11.07.2015 Views

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2009.gada 10. aprīlis Nr.170Paveries debesīs, ieklausies vējā,Jūti, kā mostas puķe un strauts.Lieldienu dienā dzīvības dziesmuMūža garumā sadzirdēt ļauts.Visiem pagasta iedzīvotājiem sirsnīgi sveicieni pavasaraskaistākajos svētkos Lieldienās! Lai gaiša noskaņa,prieks un labsirdība ienāk katrā sētā un mājā!Atvērsim savas sirdis svētkiem un iepriecināsim ikvienusev līdzās!Pagasta padome9. maijā plkst. 9 00 pie Tautas nama PAVASARA GADATIRGUSLaipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji!NEOFICIĀLS IELŪGUMS18. aprīlis Latvijas kalendārā būtu jāiezīmē ar zaļu krāsu, jo 18. aprīlī visāLatvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Sanktpēterburgā cilvēki, kuri sevi uzskata pargudriem un ļoti gudriem ies un sakops savu zemi. Jūs to arī nevarat palaist garām. Aršo pasākumu saistītie plusi ir :labs noskaņojums garantēts, laba sejas krāsa un figūrasuzlabošanās pēc pasākuma garantēta, karmas uzlabošanās garantēta! Mīnusi nav vēlatklāti.Par detaļām var uzzināt www.talkas.lvPiedalieties, atbalstiet un ierakstiet savu vārdu vēstures tapšanā- kā mēspadarījām Latviju par tīrāko vietu pasaulē! Tas ir mūsu plāns uz 10 tuvākajiem gadiem!Uz tikšanos 18. aprīlī visā Latvijā!Ar cieņu, Vita Jaunzeme, projekta Pēdas vadītāja,Lielās Talkas organizatore 29909222Arī <strong>Birzgales</strong> pagasta padome aicina visus iedzīvotājus šajā dienā sakopt savu māju apkārtni un savāktosatkritumu maisus lūgums atstāt vienkopus ceļa malās, jo pēcpusdienā tos aizvedīs pagasta padomes organizētstransports. Aicinām talciniekus ar darbarīkiem pulcēties pulksten 10:00 pie Tautas nama.AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM NEDEDZINĀT KŪLU, JO KATRU GADU LATVIJĀ KŪLASUGUNSGRĒKOS SADEG MĀJAS UN IET BOJĀ CILVĒKI!Latvijas Valsts PrezidentsValdis Zatlers izteicispateicību <strong>Birzgales</strong> pagastapadomes priekšsēdētājamPāvelam Kotānam parieguldījumu un ilggadējodarbu Latvijas novadu un tāsiedzīvotāju labā, augstunovērtējot pašaizliedzīgodevumu, ieguldītās zināšanasun pūles pašvaldības un visasLatvijas izaugsmē.APSVEICAM!


