4.prezentacija_J.Jatnieks_14.11.2011._Madona - Madonas novada ...

madona.lv

4.prezentacija_J.Jatnieks_14.11.2011._Madona - Madonas novada ...

Madonas novadaattīstības programmas 2013.-2020 gadiemun teritorijas plānojuma 2013.-2025 gadiem izstrāde


Plānojumu izstrādātājiApvienota komanda: SIA”Zemes dati”, IK “55 mārītes”, SIA “L&B”,individuālie eksperti kopā ar Madonas novada pašvaldību.Speciālisti:Juris Jātnieks – attīstības plānošana, stratēģija, projektu vadība;Līga Lieplapa - vides zinātņu doktorante, ietekmes uz vidi novērtējuma eksperte, plānotāja;Kristaps Vucāns – teritorijas plānojuma izstrādes koordinators, kartogrāfisko datu materiālasagatavošana;Jānis Liepiņš - arhitekts/teritorijas plānotājs, teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumu sagatavošana;Inese Solozemniece – paskaidrojuma raksta un pārskata par plānojuma izstrādisagatavošanaDace Āriņa – uzņēmējdarbības un tautsaimniecības speciālists;Esam novadnieki, strādājam savam novadam!2


Madonas novadsPēc administratīvi teritoriālāsreformas realizēšanasjaunizveidotajā Madonasnovadā ietilpst:14 pagasti un Madonaspilsēta.Platība: 215942 haIedzīvotāju skaits: 27878Nav vienota teritorijasplānojuma un attīstībasprogrammas.


Madonas novadaATTĪSTĪBAS PROGRAMMA2013.-2020 gadiemMērķis un uzdevumiMērķis - noteikt mūsu novada attīstības vīziju unstratēģiju - kādu vēlamies redzēt savu novadu pēcvairākiem gadiem, tuvākā laika galvenās prioritātesun rīcības plāns.Galvenais uzdevums - harmonizēt ekonomiskās unsociālās vajadzības, arī ar tās ekoloģiskajām,sociālajām, tautsaimniecības un kultūras funkcijām,sasniedzot ieguldījumu ilgtermiņa plaša mērogalīdzsvarotā telpiskā attīstībā.


Madonas novadaATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2020 gadiemPašreizējās situācijas analīze ietver arīstipro, vājo pušu, iespēju un drauduanalīzi (SVID) katrai no sociāliekonomiskāmsfērām.Stratēģiskā daļa - vīzija, attīstībasvirzieni, stratēģiskie mērķi, prioritātes.Rīcības, t.sk. Investīciju plāna izstrāde.Uzraudzības un novērtēšanas sistēmasizstrādeSaturs


Madonas novadaTERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013.-2025 gadiemSabiedrības līdzdalībaTeritorijas plānošanai ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīveskvalitāti, ekonomisko un nekustamā īpašuma attīstību, joteritorijas plānojums ir pamats jebkādai darbībai ar zemi, kā arībūvniecībai.Teritorijas plānošana un būvniecība ir cieši saistīta ar sabiedrībasinteresēm un tiesībām uz labvēlīgu vidi un privātpersonasīpašumtiesībām.Kurš vēl labāk spēs noteikt, kas ir sabiedrības interesēs, ja nepati sabiedrība?*


Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumsTas ir ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam(mūsu gadījumā gan AP, gan TP atsevišķi), kura uzdevums irnoteikt vai un kā plānošanas dokumenta īstenošana ietekmēsvidi, cik būtiskas ir šīs ietekmes, kādi ietekmju mazinošipasākumi jāveic, kā arī nosaka monitoringu ietekmēm.Novērtējuma rezultātā tiek sagatavots vides pārskats.


Plānojuma izstrādes laika grafiks


Sabiedrības līdzdalībaInformācijas sniegšana sanāksmē un ar anketām paresošo situāciju un vēlamajiem uzlabojumiem,attīstību.Dalība nozaru darba grupās plānošanas dokumentuizstrādes laikā.AP 1.redakc., TP 1.redakc. un Vides pārskata projektasabiedriskās apspriešanas sanāksmes.9


Reģionālās ietekmes Ilgtermiņā• Iedzīvotāju skaita mazināšanās unsabiedrības novecošana• Tehnoloģiju un zināšanu ekonomikasattīstība.• Globālo un reģionālo Finanšu tirgunestabilitāte, loģistikassadārdzināšanās. Rezultātā pieaugslokālā apgrozījuma nozīme.• Publiskā finansējuma samazināšanāsLatvijai būs jāizšķiras vai pēc 2017. g.saņemt tiešmaksājumuslauksaimniekiem vai Kohēzijas fonduatbalstu.• Pieaugs centralizēti piegādājamāsenerģijas cenas• Sarežģītāks sociālais un kultūras fons• Vidzeme un Madonas novads – drošaun veselīga dzīves vide nākotnē. (Toapliecina lielu investoru interese)30002500200015001000500tūkstošos00-5%-5 -10%Iedzīvotāju skaits Vidzemē 2005-2010 (%)201019902000Latvijas iedzīvotāju skaits 1990-2010.g. un prognoze līdz 2150.g.201020202030Eurostat prognozes 20302,25 (optim.)2,02 (vidējā.)1,85 (negatīvākā)2030204020502060207020802090210021102120213021402150gadi(C) Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijuizstrādes darba grupa(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele,Guna Šulce, Kristaps Ročāns)


