Pusaudžu darbs vasarÇ

nva.gov.lv

Pusaudžu darbs vasarÇ

Kas veido finansiÇloatbalstu?Kur iegapplet vajadz¥goinformÇciju?LabklÇj¥bas ministrijaNodarbinÇt¥bas valsts aÆentapplerasbezmaksas informat¥vais tÇlrunis 8007700Valsts atbalstspusaudÏu darba samaksai50% apmïrÇ no minimÇlÇs mïne‰adarba algaspusaudÏu ar speciÇlÇm vajadz¥bÇm darbasamaksai minimÇlÇs mïne‰a darbaalgas apmïrÇdarba vad¥tÇja darba samaksaisamaksai par sanitÇrÇs grÇmati¿asnoformï‰anuDarba devïja atbalstspusaudÏu darba samaksai50% apmïrÇ no minimÇlÇsdarba algas (iz¿emot pusaudÏusar speciÇlÇm vajadz¥bÇm)valsts obligÇtÇs sociÇlÇs apdro‰inljanasiemaksÇm, t.sk. pusaudÏiemar speciÇlÇm vajadz¥bÇmcitiem izdevumiemS¥kÇka informÇcija par nodarbinÇt¥baspasÇkumu ir atrodama„KÇrt¥bÇ, kÇdÇ organizï nodarbinÇt¥baspasÇkumu pusaudÏiem vasaras br¥vlaikÇ”Meklï!www.nva.lvFiliÇ∫u adreses un tÇlru¿i:R¥gas reÆionÇlÇ filiÇle Jïzusbazn¥cas ielÇ 11 7507116Zieme∫u rajonaklientu apkalpo‰anas centrs Jïzusbazn¥cas ielÇ 11 7105842Vidzemes priek‰pilsïtasklientu apkalpo‰anas centrs Br¥v¥bas gatvï 266 7105842Kurzemes rajonaklientu apkalpo‰anas centrs Stappleres ielÇ 3 7465577Latgales priek‰pilsïtas unCentra rajonaklientu apkalpo‰anas centrs Sadov¿ikova ielÇ 20 7205363Zemgales priek‰pilsïtasklientu apkalpo‰anas centrs Jïzusbazn¥cas ielÇ 11 7204448R¥gas rajonaklientu apkalpo‰anas centrs Daugavpils ielÇ 31 7213022,7229407Aizkraukles filiÇle LÇãplï‰a ielÇ 4 51 22867Alappleksnes filiÇle Helïnas ielÇ 52 43 81014Balvu filiÇle Tirgus ielÇ 7 45 21850Bauskas filiÇle RÇtslaukumÇ 4 39 60631Cïsu filiÇle Bïrzaines ielÇ 15 41 20748Daugavpils filiÇle Var‰avas ielÇ 18 54 34561Dobeles filiÇle Za∫ajÇ ielÇ 27 37 00844Gulbenes filiÇle Åbe∫u ielÇ 2 44 71134, 44 71131Jelgavas filiÇle SkolotÇju ielÇ 3 30 24824Jïkabpils filiÇle JaunajÇ ielÇ 79e 52 31950Japplermalas filiÇle Viestura ielÇ 6 7769646KrÇslavas filiÇle Aronsona ielÇ 16a 56 25416Kuld¥gas filiÇle Piltenes ielÇ 5B 33 24038, 33 50553LiepÇjas filiÇle Tirgus ielÇ 15 34 26325, 3423649LimbaÏu filiÇle Jappleras ielÇ 27 40 43962Ludzas filiÇle Skolas ielÇ 12 57 07322, 57 81250Madonas filiÇle Poruka ielÇ 1 48 60837, 4807913Ogres filiÇle Br¥v¥bas ielÇ 33a 50 22601Prei∫u filiÇle Rai¿a bulvÇr¥ 19 53 23100R¥gas ielÇ 77, L¥vÇnos 53 43723Rïzeknes filiÇle 18. novembra ielÇ 35 46 07800Saldus filiÇle Avotu ielÇ 12 38 22326, 38 81580Talsu filiÇle K.ValdemÇra ielÇ 2a 32 24653, 32 21583Tukuma filiÇle Talsu ielÇ 4 31 22002Valkas filiÇle Rai¿a ielÇ 16 47 23871Valmieras filiÇle MeÏa ielÇ 7 42 24241Ventspils filiÇle Andreja ielÇ 7 36 28298Darba laiks 8.30 – 17.00Pusaudžu darbsvasarÇNodarbinÇt¥bas pasÇkums ir valsts unsabiedr¥bas atbalsts pusaudžiem


Kas jÇzina par pusaudÏunodarbinÇt¥bas pasÇkumu?KÇ iesaist¥ties pasÇkumÇpusaudzim?KÇ iesaist¥ties pasÇkumÇdarba devïjam?PasÇkuma mïr˙is - sniegt pusaudÏiemiespïju iegapplet darba pamatprasmes, iema¿as undarba pieredzi.Kas var piedal¥ties pasÇkumÇ?pusaudÏi vecumÇ no 15 l¥dz 18 gadiem,kuri mÇcÇs izgl¥t¥bas iestÇdïsdarba devïji - Latvijas RepublikÇreÆistrïtas juridiskÇs personas,to skaitÇ komersanti, biedr¥bas,nodibinÇjumi, valsts vai pa‰vald¥basinstitapplecijasPievïrs uzman¥bu!PasÇkumÇ var piedal¥ties ar¥ pusaudÏiar speciÇlÇm vajadz¥bÇm.KÇdi ir pasÇkuma termi¿i?no 1.japplenija l¥dz 31.augustam(3 mïne‰i)pusaudzis var piedal¥ties pasÇkumÇvienu reizi un bapplet nodarbinÇtsvienu mïnesiReÆistrïjoties aÆentapplerasfiliÇlï pïc deklarïtÇsdz¥vesvietas, uzrÇda:personu apliecino‰u dokumentuizzi¿u par deklarïto dz¥vesvietumedic¥nas izzi¿u par vesel¥bas stÇvokliizgl¥t¥bas iestÇdes izsniegtu dokumentu par to,ka pusaudzis mÇcÇs izgl¥t¥bas iestÇdïKÇ iesaist¥tiespasÇkumÇpusaudzim?Slïdzot darba l¥gumuar darba devïju, iesniedz:aÆentappleras filiÇlï sa¿emto nor¥kojumupersonu apliecino‰u dokumentuValsts ie¿ïmumu dienesta sa¿emto algasnodok∫u grÇmati¿uAÆentappleras filiÇlï iesniedz:pieteikumu par piedal¥‰anospasÇkumÇValsts ie¿ïmumu dienesta izzi¿u,ka darba devïjam nav nodok∫u unvalsts sociÇlas apdro‰inljanas obligÇtoiemaksu parÇdudokumentu kopiju par darba vad¥tÇja izgl¥t¥buun darba pieredziIevïrojiet!Darba devïja izvïles kritïriji ir:plÇnotais ikmïne‰a finansïjumspusaudÏa darba samaksai virsminimÇlÇs darba algasplÇnotie pakalpojumi: pusdienas,transports vai transporta izdevumu apmaksaun citi finansïti labumidarba vad¥tÇja izgl¥t¥badarba vad¥tÇja darba pieredzemedic¥nas izzi¿u par vesel¥bas stÇvokli Pievïrs uzman¥bu!PusaudÏi ar speciÇlÇm vajadz¥bÇmvar iesaist¥ties pasÇkumÇ, ja darba vietainav nepiecie‰ams speciÇls pielÇgojums.

More magazines by this user
Similar magazines