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 170 2009.gada 10.aprīlis 2Mazais pārgājiens uzEiropas jauniešuparlamentu.Tā varam nodēvēt Renātes Ļebedevas, EvitasReinsones un Lāsmas Krastiņas piedalīšanos EiropasJauniešu Parlamenta reģionālajā sesijā Tukumā.Birzgale ir vienīgā pamatskola , kuras komanda jaupērn startēja Ventspilī, kur savas prasmes debatēt par nozīmīgiem EiropasSavienības problēmjautājumiem pierādīja ne tikai Latvijas vidusskolu, bet arī Vācijas un Igaunijas pārstāvji. Šovasar starptautiskāsesija notiks no 6. līdz 9. augustam Valmierā. Tāpēc jauniešu organizācija “TELLUS” veido reģionālos pasākumus, lai iepazīstināturepublikas skolēnus ar Eiropas Jauniešu Parlamentu,ar komandu veidošanas principiem, ar diskusiju un rezolūciju tapšanu, lai veidotujauniešos priekšstatus par problēmām, kas nodarbina visu kontinentu.Renāte un Evita jau pērn pabija Ventspilī, tāpēc šoreiz strādājot kopā ar K.Mīlenbaha Kandavas vidusskolas 11. klasesmeitenēm jau varēja sniegt vērtīgus ierosinājumus par apspriežamo tēmu. Tā nebija viegla - Eiropas Lauksaimniecības politika. Evitaipietika dūšas, lai runātu arī par jauniešu brīvprātīgā darba problēmām. Savukārt, Lāsma, piedaloties pirmoreiz, varēja novērtēt, cikatraktīvi ir reģionālās sesijas vadītāji, cik interesantas ir atpūtas pauzes.Paldies meiteņu ģimenēm par materiālo atbalstu, lai nokļūtu uz Tukumu.Maijā atzīmēsim 64. gadadienu kopš uzvaras pār fašismu , mēneša pirmajā nedēļā savās bijušajās skolās aicināti viesotiesEiropas Parlamenta deputāti. Bet BIRZGALES skolas audzēkņiem 6. maijā būs iespēja atsvaidzināt savas ģeogrāfijas zināšanas,veidojot Eiropas puzli. Ar to pie mums ieradīsies Rinalds Konovaļenko no Valsts Kancelejas, kurš 2008. gada sākumā <strong>Birzgales</strong>skolā vadīja prāta spēli.<strong>Birzgales</strong> komandas konsultante –D.MelnūdreRadošās darbnīcas skolā.Aizvadīts spraiga darba pilns mēnesis. Galvenāuzmanība tika veltīta skolas akreditācijai. Šogad marts bijaarī ļoti garš mācību mēnesis – bez ierastā skolēnu brīvlaika.Tomēr pavasaris atnāca, un gribējās to padarīt krāsaināku!26.03. aicinājām uz skolu Roberta mammu EvituGūtmani, lai kopā ar viņu atraisītu savas radošās unmākslinieciskās spējas un veldzētos mākslas pasaulē. Evitasbrīnišķīgās kompozīcijas jau sen iepriecina visos pasākumostautas namā. Arī mēs skolā pirms Lieldienām izgatavojāmdažādus interesantus veidojumus gan no dabas, ganmākslīgajiem materiāliem. Kā čakli rūķīši darbojās Silga,Una, Roberts (9.kl.), Edgars, Kitija, Baiba, Mārcis, Armands(6.kl.), jaunāko klašu meitenes Marija, Taņa, Fanija, Ina,Kristīne un skolotājas Sanita, Valija, Natālija. Tagad mākslasdarbi rotā skolas gaiteņu palodzes.Paldies Evitai par atsaucību un vēlmi savāatvaļinājumā pastrādāt kopā ar bērniem! Paldies, mūsu skolāpavasaris un Lieldienas tagad var ienākt droši!Radošo darbu vēroja skolotāja Vita


