Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA

bta.lv

Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA

Gada pårskatsÉÓ‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚAnnual Report2 0 0 3


Valdes priekßsédétåja ziñojumsé·‡˘ÂÌË Ô‰Ò‰‡ÚÂÎfl Ô‡‚ÎÂÌËflReport of Chairman of the BoardLast year the insurance company BTA celebrated its 10th anniversary.Is ten years a long or a short term for a company? It is short if wecompare it with the history of Western insurance companies, manyof which have been operating since 18th century. It is a lot, if weremember the beginning of the 90-ties in Latvia, the environmentand difficulties of that time. It is not too strong a statement to saythat one year of operation in Latvia at that time can be equaled tothree or even five years of operation in the stable West.By getting involved in solution of tasks on the public level, we madean untraditional step – on our 10th anniversary we insured the mostfamous symbol of Latvia – the Monument of Freedom. Expecting theaccession to the European Union and the forecasted rise in prices,we started early development of such offer solutions that would bemore favorable for the client and fairer from the human point ofview – the example of this is the two prices of the new motor ownersTPL insurance policies.Pagåjußajå gadå apdroßinåßanas sabiedrîba BTA sagaidîja savaspaståvéßanas 10 gadu jubileju. Desmit gadi uzñémumam –tas ir daudz vai maz? Maz, ja salîdzinåm ar Rietumu apdroßinåßanaskompåniju vésturi, daudzas no kuråm paståv pat kopß 18.gadsimta.Daudz, kad atceramies 90. gadu såkumu Latvijå, tå laika atmosféruun grütîbas. Diez vai büs pårspîléti teikt, ka viens darbîbas gadsLatvijå tajå periodå pielîdzinåms trim vai pat pieciem gadiem stabilajosRietumos.Daudz, ja atceramies, ka desmit gadu laikå BTA no çetru cilvékunepazîstama uzñémuma k¬uva par vienu vadoßajåm nacionålajåmapdroßinåßanas kompånijåm, kurå strådå vairåk nekå 1000 darbiniekuun kuras mîtnes ir pilnîgi visos Latvijas rajonos, kopumå pårdodotvairåk kå pusmiljonu apdroßinåßanas polißu gadå. Sasniegumu atslégair daudzu faktoru veiksmîga un apzinåta mijiedarbîba: komandasdarbs, centralizéta struktüra un tas apståklis, ka kompånijai ir vietéjåizcelsme. Tas nozîmé operatîvåku lémumu pieñemßanu un elastîgåkurea©éßanu uz apståk¬u maiñu.Pagåjußajå gadå bija daudz vérå ñemamu notikumu. BTA åtri rea©éjauz OCTA ievießanu lielajå kaimiñvalstî Krievijå – més pirmie såkåmpiedåvåt ßîs polises un atradåm izdevîgåka piedåvåjuma iespéjas.Vairåkos re©ionos sarîkojåm «BTA dienu» svétkus, piedaloties Latvijasnovadu dzîvé, kas radîja tik lielu atsaucîbu, ka ieguvußi arî turpinåjumu.Iesaistoties valstiska lîmeña uzdevumu risinåßanå, veicåm Latvijaineierastu soli, savå 10 gadu jubilejå apdroßinot pazîstamåko Latvijassimbolu – Brîvîbas pieminekli. Sagaidot Eiropas Savienîbu un prognozéjamocenu pieaugumu, laikus såkåm izstrådåt tådu piedåvåjumarisinåjumu, kas bütu izdevîgåks klientam un no cilvéciskå viedok¬agodîgåks – piemérs ir divas jauno OCTA polißu cenas.Patiesîbå lielåkais pérnå gada sasniegums ir tas, ka grüti îpaßi atzîmétkådu atseviß˚u sasniegumu – vispåréjå uzñémuma attîstîba ir labåkaisrådîtåjs. BTA apliecina, ka kompånija ar tikai un vienîgi vietéjokapitålu var strådåt straté©iski un efektîvi starptautiskå lîmenî.Tas ir îpaßi svarîgi jaunajos Eiropas Savienîbas apståk¬os, kuriemBTA pagåjußajå gadå nopietni un mér˚tiecîgi gatavojås. Mésizce¬amies un lepojamies ar to, ka esam no Latvijas, un esam pårliecinåtipar savu konkurétspéju Eiropå. Nåkotné vélétos, lai katråEiropas Savienîbas malå Latvijas iedzîvotåji, ieraugot BTA zîmi,atpazîtu savu, Latvijas uzñémumu.Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ıÓ‚Ó ӷ˘ÂÒÚ‚Ó BTA ÓÚÏÂÚËÎÓ10-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. ÑÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ‰ÎflÔ‰ÔËflÚËfl – ÏÌÓ„Ó ˝ÚÓ ËÎË Ï‡ÎÓ? å‡ÎÓ, ÂÒÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸Ò ËÒÚÓËÂÈ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÏÌÓ„ËÂËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÛÊÂ Ò 18-„Ó ‚Â͇. åÌÓ„Ó, ÂÒÎË‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ̇˜‡ÎÓ 90-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ã‡Ú‚ËË, ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ËÒÎÓÊÌÓÒÚË ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. Çfl‰ ÎË ·Û‰ÂÚ ÔÂÛ‚Â΢ÂÌËÂÏÒ͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ „Ó‰ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ‚ ã‡Ú‚ËË ‚ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ÏÓÊÌÓ Ôˇ‚ÌflÚ¸ Í ÚfiÏ ËÎË ‰‡Ê ÔflÚË „Ó‰‡Ï ̇ÒÚ‡·ËθÌÓÏ á‡Ô‡‰Â.åÌÓ„Ó, ÂÒÎË ‚ÒÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Á‡ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ BTA ËÁÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ô‰ÔËflÚËfl ËÁ ˜ÂÚ˚fiı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌÓÈËÁ ‚Â‰Û˘Ëı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‚ ÍÓÚÓÓȇ·ÓÚ‡ÂÚ ·ÓΠ1000 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, Ë ÓÙËÒ˚ ÍÓÚÓÓÈËϲÚÒfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚Ó ‚ÒÂı ‡ÈÓ̇ı ã‡Ú‚ËË, Ë ÍÓÚÓ‡fl‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÔÓ‰‡fiÚ ·ÓΠÔÓÎÛÏËÎÎËÓ̇ ÒÚ‡ıÓ‚˚ıÔÓÎËÒÓ‚ ‚ „Ó‰. äβ˜ Í ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏ ÎÂÊËÚ ‚ ÛÒÔ¯ÌÓÏ ËÓÒÓÁ̇ÌÌÓÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÏÌÓ„Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚: ÍÓχ̉̇fl‡·ÓÚ‡, ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡Ì̇fl ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó,˜ÚÓ Û ÍÓÏÔ‡ÌËË ÏÂÒÚÌÓ ÔÓËÒıÓʉÂÌËÂ. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ·ÓΠÓÔ‡ÚË‚ÌÓ ÔËÌflÚË ¯ÂÌËÈ Ë ·ÓΠ„Ë·ÍÓ‡„ËÓ‚‡ÌË ̇ ËÁÏÂÌÂÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚.Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÏÌÓ„Ó Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ.BTA ·˚ÒÚÓ ÓÚ‡„ËÓ‚‡ÎÓ Ì‡ ‚‚‰ÂÌË OCTA ‚ ·Óθ¯ÓÈÒÓÒ‰ÌÂÈ Òڇ̠êÓÒÒËË – Ï˚ Ô‚˚ÏË Ì‡˜‡ÎË Ô‰·„‡Ú¸˝ÚË ÔÓÎËÒ˚ Ë Ì‡¯ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ·ÓΠ‚˚„Ó‰ÌÓ„ÓÔ‰ÎÓÊÂÌËfl. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı „ËÓ̇ı Ï˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎËÔ‡Á‰ÌËÍ «‰ÌÂÈ BTA», Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ ÊËÁÌË Í‡fi‚ ã‡Ú‚ËË,ÍÓÚÓ˚È Ì‡¯fiÎ Ú‡ÍÓÈ ·Óθ¯ÓÈ ÓÚÍÎËÍ, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. 옇ÒÚ‚Ûfl ‚ ¯ÂÌËË Á‡‰‡˜ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„ÓÛÓ‚Ìfl, Ï˚ ҉·ÎË ÌÂÓ·˚˜Ì˚È ‰Îfl ã‡Ú‚ËË ¯‡„, ̇ Ò‚ÓÈ10-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡‚ Ò‡Ï˚È ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎã‡Ú‚ËË – Ô‡ÏflÚÌËÍ ë‚Ó·Ó‰˚. ç‡Í‡ÌÛÌ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á Ë ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÏÓ„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˆÂÌ,Ï˚ ‚Ó‚ÂÏfl ̇˜‡ÎË ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ,ÍÓÚÓÓ ·˚ÎÓ ·˚ ·ÓΠ‚˚„Ó‰ÌÓ ÍÎËÂÌÚÛ Ë Ò ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ·˚ÎÓ ·˚ ·ÓΠ˜ÂÒÚÌ˚Ï – ÔËÏÂÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl‰‚ ÌÓ‚˚ı ˆÂÌ˚ ÔÓÎËÒÓ‚ OCTA.èÓ Ô‡‚‰Â „Ó‚Ófl, Ò‡Ï˚Ï ·Óθ¯ËÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó„Ó‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸ ͇ÍÓÂ-ÎË·ÓÓÚ‰ÂθÌÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌË – Ó·˘Â ‡Á‚ËÚË Ô‰ÔËflÚËflfl‚ÎflÂÚÒfl ̇ËÎÛ˜¯ËÏ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÏ. BTA ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚ ÚÓ,˜ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, Ëϲ˘‡fl ÚÓθÍÓ Ë ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÏÂÒÚÌ˚È͇ÔËÚ‡Î, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡·Óڇڸ̇ ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ùÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‚ ÌÓ‚˚ıÛÒÎÓ‚Ëflı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡, Í ÍÓÚÓ˚Ï BTA‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ò¸fiÁÌÓ Ë ˆÂÎÂ̇ԇ‚ÎÂÌÌÓ „ÓÚÓ‚ËÎÓÒ¸.