11.07.2015 Views

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pilis un muižas<strong>Jelgava</strong>s pils. Pils celta 1738. gadā pēc Kurzemeshercoga Ernsta Johana Bīrona rīkojuma, to projektējis izcilaisbaroka stila meistars Krievijas galma arhitekts FrančeskoBartolomeo Rastrelli. Lai uzsvērtuhercogu dinastijas maiņu Kurzemē, E. J.Bīrons nolēma jauno pili būvēt iepriekšējāshercogu rezidences – 14.gs. celtāsLivonijas Ordeņa pils vietā, kuru 1737.gadā uzspridzina kopā ar baznīcu, lai atbrīvotuvietu jaunās pils celtniecībai. Jaunā<strong>Jelgava</strong>s pils celta vairākos posmos,pārtraukums pils būvdarbos iestājās pēchercoga E. J. Bīrona aresta 1740. gadāun tam sekojošās trimdas. Pēc hercoga varas atjaunošanas1762. gadā pils celtniecību varēja turpināt un uz jaunorezidenci hercogs E. J. Bīrons pārcēlās 1772. gada nogalē.1795. gadā Kurzemes – Zemgales hercogiste beidza pastāvēt.Tā tika pievienota Krievijas impērijai kā Kurzemesguberņa. Pilī iekārtoja gubernatora rezidenci un izvietojaguberņas administratīvās iestādes. 1798.gada martā pēcKrievijas cara ielūguma <strong>Jelgava</strong>s pilī apmetās Francijaskaralis Luijs XVIII ar galmu, otro reizi Francijas karalisinkognito kā Lilles grāfs pilī uzturējās trīs gadus no 1804.līdz 1807. gadam.1937. gadā pēc arhitekta Eižena Laubes projekta pilij sākabūvēt rietumu spārnu. Pilī ir ierīkots muzejs, tur atrodas arīKurzemes un Zemgales hercogu un viņu piederīgo kapenes.Šodien pils ir Latvijas Lauksaimniecības universitātesmājvieta. Lielā iela 2, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63005617, www.llu.lv2


Latvijas LauksaimniecībasUniversitātes muzejs<strong>Jelgava</strong>s pilīMuzejs dibināts 1968. gadā. Tā krājumā glabājasvairāk kā četri tūkstoši eksponātu. Šodien tūristiemir apskatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas, kasatspoguļo <strong>Jelgava</strong>s pils būvniecības vēsturi un paveiktotās vēsturiskajā izpētē, kā arī LLU un augstākāslauksaimnieciskās izglītības vēsturiLatvijā.Lielā iela 2, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63005617,www.llu.lvPilis un muižasRundāles pils muzeja ekspozīcija <strong>Jelgava</strong>s pilī“Kurzemes hercogu kapenes”Hercogu kapeņu vēsture aizsākās 1582. gadā vēl iepriekšējā – Ketleru pilī. Savas pastāvēšanasvēsturē tās vairākkārt izpostītas un izlaupītas. 20. gs.70. gados tika uzsākta kapeņuinventarizācija, apbedījumu sakārtošana un izpēte, kā arī bojāto tekstiliju konservācija unrestaurācija.Šobrīd kapenēs atrodas 30 apbedījumi, t.sk. 21 metāla sarkofāgs, no kuriem vecākais irno 1569., bet jaunākais – no 1791.gada. 1990.gadā restaurēti hercoga E. J. Bīrona un hercogienesBenignas Gotlības sarkofāgi. 2005.gadā ar Kurzemes bruņniecības organizācijasatbalstu restaurēts hercoga Vilhelma, bet 2008.gadā hercogienesSofijas Amēlijas sarkofāgs.Izstāžu telpās līdzās kapenēm izstādīti restaurētie tērpi un vēsturiskasziņas par kapenēs guldītajām personām. 1989.gadāhercogu kapenes savā īpašumā pārņēma Rundāles pils muzejsun kopš 1992.gada tās ir atvērtas apmeklētājiem (no maijalīdz oktobrim).Lielā iela 2, <strong>Jelgava</strong>, pieteikšanās pa tel. 63962197(Rundāles pils), www.rundale.net3


Pilis un muižasValdekas pils. 17. gadsimtā romāņu – gotuarhitektūras stilā celta barona Rekkes medību pils arparku. 19. gadsimtā tika pārbūvēta, pašlaik LatvijasLauksaimniecības universitātes īpašums.Rīgas iela 22, <strong>Jelgava</strong>Blankenfeldes muiža. Pirmās ziņas parBlankenfeldes vēsturi datētas ar 1462. gadu, bet pašreizējāmuižas apbūve veidojusies 19. gadsimta sākumā. Muižapiederējusi vairākiem īpašniekiem, tajā skaitā baronu Mēdemu,Hānu, Manteifeļu dzimtām, šeit divas reizes uzturējiesFrancijas karalis Luijs XVIII ar saviem galminiekiem.Līdz mūsdienām saglabājusies muižas kungu māja, kalpumāja, klēts, stallis, parks. 2008. gadā rekonstruētas vairākasmuižas ēkas un atjaunots muižas parks.Papildus muižas apskatei tiek piedāvātas dažādas ekskursijuprogrammas.Vilces pagasts, tel. 20222854, www.blankenfeldesmuiza.lvElejas muiža. Muižas ansamblis veidots pēcgrāfa Žanno Mēdema pasūtījuma. Muižas galvenā ēkacelta no 1806.-1810. gadam pēc J. G. A. Berlica projekta,izmantojot itāļu arhitekta Dž. Kvarengi metu, nopostītaI Pasaules kara laikā. Kompleksu no ceļa norobežomūra žogs ar arkādēm. Parkā saglabājies tējas namiņšun kādreizējā baronu kapsēta, uz kuru ved 1910. g.būvēts tiltiņš.Elejas pagasts, ekskursiju pieteikšana patel. 28357321Lielplatones muiža. 19. gadsimtā muižapiederējusi baronu Hānu dzimtai. Kungu māja celta 1845.-1860.gadā. Sākotnējo ēkas projektu izstrādājis Kurzemesguberņas arhitekts E. J. A. Štrauss, bet 1859.-1860. gadānezināms arhitekts to paplašinājis. Kompleksā ietilpst 20ha liels parks, kalpu māja, vešūzis, kapela, dīķis, Hānudzimtas kapi u.c. Ar muižu saistās dažādas leģendas, kurasuzzināsiet, to apmeklējot. Tagad ēkā atrodas skola.Lielplatones pagasts, tel. 63061386, 2914673244


