Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

2 SuntažnieksBŪVVALDES INFORMĀCIJA08.10.2012. AS “Sadales tīkls” pilnvarotā SIA “ECU Ķegums” - Z - 6026 - 8 rekonstrukcija Ogres novada Suntažupagastā- atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJANACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTSZEMGALES NODAĻANacionālā veselības dienesta Zemgalesnodaļa informē, ka ar 2012.gada 1.novembri tiekpārtrauktas līgumattiecības ar Ogres novada Suntažupagasta doktorātā strādājošo ārstu Z.Mauliņu(ģimenes ārstes Z.Atmanovičas aizvietotāju). PieZ.Atmanovičas reģistrētie pacienti ar 1.novembri tiekatreģistrēti.Darbu Suntažu pagasta doktorātā uzsāksertificēta ģimenes ārste Andīna Rence, pie kurastiek aicināti pārreģistrēties pacienti, kuri bija reģistrētipie ģimenes ārstes Z.Atmanovičas un kuri ārstējās pieārsta Z.Mauliņa.Pacienti var pārreģistrēties arī pie brīvi izvēlētaģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionāloveselības dienestu.Patlaban medicīniskos pakalpojumusSuntažu pagasta doktorātā nodrošina ģimenes ārsteI.Volkopa.Sīkāka informācija Nacionālā veselībasdienesta Zemgales nodaļā Jelgavā,Zemgales prospektā 3, tālr.63027249; 63007086,e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lvNodaļas vadītāja Daiga VulfaSuntažu ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi noslēgušiesVienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/018/023“Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novadaSuntažu pagasta Suntažu ciemā”2012. gada oktobrīnoslēgušies būvdarbi EiropasReģionālās attīstības fondalīdzfinansētā projekta“Ūdenssaimniecības attīstībaOgres novada Suntažu pagastaSuntažu ciemā” būvdarbiem.Projekta kopējās izmaksas (summabez PVN) ir LVL 289 852.69.Realizējot projektu, izbūvētsjauns artēziskais urbums pieesošās ūdens atdzelžošanasstacijas “Lakstīgalas”, izbūvētsūdens rezervuārs ar otrāpacēluma sūkņu staciju, kā arīIEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒrekonstruēts ūdensvads 1936metru garumā. Lai uzlabotunotekūdeņu savākšanu, rekonstruētas2 kanalizācijassūkņu stacijas, izbūvēts jaunskanalizācijas kolektors 242metru garumā un rekonstruēti769 metri kanalizācijas kolektoru.Būvniecības darbi tikauzsākti 2012.gada 16. augustā,bet pabeigti tika līdz 2012.gada 19. oktobrim. Būvdarbusveica SIA “Matthai”Būvuzraudzību veica NilsSpilners, bet autoruzraudzībuSIA “FIRMUS Design and Construction”.Šobrīd būvniecība ir pabeigta,bet nelabvēlīgo laikaapstākļu dēļ ir aizkavējušieslabiekārtošanas darbi. Pēcmeteorologu ziņām oktobra 1.dekādē nolijuši 206% no nokrišņunormas, kas ļoti apgrūtinājadarbus. Būvnieki ir garantējušišos darbus paveikt pavasarī.PA “Rosme” direktors Valdis AncānsGrozījumi likumā „Par valsts pensijām”Likumā ”Par valsts pensijām” irpieņemti vairāki grozījumi, kas stājušiesspēkā jau no 2012. gada 18. jūlija.Būtiskākie no tiem -- Bērna vecāki vai aizbildnis,kuru apdrošināšanas stāžs navmazāks par 25 gadiem, 5 gadus pirmslikumā noteiktā vecuma sasniegšanasvar pieprasīt vecuma pensiju (šobrīdno 57 gadu vecuma), ja laika periodā,līdz bērns sasniedzis18 gadu vecumu:- ne mazāk kā 8 gadus iraprūpējis piecus un vairāk bērnus;- vai aprūpējis bērnu, kurš vismaz8 gadus ir bijis atzīts par bērnu arinvaliditāti.Bērna invaliditātes laiku, ne mazāk kā8 gadus, pierāda ar aprūpes periodāizsniegtiem dokumentiem, atbilstoši tālaika normatīvajiem aktiem.Vīriešiem, kuru apdrošināšanasstāžs nav mazāks par 25 gadiem, nokuriem vismaz ceturtā daļa (t.i., 6,25gadi) nostrādāta darbos ar kaitīgiemvai smagiem darba apstākļiem(2.saraksts) ir tiesības pieprasīt vecumapensiju divus gadus pirms noteiktāvecuma sasniegšanas. Tas nozīmē,ka vīriešiem no 2012.gada 18.jūlija irTurpinājums 3. lpp.

More magazines by this user
Similar magazines