å˚ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ ã‡Ú‚ËË Ë „Ó‰ËÏÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ËÁ ã‡Ú‚ËË,Ï˚ Û·ÂʉÂÌ˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ Ö‚ÓÔÂ.Ç ·Û‰Û˘ÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ‚ β·ÓÏ Û„ÓÎÍÂÖ‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ÊËÚÂÎË ã‡Ú‚ËË, Á‡‚ˉ‚ ÁÌ‡Í BTA,ÛÁ̇‚‡ÎË Ò‚Ófi, ã‡Ú‚ËÈÒÍÓ Ô‰ÔËflÚËÂ.It is a lot, if we remember that during ten years BTA insurancecompany has grown from an unknown firm with four employees intoone of the leading national insurance companies with a staff of morethan 1000 and with branches in all districts of Latvia, in total sellingmore than half a million insurance policies annually. The key tosuccess is favorable and conscious interaction of many factors: teamwork, centralized structure and the local origin of the company.This means more operative decision-taking and more flexibleresponse to the change of circumstances.A lot of significant events happened last year. BTA quickly reacted tothe introduction of motor owners TPL insurance in the big neighbor– Russia. We were the first to offer these policies and we found themost advantageous opportunities. We organized «BTA days» celebrationsin several regions, thus participating in the life of Latvia’sregions, which were so welcomed that succession is provided for.To tell the truth, the highest achievement of the last year is that it isdifficult to single out one separate achievement – the generaldevelopment of the company is the best indicator. The insurancecompany BTA shows that a company with only local capital, canstrategically and effectively operate on the international level.This is especially important in the new European Union situation forwhich the insurance company BTA prepared seriously and purposefullyover the last year. We are notable for and we are proud of beingfrom Latvia, and we are convinced of our competitiveness in Europe.We wish that in the future, to whatever part of the European Unionthe people of Latvia went, upon seeing the BTA logo they wouldrecognize, their – Latvian company.2003Gints DandzbergsChairman of the Board (president)Gints Dandzbergsvaldes priekßsédétåjs (prezidents)ÉËÌÚÒ Ñ‡Ì‰Á·Â„ÒÔ‰Ò‰‡ÚÂθ Ô‡‚ÎÂÌËfl (ÔÂÁˉÂÌÚ)2 3


Rodl & Partner SIAREVIDENTA ZIˆOJUMSAAS «Baltijas Transporta Apdroßinåßana»Èpaßniekiem un vadîbaiAuditors. Tax concultantsLegal adviceK. Valdemåra iela 33Rîga, LV-1010Telefons +371 (7) 33 42 80+371 (7) 33 67 01Telefakss +371 (7) 33 46 20e-mail riga@roedl.lvMés esam veikußi AAS „Baltijas Transporta Apdroßinåßana” finanßu pårskatu revîziju parlaika posmu no 01.01.2003 lîdz 31.12.2003. Pårskatå par minéto laika posmu ir ietverta ßimatzinumam pievienotå 2003.gada 31.decembra bilance, pe¬ñas vai zaudéjumu apré˚ins,naudas plüsmas pårskats, kapitåla un rezervju izmaiñu pårskats un pielikumi.Par minétajiem finanßu pårskatiem ir atbildîga uzñémuma vadîba. Més esam atbildîgi paratzinumu, ko esam izteikußi, pamatojoties uz veikto revîziju.Lai sasniegtu atzinumu, més veicåm revîziju saskañå ar Latvijas Republikå spékå esoßajiemlikumdoßanas aktiem un starptautiskajiem revîzijas standartiem. Uzñémuma pårståvji sniedzavisas pieprasîtås ziñas un paskaidrojumus. Revîzija ietvéra plånotas izlases veida pårbaudes,kuras revidenti uzskatîja par nepiecießamåm, lai gütu pietiekamu informåciju unpaskaidrojumus, ka finanßu pårskati nesatur bütiskas k¬üdas, ka pielietotås gråmatvedîbaspolitikas ir pamatotas un informåcija ir pareizi atspogu¬ota finanßu pårskatå.Més uzskatåm, ka veiktå revîzija dod pietiekamu pamatu atzinuma izteikßanai.Péc müsu domåm, finanßu pårskati sniedz patiesu un skaidru priekßstatu par sabiedrîbaslîdzek¬iem, to avotiem un finansiålo ståvokli 2003.gada 