Pilis un muižasZaļenieku (Zaļā) muiža. Muiža celta pēc Kurzemes hercogaE.J. Bīrona rīkojuma no 1768. līdz 1775. gadam vēlā baroka stilā pēcarhitekta S. Jensena projekta. Pašlaik muižā atrodas Zaļenieku arodvidusskola,pie muižas – parks ar ainavisku plānojumu, tiltiņu un dīķiem.Zaļenieku pagasts, tel. 63074250, 26973361, www.zav.lvVilces muiža. Muižas kungu māja celta 18. gadsimtāpēc barona Mēdema pasūtījuma. Saglabājusies arīmuižas kalte, klēts un smēde. Pašlaik šeit atrodas Vilcespamatskola. Pie ēkas aug 1937. gadā valsts prezidenta K.Ulmaņa stādītais ozols.Vilces pagasts, tel. 29807078, 63061081Lielvircavas muiža. Lielvircavas muižaskungu māja celta klasicisma stilā, to būvējis baronsDionisijs Klopmans no 1803. līdz 1808. gadam. Tajāpašā laikā uzbūvēta arī muižas klēts. Vēlāk muiža piederējusibaronu Hānu dzimtai. Kopš 1924. gada muižasēkā darbojas skola.Platones pagasts, tel. 63086645, 26547117Staļģenes muiža.Muiža celta 1797. gadā pēc S. Jensena projekta.Saglabājusies kungu māja, klēts, parks. Pašlaik muižāatrodas pamatskola, iekārtots Jaunsvirlaukas pagastanovadpētniecības muzejs.Jaunsvirlaukas pagasts, tel. 28859120, 63085808Vircavas muiža.Muižas apbūve veidojusies no 17. līdz 19. gs. Domājams, ka ēkas celtaspēc S. Jensena projekta. Muiža bijusi Kurzemes hercoga PēteraBīrona iemīļota uzturēšanās vieta. 19. gs. 70. gados muiža tika nodotacariskās Krievijas armijas rīcībā un pārbūvēta tās vajadzībām.1919. gadā muižu nodedzināja bermontieši, bet bijušajā klētī – noliktavā1920.-30. gados tika ierīkots Tautas nams. No muižas ēkassaglabājies ziemeļaustrumu korpuss un virtuve kā atsevišķa ēka.Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 ha liels baroka stila dārzs arsavdabīgu dārza parteru. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājiesKavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola. Tiek piedāvātaekskursija pa muižas parku un programma jaunlaulātajiem.Vircavas pagasts, tel. 63086024, 296185445


Muzeji un ekspozīcijasĢederta Eliasa <strong>Jelgava</strong>s Vēstures unmākslas muzejs / Academia PetrinaMuzeja ēka, kas pazīstama ar vēsturisko nosaukumu Academia Petrina,celta 1775. gadā pēc pēdējā Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera Bīronaierosmes agrākās hercogu pilsētas pils vietā, tajā atradusies pirmā augstskolaLatvijā. Pārbūves projekta autors ir arhitekts S. Jensens.Pēc II Pasaules kara uz kādreizējā Kurzemes Provinces muzeja (otrs vecākais muzejs Latvijā, dibināts 1818. gadā) saglabājušoskolekciju bāzes atjaunotajā Academia Petrina ēkā tika izveidots <strong>Jelgava</strong>s vēstures muzejs, kam 1975. gadā piešķirts gleznotājaĢ. Eliasa vārds. Šobrīd muzeja krājumi ar vairāk kā 80 000 vienībām raksturo visu Zemgales kultūretnogrāfisko novadu. Muzejaekspozīcijas vēsta par <strong>Jelgava</strong>s pilsētas un novada sabiedriski politiskajām, saimnieciskajām un kultūras dzīves norisēm no vissenākajiemlaikiem līdz mūsdienām, īpašu vērību veltot II Pasaules karā sagrautajai, savulaik Eiropā labi zināmajai Kurzemesun Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas un Zemgales apgabala galvaspilsētai <strong>Jelgava</strong>i. Vislielākā muzeja krājumavērtība ir latviešu glezniecības vecmeistara Ģederta Eliasa (1887-1975) darbu kolekcija, daļu no kuras var aplūkot pastāvīgajāgleznotāja darbu ekspozīcijā.Muzeja apmeklētāji, nonākot pagalmā, jutīsies kā 19. gadsimta 40. gados, jo viss – gan dekoratīvais nožogojums, ganpiebrauktuve – veidotas gluži kā tolaik. Muzejs piedāvā izglītojošas programmas un ekskursijasdažādām vecuma grupām.Akadēmijas iela 10, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63023383, ekskursiju pieteikšana pa tel. 63025830, www.jvmm.lv6


Ādolfa Alunānamemoriālais muzejsMuzejs iekārtots mājā, kurā par latviešu teātra tēvu dēvētaisdramaturgs Ādolfs Alunāns pavadījis sava mūža pēdējosgadus. Te apskatāmas Ā. Alunāna mūža un viņa dzimtasliecības – albumi, dokumenti, grāmatas, vēstules, kā arīdažādi sadzīves priekšmeti. Tepat atrodamas arī liecībaspar teātra spēlēšanas tradīcijām Jelgavā gan senāk, ganmūsdienās.Filozofu iela 3, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63021180Muzeji un ekspozīcijasSv. Trīsvienības luterāņubaznīcas zvanu tornisŠeit kādreiz atradās vecākā <strong>Jelgava</strong>s baznīca. Sv. Trīsvienības baznīcusāka celt 1574. gadā, tā piederēja vācu luterāņu draudzei unuzskatāma par pirmo mūra celtni Jelgavā. Dievnams tika iesvētīts1615.gadā. Zvanu tornis tika celts no 1686.-1688. gadam, vēlāk,1862. gadā, torni paaugstināja.Baznīca tika sagrauta 1944. gadā padomju armijas uzlidojumulaikā un vēlāk nojaukta, līdz mūsdienām saglabājot tikai torni unvārtus.2009. gadā tika uzsākta Sv. Trīsvienības baznīcas zvanu torņarekonstrukcija, un 2010. gada nogalē tornis tiks atvērtsapmeklētājiem. Tajā atradīsies tūrisma informācijas centrs,konferenču zāles, kafejnīca, tiks izvietota vēsturiska ekspozīcijapar Jelgavu, uz pilsētu varēs noraudzīties no skatu laukuma.Akadēmijas iela 1, <strong>Jelgava</strong>Latvijas dzelzceļa muzejs,<strong>Jelgava</strong>s ekspozīcijaŠobrīd muzeja teritorijā apskatāma vēsturiska ekspozīcija –semafors, sakabes, drezīnas, lokomotīvju riteņpāri, 750 mmsliežu autobuss, ūdens kolonna, pārbrauktuves barjera, guļbūvēcelta pārmijnieka mājiņa.Stacijas iela 3, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63096494,www.railwaymuseum.lvUgunsdzēsības muzejsMuzejā ir vairāki simti eksponātu, sākot no seniem diplomiemlīdz pat ugunsdzēsēju automašīnai, kas irvērtīgākais eksponāts. Muzejs iekārtots vienā noValsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestagarāžām. Tā ekspozīcijā var apskatīt četrrocīgurokas sūkni, motorsūkni, cirvjus, ķiveres,gaismekļus, rācijas un citus ugunsdzēsējuikdienas darbā agrāk lietotus priekšmetus.Dobeles iela 16, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63027736Psihiatriskāsslimnīcas„Ģintermuiža”muzejsMuzejā apskatāmi priekšmeti,kas saistīti ar psihiatrijas jomu,pacientu zīmējumi.Filozofu iela 69, <strong>Jelgava</strong>,tel. 63026690, 630071567


