PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kase.gov.lv

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

Valsts un pašvaldību iepirkumiValsts kasē iepirkumus veica saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, bet no 2006.gada 1.maijasaskaņā Publisko iepirkumu likumu, piemērojot atklāta konkursa, sarunu, cenu aptaujas un iepirkumu, kuru paredzamālīgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latiem, procedūru. Iepirkuma veikšanai Valsts kases pārvaldnieks izveido iepirkumakomisiju, kura ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkumus reģistrē un līgumus kontrolē Valsts kasesiepirkumu līgumu reģistrā. 2006.gadā veikti 45 iepirkumi (neskaitot iepirkumus līdz 1000 latiem) un noslēgti līgumi par396 031,18 latiem bez PVN.5.2.Personāls un personāla vadībaPersonāla nodrošināšana2006.gada 2.janvārī Valsts kasē bija 271 amata vieta, no kurām – 238 ierēdņu un 33 – darbinieku (t.sk. septiņi fiziskā darbadarītāju amati), valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar 250 darbiniekiem.2006.gada 29.decembrī Valsts kasē bija 272 amatu vietas, no kurām – 240 ierēdņu un 32 – darbinieku (t.sk. septiņi fiziskādarba darītāju amati), valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar 250 darbiniekiem.2006.gadā aktualizēti un pilnveidoti 109 amata apraksti (40% no Valsts kases amatu skaita), lai sekmētu struktūrvienībufunkciju un uzdevumu izpildi, kā arī lai precizētu pienākumus un atbildību kvalitātes vadības un risku vadības jomā.Lielākā daļa (74%) Valsts kases personāla ir vecumā no 20 līdz 49 gadiem (sk. 17.attēlu).17. ATTĒLSValsts kases personālasadalījums pa vecuma grupām20-2930-3940-4950-5960-6970 un >Avots: Valsts kase32% 23% 19% 17% 9% 0,4%Strādājošo sieviešu un vīriešu īpatsvars, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nav būtiski mainījusies. 2006.gadā no Valstskasē strādājošajiem 84% ir sievietes un 16% − vīrieši (sk. 18.attēlu). Reģionālajos Valsts kases norēķinu centros (izņemotRīgas norēķinu centru) strādā tikai sievietes.45

More magazines by this user
Similar magazines