11.07.2015 Views

Andis Sprogis_prezentacija par makoniem_NEW - LIKTA

Andis Sprogis_prezentacija par makoniem_NEW - LIKTA

Andis Sprogis_prezentacija par makoniem_NEW - LIKTA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mākoņskaitļošanaspriekšrocības maziem un vidējiemuzņēmumiem LatvijāSeminārs E-iespējas uzņēmējiemAndis SproģisLattelecomBiznesa klientu daļasPiedāvājuma vadības nodaļas vadītājs


Kā būtu, ja…? … IT pakalpojumus varētu ieslēgt un izslēgt kāelektrību? …maksāt tikai par patērēto?


Kā būtu, ja…? …pakalpojumi pieejami no jebkuras vietaspasaulē? …ieviešana un uzturēšana neprasa būtiskusieguldījumus?


…arī mazajiem pieejami lielo uzņēmumurisinājumi un priekšrocības…bez instalēšanas, konfigurēšanas unadministrēšanas…ātri un vienkārši…droši un uzticami…vai tā var būt ???


armākoņpakalpojumiem var!


LattelecomMākoņpakalpojumiLatvijas MVU


Sākam ar modernu saziņas risinājumu –LattelecomePasts Mākonī


…un tagad lai runā digitālaisprezentētājs – mākoņvideo


Kas tālāk?ExchangeSharePoint +sagatavesOfficeDatu kopēšanaMS Dynamics CRMJauns produkts nJauns produkts n2012Q1 Q2 Q3 Q42013Q1 – Q4


Ieinteresēja?Sūtiet ziņu uz info@makonpakalpojumi.lv(!) Sākot ar 19.04.2012 apmeklējiet www.emakonis.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!