11.07.2015 Views

Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija

Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija

Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Drošības uzturēšana darbāRīga, 2011.gada 19.maijā (Statoil)


Drošības uzturēšana darbāKAS ir drošības uzturēšana darbā?• Nelaimes gadījumu prevencija (tīrība, kārtība,drošība, pārbaudes, apmācība)• Iekārtu un telpu uzkopšana, labošana (remonti,apkopes, tīrīšana)


Drošības uzturēšana darbā• Attiecas uz jebkuru darba vietu, visāsnozarēs• Attiecas uz visiem nodarbinātajiem• Sniedz drošības sajūtu darbiniekiem unuzlabo darba efektivitāti


Drošības uzturēšana darbāAKTUALITĀTE (Eiropā):• 15-20% no visiem negadījumiem• 10-15% no visiem letālajiem negadījumiemir saistīti ar drošības uzturēšanu darbā!AKTUALITĀTE (Latvijā):• 1/3 nelaimes gadījumu notiek ar darbiniekiem, kuru darbastāžs ir līdz 1 gadam!Uzkopšanas un remonta darbos iesaistītiedarbinieki pakļauti paaugstinātam darbavides riskam (fiziskie faktori, ķīmiskie,bioloģiskie, mehāniskie u.c.)


Nelaimes gadījumu statistika


Nozares, kurās 2011.gada 1.ceturksnī visvairāk notikušinelaimes gadījumi darbā


Drošības uzturēšana darbā -nelaimes gadījumu statistika


Drošības uzturēšana darba vietās -nelaimes gadījumu statistika


Drošības uzturēšana darba vietās -nelaimes gadījumu cēloņi


Eiropas kampaņa 2010. – 2011.• Semināri, konferences par drošības uzturēšanas darbānozīmīgumu, par riskiem, kas rodas neatbilstīgasuzturēšanas gadījumā• Informatīvi izglītojošiemateriāli (faktu lapas,plakāti u.c.)• Labas prakses konkurssun piemēru izplatīšana


Kampaņas koordinatori Latvijā• Valsts darba inspekcija (baiba.auzane@vdi.gov.lv)www.vdi.gov.lvwww.osha.lvhttp://hw.osha.europa.eu


Paldies paruzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!