31.decembrî, 2003.gadasaimnieciskås darbîbas rezultåtiem un naudas plüsmu laikå no 01.01.2003 lîdz 31.12.2003.Finanßu pårskati ir sagatavoti saskañå ar Latvijas Republikas „Apdroßinåßanas sabiedrîbu unto uzraudzîbas likumu”, Finanßu un kapitåla tirgus komisijas noteikumiem par„Apdroßinåßanas akciju sabiedrîbu un savstarpéjo apdroßinåßanas kooperatîvo biedrîbu gadapårskata un konsolidétå gada pårskata sagatavoßanas noteikumiem” un Starptautiskajiemfinanßu ziñoßanas standartiem.Rîgå, 2004.gada 31.martå(zîmogs)«Rodl & Partner SIA»Revidentu sabiedrîba,Licence No 95Iveta Rutkovskazvérinåta revidentesertifikåts No 43rîkotåjdirektoreAustrija, Amerikas Savienotås Valstis, Be¬©ija, Çehijas Republika, Dienvidkoreja,Francija, Honkonga, Horvåtija, Igaunija, Indija, Indonézija, Itålija, KrievijasFederåcija, înas TR, Lietuva, Malaizija, Polija, Rumånija, Singapüra, SlovåkijasRepublika, Slovénija, Spånija, Somija, Taizeme, Turcija, Ungårija, Våcija, ZviedrijaNordea Bank FinlandPlc Latvijas filiåle,Kods: NDEALV2XKonti: 80051451 (LVL)80051532 (EUR)Re©. Nr. 000313996PVN LV 40003139967Finanßu pårskats2 0 0 3


Bilance uz 31.12.2003Aktîvi (LVL) 2003 2002Nemateriålie aktîvi un dibinåßanas izdevumi 24 461 21 419Ieguldîjumi 11 064 360 6 930 3571. Zemes gabali un ékas 1 845 482 1 407 6312. Radniecîgås sabiedrîbas 396 240 473 7562.1. lîdzdalîba pamatkapitålå 396 240 473 7563. Påréjie finanßu ieguldîjumi 8 822 638 5 048 9703.1. akcijas un citi vértspapîri ar nefiksétu ienåkumu 44 698 30 6703.2. paråda vértspapîri un citi vértspapîri ar fiksétu ienåkumu 5 589 811 1 948 8753.3. ar hipotéku nodroßinåtie aizdevumi 529 224 63 8973.4. citi aizdevumi 801 203 390 7163.5. termiñnoguldîjumi kredîtiestådés 1 790 354 2 560 4773.6. citi ieguldîjumi 67 348 54 335Debitori 3 214 740 2 515 0121. Debitori apdroßinåßanas operåcijås 2 876 874 2 273 6591.1. apdroßinåjuma ñéméji 2 187 281 2 271 6861.2. starpnieki 689 593 1 9732. Debitori no pårapdroßinåßanas operåcijåm 8 604 03. Påréjie debitori 329 262 241 353Påréjie aktîvi 1 067 846 1 117 5621. Materiålie aktîvi 328 279 476 0422. Nauda kasé un prasîbas uz pieprasîjumu pret kredîtiestådém 739 567 641 520Valütas kursi (31.12.2003)1 EUR = 0.6740 LVL1 USD = 0.5410 LVLTehniskais rezultåts (LVL) 2003 2002Nopelnîtås prémijas 11 430 837 10 700 4041. Bruto parakstîtås prémijas 19 054 804 15 599 5162. OCTAA obligåtie atskaitîjumi - 528 931 - 516 2843. Pårapdroßinåtåja da¬a - 5 466 317 - 3 056 0194. Izmaiñas bruto nenopelnîto prémiju un neparedzéto risku rezervés ( +/- ) - 2 631 655 - 328 7895. Izmaiñas nenopelnîto prémiju rezervés, pårapdroßinåtåja da¬a ( +/- ) 1 002 936 - 998 020Pårnestå ieguldîjumu ienåkuma da¬a no netehniskårezultåta699 850 181 784Citi tehniskie ienåkumi, neto 101 563 63 664Piekritußås atlîdzîbu prasîbas, neto - 6 428 454 - 5 609 9931. Izmaksåtås apdroßinåßanas atlîdzîbas - 5 036 800 - 5 272 4281.1. bruto atlîdzîbu summa - 6 488 362 - 8 310 0941.1.1. izmaksåtås atlîdzîbas - 6 493 346 - 8 334 7141.1.2. atlîdzîbu noreguléßanas izdevumi - 333 929 - 267 1131.1.3. atgüto zaudéjumu summas ( - ) 338 913 291 7331.2. pårapdroßinåtåja da¬a atlîdzîbås 1 451 563 3 037 6662. Izmaiñas atlikto atlîdzîbu rezervés - 1 391 654 - 337 5652.1. bruto summa - 1 948 880 - 168 0932.2. pårapdroßinåtåja da¬a 557 226 - 169 472Izmaiñas citås tehniskajås rezervés, neto ( +/- ) 1 049 251 - 494 631Pe¬ñas vai zaudéjumu apré˚insUzkråtie ienåkumi un nåkamo periodu izdevumi 1 287 462 420 2071. Uzkråtie procenti un îre 78 230 55 2822. Atliktie klientu piesaistîßanas izdevumi 1 168 972 315 6253. Påréjie nåkamo periodu izdevumi un uzkråtie ienåkumi 40 260 49 300Kopå aktîvi 16 658 869 11 004 557Pasîvi (LVL) 2003 2002Kapitåls un rezerves 2 528 157 2 281 0461. Parakstîtais pamatkapitåls 1 600 000 1 600 0002. Akciju emisijas uzcenojums 219 004 219 0043. Pårvértéßanas rezerves 196 294 8 9184. Rezerves kapitåls un påréjås rezerves 