"Madlienas Vēstis", jūnijs - Ogres novads

ogresnovads.lv

"Madlienas Vēstis", jūnijs - Ogres novads

2012. gada junijsMadlienas Vēstis 5Ziedošais maijs „Taurenītī”Izskanējuši visskaistākievārdi, dziesmas, dejas un apsveikumimīļajām māmiņām viņusvētkos, kurus šogad pirmsskolā„Taurenītis” svinējām 14.maijāar pasākumu: „Dāvanamāmiņai”. Kopā ar bērniemun grupu skolotājām par īpašudāvanu, kuru pasniegt māmiņai,domāja Zinītis /skolotāja RudīteStruka/, Nezinītis /skolotājaVinita Mūrniece/, mūzikasskolotājas Ilva Kaulača un InetaBalode. Pēc Zinīša un Nezinīšaizteiktajiem priekšlikumiem visivienojās, ka māmiņām dāvināskrāsainus pārsteigumus, kuripaslēpušies gan saulē, debesīs,gan kokos un zālē, gan bērnupašgatavotajos apsveikumos,mīļajos vārdos, bučiņās unsmaržīgajos ziedos...Nedēļā no 21. - 25. maijampirmsskolas bērni,skolotājas, skolotāju palīdzesdevās pārgājienā: „Zied visapasaulīte”. Pirmdienas – 21.maijarīts mūs visus pārsteidza arnelabvēlīgiem laika apstākļiem,jo lija lietus un tālumā ducinājapērkons, bet tad, kad lietusnorima un uzspīdēja saule,„Vizbulītes” un „Pīpenītes”grupas ar skolotājām AelituLazdiņu, Vinitu Mūrnieci, IvetuSamu, skolotāju palīdzēm Pārslu“Pīpenītes” un “Vizbulītes” grupas ceļa uz “MārsiliemLiepiņu un Tatjanu Pjatuņinuposās ceļā uz „Mārsiliem”, kurdzīvo skolotājas Ivetas vecākiMāra un Andris Tauriņi. Nonākotgalapunktā, bērni spēlēja interesantasspēles un rotaļas,priecājās par dabas skaistumu,cepa desiņas un gatavojās lielajaimakšķerēšanai, meklējot sliekaszem akmeņiem un bluķīšiem.Kas tā bija par sajūsmu, kadskolotājai Vinitai izdevās noķertzivi, bet tā kā zivtiņa bija maza,to palaida atpakaļ dīķī. Darbojoties,laiks aizritēja glužinemanot, un drīz vien pienācabrīdis doties atpakaļceļā. 22.maija rītā pārgājienā devās„Zvaniņa”, „Kliņģerītes” grupasar skolotājām Sigitu Viduci, LilijuMūrnieci, skolotāju palīdziIngrīdu Migliņu un pirmsskolas„Taurenītis” vadītāju IngrīduMārtiņu uz viņas īpašumu„Oši”. Naktī atkal bija nolijisspēcīgs lietus, tādēļ ceļā visiemvajadzēja pārvarēt peļķes,dubļus un pat plūdus, jo dārzuupīte bija izgājusi no krastiem.Sasniedzot galamērķi, bērniemlielu interesi radīja māja un tas,kas tajā atrodas. Tā kā vadītājasIngrīdas vīrs ir mednieks, tad„Ošos” varēja aplūkot medībutrofejas – stirnāžu un staltbriežuragus, kā arī vilka un suņu ādas.Pēc tam turpinājās spēles arbumbu un hokeja nūjām mājaspagalmā, grila sagatavošanadesu cepšanai, malkas nešanaun uguns iekuršana. Aplūkojottuvāko apkārtni, bērni apskatījāsbišu stropu, kurš gan bija tukšs,bet tādēļ labi varēja aplūkotbišu skreju un rāmīšus ar vaskašūnām. Dodoties skatīties lapsualas, bērni pētīja kurmju slazdus,dīķī – zaļās vardes, bet pļavāsalasīja raspodiņus zāļu tējai. Pēcmielošanās, desiņu cepšanas,bērzu sulas nogaršošanas visidevās mājupceļā. Ceturtdienas -24. maija rītā pārgājienā gāja pašimazākie bērni no „Magonītes”grupas ar skolotājām ElituJēkabsoni un Unu Ločmeli,veicot maršrutu atbilstoši savāmspējām un varēšanai – līdzskolas stadionam, kur atpūtāspēc tālā ceļa, vingroja, skrēja unpriecājās