11.07.2015 Views

Biedrības "Integrācija sabiedrībai" projekts

Biedrības "Integrācija sabiedrībai" projekts

Biedrības "Integrācija sabiedrībai" projekts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROJEKTS,,Rīgas plānošanas reģionapašvaldību iedzīvotāju-notiesāto unno ieslodzījuma vietām atbrīvotopersonu iekļaušanas sabiedrībāmotivēšana un sociālā rehabilitācija2011.-2012.gadā’’


PROJEKTU ĪSTENObiedrība ,,Integrācija sabiedrībai”reģistrācijas Nr. 40003287296adrese: Ratnieki, Salas pag., Babītes nov.,darbības vieta: sociālās rehabilitācijas centrs,,RATNIEKI’’e-pasts: biedriba.ifs@inbox.lvtel.29132183, tel./fakss 67934159


PROJEKTA VIRSMĒRĶIS• sekmēt notiesāto un no ieslodzījumavietām atbrīvoto personu sociāloiekļaušanu sabiedrībā• veicināt trūkuma, atstumtības unnoziedzības samazināšanu• palielināt sabiedrības drošību


PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS• katru mēnesi informēt notiesātoscietumos par rehabilitācijas iespēju• SRC Ratnieki sniegt komplekso sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu 70 klientiem• veidot sadarbību ar valsts iestādēm unpašvaldībām• publicitāte – noorganizēt 6 informatīvospasākumus


PROJEKTA AKTUALITĀTE JEB SKAUDRĀSTATISTIKA• Latvijā ir apmēram 7 000 ieslodzīto – tas ir4 - 6 reizes vairāk kā Rietumeiropā (uz100 000 iedzīvotājiem)• noziedzīgo nodarījumu recidīvs valstī 90%• 20% Latvijas iedzīvotāju kļūst parnozieguma upuriem katru gadu


BIJUŠO NOTIESĀTO GALVENĀSPROBLĒMAS• atkarības - alkoholisms, narkomānija• labila nervu sistēma• nespēja konkurēt darba tirgū, nespējstrādāt 8 stundu darbadienu, navprofesijas• zems tikumiskās attīstības līmenis,spilgti izteikts egoisms• zudušas attiecības ar radiniekiem


KOMPLEKSAIS PROBLĒMU RISINĀJUMSProjekta klienti SRC ,,RATNIEKI” saņem kompleksupalīdzību: dzīvo normālos dzīves apstākļos, ir nodrošināti arbezmaksas pajumti, ēdienu un sadzīves precēm apgūst kompleksu sociālās rehabilitācijaspakalpojumu, kas sastāv no piecām speciālistuprogrammām un nodarbībām ar klientiem strādā speciālisti: SRC vadītājs, 2sociālie darbinieki, psiholoģe – atkarību speciāliste,morāles un ētikas speciālists, darbaudzināšanas unlietderīgā darba speciālists, dežurants


KOMPLEKSĀ REHABILITĀCIJASPROGRAMMA


SRC RATNIEKIVECĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA


SAIMNIECĪBAS ĒKAS


ADMINISTRATĪVAIS KORPUSS


JAUNĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA


JAUNĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA


KOPLIETOŠANAS TELPAS


KLIENTU ISTABIŅA


GRUPAS NODARBĪBAS


Sociālā darbiniece S.Dūce ar klientiem


Centra psiholoģe – atkarību speciālisteO.Kārkliņa


Darbaudzināšanas nodarbības vadaJ.Gerasimovs


GALDNIEKU DARBNĪCA KLIENTUAPMĀCĪBAI


MORĀLES UN ĒTIKAS NODARBĪBAS VADACENTRA VADĪTĀJS J.KAPUSTINS


BRĪVAIS LAIKSORGANIZĒ J.AFANASJEVS


ZIEMASSVĒTKI


KOMPLEKSĀ PROBLĒMU RISINĀJUMAREZULTĀTS• bijušie notiesātie atbrīvojas no bezcerības unnaida• viņu nervu sistēma atsāk normāli funkcionēt• atjaunojas darba iemaņas• vērtības mainās, iemācās dzīvot sabiedrībānekonfliktējot, nonāk pie ticības• iegūst dzīvesvietu un darbu, atjaunopārtrauktās attiecības ar ģimeni• 90% no klientiem neizdara jaunusnoziegumus, neatgriežas cietumā


PROJEKTĀ SASNIEGTIE REZULTĀTI• regulāri 1 reizi mēnesī ir sniegtainformācija notiesātajiem cietumos• SRC Ratnieki pakalpojumu jau saņēmuši45 klienti, turpina saņemt 15 klienti• regulāri tiek veidota sadarbība ar valstsiestādēm un pašvaldībām• ir noorganizēti 6 informatīvie pasākumi


BIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMSun tā ietekmeuz valsts budžetu no 2012. - 2021.• priekšlikums – Latvijā izveidot un iedzīvināt 20sociālās rehabilitācijas centru tīklojumu bijušonotiesāto sociālajai rehabilitācijai• 20 SRC tīklojuma izveidei un iedzīvināšanainepieciešams finansējums LVL 29,9 milj.• ekonomiskais efekts no 20 sociālās rehabilitācijascentru tīklojuma 10 gadu laikā būs LVL 228 milj.• notiesāto personu skaits valstī 10 gadu laikāsamazināsies 3 reizes• ievērojami pieaugs sabiedrības drošība un uzticībasavai valstij


KONTAKTIprojekta vadītājs JURIJS KAPUSTINStel. 29132183e-pasts biedriba.ifs@inbox.lvsociālā darbiniece SILVIJA DŪCEtel.67934159


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!