Muzeji un ekspozīcijasZiemassvētku kaujumuzejs / “Mangaļu” mājasZiemassvētku kauju muzejs “Mangaļu” mājās ir Latvijas Kara muzeja filiāle, kur apskatāmaizstāde „Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujas” un kauju vietu makets. Tiešā „Mangaļu”māju tuvumā atradās I Pasaules kara frontes līnija un notika leģendārās Ziemassvētku kaujas.Muzeja teritorijā var apskatīt autentiskā vietā rekonstruēto vācu armijas nocietinājumupirmo līniju, tā saucamo „vācu valni”, kas ir vienīgais šāds objekts Baltijā.Valgundes pagasts, tel. 67228147, 28349259, www.karamuzejs.lvJ. Čakstes muzejs “Auči”Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtasmājas. Muzejā apskatāms J. Čakstes darba kabinets unekspozīcija par Čakstu dzimtu.Sidrabenes pagasts, tel. 26392154Teteles pamatskolas muzejs „Laiki un likteņi”Muzejā apskatāmas trīs ekspozīcijas - Teteles skolas vēsture no tās dibināšanas laika 1832. gadā līdz mūsdienām, 1905. gadaun II Pasaules kara vēsturiskie notikumi un izcilie novadnieki.Cenu pagasts, tel. 63055432, 29277844<strong>Ozolnieku</strong> novada muzejs<strong>Ozolnieku</strong> novada muzejs izveidots 2008. gadā. Muzeja pastāvīgā ekspozīcija„<strong>Ozolnieku</strong> cilvēki pirms 90, 80, 70, 60 … gadiem” iepazīstina ar cilvēku devumunovada izaugsmē sākot no Latvijas Republikas izveidošanas līdz mūsdienām.Rīgas iela 29, Ozolnieki, tel. 63085179, 29132901,www.ozolnieki.lvRakstnieka Edvarda Virzas mājas “Billītes”Rakstnieka Edvarda Virzas mājas un ekspozīcija.Sidrabenes pagasts, tel. 630856798Motosporta muzejs OzolniekosRetro motociklu kolekcija, motobraucēju tērpi, sacensību trofejas.<strong>Jelgava</strong>s iela 35, Ozolnieki, tel. 26751108, 63022602


Kultūras pieminekļi un piemiņas vietasPiemineklis pirmajamLatvijas valsts prezidentamJānim ČakstemAtklāts 2003. gada 14. novembrī, autore A. Dumpe.Lielā iela 1a, <strong>Jelgava</strong>Pilsētbūvniecības piemineklis –<strong>Jelgava</strong>s vecpilsētaDobeles, Vecpilsētas un Jāņa Asara ielas krustojumā saglabājusies<strong>Jelgava</strong>s vecākā apbūves daļa, kas netika iznīcināta II Pasaules karagados. Apbūves rajons celts laikā no 18. līdz 19. gadsimtam un irvalsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. 2009. gadā tika veiktinozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi - nobruģētas ietves, izvietotassenlaicīgas apgaismojuma laternas, uzstādītas pilsētas vārtusimboliskās robežzīmes.Piemineklis <strong>Jelgava</strong>satbrīvotājiem „Lāčplēsis”Piemineklis atrodas Stacijas skvērā, atklāts 1992. gada 21. novembrī.Tā autors ir tēlnieks Andrejs Jansons, kurš atjaunoja savatēva Kārļa Jansona par tautas ziedojumiem veidoto un 1932.gadā atklāto pieminekli „Lāčplēsis un Melnais bruņinieks”. PēcII Pasaules kara piemineklis tika iznīcināts, tā fragments tikaatrasts 1988. gadā un novietots pie Ģ. Eliasa <strong>Jelgava</strong>s Vēsturesun mākslas muzeja.Stacijas parks, <strong>Jelgava</strong>PiemineklisĀdolfam AlunānamAlunāna parkā, bijušajos Jāņa kapos,apglabāts latviešu teātra tēvs ĀdolfsAlunāns. 1913. gadā par latviešu tautasziedojumiem tika izgatavots šūnakmenspiemineklis ar tēlnieka Burkarda Dzeņaveidotu Ādolfa Alunāna bareljefu.Alunāna parks, <strong>Jelgava</strong>9


Kultūras pieminekļi un piemiņas vietasSvētbirzsPiemiņas vieta, kur 1989. gada 14. jūnijā uzstādīts piemiņasakmens jelgavniekiem, kas cietuši un gājuši bojā padomju genocīdāpret Latvijas tautu. 2008. gadā, pieminot komunistiskajās represijāsbojāgājušos, Svētbirzē atklāts memoriāls «Ciešanu ceļš». Tas veidotskā dzelzceļa uzbērums apmēram divdesmit metru garumā.Kalnciema ceļš, <strong>Jelgava</strong>Mīlestības alejaDobeles šosejas kreisajā pusē atrodas bērzu aleja, kura veidota kādraudzības simbols un kuru savulaik greznojuši divi mākslinieciskiaugstvērtīgi pieminekļi: slaids granīta obelisks un marmora urna arčūsku vijumiem. Šeit apbedīti divi draugi: advokāts Kristofs Tečs unKurzemes hercoga galma padomnieks Sigismunds Švanders, par šovietu un abiem draugiem saglabājusies leģenda par nelaimīgu mīlestību.Līdz mūsdienām saglabājusies tikai marmora urna un atjaunotabērzu aleja. Kāzu dienā šeit ierodas jaunlaulātie. Dobeles šosejaLauku sēta “Kalna Būriņi”Ēku komplekss celts 1830. gadā kā mežsarga sēta. Ap māju izveidotsdārzs ar vairāk nekā 200 kokaugu sugām.Būriņu ceļš 8a, <strong>Jelgava</strong>, tel. 29237252Teteles muižas tornisTornis atrodas blakus Teteles pamatskolai Lielupes krastā. To1885. gadā licis uzbūvēt Tetelmindes barons Frīdrihs Bērs (jaunākais)par godu Krievijas caram Aleksandram III, kurš ieradāspie barona uz medībām. Tas kalpojis kā novērošanas tornis.Cenu pagasts, tel. 63055432, 2927784410Ložmetējkalns TīreļpurvāTā apkārtnē ir saglabājušās unikālas liecības par I Pasaules kara nocietinājumiemun šajā vietā notikušajām Ziemassvētku kaujām.Ziemassvētku kaujas norisinājās no 1917.gada 5.janvāra līdz 11.janvārim(no 1916.gada 23.decembra līdz 29.decembrim pēc vecā kalendāra). Tā bijalielākā Krievijas armijas militārā operācija Rīgas frontē I Pasaules kara laikā.Aptuveni 9000 latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujās krita, tika ievainoti vaipazuda bez vēsts.Mūsdienās Ložmetējkalns ir izveidojies par latviešu strēlnieku varonības unpiemiņas simbolu. Šeit uzstādīts 27 m augsts skatu tornis, no kura paveraspanorāmas skats uz Ziemassvētku kauju vietām. Valgundes pagasts


