2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Gada pÇrskats 2004


SatursVad¥bas zi¿ojums 3Bankas darb¥bas rezultÇti 9Finan‰u pÇrskats 13VispÇrïja informÇcija 14Padomes un Valdes sastÇvs 15Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 16Revidentu zi¿ojums 17Finan‰u pÇrskati: 18Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 18Bilance 19KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 20Naudas plapplesmas pÇrskats 21Finan‰u pÇrskata pielikumi 22 – 51Gada pÇrskats 2004


Gada pÇrskats 2004Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs


Padomes un valdes zi¿ojums


Padomes un Valdes zi¿ojums Gada pÇrskats 2004Pasaulï2004. gada laikÇ pasaules ekonomika att¥st¥jÇs straujÇkÇtempÇ nekÇ iepriek‰ïjos divdesmit gados, sasniedzotpieaugumu 4% – 5% apmïrÇ. Gandr¥z visos pasaules reÆionos,iz¿emot DienvidÇziju un Austrumeiropas valstis, izaugsmebija ÇtrÇka nekÇ 2003. gadÇ. Galvenie pasaules ekonomikasatt¥st¥bas dzinïjspïki bija ASV, kur iek‰zemes kopprodukts(IKP) palielinÇjÇs par aptuveni 4%, un µ¥na ar IKP pieaugumupar 9,5%. 2004. gadÇ JapÇnas ekonomika ir uzrÇd¥jusi mïrenupieaugumu – par aptuveni 4%, bet eirozonas valstu IKP irpalielinÇjies tikai par aptuveni 2%. 2005. gadÇ tiek prognozïtapasaules ekonomiskÇs izaugsmes tempu samazinljanÇs.KÇ vispÇrïjÇ problïma pasaules ekonomikÇ saglabÇjÇs lïnaisnodarbinÇt¥bas pieaugums un pastÇv¥gi augstais bezdarbal¥menis. Iek‰ïjÇ patïri¿a pieaugums att¥st¥bas valst¥s 2004.gadÇ norÇda uz iespïjamo nodarbinÇt¥bas palielinljanos, ja‰o valstu izaugsme turpinÇsies. Analizïjot bezdarba problïmuatt¥st¥tajÇs valst¥s, varam secinÇt, ka nodarbinÇt¥ba lïnÇmpieauga ASV, taãu EiropÇ un JapÇnÇ ekonomikas izaugsmeneveicinÇja bezdarba samazinljanos.2004. gada pirmajÇ pusï strauji pieauga naftas cenas – parvairÇk nekÇ 50%, kas galvenokÇrt saist¥ts ar nemit¥gupiepras¥juma pieaugumu. Pïc lielÇ lïciena gada beigÇs naftascenas tomïr samazinÇjÇs, un tiek prognozïts, ka 2005. gadÇnaftas cenas nesasniegs iepriek‰ïjÇ gada rekordus. Naftascenu kÇpums 2004. gadÇ ir nedaudz samazinÇjis globÇloizaugsmi, taãu pasaules ekonomika Çtri pielÇgojÇs jaunajamnaftas cenu reÏ¥mam bez noz¥m¥giem satricinÇjumiem.LatvijÇL¥dz¥gi kÇ iepriek‰ïjie gadi, ar¥ 2004. gads Latvijas ekonomikaibijis ∫oti veiksm¥gs. StraujÇs ekonomikas izaugsmes pamatÇir augsts iek‰zemes piepras¥jums un Latvijas uz¿ïmumu spïjapapla‰inÇt eksporta tirgu. Stabilo iek‰ïjÇ piepras¥juma dinamikunodro‰inÇja ienÇkumu pieaugums, finan‰u sistïmas stabilitÇte,kred¥tiespïju papla‰inljanÇs, iestljanÇs NATO un EiropasSavien¥bÇ, pozit¥vo nÇkotnes paredzïjumu veido‰anÇs.Latvijas ekonomisko att¥st¥bu atzin¥gi ir novïrtïju‰as ar¥starptautiskÇs reitingu aÆentappleras. 2004. gadÇ kred¥treitinguaÆentapplera Moody’s saglabÇja Latvijai pie‰˙irtos reitingusiepriek‰ïjÇ l¥men¥. AÆentappleras Standard & Poor’s un FitchRatings palielinÇja Latvijas kred¥treitingu ilgtermi¿a saist¥bÇmÇrvalstu valappletÇ no l¥me¿a BBB+ uz A-, bet ilgtermi¿a saist¥bÇmnacionÇlajÇ valappletÇ saglabÇja iepriek‰ïjos reitingus.2004. gada devi¿os mïne‰os Latvijas IKP, sal¥dzinot ariepriek‰ïjÇ gada attiec¥go periodu, ir pieaudzis par 8,5% (2003.gadÇ IKP pieaugums bija 7,5%). Latvijas ekonomika bijastraujÇk augo‰Ç ne tikai Baltijas valstu vidapple, atkarojot poz¥cijasiepriek‰ïjÇ gada l¥derei – Lietuvai, bet ar¥ starp 25 EiropasSavien¥bas dal¥bvalst¥m.Latvijas augstais IKP pieaugums uz iek‰ïjÇ patïri¿a rï˙ina irveicinÇjis krasu inflÇcijas l¥me¿a kÇpumu, kas da∫ïji dzïsa IKPpieauguma pozit¥vo efektu. 2004. gadÇ vidïjÇ inflÇcija bija6,2% (2003. gadÇ – 2,9%). Patïri¿a cenu pieaugumu iespaidojatÇdi faktori kÇ administrat¥vi regulïjamo cenu kÇpums, nodok∫uizmai¿as, naftas cenu kÇpums pasaulï, kÇ ar¥ ‰¥ gada sliktÇraÏa un ar pievieno‰anos Eiropas Savien¥bai saist¥tÇ aÏiotÇÏa.VislielÇkÇ ietekme uz cenu kÇpumu bija pÇrtikas cenupieaugumam. 2004. gadÇ vidïjÇs inflÇcijas temps LatvijÇ bijatre‰ais augstÇkais Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstu vidapple.2004. gadÇ bija vïrojamas pozit¥vas tendences Latvijas ÇrïjÇtirdzniec¥bÇ. Lai gan importa vïrt¥bas pÇrsvars pÇr eksportavïrt¥bu saglabÇjÇs sal¥dzino‰i augsts un 2004. gada janvÇra –4


Gada pÇrskats 2004Padomes un Valdes zi¿ojumsnovembra periodÇ sasniedza 76,6%, tomïr ‰is rÇd¥tÇjs ir par2,7% mazÇks nekÇ iepriek‰ïjÇ gada attiec¥gÇ periodaimporta/eksporta vïrt¥bu attiec¥ba.Latvijas kopbudÏeta defic¥ts 2004. gadÇ bija zemÇkais pïdïjose‰u gadu laikÇ – 1,1% no iek‰zemes kopprodukta. Tomïr,neskatoties uz straujo ekonomikas att¥st¥bu, 2004. gada beigÇsbezdarba l¥menis saglabÇjÇs augsts – 8,5%, gada laikÇ pieaugotpar 0,1%.Pïdïjo gadu straujie ekonomikas izaugsmes tempi ir nodro‰inÇju‰iLatvijas komercbanku sektora dinamisku att¥st¥bu. Latvijasbanku sistïmas pÇrstrukturï‰ana ir pabeigta – gandr¥z visanozare, iz¿emot VAS “Latvijas Hipotïku un zemes banka”, irprivatizïta, un bankas strÇdÇ br¥vas konkurences apstÇk∫os,ievïrojot Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteiktÇs pras¥bas.2004. gads bija veiksm¥gÇkais Latvijas komercbanku sektoravïsturï, par ko liecina galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. 2004. gadÇbanku skaits nav main¥jies – LatvijÇ strÇdÇ 22 bankas un vienaÇrvalstu bankas noda∫a. Komercbanku akt¥vi gada laikÇ irpieaugu‰i par 37%, decembra beigÇs sasniedzot 7,85 miljarduslatu, noguld¥jumi pieaugu‰i par 36,5%, izsniegto kred¥tu apjomspalielinÇjies par 46%, bet banku kapitÇls un rezerves par 31%.Banku neauditïtÇ pe∫¿a 2004. gadÇ bija 116 miljoni latu (1,6reizes vairÇk nekÇ 2003. gadÇ).Latvijas bankas, piedÇvÇjot arvien izdev¥gÇkus norï˙inu unkreditï‰anas pakalpojumus, turpinÇja konkurences c¥¿u parklientiem. ±pa‰a uzman¥ba tika pievïrsta hipotekÇro kred¥tupopularizï‰anai, piedÇvÇjot ¥pa‰us noteikumus un pazeminÇtasaizdevumu procentu likmes, kÇ rezultÇtÇ banku hipotïku kred¥tipalielinÇjÇs par 78%.Lai ierobeÏotu straujo kreditï‰anas pieaugumu un mazinÇtumakroekonomiskos riskus, Latvijas Banka 2004. gada laikÇdivas reizes paaugstinÇja refinansï‰anas likmi par 0,5% (no3% l¥dz 4%), kÇ ar¥ palielinÇja obligÇto rezervju normu bankÇmun Çrvalstu banku filiÇlïm no 3% uz 4%.Hipotïku bankÇHipotïku banka 2004. gadÇ turpinÇja dinamiski att¥st¥ties, koapliecina galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vu apjomspieauga l¥dz 316,5 miljoniem latu jeb par 34%, savukÇrtBankas pe∫¿a bija 1711 tappleksto‰i latu, kas par 137 tappleksto‰iemlatu jeb par 9% pÇrsniedza 2003. gada auditïto pe∫¿u.Bankas bruto kred¥tportfelis 2004. gadÇ ir palielinÇjies par78,7 miljoniem latu jeb 41% un decembra beigÇs sasniedza270,3 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai 6,2% lielutirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas Komercbanku asociÇcijasapkopotajiem neauditïtajiem datiem par banku sektoru, 2004.gada beigÇs Hipotïku banka bija sestÇ lielÇkÇ banka LatvijÇpïc izsniegto hipotïku kred¥tu apjoma (6,3% tirgus da∫a) unprivÇtpersonÇm izsniegtajiem mÇjok∫a kred¥tiem (8,6% tirgusda∫a).Klientu noguld¥jumu apjoms BankÇ 2004. gadÇ ir palielinÇjiespar 28%, sasniedzot 164,0 miljonus latu. TÇpat kÇ gaduiepriek‰, ar¥ 2004. gada pavasar¥ Banka realizïjatermi¿noguld¥jumu kampa¿u “Åbele”, un, turpinot veiksm¥giiesÇkto trad¥ciju, jau sesto gadu ruden¥ Hipotïku bankapiedÇvÇja ¥pa‰o naudas noguld¥jumu “Ozols”. SÇkot ar 2004.gada novembra mïnesi, Hipotïku banka sadarb¥bÇ ar LatvijasPastu piedÇvÇ iespïju veikt noguld¥jumus fiziskÇm personÇmLatvijas Pasta noda∫Çs visÇ Latvijas teritorijÇ.2004. gads kopumÇ bija noz¥m¥gs un ∫oti veiksm¥gs BankashipotekÇro dar¥jumu darb¥bas virziena att¥st¥bÇ. Apgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mju apjoms palielinÇjÇs par 14,3 miljoniem latujeb 61%, gada beigÇs sasniedzot 37,5 miljonus latu. Banka5


Padomes un Valdes zi¿ojumsGada pÇrskats 2004sekm¥gi emitïja pirmÇs ˙¥lu z¥mes Çrvalstu valappletÇ, izvietojotdivas ˙¥lu z¥mju emisijas 10 miljonu ASV dolÇru un 15miljonu ASV dolÇru apmïrÇ. ·o ˙¥lu z¥mju emisiju izvieto‰anasorganizï‰anÇ Banka sadarbojÇs ar Latvijas Unibanku kÇÆenerÇlaÆentu. VairÇk nekÇ 60% no ASV dolÇros emitïto˙¥lu z¥mju apjoma iegÇdÇjÇs investori Çrpus Latvijas, kasBankai deva iespïju papla‰inÇt eso‰o investoru loku unveicinÇja Bankas emitïto ˙¥lu z¥mju atpaz¥stam¥bu Çrvalstuinvestoru vidapple.Hipotïku bankas apmaksÇtais pamatkapitÇls 2004. gadabeigÇs bija 22,8 miljoni latu.Bankas dro‰¥bu un stabilitÇti raksturo starptautiskÇs kred¥treitinguaÆentappleras Moody’s Investors Service pie‰˙irtie reitingi: ilgtermi¿aÇrvalstu valappletas ieguld¥jumiem – A2, ¥stermi¿a Çrvalstu valappletasieguld¥jumiem – P-1, finansiÇlÇs stabilitÇtes reitings – D-,hipotekÇro ˙¥lu z¥mju reitings – A1.2004. gadÇ Hipotïku banka turpinÇja realizït virkni att¥st¥basprogrammu, kuru ietvaros vald¥bas uzdevumÇ tiek sniegtsatbalsts noteiktÇm uz¿ïmïju un iedz¥votÇju grupÇm. Bankas¥stenotÇs valstiskÇ l¥me¿a programmas ir ‰Çdas: Mazo un vidïjouz¿ïmumu (MVU) programma, kuras ietvaros tiek piedÇvÇtiMVU pamatprogrammas un speciÇlu programmu aizdevumi(strauji augo‰o MVU, uz¿ïmïjdarb¥bas uzsÇcïju, sievie‰u un¥pa‰i atbalstÇmo reÆionu MVU kred¥ti), kÇ ar¥ MÇjok∫u att¥st¥baskreditï‰anas programma, Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a invest¥cijuaizdevumu programma, Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemesiegÇdes kreditï‰anas programma, EnergoefektivitÇtes fondaaizdevumi un projekts “MÇjok∫a sanÇcijas iniciat¥va enerÆijastaup¥‰anai”. Aizvad¥tajÇ gadÇ ¥pa‰a uzman¥ba tika pievïrstamikrokred¥tu (l¥dz EUR 25 000 ) izsnieg‰anai un sadarb¥bas arkooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm att¥st¥‰anai.2004. gada februÇr¥ Hipotïku banka kopÇ ar AS “Hansabanka”parakst¥ja aizdevuma l¥gumu ar Zieme∫valstu Invest¥ciju banku(Nordic Investment Bank) un Eiropas Padomes Att¥st¥basbanku (Council of Europe Development Bank) par kred¥tl¥nijaspie‰˙ir‰anu 2 miljonu eiro apmïrÇ. Hipotïku bankai pie‰˙irtaiskred¥tl¥nijas apjoms – 1 miljons eiro uz 5 gadiem. Pie‰˙irtÇskred¥tl¥nijas resursi tiek izmantoti sievie‰u uz¿ïmïju atbalstaprogrammu realizï‰anai.2004. gada apr¥l¥ Hipotïku banka un “NorvïÆijas – Latvijasuz¿ïmïjdarb¥bas att¥st¥bas fonds” kop¥gi izveidoja jaunu riskakapitÇla fondu – “Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds”,kas piedÇvÇs LatvijÇ reÆistrïtÇm mazÇm un vidïjÇmkomercsabiedr¥bÇm (MVK) riska kapitÇla finansïjumu. Atbalstafonds darbojas kÇ pilotprojekts, pÇrbaudot programmÇ iecerïtoideju, principu un struktappleru piemïrot¥bu. Ekonomikas ministrijasizstrÇdÇtÇs programmas mïr˙is ir riska kapitÇla nozaresatt¥st¥ba LatvijÇ, piedÇvÇjot finansïjumu MVK veido‰anai unatt¥st¥bai. Fonda darb¥ba plÇnota l¥dz 2014. gadam, ‰ajÇ laikÇfondam bappletu jÇfinansï vismaz 40 projekti.Lai veicinÇtu finan‰u pieejam¥bu un konkrïti – MVU aizdevumugalvojumu pieejam¥bu, 2004. gada augustÇ uzsÇkta aizdevumugalvojumu programma, kuras ietvaros Hipotïku banka kÇatt¥st¥bas banka sniedz galvojumus jebkuras citas Latvijaskomercbankas klientam. Tas ir papildino‰s atbalsta instrumentsjau eso‰Çm MVU atbalsta programmÇm.2004. gada oktobr¥ Hipotïku banka kooperat¥vu dal¥bniekiemr¥koja starptautisku konferenci “Kooperat¥vi – izaicinÇjumiun perspekt¥vas”. Konferences mïr˙is bija sekmït savstarpïjosadarb¥bu LatvijÇ un iedz¥votÇju l¥dzdal¥bu ekonomiskajosprocesos.Turpinot att¥st¥t starptautiskos sakarus un sadarb¥bu ar Çrvalstu6


