Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

8 SuntažnieksDECEMBRIS Suntažu kultūras namā8.12. plkst. 18.00 Suntažu vokālais ansamblis SVĪRE ielūdz uz mazākumtautībubiedrību vokālo ansambļu un dziedošo kolektīvu DRAUDZĪBAS KON-CERTU. Gaidām ciemiņus no ukraiņu, baltkrievu, poļu, slāvu, lietuviešu, ebreju,latgaliešu, lībiešu, sēļu kopienām. Ieeja uz koncertu Ls 1,-.9.12. Kolektīvs izbraukums uz Nacionālā teātra izrādi Trīs vīri kūrortā. Vēlir iespēja pieteikties!17.12. plkst. 19.00 Kora SUNTAŽI koncerts Dziesma, kas sirdī..., diriģentaA.Klučnieka eksāmens. Ieeja brīva.22.12. plkst. 11.00 Pirmsskolas vecuma pagasta bērnu Ziemassvētkueglīte. Pieteikšanās pie T. Makarovas.25.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle - groziņu vakars ar grupu NOVAD-NIEKI. Galdiņu pieteikšana un izpirkšana līdz 22. 12, tel. 29217856 Dzidra.28.12. plkst.14.00 Pagasta pensionāru Ziemassvētku koncerts.Pieteikšanās pie T. Makarovas.Piektdien, 14. decembrī plkst.19.00 latviešu spēlfilma “Sapņu komanda”,rež. Aigars Grauba (masu skatos filmējusies arī suntažniece I. Knutova), ieeja - 1,-Ls.Iespējamas arī izmaiņas, sekot līdzi afišām.Tas ir dīvaini, dīvaini labi –tikai te mums debesis pieder,citur nekur, tik šai vietā,kur tik gaiši un skumji tu iederies.Kur tik gaiši un skumji mēs piederam,ne viens otram, bet šai te zemītei,šai te zemītei, maizītes gabalam,mūsu saulei, kura jau gabalā./Anna Rancāne/Tiek organizētas aerobikas nodarbības visa vecuma sievietēm. Nodarbības vadīs trenere Baibano Mālpils, sertificēta aerobikas vadītāja, ar daudzu gadu pieredzi. Maksa par stundas nodarbību2- 2,50 Ls. Pirmā nodarbība notiks 2. decembrī plkst. 18.00 Suntažu kultūras namā, līdzi ņemtvingrošanas paklāju vai segu. Kontakttālrunis: 29285500, Baiba.Muzikants (balss, sintezators)spēlē latviešu mūziku jubilejās ,kāzāsun citos pasākumos. Diskotēka dažādosstilos, karaoke, cena pēc vienošanās.Tel.25985566.Adventa laikā Suntažu evaņģēliskiluteriskā draudzē sāks iesvētes mācības.Interesēties pie mācītāja Modra Īvānapa tālruni 29480615 vai pieteikties pieMāras 26343062. Ar mācītāju var tiktiessvētdienās pēc dievkalpojumaIn Memorium...24. novembrī pa mūžības taku aizgājis ilggadējs kultūras nama jauniešu, vidējās,senioru deju kolektīva ”Suncele” dejotājs. Par Juri var teikt, ka dzīve nav bijusi viegla,bet dejā tā pārvērtās - kļuva viegla un skaista. Dzīve veltīta dēliem un dejai, arī aiziešanauz aizsaules dārziem skaista - dejā, starp dejotājiem un dejas draugiem. Paldies par dejaiveltīto mūžu. Mēs būsim maza sveces liesmiņa, pavadot Juri ceļā pa mūžības taku. Dziļācieņā un pateicībā - Dzidra Sproģe un kuplā kultūras nama pašdarbnieku saimeIzsakām līdzjūtību Jura dēliem un piederīgajiem.SVEICAMVISUS NOVEMBRA JUBILĀRUS!bet jo īpaši75 gadosValentīnu Makarovu80 gadosEmīliju DreimaniValentīnu MasāniPāri sirmām kapu priedēmPāršalc Tavas dzīves stāsts.Pāri darbam, sāpēm, ilgāmBaltu, vieglu smilšu klāsts.SIA “Jauda-koks” kolektīvs izsakavisdziļāko līdzjūtību ilggadējā darbiniekaOskara Ozoliņatuviniekiem viņu zaudējot.Vēl tikko biji te,Nu klusums pretī brien...Ir tik sāpīgi apzināties, ka Juris vairs nebūs starp mums...paliks nenosvinēta jubileja, nenodejotikoncerti, neuzvilktas jaunās deju kurpes un neizdejoti kārtējie Deju svētki Rīgā ... jo Jura dzīvē tobija daudz un tik dažādu emociju pārpilni...Dejā viņš aizgāja, klusi un nemanāmi...Visdziļākā līdzjūtība Jura Kampas ģimenei un piederīgajiem.Senioru deju kolektīvs” Suncele”Vissirsnīgāko paldies, no sirds,izsakām mūsu dakterim Ziedonim Mauliņamun sirsnīgajai medmāsai Inetai Līpacei, kuriOskara Ozoliņa pēdējos dzīves mēnešos un itsevišķi pēdējās divās nedēļās diendienā bijakopā ar Oskara baisās slimības sāpēm ganpēc darba, gan izejamās dienās, kā arī Oskaradzīves pēdējās minūtēs medmāsiņa Ineta bijakopā ar mūsu ģimeni.VISMĪĻĀKAIS PALDIES!Māra ar ģimeniNo Tevis tik daudz bija ko gūt.Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...Skumstam par Jura Kampas aiziešanumūžībā un izsakām līdzjūtībupiederīgajiem.Mednieku biedrības “Māksla” kolektīvsVentspils senioru deju kolektīvs ”Viga”izsaka visdziļāko līdzjūtību senioru dejukolektīvam ”Suncele”un tuviniekiem ilggadējo dejotājuJuri Kampuzaudējot.Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, 5001, Ogrē, Brīvības ielā 31.Suntažu pagasta laikraksts. Tirāža 500 eks. Reģistrācijas apliecība Nr. 1364.Atbildīgā par izdevumu - Benita Trasūne. Tālrunis 65037998, 26113751, e - pasts: benita.trasune@apollo.lvAvīzē ievietoto fotogrāfiju autors un maketētājs - Andris Linde.

More magazines by this user
Similar magazines