Baznīcas un klosteriSv. Annas luterāņu katedrāleSv. Annas katedrāle ir vecākā <strong>Jelgava</strong>s ēka, latviešu luterāņu draudzes baznīca.Baznīcas dibināšanas akts apstiprināts 1567. gadā, tagadējā mūra ēkauzcelta laikā no 1638. līdz 1641. gadam. Pie baznīcas aug dižkoks – 1883.gadā par godu Mārtiņa Lutera 400. dzimšanas dienai stādīts ozols.Lielā iela 22a, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63025515<strong>Jelgava</strong>s Romas katoļuBezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāleBaznīca būvēta 1906. gadā pēc arhitekta K. E. Strandmaņa projekta. Celtneveidota pseidogotiskā stilā, bagātīgi rotāta ar dekoratīviem elementiem. Virsieejas atrodas vietējas nozīmes mākslas darbs – bareljefs „Svētais vakarēdiens”.Baznīca II Pasaules kara laikā izdega, tās atjaunošana tika pabeigta tikai 1992.gadā, kad agrākajā izskatā tika atjaunots baznīcas tornis. 1996. gadā Romaspāvests Pāvils II baznīcai piešķīra katedrāles statusu.Katoļu iela 11, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63029702Sv. Simeonaun Sv. Annas pareizticīgo katedrāleUzbūvēta ar Krievijas cara Aleksandra III finansiālu atbalstu pēc arhitekta N.Čagina projekta no 1890. līdz 1892.gadam, daļēji saglabājot iepriekšējās,1774. gadā pēc arhitekta F. B. Rastrelli projekta celtās baznīcas pamatus unaltāra daļu. Katedrāle cieta no postījumiem II Pasaules kara un padomju varaslaikā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā tika atdota pareizticīgodraudzei un uzsākta tās atjaunošana (1993.- 2003.). Katedrāles zvanu tornīir deviņi zvani, lielākais zvans sver 830 kg.Raiņa iela 5, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63020207<strong>Jelgava</strong>s Vissvētākās Dievmātesaizmigšanas pareizticīgo baznīcaBaznīca celta 1890. gadā kā kapliča, pēc II Pasaules kara to pielāgoja baznīcasvajadzībām.Dzirnavu iela 1, <strong>Jelgava</strong>, tel. 6302100611


Baznīcas un klosteriSv. Jāņa luterāņu baznīcaBaznīcas celtniecība uzsākta 1845. gadā, bet tornis uzbūvēts tikai 1882. gadā.Baznīca piederēja Sv. Jāņa vācu draudzei. Pie baznīcas kādreiz atradās Literātukapi, Katoļu kapi, Jāņa kapi, Vecticībnieku kapi, bet 50. gados to vietā tika izveidotsAlunāna parks un Stacijas skvērs. Starp ievērojamākajām personībām, kas apbedītišajos kapos, jāmin latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns, sabiedriskais darbinieks JurisMāters, dzejnieks Kārlis Hugenbergs, zīmētājs V. Z. Stefenhāgens u.c.Jāņa iela 1, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63023790Līvbērzes katoļu baznīcaBaznīca celta 1684. gadā no baļķiem, 19. gs. apšūta ar dēļiem. Līdz1729. gadam bijusi luterāņu baznīca, bet par katoļu dievnamu kļuvusipēc Līvbērzes muižas barona Līvena kāzām ar poļu grāfieni, kad baronspieņēmis katoļticību. Baznīcā ir apskatāmi valsts nozīmes mākslaspieminekļi – altāris, kancele, gleznojums uz dzegas un torņa smailesnoslēgums. Līdz mūsdienām saglabājies meistara G. Meijera 1683. gadāatlietais baznīcas zvans. Šis ir vienīgais koka dievnams <strong>Jelgava</strong>s novadā.Līvbērzes pagasts, tel. 26590046Rīgas Sv. TrijādībasSergija sieviešu klostera filiāle(Valgundes klosteris)Klostera apbūve sākta veidot 1897. gadā. Klosterī var apskatītKristus apskaidrošanās pareizticīgo baznīcu, Jāņa Trepniekapareizticīgo baznīcu un kapelu ar nozīmīgu ikonu kolekciju.Klosterī dzīvo aptuveni 60 māsas.Valgundes pagasts, tel. 63085215, 63085244Lielvircavas luterāņu baznīcaVecākā mūra baznīca <strong>Jelgava</strong>s novadā, celta 1595.gadā, smagi cietusi II Pasauleskara laikā. 20.gs. 70.gados tās mākslas vērtības, kas vēl bija saglabājušās,tika pārvestas uz Rundāles pils muzeju. Baznīcas interjers vairākkārtīgi atjaunots.Pie baznīcas atrodas Jura Alunāna kapavieta.Platones pagasts, tel. 63086129, 2654711712


Baznīcas un klosteriSesavas luterāņu baznīcaMūra baznīca uzcelta 1633. gadā iepriekšējās – pēc Kurzemes hercogaGotharda Ketlera pavēles 1567. gadā celtās – koka baznīcas vietā. Baznīcaiir Kurzemes dievnamiem raksturīgas iezīmes – samērā vienkārša āriene, betdekoratīva iekštelpu apdare, kur galvenā vieta ierādīta altārim. Lieli pārbūvesdarbi tika veikti 1855. gadā, pēc kuriem baznīca ieguvusi pašreizējo izskatu.Elejas pagasts, tel. 63061045, 26565277Zaļenieku luterāņu baznīcaPašreizējā baznīcas ēka celta no 1824. līdz 1872. gadam.Ērģeles būvējis P. K. O. Hermanis, tās iesvētītas 1862. gadā.Baznīcas tornī atrodas lielākais zvans <strong>Jelgava</strong>s novadā.Zaļenieku pagasts, tel. 63086770, 20203077Dalbes luterāņu baznīcaPašreizējā mūra ēka uzcelta 1869. gadā pēc krievu arhitektaNikolaja Guseviča projekta. Pirms tam Dalbē bijušas 4koka baznīcas. 1926. gadā Dalbes baznīcā iesvētīta AugustaAnnusa altārglezna „Kristus svētī bērnus”.Cenu pagasts, tālr. 28378341Salgales luterāņu baznīcaBaznīcas celtniecība uzsākta 2000. gadā, tā pabeigtaun iesvētīta 2002. gadā.Sidrabenes pagasts, tel. 63085671, 2944400713