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.170 2009.gada 10. aprīlis 32009.gada 26.marta <strong>Birzgales</strong> pagastapadomes sēdē Nr.4 deputāti NOLĒMA:1. Piešķirt sociālos pabalstus 4 personām - uzturēšanāsmaksas sociālāsaprūpes dzīvoklī arīres tiesībāmstarpības segšanai,malkas iegādei.2. Atlikt pabalstapiešķiršanu 1personai apkures maksas segšanai līdz attaisnojošudokumentu iesniegšanai.3. Piešķirt pabalstu GMI līmeņa nodrošinājumam 1ģimenei.4. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobranoteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijasplānošanas noteikumi” 41.1. punktu, apstiprināt <strong>Birzgales</strong>pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada grozījumu galīgoredakciju un nodot Rīgas plānošanas reģionam atzinumasniegšanai.5. Pamatojoties uz 09.12.1992. likuma „Par valsts unpašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” 3.panta2.punkta 4.apakšpunktu, izlietot privatizācijas fondalīdzekļus nekustamu īpašumu - Jasmīnu iela 2, Jasmīnuiela 4, Jasmīnu iela 6, Jasmīnu iela 8, Jasmīnu iela 10,Jasmīnu iela 12, Jasmīnu iela 14, Jasmīnu iela 16,Jasmīnu iela 18 ierakstīšanai zemesgrāmatā unnekustama īpašuma „Līņi-1” vērtības noteikšanaiprivatizācijas vajadzībām.6. Pamatojoties uz Ministru kabineta27.08.2002.noteikumiem Nr.384 “Adresācijasnoteikumi”, būvei (estrādei) ar kadastra Nr.7444-005-0232-001 noteikt adresi – Graudu iela 2, Birzgale,<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons.7. Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes lietošanu unzemes ierīcību” 33.panta 1.daļas 10.punktu, LR likuma"Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas unprivatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanaslikums" 25. panta noteikumiem, izbeigt zemeslietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri :1) Peļovinam Igoram uz zemes gabalu „Skābeņulauks” 5,0 ha platībā,2) Bužeriņai Ingrīdai uz zemes gabalu „Vējarozes”4,0 ha platībā,3) SIA „Birzgale K” uz zemes gabalu „Tīrumnieki1” 3,1 ha platībā,4) Žoidai Ligitai uz zemes gabalu Krasta iela 5 –0,25 ha platībā.8. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta18.punktu, atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 2nekustamiem īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem4,8 ha kopplatībā, par kopējo pirkumu summu – Ls 6500,-.9. Pamatojoties uz 20.07.2004. Ministru kabinetanoteikumiem „Kārtība, kādā lauksaimniecībāizmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībāneizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijasatļaujas”, atļaut transformēt nekustama īpašuma„Remenskas” lauksaimniecībā izmantojamo zemi 8,0 haplatībā par meža zemēm.10. Pamatojoties uz LR Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanaslikums” 11.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu , anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu :1) Jānim Gudraisim - Dzintras Teikas privātīpašumāKalna ielā 3-24, Birzgale, <strong>Birzgales</strong> pagastā,Ogres rajonā.2) Aleksandram Leitim – Ivetas Kormošasprivātīpašumā “Ābelītes”, <strong>Birzgales</strong> pagastā,Ogres rajonā3) Aldim Strāderim – Ivetas Kormošasprivātīpašumā - “Ābelītes”, <strong>Birzgales</strong> pagastā,Ogres rajonā.Padomes priekšsēdētājs P.KotānsSociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada marta mēnesī sociālajospabalstos izmaksāts: Ls 684,02.No tiem:pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 