295 831 278 0445. Iepriekßéjo gadu nesadalîtå pe¬ña/zaudéjumi 76. Pårskata gada nesadalîtå pe¬ña/zaudéjumi 217 028 175 073Pakårtotås saistîbas 618 000 0Tehniskås rezerves 8 513 161 6 560 0391. Bruto izmaiñu summa 1 102 251 - 463 7512. Pårapdroßinåtåja da¬a izmaiñås - 53 000 - 30 880Gratifikåcijas un atlaides, neto - 16 020 0Neto darbîbas izdevumi - 5 430 883 - 4 679 2891. Klientu piesaistîßanas izdevumi - 3 672 188 - 2 749 3262. Izmaiñas atliktajos klientu piesaistîßanas izdevumos ( +/- ) 661 828 224 1333. Administråcijas izdevumi - 3 489 151 - 2 577 9214. Pårapdroßinåßanas komisijas nauda un lîdzdalîba pe¬ñå 1 068 628 423 825Citi tehniskie izdevumi, neto - 311 932 - 129 178Izmaiñas izlîdzinåßanas tehniskajås rezervés 18 000 627 352Kopsumma 1 112 212 660 1131. Nenopelnîto prémiju un neparedzéto risku tehniskås rezerves 5 286 843 3 658 1241.1. bruto summa 6 998 916 4 367 2611.2. pårapdroßinåtåja da¬a - 1 712 073 - 709 1372. Atlikto apdroßinåßanas atlîdzîbu prasîbu tehniskås rezerves 2 458 318 1 066 6642.1. bruto summa 3 313 322 1 364 4422.2. pårapdroßinåtåja da¬a - 855 004 -297 7783. Izlîdzinåßanas tehniskås rezerves 238 000 256 0004. Citas tehniskås rezerves 530 000 1 579 2514.1. bruto summa 530 000 1 632 2514.2. pårapdroßinåtåja da¬a 0 - 53 000Uzkråjumi saistîbåm un zaudéjumiem 157 154 64 7781. Uzkråjumi nodok¬iem 102 500 64 7782. Påréjie uzkråjumi 54 654Noguldîjumi no pårapdroßinåtåjiem 0 0Kreditori 4 557 463 1 993 7181. Kreditori no tießås apdroßinåßanas operåcijåm 281 841 321 7981.1. apdroßinåjuma ñéméji 10 933 321 7981.2. starpnieki 270 9082. Kreditori no pårapdroßinåßanas operåcijåm 1 919 139 1 112 3933. Aizñémumi no kredîtiestådém 1 221 0624. Nodok¬i un sociålås nodroßinåßanas maksåjumi 44 135 64 6355. Påréjie kreditori 1 091 286 494 892Uzkråtie izdevumi un nåkamo periodu ienåkumi 284 934 104 976Kopå pasîvi 16 658 869 11 004 557Netehniskais rezultåts (LVL) 2003 2002Tehniskais rezultåts ( +/- ) 1 112 212 660 113Ieguldîjumu darbîbas ienåkumi nedzîvîbas apdroßinåßanå 907 684 246 7881. Ienåkumi no påréjiem finanßu ieguldîjumiem 305 983 246 7882. Ieguldîjumu pårvértéßanas pe¬ña 601 701Ieguldîjumu darbîbas izdevumi nedzîvîbas apdroßinåßanå - 683 878 - 187 6601. Ieguldîjumu pårvaldîßanas izdevumi, ietverot samaksåtos procentus - 27 055 - 51 5222. Zaudéjumi no lîdzdalîbas radniecîgo un asociéto sabiedrîbu pamatkapitålå,atbilstoßi paßu kapitåla metodei- 265 866 - 136 1383. Ieguldîjumu pårvértéßanas zaudéjumi - 390 957Pårnestais ieguldîjumu darbîbas rezultåts uz tehniskorezultåtu nedzîvîbas apdroßinåßanå (-)- 699 850 - 181 784Citi ienåkumi 12 236 164 778Citi izdevumi, ietverot pårvértéßanu - 277 494 - 409 148Pårskata gada pe¬ña vai zaudéjumi pirms nodok¬usamaksas370 910 293 087Uzñémuma ienåkuma nodoklis - 126 352 - 95 982Påréjie nodok¬i - 27 529 - 22 025Pårskata gada nesadalîtå pe¬ña / zaudéjumi 217 028 175 0806 7


Naudas plüsmas pårskats (LVL)Naudas plüsmas pårskats 2003 2002Naudas plüsma no apdroßinåßanas darbîbas1. Sañemtås prémijas tießajå apdroßinåßanå 15 754 503 12 062 1152. Izmaksåtås apdroßinåßanas atlîdzîbas tießajå apdroßinåßanå 6 249 524 6 208 0273. Sañemtå nauda par kopapdroßinåßanu 57 5084. Samaksåtå nauda par kopapdroßinåßanu5. Sañemtå nauda par nodoto pårapdroßinåßanu 69 311 1 977 7866. Samaksåtå nauda par nodoto pårapdroßinåßanu 1 379 938 1 503 6847. Sañemtå nauda par pieñemto pårapdroßinåßanu 718 454 886 8208. Samaksåtå nauda par pieñemto pårapdroßinåßanu 425 050 2 224 5469. Samaksåtais ienåkuma nodoklis 108 632 100 37110. Obligåtie maksåjumi 568 185 595 61711. Påréjå samaksåtå nauda 6 559 025 4 156 47712. Påréjå sañemtå nauda 903 839 854 123Kopå naudas plüsma no apdroßinåßanas darbîbas 2 213 261 992 122Naudas plüsma no ieguldîjumu darbîbas1. Ieguldîjumu iegåde 42 840 933 50 122 8231.1. Zemes gabali un ékas 21 641 41 3041.2. Radniecîgås un asociétås sabiedrîbas 188 350 609 8941.3. Akcijas un