Aktīvā atpūta, izziņa, izklaide, amatniecībaAktīvā atpūta un izklaide• Atpūtas un sportakomplekss “Zemgale”Boulings, tenisa korti,skeitparks, basketbolalaukums, pludmalesvolejbola laukumi, minifutbolalaukums, hokejahalle, publiskā slidošana, kērlings.Rīgas iela 11, <strong>Jelgava</strong>, tel. 63007700, 63007220,www.zemgale.info• Aviācijas sporta klubs “Rafaero”Izklaides lidojumi ar motodeltaplānu.Aviācijas iela 49, <strong>Jelgava</strong>, tel. 29112087• <strong>Jelgava</strong>s jahtklubsŪdensvelosipēdu un laivunoma, vizināšanās arjahtām, ūdensslēpošana.Pilssalas iela 4, <strong>Jelgava</strong>,tel. 29242520,www.jjk.ucoz.lv• <strong>Jelgava</strong>s boulings“Crash”8 boulinga celiņi, konferenčutelpas, restorānsun bārs, bērnu pasākumuorganizēšana.Akadēmijas 21,<strong>Jelgava</strong>, tel. 63010000, 63010002, www.crash.lv• OZO ledus hallePubliskā slidošana,slidotapmācība, daiļslidošana,hokejs, šorttreks,korporatīvie pasākumiuz ledus.Stadiona iela 5b,Ozolnieki,tel. 63050615, 25411611,www.ozoledushalle.lv• “Ritums”Ūdensslēpošanas trošusistēma, ūdenssportainventāra noma.Kopiela 1, Ozolnieki,tel. 28366699,www.udenssleposana.lv• “Līči”Atrakcijas bērniem brīvādabā: velohopteri, karuseļi,velokarti, vilcieniņš,minigolfs, baseins arūdens velosipēdiem unlaivu, velodrezīna, veiklībasšķēršļu josla u.c.Jaunsvirlaukas pagasts,tel. 63058443, 29204514, www.lici.lv• “Grantiņi”Atpūta pie ūdens, laivuun ūdensvelosipēdunoma, kempinga mājiņas,pirts, piknika untelšu vietas, sporta unbērnu rotaļu laukumi.Svētes pagasts,tel. 28602267, www.grantinispa.lv• “<strong>Jelgava</strong>s baltiekrekli”Naktsklubs, picorāns„Tami-Tami”.Lielā iela 19a, <strong>Jelgava</strong>,tel. 63022259,www.jelgavas.krekli.lv• “Tonuss”Naktsklubs.Uzvaras iela 12, <strong>Jelgava</strong>,tel. 29900999,www.tonuss.lv• <strong>Ozolnieku</strong> sporta centrsSporta zāle, trenažieru zāle, futbola laukums, inventāranoma, stadions, sauna.Stadiona iela 5, Ozolnieki, tel. 6305051614


Aktīvā atpūta, izziņa, izklaide, amatniecībaDabas objekti• Zaķu pļavaLabiekārtota atpūtasvieta ar šūpolēm un Zaķafigūru, piemērota sportaaktivitātēm. Atrodas pieVilces un Rukūzes upessatekas, Vilces pilskalna pakājē, ko vidējā dzelzs laikmetāapdzīvojuši zemgaļi. Iekļauta Eiropas nozīmes Natura 2000īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „Vilces dabas parks”,izveidotas dabas takas.Vilces pagasts, tel. 26517125• Lielupes palienes pļavasDabas liegums <strong>Jelgava</strong>sPils salā, Eiropas nozīmesNatura 2000 īpaši aizsargājamadabas teritorija.Dabiskas applūstošaspļavas Lielupes krastos,reti sastopamu putnu ligzdošanasvieta, nozīmīgamigrējošo ūdensputnu atpūtas vieta. Teritorija ir unikāla arsavu iekļaušanos pilsētvides ainavā. Savvaļas zirgu apskate.Pils sala, <strong>Jelgava</strong>, tel. 29841851, 20264343Apskates saimniecības un amatniecība• Kokaudzētava “Aptiekas”Dendrārija unkokaudzētavas apskate,stādu tirdzniecība.Zaļenieku pagasts,tel. 29410756,63074444,www.zalenieki.lv• Stādaudzētava “Dimzas”Dendrārija un stādaudzētavas apskate, stādu iegāde,konsultācijas par apzaļumošanu.Platones pagasts, tel. 29217829, 26528108,www.dimzas.com• Kokaudzētava “Bētras”Ekskursija pa kokaudzētavu, augļukoku un ogulāju stādutirdzniecība.Sidrabenes pagasts, tel. 28662847, 29494883• “Līcīši”Kaziņu apskate, piena pārstrādesprocess, kazkopības produkcijasdegustācija, telšu vietas, pirts,makšķerēšana, šūpoles.Cenu pagasts,tel. 26537993, 26453155,www.licisi.lv• “Buku audzētava”Briežu, stirnu, dambriežuun muflonu vērošanagida pavadībā.Valgundes pagasts,tel. 63027751,29191980www.bukuaudzetava.lv• “Latvijas Keramika A”Keramikas ražotne. Iespējamsvērot trauku veidošanasun ražošanas procesu,veikalā iegādāties gatavoprodukciju, suvenīrus.Rīgas iela 67, <strong>Jelgava</strong>,tel. 63022868, 29790157,www.keramika.lv• SIA “Larelini”Lina tekstilizstrādājumuražošana un tirdzniecība,ekskursija pa ražotni.Lapskalna iela 18,<strong>Jelgava</strong>, tel. 63023934,www.larelini.lv• “Pils putns”,veikals – salonsIespēja iegādātiesamatnieku izstrādājumusun suvenīrus.Mātera iela 29, <strong>Jelgava</strong>,tel. 63025846• “Daiļrade”, veikalsIespēja iegādāties amatnieku izstrādājumus un suvenīrus.Akadēmijas iela 4, <strong>Jelgava</strong>, tel.6308272815