200,00pabalsts bēru gadījumos Ls 40,00pabalsts brīvpusdienām skolā un pirmsskolā Ls 11,00pabalsts GMI Ls 251,27pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei Ls 120,00pabalsts sociālā dzīvokļa maksas segšanai Ls 61,75Izmaiņas autobusu kustības sarakstos 2009.gada aprīļa mēnesī maršrutāOgre - Ķegums – st.LāčplēsisAtiešanano OgresPienākšanaOgrēIzpildesdienas10.aprīlispiektdiena11.aprīlissestdiena12.aprīlissvētdiena13.aprīlispirmdiena6:00 1-5 nekursē - - nekursē7:40 1-5 nekursē - - nekursē6:45 1-6 nekursē - nekursē9:10 1-6 nekursē - nekursē17:35 1-5 nekursē - - nekursē19:15 nekursē - - nekursēIzmaiņas autobusu kustības sarakstos 2009.gada maija mēnesī maršrutāOgre - Ķegums – st.LāčplēsisAtiešanano OgresPienākšanaOgrēIzpildesdienas1.maijspiektdiena2.maijssestdiena3.maijssvētdiena4.maijspirmdiena6:00 1-5 nekursē - - nekursē7:40 1-5 nekursē - - nekursē


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 170 2009.gada 10. aprīlis 4Šis mazais cilvēks ir man uzticēts.(Ak, kāda liela dabas uzticība!)Tik tiešām- katrs bērniņšpiedzimst svēts-Balts zirņa zieds – nevienas melnas strīpas.Un tagad man ir jākļūst sargeņģelim.../Ā.Elksne/SVEICAM!Karinu Krilovu un Uldi Baibu ar dēliņu DEIVIDA unDANIELA piedzimšanu!Vinetu Dzeni un Kristapu Nagli ar meitiņas KRISTIĀNASpiedzimšanu!Brīnišķa ir saules vara,Liels, kam saule sirdī spīd.Kas ar sauli darbus dara,Daudz spēj dzīvē padarīt.Sveicam mūsu tēti Tadeušu Vaļevko 55 gadu jubilejā unmammu Žannu Vaļevko dzimšanas dienā! Lai saulesgaisma, siltums un spēks jūsos staro arī turpmāk!Cieņā un mīlestībā, bērni un mazdēls12. aprīlī no plkst. 16 00 - 20 00Tautas namā apskatāma izstāde – pārdošana “Pērlīšuizstrādājumi”Varēs apskatīt arī birzgaliešu darbiņus, kurus iemācījāsizveidot pērlīšu vīšanas kursos.12. aprīlī plkst. 16 30 Tautas namāPēc birzgaliešu lūguma parādīsim vēlreiz <strong>Birzgales</strong> amatierteātraiestudēto lugu J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils”Ieejas maksa – ziedojums 0,50LsPLKST. 22 00 TAUTAS NAMĀ LIELDIENU BALLESpēlēs grupa “Savējie”Ieejas maksa līdz 23 00 – 2Ls vēlāk 2,50Ls"VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA"OGRES RAJONA NODAĻAkā jau iepriekšējos gadus, tā arī šogad pavasarī veiks ikgadējovalsts tehnisko apskati traktortehnikai un piekabēm.18.maijā pulksten 9:00 SIA “Birzgale K”, 12:00”Virslavās” (pie R.Bindes)8.jūnijā 9:00 SIA“Birzgale K”, 11:00 “Virslavās”(pie R.Bindes)VTUA Ogres rajona nodaļas vadītājsĢirts Skrīvelis tel. 28340444† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTIGaida Ķikute (1926)Kristaps Vīgants (1989)Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.Sveicam jubilārus aprīlī!50 gados Alikinu AnatoluJanovsku ElituKozlovsku NadežduLiepiņu Jāni55 gados Romanovu VitālijuVaļevko Tadeušu60 gados Nazarovu Mariju65 gados Gruņinu IrinuZeltiņu Vili70 gados Gromu Hildu75 gados Mauriņu Annu80 gados Bukovsku Ainu85 gados Krūmiņu ElvīruZariņu Ernu12. aprīlī plkst. 12 00Rūķu parkāLIELDIENU PASĀKUMS “RAIBĀS OLIŅAS”Pulksten 12 00 - pasākuma atklāšanaPulksten 12 10 - Olu krāsošana lielā kopīgā katlā un radošāsdarbnīciņas bērniem – papīra oliņu krāsošana. (Līdzi ņemtolas, materiālus ar ko vēlās oliņas nokrāsot. Tie ir ziediņi,lapiņas, putraimi, rīsi, sīpolu mizas, utt. Radošajāmdarbnīciņām līdzi jāņem krītiņi vai krāsainie zīmuļi,akvareļkrāsas utt.).