kopā ar Zaķi Baltļipīti/skolotāja Maija Kiršteina/,kurš pie bērniem bija atnāciskā pārsteigums. Nedēļas pēdējādiena – 25.maijs mūs sagaidījaar brīnišķīgu un saulainu laiku,kad savos pārgājiena maršrutosdevās trīs grupas. „Pienenītes”grupa ar skolotāju SarmītiOzoliņu, skolotājas palīdzi InuPotašu un medmāsu Agnesi Lielmanigāja uz dārziņiem, vērojotpuķes, kokus, ogu krūmus un to,kā mazdārziņos cilvēki ravē unstāda. Satiekot Elīnu Braueri,kura rosījās dārzā, viņa laipniuzaicināja bērnus pašūpotiesšūpolēs, kas sagādāja īpašuprieku, bet nonākot mežmalāpie dārziņa, kurš pieder SarmaiBalodei /paldies saimnieceipar iespēju tur uzkavēties/,visi varēja nolikt savas mugursomas,aplūkot upīti, kuraskrastus bija izskalojuši lielieplūdi, iekurt ugunskuru un uzceptdesiņas. „Saulespuķes”un „Samtenītes” grupas arskolotājām Viju Celmu, RudītiStruku, skolotāju palīdzi VēsmuLiepiņu, vadītājas vietnieci AijuSimsoni un sporta skolotājuMaiju Kiršteinu, labprātpieņēma uzaicinājumu dotiesciemos pie Mārča Mežajevauz „Jaunbirznieku” mājām.Tā kā šis maršruts bija jāveicpa lielo šoseju, tad ievērojāmvisus drošības noteikumus, laimērķi sasniegtu bez jebkādāmproblēmām. „Jaunbirzniekos”mūs sagaidīja to saimnieki– Mārča mamma Iveta, tētisMārtiņš, vectētiņš Kazimirs unMārča brālis Edgars Mežajevi.Vectētiņš bija sakūris ugunskuru,tētis sarūpējis iesmusdesu cepšanai, bet mamma visuspacienāja ar saldām medusmaizītēm. Pēc nelielas atpūtas,iestiprināšanās, Edgars aicinājapiedalīties dažādās komandusacensībās – „apslēptās mantas”meklēšanā, smilšu maisiņumešanā, lego kluču likšanā unjautrā rotaļā „Lapsu astes”. Pēcjaukās ciemošanās, lieliskās izklaidesteicām paldies Mežajevuģimenei, lai spēka un enerģijaspilni, dotos atpakaļ uz mūsupirmsskolu.Maija mēneša izskaņā bija arīciti pasākumi – zobu higiēnistesAgneses Loginas viesošanāsgrupās pie bērniem, lai pārrunātupar zobu kopšanu ikdienā,pēcpusdiena „Vizbulītes” grupasbērniem kopā ar vecākiem,„Pīpenītes” grupas brauciensuz „Dujām” ciemos pie NilaPatrika Kurtiša Taurupē unsagatavošanas grupu izlaidums.Lūk, tik daudziem notikumiembagāts bija ziedošais maijs mūsu„Taurenītī”!VPII „Taurenītis” vadītājasvietniece izglītības jomāAija Simsone


6 Madlienas Vēstis2012. gada junijsTurpinājums no 2.lppAtskatoties uz 2011./2012.mācību gaduKad beigušies pārcelšanas unskolas beigšanas eksāmeni, kadpagājis izlaidums un saņemtasliecības, kad uzņemti jauniaudzēkņi, uz īsu brīdi KārļaKažociņa Madlienas mūzikas unmākslas skolā iestājies klusums.Liekas savādi, ka no klasēmneskan dažādo mūzikas instrumentuskaņas un starpbrīžosdraudzīgi nečalo mākslasnodaļas audzēkņi. Tikai skolotājisteidz sakārtot dokumentāciju,nedaudz saguruši, taču domāsjau kaļ nākotnes plānus.Arī šis mācību gads pagājisgodam - bagāts ar pasākumiemun panākumiem. Skola saņēmusiakreditāciju uz nākamajiem6 gadiem. Šajā mācību gadāesam spēlējuši koncertos Jumpravasbaznīcā, Valsts svētkosLēdmanes tautas namā,uzstājušies 4 Ziemassvētku koncertos,iepriecinājuši Madlienaspansionāta iemītniekus ar koncertu,ar zēnu priekšnesumiempiedalījušies