Gada pÇrskats 2004Padomes un Valdes zi¿ojumsinstitapplecijÇm, 2004. gada apr¥l¥ NEFI (Network of EuropeanFinancial Institutions) augstÇko amatpersonu sanÇksmïHipotïku banka parakst¥ja pievieno‰anÇs l¥gumu ‰aiorganizÇcijai. NEFI sadarbojas ar Eiropas Savien¥bas oficiÇlajÇminstitapplecijÇm, t.i., sniedz tÇm konsultÇcijas, piedalÇs normat¥voaktu izstrÇdï, kÇ ar¥ veicina atbilsto‰u finan‰u instrumentuievie‰anu dal¥bvalst¥s.Lai izstrÇdÇtu priek‰likumus par Hipotïku bankas pÇrveido‰anupar att¥st¥bas banku, 2004. gadÇ tika izveidota darba grupa,kura sagatavoja iesnieg‰anai Ministru kabinetÇ informat¥vuzi¿ojumu par koncepcijas “Par valsts akciju sabiedr¥bas“Latvijas Hipotïku un zemes banka” att¥st¥bu 1999. – 2005.gadiem” izpildi un turpmÇk veicamajiem darbiem.Papla‰inot savu darb¥bu R¥gÇ, 2004. gadÇ Hipotïku bankaatvïra divas jaunas filiÇles – µengaraga un Vidzemes filiÇles.Ar¥ pÇrïjos Latvijas reÆionos eso‰Çs filiÇles tiek papla‰inÇtasun modernizïtas, dodot iespïju klientiem sa¿emt Bankaspakalpojumus ïrtÇ un klientiem draudz¥gÇ vidï.Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs7


Gada pÇrskats 20041000900800700600500400300200100020002001200220032004


Bankas darb¥bas rezultÇti


Bankas darb¥bas rezultÇti Gada pÇrskats 2004Pe∫¿aPe∫¿a ir viens no rÇd¥tÇjiem, kas apliecina Bankas veiksm¥goun stabilo att¥st¥bu. 2004. gadÇ Hipotïku bankas pe∫¿a,sal¥dzinot ar 2003. gada auditïto pe∫¿u, pieauga par 137tappleksto‰iem latu jeb 9% un sasniedza 1,711 miljonus latu.Akt¥vi2004. gada laikÇ Hipotïku bankas neto akt¥vi pieaugu‰i par80 miljoniem latu jeb par 34% un pÇrskata gada beigÇssasniedza 312,3 miljonus latu. LielÇko akt¥vu da∫u – 85% –Banka bija izvietojusi ar banku darb¥bu nesaist¥to uz¿ïmumukred¥tos, bet citÇs kred¥tiestÇdïs un ieguld¥jumu vïrtspap¥rostika izvietoti attiec¥gi 4% un 3% no kopïjiem akt¥viem.2004. gada beigÇs Hipotïku banka pïc akt¥vu apjoma ie¿ïma8. vietu 23 Latvijas komercbanku vidapple ar 4% tirgus da∫u.Aizdevumi2004. gadÇ Hipotïku banka par 41% palielinÇja savu netokred¥tportfeli, un tÇ apjoms gada beigÇs sasniedza 266,5miljonus latu. 2004. gada beigÇs Hipotïku banka bija sestÇlielÇkÇ komercbanka LatvijÇ pïc izsniegto kred¥tu apjoma ar6,2% tirgus da∫u. Akt¥vo aizdevumu skaits 2004. gada laikÇsamazinÇjÇs no 26,1 tappleksto‰a l¥dz 25,3 tappleksto‰iem aizdevumu,bet vidïjais aizdevuma lielums pieauga no 7,3 tappleksto‰iemlatu l¥dz 10,7 tappleksto‰iem latu.2004. gada beigÇs Hipotïku bankas izsniegto aizdevumu vidapplelielÇko ¥patsvaru ie¿em komerckred¥ti un hipotekÇrie kred¥ti –attiec¥gi 37% un 29%. Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥baskred¥tu ¥patsvars bankas kred¥tportfel¥ bija 11%, bet patïri¿akred¥tu – 10%.PrivÇtuz¿ïmumiem izsniegtie aizdevumi sastÇd¥ja 61%, betaizdevumi privÇtpersonÇm – 38% no Hipotïku bankas kopïjÇkred¥tportfe∫a. Kred¥tportfe∫a valappletu struktapplerÇ dominïja aizdevumiLatvijas latos – 56%.PÇrskata gada pe∫¿a (tapplekst. LVL)2004 1 7112003 1 5742002 1 213Akt¥vi neto (tapplekst. LVL)2004 312 2792003 232 1822002 172 177Kred¥ti neto (tapplekst. LVL)2004 266 5352003 188 7742002 132 605Akt¥vo aizdevumu skaits (tapplekst.)2004 25,32003 26,12002 22,7180016001400120010008006004002000300 000250 000200 000150 000100 00050 0000300 000250 000200 000150 000100 00050 000030252015105010


Gada pÇrskats 2004Bankas darb¥bas rezultÇtiPiesaist¥tie resursi (tapplekst. LVL)2004 228 0612003 169 9272002 123 670KapitÇls un rezerves (tapplekst. LVL)2004 24 8832003 23 6342002 22 485HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes neto (tapplekst. LVL)2004 37 5042003 22 8462002 17 439250 000200 000150 000100 00050 000025 00020 00015 00010 0005 000040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000Piesaist¥tie resursiHipotïku bankas noguld¥jumu (ieskaitot tranz¥tfondus unkred¥tl¥nijas) apjoms 2004. gada beigÇs sasniedza 224,6 miljonuslatu, kas gada laikÇ ir palielinÇjies par 54,6 miljoniem latu jebpar 32%. Gada laikÇ noguld¥jumu kontu skaits pieauga l¥dz107,5 tappleksto‰iem, no kuriem viena tre‰da∫a ir termi¿noguld¥jumukonti.Hipotïku bankas termi¿noguld¥jumu struktapplerÇ dominïja fiziskopersonu noguld¥jumi – 77%, bet valappletu struktapplerÇ lielÇkais¥patsvars bija noguld¥jumiem Latvijas latos – 68%.Noz¥m¥gs resursu avots ir ar¥ Hipotïku bankas emitïtie parÇdavïrtspap¥ri – hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes. 2004. gada laikÇ apgroz¥bÇeso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjoms pieauga 1,6 reizes, gadabeigÇs sasniedzot 37,9 miljonus latu.KapitÇlsHipotïku bankas kapitÇls iepriek‰ïjos darb¥bas gados tikapalielinÇts l¥dz apmïram, kas nepiecie‰ams bankas att¥st¥bai,nodro‰inot likumdo‰anÇ noteikto bankas normat¥vu izpildi.2004. gada beigÇs bankas pa‰u kapitÇls sasniedza 25,3miljonus latu, gada laikÇ pieaugot par 5%.2004. gada beigÇs atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijasnoteikumiem aprï˙inÇtÇ Bankas kapitÇla pietiekam¥ba bija17%, kas pÇrsniedza Latvijas likumdo‰anÇ noteikto minimÇlokapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇju – 8%.Kred¥tportfe∫a sadal¥jums2004 2003 2002Komercaizdevumi 37,10% 35,42% 31,05%HipotekÇrie aizdevumi 29,16% 31,30% 30,71%MVU att¥st¥bas aizdevumi 10,50% 9,94% 11,62%Patïri¿a aizdevumi 9,68% 8,67% 11,94%MÇjok∫u aizdevumi 7,45% 6,65% 4,57%Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas aizdevumi 5,33% 6,86% 9,01%PÇrïjie 0,78% 1,15% 1,10%11


Gada pÇrskats 200475429847638583635457293867833113987056475429847638583635498476385836354


23356243389098476383635454298476385836354572938678331139870564Finan‰u pÇrskats


VispÇrïja informÇcijaFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Latvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijas vald¥ba1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabineta r¥kojumu Nr. 140kÇ valsts komercbanku. Banka tika reÆistrïta LR Uz¿ïmumureÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ. Saska¿Ç ar Komerclikuma reformuBanka 2004. gada 14. japplelijÇ ir reÆistrïta komercreÆistrÇ.Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi licences (at∫aujas):• Latvijas Bankas licenci bankas operÇciju veik‰anai;• Latvijas Republikas Finan‰u ministrijas licenci starpniec¥basdar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un vïrtspap¥ru kontu turï‰anai;• Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta licenci nekustamÇ¥pa‰uma taksÇcijai un vïrtï‰anai;• Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas speciÇlu at∫auju(licenci) par ties¥bÇm nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtutirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anaibankÇ;• Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisijas un Finan‰uun kapitÇla tirgus komisijas izsniegtas emisijas apliec¥baspar ties¥bÇm veikt hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisijas.Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LR spïkÇeso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇlatirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministru kabineta r¥kojumiun noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰u ministrijas pÇrzi¿Ç, kasLatvijas Republikas Ministru kabineta vÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇraintereses un ir 100% Bankas akciju turïtÇja.Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto“HipotekÇro ˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitïthipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.·obr¥d Bankai ir 31 filiÇle – katrÇ Latvijas rajona centrÇ, 6norï˙inu grupas un 1 kred¥tbirojs – daÏÇdos Latvijas reÆionos,kas nodro‰ina klientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. BankapastÇv¥gi veic savu filiÇ∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu.Bankas centrÇlais birojs atrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.2004. gadÇ Banka veica sekojo‰as bankas operÇcijas:• kreditï‰ana;• fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiemsaist¥to produktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰analatos un Çrvalstu valappletÇs;• starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;• valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;• hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;• vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riemR¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple;• nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem¥pa‰umiem;• zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;• privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumuprivatizÇcijas procesa nodro‰inljana.Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka” irpÇrstÇvïta ‰ÇdÇs institapplecijÇs:• Latvijas Komercbanku asociÇcija;• Latvijas Tirdzniec¥bas un rapplepniec¥bas kamera;• Latvijas Zemnieku federÇcija;• Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥ba;• Latvijas Iek‰ïjo auditoru institapplets;• Latvijas ±pa‰uma vïrtïtÇju asociÇcija;• Eiropas Valsts banku asociÇcija (European Association ofPublic Banks);• Eiropas HipotekÇrÇ federÇcija (asociïtais biedrs) (EuropeanMortgage Federation);• Eiropas Finan‰u institappleciju t¥kls (NEFI).14


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Padomes un Valdes sastÇvsPadome (2004. gada 31. decembr¥)Valde (2004. gada 31. decembr¥)Gundega ·ulcaZaiga Liepi¿aUldis ApelsLinda Ka¿epeVija GïmeMÇris KlismetsLaimdota StraujumaPadomes priek‰sïdïtÇjaPadomes priek‰sïdïtÇjas vietniecePadomes loceklisPadomes loceklePadomes loceklePadomes loceklisPadomes locekleInesis FeiferisRolands Pa¿koAija LaicÇneJïkabs Krievi¿‰Valdes priek‰sïdïtÇjsValdes priek‰sïdïtÇja vietnieksValdes locekle, GalvenÇ grÇmatvedeValdes loceklis, Kred¥tdirektorsPÇrskata gada laikÇ vai pïc pÇrskata gada beigÇm Padomes unValdes sastÇvs nav main¥jies.15


Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥buFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥R¥gÇ2005. gada 16. februÇr¥Padome un Valde (Vad¥ba) ir atbild¥ga par finan‰u pÇrskatusagatavo‰anu, balstoties uz sÇkotnïjo grÇmatved¥bas uzskaitipar katru pÇrskata periodu, kas patiesi atspogu∫o Bankas unKoncerna finansiÇlo stÇvokli uz pÇrskata perioda beigÇm, kÇar¥ darb¥bas rezultÇtiem un naudas plapplesmÇm par ‰o periodusaska¿Ç ar Starptautiskajiem finan‰u pÇrskatu standartiem.Vad¥ba apstiprina, ka no 9. l¥dz 44. lappusei iek∫autie finan‰upÇrskati par 2004. gadu ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilsto‰ÇmgrÇmatved¥bas metodïm, kuru lietojums ir bijis konsekvents,un vad¥bas lïmumi un pie¿ïmumi attiec¥bÇ uz ‰o pÇrskatusagatavo‰anu ir biju‰i piesardz¥gi un saprÇt¥gi. Vad¥ba apstiprina,ka finan‰u pÇrskati ir sagatavoti saska¿Ç ar darb¥bas turpinljanasprincipu. PÇrskata periodÇ ir konsekventi izmantotas atbilsto‰asuzskaites metodes. Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anas gaitÇvad¥bas pie¿emtie lïmumi un izdar¥tie novïrtïjumi ir biju‰ipiesardz¥gi un pamatoti.Vad¥ba ir atbild¥ga par atbilsto‰as grÇmatved¥bas uzskaiteskÇrto‰anu, par Bankas un Koncerna l¥dzek∫u saglabljanu, kÇar¥ krÇp‰anas un citas negod¥gas r¥c¥bas novïr‰anu, kÇ ar¥ parBankas darb¥bas atbilst¥bu Latvijas Republikas Kred¥tiestÇÏulikumam, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijasnorÇd¥jumiem un citu Latvijas RepublikÇ spïkÇ eso‰o likumupras¥bÇm.Vad¥bas vÇrdÇGundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs16