Šīs darbnīciņas darbosies visu pasākuma laiku.Pulksten 12 30 - Olu ripināšanas sacensības. Līdzi ņemtkrāsotas olas.Plkst. 12 45 – Šūpošanās.(Darbosies visu atlikušo pasākuma laiku.)Plkst. 13 00 – Olu meklēšanas sacensības.Plkst. 13 15 – RotaļasPlkst. 13 35 – Olu ēšanas sacensības.Plkst. 13 50 – Pasākuma noslēgums. Uzvarētājuapbalvošana.Visu pasākuma laiku varēs iegādāties siltu tēju, kā arī siltaspankūkas ar ievārījumu. Olas krāsošanai varēs iegādāties arīuz vietas.Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums2009.gada aprīlisKinobusiņš un sadziedāšanāskoncerts Birzgalē.28. marta rīts sākās ar Kinobusiņu braucienu , kuršizbrauca caur Birzgali un aicināja gan mazus, gan lielusapmeklēt Tautas namu, kur varēja noskatīties piecas Latvijāveidotas multiplikācijas filmiņas. Pasākuma ieejas maksa bijasimboliska 1 santīms, kurus bērni meta ziedojuma kastītē, kasvēlāk tiks dāvināta SOS bērnu ciematiņam. Pirmieapmeklētāji uz Tautas namu jau atnāca plkst. 9 30 , kuriemvēlāk piebiedrojās vēl liels pulks bērnu un vecāku. Kopumāpasākumu apmeklēja aptuveni 120 skatītāji, atsaucība uninterese bija liela. Kad sāka rādīt filmiņas, zālē bija neparastsklusums, pēc kura es secināju, ka ir vajadzīgi šādi pasākumibērniem un ir jārāda viņiem arī mūsu Latvijas multiplikācijasfilmiņas. Es pati arī noskatījos visas filmiņas un biju sajūsmā,jo arī Latvijā ir skaistas un interesantas multiplikācijasfilmiņas, kuras ikdienā pa televizoru mēs nemaz neredzam.Pēc seansa, tautas nama foajē bērnus sagaidīja vēl kādspārsteigums. Pasākuma atbalstītāji AMIGO bija atbraukušilīdzi Kinobusiņam un dāvināja katram bērnam balonu, kā arītie bērni, kuri bija atnesuši zīmējumus, kuri piedalīsies vēlākkonkursā, dāvanā saņēma Amigo pildspalvu un sarunusākumu karti. Paldies visiem, kuri bija atnākuši uz šopasākumu un <strong>Birzgales</strong> pagasta padomei, par finansiāloatbalstu.Tajā pašā dienā, bet tikai vakarā mūsu Tautas namupieskandināja sadziedāšanās koncerts “Kas var maniaizdziedāt.....” .Koncertā piedalījās pavisam seši kolektīvi.Tie bija: <strong>Birzgales</strong> vokālais ansamblis “Tikai Tā”, <strong>Birzgales</strong>sieviešu koris, Ikšķiles novada domes jauktais vokālaisansamblis un senioru ansamblis “Saulgrieši”, Ķegumanovada senioru ansamblis “Kvēlziedes” un JaunjelgavasKultūras centra vokālais ansamblis “Decīma”. Katrskolektīva izpildījumā varēja dzirdēt trīs dziesmas, kurasvarēja izvēlēties dziedāt pēc pašu izvēles. Skaisti dziedājavisi kolektīvi, bet kad koncerta noslēgumā uz skatuves uzgājamūsu pagasta abi kolektīvi un izpildīja kopēju dziesmu “Nē,manis nav”, daudzās skatītāju acīs varēja saskatīt asaras, jobija emocionāls un jauks izpildījums. Pēc koncerta citu kolektīvu vadītāja nāca klāt pie Ineses un Mairas, un lūdza vai nevarot iedotnotis. Vēlāk visi kolektīvi atpūtās kopējā, draudzīgā atpūtas vakarā. Domāju, ka ar šo koncertu, būsim sākuši draudzību ar visiemšiem kolektīviem.Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un <strong>Birzgales</strong> pagasta padomei, par finansiālo atbalstu abiem šiem pasākumiem.Tautas nama vadītāja Rita ReinsonePavasaris <strong>Birzgales</strong> sporta dzīvē.Skolas 4.-6.klašu meiteņu komandai diemžēlneizdevās tikt augstāk par 7.vietu Latvijas čempionātā. Tambija arī savs iemesls – vecais labais nelietības likums, kāpienāk spēļu diena, tā komandas sastāvā robus iesit vīrusi, kasnospēlēja izšķirošo lomu, cīnoties ar gadu vecākām meitenēm.Viela pārdomām arī pašām meitenēm: cik apzinīgi un ar kāduentuziasmu pašas spēs piedalīties treniņos, arī vasarā.Sākušās arī Ogres rajona pašvaldību sporta spēles.Telpu futbolā mazo pašvaldību konkurencē 3.vieta, bet labākveicās galda tenisā un novusā – abos veidos izcīnītas 1.vietas.nākošās sacensības notiks 1.maijā volejbolā Lielvārdē, 9.maijābasketbolā Ogre un 10.maijā dambretē Ķegumā.Veiksmīgus startus vēlot, E. Siliņš<strong>Birzgales</strong> novusa komanda:Anita Romanova, Alda Grašiņa, RaimondsRastjogins, Vladislavs Torbejes, Valdis Apsītis


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums2009.gada aprīlisIzstāde „Viena diena Ogresrajonā” Latvijas Fotogrāfijasmuzejā.Mārstaļu ielā 8 (ieeja no Alksnāju ielas) RīgāNo 8. aprīļa līdz 3. maijam LatvijasFotogrāfijas muzejā būs apskatāma foto akcijas„Viena diena Ogres rajonā. 2008” izstāde.Ekspozīcijā, kas iekārtota divos ēkas stāvos,ietvertas dažādu autoru aptuveni septiņdesmitfotogrāfijas. Pirmo reizi foto akcija Ogrē notika1988.gadā, kad to ierosināja toreizējais klubavadītājs fotogrāfs Egons Spuris gadu pēc akcijas„Viena diena Latvijā. 1987” norises. Pēc divdesmitgadiem foto klubs „Ogre” un Ogres Vēstures unmākslas muzejs kopā pulcināja sešdesmit sešusautorus - gan pirmās akcijas dalībniekus, gan citusšobrīd aktīvi strādājošus fotogrāfus no visasLatvijas -, lai 23. maijā dokumentētu Ogres rajonu:iedzīvotājus, norises, vietas.Darbu atlasi veica fotogrāfi Andrejs Grants, Gundega Deģe un Vitauts Mihalovskis. Izstādei izvēlētās fotogrāfijasapliecina pavasarīgu prieku un dzīves krāsainību, kas gluži kā dzeņa vēders ietver gan gaišākus, gan tumšākus toņus. AigarsJansons fiksējis podnieka Jāņa Zviedra darbošanos, Normunds Mežiņš – helikoptera MI-17 ekipāžu, Andris Tenass – zivjuaudzētavu Tomē. Katrs autors atradis citādu skatupunktu, no kura vērot iedzīvotāju raibo sadzīvi.Foto klubs „Ogre” izveidots 1969. gadā. Tā mākslinieciski vadītāji bijuši Ziedonis Krūmiņš, Aleksandrs Zobens, EgonsSpuris, Raimo Lielbriedis, šobrīd – Vitauts Mihalovskis. Iknedēļas tikšanās reizēs un izstādēs klubs kopā pulcē aptuveničetrdesmit biedrus.Izstādes atklāšana: trešdien, 8. aprīlī plkst. 17.00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā. Ceturtdien, 16. aprīlī plkst. 17.00 muzejānorisināsies pasākums „Viena diena Latvijas vēsturē”. Fotogrāfs Gunārs Janaitis, viens no akcijas „Viena diena Latvijā. 1987”organizatoriem, stāstīs par tās norisi pirms vairāk kā divdesmit gadiem un rādīs tā laika fotogrāfijas, savukārt Vitauts Mihalovskis,foto kluba „Ogre” vadītājs, raksturos Ogrē notikušo akciju. Pēc diskusijas interesentiem būs iespēja noskatīties Ogres Televīzijassagatavoto filmu „Viena diena Ogres rajonā. 