PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kase.gov.lv

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

10. TABULAValsts pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums pamatbudžeta programmai“Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (LVL)Nr.Finanšu līdzekļiIepriekšējā gadā(faktiskā izpilde)apstiprināts likumāPārskata gadāfaktiskā izpilde1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 2 475 000 3 830 000 3 830 0001.1. Dotācijas 2 475 000 3 830 000 3 830 0001.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – – –1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība – – –2. Izdevumi (kopā): 1 713 638 3 830 000 3 656 9692.1. Kārtējie izdevumi 1 713 638 3 830 000 3 656 9692.1.1.Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksasstarptautiskajās organizācijās1 713 638 3 830 000 3 656 9692.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem – – –Avots: Valsts kaseTā kā Latvijas Republika ir vairāku starptautisku finanšu institūciju un organizāciju dalībvalsts, līdz ar iestāšanos tajās tāir ieguvusi ne tikai tiesības, bet arī uzņēmusies noteiktas saistības – veikt iemaksas kapitālā un rezervēs, kā arī ikgadējosmaksājumus par dalību tajās. Valsts kase šīs programmas ietvaros nodrošina, ka uzņemtās dalībvalsts saistības tiek pildītaspilnā apmērā un savlaicīgi saskaņā ar maksājumu grafikiem. Valsts kase nodrošina dalības maksājumus tādās starptautiskāsfinanšu institūcijās kā SRAB, EIB, ZIB, EPAB, Starptautiskā Muitas organizācija un Eiropas Nodokļu administrācijas organizācija.2006.gadā visi dalības maksājumi ir veikti saskaņā ar noteiktajiem apjomiem un nekavējot termiņus.2006.gadā tika plānots veikt iemaksas 3 830 000 latu apmērā. Visi plānotie saistību maksājumi starptautiskajās finanšuorganizācijās veikti laikus un pilnā apmērā, kopā sasniedzot 3 656 969 latus, veidojot starpību, kas rodas ar Pasaules Bankasmaksājumu, kas tika pieprasīts mazākā apmērā nekā plānots. Maksājumi kapitālā un rezervēs, kā arī dalības maksājumi veiktivisās septiņās institūcijās un organizācijās. Līdz ar to arī sasniegts apakšprogrammas galvenais mērķis. Jauni pasākumi vaiaktivitātes, kas ietekmētu apakšprogrammas izpildi, 2006.gadā nav veikti.11. TABULAValsts pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums pamatbudžeta programmai“Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” (LVL)Nr.Finanšu līdzekļiIepriekšējā gadā(faktiskā izpilde)apstiprināts likumāPārskata gadāfaktiskā izpilde1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 800 000 800 000 800 0001.1. Dotācijas 800 000 800 000 800 0001.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – – –1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība – – –2. Izdevumi (kopā): 678 151 800 000 588 7842.1. Kārtējie izdevumi 678 151 800 000 588 7842.1.1.Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksasstarptautiskajās organizācijās678 151 800 000 588 7842.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem – – –Avots: Valsts kase42

More magazines by this user
Similar magazines