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Revidentu zi¿ojumsPricewaterhouseCoopers SIAKr. ValdemÇra iela 19R¥ga, LV 1010LatvijaTelephone +371 709 4400Facsimile +371 783 0055Va/s “Latvijas Hipotïku un zemes bankas” akcionÇriemMïs esam veiku‰i Va/s “Latvijas Hipotïku un zemes banka” untÇs meitas uz¿ïmuma (Koncerns) konsolidïtÇ finan‰u pÇrskataun Va/s Latvijas Hipotïku un zemes banka (Banka) finan‰upÇrskata no 18. l¥dz 51. lappusei rev¥ziju. Revidïtie finan‰upÇrskati ietver Koncerna un Bankas bilances 2004. gada 31.decembr¥, 2004. gada pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inus, pa‰ukapitÇla izmai¿u pÇrskatus, naudas plapplesmas pÇrskatus unpielikumus. Par ‰iem finan‰u pÇrskatiem ir atbild¥ga Bankasvad¥ba. Mïs esam atbild¥gi par atzinuma snieg‰anu par ‰iemfinan‰u pÇrskatiem, pamatojoties uz mapplesu veikto rev¥ziju.Mïs veicÇm rev¥ziju atbilsto‰i StarptautiskÇs GrÇmatveÏu federÇcijasizdotajiem Starptautiskajiem rev¥zijas standartiem. ·ie standartinosaka, ka mums ir jÇplÇno un jÇveic rev¥zija ar mïr˙i iegappletpietiekamu pÇrliec¥bu, ka finan‰u pÇrskatos nav bappletiskuneatbilst¥bu. Rev¥zija ietver finan‰u pÇrskatos norÇd¥to summuun skaidrojumu pamatojuma pÇrbaudi izlases veidÇ. Rev¥zijaietver ar¥ pielietoto grÇmatved¥bas principu un noz¥m¥gu Bankasvad¥bas izdar¥to pie¿ïmumu, kÇ ar¥ kopïjÇs finan‰u pÇrskatuizklÇsta formas izvïrtïjumu. Mïs izlas¥jÇm vad¥bas zi¿ojumu no3. l¥dz 7. lappusei un pÇrliecinÇjÇmies, ka vad¥bas zi¿ojumsvisos bappletiskajos aspektos atbilst revidïtajiem finan‰u pÇrskatiem.Mïs uzskatÇm, ka mapplesu veiktÇ rev¥zija dod pietiekamu pamatojumumapplesu atzinumam.MapplesuprÇt, iepriek‰ minïtie finan‰u pÇrskati sniedz patiesu unskaidru priek‰statu par Koncerna un Bankas finansiÇlo stÇvokli2004. gada 31. decembr¥, to darb¥bas rezultÇtiem un naudasplapplesmÇm 2004. gadÇ saska¿Ç ar Starptautiskajiem finan‰upÇrskatu standartiem.PricewaterhouseCoopers SIAKomercsabiedr¥bas licence Nr. 5Juris Lap‰eZvïrinÇts revidentsSertifikÇts Nr. 116Valdes loceklis2005. gada 16. februÇr¥17


Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙insFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥(visas summas ir tappleksto‰os latu)Pielikumi 2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi 3 18,225 18,133 15,456 15,434Procentu izdevumi 4 (8,678) (8,678) (6,991) (6,993)T¥rie procentu ie¿ïmumi 9,547 9,455 8,465 8,441Komisijas naudas ie¿ïmumi 3,499 3,353 2,766 2,705Komisijas naudas izdevumi (413) (411) (312) (312)T¥rie komisijas ie¿ïmumi 3,086 2,942 2,454 2,393Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu 5 1,076 1,054 689 696Citi ie¿ïmumi 6 2,559 1,843 1,819 1,759ParastÇs darb¥bas ie¿ïmumi 16,268 15,294 13,427 13,289PersonÇla izmaksas 7 (5,425) (5,277) (4,726) (4,641)Administrat¥vie izdevumi 8 (5,139) (4,918) (4,157) (4,097)NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u vïrt¥bas nolietojums 16, 17 (2,100) (1,628) (1,309) (1,258)ParastÇs darb¥bas izdevumi (12,664) (11,823) (10,192) (9,996)Ilgtermi¿a ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas pe∫¿a / (zaudïjumi) - 120 - (58)UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam 9 (1,599) (1,599) (1,424) (1,424)Pe∫¿a pirms uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a 2,005 1,992 1,811 1,811Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 10 (294) (281) (237) (237)PÇrskata perioda pe∫¿a 1,711 1,711 1,574 1,574·os finan‰u pÇrskatus no 18. l¥dz 51. lapai irakceptïjusi Valde 2005. gada 09. februÇr¥ unakceptïjusi Padome 2005. gada 16. februÇr¥,un tos ir parakst¥ju‰i:Pielikumi no 22. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs18


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Bilance(visas summas ir tappleksto‰os latu) Pielikumi 31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥viKase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret CentrÇlo Banku 11 8,851 8,851 7,293 7,293Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 12 10,826 10,826 10,543 10,543Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 13 13,635 13,602 15,289 15,274Kred¥ti 14 264,234 266,535 187,930 188,774Akcijas un citi vïrtspap¥ri 47 47 18 18L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 15 119 481 102 344NemateriÇlie akt¥vi 16 1,329 1,308 927 909Pamatl¥dzek∫i 17 11,274 8,184 7,842 6,827PÇrïjie akt¥vi 18 757 724 901 638NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 19 1,723 1,721 1,566 1,562KopÇ akt¥vi 312,795 312,279 232,411 232,182Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 20 63,479 63,479 40,218 40,218Noguld¥jumi 21 164,008 164,028 128,330 128,363AtvasinÇtie l¥gumi 22 14 14 - -Tranz¥tresursi 3,463 3,463 4,158 4,158HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 23 37,504 37,504 22,846 22,846PÇrïjÇs saist¥bas 24 1,052 984 1,364 1,259NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 25 4,018 3,563 2,636 2,479AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 26 612 599 500 500PakÇrtotÇs saist¥bas 27 13,300 13,300 8,300 8,300KopÇ saist¥bas 287,450 286,934 208,352 208,123KapitÇls un rezervesAkciju kapitÇls 28 22,820 22,820 20,058 20,058Rezerves kapitÇls 29 2,063 2,063 3,576 3,576Nesadal¥tÇ pe∫¿a 462 462 425 425KopÇ kapitÇls un rezerves 25,345 25,345 24,059 24,059KopÇ pas¥vi 312,795 312,279 232,411 232,182Årpusbilances poste¿iIespïjamÇs saist¥bas 33 3,827 3,827 1,180 1,180FinansiÇlÇs saist¥bas 33 9,942 10,727 9,271 10,903·os finan‰u pÇrskatus no 18. l¥dz 51. lapai irakceptïjusi Valde 2005. gada 09. februÇr¥ unakceptïjusi Padome 2005. gada 16. februÇr¥,un tos ir parakst¥ju‰i:Pielikumi no 22. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs19


KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskatsFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥(visas summas ir tappleksto‰os latu)Akciju Rezerves Nesadal¥tÇ KopÇkapitÇls kapitÇls pe∫¿a kapitÇlsBilance 2002. gada 31. decembr¥ 17,858 4,627 328 22,813IzmaksÇtÇs dividendes - - (328) (328)Rezervju ieguld¥jums kapitÇlÇ 2,200 (2,200) - -PÇrskata perioda pe∫¿a - - 1,574 1,574Atskait¥jumi no 2003. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 1,149 (1,149) -Bilance 2003. gada 31. decembr¥ 20,058 3,576 425 24,059IzmaksÇtÇs dividendes - - (425) (425)Rezervju ieguld¥jums kapitÇlÇ 2,762 (2,762) - -PÇrskata perioda pe∫¿a - - 1,711 1,711Atskait¥jumi no 2004. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 1,249 (1,249) -Bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 462 25,345Pielikumi no 22. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.20


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Naudas plapplesmas pÇrskats(visas summas ir tappleksto‰os latu)2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaNaudas plapplesma pamatdarb¥bas rezultÇtÇPe∫¿a pirms nodok∫iem 2,005 1,992 1,811 1,811NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u nolietojums 2,100 1,628 1,309 1,258UzkrÇjumu pieaugums vïrt¥bas samazinÇjumam 910 910 400 400Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi 38 60 15 8Ilgtermi¿a ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas (pe∫¿a) / zaudïjumi - (120) - 58Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas (pe∫¿a) / zaudïjumi (4) (4) 50 50NÇkamo periodu ie¿ïmumu un uzkrÇto izdevumu pieaugums 1,477 1,179 509 352NÇkamo periodu izdevumu un uzkrÇto ie¿ïmumu pieaugums (61) (63) (148) (144)PÇrïjo akt¥vu samazinÇjums / (pieaugums) 97 (133) (286) (23)PÇrïjo saist¥bu samazinÇjums (298) (261) (857) (962)Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugumspamatdarb¥bas rezultÇtÇ pirms izmai¿Çm akt¥vos un pas¥vos 6,264 5,188 2,803 2,808Ieguld¥jumu vïrtspap¥ros pieaugums (312) (312) (7,119) (7,119)Pras¥bu pret kred¥tiestÇdïm samazinÇjums 190 190 69 69Kred¥tu pieaugums (77,264) (78,721) (55,827) (56,671)Saist¥bu pret kred¥tiestÇdïm pieaugums 25,305 25,305 16,634 16,634Noguld¥jumu pieaugums 35,678 35,665 30,734 30,767Tranz¥tresursu samazinÇjums (695) (695) (426) (426)HipotekÇro ˙¥lu z¥mju pieaugums 14,658 14,658 5,407 5,407Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums)pamatdarb¥bas rezultÇtÇ 3,824 1,278 (7,725) (8,531)SamaksÇtais uz¿ïmumu ienÇkumu nodoklis (276) (276) (277) (277)Naudas plapplesma invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇPamatl¥dzek∫u un nemateriÇlo akt¥vu iegÇde (6,376) (3,404) (3,160) (2,068)Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰ana 446 24 25 17L¥dzdal¥bas uz¿ïmumu kapitÇlÇ (pirk‰ana) / pÇrdo‰ana (17) (17) - (300)Nauda un tÇs ekvivalenti invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇ (5,947) (3,397) (3,135) (2,351)Naudas plapplesma finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇPakÇrtotÇ kapitÇla piesaiste 5,000 5,000 5,000 5,000IzmaksÇtÇs dividendes (425) (425) (328) (328)Nauda un tÇs ekvivalenti finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇ 4,575 4,575 4,672 4,672Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums) 2,176 2,180 (6,465) (6,487)Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda sÇkumÇ 20,181 20,166 26,661 26,661Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi (38) (60) (15) (8)Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda beigÇs 22,319 22,286 20,181 20,166Pielikumi no 22. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.21


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi(5) Ie¿ïmumu un izdevumu atz¥‰anaVisi noz¥m¥gie procentu ienÇkumi un izdevumi tiek uzskait¥ti,pamatojoties uz uzkrÇjumu veido‰anas principu, izmantojotefekt¥vÇs likmes metodi, kas balst¥ta uz iegÇdes vïrt¥bu.Komisijas naudas ienÇkumi vai izdevumi par ilgtermi¿a akt¥viemvai ilgtermi¿a finan‰u resursiem tiek iek∫auti efekt¥vÇs likmesaprï˙inljanÇ.PÇrïjie komisijas naudas ienÇkumi un izdevumi tiek iegrÇmatotipe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ attiec¥gÇ dar¥juma veik‰anas br¥d¥.(6) Kred¥tiKred¥ti, kurus Koncerns un Banka ir izsniegusi aiz¿ïmïjiem, tiekklasificïti kÇ Koncerna vai Bankas izsniegtie kred¥ti un uzskait¥tito amortizïtajÇ vïrt¥bÇ. Kred¥ti tiek atz¥ti Koncerna un BankaspÇrskatÇ, pamatojoties uz naudas izsnieg‰anas br¥di.Visiem kred¥tiem Koncerna un Bankas vad¥ba apsver riskus unnosaka atbilsto‰us uzkrÇjumus to vïrt¥bas samazinÇjumam uniespïjamiem zaudïjumiem.UzkrÇjumi individuÇlajiem kred¥tiem to vïrt¥bas samazinÇjumamtiek veidoti, ja ir radusies pÇrliec¥ba, ka Koncernam vai Bankainetiks atmaksÇta da∫a vai viss aizdevums, kuru bappletu jÇatmaksÇsaska¿Ç ar aizdevuma l¥guma noteikumiem. UzkrÇjumu apjomsir starp¥ba starp kred¥ta uzskaites vïrt¥bu un atgapplestamo vïrt¥bu,kas ir noteikta kÇ sagaidÇmÇs naudas plapplesmas tagadnes vïrt¥ba,ieskaitot atgapplestamos l¥dzek∫us no garantijÇm un citiem kred¥tanodro‰inÇjumiem.Papildus uzkrÇjumiem individuÇlajiem kred¥tiem Koncerns unBanka ir izveidojis uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm.Viendab¥gu aizdevumu grupÇ tiek iek∫auti aizdevumi ar l¥dz¥gukred¥trisku, kred¥tportfe∫a apmïru, kvalitÇti un termi¿u. VeidojotuzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm, tiek ¿emta vïrÇKoncerna un Bankas iepriek‰ïjo darb¥bas periodu pieredze ar ‰¥veida aizdevumiem, t.sk., vïsturisko maksÇjumu savlaic¥gums unzaudïjumu apjoms, kÇ ar¥ konkrïtas nozares ekonomiskÇ situÇcija.(7) Pamatl¥dzek∫i un to nolietojumsPamatl¥dzek∫i tiek uzskait¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ, no kuras atskait¥tsuzkrÇtais nolietojums.Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫ulietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tupamatl¥dzek∫u vïrt¥bu l¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajai vïrt¥bailietder¥gÇs izmanto‰anas perioda beigÇs. Nolietojuma aprï˙inÇizmanto ‰Çdas likmes:Pamatl¥dzek∫u kategorijaîkasMïbeles un apr¥kojumsDatori un iekÇrtasDatorprogrammasTransporta l¥dzek∫iIeguld¥jumi nomÇto telpurekonstrukcijÇNolietojums procentos2% gadÇ10 – 20% gadÇ10 – 33% gadÇ20 – 25% gadÇ20% gadÇpïc noslïgto nomas l¥gumutermi¿aPe∫¿a vai zaudïjumi, kas rodas, pamatl¥dzek∫us pÇrdodot vainorakstot, ir starp¥ba starp pÇrdo‰anas ie¿ïmumiem un pamatl¥dzek∫ubilances vïrt¥bu un tiek iek∫auti pamatdarb¥bas ie¿ïmumos vaiizdevumos. Pamatl¥dzek∫u uzturï‰anas un remontu izdevumi tiekieskait¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ to ra‰anÇs br¥d¥.(8) Noma bez izpirkuma ties¥bÇm, ja Koncerns ir nomas devïjsAkt¥vi, kas tiek iznomÇti nomÇ bez izpirkuma ties¥bÇm, tiekuzrÇd¥ti pamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iegÇdes vïrt¥bÇ, atskaitotnolietojumu. Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥gopamatl¥dzek∫u lietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lainorakst¥tu pamatl¥dzek∫a vïrt¥bu l¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajaivïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anas perioda beigÇs, izmantojotlikmes, kas noteiktas l¥dz¥giem Koncerna pamatl¥dzek∫iem.Nomas ie¿ïmumi no nomas bez izpirkuma ties¥bÇm tiek uzskait¥tipe∫¿as vai zaudïjumu aprï˙inÇ pïc lineÇrÇs metodes nomasperioda laikÇ.(9) Aiz¿ïmumiAiz¿ïmumi tiek atz¥ti sÇkotnïji iegÇdes vïrt¥bÇ, kas ir to izveidesie¿ïmumi, atskaitot dar¥juma izmaksas (sa¿emtÇs atl¥dz¥baspatiesÇ vïrt¥ba). Aiz¿ïmumi pïc tam tiek atspogu∫oti amortizïtajÇiegÇdes vïrt¥bÇ, un jebkura starp¥ba starp sa¿emto vïrt¥bu undzï‰anas vïrt¥bu tiek atz¥ta pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇaiz¿ïmumu periodÇ, izmantojot efekt¥vÇs procentu likmesaprï˙inljanas metodi.23