Sieviešu dienaiveltītajā pasākumā MadlienasVeiksmīgākie cilvēki ir tie,kuri dara, nevis tie, kuri tikaidomā un apsver kautkādus plānus, kurus visdrīzāknerealizēs. Ir jātiecas un jādara.Sapņot nav laika, jo var nogulēt.Darbs un darīšana, zināšanas irvisu panākumu atslēga. Pasauleipatīk darītāji un rīcības cilvēki,nevis domātāji.Emīls Viducis, 12. kl.Mana veiksmes formula irbūt pareizajā laikā, pareizajāvietā un kopā ar pareizajiemcilvēkiem. Būt šeit un tagad undarīt tieši to, ko sirds vēlas, irviens no svarīgākajiem veiksmesfaktoriem. Cilvēki, kas mums irapkārt, – ģimene un draugi –veido mūs pašus un dara brīvus,veiksmīgus un laimīgus.Māra Atslēdziņa, 12. kl.Veiksmei nav formulas, vissir atkarīgs no paša cilvēka, nolaika, no vietas... Veiksme navbrīnums, un tā nav nejaušība,mēs to spējam kontrolēt, viss atrodasmūsu galvā. Veiksme tevineizvēlas, atceries, ka tu nestāviuzgaidāmajā telpā, gaidot toierodamies! Raugies uz pasauline tikai ar acīm, bet arī ar prātu,sirdi un dvēseli!kultūras namā, koncertējušiun izrādījuši mākslas nodaļasaudzēkņu darbus Ķeipenes,Lauberes, Lēdmanes, Krapes,Mazozolu, Taurupes unMeņģeles skolās, izstādesiekārtojuši Madlienas pagastapārvaldes ēkā, bibliotēkā,kultūras namā, skolā. „Ģimenessvētkos” sniedzām atskaiteskoncertu, pēc kura vecāki kopāar bērniem varēja piedalītiesradošajās darbnīcās, lai dažādāstehnikās un materiālos izveidotuskatuves noformējumu izlaidumam.Pateicoties skolotājasSarmītes Paegles uzņēmībai,audzēkņi 4 reizes apmeklējušikoncertlekciju ciklu Rīgā.Mākslas nodaļas audzēkņi bijušitrīs skolotājas Intas PutniņasCīrules organizētajos mācībubraucienos. Mākslas nodaļasaudzēkņi piedalījušies izstādē„Iekāp Rīgas mākslā”, Valstskonkursā mācību priekšmetāKompozīcija, tekstilmozaīkaskonkursā „Ziedi” Rīgā, nosūtītidarbi konkursam „Lidice 2012”uz Čehiju. Mūzikas nodaļasaudzēkņi piedalījušies 9 konkursos.Dagnis Krūmiņš piedalījiesjauno pianistu festivālā „Baltaisun melnais” Ogrē un pianistukonkursā „Spēlē zēni!” Rīgā,kurā saņemta Atzinība. Arī AliseKetlere piedalījās jauno pianistufestivālā „Baltais un melnais”Ogrē un kameransamblīkopā ar Kitiju Balodi unGerdu Sedoju uzstājās NorasNovikas VI Starptautiskajāmazās kamermūzikas konkursāMārupē. Kad pārējie audzēkņibaudīja pavasara brīvlaiku,Megija Augustāne startēja IIStarptautiskajā Lūcijas Garūtasjauno pianistu konkursāSiguldā, Elza Sirsone un ReinersBērziņš savas zināšanaspārbaudīja mākslas skolu valstskonkursā mācību priekšmetāKompozīcija. Marks Kiseļovspar dalību akordeonistu konkursāCēsīs saņēmis Atzinību, bet ErnestsValts Circenis - 2.vietu.Ernests kameransamblī kopāar Henriju Augšpulu piedalījāsMūsu Madlienas absolventi...Elīna Zālīte, 12. kl.Pats galvenais ir ticēt sev,nesatraukties un koncentrētiesuz mērķi. Daudz kas ir atkarīgsno katra paša. Visu var vērst parlabu ar ticību un apņemšanos.Lauma Miķelsone, 12. kl.Ja cilvēks grib, lai veiksmestāv klāt, ir jāmācās ne tikaimatemātika vai fizika, bet – patidzīve. Ir jāprot ne vien ņemtun kampt visu, kas pa ceļamsastopams, bet arī jādod citiemlabs vārds, drošs