Aktīvā atpūta, izziņa, izklaide, amatniecība• “Dbdaba”, veikalsIespēja iegādātiesamatnieku izstrādājumusun suvenīrus.Raiņa iela 17, <strong>Jelgava</strong>,tel. 26136411• Irmas rokdarbi “Rūzele”, veikals – salonsAdīti, tamborēti, koka, lina, māla un ādas izstrādājumi,filca izstrādājumi, “crazy” metodes izstrādājumi, bižutērija,šūšanas vēstures un bērnu darbu stūrītis.Lielā iela 3, <strong>Jelgava</strong>, tel. 29181070, 26549590• Galerija “Suņa taka”Gleznu galerija, izstādes, iespēja iegādāties mākslas darbus.Dobeles iela 68, <strong>Jelgava</strong>, tel. 29491395• “Amatnieki”Kokgriezēja, koka virpotāja, mucinieka, galdnieka unrestauratora darbi. Iespēja piedalīties darba procesā, aplūkotizstādi un iegādāties produkciju.Sesavas pagasts, tel. 29204482• Lietišķās mākslasstudija “Staļģene”Iepazīšanās ar aušanas procesu, profesionāluaudēju darba vērošana, iespējapiedalīties darba procesā.Jaunsvirlaukas pagasts, tel. 28674293• Kokamatnieks Jānis BerķisIespējams vērot darba procesu, pasūtīt koka izstrādājumus.Jaunsvirlaukas pagasts, tel. 63058446, 22339724• Amatniece Andra MeinerteZīda apgleznošanas studija. Var izmēģināt dažādas zīdaapgleznošanas tehnikas.Svētes pagasts, tel. 26323655,www.zidapasaule.lv• Amatniecības centrs “Līve”Iepazīšanās ar aušanas procesu, profesionālu audēju darbavērošana, iespēja piedalīties darba procesā.<strong>Jelgava</strong>s iela 4a, Līvbērzes pagasts, tel. 26749894Pērļotāja, iespēja pasūtīt un nopirkt rotaslietas -tel. 28321360Izjādes ar zirgiem• “Reinas zirgi”Izjādes ar zirgiem,izbraucieni ar droškuvai kamanām.Lielplatones pagasts,tel. 26378639, 28308322• “Bērziņi”Izjādes ar zirgiem, jāšanas apmācība.Valgundes pagasts, tel. 63085275, 26462593• “Princis”Zirgaudzētavas apskate, izjādes, jāšanas apmācība.Brankas, Cenu pagasts, tel. 26563936• “Zemgales poniji”Izjādes ar ponijiem,jāšanas apmācība, piknikavieta, mājdzīvniekuapskate.Brankas, Cenu pagasts,tel. 27171712,www.poniji.lvMakšķerēšana• “Atpūta Ozolniekos”Komercmakšķerēšana,nakšņošanas iespējas,telpas svinībām.Eglaines iela 17,Ozolnieki,tel. 26052867,29514863• “Sudrablīcis”Komercmakšķerēšana,sērfošana , telšu vietas.Liegas, Cenu pagasts,tel. 63055156,2918371116


Tradicionālie svētki un pasākumiStarptautiskais ledus skulptūru festivālsFestivāls tiek organizēts katru gadu februārī kopš 1998. gada un kļuvis par lielāko un populārāko pasākumu Jelgavā. Tā laikāmākslinieki no dažādām pasaules valstīm veido lielformāta ledus un sniega skulptūras par kopīgu tēmu, tiek noteikti unapbalvoti uzvarētāji. Festivāla noslēgumā skulptūras pieejamas apskatei, un katru gadu apmeklētāju skaits pieaug, pēdējosgados pārsniedzot 40 000.<strong>Jelgava</strong>s pilsētas svētkiTradicionālie svētki katru gadu maijā, kas uz dažāda veida izklaidēm un izglītojošiem pasākumiem pulcē gan jelgavniekus, ganpilsētas viesus. Svētkus ievada gājiens, kurā piedalās pilsētas uzņēmumu un iestāžu darbinieki, studenti, skolu un pirmsskolasiestāžu audzēkņi.Vairāk informācijas par kultūras pasākumiem Jelgavā www.kultura.jelgava.lv17


Tradicionālie svētki un pasākumiStarptautiskais Smilšu skulptūru festivāls„Vasaras Zīmes”Jau vairākus gadus vasaras vidū – jūlijā – notiek profesionālās smilšu tēlniecībasfestivāls, kura ietvaros mākslinieki no dažādām valstīm vienu nedēļuveido smilšu skulptūras, kas sasniedz pat 5 m augstumu.Bērnu svētkiElejas estrādē<strong>Jelgava</strong>s un <strong>Ozolnieku</strong> novadu tradicionālieBērnu svētki tiek svinēti vasaras sākumā Elejasmuižas parka estrādē, atzīmējot starptautiskobērnu aizsardzības dienu. Pasākumāpiedalās novadu un pilsētas skolu kori undeju kolektīvi.Vispārējie LatvijasPiena, maizes un medus svētkiKatru gadu augustā pirms jaunā mācību gada sākuma notiek Piena,Maizes un Medus svētki, kuri popularizē veselīgu dzīvesveidu un iepazīstinaar Latvijā ražotiem produktiem. Svētkos piedalās maizes, pienaproduktu un medus ražotāji no visas Latvijas, tiek piedāvātas dažādasdegustācijas un atrakcijas, to laikā norit piena paku regate Lielupē.Studentu dienasKatru gadu novembrī svētku ietvaros studenti sacenšasaugstskolu stafetē un dažādos sporta veidos, cīnās parAsprātīgākās augstskolas titulu Latvijā.18Ziemassvētkukauju piemiņas pasākumiTradicionāli janvāra sākumā Ložmetējkalna apkārtnē notiek latviešustrēlnieku piemiņas pasākumi, atceroties Ziemassvētku kaujas.Pasākumu programmā iekļauts piemiņas brīdis strēlnieku kapos,Ziemassvētku kauju muzeja ekspozīciju apmeklējums „Mangaļos”un noslēgumā svinīgais atceres pasākums ar dziesmām un ugunskuriemLožmetējkalnā.