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥(10) AtvasinÇtie finan‰u instrumentiAtvasinÇtie finan‰u instrumenti, tajÇ skaitÇ valappletas mijmai¿asl¥gumi, sÇkotnïji bilancï tiek atz¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ (ieskaitotdar¥juma izmaksas) un turpmÇk tiek pÇrvïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ.PatiesÇ vïrt¥ba tiek noteikta pïc kotïtÇm tirgus cenÇm vaidiskontïtas naudas plapplesmas mode∫iem. Visi atvasinÇtie l¥gumitiek atspogu∫oti kÇ akt¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir pozit¥va, un kÇpas¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir negat¥va. Izmai¿as patiesajÇ vïrt¥bÇtiek iek∫autas pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.(11) Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklisPÇrskata gada uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a izmaksas ir iek∫autasfinan‰u pÇrskatÇ, pamatojoties uz vad¥bas saska¿Ç ar LatvijasRepublikas nodok∫u likumdo‰anu veiktajiem aprï˙iniem.Atliktais nodoklis tiek aprï˙inÇts saska¿Ç ar saist¥bu metodiattiec¥bÇ uz visÇm pagaidu at‰˙ir¥bÇm starp akt¥vu un saist¥buvïrt¥bÇm finan‰u pÇrskatos un to vïrt¥bÇm nodok∫u aprï˙inumïr˙iem. AtliktÇ nodok∫a aprï˙inos tiek izmantota nodok∫u likme,kas sagaidÇma periodos, kad pagaidu at‰˙ir¥bas izl¥dzinÇsies,pamatojoties uz bilances datumÇ noteiktajÇm nodok∫u likmïm.Pagaidu at‰˙ir¥bas galvenokÇrt rodas, izmantojot at‰˙ir¥gaspamatl¥dzek∫u nolietojuma likmes, ar¥ no atsevi‰˙iem uzkrÇjumiemkred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam un nodok∫u zaudïjumiem, kaspÇrnesami uz nÇko‰ajiem taksÇcijas periodiem. Gad¥jumos, kadkopïjais atliktÇ nodok∫a aprï˙ina rezultÇts bappletu atspogu∫ojamsbilances akt¥vÇ, to iek∫auj finan‰u pÇrskatÇ tikai tad, kad tÇatgapple‰ana ir dro‰i sagaidÇma.(12) Nauda un naudas ekvivalentiNaudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, pras¥basuz piepras¥jumu pret Latvijas Banku un citÇm kred¥tiestÇdïm,noguld¥jumus citÇs kred¥tiestÇdïs ar sÇkotnïjo dzï‰anas termi¿ul¥dz 3 mïne‰iem, kÇ ar¥ ieguld¥jumu vïrtspap¥rus ar sÇkotnïjodzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem.(13) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrsHipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra ve‰ana BankÇ tiekveikta saska¿Ç ar Latvijas Republikas likumdo‰anu, tajÇ skaitÇnormat¥vajiem dokumentiem, kas regulï hipotekÇros dar¥jumus.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumuBanka pÇrvalda ‰˙irti no pÇrïjiem akt¥viem.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Bankaizmanto tikai to saist¥bu izpildes nodro‰inÇjumam, kuras rodasuz ˙¥lu z¥mju emisijas pamata.Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes pïc to kopïjÇsnominÇlvïrt¥bas ir piln¥bÇ segtas ar hipotekÇrajiem aizdevumiem.µ¥lu z¥mju kopïjie procentu izdevumi ir segti ar tÇda pa‰a apjomakopïjiem procentu ienÇkumiem no hipotekÇrajiem kred¥tiem.(14) No Eiropas Savien¥bas sa¿emto kompensÇciju uzskaiteSaska¿Ç ar Bankas un starptautisko finan‰u institappleciju noslïgtoaiz¿ïmuma l¥gumu noteikumiem, atsevi‰˙u kred¥tprogrammuietvaros Banka sa¿em kompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas.Banka ‰¥s kompensÇcijas grÇmatved¥bas uzskaitï atz¥st kÇienÇkumus, kas tiek sadal¥ti pa periodiem.(15) UzkrÇjumiUzkrÇjumi tiek atz¥ti, kad Koncernam un Bankai ir pa‰reizïjasjuridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas iepriek‰ïjo notikumurezultÇtÇ, un ir iespïjams, ka bapples nepiecie‰ama uz¿ïmumaresursu samazinljana ‰o saist¥bu seg‰anai, un var tikt aprï˙inÇtaticama saist¥bu vïrt¥ba. ·ie uzkrÇjumi attiecas uz izdotajÇmgarantijÇm un citiem Çrpusbilances poste¿iem.(16) SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksasKoncerns un Banka veic sociÇlÇs apdro‰inljanas maksÇjumusvalsts pensiju apdro‰inljanai un valsts fondïto pensiju shïmÇsaska¿Ç ar Latvijas likumdo‰anu. Valsts fondïto pensiju shïmair fiksïtu iemaksu pensiju plÇns, saska¿Ç ar kuru Koncernam unBankai jÇveic likumÇ noteikta apjoma maksÇjumi un tiem nerodaspapildus juridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas veikt papildusmaksÇjumus, ja valsts pensiju apdro‰inljanas sistïma vai valstsfondïto pensiju shïma nevar nokÇrtot savas saist¥bas pretdarbiniekiem. SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas tiek atz¥tas kÇizmaksas, izmantojot uzkrÇjumu principu, un ir iek∫autas darbiniekuizmaksÇs.(17) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥baPatiesÇ vïrt¥ba ir summa, par kÇdu akt¥vu iespïjams apmain¥tvai saist¥bu iespïjams samaksÇt dar¥jumÇ starp labi informïtÇm,24


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumiieinteresïtÇm pusïm, kuras nav finansiÇli saist¥tas. Ja pïc Bankasvad¥bas domÇm, finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥ba bappletiskiat‰˙iras no to bilancï uzrÇd¥tÇs vïrt¥bas, tad ‰o akt¥vu un pas¥vupatiesÇ vïrt¥ba tiek atsevi‰˙i atspogu∫ota finan‰u pÇrskatapielikumos.(18) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu savstarpïjais ieskaitsFinan‰u akt¥vi un saist¥bas tiek savstarpïji ieskait¥ti un bilancïuzrÇd¥ti neto vïrt¥bÇ gad¥jumos, ja pastÇv juridiskas ties¥basveikt ‰o poste¿u ieskaitu vai poste¿i tiks dzïsti to neto vïrt¥bÇ,vai ar¥ akt¥vi tiks dzïsti un saist¥bas nokÇrtotas vienlaic¥gi.(19) Sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇjiNepiecie‰am¥bas gad¥jumos sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji ir laboti vaipÇrklasificïti, lai tie bappletu sal¥dzinÇmi ar ‰¥ pÇrskata gada rÇd¥tÇjiemun izmantoto atspogu∫ojumu pÇrskatÇ.2 Risku pÇrvald¥‰anaKoncerns un Banka ¥steno visu bappletiskÇko Koncerna un Bankasdarb¥bu ietekmïjo‰o risku pÇrvald¥‰anu atbilsto‰i Bankas PadomesapstiprinÇtajai Risku pÇrvald¥‰anas politikai, kas apraksta unnosaka l¥dzek∫u kopumu, ar kuru pal¥dz¥bu var tikt maksimÇlisamazinÇta varbapplet¥ba Koncernam vai Bankai ciest zaudïjumusgad¥jumos, kad Koncerna vai Bankas ieguld¥tie vai tiem pienÇko‰iesl¥dzek∫i netiktu atmaksÇti vai atgappleti laikÇ vai pilnÇ apmïrÇ vaiar¥ Koncerns vai Banka ciestu cita veida zaudïjumus vai negappletuplÇnoto pe∫¿u.Risku pÇrvald¥‰anÇ Koncerns un Banka ievïro sekojo‰us principus:• uz¿emoties riskus, Koncerns un Banka saglabÇ ilgtermi¿aspïju ¥stenot to att¥st¥bas stratïÆijÇ noteiktos mïr˙us unuzdevumus;• Koncerns un Banka veic savu darb¥bu, uzturot optimÇluattiec¥bu starp ienes¥gumu un Koncerna un Bankas aizsargÇt¥bupret riskiem, tas ir, ienes¥gumam jÇbapplet pïc iespïjas lielÇkam,bet tÇdï∫ Koncerns un Banka nedr¥kst tikt pak∫auti riskiem;• riska novïrtï‰ana un vad¥ba ir Koncerna un Bankas darb¥basikdienas funkciju sastÇvda∫a;• Koncerna un Bankas darbiniekam, atbilsto‰i pilnvarojumamun kompetencei, ir jÇzina klients un piln¥bÇ jÇizprot katrakonkrïtÇ dar¥juma (operÇcijas) saturs, lai spïtu noteikt unnovïrtït ar dar¥jumu (operÇciju) saist¥tos riskus un rastugan klientam, gan Koncernam un Bankai optimÇlu risinÇjumu;• Koncerns un Banka novïrtï iespïjamos zaudïjumus, ko tievarïtu ciest, uz¿emoties riskus, un izvairÇs no ÇrkÇrtaszaudïjumiem savÇ darb¥bÇ;• Koncerns un Banka nosaka un novïrtï iespïjamos riskuspirms jaunu produktu vai pakalpojumu pÇrdo‰anas vaiiesaist¥‰anÇs jaunos tirgos;• Koncerns un Banka, kur tas nepiecie‰ams, pazemina riskalimitus, pÇrdod riskam pak∫autos akt¥vus vai pat aiziet noattiec¥giem tirgiem, ja tos novïrtï par pÇrÇk riskantiem.Koncerna un Bankas darb¥bu ietekmïjo‰o risku pÇrvald¥‰anaiKoncerns un Banka pielieto daÏÇdas metodes un pasÇkumus,tajÇ skaitÇ nosaka riska ierobeÏojumus (limitus), lai samazinÇtuvai izvair¥tos no iespïjamiem zaudïjumiem, un pilnvaras lïmumapie¿em‰anai un dar¥jumu (operÇciju) veik‰anai, veido uzkrÇjumusatsevi‰˙u risku rad¥to zaudïjumu seg‰anai, kÇ ar¥ uztur atbilsto‰askontroles procedappleras.Kred¥trisksKoncerns un Banka ir pak∫auti kred¥triskam, kas ir risks, jaKoncerna vai Bankas klients vai sadarb¥bas partneris nespïj vaiatsakÇs pild¥t saist¥bas pret Koncernu vai Banku pilnÇ apmïrÇun noteiktajÇ termi¿Ç. Koncerns un Banka kontrolï kred¥triskuatsevi‰˙a klienta, savstarpïji saist¥tu klientu un tautsaimniec¥basnozaru l¥men¥.Kred¥triska pÇrvald¥‰anas principi ir aprakst¥ti un noteikti BankasKred¥tpolitikÇ, un tÇ attiecas uz visÇm Koncerna un Bankasdarb¥bÇm, kas ietver kred¥trisku – kreditï‰anu, finan‰u tirgusdar¥jumus (operÇcijas), starpniekdarb¥bu klientu vÇrdÇ ungalvojumu snieg‰anu tre‰ajÇm pusïm. Koncerns un Banka regulÇriveic kred¥triska uzraudz¥bu, pastÇv¥gi novïrtïjot klienta vaisadarb¥bas partnera kred¥tspïju un saist¥bu nodro‰inÇjumapietiekam¥bu.Kred¥triska vad¥bu ikdienÇ atbilsto‰i noteiktajÇm funkcijÇm ¥stenoAizdevumu departaments un Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments.Lïmumus par kred¥triska uz¿em‰anos noteikto limitu ietvaros25


