W/K] esošais211[W/K] normatīvais, kas aprēķinātssaskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada27.novembra noteikumiem Nr.495''Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN002-01 ''Ēku norobežojošo konstrukcijusiltumtehnika''11


B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadaleEnerģijas patēriņa sadalījumsKopējais [MWhgadā]Īpatnējais [kWh/m 2gadā]43. Apkurei - -44. Dzesēšanai - -45. Karstā ūdens sagatavošanai - -46. Apgaismojumam 7,2 27,2547. Iekšējie siltuma ieguvumi 0,87 3,28Siltumenerģijas piegāde/ražošana48.Siltumenerģijas piegādessistēmacentralizēta siltumapgādeX lokāla siltumapgāde, gāze49. Apkures katlsmodelis -ražošanas gads -kurināmā veids -lietderības-koeficientsSiltuma sadale – apkures sistēma50. Apkures sistēma51. Siltummezgla tips52.Siltumenerģijas piegādeskontrole un uzskaite dzīvokļos53. Apkures siltummainis54.Cauruļu izolācijas tehniskaisstāvoklis- vienas caurules- divu cauruļu- atkarīgā pieslēguma shēma- neatkarīgā pieslēguma shēmair,ierīces:X navir,ierīces:X nav-Karstā ūdens sadales sistēma55.Karstā ūdens piegādes vidējātemperatūra ( o C)Aukstā ūdens ieplūdestemperatūra ( o C)56. Karstā ūdens sagatavošana--- sagatavošana siltummezglā/katlumājā- centralizēta apgāde12


57.Karstā ūdens sadales sistēmastips- bez cirkulācijas- ar cirkulāciju58.Cauruļu izolācijas tehniskaisstāvoklis-Ventilācija59. Ventilācijas sistēmas veids60. Cita informācijaxdabīgāpiespieduDabīgā ventilācijas sistēma ir ar gaisa pieplūdicaur logu un citu norobežojošo konstrukcijuneblīvumiem.Dzesēšana61. Dzesēšanas sistēmas veids nav62. Cita informācija -Skaitītāji63. Siltumenerģijas skaitītājsir,x nav64.65.66.Karstā ūdens kopējā patēriņaskaitītājsKarstā ūdens skaitītāji dzīvokļosir uzstādītiAukstā ūdens skaitītāji dzīvokļosir uzstādītiir,x navskaits: 0procentos no visiem dzīvokļiem: 0%skaits: 0procentos no visiem dzīvokļiem: 0%67. Cita informācija -`Tarifi un maksājumu iekasēšana68.Izmaksu sadales principsapkureiX Ls/m 2cits variantsIzdevumi Tarifs (LVL/MWh) Tarifs (LVL/m 2 mēnesī)1) Apkure 8,6 -2) Karstais ūdens 8,6 -3) Elektroenerģija 74,30 -*Aprēķinot tiek ņemti vērā 2007., 2008. un 2009. gada dati. Apkures tarifs – malkas vidēja cena.13


C. Enerģijas patēriņa datiEnerģijas patēriņa dati69.Siltumenerģijas vaienergonesēja patēriņš telpuapkurei iepriekšējos gadosKalendāra gadsPatēriņš (MWh)2009 n/d2008 n/d2007 n/d70.Siltumenerģijas vaienergonesēja patēriņš karstāūdens sagatavošanaiiepriekšējos gadosKalendāra gadsPatēriņš (MWh)2009 n/d2008 n/d2007 n/d71.Enerģijas patēriņš telpudzesēšanai iepriekšējos gadosKalendāra gadsPatēriņš (MWh)2009 0,002008 0,002007 0,0072.Enerģijas patēriņš telpuventilācijai iepriekšējos gadosKalendāra gads Patēriņš (MWh)2009 0,002008 0,002007 0,0073. Cita informācija -14


4.daļa. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija1.att. Ēkas fasādes siena. Siena ar plaisām un mehāniskiem bojājumiem.Logu šuves ir slikti noblīvēti. Sienās uzkrājās mitrums sabojātas lietus ūdensnovadīšanas sistēmas dēļ.2.att. Ēkas fasādes siena. Apdrupušs apmetums un mehāniskiebojājumi ķieģeļa mūrī. Ūdens novadīšanas sistēmas slikta stāvoklis,kas palielināt sienās mitruma daudzumu.15


3.att. Ēkas gala siena. Sienā ir plaisas, ka arī cokola līmenī ir novērotspastiprināts mitrums. Caur bēniņu logu notiek siltuma zudumi.4.att. Ēkas gala siena. Ķieģeļi dažviet ir izdrupuši, sienā ir plaisās. Pastiprinātsmitrums ēkas cokola līmenī, kas veicina konstrukcijas dilšanu un siltumazudumus.16


ObjektsTerm.Nr.fasādeTH916XXXSociāla māja „Austrumi”Identifikācija17


ObjektsTerm.Nr.fasādeTH916XXXSociāla māja „Austrumi”Identifikācija18


ObjektsTerm.Nr.fasādeTH916XXXSociāla māja „Austrumi”Identifikācija19


ObjektsTerm.Nr.fasādeTH916XXXSociāla māja „Austrumi”Identifikācija20


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916540.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 10:55:21Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsSiltuma zudumi. Balsta konstrukcijas nepietiekoša siltuma pretestība.21


