ช่อ งรายการ CH-3 3967 4550 H ไทย CH-5 3906 ... - จาน ดาวเทียม PSI

psisat.com
  • No tags were found...

ช่อ งรายการ CH-3 3967 4550 H ไทย CH-5 3906 ... - จาน ดาวเทียม PSI

´ÒÇà·ÕÂÁThaicom 2/5 C78.5 EàÅ¢·Õè001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050µÒÃÒ§ªèͧÃÒ¡ÒÃà¤Ã×èͧ⺹ÑʤØéÁ¤èÒ´éÇ Auto OTAÇѹ·Õè 17/03/2008ªèͧÃÒ¡ÒäÇÒÁÕè «ÔÁâºÅà÷ â¾ÅÒäÃ·ì »ÃÐà·ÈCH-3 3967 4550 H ä·ÂCH-5 3906 6250 H ä·ÂCH-7 3764 4703 H ä·ÂCH-9 3888 15625 H ä·ÂCH-11 3867 4689 V ä·ÂTPBS 4145 4815 H ä·ÂSAMRUJLOK 3440 5926 V ä·ÂNext Step Television 3440 5926 V ä·ÂMusic Lifestyle 3440 5926 V ä·ÂMVTV_MIC 3585 26667 V ä·ÂMVTV_Variety 3585 26667 V ä·ÂMVTV_HITSTATION 3585 26667 V ä·ÂMVTV_h+ 3585 26667 V ä·ÂMVTV_STAR 3585 26667 V ä·ÂMVTV_NEWS 3585 26667 V ä·ÂNEWS LINE 3545 30000 V ä·ÂNIC CHANNEL 3585 26667 V ä·ÂTCTV 3585 30000 V ä·ÂP5TV 3585 26667 V ä·ÂAI-NET 3585 26667 V ä·ÂTGN 3600 26667 H ä·ÂTenTV1 3822 2947 H ä·ÂTenTV2 3822 2947 H ä·ÂAce Channel 3920 30000 V ä·ÂPEAK Channel 3920 30000 V ä·ÂFAIKHAM 4004 1085 H ä·ÂDMC 3600 26667 H ä·ÂFTV India 3551 13333 H ÍÔ¹à´ÕÂCH11 CHIANGMAI 3874 2530 V ä·ÂCH11 UBON 3877 2530 V ä·ÂCH11 PITSANULOK 3880 2530 V ä·ÂCH11 SONGKHLA 3883 2530 V ä·ÂCH11 CHANTABURI 3887 2530 V ä·ÂCH11 KHONKAN 3890 2530 V ä·ÂCH11 SURATANI 3893 2530 V ä·ÂCH11 KANJANABU 3896 2530 V ä·ÂLaoStar TV 3522 2915 V ÅÒÇStarlite 3960 30000 V »Ò¡ÕÊÒ¹BVN 3640 28066 H à¹à¸ÍÃìᏴìMAMMIN TV 3431 13333 H à¡ÒËÅÕãµéRussia Today 3640 28066 H ÃÑÊà«ÕÂSBT 3803 1445 H ä·ÂVTV4 3600 26667 H àÇÕ´¹ÒÁTV5 Cambodia 4135 4444 V ¡ÑÁ¾ÙªÒApsara TV 4135 4444 V ¡ÑÁ¾ÙªÒTVK 3666 3702 H ¡ÑÁ¾ÙªÒMRTV-3 3570 15000 H ¾ÁèÒMRTV-4 3570 15000 H ¾ÁèÒKurdsat 3640 28066 H Íѧ¡ÄÉGod 3551 13333 H Íѧ¡ÄÉ˹éÒ 1


´ÒÇà·ÕÂÁThaicom 2/5 C78.5 EThaicom 2/5 K3àÅ¢·Õè051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099100µÒÃÒ§ªèͧÃÒ¡ÒÃà¤Ã×èͧ⺹ÑʤØéÁ¤èÒ´éÇ Auto OTAÇѹ·Õè 17/03/2008ªèͧÃÒ¡ÒäÇÒÁÕè «ÔÁâºÅà÷ â¾ÅÒäÃ·ì »ÃÐà·ÈTCT 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡ÒAPOATOLIC 3551 13333 H ÍàÁÃÔ¡ÒThe Word 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡Ò3ABN 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡ÒLLBN TV 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡ÒDaystar 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡ÒUNIV TV 3640 28066 H ÍàÁÃÔ¡ÒDhoom 3920 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂKOOK TV 3920 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂETC PUNJABI 3585 26667 V ÍÔ¹à´ÕÂETC 3585 26667 V ÍÔ¹à´ÕÂPTC NEWS 3585 26667 V ÍÔ¹à´ÕÂSanakarTV 3545 26687 V ÍÔ¹à´ÕÂ7 STAR CARE 3760 26654 V ÍÔ¹à´ÕÂTara 3625 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂSadhana 3840 26667 V ÍÔ¹à´ÕÂHARYANA 3711 13333 V ÍÔ¹à´ÕÂUP NEWS 3711 13333 V ÍÔ¹à´ÕÂPUNJAB TODAY 3711 13333 V ÍÔ¹à´ÕÂSHAKTI 3475 12800 V ÍÔ¹à´ÕÂSS Music 3475 12800 V ÍÔ¹à´ÕÂTARA NEWZ 3475 12800 V ÍÔ¹à´ÕÂIMAYAM 3475 12800 V ÍÔ¹à´ÕÂJOO MUSIC 3960 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂShraddha 3814 6660 V ÍÔ¹à´ÕÂMHONE NEWS 3814 6660 V ÍÔ¹à´ÕÂKHYBER NEWS 3814 6660 V ÍÔ¹à´ÕÂSINDH TV NEWS 3960 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂSilver Screen 3960 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂKASHISH TV 3920 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂSINDH TV 3920 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂNEWS TIME 3960 30000 V ÍÔ¹à´ÕÂSagarmatha TV 3489 3333 V ÍÔ¹à´ÕÂBHOJPURI-TV 3431 13333 H ÍÔ¹à´ÕÂApna 3960 30000 V »Ò¡ÕÊÒ¹Apna NEWS 3960 30000 V »Ò¡ÕÊÒ¹KTN 3600 26667 H »Ò¡ÕÊÒ¹Vibe 3600 26667 H »Ò¡ÕÊÒ¹CH-5 Test 4145 4815 V »Ò¡ÕÊÒ¹TV-Paki 3600 26667 H »Ò¡ÕÊÒ¹Nepal Television 3432 6667 V ๻ÒÅNepal1 3840 26667 H ๻ÒÅatv 3454 3000 V ๻ÒÅVoyages 3960 30000 V àÂÍÃÁѹTRT INT 3551 13333 H µØáÕMarine Biz TV 3551 13333 H ÍÒËÃѺÏHADI TV 3431 13333 H ÍÒËÃѺÏS-LAND 3600 26667 H ¡ÒµÒÃìKCTV 3504 3367 H à¡ÒËÅÕãµéSiam Sport Channel 12355 30000 H ä·Â˹éÒ 2