citi vértspapîri ar nefiksétu ienåkumu1.4. Paråda vértspapîri un citi vértspapîri ar fiksétu ienåkumu 6 282 069 1 590 1751.5. Lîdzdalîba ieguldîjumu kopfondos1.6. Ar hipotéku nodroßinåtie aizdevumi 520 444 19 2001.7. Citi aizdevumi 1 784 760 1 481 4011.8. Termiñnoguldîjumi kredîtiestådés 34 042 188 46 361 1371.9. Citi ieguldîjumi 1 481 19 7122. Ieguldîjumu pårdoßana 38 292 657 49 538 0992.1. Zemes gabali un ékas2.2. Radniecîgås un asociétås sabiedrîbas2.3. Akcijas un citi vértspapîri ar nefiksétu ienåkumu2.4. Paråda vértspapîri un citi vértspapîri ar fiksétu ienåkumu 2 574 428 861 7272.5. Lîdzdalîba ieguldîjumu kopfondos2.6. Ar hipotéku nodroßinåtie aizdevumi 56 401 117 6472.7. Citi aizdevumi 1 352 665 1 154 5172.8. Termiñnoguldîjumi kredîtiestådés 34 308 295 47 384 8642.9. Citi ieguldîjumi 868 19 3443. Ienåkumi no ieguldîjumiem 252 025 199 4833.1. Zemes gabali un ékas3.2. Radniecîgås un asociétås sabiedrîbas3.3. Akcijas un citi vértspapîri ar nefiksétu ienåkumu3.4. Paråda vértspapîri un citi vértspapîri ar fiksétu ienåkumu 167 846 129 2993.5. Lîdzdalîba ieguldîjumu kopfondos3.6. Ar hipotéku nodroßinåtie aizdevumi 4 5213.7. Citi aizdevumi 13 254 16 2143.8. Termiñnoguldîjumi kredîtiestådés 63 887 52 7693.9. Citi ieguldîjumi 2 517 1 2004. Påréjå sañemtå nauda 3 455 2325. Påréjå samaksåtå nauda 22 086 4 172Kopå naudas plüsma no ieguldîjumu darbîbas - 4 314 882 - 389 182Naudas plüsma no finanséßanas darbîbas1. Ienåkumi no akciju/paju emisijas 489 1732. Ienåkumi no pakårtoto saistîbu piesaistîßanas 618 0003. Pakårtoto saistîbu atmaksa4. Paßu akciju/paju atpirkßana5. Paßu akciju/paju pårdoßana3. Izmaksåtås dividendes 126 350 132 6704. Påréjå sañemtå nauda 12 429 683 2 5415. Påréjå samaksåtå nauda 11 207 622 19 937Kopå naudas plüsma no finanséßanas darbîbas 1 713 711 339 107Naudas un tås ekvivalentu pieaugums/samazinåjums - 387 910 942 047Valütas kursu izmaiñu ietekme uz naudu un tåsekvivalentiem (+/-)- 18 329 - 154 130Nauda un tås ekvivalenti pårskata perioda såkumå 2 023 437 1 235 520Nauda un tås ekvivalenti pårskata perioda beigås 1 617 198 2 023 437Bruto prémijas (LVL) 2003 2002Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas obligåtå apdroßinåßana 6 004 026 5 306 231Sauszemes transporta apdroßinåßana 3 768 586 2 969 001Veselîbas apdroßinåßana 2 479 031 2 123 784Èpaßuma apdroßinåßana 1 535 865 1 069 317Kravu apdroßinåßana 1 037 813 752 012Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 535 620 684 366Vispåréjås civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 432 609 477 358Galvojumu apdroßinåßana 361 291 386 719Gaisaku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 598 127 362 208Palîdzîbas apdroßinåßana 691 908 343 447Ku©u apdroßinåßana 367 813 341 891DaΩådu finansiålo risku apdroßinåßana 331 627 266 178Gaisaku©u apdroßinåßana 513 013 245 517Nelaimes gadîjumu apdroßinåßana 230 331 182 084Kredîtu apdroßinåßana 86 785 68 516Ku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 60 687 20 391Dzelzce¬a transporta apdroßinåßana 19 672 498Kopå 19 054 804 15 599 518Prémiju sadalîjumå pa veidiem nav atskaitîti obligåtie maksåjumi 8,8% (lîdz 01.05.2002. 11,8%) apmérå no sauszemestransportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas obligåtajå apdroßinåßanå parakstîtajåm bruto prémijåm, tåpéc kopéjais rezultåtsatß˚iras no tå, kas norådîts pe¬ñas vai zaudéjumu apré˚ina tehniskajå rezultåtå.Bruto atlîdzîbas (LVL) 2003 2002Kravu apdroßinåßana 147 886 2 222 930Sauszemes transporta apdroßinåßana 2 137 661 2 220 403Veselîbas apdroßinåßana 1 634 372 1 593 189Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas obligåtå apdroßinåßana 1 733 982 1 568 457Èpaßuma apdroßinåßana 284 990 349 128Ku©u apdroßinåßana 43 398 121 970Nelaimes gadîjumu apdroßinåßana 114 605 120 219DaΩådu finansiålo risku apdroßinåßana 24 421 35 882Palîdzîbas apdroßinåßana 78 887 34 949Vispåréjås civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 9 221 19 742Galvojumu apdroßinåßana 642 14 584Gaisaku©u apdroßinåßana 249 001 7 709Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 17 913 931Gaisaku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 103 0Kredîtu apdroßinåßana 7 200 0Ku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 4 080 0Kopå 6 488 362 8 310 093Pe¬ña uz vienu akciju 2003 2002 2001 2000 1999 1998Pårskata gada pe¬ña/zaudéjumi (LVL) 217 028 175 080 231 175 363 929 226 326 199 437Akciju skaits 31. decembrî 16 000 16 000 10 500 10 500 10 500 10 500Pe¬ña uz 1 akciju (LVL) 13.56 10.94 22.02 34.66 21.55 18.99Analîtiskie rådîtåji 2003 2002 2001 2000 1999 1998Atlîdzîbu rådîtåjs (%) 34.1 53.3 49.3 34.6 28.8 18.0Uzturéßanas rådîtåjs (%) 37.6 34.2 28.7 25.0 27.5 24.8Kombinétais rådîtåjs (%) 71.6 87.4 78.0 59.6 56.3 42.8Atlîdzîbu rådîtåjs apré˚inåts kå bruto atlîdzîbu attiecîba pret bruto prémijåm.Uzturéßanas rådîtåjs apré˚inåts kå administratîvo izdevumu un klientu piesaistîßanas izdevumu summas attiecîbapret bruto prémijåm.Kombinétais rådîtåjs apré˚inåts kå iepriekß minéto rådîtåju summa.Bruto prémijas (LVL)Bruto atlîdzîbas (LVL)Pe¬ña uzvienu akcijuAnalîtiskierådîtåji8 9


Nenopelnîto prémiju rezerve (LVL)Nenopelnîto prémiju rezervju kustîbaBruto summaAtlikums 1998. gada 31. decembrî 1 797 187Izmaiñas pårskata gada laikå 1 003 562Atlikums 1999. gada 31. decembrî 2 800 749Izmaiñas pårskata gada laikå 1 073 232Atlikums 2000. gada 31. decembrî 3 873 980Izmaiñas pårskata gada laikå 164 492Atlikums 2001. gada 31. decembrî 4 038 472Izmaiñas pårskata gada laikå 328 789Atlikums 2002. gada 31. decembrî 4 367 261Izmaiñas pårskata gada laikå 2 631 655Atlikums 2003. gada 31. decembrî 6 998 916Nenopelnîto prémiju rezervju izmaiñas, 2003. g.Bruto summaNelaimes gadîjumu apdroßinåßana 4 075Veselîbas apdroßinåßana 168 455Sauszemes transporta apdroßinåßana 885 620Dzelzce¬a transporta apdroßinåßana 10 557Gaisaku©u apdroßinåßana 167 443Ku©u apdroßinåßana 38 932Kravu apdroßinåßana 214 981Èpaßuma apdroßinåßana 256 052Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 723Gaisaku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 155 585Ku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 23 442Vispåréjås civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana - 33 778Kredîtu apdroßinåßana 11 421Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas obligåtå apdroßinåßana 584 497Galvojumu apdroßinåßana 25 034DaΩådu finansiålo zaudéjumu apdroßinåßana 51 675Palîdzîbas apdroßinåßana 66 941Kopå 2 631 655Nenopelnîto prémiju rezervi apré˚ina katramapdroßinåßanas lîgumam atseviß˚i, izmantojotpolißu uzskaites programmu, kurå ir norådîtskatra lîguma darbîbas laiks un apdroßinåßanasprémija.Nenopelnîto prémiju rezervi apré˚ina nobruto parakstîtås apdroßinåßanas prémijas pécsekojoßas formulas:UPR =p x tTkur p - parakstîtå bruto apdroßinåßanasprémija,t - laika periods, kuru apdroßinåßanaslîgums büs vél spékå no tehniskåsrezerves apré˚inåßanas dienas lîdzapdroßinåßanas lîguma termiñabeigåm,T - apdroßinåßanas lîguma termiñß.Kå laika mérvienîbu formulå izmanto dienu(1/365 metode).Sabiedrîba izveidojusi arî atliktoapdroßinåßanas atlîdzîbu prasîbutehniskås rezerves 3 313 322 LVL apmérå,izlîdzinåßanas tehniskås rezerves 238 000 LVLun citas tehniskås rezerves 530 000 LVL.Minétås rezerves tiek veidotas katramapdroßinåßanas veidam atseviß˚i.Tehniskås rezerves ir segtas ar investîcijåm,kas kopumå uzskatåmas par droßåm unlikvîdåm.Investîciju izvietojums apmierinaLR likumdoßanas prasîbas attiecîbå uzapdroßinåßanas sabiedrîbåm.Klientu piesaistîßanas izdevumi (LVL) 2003 2002Starpnieku pakalpojumi 2 986 662 1 963 314Samaksåtås komisijas naudas par pårapdroßinåßanu 349 743 59 013A©entu darba samaksa ar pieskaitîjumiem 335 783 726 999Kopå 3 672 188 2 749 326Administratîvie izdevumi (LVL) 2003 2002Administråcijas personåla izdevumi 1 