plecs, patiesssmaids un stiprs balsts.Anete Pūdniece, 12. kl.Veiksme – tā ir laime. Kadcilvēkam paveicas, viņš irlaimīgs. Manas veiksmes formulassastāvdaļas ir mācības,sports, draugi, ģimene, miersun brīvība. Vislielākā nozīmeir ģimenei, ja tur viss ir kārtībā,tad laime ir gandrīz pilnīga.Nekas nav svarīgāks par māti,tēvu un mīlestību starp brāļiemun māsām.Mārcis Liepiņš, 12. kl.Joki no absolventu darbiem...Laiks nestāv uz vietas, un arlaiku nāk arī vecums.Domraksta saturam ir lielanozīme, ir visu laiku jāseko līdzi,lai rakstot nenovirzītos no tēmasvai neiegrimtu tajā pārāk dziļi.Plāns parāda priekšā to,ko tu rakstīsi tālāk, neatļaujotliekvārdību.Rakstot ir jāpieturas pie domrakstatemata.Šis stāsts ir humoristiskanovele.Ikdienā vairāk runā lecīgi unnepieklājīgi.Meitene iekšēji bija skaistajo skaista.Ja kāds latvietis ir pametissavu valsti, tad es varu garantēt,ka viņš nespēj aizmirst šoburvīgo valsti.Reizēm dzīvē var iet slikti,un tad viss labais un sliktaisprojām skrien, kad nevienam uzšīs pasaules nav pilnas laimes untumšums.Pedagogs – skolotājs,mācītājs, kurš beidzis kursus.Vecvārdi – vecie vārdi, kuruslietoja, pirms ienāca jaunievārdi.Es domāju, tas ir liels talants– melot, runāt neapstājoties, bezjebkādiem vaibstiem.Es domāju, viņš [rakstnieks]ir domājis tieši to, par ko esdomāju.Problēmas var rasties diviemvai vairākiem cilvēkiem, kuru9.akordeonistu festivālā „Labamgarastāvoklim” Ogrē. VēlHenrijs Augšpuls startēja IIIStarptautiskajā jauno mūziķukonkursā VIVA LA MUSICADaugavpilī, bet veiksmīgākssniegums bija II Mazpilsētuun lauku mūzikas skolupūšaminstrumentu konkursāOzolniekos, kur iegūta 3.vieta.Šajā konkursā piedalījās arīGerda Sedoja.Paldies skolotājiem SarmīteiPaeglei, Ilvai Kaulačai, NatālijaiČuriļinai, Valdai Garūtai, JurimGailītim, Andim Bičevskim,Intai Putniņai Cīrulei, SkaidrīteiKrīgerei un Edītei Lasei,kuri veikuši milzīgu papilddarbu,sagatavojot audzēkņuskonkursiem.Visiem novēlu vasarā uzkrātenerģiju, baudīt dabas veltes,iegūt jaunus iespaidus, apmeklētkultūras un sporta pasākumus,lai ziemas vakaros netrūkturadošu domu un ideju.Vita Ervaldebeigās viens otram ir jāpiedod.Pirmais un slavenākaisnoveļu autors Latvijā bija R.Blaumanis, kura darbus pazīstun apbrīno gandrīz visi, kas irpar viņu dzirdējuši.Latgaliešu dialektam irnorautas galotnes un īpatnējasvalodas izruna.Lībiskajam dialektam piemītsakrītošas, saplūdušas un lauztasīpašības. Vārdu gali zilbēs irizzuduši.Es zinu, ka man ir jācenšas,tāpēc vien es šo domrakstunodošu laikā.Vēlējumi absolventiemLai izdodas viss iecerētais!Lai prieks un laime dzīvesmeklējumos!Izdariet pareizo izvēli,domājot, uz kuru skolu dosietiesmācīties, jo no tā būs atkarīgajūsu turpmākā dzīve! Esietpacietīgi un aktīvi, ticiet saviemsapņiem!Lai iesāktais rit kā pa diedziņu,baudot dzīvi un neaizmirstot parpienākumiem!Centieties sasniegt savusmērķus, nepadodieties, ja neizdodas,kā iecerēts! Nemainietmērķi, bet gan rīcības plānu!Turpinājums 8.lpp