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916541.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 10:55:52Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsSiltuma tiltiņš22


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916542.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 10:57:14Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsSiltuma tiltiņš23


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916543.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 10:58:17Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsSiltuma tiltiņš24


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916544.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 10:58:44Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsSiltuma zudumi. Balsta konstrukcijas nepietiekoša siltuma pretestība.25


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916545.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 11:00:49Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsPazemināta temperatūra telpas stūrī, kas saistīts ar palielinātu ārsienas siltuma caurlaidību,mitrumu un nepietiekamu gaisa cirkulāciju šajā vietā26


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916546.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 11:01:05Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumspazemināta temperatūra telpas stūrī, kas saistīts ar palielinātu ārsienas siltuma caurlaidību,mitrumu un nepietiekamu gaisa cirkulāciju šajā vietā27


ObjektsTerm.Nr.dzīvoklisTH916547.gtsiSociāla māja „Austrumi”IdentifikācijaFotoDatums, laiks2010-02-04 11:02:20Laika apstākļiTar=-6 ̊C Tiek= +12/+16 ̊Cvējš= A, līdz 4 m/smitrums=80%PapildinformācijaPaskaidrojumsGaisa infiltrācija28


5.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums(ieteicamais pasākumu komplekss)Nr.p.k.1.2.3.4.5.6.7.PasākumsĒkas visu ārsienu siltināšana arakmens vati (150 mm, λ=0,045W/m⋅K), cokola siltināšana arputupolistirolu (100 mm, λ=0,045W/m⋅K). Pamatu vertikālahidroizolācijas izbūve.Bēniņu papildsiltināšana (akmensvate 300 mm, λ=0,04 W/m⋅K), lietusūdens novadīšanas sistēmasizbūve. Jumta seguma nomaiņa.Pagraba pārseguma siltināšana(akmens vate 100 mm, λ=0,04W/m⋅K).Ēkas logu un durvju nomaiņa uzPVC profila durvīm un logiem arkopējo siltumvadības koeficientu≤1.3.Apkures krāsns un skursteņu(manteļskursteņu) renovācija.Neekonomisko spuldžu nomaiņa uzenergoefektīvām spuldzēmkoplietošanas telpās, ka arī visāsistabās. Iekšējo kustību devējuuzstādīšana.Ventilācijas sistēmas tīrīšana unrenovācija.Piegādātāsenerģijasīpatnējaisietaupījums(kWh/m 2gadā)Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumiPrimārāsenerģijasīpatnējaisietaupījums(kWh/m 2gadā)% no esošāizmērītā ēkasenergoefektivitātesnovērtējuma ***oglekļadioksīdaizmešusamazinājums[kg/m 2gadā] ****58 72,5 21,56 7,631 38,75 11,52 4,0618 22,5 6,69 2,3622 27,5 8,18 2,888 10 2,97 1,047Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijasietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, jo šiemapgaismojuma ķermeņiem ir 3-4 reizes mazāka jauda,kas dod iespēju 2-3 reizes samazināt ēkaselektroenerģijas patēriņu uz apgaismošanu un kārezultātā CO 2 izmešu daudzumu.Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijasietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotumikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturugaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tassamazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkaskonstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības.Mehāniskajai ventilācjas sistēmai vajadzētu būtaprikotai ar regulējamu gaisa ražību, kas atkarīga nosistēmas lietotāju uzvedības.Piezīmes.1. *** Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic,pamatojoties uz izmērītajiem piegādātās un eksportētās enerģijas daudzumiem;2. **** Oglekļa dioksīds (CO 2 ) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai (t.sk. ēkasapkurei, dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas ražošanai). Rēķina noizmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma;3. Ietaupījums tiek nodrošināts ievērojot sekojošo:• tuvāko apkures sezonu vidējie meteoroloģiskie dati sakritīs ar LBN 003-01“Būvklimatoloģiju” dotajā reģionā;• ēkas ierobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti atbilsts LBN 002-01normatīvajām vērtībām;29


• siltumtīkli, apgaismojuma sistēma un ēkas apkures sistēma darbosies bez pārtraukumiemvai traucējumiem visā apkures periodā;• ēkas apkures sistēma un norobežojošas konstrukcijas tiek uzturēsies tehniskajā kartībā;• ēkā netiks intensificēta dabīgā ventilācija;• ieteiktie energoefektivitātes pasākumi tiek realizēti kvalitatīvi, atbilstoši ieteiktajiemrisinājumiem;• darbinieki tiek informēti un ievēro instrukcijas par siltumenerģijas ekonomiju;• pirms ēkas siltināšanas jāveic nosusināšanas darbus.30


6.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognozeIzmērītais ēkasenergoefektivitātesnovērtējums gadā(kWh/m 2 )Aprēķinātais ēkasenergoefektivitātesnovērtējums gadā(kWh/m 2 )Izmērītais oglekļadioksīda (CO 2 ) emisijasnovērtējums gadā(kgCO 2 )Aprēķinātais oglekļadioksīda (CO 2 ) emisijasnovērtējums gadā(kgCO 2 )Esošā situācijaPrognoze pēcenergoefektivitātes pasākumuīstenošanas269 13226910301 5055,710301Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoauditaieteikumiem, ēkas renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērītoenerģijas patēriņu pēc pasākumu veikšanas.31

More magazines by this user
Similar magazines