Views
3 years ago

Mašīnbūbes iekārtas

Mašīnbūbes iekārtas

ašīnbūvesMsekārtai4VirsmasveidošanasetodesmNepārtrauktaontakksmetodeatPeriodiskametodesontaktakŠaurānepārtrauktametodeontaktakPlatānepārtrauktametodeontaktakaurā pŠeriodiskametodeontaktaklatā pPeriodiskaontaktakeetodmkurukustība,iegriešanāsnotieksākumākustībasPadevesnenotiek.veidošanaetapu.kustībaspadevesparuzskatītarv eiegriēcPsākasbeigāmetapašanāsvirsmasgliemežfrēzesdaudziemveidošana,daļasvirsmasveidojamāssaskaņotišķautnēm)griezošāmzobu(gliemežfrēzeselementiemveidojošiemspraugāmzobuveidojamām zobratacaurzejotilaikāapgriezienavienaZobrata.spzobaatrakPadevesshēmu).(skat.daļavirsmasveidojassākumāraugasirvirsmapilnaKadvirsma.pilnaveidotatiekpakāpeniskitālaikākustībaspadevespretējijāpārvietozobrata,nojāatvirzairgliemežfrēzetadizveidota,jāpievirzaatkalvirzienam unustībask jvirsmaszobratapašatādasagataveiaunaieidošanai.v2. emetodveidošanasirsmasVveidojošaisinstrumentapaņēmienugriešanasmateriāluarvirsmuVeidojotšķautne)(griezošālīnijagabaliņiem sadalītapavaivienlaidusbūtvarlementse.gadījuīpašosažosDtbūvartāosmrīasakārtotāmneregulāriarvirsma(pušķautnītēmgriešanaslementārāme n )tiemk . āveidojamunlīnijaVeidojošākontaktā.periodiskāvainepārtrauktāatrastiesvarprocesāgriešanasvirsmalVeidojošārotē.parastiinstrumentsgadījumāēdējāPvirsmuveidojamoarīnijapārvietotiesvarvietakontaktagadījumāvispārīgāvaigarumāvisākontaktētvarlīniju.veidojošoap ,platumāvisāvirsmuveidojamošķērsolīnijaveidojošāJakontperiodiskavainepārtrauktaplatoarnotiekveidošanavirsmasadtakta

ašīnbūvesMsekārtai5gadījumāpretējābetetodi,m –kontaktaperiodiskavainepārtrauktašauroaretodi.m A zalinukādjotē m ešīnbūvauiekārts , smetodeveidošanasirsmasvvarŠPK.ŠNK unPPK,PNK,arattiecīgipzīmētavienkāršākoietojotL - P ivtikainepieciešamametodi,KNvirsmasenakustība.eidošanasvvirsmasdivasvajadzīgasmetodes,ŠNKvaiPPKLietojotgadījumāŠPK metodesbetkustības,eidošanasv –trīsjālietogadījumāvispārīgāimitētatiekprocesāveidošanasvirsmasjaTačukustības.veidošanasvirsmasinemātiskākakustībārapunprocesosapstrādeszobratudaudzosarīirtas(kāpiemērā)plūkotsadivām virsmasariztiktvargadījumāmetodesŠPKarītad,kustībām.eidošanasv3. ashēmzpilddaļasIašīnbūveMdizpiluzdevumafunkcionālāiekārtusdizpiltokalpoiesetaisei.zpildIsetaiseirieašīnbūvmtiešipalīdzībukuruardaļas,kustīgāstāsiekārtuspretAttiecībākustības.relatīvāssagatavesuninstrumentaealizējasrsašīnbūvemizpild(korpusu)statniekārtasisetaiseinelemevienkāršātrodasat(kustībāārātsāotērspagrieža,tiektasbultiņāmArkustībā).taisnvirzienapārvietojasvaiizpildTātadshēmā.kustībuarādītspuetaišiaatšķirībkājebustības,ksakai –gājienizpildietaišuisagatavesuninstrumentaaridentificētitiktnevar,elatīvrvirsmassarežģīturealizējotjokustībām,jāmadaļastāsaivveidošanasustībukdizpilvairākunepieciešamibūtarvuetaišiiājiengtamBez. dākazpildieetaisidalīšanas,kātādaspiemēram,kustības,citasarīrealizētvarpalīgkustības.unegriešanāsiaātTdizpilarīdsetaiseikopējācikliski(kustas)ietietvarosciklaveidošanasirsmasvskustaarīkā, aciklirmspālaikestatīšanasi .PKŠ

DEVIflex Āra apkures iekārtas - Danfoss.com
iekārtas - Peugeot
Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ... - Par PTAC
Servisa Iekārtas - Ingersoll Rand
ceturt ā nov ē rt ē š anask ā rta ceturtā novērtēšanas kārta ...
Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana - Danfoss.com
rīcība ārkārtas situācijās - Eiropas darba drošības un veselības ...
Māris Vainovskis, Ārvalstu Investoru padome - BIG event
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Technolux lukturu regulēšanas iekārtu piedāvājums - MC Rolls
Ekonomijas risinājumi kondicionēšanas, siltuma un aukstuma iekārtās
Cik noderīga ir energoaudita pārskatā iekļautā informācija un kā to ...
Sociālā aizSardzība iekļaujošaS attīStībaS labā - ERD
Mans ģimenes ārsts - Nacionālais veselības dienests
Atdalošā Sausā Tualete - Biolan
宣传资料 - INOVA
celotno besedilo članka (pdf.) - Arnes
HoSt uzņēmuma brošūra
LIAA pakalpojumi uzņēmējiem
celotno besedilo članka (pdf.) - Arnes
celotno besedilo članka (pdf.) - Arnes
Velosipēda īpašnieka rokasgrāmata
Produktu sērija profesionāļiem
下载 - The World of Multiple Sclerosis
下载 - The World of Multiple Sclerosis
LABDIEN, GODĀTIE KOLĒĢI