Klimata izmaiņas – labāk aktīvapielāgošanās nekā novēlota reaģēšana.• Vidējā gaisa temperatūra pieaugs par +1 ˚C, Biežākas vētras, lietusgāzes,• Klimata izmaiņu atšķirīga ietekme uz novada saimnieciskajiem sektoriem.Piem. – pieaug laukaugu bioloģiskā produktivitāte, bet arī riski zaudēt ražuekstremālu apstākļu dēļ. Riski parādās arī mežsaimniecībā, kur agrāk to bijasalīdzinoši nedaudz. Agresīvu kukaiņu sugu savairošanās – draudslauksaimniecībai un traucējums tūrisma attīstībai (vesels mēnesis no sezonasnost...)• Palielinās upju plūdu riski, un mežu ugunsgrēki, tātad sekundāras erozijasriski. Jāņem vērā plānojot apbūvi un attīstības zonas.• Enerģijas cenu kāpums pasaulē – alternatīvo energo resursu plašākspielietojums.• Reģiona resursu racionāla izmantošana.


Kohēzijas scenārijs• Ciešāka sadarbība• Jauni ekonomikas attīstības virzieni• Decentralizēta attīstības plānošana• Sociālo NVO iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā• Teritoriālo un sociālo nevienlīdzību mazināšana unpolicentriska attīstība• Lēna ekonomiskā izaugsme• Zema produktivitāte un efektivitāte• Iedzīvotāju atkarība no sociālajām sistēmām• Pašiniciatīvas un motivācijas trūkums(C) Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijuizstrādes darba grupa(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele,Guna Šulce, Kristaps Ročāns)


Optimālais scenārijs• Līdzsvaro konkurences un kohēzijas principus uzsverot specializācijuun sadarbības tīklus• Ekonomiskās produktivitātes celšana caur inovāciju• Vietējo potenciālu apzināšana un gudrāka izmantošana• Vietējo potenciālu veiksmīga “pārdošana” ārējām auditorijām• Netērē enerģiju, lai cīnītos savā starpā• Integrētu politiku izstrāde• Nišu meklējumi(C) Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijuizstrādes darba grupa(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele,Guna Šulce, Kristaps Ročāns)


Rekomendācijas zināšanuplatformai• Izstrādāt reģiona uzņēmējdarbības klasteru politiku (kāsadarboties dažādu nozaru uzņēmumiem un gūt jaunupievienoto vērtību no netradicionālas sadarbības)• Uzlabot reģiona profesionālo izglītības iestāžu sagatavotospeciālistu zināšanu un prasmju kvalitāti.• Stiprināt ciešāku biznesa inkubatoru un izglītības iestāžusadarbību, veicinot inovāciju un zināšanu pārnesi unveidojot uzņēmēju prasībām atbilstošu izglītībaspiedāvājumu.• Attīstīt specifisku starpdisciplināru izglītības piedāvājumunišas, piemēram, industriālo dizainu, alternatīvo enerģijassistēmu inženieriju.• Attīstīt zināšanu bāzi perspektīvajās nozarēs – derīgoizrakteņu pārstrādē un augstas pievienotās vērtībaskokapstrādē.(C) Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijuizstrādes darba grupa(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele,Guna Šulce, Kristaps Ročāns)


Rekomendācijas identitāšuplatformai• Attīstot Madonas novada uzņēmumu mārketinga programmas,veicināt vietas identitāti un emocionālo piesaisti.• Uzlabot tradicionālo izstrādājumu atpazīstamību un eksportspēju.• Integrēt reģionālo un vietas vārdu nesošos produktus vietaszīmolvedības stratēģijās.• Veicināt tematiskos pasākumus, veikt mērķtiecīgu darbu vietējātūrisma attīstīšanā, kas vērsts uz citu reģionu iedzīvotāju piesaisti.• Veicināt dažādus neformālo saikņu un sociālos tīklojumus (kori,deju kolektīvi, sporta klubi, mednieku kolektīvi, u.c.).• Izmantot kultūras mantojumu un latviskās dzīvesziņas elementustūrisma produktu veidošanā, izcelt reģionālās īpatnības.• Mudināt Madonas novada iedzīvotājus apzināties sevi kā Latvijas,Eiropas un pasaules iedzīvotājus.(C) Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijuizstrādes darba grupa(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele,Guna Šulce, Kristaps Ročāns)


PALDIES PAR UZMANĪBU!juris@teici.lvPrezentācijā izmantoti Madonas novada plānojuma izstrādes darba grupas sagatavotā informācija unVidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupas(Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele, Guna Šulce, Kristaps Ročāns)Nevalstisko organizāciju forumā„Klimata izmaiņas un cilvēks – problēmas un risinājumi,”Salacgrīvas novads, 2011. gada 16. un 17. augustā demonstrētā informācija

More magazines by this user
Similar magazines