2012. gada junijsMadlienas Vēstis 7Dažas svarīgas ziņas no biedrības OtrāsMājas madlieniešiem un viesiemPar projekta realizācijuEsam realizējuši jauseptīto projektu, ar ES(Eiropas Savienības) 90%līdzfinansējumu - Ls 3847,04apmērā un 10% līdzfinansējumano SIA „Invalīds un KO” - Projekts„Apmācības, izglītošana,prasmju iegūšana” Nr.11-04-LL32-L413201-000008 līdztādai stadijai, kā to apstiprinājafinansētāji. Projekta mērķisminēts nosaukumā un, laito realizētu, bija jāiegādājaspamatlīdzekļi, kas arī tikaiegādāti. Projektam tikasamazināti līdzekļi un līdz ar to,kavēsies apmācību uzsākšana, jodarbs ar speciālo programmatūru,tās iegādāšanās, uzstādīšana,elektroinstalācijas piemērošananetika apstiprināti un tas prasavēl papildus līdzekļus un laiku.Par mācībām tiks izziņotsatsevišķi, jūlija mēnesī.Par diviem pasākumiem 16.jūnijā, sestdienā16. jūnijs, sestdiena. Vispirmsplkst.12.00, pēc mūsu radošodarbnīcu ,kas notiek biedrībāOtrās Mājas, iedvesmotājasEdītes Lases idejas, par goduStarptautiskai Kvilta dienai,mākslinieciskām, radošāmdvēselēm rīkojam pasākumu.Latvijā pirmo reizi šādi svētkitiek svinēti vienlaicīgi vairākāsLatvijas pilsētās: Rīgā, Tukumā,Bauskā, Ādažos un arī Madlienā,varbūt vēl kādās vietās.Madlienas pasākumāplkst.12os StarptautiskaiKvilta dienai par godu izstāde/pārdošana atklāšana Madlienaskultūras nama foajē. Šajāpašā telpā notiks arī modesskate, kurā tiks demonstrētidažādi tērpi, kostīmi, mēteļi,bižutērija, aksesuāri: krelles,rokassprādzes, šalles, jostasu.c. lietas, paralēli foajē notiksradošās darbnīcas, kur jebkuršinteresants kaut reizi mūžāvar mēģināt savām rokām līdzšim ko neierastu, neiepazītu.Piemēram: marmorēšanu,filcēšanu, batikošanu, pērļošanu,jā, arī adīšanu, tamborēšanuneierastā veidā - adīšanu uzpirkstiem u.c lietasAicinājums jebkuram, kaminteresē parādīt savas radošāsizpausmes, ja kāds vēlas citusiepazīstināt ar savu darbošanāsveidu jebkurā tehnikā, sazinietiesar šī pasākuma iedvesmotājuEdīti Lasi (mob.29127811),lai saskaņotu savu darbību,demonstrējumus, parauguizvietošanu.Mazajā zālē varēsietapskatīt ceļojošo Latvijasbērnu tekstilmozaīkas darbuizstādi „Ziedi”, kā arī pieaugušoindividuālos un kolektīvos darbus.Šajā pasākumā dosimiespēju piedalīties ar saviemradošajiem darbiņiem jebkuraminteresentam-izstādē/pārdošanā,savu prasmju demonstrēšanā,radošās apmācībās dažādāstehnikās. Jau ir pieteikušiesdažādu prasmju demonstrētājiun var pieteikties vēl, tie varbūt jebkura vecuma cilvēki,kam pazīstama marmorēšana,kas zina kā filcēt, kā adīt uzpirkstiem un tamlīdzīgi.Otrais pasākums plkst.14oslielajā zālē – bezmaksas koncerts,kur mums jau pazīstamaisIngemars Palens (viņš Madlienājau dažās reizes piedalījieslabdarības koncertos), piesaistotvietējos talantīgos jauniešusun pieaugušos, sniegs dažāduspriekšnesumus.EkskursijaJūlija otrajā pusē biedrībasOtrās Mājas ekskursija uzLatgali, aplūkosim 5 objektusstarp un ap Preiļiem, Aglonu,Līvāniem. Sīkāka informācijaun pieteikšanās pie BrigitasMasiules - 29450120, kā arīpie Lilijas Paegles - 26335364.Pieteikšanās un dalības maksa-Ls 5,-, līdz 10 jūlijam.Rosības un prieka pilnupirmo vasaras mēnesi vēlot,Lilija PaegleMadlienas volejbola