NaktsmītnesVIESNĪCASNosaukums Adrese Telefons Vietu skaits Piedāvājums“<strong>Jelgava</strong>” *** Lielā 6, <strong>Jelgava</strong> 63026193 70 Kafejnīca, banketzāle, konferenčuwww.hoteljelgava.lv 63023349 zāles, sauna, tvaika – turku pirts“Zemgale” *** Rīgas 11, <strong>Jelgava</strong> 63007707 70 Kafejnīca, konferenču zāles, boulings,www.zemgale.infoteniss, skeitparks, sporta laukumi,ledus halle“Brīze” Atmodas 9, <strong>Jelgava</strong> 63082979 25 Banketu zāle, biljards, sauna, baseins,www.hotelbrize88.lvapsargāta bezmaksas auto stāvvieta<strong>Ozolnieku</strong> sporta centrs Stadiona 5, Ozolnieki 63050516 30 Kafejnīca, trenažieru zāle, solārijs,frizētava, sporta zāle, stadions, galdateniss, viesību telpa 50 pers., saunaMOTEĻINosaukums Adrese Telefons Vietu skaits Piedāvājums“Akva” Birzes 49, <strong>Jelgava</strong> 63023444 54 Banketu zāles, konferenču zāle,www.hotelakva.viss.lvtrenažieri, sauna ar baseinu, kafejnīca,autostāvvieta, peldvieta. Divas vasarasmājiņas pasākumiem, katra 10-15 pers.“Magone” Zaļenieku pag. 63074363 30 Kafejnīca29487381“Vērpji” Valgundes pag. 26221112 4 + 14 pap.v. Banketu zāle 40 pers., ēdināšana, pirtsun mazā zāle, futbola, basketbolalaukums, telšu vietasLAUKU, VIESU MĀJASNosaukums Adrese Telefons Vietu skaits Piedāvājums“Līči” Jaunsvirlaukas pag. 63058443 20 Kafejnīca, konditoreja, viesību telpawww.lici.lv 29204514 50 pers., bērnu rotaļu laukums, telšuvietas, lauku pirts, treileru vietas“Upmaļi” Vilces pag. 63061044 līdz 20 Banketu zāle 30 pers., krievu pirts,29237149 ēdināšana, biljards, telšu vietas, laivas,komercmakšķerēšana“Ģinguļi” Ūziņi, Zaļenieku pag. 29218175 15 Krievu pirts, siltā āra vanna, banketuzāle līdz 20 pers., telšu vietas,sporta laukums“Māras māja” Sidrabenes pag. 29107193 12 Sauna, kamīnzāle, banketu zāle 40 pers.,virtuve, telšu vietas, dīķis“Pūteļkrogs” Zaļenieku pag. 63011900 14 Kafejnīca, banketu zāle 35 - 40 pers.,29255010 pirts“Jaundobeļi” Līvbērzes pag. 29157311 60 Banketu zāles līdz 120 pers., virtuve,29521421 grils, krievu pirts, baseins„Aitiņlauvas” Valgundes pag. 29160393 16 Semināru zāle līdz 50 pers., bistro,www.aitinlauvas.lv 29218555 restorāns, sauna„Kaupēna dzirnavas” Zaļenieku pag. 29263768 15 + pap.v. Viesu nams pie ezera, netālu no Tērvetes26551259 dabas parka, viesību zāle 30 pers.,sauna, kempinga mājiņas, peintbols,zirgu izjādes19


20NaktsmītnesNosaukums Adrese Telefons Vietu skaits Piedāvājums„Gošivs” Valgundes pagasts 28763700 35 Nakšņošana, banketzāles 25, 100 pers.,www.gosivs.lv 29255931 krievu pirts, baseins, sporta un rotaļulaukumi, grila un telšu vietas,makšķerēšana, kvadraciklu noma„Upenieku muiža” Līvbērzes pag. 63086344 26 Viesību zāle līdz 100 pers., sauna,26590664 baseins, ēdināšana„Zaļie atvari” „Atvari”, Līvbērzes pag. 29488465 60 Viesību zāles 30 un 60 pers., pirts arwww.zalieatvari.lv 29353208 baseinu, kempinga mājiņas, sportalaukums, kvadracikli, telšu vietas„Atpūta Ozolniekos” Eglaines iela 17, 26052867 6 Ēdināšana, viesību zāle līdz 50 pers.,Ozolnieki 29514863 pirts līdz 15 personām,komercmakšķerēšana„Ānes muiža” Cenu pag., Āne 26483712 50 Pirts māja, zāle+biljards,www.anesmuiza.lvtenisa korts, pludmales volejbolalaukums, laivas, makšķerēšanaspiederumu noma„Skalbes” Cenu pag. 29103477 12 Viesu zāle līdz 15 pers.,www.bbbeate.lvsauna, tvaika pirts, džakuziJAUNIEŠU TŪRISMA MĪTNESNosaukums Adrese Telefons Vietu skaits Piedāvājums„Universitāte” A. Pumpura 7, <strong>Jelgava</strong> 63024689 60 Sauna, viesību telpa līdz 40 pers.Zaļenieku Zaļenieku pag. 63074250 līdz 40; 100 Semināru, konferenču telpas Zaļajāarodvidusskolas DV* 63074476 (VII-VIII) muižā, muižas apskateLatvijaslauksaimniecības Rīgas 34, Ozolnieki 63050220 50 Semināru telpas, kafejnīca, virtuvekonsultāciju centrs, www.llkc.lv 63050225dienesta viesnīca 22018583Kultūras un sporta Dzirnieki, Jaunsvirlaukas 63085875 50 Semināru zāle, trenažieru un sporta zālecentrs “Jaunlīdumi” pag. 29199324TELŠU VIETASNosaukums Adrese Telefons Piedāvājums„Grantiņi”, kempings Svētes pag. 28602267 Laivu un ūdensvelosipēdu noma, kempinga mājiņas, pirts,www.grantinispa.lvpiknika un telts vietas, sporta un bērnu rotaļu laukumi.Apsargāta teritorija, ērta auto novietne“Ķīri” Jaunsvirlaukas pag. 29491133 Ugunskura vieta, grils, laivu noma, makšķerēšana“Kaijas” Platones pag. 63051877 Laivu noma, makšķerēšana26010089„Foriteks” Platones pag. 29149318 Telšu vietas, peintbolswww.ezermalas.lv“Smiltiņi” Tīreļi, Valgundes pag. 29189509 Makšķerēšana, putnu vērošana, ugunskuru vietasZaķu pļava Vilces pag. 26517125 Labiekārtota atpūtas vieta pie Vilces pilskalna,dabas takas, šūpoles, zaķa skulptūra.“Asari” Elejas pag. 63061570 Ugunskura vieta, autostāvvieta29459070Vilces muižas parks Vilces pag. 29807078 Labiekārtota atpūtas vieta„Šalkoņi” Sidrabenes pag. 29477317 Peldvieta*Telšu vietas arī pie lauku mājām!20