2008”. Ieeja – bez maksas.Informāciju sagatavoja muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Boluža 67222713Muzeja “Rūķi” pavasaris.Vienmēr ir patīkami saņemt vēstules, kuru autori atceras savu jauno dienu zemi -Birzgali. Šoreiz pabiezs sūtījumsatceļojis no Tukuma rajona, kur patlaban dzīvo Ligita Jakstoviča – Niedriņa. Glītā rokrakstā līniju burtnīcā ierakstītas atmiņas, klātpievienotas vairākas labi saglabātas fotogrāfijas. Patlaban tās esmu aizvedusi uz Ogri, lai izgatavotu palielas kopijas, kurasvarēsiet aplūkot muzejā sākot ar tradicionālo MUZEJU NAKTI - sestdienu, 16. maiju.Bet pagaidām- birzgaliešu uzmanībai - daži nelieli Ligitas kundzes atmiņu zīmējumi."No 1940. gada rudens dzīvojām Priedesmuižas “Tiltsargos". Šī teritorija ilgu laiku ietilpa Jaunjelgavas rajonaDaugaviešu ciema padomē. Kara laikā, tas varēja būt 1942.-43. g. un 1944.-45.g. ziemās gājām skolā Lielvārdē kopā ar savumāsu Gundegu Lazdu. Gribu pieminēt savas vienaudzes-kara laika bērnus, ar kuriem kopā pāri Daugavai devāmies uz skolu. Ja"Krūmiņus" pieņem par Priedesmuižas centru, tad pa labi no tiem bija "Grantiņi"-mājas, no kurām mūsu ceļabiedres bija Ilga unGaida. Pa kreisi no "Krūmiņiem"- Inta un Anita Purenes. Tālāk Daugavas stāvkrastā bija Bleķu mājiņa. Ar mīlestību atceroslaipnos Aleksandru un Gotfrīfu Bleķus. Abi bija kurlmēmi. Iztika no tā, kas izauga dārziņā un kūtiņā. Neskatoties uz sūro likteni,karalaiku un trūkumu, viņi arvien bija optimisti. Pati šo to uzšuvu kaimiņiem...Katrs drēbes gabals toreiz bija problēma. Bleķītispiepelnījās ar gadījuma darbiem. Tomēr viņi izaudzināja meitu Ausmu un dēlu Vilni. Ausmas dzīves ceļš vien ir romāna vērts. Turir ganes gaitas kaut kur Vidusāzijā, gan ceļojumi kopā ar ģeologiem Sibīrijā. No mājām "Kačas", kuras atradās kraujas augšāšosejas malā mūsu ceļabiedres uz skolu bija Brigita un Edīte. Šo ģimeni kara laiks saplosīja visvairāk. 1943.-44. gada ziemā skolāgājām 10 kilometrus attālajā Birzgalē. Nakšņojām skolas internātā. Svētdienās gājām uz mājām. Labi, ja kāds pa ceļam paņēmazirga ragavās. Pirmdienās māte līdzi iedeva burciņu ar cukurbiešu sīrupu un bļodiņu ar saceptu cūkgaļu. Pusdienas – skolaskopgaldā. Tālāk par 5. klasi toreiz netiku, jo nodila un izšķīda vienīgie zābaciņi.”Paldies katram, kas saviem bērniem, mazbērniem vai mums- novada muzeja darbiniekiem uztic savas atmiņas, jo katrs nosirds pateikts vārds bagātina un stiprina visas tautas atmiņu.Pavasaris muzejā, kā jau minēju ienāks ar MUZEJU NAKTI. Šogad -sestdien, 16. maijā sāksim ar bērnu zīmējumiem uzasfalta. Tēma 'Kur ta' tu nu biji?" Krītiņus sagādāsim , bet jaunajiem māksliniekiem laiks padomāt, vai zīmēt āzīti, par kuru tālākdziesmā minēts, vai ko citu. No pulksten 20 pie muzeja koncertēs Lēdurgas dendroloģiskā parka folkloras grupa "Delve", bet pēctam lēdurdzieši sola rotaļās un jautros dančos izkustināt arī skatītājus. Paldies pagasta padomei, ka arī šogad spējat mūs materiāliatbalstīt.Cik atceros no pērnā gada - Dievs mīl Muzeju nakti un tās dalībniekus. Lai arī šogad mums būtu dots labs laiks!Gaidot jūs novada muzejā "Rūķi", D.Melnūdre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!