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥pie¿em CentrÇles, reÆionu un filiÇ∫u kred¥tkomitejas, kamïr Riskuvad¥bas komiteja ir atbild¥ga par kred¥triska novïrtï‰anu.LikviditÇtes risksLikviditÇtes risks ir saist¥ts ar Koncerna un Bankas spïju savlaic¥gidzïst klientu un citu Koncerna vai Bankas kreditoru juridiskipamatotÇs pras¥bas un nodro‰inÇt iepriek‰ plÇnoto pras¥bupieaugumu ar saprÇt¥gÇm izmaksÇm. LikviditÇtes riskapÇrvald¥‰anas principi ir noteikti Bankas LikviditÇtes politikÇ.Banka pastÇv¥gi kontrolï, lai tÇs likv¥die akt¥vi nebappletu mazÇkipar 30% no Bankas ¥stermi¿a saist¥bÇm. LikviditÇtes riskapÇrvald¥‰anas vadl¥nijas nosaka un uzraudz¥bu veic BankasAkt¥vu un pas¥vu vad¥bas komiteja, savukÇrt likviditÇtes riskavad¥bu ikdienÇ nodro‰ina Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments.·o finan‰u pÇrskatu 35. pielikums atspogu∫o Koncerna likviditÇtesrÇd¥tÇjus 2004.gada 31.decembr¥.Årvalstu valappletu risksÅrvalstu valappletu risks ir saist¥ts ar Çrvalstu valappletu akt¥vu unsaist¥bu poz¥ciju at‰˙ir¥bÇm, kas valappletas kursu izmai¿u rezultÇtÇietekmï Koncerna un Bankas naudas plapplesmu un finan‰u rezultÇtu.Årvalstu valappletu riska pÇrvald¥‰anas principi ir noteikti BankasValappletas riska pÇrvald¥‰anas politikÇ.Koncerns un Banka kontrolï Çrvalstu valappletu risku, nosakotatvïrto valappletas poz¥ciju ierobeÏojumus (limitus) katrÇ atsevi‰˙ÇvalappletÇ un konsolidïti latos visÇm valappletÇm, kÇ ar¥ ievïroKred¥tiestÇÏu likumÇ noteiktos atvïrto valappletas poz¥cijuierobeÏojumus. Koncerna atvïrtÇs valappletas poz¥cijas sadal¥jumÇpa valappletÇm 2004.gada 31.decembr¥ ir atspogu∫otas ‰o finan‰upÇrskatu 37. pielikumÇ.Procentu likmju risksProcentu likmju risks ir saist¥ts ar tirgus likmju izmai¿u ietekmiuz Koncerna un Bankas procentu ie¿ïmumiem un izdevumiem.Lai novïrtïtu procentu likmju risku, Koncerns un Banka regulÇrianalizï procentu likmju jut¥go akt¥vu un saist¥bu termi¿struktappleruun tÇs jut¥gumu pret iespïjamÇm procentu likmju izmai¿Çm.Procentu likmju riska uzraudz¥bu veic Akt¥vu un pas¥vu vad¥baskomiteja, savukÇrt par procentu likmju riska pÇrvaldi ir atbild¥gsFinan‰u tirgus dar¥jumu departaments. Koncerna akt¥vu unsaist¥bu sadal¥jums pïc atliku‰Ç laika l¥dz procentu pÇrskat¥‰anasdatumam atspogu∫ots ‰o finan‰u pÇrskatu 36. pielikumÇ.OperacionÇlais risksOperacionÇlais risks izriet no apzinÇtÇm vai neapzinÇtÇm atkÇpïmno pie¿emtajiem principiem Koncerna un Bankas ikdienasdarb¥bÇ, piemïram, cilvïku k∫appledas vai krÇp‰ana, informÇcijassistïmu darb¥bas traucïjumi, nepietiekamas kontroles procedapplerasvai to neievïro‰ana. OperacionÇlÇ riska vad¥ba un kontroleKoncernÇ un BankÇ tiek veikta ar Iek‰ïjÇs kontroles sistïmaspal¥dz¥bu.Koncerna un Bankas struktapplervien¥bas ir atbild¥gas par operacionÇlÇriska pÇrvald¥‰anu ikdienas darb¥bÇ, savukÇrt Bankas Riskuvad¥bas komiteja un Operat¥vÇs vad¥bas komiteja veic operacionÇlÇriska uzraudz¥bu.BankÇ ir ieviests Darb¥bas nepÇrtraukt¥bas plÇns, kas paredzBankas, tÇs struktapplervien¥bu un darbinieku r¥c¥bu kr¥zes situÇcijÇ,iestÇjoties riskiem, kas var spïc¥gi nelabvïl¥gi ietekmït Bankasdarb¥bu.2004. gadÇ Banka atjaunoja Londonas apdro‰inljanas tirgappleiegÇdÇto Bankas darb¥bas risku apdro‰inljanas polisi, kas irnoz¥m¥gs risku vad¥bas instruments, jo aizsargÇ Bankas akt¥vusun kapitÇlu pret daÏÇdiem zaudïjumiem, ko Bankai varïtu rad¥ttÇs darbinieki vai tre‰Çs personas.BankÇ ir uzsÇkts sagatavo‰anÇs darbs, lai ieviestu EiropasSavien¥bas jaunos kapitÇla pietiekam¥bas aprï˙inljanasnoteikumus.26


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi3 Procentu ie¿ïmumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi:- no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 253 253 241 241- no kred¥tiem 17,422 17,330 14,747 14,725- no ieguld¥jumiem vïrtspap¥ros 550 550 468 46818,225 18,133 15,456 15,4344 Procentu izdevumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu izdevumi:- par saist¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 1,422 1,422 964 964- par noguld¥jumiem 4,815 4,815 4,363 4,365- par tranz¥tresursiem 125 125 166 166- par pakÇrtotajÇm saist¥bÇm 735 735 223 223- par emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm 1,544 1,544 1,254 1,254- pÇrïjie procentu izdevumi 37 37 21 218,678 8,678 6,991 6,9935 Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a no tirdzniec¥bas ar Çrvalstu valappletu 658 658 443 443Zaudïjumi no Çrvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas (38) (60) (15) (8)Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 259 259 237 237Pe∫¿a no vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas 197 197 24 241,076 1,054 689 69627


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥6 Citi ie¿ïmumi2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaMaksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 279 279 251 251Maksa par ¥pa‰uma novïrtï‰anu 98 98 95 95Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 17 17 53 53Ie¿ïmumi no telpu iz¥rï‰anas 64 64 86 86Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 548 536 591 591KompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas 323 323 404 404Operat¥vÇ l¥zinga nomas maksas 560 - 60 -Citi ie¿ïmumi 670 526 279 2792,559 1,843 1,819 1,7597 PersonÇla izmaksas2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPadomes un Valdes locek∫u atalgojums 206 206 223 223PersonÇla atalgojums 4,207 4,087 3,616 3,547SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas 1,012 984 887 8715,425 5,277 4,726 4,6418 Administrat¥vie izdevumiPÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 603 (2003: 540).2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPersonÇla att¥st¥bas izdevumi 395 390 227 226Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,464 1,427 1,194 1,173InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 1,214 1,198 907 900ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 724 694 712 695ProfesionÇlie pakalpojumi 456 452 382 382NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 52 52 49 49Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 19 19 58 58MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 259 259 202 202Citi izdevumi 556 427 426 4125,139 4,918 4,157 4,09728


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004 gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi9 UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaIzdevumi uzkrÇjumu veido‰anai:- uzkrÇjumi kred¥tiem 1,882 1,882 2,211 2,211- uzkrÇjumi citiem akt¥viem 76 76 44 44- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem 206 206 202 2022,164 2,164 2,457 2,457UzkrÇjumu samazinljanas ie¿ïmumi:- uzkrÇjumi kred¥tiem (347) (347) (829) (829)- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem (218) (218) (204) (204)(565) (565) (1,033) (1,033)KopÇ uzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam – izdevumi 1,599 1,599 1,424 1,42410 Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaUz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 182 182 264 264Atliktais nodoklis (skat¥t 26. pielikumu) 112 99 (27) (27)294 281 237 237Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis at‰˙iras no teorïtiskÇ nodok∫a summas, kas bappletu jÇmaksÇ, ja Bankas un Koncerna pe∫¿ai pirmsnodok∫iem piemïrotu likumÇ noteikto 15% likmi:2004 2004 2003 2003Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a pirms nodok∫iem 2,005 1,992 1,811 1,811Teorïtiski aprï˙inÇtais nodoklis, piemïrojot 15% likmi (19% – 2003. gadÇ) 301 299 344 344Zaudïjumi, kas nav atskaitÇmi uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a mïr˙iem, neto - - 25 25Ar nodokli neapliekami ie¿ïmumi (7) (18) - -At‰˙ir¥gu noteikto nodok∫a likmju ietekme uz atlikto nodokli - - (132) (132)Nodoklis par gadu, kas beidzÇs 31. decembr¥ 294 281 237 23729


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥11 Kase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret CentrÇlo BankuKase 3,561 3,561 3,150 3,150Pras¥bas pret Latvijas Banku 5,290 5,290 4,143 4,1438,851 8,851 7,293 7,293Naudas l¥dzek∫u atlikumu Latvijas BankÇ veido kl¥ringa kontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i.31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaSaska¿Ç ar Latvijas Bankas norÇd¥jumiem, Bankas naudas l¥dzek∫u kontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i nedr¥kst bapplet mazÇki par obligÇtajÇmrezervïm, kas tiek aprï˙inÇtas no mïne‰a vidïjÇs saist¥bu apjoma summas. 2004. gadÇ Banka bija ievïrojusi minïtÇs pras¥bas.12 Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaPÇrdo‰anai pieejamieLatvijas Valsts parÇdz¥mes un vald¥bas obligÇcijas 9,615 9,615 9,437 9,437Citu valstu vald¥bas vïrtspap¥ri 112 112 98 98Kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 1,099 1,099 1,008 1,00810,826 10,826 10,543 10,543VidïjÇ ienes¥guma likme no ieguld¥jumu vïrtspap¥riem 2004. gada 31. decembr¥ bija 4,97% (2003. gada 31. decembr¥: 4,94%).13 Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaOECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 416 416 374 374LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 13,196 13,163 14,902 14,887PÇrïjÇs valst¥s reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 23 23 13 1313,635 13,602 15,289 15,274Bankai ir korespondïjo‰ie konti 21 bankÇ (2003: 19 bankÇs).VidïjÇ ienes¥guma likme no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 2004. gada 31. decembr¥ bija 2,41% (2003. gada 31. decembr¥: 2,40%).30


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi14 Kred¥ti31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns Banka(a) Kred¥ti, kas izsniegti no Bankas vispÇrïjiem resursiemKred¥ti pa‰vald¥bÇm 1,346 1,329 637 632Kred¥ti valsts uz¿ïmumiem 17 17 18 18Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 159,510 163,213 117,981 119,288Kred¥ti privÇtpersonÇm 101,402 100,069 66,441 66,017Kred¥ti vad¥bai un personÇlam 2,967 2,915 2,198 2,166Kred¥ti sabiedriskajÇm un reliÆiskajÇm organizÇcijÇm 255 255 160 158265,497 267,798 187,435 188,279UzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (3,744) (3,744) (2,800) (2,800)261,753 264,054 184,635 185,479(b) No tranz¥tresursiem izsniegtie kred¥tiKred¥ti pa‰vald¥bÇm - - 236 236Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 2,421 2,421 3,035 3,035Kred¥ti privÇtpersonÇm 101 101 49 492,522 2,522 3,320 3,320UzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (41) (41) (25) (25)2,481 2,481 3,295 3,295KopÇ kred¥ti 264,234 266,535 187,930 188,774Atbilsto‰i PakÇrtotajam Aizdevuma l¥gumam starp Banku un Finan‰u ministriju Banka uz¿emas ar tranz¥tkred¥tu izsnieg‰anu saist¥tokred¥trisku. TÇdï∫ Banka ir izveidojusi uzkrÇjumus kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam Bankas tranz¥tkred¥tu portfelim.31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns Banka(c) Kred¥tu veidu anal¥zeKomerckred¥ti 96,605 100,291 66,571 67,871Patïri¿a kred¥ti 27,556 26,171 17,066 16,610HipotekÇrie kred¥ti 78,825 78,825 59,975 59,975Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas kred¥ti 11,932 11,932 9,346 9,346Lauku att¥st¥bas kred¥ti 2,468 2,468 3,794 3,794Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kred¥ti 28,384 28,384 19,054 19,054MÇjok∫u att¥st¥bas kred¥ti 20,133 20,133 12,747 12,747PÇrïjie kred¥ti 2,116 2,116 2,202 2,202KopÇ 268,019 270,320 190,755 191,59931


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥14 Kred¥ti31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns Banka(d) UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam kust¥bas anal¥zeUzkrÇjumi perioda sÇkumÇ 2,825 2,825 2,323 2,323UzkrÇjumu palielinÇjums pÇrskata perioda laikÇ 1,882 1,882 2,211 2,211UzkrÇjumu samazinÇjums pÇrskata perioda laikÇ (347) (347) (829) (829)Korekcija (valappletas svÇrst¥bas) 7 7 (26) (26)Norakst¥tie kred¥ti (582) (582) (854) (854)UzkrÇjumi perioda beigÇs 3,785 3,785 2,825 2,825(e) Klientiem izsniegtie kred¥ti, no kuriem ie¿ïmumi tiek uzskat¥ti par ap‰aubÇmiemKred¥tiem par kopïjo summu 5,087 tappleksto‰i latu (2003: 4,101 tappleksto‰i latu) Banka ap‰auba ie¿ïmumu sa¿em‰anu.31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns Banka(f) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿aKred¥ti, kuru atmaksas termi¿‰ nokavïts 1,129 1,129 1,147 1,147Kred¥ti, kas atmaksÇjami:1 mïne‰a laikÇ 7,296 6,918 5,074 4,9781 – 3 mïne‰u laikÇ 11,528 10,834 10,025 9,8293 – 6 mïne‰u laikÇ 25,879 24,857 12,110 11,8596 – 12 mïne‰u laikÇ 28,048 26,149 20,571 20,0581 – 5 gadu laikÇ 106,733 113,027 81,130 83,030pïc 5 gadiem 87,406 87,406 60,698 60,698Kred¥ti kopÇ 268,019 270,320 190,755 191,599Atskaitot uzkrÇjumus (3,785) (3,785) (2,825) (2,825)Neto kred¥ti 264,234 266,535 187,930 188,774Bilances posten¥ Kred¥ti ir iek∫autas no nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas, kas pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a bijasekojo‰as:31/12/04 31/12/03Koncerns Koncerns1 mïne‰a laikÇ 378 961 – 3 mïne‰u laikÇ 694 1963 – 6 mïne‰u laikÇ 1,022 2516 – 12 mïne‰u laikÇ 1,899 5141 – 5 gadu laikÇ 6,723 1,989KopÇ 10,716 3,046VidïjÇ Bankas kred¥tportfe∫a gada procentu likme 2004. gada 31. decembr¥ bija 7,17% (2003. gada 31. decembr¥: 8,17%).32


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi15 L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇBankas l¥dzdal¥bu saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ var atspogu∫ot ‰Çdi:PamatkapitÇlsSIA “Hipol¥zings” 300 362 100% 362 242SIA “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju centrs” 50 104 100% 50 50SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” 50 117 100% 50 50KS “Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds” - - 47.62% 19 -SIA “Skultes kokosta” - - - - 2KopÇ 481 344SIA “Hipol¥zings” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2003. gada 22. janvÇr¥. TÇs pamatdarb¥ba ir l¥zinga unfaktoringa pakalpojumu snieg‰ana.SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1999. gada 14. janvÇr¥.TÇs pamatdarb¥bas veidi ir nekustamÇ ¥pa‰uma apsaimnieko‰ana, iz¥rï‰ana, iznomljana un citas darb¥bas, kuras saist¥tas aroperÇcijÇm ar nekustamo ¥pa‰umu.SIA “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju centrs” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2002. gada 24. janvÇr¥.TÇs pamatdarb¥bas veidi ir konsultÇciju snieg‰ana par Bankas pakalpojumiem, tirgus izpïte un profesionÇlo apmÇc¥bu organizï‰ana.Komand¥tsabiedr¥ba “Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds” tika reÆistrïta Latvijas Republikas komercreÆistrÇ 2004. gada20. maijÇ. Sabiedr¥ba darbojas kÇ riska kapitÇla invest¥ciju fonds ar mïr˙i paÇtrinÇt mazo un vidïjo komersantu att¥st¥bu un jaunukomersantu veido‰anos.PÇrskata periodÇ Banka pÇrdeva SIA “Skultes kokosta” kapitÇla da∫as.KopÇ kapitÇlsun rezervesBankasda∫a (%)L¥dzdal¥ba31/12/04L¥dzdal¥ba31/12/0316 NemateriÇlie akt¥vi (Koncerns)NemateriÇlieakt¥viSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 1,424Gada laikÇ iegÇdÇti 7682004. gada 31. decembr¥ 2,192UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 497Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 3662004. gada 31. decembr¥ 863Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 1,32933


