Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums.

malpils.lv

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums.

JOMA-5.IESTĀDES VIDEKritērijs -5.1.Mikroklimats.Mālpils Mūzikas un mākslas skolā ir izveidojies labvēlīgs mikroklimats, kasir veiksmīgas pedagogu, audzēkņu un vecāku sadarbības rezultāts. Skolā iriedibinātas ilggadīgas tradīcijas un pasākumi, kas veicina piederības sajūtasveidošanos-tie ir izlaidumi, dažādi koncerti un izstādes gan pašvaldībai, gan skolaslabvēļiem . Skolā regulāri tiek publiski novērtēti un izcelti audzēkņu un pedagogupanākumi valsts un starptautiskas nozīmes pasākumos. Skolas darbības pamatā irdraudzīgas attiecības starp audzēkņiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem. Skolāir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. To izstrādāšanā ar saviem ieteikumiem irpiedalījušies skolas skolotāji, audzēkņi un arī audzēkņu vecāki.Kritērijs-5.2. Fiziskā vide.Mālpils Mūzikas un mākslas skola atrodas Mālpils novada domes Mālpilskultūras centra telpās. Pamatojoties uz skolas Nolikumu un likumu par darbaaizsardzību ir izstrādāts Nolikums par darba drošību skolā. Ir sakārtota drošībastehnikas instruktāžas dokumentācija. Atbilstoši Darba aizsardzības likumam notiekskolas darbinieku instruktāža. Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroliveic Mālpils novada domes darba aizsardzības speciālists. Skolā ir visasprofesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas uniespēju robežās materiāltehniskie resursi. Mācību un koplietošanas telpas iekārtotasatbilstoši sanitāri - higiēniskajām prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstinātiar rīcību ekstremālos gadījumos un ar darba drošības noteikumiem klasēs. Skolastelpas tiek regulāri uzkoptas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks. Skola iraprīkota ar ugunsdrošības aparātiem. Ir izstrādāts un izvietots visāsnepieciešamajās vietās skolas evakuācijas plāns avārijas un ugunsgrēkagadījumiem.JOMA-6.IESTĀDES RESURSIKritērijs-6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi.Skolas teorētisko un praktisko mācību priekšmetu materiāltehniskaisnodrošinājums atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Tiekorganizēta materiālo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana.Skola ir nodrošināta ar CD atskaņotājiem, datoriem, kā arī internetapieslēgumu .Ir noteikta un apstiprināta kārtība materiāltehnisko līdzekļu20

More magazines by this user
Similar magazines