शिक्षक नियोजन-2012 खुसरूपुर प्रखण्ड की अंतिम ...

educationbihar.gov.in

शिक्षक नियोजन-2012 खुसरूपुर प्रखण्ड की अंतिम ...

आवेदनमाितसंयासंयाआवेदक कानाम1 p105 canu pj.k2 35 r`fIr dqekjh3 43 foHkk dqekjh4 15 eerk flagपता/पत का नाम जम तथ कोटमैक का% अंकइंटर का %अंकनातकका % अंकशणका % अंकयोग % % मेधा अंकTET का %अंकTET कावेटेज अंककु ल मेधाअंकBTET का मांकLo- mek 'kadj pj.k 03.12.72 URF 58.56 65.00 62.80 68.70 255.06 63.77 74.66 4.00 67.77 2612118338Jhukjk;.k 'kekZlfyy02.01.83 URF 54.57 57.90 68.94 72.00 253.41 63.35 58.00 2.00 65.35 2685118190jktsUnz flag 01.03.83 URF 56.86 55.89 56.13 82.50 251.38 62.85 57.33 2.00 64.85 2613118157f'konso iz0 flag 30.03.75 URF 72.11 55.33 53.67 68.20 249.31 62.33 60.00 2.00 64.33 2629118673श० महाव० का नामohesal VsªfuaxdkWyst iVukdkes'oj flagnjHkaxk laLd`rfo'ofo/kky;njHkaxkfl)kFkZ VhpjVsªfuax dkWysttgkukcknbLykfe;k f'k{kdizf'k{kdegkfo/kky;Qqyokjh'kjhQvkb vkbZ Vh ,l5 36 :ie dqekjh dudyky >k 05.01.74 URF 54.33 53.89 58.07 73.80 240.09 60.02 56.00 2.00 62.02 2606118782 dkWyst xq.kk6 49 flokuh feJk7 39'kkfyukdqekjh8 16 equpqu dqekjh9 37ique dqekjhik.Ms;खंड शक नयोजन समत,खुसपुर, पटना-2012वग- VI TO VIII शत अितम मेधा सूचीवषय:..........SANSKRIT URFLo- pUnzukFk Bkdqj 20.02.82 URF 57.44 58.38 53.83 73.10 242.75 60.69 54.66 60.69 2692115477jktuUnu 'kekZ 25.01.70 URF 47.67 45.78 67.87 61.80 223.12 55.78 79.33 4.00 59.78 2668118890lquhy dqekj 09.06.75 URF 69.56 52.44 51.53 55.80 229.33 57.33 58.00 2.00 59.33 2634118605pUnzdkUr ik.Ms; 28.06.80 URF 45.57 53.33 56.53 73.25 228.68 57.17 61.33 2.00 59.17 2646118344dkes'oj flagnjHkaxk laLd`rfo'ofo/kky;njHkaxkohesal VsªfuaxdkWyst iVukiz0 f'k0 e0fo0iVukmPp f'kf{kdkizf'k{k.kegkfo/kky;yksgjnXxkवववधालय कानामiVukfo'ofo/kky;dkes'oj flagnjHkaxklaLd`rfo'ofo/kky;njHkaxkex/kfo'ofo/kky;ex/kfo'ofo/kky;ftokthfo'ofo/kky;Xokfy;jdkes'oj flagnjHkaxklaLd`rfo'ofo/kky;njHkaxkiVukfo'ofo/kky;fcgkjfo/kky;ijh{kk lfefriVukjkaphfo'ofo/kky;jkaphवग- VI TO VIII अशत वषय:संकृ त कोट:-URF अंतम मेधा सूचीआवेदनमआवेदक कामैक का इंटर का % नातकTET का % TET का कु ल मेधााितपता/पत का नाम जम तथसंयानामकोट- योग % % मेधा अंक BTET dk dzekad - - -% अंक अंक का % अंकअंक वेटेज अंक अंकसंया1 21 lquhrk nwcs jke dqekj ik.Ms; 13.12.72 URF 75.00 58.89 63.53 - 197.42 65.81 63.33 2 67.81 2679118118 - - -शण कास19982011201219972009-10201219941999-2002007-08lnL; ¼e0 ½iz[kaM fu;kstu lfefr[kql:iqjlnL;¼vuq0 tk0½iz0 fu;kstu lfefr[kql:iqjlnL; ¼iz0 f'k0 ink½ सदय सचव अयiz[kaM fu;kstu lfefr खंड नयोजन समत खंड नयोजन समत[kql:iqj खुसपुर खुसपुर

More magazines by this user
Similar magazines