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥17 Pamatl¥dzek∫iNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2004. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:îkas unzemeTransportal¥dzek∫iBirojaapr¥kojumsIeguld¥jumi¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 3,295 897 4,658 764 9,614Gada laikÇ iegÇdÇti 282 233 1,879 248 2,642Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (140) (101) (18) (259)2004. gada 31. decembr¥ 3,577 990 6,436 994 11,997UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 227 469 2,020 71 2,787Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 58 158 983 66 1,265Nolietojuma norakst¥‰ana - (140) (92) (7) (239)2004. gada 31. decembr¥ 285 487 2,911 130 3,813Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 3,292 503 3,525 864 8,184NÇkamÇ tabula atspogu∫o 2004. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Koncerna pamatl¥dzek∫os (ieskaitot saska¿Ç ar nomas bez izpirkumaties¥bÇm l¥gumiem iznomÇtos akt¥vus):îkas unzemeTransportal¥dzek∫iBirojaapr¥kojumsIeguld¥jumi¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 3,295 1,937 4,682 764 10,678Gada laikÇ iegÇdÇti 282 3,181 1,896 249 5,608Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (619) (101) (18) (738)2004. gada 31. decembr¥ 3,577 4,499 6,477 995 15,548UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 227 515 2,023 71 2,836Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 58 620 990 66 1,734Nolietojuma norakst¥‰ana - (197) (92) (7) (296)2004. gada 31. decembr¥ 285 938 2,921 130 4,274Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 3,292 3,561 3,556 865 11,274KopÇKopÇ34


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumiPamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iek∫autie iznomÇtie akt¥vi, kur Koncerns ir iznomÇtÇjs, ietver akt¥vus, kas iznomÇti tre‰ajÇm personÇm saska¿Çar nomu bez izpirkuma ties¥bÇm:KoncernsSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 1,040Gada laikÇ iegÇdÇti 2,942Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti (479)2004. gada 31. decembr¥ 3,503UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 46Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 461Nolietojuma norakst¥‰ana (57)2004. gada 31. decembr¥ 450Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 3,0532004. gada 31. decembr¥ nÇkotnes maksÇjumu pras¥bas par neatsaucamajiem nomas bez izpirkuma ties¥bÇm l¥gumiem ir ‰Çdas:L¥dz 1 gadam 5191 – 5 gadi 890KopÇ 1,40918 PÇrïjie akt¥vi31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaPÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums 35 21 81 81Akceptïtais pievienotÇs vïrt¥bas nodoklis 7 - 255 -PÇrïjie akt¥vi 715 703 565 557757 724 901 638PÇrïjie akt¥vi ietver namu Jïkaba ielÇ 6/8, ko Bankai pie‰˙¥ra valsts kÇ ieguld¥jumu akciju kapitÇlÇ un citus akt¥vus. ·¥s ïkas unzemes bilances vïrt¥ba ir 380 tappleksto‰i latu. PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums ietver ¥pa‰umus, kas pÇr¿emti kÇ neatmaksÇtu kred¥tunodro‰inÇjums. ·os nekustamos ¥pa‰umus Koncerns un Banka neizmanto savas tie‰Çs darb¥bas veik‰anai.35


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥19 NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaNÇkamo periodu izdevumi 247 244 266 262UzkrÇtie procenti kred¥tiem 1,284 1,284 1,190 1,190UzkrÇtie procenti starpbanku kred¥tiem 5 5 11 11UzkrÇtie procenti Latvijas Valsts parÇdz¥mïm 356 356 355 355UzkrÇtie ie¿ïmumi no Eiropas Savien¥bas 48 48 79 79Citi uzkrÇtie ie¿ïmumi 92 93 70 702,032 2,030 1,971 1,967SpeciÇlie uzkrÇjumi procentu ie¿ïmumiem (309) (309) (405) (405)1,723 1,721 1,566 1,56220 Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaSaist¥bas uz piepras¥jumu 26 26 2,032 2,032±stermi¿a saist¥bas 2,883 2,883 780 780Ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 60,570 60,570 37,406 37,40663,479 63,479 40,218 40,218Ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm ietver sev¥ ilgtermi¿a aiz¿ïmumus no Çrvalstu bankÇm Mazo un vidïjo uz¿ïmumu unMÇjok∫u att¥st¥bas kreditï‰anas programmu realizÇcijai.Bankas ilgtermi¿a saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2004. gada 31. decembr¥ veidoja aiz¿ïmumi no VÇcijas att¥st¥bas bankas EUR27,041 tappleksto‰a (LVL 19,010 tappleksto‰i) apmïrÇ, Eiropas Padomes Att¥st¥bas bankas – USD 9,592 tappleksto‰u (LVL 4,949 tappleksto‰i) unEUR 7,519 tappleksto‰u (LVL 5,286 tappleksto‰i) apmïrÇ, Zieme∫valstu invest¥ciju bankas – USD 9,592 tappleksto‰u (LVL 4,949 tappleksto‰i) unEUR 17,519 tappleksto‰u (LVL 12,316 tappleksto‰i) apmïrÇ un Eiropas Invest¥ciju bankas – EUR 20,000 tappleksto‰u (LVL 14,060 tappleksto‰i) apmïrÇ.VidïjÇ gada procentu likme par ilgtermi¿a aiz¿ïmumiem no Çrvalstu bankÇm 2004. gada 31. decembr¥ bija 2,70% (2003. gada31. decembr¥: 2,78%).36


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi21 Noguld¥jumi31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaPiepras¥juma noguld¥jumiCentrÇlÇ vald¥ba 2 2 2 2Pa‰vald¥bas 1,982 1,982 1,284 1,284Valsts uz¿ïmumi 813 813 584 584PrivÇtÇs finan‰u institapplecijas 317 337 49 82PrivÇtuz¿ïmumi 16,254 16,254 10,080 10,080PrivÇtpersonas 19,781 19,781 14,604 14,604SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 744 744 347 34739,893 39,913 26,950 26,983Termi¿noguld¥jumiPa‰vald¥bas 1,251 1,251 1,811 1,811Valsts uz¿ïmumi 4,818 4,818 4,536 4,536PrivÇtÇs finan‰u institapplecijas 10,976 10,976 7,239 7,239PrivÇtuz¿ïmumi 10,418 10,418 8,165 8,165PrivÇtpersonas 96,158 96,158 78,582 78,582SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 494 494 1,047 1,047124,115 124,115 101,380 101,380Noguld¥jumi kopÇ 164,008 164,028 128,330 128,36399,3% no Bankas piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir Bankas saist¥bas pret Latvijas rezidentiem, 0,6% ir saist¥bas pret OECD valsturezidentiem, atliku‰ie 0,1% no piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir saist¥bas pret ne-OECD valstu rezidentiem.VidïjÇ gada procentu likme par piepras¥juma noguld¥jumiem 2004. gada 31. decembr¥ bija 0,9 % (2003. gada 31. decembr¥: 0,8%),par termi¿noguld¥jumiem – 4,1% (2003. gada 31. decembr¥: 4,5%).37


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥22 AtvasinÇtie l¥gumiKoncerns un Banka izmanto sekojo‰us atvasinÇtos finan‰u instrumentus:Valappletas mijmai¿as l¥gumi (currency swaps) ir l¥gumi, kas paredz apmai¿u ar maksÇjumu plapplesmÇm. Mijmai¿as l¥gumu rezultÇtÇ notiekapmai¿a ar valappletÇm.Koncerna un Bankas kred¥trisks ir potenciÇlie nÇkotnes un mijmai¿as l¥gumu aizvieto‰anas izdevumi, ja dar¥jumu partneri nepild¥ssavas saist¥bas. Lai kontrolïtu kred¥triska l¥meni, Koncerns un Banka novïrtï dar¥jumu partneru risku pïc tÇs pa‰as metodes, kÇvïrtïjot kreditï‰anas dar¥jumus.Finan‰u instrumentu l¥gumu nosac¥tÇ pamatvïrt¥ba nosaka sal¥dzinljanas bÇzi ar instrumentiem, kas tiek atz¥ti bilancï, bet nevienmïr norÇda uz nÇkotnes naudas plapplesmas apjomiem vai instrumenta patieso vïrt¥bu, tÇdï∫ nevar tikt izmantota, lai noteiktu,kÇdÇ l¥men¥ Koncerns un Banka ir pak∫auti kred¥triskam. AtvasinÇtie finan‰u instrumenti k∫applest izdev¥gi vai neizdev¥gi atkar¥bÇ novalappletas kursu svÇrst¥bÇm.AtvasinÇto finan‰u instrumentu nosac¥tÇs l¥gumu pamatvïrt¥bas ir atspogu∫otas sekojo‰ajÇ tabulÇ:Nosac¥tÇL¥guma pamatvïrt¥ba31/12/04 31/12/04PatiesÇ vïrt¥ba PatiesÇ vïrt¥baAkt¥viPas¥viValappletas mijmai¿as l¥gumi 2,600 - 1423 HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesBankas emitïto parÇda vïrtspap¥ru apjomu 2004. gada 31. decembr¥ veido apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjonominÇlvïrt¥bu summu LVL 37,912 tappleksto‰i (2003. gada 31. decembr¥ – LVL 23,605 tappleksto‰i). 2004. gada 31. decembr¥ Bankabija atpirkusi ˙¥lu z¥mes par kopïjo iegÇdes summu LVL 420 tappleksto‰i ar nominÇlvïrt¥bu LVL 420 tappleksto‰i (2003. gada 31. decembr¥ –LVL 814 tappleksto‰i). Finan‰u pÇrskatÇ hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir uzrÇd¥tas neto ar nominÇlvïrt¥bas summu LVL 37,492 tappleksto‰i unuzskaites vïrt¥bas summu LVL 37,504 tappleksto‰i latu (2003. gada 31. decembr¥ – LVL 22,846 tappleksto‰i).µ¥lu z¥mju emitï‰anas mïr˙is ir naudas l¥dzek∫u piesaist¥‰ana Bankas izsniegto ilgtermi¿a hipotekÇro kred¥tu refinansï‰anai. Vidïjaisienes¥gums ˙¥lu z¥mïm latos svÇrst¥jÇs no 3,25% l¥dz 5,25% gadÇ un ˙¥lu z¥mïm ASV dolÇros no 2,62% l¥dz 3,15% gadÇ atkar¥bÇno ˙¥lu z¥mju dzï‰anas termi¿iem.VisÇm Bankas emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm ir pie‰˙irts Moody’s Investors Service reitings A1, un tÇs tiek kotïtas R¥gas Fondu birÏasoficiÇlajÇ sarakstÇ.2004. gadÇ Banka emitïja hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjo summu LVL 15,158 tappleksto‰i, tajÇ skaitÇ LVL 2,258 tappleksto‰i AM sïrijashipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes, LVL 5,160 tappleksto‰i BA sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes (USD 10,000 tappleksto‰i) un LVL 7,740 tappleksto‰i BB sïrijashipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes (USD 15,000 tappleksto‰i), bet pirms termi¿a nodzïsa LVL 850 tappleksto‰us AH sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.38


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi23 HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesPÇrskats par hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistru 2004. gada 31. decembr¥(a) Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesISINSïrijaSkaitsNominÇlvïrt¥bavalappletÇReÆistrïtaisapjomsvalappletÇKuponalikmeDzï‰anasdatumsApjomsapgroz¥bÇ(neto vïrt¥bÇ),LVLUzskaitesvïrt¥ba,LVLLV0000800076 AF 10,000 100 LVL 1,000,000 LVL 8,5% 15.02.2005. 991,200 991,348LV0000800126 AD 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 6,5% 15.08.2006. 2,984,000 3,008,206LV0000800092 AG 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 7,5% 15.08.2007. 2,872,200 2,868,288LV0000800118 AI 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7,0% 15.08.2008. 1,977,600 2,038,341LV0000800167 AJ 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 4,75% * 15.08.2008. 2,995,000 2,992,591LV0000800183 AK 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 4,75% * 15.08.2009. 2,910,600 2,909,159LV0000800100 AH 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7,5% 15.08.2011. 1,129,200 1,124,442LV0000800217 BA 100,000 100 USD 10,000,000 USD 2,625% ** 15.08.2011. 5,160,000 5,152,583LV0000800142 AL 50,000 100 LVL 5,000,000 LVL 6,0% 15.08.2012. 4,960,000 4,947,204LV0000800159 AM 70,000 100 LVL 7,000,000 LVL 5,25% 15.08.2013. 3,772,600 3,746,897LV0000800241 BB 150,000 100 USD 15,000,000 USD 3,0% *** 15.08.2014. 7,740,000 7,724,520KopÇ 37,492,400 37,503,579* main¥ga kupona likme (6 mïne‰u RIGIBOR plus 0,5%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0,8%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ*** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0,7%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ(b) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra struktappleraApgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir nodro‰inÇtas ar hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autajiem akt¥viem, kas 2004.gada 31. decembr¥ bija LVL 53,770 tappleksto‰i (2003. gada 31. decembr¥ – LVL 34,095 tappleksto‰i). HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇiek∫autos akt¥vus veidoja hipotekÇrie aizdevumi LVL 52,529 tappleksto‰i (2003. gada 31. decembr¥ – LVL 33,808 tappleksto‰i) un aizstÇjïjsegumsLVL 1,241 tapplekstotis (2003. gada 31. decembr¥ – LVL 287 tappleksto‰i).2004. gada 31. decembr¥ aizstÇjïjseguma un apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu attiec¥ba (maksimÇli pie∫aujamÇ pras¥ba –20%) bija 3,3% (2003. gada 31. decembr¥ – 1,2%), savukÇrt hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto akt¥vu apjoma pÇrsniegumspÇr apgroz¥bÇ eso‰o ˙¥lu z¥mju apjomu bija 33,9% (2003. gada 31. decembr¥ – 30,8%) no hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇiek∫auto svïrto akt¥vu kopsummas (virsseguma minimÇlÇ pras¥ba – 10%).39


