2004.gads

hipo.lv

2004.gads

Gada pÇrskats 2004Bankas darb¥bas rezultÇtiPiesaist¥tie resursi (tapplekst. LVL)2004 228 0612003 169 9272002 123 670KapitÇls un rezerves (tapplekst. LVL)2004 24 8832003 23 6342002 22 485HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes neto (tapplekst. LVL)2004 37 5042003 22 8462002 17 439250 000200 000150 000100 00050 000025 00020 00015 00010 0005 000040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000Piesaist¥tie resursiHipotïku bankas noguld¥jumu (ieskaitot tranz¥tfondus unkred¥tl¥nijas) apjoms 2004. gada beigÇs sasniedza 224,6 miljonuslatu, kas gada laikÇ ir palielinÇjies par 54,6 miljoniem latu jebpar 32%. Gada laikÇ noguld¥jumu kontu skaits pieauga l¥dz107,5 tappleksto‰iem, no kuriem viena tre‰da∫a ir termi¿noguld¥jumukonti.Hipotïku bankas termi¿noguld¥jumu struktapplerÇ dominïja fiziskopersonu noguld¥jumi – 77%, bet valappletu struktapplerÇ lielÇkais¥patsvars bija noguld¥jumiem Latvijas latos – 68%.Noz¥m¥gs resursu avots ir ar¥ Hipotïku bankas emitïtie parÇdavïrtspap¥ri – hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes. 2004. gada laikÇ apgroz¥bÇeso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjoms pieauga 1,6 reizes, gadabeigÇs sasniedzot 37,9 miljonus latu.KapitÇlsHipotïku bankas kapitÇls iepriek‰ïjos darb¥bas gados tikapalielinÇts l¥dz apmïram, kas nepiecie‰ams bankas att¥st¥bai,nodro‰inot likumdo‰anÇ noteikto bankas normat¥vu izpildi.2004. gada beigÇs bankas pa‰u kapitÇls sasniedza 25,3miljonus latu, gada laikÇ pieaugot par 5%.2004. gada beigÇs atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijasnoteikumiem aprï˙inÇtÇ Bankas kapitÇla pietiekam¥ba bija17%, kas pÇrsniedza Latvijas likumdo‰anÇ noteikto minimÇlokapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇju – 8%.Kred¥tportfe∫a sadal¥jums2004 2003 2002Komercaizdevumi 37,10% 35,42% 31,05%HipotekÇrie aizdevumi 29,16% 31,30% 30,71%MVU att¥st¥bas aizdevumi 10,50% 9,94% 11,62%Patïri¿a aizdevumi 9,68% 8,67% 11,94%MÇjok∫u aizdevumi 7,45% 6,65% 4,57%Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas aizdevumi 5,33% 6,86% 9,01%PÇrïjie 0,78% 1,15% 1,10%11

More magazines by this user
Similar magazines