komandai bronzas medaļasOgres novada atklātajā čempionātāMadlienas komanda nepilnā sastāvāNoslēdzies Ogres novada atklātaisčempionāts volejbolā. Čempionātāpiedalījās Ogres 1.vsk, Suntaži, Tilbeun Madliena kmandas no Ogres novada,Jumpravas, Ķeguma un Ikšķileskomandas no blakus novadiem un divaskomandas no Rīgas, proti Eksperimentsun pagājušā gada čempioni Ieskaties.lv. Čempionāta 1. kārtā komandas tikasadalītas pa divām apakšgrupām. Madlienasavā apakšgrupā ieņēma trešo vietuun kvalificējās otrajai kārtai. Otrajākārtā tikās abu grupu trīs spēcīgākāskomandas. Madliena otrajā kārtā palikaspēcīgāko komandu četriniekā un ieguvatiesības spēlēt pusfinālā. Pusfinālā Madlienaskomandai bija jāspēlē ar Jumpravu,kur tika piedzīvots zaudējums.Cīņā par bronzu Madlienas komandapārliecinoši uzvarēja komandu noĶeguma. Šajā čempionātā Madlienaskomandā spēlēja – Jānis Valners, JānisMačs, Jānis Sproģis, Guntis Lazdiņš,Aldis Dišereits, Andris Pjatuņins, ArnisDātavs, Artūrs Baltacis, Austris Kārkliņš,Aleksandrs Petrovičs, Ingus Liepiņš unMārcis Liepiņš. Komanda tika apbalvotaar kausu un medaļām, kā arī visukomandu aptaujas rezultātā čempionātavērtīgākā spēlētāja balvu saņēma madlienietisJānis Sproģis.


8 Madlienas Vēstis2012. gada junijsVisi kopā atradīsim Madlienaspagasta skaistāko unsakoptāko sētu!Lai kur latvietis apmestos- tālajā Sibīrijā vai trimdāAmerikā - viņš vienmēr centiesiekopt kaut nelielu puķu dārziņuar rozēm, rudbekijām, kāršurozēm, margrietiņām.Skaistas sētas ir arī Madlienā,visskaistāko Madlienas pagastasētu atradīsim visi kopā – 21.jūlijā Madlienas dienā, balsojot.Lai atrastu šā gada Madlienaspagasta skaistāko sētu, aicināmpretendentus – (skaistākās sētas)konkursam rakstiskā veidā vaitelefoniski (65039185) pieteiktlīdz 29. jūnijam Madlienas pagastapārvaldē. Skaistākās sētasvar pieteikt sētu īpašnieki vaicitas personas (kaimiņi, radi,draugi).Konkursam pieteiktās sētas no30.06. līdz 06.07. apsekos īpašiizveidota komisija (saskaņojotPAR ROBEŽU GROZĪŠANAS STARP OGRESUN KOKNESES NOVADIEMPUBLISKO APSPRIEŠANUPēc Kokneses novada iniciatīvas un saskaņā ar LR Ministrukabineta 2009.g 17.novembra noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādāsagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālāiedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumuizlemšanai” noteikto kārtību laika posmā no 2012.gada 4.jūnija līdz6.jūlijam Ogres novada pašvaldība nodod publiskai apspriešanaijautājumu par iespējamo robežu grozīšanu starp Ogres novadu unKokneses novadu. Robežu grozīšanas priekšlikums paredz iekļautKokneses novada teritorijā zemes vienības 7468-010-0039, 7468-010-0040, 7468-010-0061, 7568-010-0062, nosakot robežu paLokmenes upi un mainīt novadu savstarpējo robežu, nosakot to paLobes ezera vidu.Rakstiskas atsauksmes par robežu grozīšanas priekšlikumu variesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai novadapagastu pārvaldēs, kā arī rakstot uz e-pasta adresi buvvalde@ogresnovads.lvlīdz š.g. 6.jūlijam. Ar piedāvātajiem robežu grozīšanasplāniem var iepazīties Madlienas pagasta pārvaldē.Turpinājums no 6.lppLai viss izdodas! Lai nākotneir spoža un gaiša! Klausietiesmūziku, jo tā uzlabo garastāvoklijebkurā situācijā!Lai nākotnē ir labs darbs! Lailīdzās jauki un saprotoši cilvēki!Lai jaunajā skolā daudzdraugu! Lai ģimenē prieks unlaime! Domājiet par veselību unMūsu Madlienasabsolventi...ar īpašniekiem), kura no visāmpretendentēm izvēlēsies vairākasfinālistes. Ar finālam izvirzītosētu fotoattēliem no 9. jūlija līdz20. jūlija plkst. 