PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kase.gov.lv

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

Valsts budžeta aizdevumu izsniegšanāLai palielinātu Valsts kases konkurētspēju valsts budžeta aizdevumu izsniegšanā un nodrošinātu tirgus situācijai atbilstošākasaizdevumu likmes, izstrādāt elastīgāku aizdevuma procentu likmju noteikšanas metodoloģiju un Ministru kabineta noteikumuprojektu “Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.Jaunu iniciatīvu ieviešanā1) Ņemot vērā publiskās-privātās partnerības pielietošanas attīstības tendences publisko investīciju projektu īstenošanāLatvijā, sagatavot publiskās-privātās partnerības projektu risku pārdales mehānisma un uzskaites metodoloģisko aprakstu.2) Lai nodrošinātu efektīvāku valsts budžeta plānošanu un ierobežotu valsts budžeta iestāžu finanšu riskus budžetamaksājumiem ārvalstu valūtās, sagatavot priekšlikumus par pasākumiem valsts budžeta iestāžu finanšu risku vadīšanasuzsākšanai.ES politiku instrumentu maksājumu iestādes funkciju realizēšanā1) Lai nodrošinātu maksājumu iestādes funkcijas – saņemt līdzekļus no Eiropas Komisijas un veikt maksājumus fonduatbalsta saņēmējiem iespējami īsākā termiņā un pilnā apjomā – izstrādāt nepieciešamos iekšējos kvalitātes vadībassistēmas dokumentus.2) Lai noteiktu vienotus principus 2007.-2013.gada programmēšanas periodam piešķirto ES fondu līdzekļu plānošanai,finanšu vadībai, maksājumu veikšanai un deklarāciju iesniegšanai, sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt atbilstošusMinistru kabineta noteikumus.3) Turpināt veikt maksājumu iestādes funkcijas, sertificējot 2004.-2006.gada programmēšanas perioda laikā apstiprinātoES struktūrfondu, Kohēzijas fonda un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu ietvaros veiktos izdevumus.4) Veikt pirmos maksājumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšuinstrumenta ieviešanai un administrēšanai.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldībāŅemot vērā Valsts kases darbības pārtraukšanu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldē, nodrošināt Valsts kasesieguldījumu plāna likviditāti.Valsts kases kā valsts pārvaldes iestādes pārvaldībā1) Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši sertifikāta ISO 9001:2000 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības.”prasībām.2) Veikt iekšējo un ārējo klientu aptauju, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un identificētu nepilnības līdzšinējā darbībā.3) Turpināt maksimāli efektīvu informācijas tehnoloģiju izmantošanu klientu apkalpošanā.4) Lai nodrošinātu turpmāko personāla attīstību, pilnveidot darba izpildes un mācību vajadzību noteikšanu, kā arī izstrādātmetodiku personāla karjeras attīstības plānošanai un nodrošināt tās ieviešanu.55

More magazines by this user
Similar magazines