Views
3 years ago

Mašīnbūbes iekārtas

Mašīnbūbes iekārtas

Mašīnbūvesi

Mašīnbūvesi ekārtas1. KustībushēmaK ustībuj āattēloveidojošaisk ustības.iekārtasshēmāvispārīgāveidojamāvirsmae lements,Kustībuunn epieciešamaisKādasnoteiktasjāiztēlojaskāshēmuarīinstruments.veidā,untāsvisasdetaļassarežģītībassastādotizmantojotelementi,instrumentavienkāršasi nstrumentaunjāabstrahējas( apstrādātāsvirsmasģeometriskasfigūras,( apstrādes i nstrumenta)s agataves( apstrādes objekta)nosagataves)veidošanākonkrētasv eidojamāinstrumentaunm ašīnbūvesvirsmaunsagatavesvirsmas veidošanas relatīvās kustības raksturs ir atkarīgs no instrumenta virsmasv eidojošām ašīnbūvesvienkāršākainstrumentaelementaiekārtasvarunbūtformas.sagatavesTesarežģītībasirv ērojamapakāpēm.Jos aistības tarpsarežģītāksirinstrumentainstruments,m ašīnbūves iekārta (un otrādi) . Tātad izšķir šādasrelatīvāsv irsmu veidošanai ar vienu instrumentu:kustībasv ienasvaiL - v irsmas elementārdaļas(l ā suma) v eidošanas kustība;J - v irsmas daļas(j o slas)v eidošanas kustība;V - galīgāv i rsmas veidošanas kustība;G – ieg r iešanās kustība;D – da līšanas kustība (simpleksu izveidei cikla laikā) ;S i – ies t atīšanas kustības (pirms cikla) ;P j – p a līgkustības.vairākuunjovienveidīgu2

Mašīnbūvesi ekārtasT ātadv irsmasv eidojošoanalizējotmateriālu( vaivairākuelementu.apstrādes mašīnbūvesiekārtuvienveidīguUniversālāmvirsmu)veidošanav eidošana, bet daudzinstrumentu gadījumā – viensInstrumentag ājieniem unvisask ustībasminētāsvarunsagatavesapstrādeskustībassakristvailaikākatrasbūtrelatīvāsartiekaplūkotavienuvienasinstrumentam ašīnbūvesiekārtām jāizvēlas tipveida virsmukustībastiekn otiek cikliski( k ā arīvirsmaskādascitasveidošanaikustībasraksturīgākaisrealizētasp irmsiretaps.ara pstrādesnepieciešamas.Virsmasinstruments.izpildietaišucikla).NeDažasveidošanasm inimālais kustību skaits ir viena kustība ( griešanas vai galvenākustīb a).T āpatkāfrēzmašīnuvisosapstrādespirmsvirsmas veidošanas ciklauzsākšanasiestatīšanasnodrošinātuunstāvokli.sagatavessvarīgākāmk ustībāmi rzobaiestatīšanaszobai estatīšanasc itujāveicšajākustības,dažaslaiinstrumentaVienaiestatīšanaspraktiskāssākumanoiestatīšanasgadījumāaugstumakustība.Araugstumakustībasiespējām vēlamsn ounkustīburealizēšanasiepazītiesgadījumos,p raktiskajāarīdarbībā.zobratuZ obuinstrumenta un sagatavessākuma stāvokļa sākaskustībām(skat.shēmu)P11 44i mitējotIInstrumentaavirsmasveidojošaisvirsmas e lementsveidojošaise lementsP22 11J3P33 4V 14VeidojamāsvirsmasdaļaS4zobusvirsmasarV2frēzējotgriešanasarveidošanasunzobuciklspadevesit kā reālu sazobi.Protams, sākumā virsmasJ2VeidojamāvirsmaJ (23)-griešanaskustība,noslēgta,v eidovirsmasdaļu profilavirzienā;V (12)-padeveskustība,nenoslēgta,veidogalīgovirsmu zobugarenzirzienā;P 1( 4),P2 ( 1),P3 ( 4)-attiecīgāspalīgkustības;S (4)-zobaaugstumaiestatīšanaskustība.3

DEVIflex Āra apkures iekārtas - Danfoss.com
iekārtas - Peugeot
Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ... - Par PTAC
Servisa Iekārtas - Ingersoll Rand
ceturt ā nov ē rt ē š anask ā rta ceturtā novērtēšanas kārta ...
Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana - Danfoss.com
rīcība ārkārtas situācijās - Eiropas darba drošības un veselības ...
Māris Vainovskis, Ārvalstu Investoru padome - BIG event
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Ekonomijas risinājumi kondicionēšanas, siltuma un aukstuma iekārtās
Technolux lukturu regulēšanas iekārtu piedāvājums - MC Rolls
Cik noderīga ir energoaudita pārskatā iekļautā informācija un kā to ...
Sociālā aizSardzība iekļaujošaS attīStībaS labā - ERD
Mans ģimenes ārsts - Nacionālais veselības dienests
Atdalošā Sausā Tualete - Biolan
宣传资料 - INOVA
celotno besedilo članka (pdf.) - Arnes
celotno besedilo članka (pdf.) - Arnes
Velosipēda īpašnieka rokasgrāmata
Produktu sērija profesionāļiem
下载 - The World of Multiple Sclerosis
下载 - The World of Multiple Sclerosis
LABDIEN, GODĀTIE KOLĒĢI
Mācīties, lai veiksmīgi īstenotu vecumu dažādību ... - Mature @ EU
全 - 國立中央大學電子計算機中心