11.07.2015 Views

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites karte

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites karte

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites karte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Garkalnes novada būvvaldei1.pielikumsMinistru kabineta1997.gada 1.aprīļanoteikumiem Nr.112Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites <strong>karte</strong>Pasūtītājs (būvniecības ierosinātājs):___________________________________________________________(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums (firma)___________________________________________________________(personas kods/reģistrācijas numurs)___________________________________________________________(dzīvesvieta/juridiskā adrese)___________________________________________________________(tālruņa numurs)___________________________________________________________(elektroniskā pasta adrese)Lūdzu izskatīt iesniegumu objekta________________________________________________________________________________(būves nosaukums brīvā formā)_______________________________________________________________________________________būvniecībai/nojaukšanai.Plānotais būves būvapjoms (m2) _______________________________________________________________________1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): jauna būvniecībabūvniecība esošā būvē2. Ziņas par zemes gabalu:2.1. kadastra apzīmējums 8060-________-_________ ; kadastra numurs 8060-________-_________2.2. zemes gabalaadrese_____________________________________________________________________________________________Ja būvniecība paredzēta mežā:1) meža kvartāla numurs ___________________; meža nogabala numurs ______________________2) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _____________________________2.3. īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs___________________________________________________________________(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/___________________________________________________________________________________________________________juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)2.4. zemes lietotājs____________________________________________________________________________________________(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/___________________________________________________________________________________________________________juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)3. Ziņas par esošo būvi/būvēm (aizpilda par katru būvi atsevišķi):3.1. būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): rekonstrukcijarenovācijarestaurācijanojaukšana3.2. būves/telpu grupas kadastra apzīmējums_________________________________________________3.3. būves/telpu grupas adrese_____________________________________________________________3.4. būves/telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs___________________________________________________________________________________________________________(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/___________________________________________________________________________________________________________juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!