Semināru, konferenču telpasNosaukums Adrese Tālrunis Vietas Papildus pakalpojumi<strong>Jelgava</strong>s pils Lielā 2, <strong>Jelgava</strong> 63023685 50; 500 Kafejnīca, ekskursijaswww.llu.lv<strong>Jelgava</strong>s Reģionālais Svētes 33, <strong>Jelgava</strong> 63082101 80; 200; auditorijas 15; Kafejnīcapieaugušo izglītības centrs www.jrpic.lv 20; 30; datoru klase -15Viesnīca “<strong>Jelgava</strong>” Lielā 6, <strong>Jelgava</strong> 63026193 34; 50; 70 Kafejnīca, naktsmītnes,www.hoteljelgava.lv 63023349 turku pirts, sauna29145961Atpūtas un sporta Rīgas 11, <strong>Jelgava</strong> 63007707 40 Ēdināšana, naktsmītne,komplekss “Zemgale” www.zemgale.info boulingsĢ. Eliasa <strong>Jelgava</strong>s vēstures Akadēmijas 10, 63023383 30 Ēdināšana, ekspozīcijuun mākslas muzejs <strong>Jelgava</strong>, apskatewww.jvmm.lvRestorāns “Silva” Driksas 9, <strong>Jelgava</strong> 63084899 120 Ēdināšana29266586<strong>Jelgava</strong>s novada Pasta 37, <strong>Jelgava</strong> 63022238 140 Ēdināšanapašvaldībawww.jelgavas<strong>novads</strong>.lvMotelis “Akva” Birzes 49, <strong>Jelgava</strong> 63023444 45 Naktsmītne, kafejnīca,banketu zāle, pirts, atpūtapie ūdens, autostāvvietaIzglītības un aktivitāšu Staļģene, 63085875 35; 200; Ēdināšana, sportacentrs “Līdumi” Jaunsvirlaukas pag. 29199324 10 (datoru klase) aktivitātes, naktsmītnes.Ir pacēlājs cilvēkiem arkustību traucējumiem<strong>Jelgava</strong>s boulings Akadēmijas 21, 63010002 80 Restorāns,„Crash” <strong>Jelgava</strong> 63010000 banketu zāle, boulingswww.crash.lvZaļenieku muiža Zaļenieku pag. 63074250 30; 100 Naktsmītnes DV*, svinību29433918 rīkošana, muižas apskateLatvijas lauksaimniecības Rīgas 34, 63050220 30; 40; 60; Naktsmītnes DV*,konsultāciju centrs Ozolnieki 26400224 8; 14 (datoru klases) ēdināšanawww.llkc.lvIzglītības, kultūras un Saules 2, 63085295 50; 200 Kafijas pauzes, virtuve,sporta centrs “Avoti” Valgunde 63085247 sporta aktivitātes, sauna<strong>Ozolnieku</strong> tautas nams Rīgas 23, Ozolnieki 63050144 30; 200 Kafijas pauzes, ēdināšana26525350Vircavas tautas nams Vircavas pag. 29618544 30; 300 Tiek piedāvāta ekskursija63086024 pa Vircavas muižas parku„Aitiņlauvas” Valgundes pag. 29160393 50 Bistro, restorāns, pirtswww.aitinlauvas.lvVilces tautas nams Vilces pag. 63061081 50, 150 Zāles banketiem,29383060 aprīkojumsĀnes kultūras nams Celtnieku iela 12b, 26121516 100 Kafijas pauzes, bibliotēkaĀne, Cenu pag.*DV – dienesta viesnīca21


PirtisNosaukums Adrese Tālrunis Papildus pakalpojumiDārziņu pirts Platones pag. 63022116 Sauna, viesību telpas līdz 40 pers.29179589„Ezerkrasti” Valgundes pag. 29220017 Sauna, viesību telpas 20 un 70 pers.,ēdināšana, nakšņošana, laivas,makšķerēšanaKlīves pirts Valgundes pag. 26544234 Krievu pirts, baseins, viesību telpas līdz50 pers., kamīnzāle, ēdināšana,naktsmītnes, telšu vietas“Mierlauki” Valgundes pag. 63085269 Krievu pirts, viesību telpa 50 pers.,29417971 nakšņošana 12 pers., telšu vietasDalbes pirts Cenu pag. 26545412 Sauna, baseins, viesību telpa 80 pers.,www.dalbespirts.lvkamīnzāle, ēdināšana, telšu vietas,makšķerēšana“Līcīši” Cenu pag. 63050196 Sauna, viesību telpa līdz 25 pers.,www.licisi.lv 26537993 ugunskura vieta, laivu noma,makšķerēšana, šūpoles, telšu vietas„Staļģene”, sociālā Jaunsvirlaukas pag. 29139003 Sauna, viesību zāle līdz 30 pers.,atbalsta centrskafejnīca, trenažieru zāle,skaistumkopšanas pakalpojumi„Miera osta” Elejas pag. 63061991 Latviešu pirts, āra kubls, kafejnīca,29917817 banketu zāle 50 pers., frizētava,skaistumkopšanas pakalpojumi„Ānes muiža” Āne, Cenu pag. 26483712 Biljarda zāle, ēdināšana, tenisa kortswww.anesmuiza.lvun pludmales volejbola laukums„Skalbes” Cenu pag. 29103477 Sauna, tvaika pirts, džakuziwww.bbbeate.lv„Talisman” Rīgas 20, Ozolnieki 27873733 Banketu, bērnu svinību rīkošana,29448802 ēdināšana,sabiedriskā pirts<strong>Ozolnieku</strong> sporta centrs Stadiona 5, Ozolnieki 63050516 Kafejnīca, trenažieru zāle, solārijs,frizētava, sporta zāle, stadions, galdateniss, viesību telpa 50 pers.22


Ēdināšanas uzņēmumiJelgavā• Bistro „Silva”, Driksas iela 7, tel. 63028747• „Čili pica”- t.c. „Valdeka”, Rīgas iela 11a, tel. 63045555• „Čili pica”- t.c. „Pilsētas pasāža”, Driksas iela 4, tel. 63048387• Kafejnīca - kokteiļbārs “Chocolate & Pepper”, Kr. Barona iela 6, tel. 63024925, www.chocolateandpepper.lv• Picorāns “TAMI TAMI”, Lielā iela 19a, tel. 63022259, www.tamitami.lv• Restorāns „Madara”, Lielā iela 22, tel. 63027012• Restorāns „Cepuri nost!”, Ausekļa iela 12a, tel. 63020144, www.cepurinost.lv• Kafejnīca “Brīze”, Atmodas iela 9, tel. 29522478• Kafejnīca “Pie mednieka” Vecpilsētas 19, tel. 63028528• Kafejnīca „Hercogs”, K. Barona 3, tel. 63024188• Kafejnīca „Istaba”, J. Čakstes bulvāris 7, tel. 29507108• Restorāns - boulings „Crash”, Akadēmijas iela 21, tel. 63010000, www.crash.lv<strong>Jelgava</strong>s novadā• Kafejnīca „Zemnieka cienasts”, Jaunsvirlaukas pag., tel. 63058443, www.lici.lv• Kafejnīca „Sapnis”, Jaunsvirlaukas pag., tel. 29165412• Restorāns – bistro „Aitiņlauvas”, Valgundes pag., tel. 29160393, 29218555, www.aitinlauvas.lv• Kafejnīca „Pūteļkrogs”, Zaļenieku pag., tel. 63011900, 29255010• Kafejnīca „Miera osta”, Elejas pagasts, tel. 63061991, 29917817<strong>Ozolnieku</strong> novadā• Restorāns – bārs „Meka”, Stadiona iela 5a, Ozolnieki, tel. 63050162, www.meka.lv• Kafejnīca „Centrs”, Rīgas iela 34, Ozolnieki, tel. 63020070• Kafejnīca šašliku nams „Talisman”, Rīgas iela 20, Ozolnieki, tel. 27873733, 2944880223


15974401675 69 3354 1658217665 52 231751 46733856557237 302759 4 4563202953 50 6461814 70 431224 25607841 4271 445726 36 118326149676231107 35 2268134839328566 2771934471

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!