´ÒÇà·ÕÂÁThaicom 2/5 KU78.5NSS 690.5 EThaicom 2/5 CKU78.5 EàÅ¢·Õè101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150µÒÃÒ§ªèͧÃÒ¡ÒÃà¤Ã×èͧ⺹ÑʤØéÁ¤èÒ´éÇ Auto OTAÇѹ·Õè 17/03/2008ªèͧÃÒ¡ÒäÇÒÁÕè «ÔÁâºÅà÷ â¾ÅÒäÃ·ì »ÃÐà·ÈDLTV1 12272 30000 H ä·ÂDLTV2 12272 30000 H ä·ÂDLTV3 12272 30000 H ä·ÂDLTV4 12272 30000 H ä·ÂDLTV5 12272 30000 H ä·ÂDLTV6 12272 30000 H ä·ÂDLTV7 12272 30000 H ä·ÂDLTV8 12272 30000 H ä·ÂDLTV9 12272 30000 H ä·ÂDLTV10 12272 30000 H ä·ÂDLTV11 12272 30000 H ä·ÂDLTV12 12272 30000 H ä·ÂDLTV13 12272 30000 H ä·ÂDLTV14 12272 30000 H ä·ÂDLTV15 12272 30000 H ä·ÂETV 12272 30000 H ä·ÂTGN 12272 30000 H ä·ÂMONEY 12272 30000 H ä·ÂDhamma 12313 30000 H ä·ÂPARLIAMENT 12313 30000 H ä·ÂTVTV 12313 30000 H ä·ÂNews1 11676 27500 H ä·ÂTOC 11676 27500 H ä·ÂVariety 11676 27500 H ä·Âe-san Discovery 11676 27500 H ä·ÂSuwannaphum 11676 27500 H ä·Âfor The Earth 11676 27500 H ä·ÂTCC 11635 27500 H ä·ÂFor Mankind 11635 27500 H ä·ÂHello Channel 11635 27500 H ä·ÂAFC 11635 27500 H ä·ÂTO TV 11611 01480 H ä·ÂDMC 11635 27500 H ä·ÂCGNTV 11635 27500 H à¡ÒËÅÕãµéSiam Sport Channel 12355 30000 H ä·ÂDLTV1 12272 30000 H ä·ÂDLTV2 12272 30000 H ä·ÂDLTV3 12272 30000 H ä·ÂDLTV4 12272 30000 H ä·ÂDLTV5 12272 30000 H ä·ÂDLTV6 12272 30000 H ä·ÂDLTV7 12272 30000 H ä·ÂDLTV8 12272 30000 H ä·ÂDLTV9 12272 30000 H ä·ÂDLTV10 12272 30000 H ä·ÂDLTV11 12272 30000 H ä·ÂDLTV12 12272 30000 H ä·ÂDLTV13 12272 30000 H ä·ÂDLTV14 12272 30000 H ä·ÂDLTV15 12272 30000 H ä·Â˹éÒ 3


´ÒÇà·ÕÂÁThaicom 2/5 KU78.5ABS 175.0 EàÅ¢·Õè151152153154155156157158159µÒÃÒ§ªèͧÃÒ¡ÒÃà¤Ã×èͧ⺹ÑʤØéÁ¤èÒ´éÇ Auto OTAÇѹ·Õè 17/03/2008ªèͧÃÒ¡ÒäÇÒÁÕè «ÔÁâºÅà÷ â¾ÅÒäÃ·ì »ÃÐà·ÈETV 12272 30000 H ä·ÂTGN 12272 30000 H ä·ÂMONEY 12272 30000 H ä·ÂDhamma 12313 30000 H ä·ÂPARLIAMENT 12313 30000 H ä·ÂTVTV 12313 30000 H ä·ÂABTV 5 3577 9600 H ä·ÂABTV 6 3577 9600 H ä·ÂTVM 4029 6320 V ¡ÑÁ¾ÙªÒ˹éÒ 4

More magazines by this user
Similar magazines