PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kase.gov.lv

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kontu skaits500045891. ATTĒLSValsts budžeta izdevumu kontuskaits 2005. un 2006.gadā400030002000377020052006Avots: Valsts kase10000Pamatbudžetaizdevumu konti107109Speciālā budžetaizdevumu konti393304Ziedojumu undāvinājumu konti2006.gadā atvērti 285 pamatbudžeta ieņēmumu konti, kas ir par 27 kontiem jeb 8,7% mazāk nekā 2005.gadā.Realizējot valsts budžeta izpildi, Valsts kase 2006.gadā ir apstrādājusi 14 266 726 maksājumu uzdevumus, kas par4 092 060 maksājumu uzdevumiem jeb 40,2% pārsniedz 2005.gadā apstrādāto maksājumu uzdevumu skaitu. Veiktomaksājumu skaits ir ievērojami pieaudzis, jo, sākot ar 2005.gada 1.jūliju, VSAA sociālos maksājumus (pensijas un pabalstus)pārskaita uz saņēmēja kontiem (līdz tam tos veica uz komercbankām). Arī aktīvāka ES naudas apgūšana ietekmējusimaksājumu skaita pieaugumu.Valsts kases kontos reģistrētie nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir mazāki par 2006.gadam plānoto. Nodokļu ieņēmumiir par 60,7 milj. latu jeb 3,5% lielāki, savukārt nenodokļu ieņēmumi – par 72,6 milj. latu jeb 27,8% mazāki. Ieņēmumi nomaksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ir par 7,2 milj. latu jeb 6,2% mazāki nekā plānots. Arī ieņēmumi no ārvalstufinanšu palīdzības ir mazāki par plānoto – par 111,6 milj. latu jeb 29,7% (sk. 2.attēlu). Kopējie valsts pamatbudžeta ieņēmumi2006.gadā ir 2336,7 milj. latu pret plānotajiem 2467,4 milj. latu, un ieņēmumu izpilde pret plānu ir 94,7%.milj. latu250020002. ATTĒLSValsts pamatbudžeta izpilde2006.gadā15001000Gada plāns 2006Izpilde 2006Izpilde 20055000NodokļuieņēmumiNenodokļuieņēmumiMaksaspakalpojumiun citi pašuieņēmumiĀrvalstufinanšupalīdzībaUzturēšanasizdevumiIzdevumikapitālieguldījumiemAvots: Latvijas Republikas 2005.gada pārskatspar valsts budžeta izpildi un par pašvaldībubudžetiem, Valsts kases oficiālais mēneša pārskats“Konsolidētā kopbudžeta izpilde”, 2006.gadajanvāris-decembris.Salīdzinot ar 2005.gadu, pamatbudžeta ieņēmumi 2006.gadā ir par 458,3 milj. latu jeb 24,4% lielāki, nodokļu ieņēmumiir par 417,2 milj. latu jeb 30,8% lielāki, nenodokļu ieņēmumi – par 18,6 milj. latu jeb 10,9% lielāki, ieņēmumi no maksaspakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – par 7,2 milj. latu jeb 7% lielāki, bet ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības – par15,3 milj. latu jeb 6,1% lielāki nekā 2005.gadā.12

More magazines by this user
Similar magazines