547 946 983 293Nemateriålo ieguldîjumu un pamatlîdzek¬u nolietojums 273 412 305 595Pasta un sakaru pakalpojumi 264 195 238 978Biroja uzturéßanas izdevumi un piederumi 243 627 195 755Reklåma un sabiedriskås attiecîbas 225 609 215 722Samaksåtå îres nauda un nomas maksa 192 126 139 193Autotransporta izdevumi 183 803 136 529Finansu un Kapitåla Tirgus komisija/Intereßu aizsardzîbas fonds 107 274 82 739Reprezentåcijas izdevumi 87 158 79 952Komandéjuma izdevumi 81 371 65 022Personåla apmåcîbas izdevumi 8 580 6 330Påréjie administratîvie izdevumi 274 050 128 813Kopå 3 489 151 2 577 922Citi tehniskie izdevumi (LVL) 2003 2002Ar apdroßinåßanas lîgumu noslégßanu saistîtie izdevumi 207 032 129 178Rezerves paraståm saistîbåm un izdevumiem 55 841Izdevumi, kas saistîti ar citu sabiedrîbu apdroßinåßanas polißu izplatîßanu 48 952Samaksåtie procenti par overdraftiem 107Kopå 311 932 129 178Klientupiesaistîßanasizdevumi (LVL)Administratîvieizdevumi (LVL)Citi tehniskieizdevumi (LVL)Atlikto atlîdzîbu rezerve (LVL)Atlikto atlîdzîbu rezervju kustîbaBruto summaAtlikums 1998. gada 31. decembrî 237 503Izmaiñas pårskata gada laikå 10 336Atlikums 1999. gada 31. decembrî 247 839Izmaiñas pårskata gada laikå 668 794Atlikums 2000. gada 31. decembrî 916 634Izmaiñas pårskata gada laikå 279 715Atlikums 2001. gada 31. decembrî 1 196 349Izmaiñas pårskata gada laikå 168 093Atlikums 2002. gada 31. decembrî 1 364 442Izmaiñas pårskata gada laikå 1 948 880Atlikums 2003. gada 31. decembrî 3 313 322Atlikto atlîdzîbu rezervju izmaiñas, 2002. g.Bruto summaNelaimes gadîjumu apdroßinåßana 109 691Veselîbas apdroßinåßana 191 593Sauszemes transporta apdroßinåßana 187 873Dzelzce¬a transporta apdroßinåßana 3 970Gaisaku©u apdroßinåßana 416 598Ku©u apdroßinåßana 17 386Kravu apdroßinåßana 43 129Èpaßuma apdroßinåßana 88 741Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 0Gaisaku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 344 602Ku©u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 5 555Vispåréjås civiltiesiskås atbildîbas apdroßinåßana 31 480Kredîtu apdroßinåßana 20 156Sauszemes transportlîdzek¬u îpaßnieku civiltiesiskås atbildîbas obligåtå apdroßinåßana 471 389Galvojumu apdroßinåßana 4 459DaΩådu finansiålo zaudéjumu apdroßinåßana - 2 137Palîdzîbas apdroßinåßana 14 398Kopå 1 948 880Maksåtspéjas apré˚ins péc izmaksåtajåm atlîdzîbåmPårskata periodå izmaksåtås apdroßinåßanas atlîdzîbas - IA K 21 025 632Tas pats sakarå ar pårapdroßinåßanas operåciju veikßanu - IA PPieteiktås, bet vél neizmaksåtås atlîdzîbas - AR 2 458 318Uz iepriekßéjo periodu pieteiktås, bet neizmaksåtås atlîdzîbas - AR 3 916 634Paßa apdroßinåtåja izmaksåtås atlîdzîbas - IA N 5 036 799Pårskata gadå izmaksåto atlîdzîbu kopsumma - IA B 6 488 362Starprezultåts IA=IA N /IA B 0.776Starprezultåts IZ=K*(IA K +IA P +AR-AR 3 ), kur K=1/3 7 522 439E1 = 7.000.000 EUR, izteikts LVL péc kursa uz 31.12.2003 4 718 000Starprezultåts IZ*D=E 1 *0.26+(IZ-E 1 )*0.23 1 871 701Maksåtspéjas norma MN A =IZ*D*IA 1 452 968Maksåtspéjas norma izteikta procentos (Paßa lîdzek¬i/MN A ) 127%Maksåtspéjas apré˚ins péc sañemtajåm prémijåmPårskata periodå sañemtås prémijas - P 19 054 804Tas pats sakarå ar pårapdroßinåßanas operåciju veikßanu - P PAtmaksåtås prémijas lauΩot, apdroßinåßanas lîgumus - I LStarprezultåts PR=P+P P -I L 19 054 804E = 10.000.000 EUR, izteikts LVL péc kursa uz 31.12.2003 6 740 000Starprezultåts PR*B=E*0.18+(PR-E)*0.16 3 183 569Paßa apdroßinåtåja izmaksåtås atlîdzîbas - IA N 5 036 799Pårskata gadå izmaksåto atlîdzîbu kopsumma - IA B 6 488 362Starprezultåts IA=IA N /IA B 0.776Maksåtspéjas norma MN P =PR*B*IA 2 471 347Maksåtspéjas norma izteikta procentos (Paßa lîdzek¬i/MN P ) 75%* Maksåtspéjas normas apré˚inam ir lietota FKTK izstrådåtå metodikaApré˚inåtå maksåtspéjas norma ir lielåkå vértîbano MN A vai MN P2 471 347Maksåtspéjas norma, 2003.g10 11

More magazines by this user
Similar magazines