Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums.

malpils.lv

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums.

izmantošanai un uzglabāšana, par to atbild skolas direktors un skolas skolotāji, arkuriem ir noslēgts materiālās atbildības līgums. Pateicoties regulārai iekārtuapkopei un savlaicīgam remontam, skolas materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas irdarba kārtībā un droši lietošanā. Skolas bibliotēkas krājums ir atbilstošs izglītībasiestādes specifikai un izglītības programmu apguvei. Mācību grāmatas un mācībulīdzekļu izvēle ir pamatota. Regulāri notiek skolas bibliotēkas fondu palielināšana.Kritērijs-6.2.Personālresursi.Skolas personālresursi atbilst skolā īstenoto izglītības programmu –profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības, kā arī interešu izglītībasprogrammu īstenošanas nodrošināšanai. Visu skolotāju pienākumi, tiesības unatbildība ir noteiktas darbinieku darba pienākumos un amata aprakstos. Katramskolotājam ir darba mape ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajiemmateriāliem. Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmuīstenošanai. No 15 skolas skolotājiem 12 ir augstākā profesionālā pedagoģiskāizglītība, tai skaitā 6 ar maģistra grādu.3 skolotājiem ir vidējā profesionālāpedagoģiskā izglītība, no kuriem 2 studē JVLMA.Kopš 2010. gada marta vairāk kā puse skolā strādājušo pedagogupiedalījās ESF rīkotajā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītībassistēmas optimizācijas apstākļos”. Tika iegūtas 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpes .Skolas Pedagogi ļoti aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijaspilnveidē. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kāarī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagoga darbakvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās pilnveidesnepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Pedagogi piedalās dažādās arpedagoģisko darbu un māksliniecisko jaunradi saistītās aktivitātēs gan izglītībasiestādē, gan ārpus tās.JOMA-7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UNKVALITĀTES NODROŠINĀŠANAKritērijs -7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.Skolas vadība regulāri plāno skolas personāla darba kontroli visās jomās.Tiek veikts individuālā darba pašvērtējums, kuram seko izglītības programmudarba pašvērtējums nodaļās, tad tiek apkopota visa informācija un veikts skolaspašvērtējums. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Katru mācību gadu tiekizvērtēti arī izglītojamo mācību sasniegumi.Skolas darba vērtēšana notiek reizi semestrī administrācijas sanāksmēs, kurtiek izvērtēti pēdējo mēnešu notikumi un pasākumi. Semestra noslēguma sēdē tiek21

More magazines by this user
Similar magazines