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥23 HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes(c) Apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bas aprï˙insµ¥lu z¥mjudzï‰anas unprocentumaksÇjumudatumiµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba parstÇvokliiepriek‰ïjÇmaksÇjumadatumÇ*HipotekÇropras¥jumupamatsummasmaksÇjumiHipotekÇropras¥jumuprocentumaksÇjumiApgroz¥bÇ eso‰o˙¥lu z¥mjudzï‰anasmaksÇjumiApgroz¥bÇ eso‰o˙¥lu z¥mjuprocentumaksÇjumiAizstÇjïjsegumsµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba(1+2+3-4-5+6)A 1 2 3 4 5 6 715.02.2005 - 446 414 (1,000) (926) 1,077 1115.08.2005 - 2,319 1,804 - (884) - 3,23915.02.2006 2,319 2,522 1,710 - (884) - 5,66715.08.2006 4,841 2,293 1,622 (3,000) (884) - 4,87215.02.2007 4,134 2,233 1,533 - (786) - 7,11415.08.2007 6,367 2,491 1,447 (3,000) (786) - 6,51915.02.2008 5,858 2,213 1,355 - (674) - 8,75215.08.2008 8,071 2,136 1,272 (5,000) (674) - 5,80515.02.2009 5,207 2,154 1,191 - (536) - 8,01615.08.2009 7,361 2,601 1,106 (3,000) (536) - 7,53215.02.2010 6,962 2,004 1,022 - (469) - 9,51915.08.2010 8,966 2,024 946 - (469) - 11,46715.02.2011 10,990 2,045 867 - (469) - 13,43315.08.2011 13,035 3,186 783 (6,310) (469) - 10,22515.02.2012 9,911 1,761 677 - (367) - 11,98215.08.2012 11,672 3,874 607 (5,000) (367) - 10,78615.02.2013 10,546 2,289 484 - (217) - 13,10215.08.2013 12,835 4,641 387 (3,862) (217) 13,78415.02.2014 13,614 2,903 254 - (116) 16,65515.08.2014 16,517 5,559 160 (7,740) (116) 14,38015.02.2015 14,336 835 58 - - 15,229KopÇ 52,529 19 699 (37,912) (10,846) 1,077* ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bu par stÇvokli iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ aprï˙ina: iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ atspogu∫otodatu 7. aile - (3. aile - 5. aile)(d) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto hipotekÇro aizdevumu struktapplera pïc nekustamÇ ¥pa‰uma veidiem31/12/04 31/12/03Banka BankaMÇjok∫u hipotekÇrie aizdevumi 25,424 16,856KomerciÇlie hipotekÇrie aizdevumi 27,105 16,952KopÇ 52,529 33,80840


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi24 PÇrïjÇs saist¥bas31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaValsts naudas l¥dzek∫i NUAP ¥steno‰anai 269 269 826 826Citas saist¥bas 783 715 538 4331,052 984 1,364 1,25925 NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaUzkrÇtie maksÇjamie procenti 2,540 2,540 1,749 1,749NÇkamo periodu ie¿ïmumi 448 5 159 7UzkrÇjumi uz¿ïmuma ienÇkuma nodoklim - - 49 49UzkrÇtie izdevumi maksÇjumam Valsts Kasei - - 73 73UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 226 220 183 180PÇrïjie uzkrÇtie izdevumi 804 798 423 4214,018 3,563 2,636 2,47926 AtliktÇ nodok∫a saist¥basIzmai¿as uzkrÇjumos atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAtliktais nodoklis pÇrskata gada sÇkumÇ 500 500 527 527UzkrÇjumu atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm pieaugums / (samazinÇjums) 112 99 (27) (27)Atliktais nodoklis pÇrskata gada beigÇs 612 599 500 500AtliktÇ nodok∫a aprï˙inljana:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAtliktÇ nodok∫a saist¥bas: 897 717 643 585Pamatl¥dzek∫u nolietojuma pagaidu at‰˙ir¥bas 897 717 643 585AtliktÇ nodok∫a l¥dzek∫i: 285 118 143 85VispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tiem 54 54 58 58UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 34 33 27 27Nodok∫u zaudïjumi 166 - 58 -Citas at‰˙ir¥bas 31 31 - -KopÇ atliktÇ nodok∫a saist¥bas 612 599 500 50041


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥27 PakÇrtotÇs saist¥bas2001. gada 1. augustÇ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finan‰u ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 3,300tappleksto‰i. Subordinïto finansïjumu Banka sa¿ïma 2001. gada 3. augustÇ, tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2008. gada 31. augusts un uz2004. gada 31. decembri procentu likme ir 5,88%.2003. gada 27. novembr¥ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finan‰u ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 10,000tappleksto‰i. Saska¿Ç ar l¥gumu, subordinïto finansïjumu Banka sa¿ïma divÇs da∫Çs. Subordinïto finansïjumu LVL 5,000 tappleksto‰iBanka sa¿ïma 2003. gada 28. novembr¥, atliku‰o da∫u LVL 5,000 tappleksto‰i Banka sa¿ïma 2004. gada 12. februÇr¥ un tÇ atmaksastermi¿‰ ir 2013. gada 7. februÇris. 2004. gada 31. decembr¥ procentu likme bija 5,6%.28 Akciju kapitÇlsBankas akciju kapitÇls 2004. un 2003. gada 31. decembr¥ bija sekojo‰s:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Skaits LVL Skaits LVLApmaksÇtais akciju kapitÇlsParastÇs akcijas 22,819,772 22,819,772 20,032,495 20,032,495Valdes rezerves akcijas - - 25,000 25,000KopÇ 22,819,772 22,819,772 20,057,495 20,057,495Saska¿Ç ar Komerclikuma reformu, Bankai reÆistrïjoties komercreÆistrÇ, Banka atpirka Valdes rezerves akcijas LVL 25,000 apmïrÇ(pamatojoties uz akcionÇru pilnsapulces 2004. gada 30. japplenija lïmumu).Bankas apmaksÇtais kapitÇls saska¿Ç ar Statappletiem sadalÇs parastajÇs akcijÇs ar balssties¥bÇm skaitÇ 22,819,772 un summÇ LVL22,819,772, kas pieder Latvijas valstij. Katras akcijas nominÇlvïrt¥ba ir LVL 1.PÇrskata periodÇ, pamatojoties uz akcionÇru pilnsapulces 2004. gada 30. japplenija lïmumu, tika izlaistas 2,762,277 akcijas un BankaspamatkapitÇls palielinÇts par LVL 2,762,277, pÇrveidojot da∫u Bankas rezerves kapitÇla par tÇs pamatkapitÇlu.PÇrskata periodÇ Banka ir izmaksÇjusi no 2003. gada pe∫¿as Latvijas Republikas Finan‰u ministrijai maksu par valsts kapitÇlaizmanto‰anu LVL 425 tappleksto‰u apmïrÇ. Par pÇrskata gadu atbilsto‰i Ministru kabineta noteikumiem Banka aprï˙inÇjusi valstsnodevu LVL 462 tappleksto‰u apmïrÇ, kas sastÇda 27% no Bankas pÇrskata gada pe∫¿as.29 Rezerves kapitÇls31/12/04 31/12/03Banka BankaRezerves kapitÇls 2,063 3,576Bankas rezerves kapitÇlu galvenokÇrt veido valsts ieguld¥jumi pamatl¥dzek∫u un skaidras naudas formÇ, kÇ ar¥ atskait¥jumi vismaz50% apjomÇ no ikgadïjÇs pe∫¿as. PÇrskata gada laikÇ Bankas rezerves kapitÇlÇ ir iek∫auti atskait¥jumi no pe∫¿as rezervju papildinljanai,kÇ nesadal¥to pe∫¿u atstÇjot aprï˙inÇto valsts nodevu LVL 462 tappleksto‰u apmïrÇ (skat. 28.pielikumu).42


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi30 Nauda un tÇs ekvivalentiNaudaKase 3,561 3,561 3,150 3,150±stermi¿a noguld¥jumi Latvijas BankÇ 5,290 5,290 4,143 4,143±stermi¿a noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs 5,447 5,414 7,422 7,407Noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem 8,047 8,047 7,536 7,536Citu kred¥tiestÇÏu noguld¥jumi ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem (26) (26) (2,070) (2,070)22,319 22,286 20,181 20,16631 Dar¥jumi ar saist¥tÇm personÇm31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaPar saist¥tÇm personÇm tiek uzskat¥ti Bankas Padomes un Valdes locek∫i un vado‰ie darbinieki, vi¿u tuvi radinieki, kÇ ar¥ vi¿ukontrolï eso‰Çs uz¿ïmïjsabiedr¥bas, un Bankas meitas uz¿ïmumi un uz¿ïmumi, kuros Bankai ir bappletiska ietekme.NÇkamÇ tabula atspogu∫o saist¥to personu aizdevumu un noguld¥jumu apjomu gada beigÇs:31/12/04 31/12/03Banka BankaAizdevumi:- Padomes, Valdes locek∫iem un vado‰iem darbiniekiem 1,046 699- meitas uz¿ïmumiem 15,204 5,443- pÇrïjÇm saist¥tÇm personÇm 1,315 726KopÇ aizdevumi saist¥tÇm personÇm 17,565 6,868Noguld¥jumi:- Padomes, Valdes locek∫u un vado‰o darbinieku 461 341- meitas uz¿ïmumu 67 85- pÇrïjo saist¥to personu 91 28KopÇ saist¥to personu noguld¥jumi 619 454Bankas ie¿ïmumi / izdevumi no dar¥jumiem ar saist¥tÇm personÇm:2004 2003Banka BankaProcentu ie¿ïmumi no aizdevumiem saist¥tÇm personÇm 545 145Procentu izdevumi par saist¥to personu noguld¥jumiem (13) (13)KopÇ ie¿ïmumi 532 132VidïjÇ procentu likme ‰iem aizdevumiem 2004. gada 31. decembr¥ bija 4,69% gadÇ (2003. gada 31. decembr¥: 5,54%). Noguld¥jumuvidïjÇ likme 2004. gada 31. decembr¥ bija 2,36% gadÇ (2003.gada 31.decembr¥: 2,69%).43


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥32 Notikumi pïc pÇrskata gada beigÇmLai no‰˙irtu valsts atbalst¥tu mïr˙programmu realizÇciju no Bankas komercdarb¥bas, ir sagatavoti un iesniegti attiec¥gi priek‰likumiLR Ministru kabinetam. Tie kopÇ ar realizÇcijas shïmu ir saska¿oti ar ES Komisijas Konkurences ˛enerÇlo direktorÇtu (DG Competition).Saska¿Ç ar ‰iem priek‰likumiem ar 2005.gada 1. janvÇri BankÇ ir izveidota jauna struktapplervien¥ba – Atbalsta programmu pÇrvalde(APP). TÇ pakÇpeniski pÇr¿ems valsts atbalsta programmu realizÇciju savÇ pÇrzi¿Ç. Valsts atbalsta programmu uzskaite tiks nodal¥tano Bankas pÇrïjÇs darb¥bas uzskaites. Tas ∫aus pÇrliecinÇties, ka valsts sniegtais atbalsts ir sasniedzis programmÇ noteiktos atbalstasa¿ïmïjus, un novïrs¥s ‰˙ïrssubs¥diju iespïjam¥bu virzienÇ no valsts atbalsta programmÇm uz Bankas komercproduktiem.2005. gada 26. janvÇr¥ Banka palielinÇja konsolidïto saist¥bu limitu pret meitas uz¿ïmumu SIA “Hipol¥zings” par kopïjo summuLVL 6,3 milj.2005. gada 28. janvÇr¥ Finan‰u un tirgus komisija pie¿ïma lïmumu par at∫auju izteikt publisko piedÇvÇjumu AN sïrijas hipotekÇrajÇm˙¥lu z¥mïm LVL 3 milj. apmïrÇ.Iz¿emot augstÇk minïto, laika periodÇ kop‰ pÇrskata gada pïdïjÇs dienas nav biju‰i notikumi, kas bappletiski ietekmïtu Bankas unKoncerna finansiÇlo stÇvokli 2004. gada 31. decembr¥.33 Årpusbilances poste¿i: iespïjamÇs saist¥bas31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaIespïjamÇs saist¥bas 3,827 3,827 1,180 1,180galvojumi un garantijas 3,827 3,827 1,180 1,180FinansiÇlÇs saist¥bas 9,942 10,727 9,271 10,903saist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,261 10,046 9,137 10,769citas saist¥bas 681 681 134 13434 Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇs vïrt¥basVad¥ba uzskata, ka to finan‰u akt¥vu un saist¥bu uzskaites vïrt¥ba, kas bilancï netiek novïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ, bappletiski neat‰˙irasno ‰o finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇs vïrt¥bas.44


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi35 Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (koncerns)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 8,851 - - - - - 8,851Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 299 405 - 283 3,639 6,200 10,826Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 13,488 6 3 17 108 13 13,635Kred¥ti 7,714 11,390 25,686 27,792 105,203 86,449 264,234Akcijas un citi vïrtspap¥ri 47 - - - - - 47L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 119 119NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,329 1,329Pamatl¥dzek∫i - - - - - 11,274 11,274PÇrïjie akt¥vi - - - - - 757 757NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 1,723 1,723KopÇ akt¥vi 30,399 11,801 25,689 28,092 108,950 107,864 312,795Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 278 251 320 822 18,877 42,931 63,479Noguld¥jumi 58,639 12,590 29,499 39,437 23,842 1 164,008AtvasinÇtie l¥gumi - 14 - - - - 14Tranz¥tresursi - - 132 135 1,175 2,021 3,463HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 991 - 3,008 10,808 22,697 37,504PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 1,052 1,052NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 4,018 4,018AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 612 612PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 3,300 10,000 13,300KapitÇls un rezerves - - - - - 25,345 25,345KopÇ pas¥vi 58,917 13,846 29,951 43,402 58,002 108,677 312,795LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (28,518) (2,045) (4,262) (15,310) 50,948 (813) -2003. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 28,077 9,906 12,102 20,462 84,691 77,173 232,411KopÇ pas¥vi 38,892 9,545 14,470 47,744 45,973 75,787 232,411LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (10,815) 361 (2,368) (27,282) 38,718 1,386 -AugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o akt¥vus un pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰ajiem to dzï‰anas termi¿iem.1 – 5gadiKopÇ45


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥36 Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (koncerns)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadiun bezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku - - - - - - 8,851 8,851Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 299 405 99 283 3,540 6,200 - 10,826Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 13,488 6 3 17 121 - - 13,635Kred¥ti 49,059 60,917 75,334 16,290 36,587 26,047 - 264,234Akcijas un citi vïrtspap¥ri - - - - - - 47 47L¥dzdal¥ba saist¥to un meitasuz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 119 119NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,329 1,329Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 11,274 11,274PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 757 757NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 1,723 1,723KopÇ akt¥vi 62,846 61,328 75,436 16,590 40,248 32,247 24,100 312,795Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 14,796 39,909 7,030 971 773 - - 63,479Noguld¥jumi 58,639 12,590 29,499 39,437 23,842 1 - 164,008AtvasinÇtie l¥gumi - 14 - - - - - 14Tranz¥tresursi - - 3,383 - - - 80 3,463HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 19,771 - - 7,915 9,818 - 37,504PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 1,052 1,052NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 4,018 4,018AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 612 612PakÇrtotÇs saist¥bas - - - - 3,300 10,000 - 13,300KapitÇls un rezerves - - - - 25,345 25,345KopÇ pas¥vi 73,435 72,284 39,912 40,408 35,830 19,819 31,107 312,795Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (10,589) (10,956) 35,524 (23,818) 4,418 12,428 (7,007) -2003. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 38,971 40,183 58,941 10,039 38,509 27,119 18,649 232,411KopÇ pas¥vi 49,028 38,827 21,230 47,123 33,990 13,466 28,747 232,411Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (10,057) 1,356 37,711 (37,084) 4,519 13,653 (10,098) -1 – 5gadiBezprocentiemKopÇ46