12.00 visi interesentivarēs iepazīties un parsavu favorītu nobalsot īpaši šimnolūkam izveidotā fotoizstādē„Pagastmājā” un mājas lapāwww.ogresnovads.lv. Arī katramMadlienas dienas apmeklētājam21.07. no plkst. 10.00 līdz 14.00Madlienas kultūras namā būsiespēja aplūkot šo izstādi unnobalsot par viņaprāt skaistākoMadlienas sētu. Tieši Madlienasiedzīvotāju balsojums arī noteiks,kura tad ir „Madlienas sēta2012.” Rezultātu paziņošana unapbalvošana notiks Madlienasdienas noslēgumā plkst. 19.00Madlienas estrādē.nedariet sev pāri! Centieties visuizdarīt laikā!Pasaulē ejiet ar labo! Veidojietsevi tādu, kādu paši vēlaties!Atcerieties, ka katrs jums vēllabu!Esiet jautri un smaidīgi, ungudri! Lai daudz draugu unizdodas atrast savu otru pusīti!Te, kur mūža miers vien apņem,Te, kur klusums pāri līst,-Te man dzīves maldu sapņusZemes māte izstāstīs.LĪDZJŪTĪBAsIzsakām līdzjūtību Jūlijam Beļavniekam, Veltu mūžībā pavadotSLUDINĀJUMiKaimiņi „Sprīdīšos”Ej, māmiņ, putnos, ej ūdeņos, trīs naktis starp mums lai rudeņo.Uzlidos putni un upes trauks, vējš tevi vien vārdā, māmulīt sauks./L. Briedis/Izsakām visdziļāko līdzjūtību Indrai Reiterei, nomātes atvadotiesNekas jau nav noticis,Tikai tumsa atnāca,Tikai vēji piestāja...Kolēģi „Pagastmājā”Izsakām līdzjūtību skolotājai Edītei Lasei, tēvu mūžībā pavadotKārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolaskolektīvsCik pasacīts tev, tik ir.Nu sarunāties ar teviBūs – klausīties pašam sevīUn atmiņu lappuses šķirt.Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ramonai, tēvu zaudējotVējš pāri traucot, būs kā glāsts-Jums paliks tikai atmiņstāsts.Un mani glāstīs vēji, koka zars,Tik nebūs vairāk pavasars.Kolēģi „Pagastmājā”Izsakām līdzjūtību Stasei Lasei ar ģimeni, vīru Mārtiņu mūžībāaizvadotSIA „Madliena 2”***Cienījamie bērnu vecāki!Madlienas kultūras namā š.g. 14. jūlijā notiks Bērnības svētkiTie ir svētki ģimenei, kas rada prieku un bērnības atmiņasbērniem un vecākiem, krustvecākiem un mīļajiem līdzcilvēkiem. Aršo dienu krustmāte un krustēvs kļūst par svētku gaviļnieka – bērnauzticamajiem draugiem, padomdevējiem vai vienkārši, kā tautāsaka, kļūst par otro māmiņu un tēti.Aicinām pieteikties līdz šī gada 15. jūnijam, kultūras namā vaipa tālruni: 65039166***Humānā palīdzība Madlienas pagasta iedzīvotājiem20.06. plkst.9.00 „Pagastmājas” pagrabā.Madlienas pagasta pārvaldes laikraksts. Reģistrācijas apliecība Nr. 0786. Tirāža 300 eks. Avīze iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”.Iznāk vienu reizi mēnesī.Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

More magazines by this user
Similar magazines