1.daļa Esošās situācijas un SVID analīze - Birzgales pagasts

birzgale.lv

1.daļa Esošās situācijas un SVID analīze - Birzgales pagasts

SatursVIZĪTKARTE ................................................................................................................................................................................................................. 2SATURS ...................................................................................................................................................................................................................... 3I IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI .................................................................................................................................................................... 4II IEVADS .................................................................................................................................................................................................................... 7III ESOŠĀS SITUĀCIJAS UN SVID ANALĪZE ..................................................................................................................................................................... 81. KOPSAVILKUMS ...................................................................................................................................................................................................... 82. ĶEGUMA NOVADA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA ........................................................................................................................................................... 103. NOVADA FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS ................................................................................................................................................... 123.1. ĢEOGRĀFISKĀ ATRAŠANĀS VIETA UN TERITORIJA .................................................................................................................................................................. 123.2. DABAS RESURSI ............................................................................................................................................................................................................. 133.3. DABAS UN KULTŪRVĒSTURES VĒRTĪBAS .............................................................................................................................................................................. 164. IEDZĪVOTĀJI .......................................................................................................................................................................................................... 174.1. APDZĪVOTĪBA ................................................................................................................................................................................................................ 174.2. IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS ......................................................................................................................................................................................... 184.3. IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA ................................................................................................................................................................. 194.4. PILSONĪBA UN NACIONĀLAIS SASTĀVS ................................................................................................................................................................................ 204.5. IEDZĪVOTĀJU SKAITA PROGNOZE 2019.GADAM .......................................................................................................................................................... 225. EKONOMIKA ......................................................................................................................................................................................................... 235.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE ................................................................................................................................................................................................. 235.2. NOZARU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS .......................................................................................................................................................................... 255.3. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS ........................................................................................................................................................................................ 275.4. DARBA SAMAKSAS LĪMENIS .............................................................................................................................................................................................. 305.5. NODOKĻU IEŅĒMUMI ..................................................................................................................................................................................................... 306. TRANSPORTS ........................................................................................................................................................................................................ 336.1. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA UN SATIKSMES ORGANIZĀCIJA ................................................................................................................................................... 336.2. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI ............................................................................................................................................................................................... 387. INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA .................................................................................................................................................................. 397.1. SILTUMAPGĀDE UN GĀZES APGĀDE ................................................................................................................................................................................... 397.2. ELEKTROAPGĀDE ........................................................................................................................................................................................................... 397.3. SAKARI UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ........................................................................................................................................................................... 397.4. ŪDENSAPGĀDE, SADZĪVES UN LIETUS NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA ........................................................................................................................ 407.5. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA ................................................................................................................................................................................................ 418. VIDES KVALITĀTE .................................................................................................................................................................................................. 428.1. PIESĀRŅOJUMS ............................................................................................................................................................................................................. 428.2. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN AIZSARGJOSLA .................................................................................................................................................. 439. NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS ....................................................................................................................................................................................... 459.1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMANTOŠANA ............................................................................................................................................................................... 459.2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ......................................................................................................................................................................................... 4710. SOCIĀLĀ JOMA .................................................................................................................................................................................................... 4910.1. IZGLĪTĪBA.................................................................................................................................................................................................................... 4910.2. KULTŪRA.................................................................................................................................................................................................................... 5210.3. SPORTS ...................................................................................................................................................................................................................... 5610.4. TŪRISMS UN AKTĪVĀ ATPŪTA .......................................................................................................................................................................................... 5610.5. SOCIĀLĀ DROŠĪBA ........................................................................................................................................................................................................ 5710.6. VESELĪBAS APRŪPE ....................................................................................................................................................................................................... 6010.7. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA ................................................................................................................................................................................................... 6110.8. SADZĪVES PAKALPOJUMI ................................................................................................................................................................................................ 6310.9. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS ..................................................................................................................................................................................... 6411. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE .................................................................................................................................................................................... 6511.1. PĀRVALDES STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS ............................................................................................................................................................................. 6511.2. PAŠVALDĪBAS FINANŠU RAKSTUROJUMS ........................................................................................................................................................................... 6611.3. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN SADARBĪBA .......................................................................................................................................................................... 6911.4. PROJEKTU KAPACITĀTE .................................................................................................................................................................................................. 7012. NOVADA FUNKCIONĀLĀS SAITES ......................................................................................................................................................................... 7213. SVID ANALĪZE ...................................................................................................................................................................................................... 733. lpp Saturs

More magazines by this user
Similar magazines