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi37 Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc valappletÇm (koncerns)Akt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 7,711 594 430 116 8,851Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 10,714 - - 112 10,826Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 3,611 5,973 3,713 338 13,635Kred¥ti 146,646 37,991 79,597 - 264,234Akcijas un citi vïrtspap¥ri 47 - - - 47L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 119 - - - 119NemateriÇlie akt¥vi 1,329 - - - 1,329Pamatl¥dzek∫i 11,274 - - 11,274PÇrïjie akt¥vi 711 24 14 8 757NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,139 156 423 5 1,723KopÇ akt¥vi 183,301 44,738 84,177 579 312,795Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 26 9,899 53,554 - 63,479Noguld¥jumi 111,535 24,215 27,876 382 164,008AtvasinÇtie l¥gumi 14 - - - 14Tranz¥tresursi 690 - 2,773 - 3,463HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 24,626 12,878 - - 37,504PÇrïjÇs saist¥bas 951 59 40 2 1,052NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 3,127 373 517 1 4,018AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 612 - - - 612PakÇrtotÇs saist¥bas 13,300 - - - 13,300KapitÇls un rezerves 25,345 - - 25,345KopÇ pas¥vi 180,226 47,424 84,760 385 312,795Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) (348) (17) 352 17 4NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) (2,600) 2,580 - - (20)Valappletas poz¥cija 127 (123) (231) 211 (16)2003. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 150,584 38,343 43,231 253 232,411KopÇ pas¥vi 149,621 38,295 44,387 108 232,411Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) (1,003) - 1,011 - 8Valappletas poz¥cija (40) 48 (145) 145 8KopïjÇ atklÇtÇ poz¥cija Çrvalstu valappletÇ 2004. gada 31. decembr¥ sastÇd¥ja 1,4% (2003: 0,8%) no pa‰u kapitÇla.CituvalstuvalappletasVisas atklÇtÇs poz¥cijas atsevi‰˙Çm valappletÇm uz 2004. gada 31. decembri nepÇrsniedza 10% no pa‰u kapitÇla. Årvalstu valappletupoz¥cijas Koncerns pÇrvalda atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm.LVLUSDEURKopÇ47


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteikumiem:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥vi ar nosac¥to 0% riska pakÇpi – 1.grupaKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 8,851 8,851 7,293 7,293Pras¥bas pret A zonas valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm un centrÇlajÇm bankÇm 9,727 9,727 9,437 9,437Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar galvojumiem,kuri piel¥dzinÇmi LR vald¥bas galvojumiem 9,769 9,769 8,048 8,048Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar uz noteiktu laiku izvietotu termi¿noguld¥jumu 5,202 5,202 - -KopÇ 1.grupa 33,549 33,549 24,778 24,778SvïrtÇ vïrt¥ba - - - -Akt¥vi ar nosac¥to 20% riska pakÇpi – 2.grupaPras¥bas pret A zonas valstu bankÇm 14,711 14,678 1,078 1,078Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas komercbankÇm - - 7,035 7,020KopÇ 2.grupa 14,711 14,678 8,113 8,098SvïrtÇ vïrt¥ba 2,942 2,936 1,623 1,620Akt¥vi ar nosac¥to 50% riska pakÇpi – 3.grupaPÇrïjÇs pras¥bas pret Latvijas komercbankÇm - - 8,171 8,171Pras¥bas pret B zonas valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm - - 98 98Kred¥ti, kuri piln¥bÇ nodro‰inÇti ar zemesgrÇmatÇreÆistrïtu nekustamÇ ¥pa‰uma hipotïku 28,503 28,503 5,516 5,516NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,723 1,721 1,566 1,562KopÇ 3.grupa 30,226 30,224 15,351 15,347SvïrtÇ vïrt¥ba 15,113 15,112 7,676 7,674Akt¥vi ar nosac¥to 100% riska pakÇpi – 4.grupaPras¥bas pret B zonas valstu bankÇm 23 23 13 13Pras¥bas pret pÇrïjiem uz¿ïmumiem un privÇtpersonÇm 220,760 223,061 174,366 175,210Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu un pamatkapitÇlÇ 166 528 120 362Pamatl¥dzek∫i 11,274 8,184 7,842 6,827PÇrïjie akt¥vi 757 724 901 638KopÇ 4.grupa 232,980 232,520 183,242 183,050SvïrtÇ vïrt¥ba 232,980 232,520 183,242 183,05048


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas noteikumiem:31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaÅrpusbilances poste¿iÅrpusbilances poste¿i ar nosac¥to 100% korekcijas pakÇpiGalvojumi un garantijas 3,827 3,827 1,180 1,180SvïrtÇ vïrt¥ba 3,827 3,827 1,180 1,180Årpusbilances poste¿i ar nosac¥to 50% korekcijas pakÇpiSaist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,261 10,046 9,137 10,769Citas finansiÇlÇs saist¥bas 681 681 134 134KopÇ 9,942 10,727 9,271 10,903SvïrtÇ vïrt¥ba 4,971 5,364 4,636 5,452KopÇ akt¥vu un Çrpusbilances saist¥bu svïrtÇ vïrt¥ba (A) 259,833 259,759 198,357 198,976PirmÇ l¥me¿a kapitÇlsApmaksÇtais pamatkapitÇls 22,820 22,820 20,058 20,058Rezerves kapitÇls 814 814 2,427 2,427NemateriÇlie akt¥vi (1,329) (1,308) (927) (909)PÇrskata gada auditïtÇ pe∫¿a 1,711 1,711 1,574 1,574PirmÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B1) 24,016 24,037 23,132 23,150OtrÇ l¥me¿a kapitÇlsPakÇrtotÇs saist¥bas 13,300 13,300 8,300 8,300OtrÇ l¥me¿a kapitÇlÇ iek∫aujamÇ pakÇrtoto saist¥bu da∫a (B2) 11,163 11,163 7,640 7,640KopÇ pa‰u kapitÇls (B) (B1+B2) 35,179 35,200 30,772 30,790Bankas portfe∫a kred¥triska kapitÇla pras¥ba (C) (A*0.08) 20,787 20,781 19,836 19,898Årvalstu valappletas riska kapitÇla pras¥ba (D) - - - -KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs (B/((C+D)*8)) 14% 14% 16% 15%MinimÇlais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, saska¿Ç arFinan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm 8% 8% 10% 10%49


Finan‰u pÇrskata pielikumiFinan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord)31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥vi ar nosac¥to 0% riska pakÇpi – 1.grupaKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 8,851 8,851 7,293 7,293Pras¥bas, kas nodro‰inÇtas ar LR vald¥bas galvojumiem(garantijÇm) vai LR vald¥bas vïrtspap¥ru ˙¥lu 9,769 9,769 8,048 8,048LR vald¥bas parÇdz¥mes 9,615 9,615 9,437 9,437KopÇ 1.grupa 28,235 28,235 24,778 24,778SvïrtÇ vïrt¥ba - - - -Akt¥vi ar nosac¥to 20% riska pakÇpi – 2.grupaPras¥bas pret OECD valstu bankÇm 1,515 1,515 1,078 1,078Pras¥bas uz piepras¥jumu pret Latvijas komercbankÇm 4,855 4,822 7,035 7,020KopÇ 2.grupa 6,370 6,337 8,113 8,098SvïrtÇ vïrt¥ba 1,274 1,267 1,623 1,620Akt¥vi ar nosac¥to 50% riska pakÇpi – 3.grupaAr rezidenta ¥pa‰uma ˙¥lu piln¥bÇ nodro‰inÇtas pras¥bas 52,529 52,529 33,808 33,808KopÇ 3.grupa 52,529 52,529 33,808 33,808SvïrtÇ vïrt¥ba 26,265 26,265 16,904 16,904Akt¥vi ar nosac¥to 100% riska pakÇpi – 4.grupaPras¥bas pret ne - OECD valstu bankÇm 23 23 13 13PÇrïjÇs pras¥bas pret Latvijas komercbankÇm 8,341 8,341 8,171 8,171Pras¥bas pret ne - OECD valstu centrÇlajÇm vald¥bÇm 112 112 98 98Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem un fiziskÇm personÇm 201,936 204,237 146,074 146,918Ieguld¥jumi vïrtspap¥ros ar nefiksïtu ienÇkumu un pamatkapitÇlÇ 166 528 120 362Pamatl¥dzek∫i 11,274 8,184 7,842 6,827NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 1,723 1,721 1,566 1,562PÇrïjie akt¥vi 757 724 901 638KopÇ 4.grupa 224,332 223,870 164,785 164,589SvïrtÇ vïrt¥ba 224,332 223,870 164,785 164,58950


Finan‰u pÇrskats par gadu, kas beidzÇs 2004. gada 31. decembr¥Finan‰u pÇrskata pielikumi38 KapitÇla pietiekam¥bas aprï˙insSaska¿Ç ar Starptautiskajiem kapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord)Årpusbilances poste¿i31/12/04 31/12/04 31/12/03 31/12/03Koncerns Banka Koncerns BankaÅrpusbilances saist¥bas ar nosac¥to 100% riska pakÇpi50% korekcijas pakÇpeSaist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 9,261 10,046 9,137 10,769Citas finansiÇlÇs saist¥bas 681 681 134 1349,942 10,727 9,271 10,903SvïrtÇ vïrt¥ba 4,971 5,364 4,636 5,452100% korekcijas pakÇpeGalvojumi un garantijas 3,827 3,827 1,180 1,1803,827 3,827 1,180 1,180SvïrtÇ vïrt¥ba 3,827 3,827 1,180 1,180KopÇ akt¥vi 311,466 310,971 231,484 231,273KopÇ akt¥vu un Çrpusbilances saist¥bu svïrtÇ vïrt¥ba (A) 260,669 260,593 189,128 189,745PirmÇ l¥me¿a kapitÇlsApmaksÇtais pamatkapitÇls 22,820 22,820 20,058 20,058Rezerves kapitÇls 814 814 2,427 2,427NemateriÇlie akt¥vi (1,329) (1,308) (927) (909)PÇrskata gada auditïtÇ pe∫¿a 1,711 1,711 1,574 1,574PirmÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B1) 24,016 24,037 23,132 23,150OtrÇ l¥me¿a kapitÇlsOtrÇ l¥me¿a kapitÇlÇ iek∫aujamÇ pakÇrtoto saist¥bu da∫a 11,163 11,163 7,640 7,640VispÇrïjÇs rezerves 363 363 391 391OtrÇ l¥me¿a kapitÇls kopÇ (B2) 11,526 11,526 8,031 8,031KopÇ pa‰u kapitÇls (B) (B1+B2) 35,542 35,563 31,163 31,181KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs (B/A*100) 14% 14% 16% 16%MinimÇlais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs, saska¿Ç ar StarptautiskajiemkapitÇla pietiekam¥bas novïrtï‰anas vienotajiemstandartiem (Basle Capital Accord) 8% 8% 8% 8%51


Adreses un tÇlru¿iBankas centrÇle:Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977TÇlr. 7222945, fakss 7820143SWIFT kods LHZBLV22e-pasts banka@hipo.lvT¥kls www.hipo.lvR¥gaVidzemes filiÇle tÇlr. 7279966Ìnijas filiÇle tÇlr. 7840513Centra filiÇle tÇlr. 7774268R¥gas filiÇle tÇlr. 7774353µengaraga filiÇle tÇlr. 7187195Melnsila filiÇle tÇlr. 789201213.janvÇra norï˙inu grupa tÇlr. 7222088LatvijaAizkraukles filiÇle tÇlr. 5121173Alappleksnes filiÇle tÇlr. 4381590Balvu filiÇle tÇlr. 4522708Bauskas filiÇle tÇlr. 3928501Cïsu filiÇle tÇlr. 4124695Daugavpils filiÇle tÇlr. 5427931Dobeles filiÇle tÇlr. 3725582îrg∫u norï˙inu grupa tÇlr. 4871668Gulbenes filiÇle tÇlr. 4473967Iecavas norï˙inu grupa tÇlr. 3942200Jelgavas filiÇle tÇlr. 3026729Jïkabpils filiÇle tÇlr. 5233722KrÇslavas filiÇle tÇlr. 5626058Kuld¥gas filiÇle tÇlr. 3322077LiepÇjas filiÇle tÇlr. 3426725LimbaÏu filiÇle tÇlr. 4021584Ludzas filiÇle tÇlr. 5724201Madonas filiÇle tÇlr. 4821655Ogres filiÇle tÇlr. 5046999Prei∫u filiÇle tÇlr. 5307062Rïzeknes filiÇle tÇlr. 4624530Salacgr¥vas norï˙inu grupa tÇlr. 4071346Saldus filiÇle tÇlr. 3823808Siguldas kred¥tbirojs tÇlr. 7976067Smiltenes norï˙inu grupa tÇlr. 4773768Talsu filiÇle tÇlr. 3222301Tukuma filiÇle tÇlr. 3181155Valkas filiÇle tÇlr. 4724306Valmieras filiÇle tÇlr. 4222860Ventspils filiÇle tÇlr. 3623724Bankas valde tÇlr. 7222945Prezidenta birojs tÇlr. 7774018Aizdevumu departaments tÇlr. 7774022Dro‰¥bas departaments tÇlr. 7774167Elektronisko dar¥jumu departaments tÇlr. 7774323Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments tÇlr. 7225672GrÇmatved¥bas departaments tÇlr. 7774303HipotekÇro dar¥jumu pÇrvalde tÇlr. 7774232Iek‰ïjÇ audita da∫a tÇlr. 7774032InformÇcijas sistïmu departaments tÇlr. 7774336±pa‰o klientu apkalpo‰anas da∫a tÇlr. 7774254Juridiskais departaments tÇlr. 7774205Kases departaments tÇlr. 7774015KvalitÇtes vad¥bas departaments tÇlr. 7774322Lietojumprogrammu vad¥bas departaments tÇlr. 7774307MÇrketinga da∫a tÇlr. 7774244FiliÇ∫u vad¥bas vien¥ba tÇlr. 7774002PersonÇla da∫a tÇlr. 7774021PlÇno‰anas un finan‰u anal¥zes departaments tÇlr. 7774007Projektu att¥st¥bas un vad¥bas departaments tÇlr. 7774216Risku vad¥bas departaments tÇlr. 7774232TehniskÇ un saimnieciskÇ nodro‰inÇjumadepartaments tÇlr. 777402652


Bankas centrÇle:Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977TÇlr. 7222945, fakss 7820143SWIFT kods LHZBLV22e-pasts banka@hipo.lvInformat¥vais tÇlr. 8000100www.hipo.lv

More magazines by this user
Similar magazines